15
Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 310 88 88; www.bancaintesa.rs, tekući račun: 908-16001-87 Datum objavljivanja:02.04.2019. Datum primene: 17.04.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD · page 3 of 15 i dinarski poslovi 1. otvaranje platnog raČuna i dinarskog depozita bez naknade 2. voĐenje dinarskog depozita bez

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD · page 3 of 15 i dinarski poslovi 1. otvaranje platnog raČuna i dinarskog depozita bez naknade 2. voĐenje dinarskog depozita bez

Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 310 88 88; www.bancaintesa.rs, tekući račun: 908-16001-87

Datum objavljivanja:02.04.2019.

Datum primene: 17.04.2019.

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE

BANCA INTESA AD BEOGRAD

ZA FIZIČKA LICA

Page 2: TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD · page 3 of 15 i dinarski poslovi 1. otvaranje platnog raČuna i dinarskog depozita bez naknade 2. voĐenje dinarskog depozita bez

Page 2 of 15

OPŠTE ODREDBE

Za usluge koje Banca Intesa ad Beograd (u daljem tekstu: Banka) pruža u zemlji i inostranstvu po bankarskim

poslovima naplaćuje se naknada, čija se visina utvrđuje u skladu sa tržišnim uslovima privređivanja, kao i u

zavisnosti od rizičnosti posla, a radi pokrića stvarnih troškova izvršenih bankarskih usluga i ostvarenih

prihoda po tom osnovu.

SADRŽAJ:

I DINARSKI POSLOVI................................................................................................................ 3

II DEVIZNI POSLOVI.................................................................................................................. 4

III DEVIZNI PRENOSI/NAPLATE............................................................................................... 5

IV DEVIZNO-VALUTNI POSLOVI I INO BANKE....................................................................... 6

V POSLOVI SA HARTIJAMA OD VREDNOSTI........................................................................ 7

VI POSLOVI U RADU SA GARANCIJAMA............................................................................... 7

VII KREDITI................................................................................................................................. 7

VIII OSTALI POSLOVI................................................................................................................ 8

IX ELEKTRONSKO I MOBILNO BANKARSTVO...................................................................... 8

X PLATNE KARTICE.................................................................................................................. 9

XI BROKERSKI POSLOVI.......................................................................................................... 12

XII SEFOVI.................................................................................................................................. 14

XIII OSTALE ODREDBE............................................................................................................. 15

Page 3: TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD · page 3 of 15 i dinarski poslovi 1. otvaranje platnog raČuna i dinarskog depozita bez naknade 2. voĐenje dinarskog depozita bez

Page 3 of 15

I DINARSKI POSLOVI

1. OTVARANJE PLATNOG RAČUNA I DINARSKOG DEPOZITA

Bez naknade

2. VOĐENJE DINARSKOG DEPOZITA

Bez naknade

3. VOĐENJE PLATNOG RAČUNA

Vrsta računa Iznos naknade

3.1. Platni račun sa osnovnim uslugama* RSD 195 mesečno

3.2. "Intesa Hit" platni račun** RSD 300 mesečno

3.3. Blokirani platni računi bez naknade

3.4. Ostali platni računi*** bez naknade

3.5. „Intesa Magnifica“ platni račun ** RSD 400 mesečno

3.6. Namenski platni račun poljoprivrednika RSD 195 mesečno

* Naknada za vođenje Platnog računa sa osnovnim uslugama se naplaćuje iz raspoloživih sredstava, bez obzira da li je po

računu u toku meseca bilo finansijskih promena. Po računima koji se prevode u Platni račun sa osnovnim uslugama u cilju

izvršenja nagodbe sa klijentima, ne naplaćuje se naknada za vođenje računa.

* * Naknada za vođenje Intesa Hit/Intesa Magnifica platnih računa naplaćuje se: - po platnim računima koji su imali finansijsku promenu u toku meseca, - po platnim računima koji nisu imali finansijsku promenu u toku meseca, ukoliko je stanje na računu veće ili jednako

iznosu mesečne naknade za vođenje platnog računa. Pod finansijskom promenom se podrazumeva bilo koja gotovinska ili bezgotovinska uplata ili isplata.

Za Intesa Magnifica platni račun pod finansijskim promenama se posmatraju i finansijske transakcije obavljene kreditnim karticama.

*** Ostali tipovi platnih računa su vrsta 8 (studenti), vrsta 10 (namenski platni račun za Laki Keš) i dinarski račun po viđenju

4. IZVODI

Vrsta izvoda Iznos naknade

4.1. Izvod platnog računa jedan izvod mesečno bez naknade, svaki sledeći RSD 50

4.2. Izvod namenskog platnog računa poljoprivrednika bez naknade

4.3. Mesečna naknada za slanje na kućnu adresu potvrde o plaćanjima izvršenim elektronskim putem po zahtevu klijenta

RSD 40

5. ISPLATA SA PLATNOG RAČUNA I DINARSKOG DEPOZITA

Bez naknade

6. BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U DINARIMA U REPUBLICI SRBIJI

Vrsta posla Minimum % od iznosa Maksimum

6.1. Prenos od strane vlasnika „Intesa HIT „ i „Intesa Magnifica“ platnog računa na račune pravnih lica*

RSD 80 1,00% RSD 8.000

6.2. Prenos od strane vlasnika Platnog računa sa osnovnim uslugama na račune pravnih lica*

RSD 100 1,10% RSD 8.000

6.3. Prenos od strane ostalih klijenata na račune pravnih lica* RSD 150 1,20% RSD 8.000

6.4. Prenos po posebnim aranžmanima sa pravnim licima* RSD 15 0,20% RSD 1.000

6.5. Prenos od strane vlasnika namenskih računa poljoprivrednika na račune pravnih lica*

RSD 80 1,00% RSD 5.000

6.6. Prenos po nalogu nerezidenta na račun u banci RSD 1.000

6.7. Prenos po nalogu nerezidenta na račun u drugoj domaćoj banci RSD 1.000 0,8% RSD 50.000

6.8. Prenos po nalogu rezidenta na račun nerezidenta u banci RSD 500

6.9. Prenos po nalogu rezidenta na račun nerezidenta u drugoj domaćoj banci

RSD 1.000 0,7% RSD 40.000

6.10. Prenos na račune fizičkih lica u okviru banke bez naknade

6.11. Prenos po osnovu donacije u humanitarne svrhe* bez naknade

Page 4: TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD · page 3 of 15 i dinarski poslovi 1. otvaranje platnog raČuna i dinarskog depozita bez naknade 2. voĐenje dinarskog depozita bez

