of 60 /60
Tantárgy neve: Gazdasági matematika Kreditszáma: 4 A tanóra típusa: ea . / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 1 / 0 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása Ismeretanyag: Halmazelméleti alapfogalmak. Halmazműveletek és azok tulajdonságai. Halmazalgebra. Halmazok számossága. A valós számok axiómái. Descartes-féle szorzat. Függvényfogalom. Valós függvények. Elemi függvények. Korlátosság. Szélsőérték monotonitás, paritás, periodicitás, folytonosság, határértékeke, zérus helyek. Függvénytranszformációk. Racionális egész és tört függvények. Számsorozatok és sorok fogalma, tulajdonságai. Határérték és konvergens számsorozatok. Differencia - és differenciálhányados fogalma. Differenciálási szabályok. Többváltozós függvények deriváltjai. Taylor-polinom, Taylor- sor. Differenciálható függvények vizsgálata. Gazdasági probléma megoldása differenciálszámítás segítségével. Kamatos kamat számítása. Diszkontálás. Járadékszámítás. Határozatlan- és határozott integrál. Newton – Leibniz-szabály. Határozott integrál alkalmazásai. Közvetlenül integrálható- és szétválasztható változójú differenciálegyenletek. Lineáris elsőrendű homogén és inhomogén differenciálegyenletek. Kompetenciák : Logikus gondolkodás, kreativitás, ötletgazdagság, gyakorlatias feladatértelmezés, áttekintő képesség, kreativitás, hibaelhárítás, problémamegoldás, ötletgazdagság, matematikai készség. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) Kötelező irodalom 1. Bácsó S. 2004. Diszkrét matematika I., MobiDiák, Budapest, 117 p. 2. Bácsó S. 2004. Diszkrét matematika II., MobiDiák, Budapest, 117 p. Ajánlott irodalom 3. Bárczy B. 2004. Differenciálszámítás, Műszaki Kiadó; Budapest, 328 p., ISBN 963 163 038 4. Bárczy B. 2006. Integrálszámítás, Műszaki Kiadó; Budapest, 359 p., ISBN 978 963 163 061 9 5. Blahota I. 2011. Kalkulus és Maxima, http://zeus.nyf.hu/~blahota/alkmat/ , 164 p. 6. Csernyák L. 2004. Analízis, Nemzeti Tankönyvkiadó; Budapest, 287 p., ISBN 978 963 195 480 7 Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Blahota István, főiskolai tanár, PhD Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika...

Page 1: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Gazdasági matematika Kreditszáma: 4

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 1 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

Halmazelméleti alapfogalmak. Halmazműveletek és azok tulajdonságai. Halmazalgebra.

Halmazok számossága. A valós számok axiómái. Descartes-féle szorzat. Függvényfogalom.

Valós függvények. Elemi függvények. Korlátosság. Szélsőérték monotonitás, paritás,

periodicitás, folytonosság, határértékeke, zérus helyek. Függvénytranszformációk.

Racionális egész és tört függvények. Számsorozatok és sorok fogalma, tulajdonságai.

Határérték és konvergens számsorozatok. Differencia - és differenciálhányados fogalma.

Differenciálási szabályok. Többváltozós függvények deriváltjai. Taylor-polinom, Taylor-

sor. Differenciálható függvények vizsgálata. Gazdasági probléma megoldása

differenciálszámítás segítségével. Kamatos kamat számítása. Diszkontálás.

Járadékszámítás. Határozatlan- és határozott integrál. Newton – Leibniz-szabály. Határozott

integrál alkalmazásai. Közvetlenül integrálható- és szétválasztható változójú

differenciálegyenletek. Lineáris elsőrendű homogén és inhomogén differenciálegyenletek.

Kompetenciák:

Logikus gondolkodás, kreativitás, ötletgazdagság, gyakorlatias feladatértelmezés, áttekintő

képesség, kreativitás, hibaelhárítás, problémamegoldás, ötletgazdagság, matematikai

készség.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Bácsó S. 2004. Diszkrét matematika I., MobiDiák, Budapest, 117 p.

