tarifari apic

 • View
  228

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

breu descripció

Text of tarifari apic

 • 1La illustraci en lera digital.Reptes de futur per al sector

  Associaci Professional dIllustradors de Catalunya

 • 2Agraiments

  Aquest treball ha estat possible grcies a les persones que mhan dedicat el seu temps i coneixements mantenint entrevistes per-sonals que trobareu referenciades a la bibliografia. Tamb, vull agrair a les persones de les institucions que des del principi van creure en aquest estudi perqu han apostat pel mn del coneixe-ment i la recerca en qualsevol de les seves manifestacions arts-tiques.

  Finalment, no em vull oblidar de totes les aportacions que al llarg dels mesos he tingut en forma de comentaris, ajuda, com-prensi...

  Gemma CortabitarteOctubre 2010

 • 3

 • 4Introducci i presentaci de lestudi

  Justificaci de linters i la necessitat

  Objectius de lestudi

  mbit de lestudi

  Descripci del treball realitzat

  El sector editorial en lera digital

  El llibre

  Del paper als dgits

  Formats, suports i tamb dispositius

  Qesti de drets, preu i pirateria

  Els continguts digitals

  Una nova indstria editorial, o reciclatge de la tradicional?

  La distribuci

  Qu passa fora de les nostres fronteres

  El llibre de text

  El cmic

  La premsa

  Els videojocs i el seu creixement en loci i lmbit especialitzat

  Procs de creaci del videojoc

  La narraci en el videojoc

  Possibilitats futuribles: la realitat virtual

  Lillustrador en el mn digital. Escenaris possibles.

  Transdisciplinaritat i formaci

  Les imatges en moviment

  Lautoedici, un cam a explorar. Internet, un gran mercat

  La identitat digital, lalter ego

  Conclusions

  Bibliografia

  Annex

  1

  1.1

  1.2

  1.3

  1.4

  2

  2.1

  2.2

  2.3

  2.4

  3

  3.1

  3.2

  3.3

  4

  4.1

  4.2

  4.3

  4.4

  5

  6

  7

 • 51 Introducci i presentaci de lestudi

 • 6El concepte de noves tecnologies potser ja sha convertit en un terme caduc que no aporta ms informaci que la que ja s coneguda per tothom. La revoluci tecnolgica de finals del segle passat amb els ordinadors i internet forma part de les vi-des duna gran majoria dels habitants del planeta, sobretot dels pasos ms industrialitzats.

  Malgrat la consolidaci daquest model tecnolgic en el treball i loci de la ciutadania en general, concretament la digitalitzaci de molts dels continguts, i sobretot la possibilitat de tenir-los disponibles en mltiples suports, est produint molts canvis a tots nivells. Evidentment, la rapidesa en qu es va implantar in-ternet com a mitj de difusi encara no ha produt els resultats econmics que al principi sesperaven de forma rpida i con-tundent. Per la realitat, i alguns estudis sobre el tema, s que fan augurar que internet, a ms de ser una eina de treball i una magnfica plataforma de comunicaci, tamb s una inversi amb possibilitats de negoci.

  El sector de la illustraci ja va viure un gran canvi amb la im-plantaci massiva de lordinador com a eina til de dibuix. Aquest fet va ser vist pel sector editorial com una oportunitat de reduir les despeses dalguns processos de la preimpressi al demanar als creadors que lliuressin els encrrecs directament en suport digital i no en paper.

  Avui dia, gaireb la totalitat dels autors treballen amb ordina-dor, alguns dells el fan servir directament per dibuixar, daltres lutilitzen per retocar, afegir o simplement per digitalitzar les se-ves obres. No sabrem dir si el procs que estem vivint de canvi i dadaptaci sobretot a nous models de negoci suposar una rup-tura amb la manera de treballar actual; en tot cas, s absoluta-ment necessari conixer, anticipadament, quines seran les noves eines de treball, com seran els nous encrrecs i quines exigncies representaran per al sector de la creaci en illustraci.

  1.1 Justificaci de linters i la necessitat

 • 7En un mn comunicat globalment, les oportunitats es multi-pliquen, per les amenaces tamb. Lanticipaci pot ser clau per afrontar amb xit el canvi i adaptar-shi convenientment.

  Aquest estudi pretn ser una eina dinformaci per al sector de la illustraci. Les conclusions a qu arriba serviran per des-criure una realitat que est afectant el sector i que a curt o llarg termini produir modificacions en el mercat de treball dels creadors.

  Els objectius principals sn, en primer lloc, descriure lescenari actual i de futur que sesdevindr en el sector de la illustraci, fruit de laparici de nous suports tecnolgics per als contin-guts i nous mercats de treballs. Que aquesta anlisi de situaci i aquest nou panorama conscienci el sector de la possibilitat de canvis i per tant de ladaptaci que tant de forma collectiva com professional sha de fer a aquest nivell.