Page 4 of 15

6.12. Prenos po osnovu kupovine investicionih jedinica investicionog fonda Intesa Invest*

bez naknade**

* Svi prenosi do iznosa od RSD 300.000 (uključujući i ovaj iznos) označeni kao ’hitni’ će se po sticanju tehničkih uslova izvršavati

u IPS platnom sistemu

** Oslobađanje za plaćanje naknade važi za sve kanale

7. UPLATA NA PLATNI RAČUN

Vrsta posla Minimum % od iznosa Maksimum

7.1. Uplata na račune fizičkih lica u okviru banke bez naknade

7.2. Uplata od strane vlasnika „Intesa HIT „ i „Intesa Magnifica“ platnog računa na račune pravnih lica*

RSD 80 1,00% RSD 8.000

7.3. Uplata od strane vlasnika Platnog računa sa osnovnim uslugama na račune pravnih lica*

RSD 100 1,10% RSD 8.000

7.4. Uplata od strane ostalih klijenata na račune pravnih lica* RSD 150 1,20% RSD 8.000

7.5. Uplata (osnivača) pozajmice za likvidnost na račun pravnog lica* RSD 30 0,30% RSD 2.000

7.6. Uplata po posebnim aranžmanima sa pravnim licima* RSD 15 0,20% RSD 1.000

7.7. Uplata od strane vlasnika namenskih računa poljoprivrednika na račune pravnih lica*

RSD 80 1,00% RSD 5.000

7.8. Uplate po osnovu donacije u humanitarne svrhe* bez naknade

7.9. Uplata po osnovu kupovine investicionih jedinica investicionog fonda Intesa Invest*

bez naknade**

* Sve uplate do iznosa od RSD 300.000 (uključujući i ovaj iznos) označene kao ’hitne’ će se se po sticanju tehničkih uslova

izvršavati u IPS platnom sistemu

** Oslobađanje za plaćanje naknade važi za sve kanale

8. IZDAVANJE ČEKOVA

8.1. Izdavanje čeka po platnom računu RSD 20

9. ISPLATA PO ČEKOVIMA I KNJIŽICAMA DRUGIH BANAKA 3%

II DEVIZNI POSLOVI

1. VOĐENJE PLATNOG RAČUNA 1.1. Otvaranje i vođenje deviznog platnog računa i deviznog depozita Bez naknade

2. UPLATA EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA

Bez naknade

3. KONVERZIJA NA ZAHTEV VLASNIKA DEVIZNOG PLATNOG RAČUNA

Vrsta posla Iznos naknade

3.1. Za konkretna plaćanja ka inostranstvu* 0,4%

3.2. Za isplatu u efektivnom stranom novcu** bez naknade

3.3. Za isplatu ili prenos, po nalogu vlasnika*** 0,4%

3.4. Za plaćanja potrošnje po platnoj kartici bez naknade

* Ukoliko klijent želi da se plaćanje izvrši u valuti koju ne poseduje na platnom računu (konverzija za plaćanje radi se po kupoprodajnim kursevima za devize iz kursne liste BIB)

**Ukoliko klijent želi da podigne efektivni strani novac u valuti koju poseduje na platnom računu, a Banka nije u mogućnosti da to izvrši (konverzija se radi uz primenu kurseva srednji-srednji po kursnoj listi NBS)

***Ukoliko klijent želi da se isplata izvrši u valuti koju ne poseduje na platnom računu, ili vrši konverziju deviza u okviru platnog računa iz jedne u drugu valutu (konverzija se radi uz primenu kupoprodajnih kurseva za devize, iz kursne liste BIB)

4. ISPLATA SA DEVIZNOG PLATNOG RAČUNA I DEVIZNOG DEPOZITA

Valuta Iznos naknade

Page 5: TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD · page 3 of 15 i dinarski poslovi 1. otvaranje platnog raČuna i dinarskog depozita bez naknade 2. voĐenje dinarskog depozita bez

Page 5 of 15

4.1. u dinarima**** bez naknade

4.2. u efektivnom stran. novcu***** bez naknade

**** Iznosi za isplatu u dinarima, preko RSD 600.000 moraju se najaviti u ekspozituri najmanje 24 časa unapred

***** Iznosi za isplatu u efektivnom stranom novcu u protivvrednosti preko RSD 600.000, moraju se najaviti ekspozituri najmanje

24 časa unapred

III DEVIZNI PRENOSI/NAPLATE

1. BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U EVRIMA S DEVIZNOG TEKUĆEG RAČUNA U EVRIMA

Vrsta posla Minimum % od iznosa* Maksimum

1.1. Bezgotovinski prenos po nalogu fizičkih lica RSD 1.000 0,7% RSD 40.000

1.2. Upiti i zahtevi za povraćaj ili izmenu bezgotovinskog prenosa RSD 2.500 + stvarni troškovi inobanaka

1.3. Bezgotovinski prenos u eur-ima sa opcijom OUR za troškove ino banke do EUR 5.000

RSD 1.150

1.4. Bezgotovinski prenos u eur-ima sa opcijom OUR za troškove ino banke od EUR 5.000,01 do EUR 12.500

RSD 1.500

1.5. Bezgotovinski prenos u eur-ima sa opcijom OUR za troškove ino banke od EUR 12.500,01 do EUR 50.000

RSD 2.300

1.6. 1.6. Bezgotovinski prenos u eur-ima sa opcijom OUR za troškove ino banke od EUR 50.000,01