2. Bácsó S. 2004. Diszkrét matematika II., MobiDiák, Budapest, 117 p.

Ajánlott irodalom

3. Bárczy B. 2004. Differenciálszámítás, Műszaki Kiadó; Budapest, 328 p., ISBN 963 163 038

4. Bárczy B. 2006. Integrálszámítás, Műszaki Kiadó; Budapest, 359 p., ISBN 978 963 163 061 9

5. Blahota I. 2011. Kalkulus és Maxima, http://zeus.nyf.hu/~blahota/alkmat/, 164 p.

6. Csernyák L. 2004. Analízis, Nemzeti Tankönyvkiadó; Budapest, 287 p., ISBN 978 963

195 480 7

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Blahota István, főiskolai tanár, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 2: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Statisztika Kreditszáma: 4

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 1 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

Statisztikai alapvetések, alapfogalmi meghatározások. Az adatok rendezése. Statisztikai

sorok,táblák.A leszármaztatott számok számítása. Viszonyszámok, középértékek, indexek,

szóródási mérőszámok. Esettanulmányok az elemzési módszerek alkalmazására, a

mutatószámok értelmezésére és gyakorlati hasznosítására. Mennyiségi ismérv szerinti

jellemzés,átlag, szóródás-, eloszlásvizsgálattal és koncentráció elemzéssel. Összetett

intenzitási viszonyszámok számítása, összehasonlítása. Indexszámítás, standardizálás.

Gazdasági jellemzők dinamikai és területi összehasonlítása; érték-, ár- és volumenindexek,

aggregátum különbségek. A főátlagindexkör indexei.Trendanalízis, szezonalitás vizsgálat,

konjuktura elemzés. Az idősorok simítási eljárásai, előrejelzések készítésének módszertana.

A mintavétel elmélete és gyakorlata, becslések és hipotézis vizsgálatok. Ismérvek közötti

összefüggésvizsgálatok.

Kompetenciák:

A módszertan elsajátítása ismereteket nyújt a hallgatóknak a társadalmi- gazdasági

jelenségek és folyamatok megfigyeléséhez, számszaki összehasonlításához, összefüggések

felismeréséhez és feltárásához, következtetések levonásához. Mindezek a gyakorlati

életben a döntés előkészítés és döntés folyamatában való aktív részvételét biztosítják a

szakembereknek.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Galó M. 2005. Statisztika., Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalom-tudományi

Kara, Nyíregyháza, 1-72 p., ISBN 963 733 611 7

2. Hunyadi L. – Vita L. 2008. Statisztika, Aula Kiadó, Budapest, 348 p.,

ISBN 978 963 969 823 9

Ajánlott irodalom

3. Kerékgyártó Gy-né – L. Balogh I. – Sugár A. – Szarvas B. 2008. Statisztikai módszerek

és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben. Aula Kiadó, Budapest, 446 p.,

ISBN 978 963 969 836 9

4. Szűcs I. 2002. Alkalmazott statisztika. Agroinform Kiadó, Budapest, 551 p.,

ISBN 963 502 761 3

5. Székelyi M. – Barna I. 2008. Túlélőkészlet az SPSS-hez, Typotex Kiadó, Budapest,

456 p., ISBN 963 279 012 1

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Galó Miklós, főiskolai tanár, CSc

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 3: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Közgazdaságtan I. Kreditszáma: 5

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A piacgazdaság mikro egységeinek elméleti – általános szintű – bemutatása, viselkedésük

jellemzőinek vizsgálata. Ennek keretében a mikrogazdasági egységek cselekvésének,

döntési motívumainak, a piaci szereplők közötti kapcsolatoknak a bemutatása.

A közgazdaságtan módszerei. A gazdaság általános jellemzői. A gazdaság szereplői. A

kínálat és a kereslet alapelemei. Kereslet- és kínálatrugalmasság. A kínálati-keresleti

ármeghatározás hatékonysága. A kereslet és hasznosság elmélete. Az üzleti szervezet és

jövedelem. A költségek elemzése. A kompetitív kínálat. A korlátozott piacok elmélete.

