Click here to load reader

Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji · PDF fileswobodnie dobieranych kluczowych słów (tak zwana folksonomia oraz tagi), − możliwość selekcjonowania, oceniania,

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji · PDF fileswobodnie dobieranych...

Technologie informacyjne i komunikacyjne w Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji

1

administracji

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E

Dr in. Anna Sotysik

(Uniwersytet Ekonomiczny

Publikacja wspfinansowana przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu

Spoecznego w ramach projektu

Specjalistycznych (Program Operacyjny Kapita Ludzki, Poddziaanie 8.

Publikacja Bezpatna

Pogldy i tezy przedstawione w publikacji nie musz odzwierciedla stanowiska Parku

Naukowo-Technologicznego TECHN

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

Autor raportu

Dr in. Anna Sotysik-Piorunkiewicz

(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki

Publikacja wspfinansowana przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu

Spoecznego w ramach projektu systemowego Sie Regionalnych Obserwatoriw

(Program Operacyjny Kapita Ludzki, Poddziaanie 8.1.2)

Pogldy i tezy przedstawione w publikacji nie musz odzwierciedla stanowiska Parku

TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o., a jedynie stanowisko Autora.

ADMINISTRACJI

3

Katedra Informatyki)

Publikacja wspfinansowana przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu

Sie Regionalnych Obserwatoriw

.2)

Pogldy i tezy przedstawione w publikacji nie musz odzwierciedla stanowiska Parku

OPARK GLIWICE Sp. z o.o., a jedynie stanowisko Autora.

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

4

Spis treci

1. ICT i WEB 2.0 ............................................................................................................... 5

2. Interoperacyjno systemw w e-administracji ............................................ 9

3. Systemy e-usug w administracji ...................................................................... 12

3.1. Budowa elektronicznej Platformy Usug Administracji Publicznej

ePUAP ................................................................................................................................. 14

3.2. SEKAP ................................................................................................................................. 17

4. Rozwj systemw e-podatkw .......................................................................... 21

5. E-komunikacja w administracji publicznej ................................................... 23

6. Kierunki rozwoju e-administracji w Polsce i na wiecie .......................... 26

7. Literatura .................................................................................................................. 29

7.1. rda internetowe ....................................................................................................... 30

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

5

1. ICT I WEB 2.0

Funkcjonujemy w spoeczestwie, w ktrym ycie coraz bardziej zaley od

technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Nowoczesne technologie wpywaj

na zmian sposobu pracy (organizacje mobilne, organizacje wirtualne), nauki

(e-learning, e-kursy, e-mentoring) i wypoczynku (sieci spoecznociowe, gry

internetowe). Zmiany te dotycz nie tylko gospodarki, ale i ycia codziennego, w tym

funkcjonowania obywateli w strukturach Pastwa (C2A) i kontaktach organw

administracji publicznej obywatelem (A2C), a take komunikacji wewntrz struktur

administracji rzdowej i publicznej (A2A)1.

Spoeczestwo wykorzystujce na co dzie nowoczesne technologie

informatyczne i komunikacyjne, nazywane potocznie spoeczestwem informacyjnym

(information society2, 3, 4) lub spoeczestwem wiedzy (knowledge-based society5),

oczekuje od organw Pastwa rozwiza informatycznych, ktre przyczyni si do

poprawy jakoci ycia. E-usugi w administracji publicznej powinny by wyznacznikiem

dynamicznego rozwoju ICT, zwizanego zwaszcza z komunikowaniem, obiegiem

i przetwarzaniem informacji. Telefony komrkowe, Internet, szybkie cyfrowe transfery

danych, urzdzenia mobilne wszystko to stanowi nieodczny element codziennego

ycia obywateli i stanowi rwnie szanse do rozwoju e-usug w administracji

publicznej6.

Dziki e-administracji osoby prywatne i firmy, a take instytucje administracji

publicznej tj. urzdy, szkoy i inne, mog korzysta z taszych, lepszych jakociowo

i bardziej niezawodnych form wiadczenia usug. Raporty GUS potwierdzaj ch

korzystania przez spoeczestwo z nowoczesnych technologii ICT. Wynik badania

spoeczestwa informacyjnego w zakresie korzystania z a-administracji przez

przedsibiorstwa przedstawia Tabela 1.