RSD 4.000

1.7. Bezgotovinski prenosi** u okviru banke za klijente*** koji primaju zaradu/penziju u Banca Intesa

RSD 800 0,3% RSD 10.000

1.8. Bezgotovinski prenosi** u okviru banke za klijente koji ne primaju zaradu/penziju u Banca Intesa

RSD 1.500 0,3% RSD 16.000

1.9. Bezgotovinski prenosi**** na druge domaće banke***** RSD 1.500 0,3% RSD 16.000

1.10. Povraćaj sredstava po konačnom obračunu službenog puta na račun u drugoj domaćoj banci

RSD 600 0,2%

1.11. Upiti i zahtevi za povraćaj ili izmenu prenosa na drugu domaću banku

RSD 2.500

1.12. Bezgotovinski prenosi u zemlji po osnovu donacije u humanitarne svrhe

bez naknade

* U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

** Kupoprodaja i zakup nepokretnosti

*** Bez naknade za klijente Banke koji kupoprodajnu cenu isplaćuju iz stambenog kredita realizovanog u Banca Intesa

**** Kupoprodaja i zakup nepokretnosti, životno osiguranje i čist transfer (sa svog na svoj račun)

***** Banka vrši rezervaciju sredstava sa računa nalogodavca u slučaju prenosa na drugu domaću banku sa troškovnom opcijom

OUR: RSD prenos – rezervacija RSD 1.600; Prenos u valuti – rezervacija 0,1% od iznosa, Min. dinarska protivvrednost po

srednjem kursu NBS EUR 30

2. BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U OSTALIM VALUTAMA S DEVIZNOG

TEKUĆEG RAČUNA

Vrsta posla Minimum % od iznosa* Maksimum

2.1. Bezgotovinski prenos po nalogu fizičkih lica RSD 1.000 0,7% RSD 40.000

2.2. Upiti i zahtevi za povraćaj ili izmenu bezgotovinskog prenosa RSD 2.500 + stvarni troškovi inobanaka

2.3. Bezgotovisnki prenosi u ostalim valutama sa opcijom OUR za troškove ino banke

RSD 1.800

2.4. Bezgotovinski prenosi** u okviru banke za klijente*** koji primaju zaradu/penziju u Banca Intesa

RSD 800 0,3% RSD 10.000

2.5. Bezgotovinski prenosi** u okviru banke za klijente koji ne primaju zaradu/penziju u Banca Intesa

RSD 1.500 0,3% RSD 16.000

2.6. Bezgotovinski prenosi**** na druge domaće banke***** RSD 1.500 0,3% RSD 16.000

2.7. Povraćaj sredstava po konačnom obračuna službenog puta na račun u drugoj domaćoj banci

RSD 600 0,2%

Page 6: TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD · page 3 of 15 i dinarski poslovi 1. otvaranje platnog raČuna i dinarskog depozita bez naknade 2. voĐenje dinarskog depozita bez

Page 6 of 15

2.8. Upiti i zahtevi za povraćaj ili izmenu prenosa na drugu domaću banku

RSD 2.500

2.9. Bezgotovinski prenosi u zemlji po osnovu donacije u humanitarne svrhe

Bez naknade

* U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

** Kupoprodaja i zakup nepokretnosti

*** Bez naknade za klijente Banke koji kupoprodajnu cenu isplaćuju iz stambenog kredita realizovanog u Banca Intesa

**** Kupoprodaja i zakup nepokretnosti, životno osiguranje i čist transfer (sa svog na svoj račun)

***** Banka vrši rezervaciju sredstava sa računa nalogodavca u slučaju prenosa na drugu domaću banku sa troškovnom opcijom

OUR: RSD prenos – rezervacija RSD 1.600; Prenos u valuti – rezervacija 0,1% od iznosa, Min. dinarska protivvrednost po

srednjem kursu NBS EUR 30

3. PRIJEM NOVČANIH SREDSTAVA IZ INOSTRANSTVA NA DEVIZNI TEKUĆI RAČUN U EVRIMA

Vrsta posla Minimum % od iznosa* Maksimum

3.1. Prijem novčanih sredstava od drugih domaćih banaka po osnovu donacija u humanitarne svrhe

bez naknade

3.2. Prijem novčanih sredstava do EUR 100 RSD 100

3.3. Prijem novčanih sredstava preko EUR 100,01 RSD 300 0,35% RSD 60.000

3.4. Prijem novčanih sredstava po osnovu devizne penzije iz Republike Nemačke

0,23%

* U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

4. PRIJEM NOVČANIH SREDSTAVA IZ INOSTRANSTVA NA DEVIZNE TEKUĆE RAČUNE U DRUGIM VALUTAMA

Vrsta posla Minimum % od iznosa* Maksimum

4.1. Prijem novčanih sredstava od drugih domaćih banaka po osnovu donacija u humanitarne svrhe

bez naknade

4.2. Prijem novčanih sredstava do protivvrednosti od EUR 100 RSD 100

4.3. Prijem novčanih sredstava preko protivvrednosti EUR 100,01 RSD 300 0,35% RSD 60.000

* U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

IV DEVIZNO-VALUTNI POSLOVI I INO BANKE

Vrsta posla Minimum % od iznosa

4.1. Otkup efektivnog stranog novca bez naknade

4.2. Prodaja efektivnog stranog novca bez naknade

4.3. Zamena efektivnog stranog novca za sitnije ili krupnije apoene RSD 80 0,5%

4.4. Zamena oštećenih novčanica efektivnog stranog novca RSD 10 2%

4.5. POLAGANJE I ISPLATA LORO ČEKA SA DEVIZNOG PLATNOG RAČUNA

Vrsta čeka Minimum % od iznosa

4.5.1. Bankarski ček RSD 300 1,2%

4.5.2. Travellers ček RSD 300 1,2%

4.5.3. Penzioni ček RSD 300 0,5%

4.5.4. Privatni ček RSD 300 2 %

4.5.5. Otkup loro čeka preko menjačkih poslova RSD 300 1,2%

4.5.6. Naplata inkaso čeka RSD 600 2 % + stvarni troškovi

4.6. INO BANKE

Vrsta posla Minimum % od iznosa Maksimum

4.6.1. Prilivi u kojima nalogodavac snosi troškove EUR 5 0,1% EUR 100

Page 7: TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD · page 3 of 15 i dinarski poslovi 1. otvaranje platnog raČuna i dinarskog depozita bez naknade 2. voĐenje dinarskog depozita bez