Monopólium. A tökéletlen verseny és a trösztellenes politika. Oligopólium. A jövedelem

eloszlása. A termelés és a határérték elmélete. A tényező-ráfordítások ára. Bérek, fizetések

és a munkapiac. Kamat, profit és tőke.

Kompetenciák:

Döntésképesség, megbízhatóság, önállóság, logikus gondolkodás, gyakorlatias

feladatértelmezés, helyzetfelismerés, információgyűjtés. A hallgatók a mikroökonómiai

alapfogalmak és témakörök elsajátításával képesek lesznek a gazdasági szereplők

magatartásának megismerésére s a közöttük lévő ok-okozati kapcsolatok elemzésére, a

piaci folyamatok elemzésére.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. P. 2000. Közgazdaságtan, KJK Kerszöv, Budapest,

1-764 p., ISBN 963 224 564 4

Ajánlott irodalom

2. Kopányi M. 2002. Mikroökonómia, KJK Kerszöv, Budapest, ISBN 963 163 068 4

3. Berde É. – Petró K. 2000. Mikroökonómia – feladatok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest,

ISBN 978 963 163 063 3

4. Varian, H. R. 2002. Mikroökonómia középfokon, KJK Kerszöv, Budapest,

ISBN 978 963 058 308 4

5. Daruka M. – Simanovszky Z. 2001. Mikroökonómia feladatgyűjtemény, Tri-Mester Bt.,

Tatabánya, ISBN 963 007 915 1

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Filep Gyula, főiskolai tanár, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 4: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Közgazdaságtan II. Kreditszáma: 5

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Közgazdaságtan I.

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A makrogazdaság különböző területeinek bemutatása, az újratermelés, a gazdasági növekedés

feltételeinek elemzése, a közöttük meghúzódó összefüggések feltárása. A makroökonómiai

politikák bemutatása és megismerése, azok szerepe és hatása a gazdaságban.

A makroökonómia áttekintése. Az aggregált kínálat és kereslet. A nemzeti kibocsátás mérése.

Fogyasztás és beruházás. A kibocsátás-meghatározódás elmélet. A költségvetési politika az

elméletben és a gyakorlatban. Az aggregált kínálat és a konjunktúra-ciklusok.

A munkanélküliség. A pénz és a kereskedelmi banki tevékenység. A központi bank monetáris

politikája. Az infláció fogalma, hatása, költségei; okok és gyógymódok. A monetarizmus és a

pénzkereslet. A költségvetési monetáris keverék és a kormányzati deficit. A piacok általános

egyensúlya. A kormányzat gazdasági szerepe. Szegénység, egyenlőség és hatékonyság.

Gazdasági alternatívák. A gazdasági növekedés elmélete, trendjei és forrásai. A fejlődő

országok közgazdaságtana. A nemzetközi kereskedelem és a komparatív előny elmélete.

Védővámok, kvóták és a szabad kereskedelem. Az árfolyamok és a nemzetközi pénzügyi

rendszer.

Kompetenciák:

Döntésképesség, megbízhatóság, önállóság, logikus gondolkodás, gyakorlatias

feladatértelmezés, helyzetfelismerés, információgyűjtés. A hallgatók a makroökonómiai

alapfogalmak és témakörök elsajátításával képesek lesznek a makroökonómiai folyamatok

felismerésére és elemzésére, azok gazdasági következményeinek elemzésére. A tantárgy

elsajátítása után a hallgatók betekintést kapnak a nemzetközi gazdaságtan világába, s

értelmezni tudnak gazdaságpolitikai folyamatokat is.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. P. 2000. Közgazdaságtan, KJK Kerszöv, Budapest, 1-764 p.,

ISBN 963 224 564 4

Ajánlott irodalom

2. Dietmar, M. – Solt K. 2008. Makroökonómia, Aula Kiadó, Budapest, Bologna

Tankönyvsorozat, 1-315 p., ISBN 978 963 969 828 4

3. Mankiw, N. G. 2005. Makroökonómia, Osiris Kiadó, Budapest, ISBN 978 963 389 825 3

4. Czakó E. – Reszegi L. 2010. Nemzetközi vállalatgazdságtan, Alinea Kiadó, Budapest,

1-620 p., ISBN 978 963 965 947 6

5. Dedák I. 2010. Makroökonómia, Saldo Kiadó, Budapest, 1-166 p., ISBN 978 963 638 335 0

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Filep Gyula, főiskolai tanár, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 5: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Számvitel I. Kreditszáma: 5

