9
  TEA TER PEMBA CA   T eater pembaca adalah satu aktiviti drama yang melibatkan sekumpulan pelajar membaca sebuah cerita dengan intonasi yang betul disertai dengan penghayatan yang tinggi.  Aktiviti yang dapat menimbulkan suasana cerita yang menarik dan mudah diahami.  Aktiviti yang mengutamakan penggunaan suara! sebutan! gerak badan dan mimik muka bagi membantu pelajar memahami! menghayati dan merasakan seolah"olah cerita itu s edang berlaku di hadapan merek a.

Teater Pembaca

Embed Size (px)

DESCRIPTION

note

Citation preview

Page 1: Teater Pembaca

7/18/2019 Teater Pembaca

http://slidepdf.com/reader/full/teater-pembaca-56d59f10c5ccb 1/9

 TEATER PEMBACA  Teater pembaca adalah satu aktiviti dramayang melibatkan sekumpulan pelajarmembaca sebuah cerita dengan intonasiyang betul disertai dengan penghayatanyang tinggi.

  Aktiviti yang dapat menimbulkan suasanacerita yang menarik dan mudah diahami.

  Aktiviti yang mengutamakan penggunaan

suara! sebutan! gerak badan dan mimik mukabagi membantu pelajar memahami!menghayati dan merasakan seolah"olahcerita itu sedang berlaku di hadapan mereka.

Page 2: Teater Pembaca

7/18/2019 Teater Pembaca

http://slidepdf.com/reader/full/teater-pembaca-56d59f10c5ccb 2/9

 Teater pembaca #TP$ merupakancara menghidupkan sebuah buku

cerita atau skrip

Merupakan asas latihan sebuahpementasan teater yang sebenar

Pelakon tidak perlu menghaal dialogkerana persembahan sepenuhnyamembaca teks

Aspek yang menjadikan TP sebuahpementasan adalah apabilapembacanya

Page 3: Teater Pembaca

7/18/2019 Teater Pembaca

http://slidepdf.com/reader/full/teater-pembaca-56d59f10c5ccb 3/9

Mengkombinasikan dengan nada!intonasi! gerak aksi terbatas atau

ekspresi pelakon

 TP juga melibatkan bantuan daripadabeberapa orang chorus atau suara

latar seperti kesan bunyi! lagu dansebagainya daripada penonton atausekumpulan ahli

 TP sesuai untuk melatih ketrampilanberbahasa kerana melibatkan gayapengucapan dan penyampaian yang

bersahaja sesuai dengan %atak

Page 4: Teater Pembaca

7/18/2019 Teater Pembaca

http://slidepdf.com/reader/full/teater-pembaca-56d59f10c5ccb 4/9

 TP tidak melibatkan set dan propyang berat

 &uru hanya perlu menyedia propmudah seperti tanda yang boleh

memperkenalkan identiti %atakseperti tanda nama atau pakaian dikepala yang diperbuat daripada

kertas ataupun bahan yang terbuang

Page 5: Teater Pembaca

7/18/2019 Teater Pembaca

http://slidepdf.com/reader/full/teater-pembaca-56d59f10c5ccb 5/9

PR'(E)*R PE+A,(A-AA- TP

o Beberapa orang murid dipilih untukmemainkan %atak berdasarkan jumlahpelakon dalam skrip

o

(eorang pencerita dipilih untukmembaca bahagian penceritaan ataunarati dalam skrip

o (ebelum TP bermula! guru harus

menyediakan ruang lakon di hadapankelas atau ruang yang menghadappenonton

Page 6: Teater Pembaca

7/18/2019 Teater Pembaca

http://slidepdf.com/reader/full/teater-pembaca-56d59f10c5ccb 6/9

o Pelakon boleh duduk di atas kerusiatau berdiri

o Pembaca ditempatkan di bahagiantepi kiri atau kanan! manakalapelakon lain di bahagian tengah

mengadap penontono (krip boleh dilekatkan pada kad atau

ail atau alas yang keras dan

sediakan ruang untuk memasukkansebelah tanganjari. /ni untukmemudahkan pelakon membaca dan

menggerakkan tangan yang sebelahla i

Page 7: Teater Pembaca

7/18/2019 Teater Pembaca

http://slidepdf.com/reader/full/teater-pembaca-56d59f10c5ccb 7/9

o  semasa aktiviti TP dilaksanakan!pelakon akan membaca dialog

mengikut urutan dalam skripo Pelakon yang tiba gilirannya akan

bergerak selangkah ke hadapan dan

membacakan dialog dengan penuhperasaan! seolah"olah berlakon diatas pentas.

o (elesai membaca skrip! dia aknberundur semula ke tempat asal.

Page 8: Teater Pembaca

7/18/2019 Teater Pembaca

http://slidepdf.com/reader/full/teater-pembaca-56d59f10c5ccb 8/9

o  seorang pelajar juga boleh dimintauntuk melaksanakan tugas sebagai

pembantu teknik untukmengarahkan penonton terlibatmembantu dari segi kesan bunyi

atau chorus seperti lagu dansebagainya.

Page 9: Teater Pembaca

7/18/2019 Teater Pembaca

http://slidepdf.com/reader/full/teater-pembaca-56d59f10c5ccb 9/9

 TAMAT