Page 7 of 15

V POSLOVI SA HARTIJAMA OD VREDNOSTI

1. OTVARANJE I VOĐENJE NAMENSKOG DEVIZNOG I DINARSKOG RAČUNA ZA TRGOVANJE HOV

Vrsta klijenta Iznos naknade

1.1. Klijenti -Ovlašćene banke Banca Intesa ad Beograd bez naknade

1.2. Klijenti drugih brokerskih kuća RSD 500

2. PROVIZIJA ZA NOVČANO SALDIRANJE – TRGOVANJE HARTIJAMA OD VREDNOSTI

Vrsta klijenta Minimum % od iznosa

2.1. Klijenti -Ovlašćene banke Banca Intesa ad Beograd * RSD 20 0,1%

2.2. Klijenti drugih brokerskih kuća * RSD 20 0,2%

* obračunato na tržišnu vrednost po transakciji

VI POSLOVI U RADU SA GARANCIJAMA

1. PROVIZIJA ZA OBRADU ZAHTEVA

Minimum % od iznosa

RSD 1.000 0,1%*

*naplata se vrši jednokratno

2. GARANCIJE ZA UČEŠĆE NA TENDERU, JAVNIM AUKCIJAMA, JAVNIM NADMETANJIMA Vrsta garancije % od iznosa Maksimum

2.1. Izdavanje garancije sa 100% depozitom 0,6%* RSD 50.000

2.2. Izdavanje garancije bez depozita 1%*

* naplata se vrši jednokratno

3. OSTALE GARANCIJE Vrsta garancije % od iznosa Maksimum

3.1. Izdavanje garancije sa 100% depozitom 0,8%** RSD 50.000

3.2. Izdavanje garancije bez depozita 1,5%**

** obračun i naplata se vrši kvartalno početkom svakog tromesečja. Svako započeto tromesečje se računa kao celo.

4. ODUSTAJANJE OD ZAHTEVA ZA IZDAVANJEM GARANCIJE Minimum % od iznosa

RSD 1.000 0,1%

5. PRODUŽAVANJE DATUMA VAŽNOSTI IZDATE GARANCIJE Minimum % od iznosa

RSD 1.000 0,1%

6. PROTEST GARANCIJE ( PRIPREMA I REALIZACIJA) % od iznosa

0,2%

VII KREDITI

Vrsta posla Iznos naknade

7.1. Naknada za puštanje kredita u tečaj 0% - 3%

7.2. Slanje opomene korisniku kredita RSD 300 po opomeni

Page 8: TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD · page 3 of 15 i dinarski poslovi 1. otvaranje platnog raČuna i dinarskog depozita bez naknade 2. voĐenje dinarskog depozita bez

Page 8 of 15

7.3. Naknada za prevremenu otplatu – ugovori potpisani do 04.12.2011. godine

U slučaju kada je eksplicitno navedena visina naknade za prevremenu otplatu kredita primenjuju se odredbe zaključenog ugovora o kreditu; u suprotnom, naknada za prevremenu otplatu se ne naplaćuje.

7.4. Zahtev za zamenu nepokretnosti koja je predmet hipoteke

RSD 5,900

VIII OSTALI POSLOVI

Vrsta posla Iznos naknade

8.1. Povraćaj priliva u inostranstvo na zahtev nalogodavca EUR 25

8.2. Likvidacija – saldiranje dinarskog i deviznog platnog računa i depozita bez naknade

8.3. Izdavanje raznih potvrda* RSD 300

8.4. Blokiranje računa bez naknade

8.5. Slanje opomena RSD 300 po opomeni

8.6. Razoročavanje dinarskog i deviznog depozita, delimično i u celosti, pre isteka prvog roka oročenja

bez naknade

8.7. Izdavanje potvrde - SWIFT poruke RSD 250

8.8. Izdavanje potvrde za izvršeni polog osnivačkog uloga po nalogu nerezidenta RSD 300 po potvrdi

8.9. Izdavanje potvrde o isplaćenoj kupoprodajnoj ceni na osnovu prenosa po ugovoru o kupoprodaji

RSD 5,000 po potvrdi

* Bez naknade za izdavanje Potvrde o ugašenom računu

8.10. REGISTRACIJA KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM (KREDITNA ODOBRENJA I KREDITNA ZADUŽENJA) I REGISTRACIJA REALIZACIJE KREDITNIH POSLOVA KOD NBS

Vrsta posla Iznos naknade

8.10.1. Priprema obrazaca i registracija posla kreditnog zaduženja odnosno registracija realizacije po poslu kreditnog zaduženja kod NBS – kada je kreditor članica Intesa Sanpaolo grupacije

RSD 1.500 po svakoj

promeni

8.10.2. Priprema obrazaca i registracija posla kreditnog zaduženja odnosno registracija realizacije po poslu kreditnog zaduženja kod NBS – kada kreditor nije članica Intesa Sanpaolo grupacije

RSD 2.500 po svakoj

promeni

8.10.3. Priprema obrazaca i registracija posla kreditnog odobrenja odnosno registracija realizacije po poslu kreditnog odobrenja kod NBS