  Tamb que la descripci de nous possibles mercats de treball serveixi per proporcionar informaci vlida al sector sobre els llocs on shan dadrear en la recerca de feina. Els nous suports i les noves vies de mercat ofereixen, tant a Catalunya com a lestranger, noves vies de treball.

  Lestudi tamb vol informar sobre quin s el perfil dillustrador que el mercat est exigint. Aquest fet permet que el creador, si s del seu inters, es formi en les rees que poden crear les noves exigncies laborals.

  Aquest treball pretn, sobretot, descriure els diferents escenaris professionals que pot trobar el creador arran de laplicaci de les noves tecnologies. Duna banda, com la digitalitzaci dels con-tinguts, tant preexistents com dencrrec, sadaptaran a nous suports i formats, i daltra banda, com sest consolidant inter-net com un possible mercat de treball.

  1.2 Objectius de lestudi

  1.3 mbit de lestudi

 • 8Concretament, lmbit de lestudi ha estat el segent:

  Representants de sectors daplicaci de la illustraci com leditorial i el videojoc. Sha incidit especialment en lmbit editorial, ja que s el que proporciona ms feina al sector de la illustraci. Shan seleccionat representants dempreses que tre-ballen amb continguts digitals per saber quina adaptaci estan fent amb la digitalitzaci de les seves obres, si en crearan de noves i amb quin perfil dillustrador creuen que treballaran. Hem cregut que, a banda de les informacions que apareixen en els diferents mitjans de comunicaci, tot sovint procedents de dades dels grans grups editorials, era important conixer el punt de vista dels professionals que treballen dia a dia en el sector.

  Experts en noves tecnologies que podien donar el seu punt de vista global sobre quin ser el desenvolupament del nou software i hardware i quines habilitats shaur de tenir per incorporar-lo.

  Anlisi dels diferents sectors implicats en ls de les noves tecnologies i la imatge.

  Fonamentalment sha treballat en el sector editorial, que s el que dna ms feina als illustradors, i en lmbit del videojoc, un sector consolidat en el mercat i amb un alt nivell de facturaci, per encara en forta expansi i amb una gran necessitat de pro-ducci grfica. El desenvolupament de lestudi tamb ha perms prendre conscincia daltres sectors que haurien de ser subjecte duna anlisi ms gran en posteriors recerques, com el mn de la publicitat i lanimaci. Pensem que seria necessari veure amb detall com el mn de lanimaci i de la publicitat, pel que fa a laportaci visual que poden fer els illustradors, es va adaptant als nous usos i suports digitals.

  Ha quedat fora de lmbit de lestudi una anlisi exhaustiva de la realitat que es viu en altres pasos de la resta dEuropa o els

 • 9Estats Units. Tampoc sha abordat la penetraci que podrien tenir professionals estrangers o altres creadors de sectors afins, com el disseny grfic o les belles arts en general, en el mercat de treball de la illustraci.

  Volem insistir en la importncia que tindria fer una recerca pro-funda de les noves vies de negoci que pot suposar internet per als illustradors. En aquests moments sobserven vies incipients perqu els illustradors puguin posicionar els seus productes duna manera molt innovadora per al sector. Creiem que inter-net pot ser un gran mercat, per que lestudi de les seves possi-bilitats a mitj termini requeriria una anlisi ms concreta.

  Per assolir els objectius marcats inicialment, sha desenvolu-pat una metodologia que permets lobtenci de la informaci, anant directament a les fonts implicades del sector.

  Recerca del material teric que pogus contribuir a iniciar el marc general de treball en estudis, informes, articles de diaris o blocs. Cal destacar que dentrada no hi ha cap es-tudi destinat especficament a la illustraci, per que tota la informaci que sha generat arran del boom dels continguts digitals ha perms contextualitzar lobjecte destudi.

  Definici de les rees dinters.

  Localitzaci de les persones que podien aportar informaci de rellevncia per a lestudi, per la proximitat al sector, els coneixements o la dedicaci professional.

  Realitzaci de les entrevistes. Sha preferit que fossin perso-nals, per evitar qestionaris tancats i aix poder intercanviar impressions.

  a

  b

  c

  d

  1.4 Descripci del treball realitzat

 • 10

  Amb el contingut de les entrevistes i el material teric i in-formatiu sha extret la informaci rellevant. El contingut ha servit per redefinir la hiptesi inicial i elaborar lestudi.

  e

 • 11

  2 El sector editorial en lera digital

 • 12

  Del paper als dgits

  Tot i que el percentatge de llibres en suport digital encara s molt baix, ara ja podem comenar a parlar duna realitat que ha arribat per quedar-se entre nosaltres. La timidesa amb qu sestan produint continguts digitals, sestan venent els aparells per llegir aquests continguts i els lectors shi estan adaptant po-dria deixar algun dubte sobre les enormes capacitats del llibre digit