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A Számvitel I. (számvitel alapjai) tantárgy alapvető célja, hogy bevezesse a hallgatókat a

számvitel alapvető összefüggéseibe. A tantárgy fontos feladata, hogy a hallgatók

elsajátítsanak egy vállalkozás működéséhez szükséges információs és nyilvántartási

rendszert, ezzel kellően megalapozzák a későbbi számviteli tanulmányokat, valamint az

ezeken nyugvó gazdasági elemzést.

A hallgató a tárgy keretében betekintést nyer a nemzetközi számviteli szabályozásba

(nemzetközi standarok, EU irányelvek, US GAAP) és a mikró (vállalati: számvitel politika)

szintű számviteli ismeretekbe. A tantárgy keretén belül megismerésre kerülnek a

könyvvitel alapfogalmai (az eszközök, a források, a tartozik- és a követel főkönyvi számla,

a napló, a leltár- és leltározás, a költség a ráfordítás, a bevétel és az árbevétel), valamint a

könyvvitel eszközei és módszerei (idősoros-számlasoros elszámolás, analitika-szintetika

kapcsolata). Részletesen bemutatásra kerül a kor legfontosabb értékelési eljárásai, a

különböző mérlegelméletek és az egyes gyakorlatban is alkalmazott mérlegfajták. A

tantárgy bemutatja az (éves) beszámoló fő részeit, a mérlegek az eredménykimutatások

felépítését, tartalmi azonosságát, a kiegészítő melléklet és a részét képező cash flow-

kimutatás összeállításának logikáját és gyakorlati problémáját.

Kompetenciák:

Döntésképesség, megbízhatóság, önállóság, logikus gondolkodás, gyakorlatias

feladatértelmezés, helyzetfelismerés, információgyűjtés.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Havasi G. – Kvancz J. 2004. Számviteli gyakorlatok, főiskolai jegyzet, Bessenyei

Kiadó, Nyíregyháza, 1-147 p., ISBN 963 938 589 1

2. Kvancz J. 2010. Számviteli alapismeretek, NYF, 1-140 p., ISBN 978 615 509 661 7

Ajánlott irodalom

3. Baricz R. – Róth J. 2006. Könyvviteltan, Aula Kiadó, Budapest, ISBN 978 963 958 538 6

4. Baricz R. 2001. Mérlegtan, Aula Kiadó, Budapest, ISBN 963 921 523 6

5. Kozma A. 2004. Vázlatok a számvitel tanulásához 1. kötet, Debrecen, ISBN 963 545 189 X

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kvancz József, főiskolai tanár, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 6: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Számvitel II. Kreditszáma: 5

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Számvitel I.

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A Számvitel II. tárgy az előző félévben elsajátított fogalmakra és alapokra épít a Számviteli

alapismeretek birtokában a pénzügyi és a vezetői számvitel elsajátítását tűzi ki célul.

Megismerteti a hallgatókkal az egyes mérlegtételekhez kapcsolódó legfontosabb számvitel

elszámolási szabályokat. Felkészíti a hallgatókat arra, hogy a gyakorlatba kikerülve

ismerjék és használják a számviteli információs rendszert, erre támaszkodva segítsék elő a

vezetés (menedzsment) munkáját, támasszák alá a megfelelő gazdasági-gazdaságossági

döntéseket. A tantárgy keretein belül részletesen bemutatásra és értelmezésre kerül, az

eszközök és forrásokban (immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi

eszközök, készletek, követelések, értékpapírok, pénzeszközök, saját tőke, céltartalékok,

kötelezettségek, időbeli elhatárolások) bekövetkezett változások könyvvezetési, aktiválási,

passsziválási és értékelési szabályai, az egyes gazdasági események vagyoni, pénzügyi és

jövedelmi helyzetre gyakorolt hatásai.