RSD 1.500 po svakoj

promeni

8.10.4. Davanje izjava banke u vezi sa kreditnim poslovima sa inostranstvom registrovanim kod NBS

RSD 500 po izjavi

IX ELEKTRONSKO I MOBILNO BANKARSTVO

1. ELEKTRONSKO BANKARSTVO Vrsta posla Iznos naknade

1.1. Aktiviranje Banca Intesa Online bez naknade

1.2. Korišćenje Banca Intesa Online bez naknade

2. MOBILNO BANKARSTVO

Vrsta usluge Iznos naknade

2.1. Aktiviranje Intesa Mobi usluge bez naknade

2.2. Korišćenje Intesa Mobi usluge za vlasnike „Intesa HIT“, „Intesa Magnifica“ i platnog računa sa osnovnim uslugama

bez naknade

2.3. Korišćenje Intesa Mobi usluge za ostale klijente RSD 50 mesečno

3. SMS – MO SMS Korisnik Iznos naknade

3.1. Za korisnike TELENOR mreže RSD 6,00 + PDV

3.2. Za korisnike MTS mreže RSD 6,00 + PDV

3.3. Za korisnike VIP mreže RSD 6,00 + PDV

Page 9: TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD · page 3 of 15 i dinarski poslovi 1. otvaranje platnog raČuna i dinarskog depozita bez naknade 2. voĐenje dinarskog depozita bez

Page 9 of 15

4. BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U DINARIMA U REPUBLICI SRBIJI PUTEM ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA*

Vrsta klijenta Minimum % od iznosa Maksimum

4.1. Za vlasnike "Intesa HIT", „Intesa Magnifica“ i Platnog računa sa osnovnim uslugama

bez naknade

4.2. Ostali klijenti RSD 60 1,00% RSD 5.000

* Svi prenosi do iznosa od RSD 300.000 (uključujući i ovaj iznos) će se po sticanju tehničkih uslova izvršavati u IPS platnom sistemu

X PLATNE KARTICE

1. IZDAVANJE DEBITNE KARTICE1

Vrsta kartice Iznos naknade

1.1. Dina debitna kartica - osnovna i dodatna bez naknade

1.2. Visa Inspire – osnovna i dodatna bez naknade

1.3. Visa Electron Affinity Paraolimpik - osnovna i dodatna bez naknade

1.4. Banca Intesa Internet RSD 800 jednokratno

1.5. Visa Classic Debit (prethodni naziv Visa Electron) – osnovna i dodatna

bez naknade

1.6. Visa Platinum - osnovna RSD 1.300 mesečno

1.7. Visa Infinite osnovna RSD 6.000 mesečno

1.8. Visa Platinum - dodatna RSD 975 mesečno

1.9. Visa Infinite - dodatna RSD 3.000 mesečno

2. IZDAVANJE KREDITNE KARTICE2

Vrsta kartice Iznos naknade

2.1. MC u okviru paketa platnog računa (Standard) - osnovna i dodatna

bez naknade

2.2. MC Standard - osnovna RSD 200 mesečno

2.3. MC Standard - dodatna RSD 100 mesečno

2.4. MC Gold - osnovna RSD 500 mesečno

2.5. MC Gold - dodatna RSD 300 mesečno

2.6. Visa Classic - osnovna RSD 200 mesečno

2.7. Visa Classic - dodatna RSD 100 mesečno

2.8. Visa Classic Affinity Paraolimpik - osnovna RSD 160 mesečno

2.9. Visa Classic Affinity Paraolimpik - dodatna RSD 70 mesečno

2.10. Visa Gold - osnovna RSD 500 mesečno

2.11. Visa Gold - dodatna RSD 300 mesečno

2.12. AMEX Green – osnovna RSD 3.600 godišnje, mesečni obračun

2.13. AMEX Green – dodatna RSD 2.400 godišnje, mesečni obračun

2.14. AMEX Green Affinity LK* - osnovna RSD 2.200 godišnje, mesečni obračun

2.15. AMEX Green Affinity LK* - dodatna RSD 1.000 godišnje, mesečni obračun

2.16. AMEX Gold**- osnovna RSD 6.600 godišnje, mesečni obračun

2.17. AMEX Gold** - dodatna RSD 3.500 godišnje, mesečni obračun

2.18. AMEX Blue – osnovna RSD 1.800 godišnje, mesečni obračun

2.19. AMEX Blue - dodatna RSD 900 godišnje, mesečni obračun

2.20. AMEX Green uz 100% depozita - osnovna RSD 3.600 godišnje, mesečni obračun

2.21. AMEX Green uz 100% depozita - dodatna RSD 2.400 godišnje, mesečni obračun

2.22. AMEX Blue u okviru paketa platnog računa – osnovna

i dodatna

bez naknade

1 Izdavanje debitne kartice se ne naplaćuje osim za Banca Intesa Internet karticu. Članarina se plaća u iznosima prikazanim u tabeli

(za Banca Intesa Internet karticu je pirkazan jednokratni trošak izdavanja kartice).

2 Izdavanje kreditne kartice- osnovne i dodatne se ne naplaćuje. Članarina se plaća u iznosima prikazanim u tabeli.

Page 10: TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD · page 3 of 15 i dinarski poslovi 1. otvaranje platnog raČuna i dinarskog depozita bez naknade 2. voĐenje dinarskog depozita bez

