TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSP£â€œ¥¾CZESNEJ GOSPODARKI

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI...

 • TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI

  WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

 • Studia Ekonomiczne

  ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE

  UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

  W KATOWICACH

 • TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI

  WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

  Redaktorzy naukowi Celina M. Olszak

  Ewa Ziemba

  Katowice 2012

 • Komitet Redakcyjny Krystyna Lisiecka (przewodnicząca), Anna Lebda-Wyborna (sekretarz),

  Florian Kuźnik, Maria Michałowska, Antoni Niederliński, Irena Pyka, Stanisław Swadźba, Tadeusz Trzaskalik, Janusz Wywiał, Teresa Żabińska

  Komitet Redakcyjny Wydziału Ekonomii Stanisław Swadźba (redaktor naczelny), Teresa Kraśnicka, Maria Michałowska

  Celina Olszak, Magdalenia Tusińska (sekretarz)

  Rada Programowa Lorenzo Fattorini, Mario Glowik, Miloš Král, Bronisław Micherda,

  Zdeněk Mikoláš, Marian Noga, Gwo-Hsiu Tzeng

  Redaktor Karolina Koluch

  © Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2012

  ISBN 978-83-7246-793-5 ISSN 2083-8611

  Wersją pierwotną „Studiów Ekonomicznych” jest wersja papierowa

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej

  techniki reprodukcji, wymaga pisemnej zgody Wydawcy

  WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, tel. 32 257-76-30, fax 32 257-76-43

  www.wydawnictwo.ue.katowice.pl, e-mail: wydawnictwo@ue.katowice.pl

 • SPIS TREŚCI WSTĘP ............................................................................................................................. 7

  Celina M. Olszak: ORGANIZACJA OPARTA NA BUSINESS INTELLIGENCE ........... 9

  Summary ..................................................................................................................... 29 Ewa Ziemba: TRANSFORMACJA ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

  W KIERUNKU ZARZĄDZANIA WIEDZĄ KLIENTA – KANONY I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE ................................................................ 31

  Summary ..................................................................................................................... 43 Tomasz Bartuś, Kamila Bartuś: ZASTOSOWANIE ANALITYCZNYCH SYSTEMÓW

  ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI W PRZETWARZANIU WIEDZY O KLIENTACH RYNKU ELEKTRONICZNEGO .................................................. 45

  Summary ..................................................................................................................... 56 Grażyna Billewicz: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA KLASY ERP

  W PROCESIE TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI .............. 57

  Summary ..................................................................................................................... 69 Ewa Ziemba, Iwona Obłąk: SYSTEMY INFORMATYCZNE KLASY BUSINESS

  PERFORMANCE MANAGEMENT – ZAŁOŻENIA, FUNKCJONALNOŚĆ, TECHNOLOGIA .................................................................................................. 71

  Summary ..................................................................................................................... 85 Paweł Lorek: SIECI NEURONOWE W OPTYMALIZACJI I PROGNOZOWANIU

  DECYZJI ZARZĄDCZYCH ORAZ PROGRAMOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ................................................................... 87

  Summary ..................................................................................................................... 93 Kornelia Batko: WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-

  -KOMUNIKACYJNYCH W TRANSFORMACJI ORGANIZACJI Z SEKTORA OCHRONY ZDROWIA − KONCEPCJA E-ZDROWIE ......................................... 95

  Summary ..................................................................................................................... 113

 • Celina M. Olszak, Monika Wróbel: ROLA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W PROCESIE SAMOKSZTAŁCENIA ................................................................. 115

  Summary ..................................................................................................................... 132 Agata Berdowska: ANALIZA OCZEKIWAŃ STUDENTÓW WOBEC E-EDUKACJI .... 133

  Summary ..................................................................................................................... 143 Celina M. Olszak, Monika Kućmierczyk: TELEPRACA JAKO FORMA ORGANIZACJI

  PRACY NA PRZYKŁADZIE FIRMY CISCO POLSKA ......................................... 145

  Summary ..................................................................................................................... 157 Ewa Ziemba, Tomasz Eisenbardt: TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-

  -KOMUNIKACYJNE DETERMINANTĄ PRZEMIANY KULTUROWEJ CZŁOWIEKA ORAZ TRANSFORMACJI SPOŁECZNYCH, BIZNESOWYCH I GOSPODARCZYCH ......................................................................................... 159

