Click here to load reader

Tatjana Černač Stupar - Računovodenje Tatjana Černač Stupar RAČUNOVODENJE PROIZVODNJE Program: EKONOMSKI TEHNIK Modul: Materialno knjigovodstvo Vsebinski sklop: RAČUNOVODENJE

 • View
  228

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tatjana Černač Stupar - Računovodenje Tatjana Černač Stupar RAČUNOVODENJE PROIZVODNJE Program:...

 • I

  Tatjana erna Stupar

  RAUNOVODENJE PROIZVODNJE

  Program: EKONOMSKI TEHNIK

  Modul: Materialno knjigovodstvo Vsebinski sklop: RAUNOVODENJE PROIZVODNJE

  Ljubljana, november 2010

 • II

  Srednje strokovno izobraevanje Program: Ekonomski tehnik Modul: Materialno knjigovodstvo Vsebinski sklop: Raunovodenje proizvodnje Naslov unega gradiva: Raunovodenje proizvodnje Kljune besede: nedokonana proizvodnja, proizvodi, lastna cena, strokovna mesta, strokovni nosilci, metode vrednotenja Seznam kompetenc, ki jih zajema uno gradivo: RP 1: Razporejanje strokov po naravnih vrstah. RP 2: Izraunavanje uspenosti poslovanja in primerjava rezultatov ter vpliv strokov na poslovni izid. RP 3: Evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s poslovnim izidom. CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana 657.421.1(075.3)(0.034.2) ERNA Stupar, Tatjana Raunovodenje proizvodnje [Elektronski vir] / Tatjana erna Stupar. - El. knjiga. - Ljubljana : GZS, Center za poslovno usposabljanje, 2010. - (Srednje strokovno izobraevanje. Program Ekonomski tehnik. Modul Materialno knjigovodstvo. Vsebinski sklop Raunovodenje proizvodnje) Nain dostopa (URL): http://www.unisvet.si/index/index/activityld/4 4. - Projekt UNISVET ISBN 978-961-6413-56-5 254491136 Avtorica: Tatjana erna Stupar Recenzentka: Damjana Lovreni Lektorica: Breda vara Zalonik: GZS Ljubljana, Center za poslovno usposabljanje Projekt unisVET URL: http://www.unisvet.si/index/index/activityId/44 Kraj in datum: Ljubljana, november 2010

  To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons: Priznanje avtorstva Nekomercialno - Deljenje pod enakimi pogoji. Uno gradivo je nastalo v okviru projekta unisVET Uvajanje novih izobraevalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraevanju s podroja storitev za obdobje 20082012, ki ga sofinancirata Evropska unija preko Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo republike Slovenije za olstvo in port. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja lovekih virov za obdobje 20072013, razvojna prioriteta je razvoj lovekih virov in vseivljenjskega uenja, prednostna usmeritev pa izboljanje kakovosti in uinkovitosti sistemov izobraevanja in usposabljanja. Vsebina gradiva v nobenem primeru ne odraa mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino nosi avtor.

 • III

  NAGOVOR AVTORICE Raunovodenje proizvodnje je vsebinski sklop modula Materialno knjigovodstvo, ki zajema e vsebinska sklopa Denarno poslovanje in Evidentiranje blaga in storitev. Odloila sem se, da bom pripravila gradivo, ki ga bodo lahko uporabljali tako dijak kot uitelji. Gradivo je opremljeno z zadostnim tevilom vaj, kar daje dodatne monosti dijakom za bolji uspeh. Vsebinski sklop Raunovodenje proizvodnje obravnava aktivne in pasivne asovne razmejitve, razporejanje strokov po naravnih vrstah, izraunavanje uspenosti poslovanja proizvodnega podjetja in evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s poslovnim izidom proizvodnega podjetja. Pravilno evidentiranje obrauna proizvodnje omogoa sprotno in enostavno raunovodsko poroanje in dviguje pomen raunovodstva za njegove uporabnike. V gradivu bodo predstavljeni postopki, ki omogoajo natanno in enostavno spremljanje vsega v zvezi z evidentiranjem proizvodnje. Te primere bodo dijaki lahko uporabili pri svojem delu v oli in doma. Za evidentiranje obrauna proizvodnje imajo podjetja na voljo razline raunalnike programe.

 • KAZALO VSEBINE 1. AKTIVNE IN PASIVNE ASOVNE RAZMEJITVE ..................................................... 1

  1.1 AKTIVNE ASOVNE RAZMEJITVE (AR) ......................................................... 1 1.1.1 KRATKORONO ODLOENI STROKI OZIROMA ODHODKI ............... 1 1.1.2 KRATKORONO NEZARAUNANI PRIHODKI ........................................ 2 1.1.3 VREDNOTNICE ............................................................................................... 3

  1.2 PASIVNE ASOVNE RAZMEJITVE (PR) .......................................................... 3 1.2.1 KRATKORONO VNAPREJ VRAUNANI STROKI OZ. ODHODKI ..... 3 1.2.2 KRATKORONO ODLOENI PRIHODKI .................................................... 7

  2. RAZPOREJANJE STROKOV PO NARAVNIH VRSTAH - SRS ................................ 9 2.1 STROKI MATERIALA ........................................................................................... 9 2.2 STROKI STORITEV ............................................................................................... 9 2.3 AMORTIZACIJA ...................................................................................................... 9 2.4 STROKI DELA ........................................................................................................ 9

  3. RAZPOREJANJE STROKOV PO STROKOVNIH MESTIH IN STROKOVNIH NOSILCIH ....................................................................................................................... 10