Page 10 of 15

* Korisnici su oslobođeni plaćanja članarine u prvoj godini korišćenja kartica

** Svi korisnici AMEX Gold platne kartice (osnovne i dodatne) u okviru Intesa Magnifica platnog računa, imaju godišnji članarinu

za 50% umanjenu

3. TROŠAK BLOKADE IZGUBLJENE ILI UKRADENE KARTICE UKLJUČUJUĆI I ZAMENU KARTICE, ZAMENA KARTICE PO ZAHTEVU KORISNIKA

Vrsta kartice Iznos naknade

3.1. Dina debitna kartica RSD 400

3.2. Maestro kartice RSD 400

3.3. MC u okviru paketa platnog računa (Standard) RSD 800

3.4. MC Standard RSD 800

3.5. MC Gold RSD 1.500

3.6. Visa Classic Debit (prethodni naziv Visa Electron) RSD 400

3.7. Visa Electron Affinity Paraolimpik RSD 400

3.8. Banca Intesa Internet RSD 400

3.9. Visa Inspire RSD 400

3.10. Visa Platinum RSD 400

3.11. Visa Infinite RSD 400

3.12. Visa Classic RSD 800

3.13. Visa Classic Affinity Paraolimpik RSD 800

3.14. Visa Gold RSD 1.500

3.15. AMEX Green RSD 1.000

3.16. AMEX Green Affinity LK RSD 1.000

3.17. AMEX Gold RSD 1.500

3.18. AMEX Blue RSD 200

3.19. AMEX Green uz 100% depozita RSD 1.000

3.20. AMEX Blue u okviru paketa platnog računa RSD 200

4. PONOVNO IZDAVANJE PIN-a NA ZAHTEV KORISNIKA Vrsta kartice Iznos naknade

4.1. Visa Infinite RSD 350

4.2. Visa Platinum RSD 350

4.3. Visa Classic Debit (prethodni naziv Visa Electron) RSD 350

4.4. Visa Electron Affinity Paraolimpic RSD 350

4.5. Visa Inspire RSD 350

4.6. MC u okviru paketa platnog računa (Standard) RSD 300

4.7. MC Standard RSD 300

4.8. MC Gold RSD 300

4.9. Visa Classic RSD 300

4.10. Visa Classic Affinity Paraolimpik RSD 300

4.11. Visa Gold RSD 300

4.12. AMEX Blue RSD 200

4.13. AMEX Green RSD 300

4.14. AMEX Green Affinity LK RSD 300

4.15. AMEX Gold RSD 300

4.16. AMEX Green uz 100% depozita RSD 300

5. OTKAZ KORIŠĆENJA KARTICE Vrsta kartice Iznos naknade

5.1. Debitne kartice bez naknade

5.2. Kreditne kartice bez naknade

6. HITNA IZRADA KARTICE Vrsta kartice Iznos naknade

6.1. MasterCard i Visa kreditne kartice RSD 1.500

6.2. Debitne kartice RSD 600

Page 11: TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD · page 3 of 15 i dinarski poslovi 1. otvaranje platnog raČuna i dinarskog depozita bez naknade 2. voĐenje dinarskog depozita bez

Page 11 of 15

7. MASTERCARD SECURECODE I VERIFIED BY VISA Vrsta kartice Iznos naknade

7.1. Naknada za izdavanje MasterCard SecureCode CAP(Chip Authentication Program) i Verified by VISA DPA (Dinamic Password Authentication) paketa (sadrži 1 čitač kartice)

RSD 1.000 jednokratno

7.2. Mesečna naknada za korišćenje MasterCard SecureCode i Verified by VISA Bez naknade

8. ISPLATA GOTOVOG NOVCA KORIŠĆENJEM PLATNE KARTICE 8.1. Isplata gotovine na šalterima Banca Intesa ad Beograd

Vrsta kartice Iznos naknade

8.1.1. Dina debitna kartica bez naknade

8.1.2. Maestro kartice bez naknade

8.1.3. MC u okviru paketa platnog računa (Standard ) 3% (Min. RSD 150)

8.1.4. MC Standard 3% (Min. RSD 150)

8.1.5. MC Gold 3% (Min. RSD 150)

8.1.6. Visa Classic Debit (prethodni naziv Visa Electron) bez naknade

8.1.7. Visa Electron Affinity Paraolimpik bez naknade

8.1.8. Visa Inspire bez naknade

8.1.9. Visa Platinum bez naknade

8.1.10. Visa Infinite bez naknade

8.1.11. Visa Classic 3% (Min. RSD 150)

8.1.12. Visa Classic Affinity Paraolimpik 3% (Min. RSD 150)

8.1.13. Visa Gold 3% (Min. RSD 150)

8.2. Isplata gotovine u inostranstvu

Vrsta kartice Iznos naknade

8.2.1. Maestro Pre-paid 2% (Min. EUR 2)

8.2.2. MC u okviru paketa platnog računa (Standard) 3% (Min. EUR 3)

8.2.3. MC Standard 3% (Min. EUR 3)

8.2.4. MC Gold 3% (Min. EUR 3)

8.2.5. Visa Inspire* 2% (Min. EUR 2)

8.2.6. Visa Platinum 2% (Min. EUR 2)

8.2.7. Visa Infinite 2% (Min. EUR 2)

8.2.8. Visa Classic Debit (prethodni naziv Visa Electron) 2% (Min. EUR 3)

8.2.9. Visa Electron Affinity Paraolimpik 2% (Min. EUR 3)

8.2.10. Visa Classic 3% (Min. EUR 3)

8.2.11. Visa Classic Affinity Paraolimpik 3% (Min. EUR 3)

8.2.12. Visa Gold 3% (Min. EUR 3)

8.2.13. AMEX Green 3% (Min. EUR 5)

8.2.14. AMEX Green Affinity LK 3% (Min. EUR 5)

8.2.15. AMEX Gold 3% (Min. EUR 5)

8.2.16. AMEX Blue 3% (Min. EUR 5)

8.2.17. AMEX Green uz 100% depozita 3% (Min. EUR 5)

8.2.18. AMEX Blue u okviru paketa platnog računa 3% (Min. EUR 5)

* Isplata gotovine na bankomatima u okviru Intesa Sanpaolo Grupacije bez naknade

8.3. Isplata gotovine na bankomatima Banca Intesa ad Beograd

Vrsta kartice Iznos naknade

8.3.1. Dina debitna kartica bez naknade

8.3.2. Maestro Pre-paid bez naknade

8.3.3. MC u okviru paketa platnog računa (Standard) 3% (Min. RSD 90)

8.3.4. MC Standard 3% (Min. RSD 90)

8.3.5. MC Gold 3% (Min. RSD 90)

8.3.6. Visa Classic Debit (prethodni naziv Visa Electron) bez naknade

Page 12: TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD · page 3 of 15 i dinarski poslovi 1. otvaranje platnog raČuna i dinarskog depozita bez naknade 2. voĐenje dinarskog depozita bez