  Summary ............................................................................................................................. 171 CHARAKTERYSTYKA KATEDRY INFORMATYKI EKONOMICZNEJ .......................... 173

 • WSTĘP

  Współczesność to arena niezwykle dynamicznych i często nieprzewidywal-

  nych przemian społecznych, ekonomicznych, demograficznych i technologicz- nych. Przemiany te stanowią rudyment kreowania nowego ładu opartego na wiedzy, kapitale intelektualnym, innowacyjności, kreatywności i zaufaniu. Tym samym stawiają coraz to nowsze wyzwania dla funkcjonowania, przekształceń i rozwoju gospodarki, przedsiębiorstw i różnych organizacji, a także człowieka. U podstaw zachodzących przemian leżą zaś informacja i wiedza. Zasoby te są postrzegane jako niezbędne do funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa, gospo- darki, przedsiębiorstwa i instytucji oraz na równi z innymi zasobami współdecy- dują o ich rozwoju. Wiedza i informacja stają się fundamentalnym potencjałem we współczesnej gospodarce, źródłem sukcesu bądź porażki ekonomicznej jed- nostek, organizacji, regionów czy całych gospodarek. Powyższym przemianom z jednej strony sprzyjają, a z drugiej strony determinują je – technologie infor- macyjne, które stwarzają szerokie możliwości pozyskiwania, gromadzenia, udo- stępniania oraz stosowania informacji i wiedzy. Wszystko to skłania do podej- mowania nowych kierunków badań z zakresu planowania, projektowania i stosowania technologii informacyjnych na potrzeby „nowej gospodarki” oraz tworzenia teorii i paradygmatów, które znajdą odzwierciedlenie w praktyce. Wy- zwaniom tym wychodzi naprzeciw niniejsza publikacja.

  Prezentowany Zeszyt Naukowy stanowi kolejną1 pozycję wydawniczą po- wstałą w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jednocześnie wydaje się być ważną publikacją traktującą o roli technologii informacyjnych w transformacji współczesnej gospodarki, społe-

  1 W ostatnich kilku latach wydano między innymi następujące monografie: Kierunki rozwo- ju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Red. C.M. Olszak, E. Ziemba. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010; E. Ziem- ba: Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy. Akademia Ekono- miczna, Katowice 2009; Systemy zarządzania wiedzą. Red. C.M. Olszak, J.S. Nowak, E. Ziemba. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2008; C.M. Olszak: Tworzenie i wykorzystanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007; Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Red. C.M. Olszak, E. Ziemba. Wy- dawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007.

 • WSTĘP

  8

  czeństwa i organizacji. Przedmiotem pracy jest problematyka planowania, pro- jektowania i zastosowania technologii informacyjnych, zaś jej celem przedsta- wienie koncepcji, aspektów metodycznych oraz praktycznych zastosowań tech- nologii informacyjnych na potrzeby przedsiębiorstw, administracji publicznej oraz społeczeństwa i jego kształcenia. Autorzy prezentują zagadnienia, z którymi muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa i wszelkie inne organizacje gospodarcze, społeczne, edukacyjne czy jednostki administracji publicznej, a także obywatele, których rola jako uczniów, pracowników i konsumentów ulega znacznym prze- mianom.

  Autorzy mają świadomość, iż nie odpowiedzieli na wszystkie pytania i nie rozwiązali wszystkich problemów związanych z miejscem technologii informa- cyjnych w transformacji gospodarki, społeczeństwa i organizacji. Zaprezento- wane wyniki badań pokazują jednak różne modus operandi pozwalające się zmierzyć z nowymi wyzwaniami. Z pewnością beneficjentami publikacji mogą być: przedsiębiorstwa, jednostki administracji publicznej, uczelnie i jednostki kształcenia zawodowego oraz społeczeństwo. Inspiracje badawcze mogą znaleźć w niej również przedstawiciele środowiska naukowego i wszyscy ci, którzy są zainteresowani wcielaniem w praktyce nowych koncepcji i teorii.

  Celina M. Olszak Ewa Ziemba

 • Celina M. Olszak

  ORGANIZACJA OPARTA NA BUSINESS INTELLIGENCE Wprowadzenie

  Problematyka Business Inte