  3.1 RAZPOREJANJE STROKOV PO STROKOVNIH MESTIH (SM) .................. 10 3.2 RAZPOREJANJE STROKOV PO STROKOVNIH NOSILCIH (SN) .............. 10

  3.2.1 STRUKTURA LASTNE CENE STROKOVNEGA NOSILCA (SN) .......... 12 3.3 DELITEV STROKOV GLEDE NA OBSEG PROIZVODNJE ............................ 12 3.4 DELITEV STROKOV GLEDE NA OBLIKOVANJE CENE IZDELKOV ......... 12 3.5 DELITEV STROKOV GLEDE NA MESTO NASTANKA ................................ 12

  4. STROKI TEKOE PROIZVODNJE ............................................................................ 15 4.1 VREDNOTENJE ZALOG PROIZVODNJE ........................................................... 15

  4.1.1 VREDNOTENJE ZALOG PO PROIZVAJALNIH STROKIH .................... 15 4.1.2 VREDNOTENJE ZALOG PO ZOENI LASTNI CENI ................................ 18 4.1.3 VREDNOTENJE ZALOG PO SPREMENLJIVIH STROKIH .................... 19 4.1.4 PRAG KRITJA STROKOV .......................................................................... 20

  5. PRODAJA PROIZVODOV ............................................................................................. 31 5.1 RAZLINE METODE VREDNOTENJA ZMANJEVANJA ZALOG PROIZVODOV ........................................................................................................ 31 5.1.1 METODA ZAPOREDNIH CEN FIFO ......................................................... 32 5.1.2 METODA DRSEIH POVPRENIH CEN .................................................... 32

  6. POSLOVNI IZID V PROIZODNEM PODJETJU .......................................................... 36 6.1 KNJIENJE ODHODKOV IN PRIHODKOV ........................................................ 36

  7. VIRI .................................................................................................................................. 48

 • 1

  1. AKTIVNE IN PASIVNE ASOVNE RAZMEJITVE Pravila razvranja in spremljanja kratkoronih aktivnih in pasivnih asovnih razmejitev so zapisana v Slovenskih raunovodskih standardih -12.

  1.1 AKTIVNE ASOVNE RAZMEJITVE (AR) Kratkorone aktivne asovne razmejitve zajemajo:

  kratkorono odloene stroke oziroma odhodke, kratkorono nezaraunane prihodke in vrednotnice.

  1.1.1 KRATKORONO ODLOENI STROKI OZIROMA ODHODKI Odhodki so zneski, ki ob svojem nastanku ne bremenijo e dejavnosti in ne vplivajo e na poslovni izid oziroma niso e vraunani v nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev ali zalog. Ti zneski bodo ele kasneje vraunani kot stroki in tudi razporejeni na ustrezne strokovne nosilce ali pa bodo kasneje kot odhodki vplivali na poslovni izid. Zgled 1 Plailo zavarovalne premije Podjetje plaa 1.800,00 EUR zavarovalne premije za zavarovanje prevoznega sredstva za obdobje od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2011. Knjii obraun strokov za leto 2010. Za mesece, ki sodijo v leto 2011, stroke odloi. (1.800,00 : 12 = 150,00 /mesec). Z. t. VSEBINA IME KONTA IFRA V BREME V DOBRO

  0. Zaetno stanje TRR 110 150.000,00 Oprema 040 27.500,00 Osnovni kapital 900 177.500,00

  1.

  Plailo zavarovalne premije

  Vnaprej plaani stroki 190 1.800,00 TRR 110 1.800,00

  2. Prenos 3/12 plaane premije za 2010 Zavarovalne premije 415 450,00 Vnaprej plaani stroki 190 450,00

  Konno stanje asovnih razmejitev 31. 12. 2010 190 1.350,00 Maja 2011 je podjetje prodalo prevozno sredstvo. Ob prodaji ga je odjavilo iz registracije in vloilo zahtevek za vrailo preplaane premije. Zavarovalnica je priznala vrailo premije 500,00 EUR. Z. t. VSEBINA IME KONTA IFRA V BREME V DOBRO

  0. Zaetno stanje 2011 Vnaprej plaani stroki 190 1.350,00 Osnovni kapital 902 1.350,00

  1. Prenos 4/12 plaane premije za 2011

  Zavarovalne premije 415 600,00 Vnaprej plaani stroki 190 600,00

  2.

  Zahtevek za vrailo zavarovalne premije

  Terjatve do zavarovalnice 165 500,00 Vnaprej plaani stroki 190 500,00

  3. Prenos preostalega zneska zavar. premije Zavarovalne premije 415 250,00 Vnaprej plaani stroki 190 250,00

  4. Plailo zavarovalnice TRR 110 500,00 Terjatve do zavarovalnice 165 500,00

 • 2

  VAJA 1 Podjetje plaa 1.197,00 EUR zavarovalne premije za zavarovanje tovornjaka za obdobje od 1. 11. 2010 do 31. 7. 2011. Knjii obraun strokov za leto 2010. Za mesece, ki sodijo v leto 2011, stroke odloi. Z. t. VSEBINA IME KONTA IFRA V BREME V DOBRO

  0. Zaetno stanje

  TRR 48.550,00 Oprema 87.339,00 Osnovni kapital

  1.

  Plailo zavarovalne premije

  2. Obraun zavarovalne premije za leto 2010

  Junija 2011 je podjetje prodalo tovornjak. Ob prodaji ga je odjavilo iz registracije in vloilo zahtevek za vrailo preplaane premije. Zavarovalnica je priznala vrailo premije 658,00 EUR. Z. t. VSEBINA IME KONTA IFRA V BREME V DOBRO 0. Zaetno stanje 2011 Vnaprej plaani stroki 190 1. Prenos p

Search related