Page 12 of 15

8.3.7. Visa Electron Affinity Paraolimpik bez naknade

8.3.8. Visa Inspire Bez naknade

8.3.9. Visa Platinum Bez naknade

8.3.10. Visa Infinite Bez naknade

8.3.11. Visa Classic 3% (Min. RSD 90)

8.3.12. Visa Classic Affinity Paraolimpik 3% (Min. RSD 90)

8.3.13. Visa Gold 3% (Min. RSD 90)

8.3.14. AMEX Green 3% (Min. RSD 150)

8.3.15. AMEX Green Affinity LK 3% (Min. RSD 150)

8.3.16. AMEX Gold 3% (Min. RSD 150)

8.3.17. AMEX Blue 3% (Min. RSD 150)

8.3.18. AMEX Green uz 100% depozita 3% (Min. RSD 150)

8.3.19. AMEX Blue u okviru paketa platnog računa 3% (Min. RSD 150)

8.4. Isplata gotovine na bankomatima i šalterima drugih domaćih principala Vrsta kartice Iznos naknade

8.4.1. Dina debitna kartica 2% (Min. RSD 90)

8.4.2. Maestro Pre-paid 2% (Min. RSD 90)

8.4.3. MC u okviru paketa platnog računa (Standard) 3% (Min. RSD 150)

8.4.4. MC Standard 3% (Min. RSD 150)

8.4.5. MC Gold 3% (Min. RSD 150)

8.4.6. Visa Inspire 2% (Min. RSD 90)

8.4.7. Visa Platinum 2% (Min. RSD 90)

8.4.8. Visa Infinite 2% (Min. RSD 90)

8.4.9. Visa Classic Debit (prethodni naziv Visa Electron) 2% (Min. RSD 150)

8.4.10. Visa Electron Affinity Paraolimpik 2% (Min. RSD 150)

8.4.11. Visa Classic 3% (Min. RSD 150)

8.4.12. Visa Classic Affinity Paraolimpik 3% (Min. RSD 150)

8.4.13. Visa Gold 3% (Min. RSD 150)

9. UPIT STANJA NA BANKOMATU Transakcija Iznos naknade

9.1. Upit stanja kreditnim i debitnim karticama na bankomatima Banca Intesa

RSD 15

9.2. Upit stanja kreditnim i debitnim karticama na bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu

RSD 50

10. PROMENA PIN-A NA BANKOMATU Transakcija Iznos naknade

10.1. Promena PIN-a za kreditnu i debitnu karticu na bankomatima Banca Intesa

RSD 100

10.2. Promena PIN-a za kreditnu i debitnu karticu na bankomatima drugih banaka zemlji i inostranstvu

RSD 100

XI BROKERSKI POSLOVI

Tarifa za brokerske poslove je definisana Pravilnikom o tarifi Ovlašćene banke koji se nalazi na

zvaničnoj web stranici Banca Intesa ad Beograd.

-

XII SEFOVI

1. ZAMENA BRAVE/ELEKTRONSKE KARTICE Vrsta zamene Iznos naknade

Page 13: TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD · page 3 of 15 i dinarski poslovi 1. otvaranje platnog raČuna i dinarskog depozita bez naknade 2. voĐenje dinarskog depozita bez

Page 13 of 15

1.1. Brava na sefu sa mehaničkim bravama RSD 500 + stvarni troškovi bravara uvećani za PDV

1.2. Izgubljena-oštećena kartica za pristup elektronski kontrolisanim sefovima

RSD 200

1.3. Brava na elektronskom samoposlužujućem sefu dimenzije 60X300X400

RSD 500 + RSD 18.900 + PDV

1.4. Brava na elektronskom samoposlužujućem sefu dimenzije 90X300X400

RSD 500 + RSD 20.100 + PDV

1.5. Brava na elektronskom samoposlužujućem sefu dimenzije 120X300X400

RSD 500 + RSD 21.300 + PDV

1.6. Brava na elektronskom samoposlužujućem sefu dimenzije 180X300X400

RSD 500 + RSD 22.400 + PDV

1.7. Brava na elektronskom samoposlužujućem sefu dimenzije 210X300X400

RSD 500 + RSD 23.600 + PDV

2. SEFOVI SA ELEKTRONSKOM KONTROLOM PRISTUPA Dimenzija sefa 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci

2.1. 60x300x400 RSD 600 RSD 1.400 RSD 2.000 RSD 4.000

2.2. 90x300x400 RSD 800 RSD 1.800 RSD 3.000 RSD 5.000

2.3. 120x300x400 RSD 1.000 RSD 2.000 RSD 4.000 RSD 6.000

2.4. 180x300x400 RSD 1.200 RSD 3.000 RSD 5.000 RSD 8.000

2.5. 210x300x400 RSD 1.400 RSD 4.000 RSD 7.000 RSD 10.000

3. SEFOVI SA MEHANIČKIM BRAVAMA Dimenzije sefa 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci

3.1. 45x240x330 RSD 400 RSD 1.000 RSD 1.800 RSD 3.000

3.2. 75x300x370

3.3. 60x280x390

3.4. 60x300x400

3.5. 40x250x350

3.6. 60x280x390

3.7. 75x300x500

3.8. 70x300x495

3.9. 75x310x500

3.10. 60x250x330

3.11. 75x240x326

3.12. 70x240x330 RSD 500 RSD 1.200 RSD 2.400 RSD 3.600

3.13. 100x250x350

3.14. 100x300x370

3.15. 120x300x400

3.16. 130x280x390

3.17. 100x300x500

3.18. 100x310x500

3.19. 120x250x330

3.20. 90x220x470 RSD 600 RSD 1.400 RSD 3.000 RSD 4.000

3.21. 180x300x400

3.22. 200x300x370

3.23. 150x300x500

3.24. 150x310x500

3.25. 155x310x500

3.26. 240x250x330

3.27. 220x240x326

3.28. 280x240x326

3.29. 140x300x470 RSD 800 RSD 1.600 RSD 3.600 RSD 5.000

3.30. 240x300x400

3.31. 200x300x500

3.32. 200x310x500

Page 14: TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD · page 3 of 15 i dinarski poslovi 1. otvaranje platnog raČuna i dinarskog depozita bez naknade 2. voĐenje dinarskog depozita bez