1 MP z 2000 roku, nr 22, poz.448, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20000220448,

29.12.2014. 2 Spoeczestwo Globalnej Informacji w warunkach przystpienia Polski do Unii Europejskiej http://kbn.icm.edu.pl/cele/index1.html, 29.12.2014. 3 L. H. Haber, M. Niezgoda (red.): Spoeczestwo informacyjne aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego, Krakw 2006. 4 P. Sienkiewicz, J. S. Nowak: Spoeczestwo informacyjne. Krok naprzd, dwa kroki wstecz. PTI Oddzia

Grnolski, Katowice 2008. 5 J. Gouchowski, A. Frczkiewicz-Wronka: Technologie wiedzy w zarzdzaniu publicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009. 6 J. Papiska-Kacperek (red.): Spoeczestwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

6

Tabela 1. Przedsibiorstwa korzystajce z e-administracji w 2012 r.

Wyszczeglnienie W %

Pozyskiwanie informacji 78,1

Pobieranie formularzy 80,6

Odsyanie wypenionych formularzy 86,2

Uzyskanie dokumentw przetargowych i specyfikacji w elektronicznym systemie zamwie publicznych

29,8

rdo: Raport GUS: Spoeczestwo informacje w Polsce w 2013 r. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13552_PLK_HTML.htm

Wszystko wskazuje na to, e Internet zrewolucjonizowa nasze ycie niemal

w kadym obszarze, jest on bowiem now form komunikowania spoecznego, ktra

kreuje rwnie now sfer ycia spoecznego, z nowymi zjawiskami spoecznymi,

grupami i spoecznociami.

Abstrakcyjne pojcie spoeczestwo informacyjne stao si synonimem

nowoczesnoci, kreatywnoci, aktywnoci, wolnoci oraz dobrobytu. Dzieje si tak za

spraw wykorzystania i akceptacji w codziennym yciu narzdzi, systemw i technik

ICT. Jednake jednym z kluczowych elementw rozwoju spoeczestwa informacyjnego

jest sprawnie dziaajca, powszechnie dostpna elektroniczna administracja publiczna.

Podstawowym celem tworzenia systemw e-administracji jest zwikszenie

efektywnoci tradycyjnie rozumianej administracji publicznej poprzez usprawnienie

funkcjonowania urzdw jak i poprawy jakoci obsugi klientw.

Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne aktualnie koncentruj si

na Web 2.0 i obejmuj rozwizania pozwalajce uytkownikom na co wicej, ni tylko

odbieranie informacji ze stron internetowych, jak to miao miejsce w przypadku stron

zwanych Web 1.0. Twrcy stron zaopatrzyli wasne serwisy w przyjazny interfejs

uytkownika, oprogramowanie, a take miejsce do skadowania danych a to wszystko

przez przegldark internetow. T. OReily w swym artykule nazwa to platform

sieciow7. Uytkownicy dostarczaj dane do serwisu Web 2.0 i posiadaj czciow

kontrol nad nimi. Strony takie wykazuj Architektur wsppracy, ktra zachca

uytkownikw do dodawania nowych treci, dziki ktrej tworz si sieci kontaktw

wirtualnych. Uytkownicy serwisw, zbudowanych na idei Web 2.0, nie s ju biernymi

odbiorcami informacji, ale sami zaczynaj wsptworzy Sie.

Termin Web 2.0 jest szeroko stosowany oraz interpretowany, jako matryca

wzajemnych dialogw, a nie monologw8. Web 2.0 jest w duym stopniu utosamiane

7 T. O'Reilly: What Is Web 2.0. O'Reilly Network, http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html, 29.12.2014. 8 J. M. Maness: Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries http://www.webology.org/2006/v3n2/a25.html, 29.12.2014.

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

7

z pewnego rodzaju platform wsppracy, ktra jest podoem dotyczcym aktywnoci

uytkownikw oraz ktra daje duo nowych moliwoci kreowania i udostpniania

treci cyfrowych. Charakterystycznymi cechami portali Web 2.0 s midzy innymi:

bogate dowiadczenie uytkownika (ang. rich user experience), wsppraca uytkownikw, dynamiczne treci, metadane, korzystanie z najnowszych standardw sieciowych, skalowalno aplikacji.

P. Miller9 w swym artykule rozszerza cechy Web 2.0 o wolno treci, moliwo

budowania wirtualnych aplikacji, modularno aplikacji, komunikacja uytkownikw,

zaufanie do uytkownikw. Koncepcje aplikacji Web 2.0 mona podzieli na trzy

nastpujce czci:

1. Bogata aplikacja internetowa (ang. Rich Internet Application) - aplikacja

posiadajca wiele charakterystycznych cech programw desktopowych, m.in.

dynamiczny, jednookienkowy interfejs (ang. one-screen-application). Eliminuje

konieczno ponownego uruchamiania stron internetowych i potrzeb

wypeniania kolejnych formularzy do wprowadzenia treci.

2. Sieciowa architektura kluczowa cz ideologii Web 2.0. Definiuje, w jaki

sposb aplikacje webow