Page 14 of 15

3.33. 230x310x500

3.34. 600x250x330

3.35. 180x300x470 RSD 1.000 RSD 1.800 RSD 4.000 RSD 6.000

3.36. 295x310x500

3.37. 300x300x470

3.38. 300x300x500

3.39. 310x350x500

3.40. 1200x250x330

XIII OSTALE ODREDBE

Banka naplaćuje naknadu za izvršenu uslugu od korisnika usluge, odnosno nalogodavca, ako drugačije nije utvrđeno ugovorom između komitenta i Banke, odnosno između samih komitenata. Za pružanje usluga koje nisu predviđene ovom tarifom, a pojave se u poslovanju Banke, naknada i njena visina utvrđuje se ugovorom između komitenata i Banke, a u skladu sa visinom naknade za slične poslove koji su predviđeni ovom Tarifom.Pored naknada za usluge predviđenih ovom tarifom, Banka obračunava i naplaćuje i stvarne troškove koji su nastali u zemlji i inostranstvu. Kao stvarni troškovi smatraju se sledeći izdaci: 1. poštarina za preporučene, ekspresne i avionske pošiljke, uz recepis i druga posebna rukovanja pošiljkom, poštarina za pakete, kao i transportni troškovi; 2. troškovi teleprintera, telegrama i telefonskog razgovora, osim mesnih telefonskih razgovora; 3. troškovi telefonskih, teleks i telegrafskih doznaka; 4. troškovi materijala za posebna pakovanja; 5. troškovi koje zaračunavaju druge banke u zemlji, koje učestvuju u izvršenju posla; 6. provizija i troškovi koje zaračunavaju inostrane banke; 7. takse i slično, koje Banka plaća za račun korisnika usluga; 8. troškovi pravnog zastupanja, sudski troškovi i sl; 9. troškovi spoljnih saradnika za rad po zahtevu korisnika usluga; 10. izdaci u vezi zahteva za odobravanje kredita kada ne dođe do odobrenja kredita; 11. troškovi oko pribavljanja informacija na traženje domaćih komitenata i inostranih poslovnih partnera; 12. troškovi posebnih obaveza u poslovanju sa inostranstvom; 13. ostali stvarni izdaci koji su učinjeni po zahtevu korisnika usluge; 14. troškovi predstavništva kod pružanja pomoći štedišama za kupovinu domaćih roba, trajnih potrošnih dobara i stanova sa isporukom u zemlji, kao i pri vršenju drugih usluga štedišama banke i drugim našim građanima sa privremenim boravkom u inostranstvu. Kao stvarni trošak ne smatra se poštarina za obične pismonosne pošiljke kao ni poštarina za avionske pismonosne pošiljke za inostranstvo.Stvarni troškovi naplaćuju se i onda kada je ovom Tarifom predviđeno da se odnosna usluga obavlja bez naknade. Za pojedine vrste usluga koje se pojavljuju sa većom učestalošću, a pri čijem vršenju nastaje više različitih vrsta troškova, kao i kada je visina troškova u direktnoj zavisnosti od vrednosti posla, troškovi se mogu utvrditi i naplaćivati u paušalnom iznosu.Visinu paušalnog iznosa troškova, minimalne i maksimalne iznose za navedene tarifne stavove određuje Izvršni odbor Banke svojom odlukom, u zavisnosti od stvarnog kretanja troškova u prethodnom periodu (stope rasta cena na malo i objavljene najniže cene rada). Odluka iz prethodnog stava je sastavni deo ove Odluke. Za sve usluge u deviznom poslovanju koje Banka obavi korisnicima u zemlji, naknade se obračunavaju u dinarima, dok se naknada za usluge gde banka ima obavezu u stranoj valuti prikazuju u evrima. Ako se devizni poslovi u zemlji obavljaju preko više domaćih banaka, naknade se dele po sporazumu između banaka učesnika, srazmerno učešću u obavljenom poslu.

Page 15: TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD · page 3 of 15 i dinarski poslovi 1. otvaranje platnog raČuna i dinarskog depozita bez naknade 2. voĐenje dinarskog depozita bez

Page 15 of 15

Za sve usluge Banka će naplaćivati sve naknade koje mogu nastati izmenom važećih zakonskih propisa ili izmenom važeće Tarife NBS (transferna provizija NBS) na način i u iznosu koji bude propisan. Za usluge koje Banka obavlja inostranim korespodentima, naknade se obračunavaju u devizama prema važećoj Tarifi za usluge u poslovanju sa stranim bankama i drugim stranim licima. Izvršni odbor u pojedinim slučajevima koji su od interesa za Banku može da odstupi od ove Tarife i da u dogovoru sa poslovnim partnerima ugovara niže, odnosno više tarifne stavove. U slučaju izmene okolnosti bitnih za određivanje elemenata iz ove Odluke, kada to zahteva interes Banke, Izvršni odbor može privremeno izmeniti ovu Odluku, o čemu će konačnu odluku doneti Upravni odbor na prvoj narednoj redovnoj sednici. Klijenti kod kojih se primenom ove odluke menjaju prethodno ugovoreni uslovi korišćenja proizvoda Banke obaveštavaju se o izmenjenim uslovima na način propisan Opštim uslovima poslovanja Banke Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primenjuje se po isteku petnaestog dana od dana njenog isticanja u poslovnim prostorijama Banke. Predsednik Upravnog odbora ________________ Giovanni Boccolini