Kompetenciák:

Döntésképesség, megbízhatóság, önállóság, logikus gondolkodás, gyakorlatias

feladatértelmezés, helyzetfelismerés, információgyűjtés.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Róth J. – Adorján Cs. – Lukács J. – Veit J. 2004. Számviteli esettanulmányok, MKVK

OK, Budapest, 1-420 p., ISBN 963 394 286 1

Ajánlott irodalom

2. Róth J. – Adorján Cs. – Lukács J. – Pál T. – Sztanó I. – Veit J. 2002. Számvitel és

elemzés I., MKVK OK, Budapest, 1-280 p., ISBN 963 008 533 X

3. Korom E. – Miklósyné Ács K. – Siklósiné Á. – Simon S. – Szirmainé K. E. – Sztanó I.

2003. Példák Számvitelből, Perfekt Kiadó, Budapest, ISBN 963 394 429 5

4. Baricz R. 2001. Mérlegtan, Aula Kiadó, Budapest, ISBN 963 921 523 6

5. Kozma A. 2004. Vázlatok a számvitel tanulásához 1., Debrecen, ISBN 963 545 189 X

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kvancz József, főiskolai tanár, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 7: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Pénzügyi ismeretek Kreditszáma: 4

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 1 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A pénz kialakulása és fejlődése napjainkig. A bankrendszer kialakulása, banki feladatok.

Az MNB monetáris politikája. Az örökjáradék, a növekvő örökjáradék, az annuitás

értelmezése. A váltó. Az értékpapírok csoportosítása, alapvető értékpapírokhoz kapcsolódó

fogalmak. Az értékpapírok árfolyam és hozamszámításai. A lízing és a faktoring. A

beruházási döntéseket megalapozó és a vállalatok vagyon-, pénzügyi, jövedelmezőségi

helyzetét feltáró pénzügyi számítások, mutatószám-rendszerek. A pénzügyi rendszer

fogalma, alapvető összetevői, működése. Valuta és deviza fogalmak, árfolyamok.

A gyakorlatok anyaga: Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati példákon

keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. A pénz

időértékének meghatározása, dinamikus számítási módok, módszerek gyakorlati

alkalmazása. A beruházás-befektetés megtérülésének dinamikus elemzése. Infláció a

modern korban. Árfolyamelméletek, fizetési mérleg összetevői.

Kompetenciák:

Döntésképesség, önállóság, logikus gondolkodás, gyakorlatias feladatértelmezés,

helyzetfelismerés, információgyűjtés.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Bácskai T. 2004. Pénzügytan I.-II., Budapest, 1-256 p., ISBN 963 035 607 4

2. Brealey-Myers 2005. Modern Vállalati Pénzügyek, Panem, 1-1175 p.,

ISBN 978 963 545 422

Ajánlott irodalom

3. Tétényi V. 2001. Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek, Perfekt Kiadó,

Budapest, 550 p., ISBN 963 394 434 1

4. Vigvári A. 2008. Pénzügy (rendszer)tan. Alapvető ismeretek rendhagyó

megközelítésben, Akadémiai Kiadó, Budapest, 468 p., ISBN 978 963 058 595 8

5. Erdős M. – Mérő K. 2010. Pénzügyi közvetítő intézmények, Akadémiai Kiadó,

Budapest, ISBN 963 058 960 4

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Almásy Ljudmila, főiskolai docens,

CSc

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 8: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Vállalati pénzügyek Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Pénzügyi ismeretek

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

Az oktatás célja a modern vállalati pénzügyek forgalomrendszerének áttekintése, és a

pénzügyi döntések során széles körben alkalmazott számítási módszerek és technikák

megismertetése, annak hétköznapi alkalmazása.

A pénz jelen és jövőértéke. Pénzügyi szolgáltatás napjainkban, pénzforgalom

lebonyolítása, fizetési eszközök és módszerek. Vállalkozásformák és a vállalkozás

vagyonának és a tőkének összefüggései. Finanszírozás technikák a vállalkozások

bevételeiből. Hosszú távú befektetések reáleszközökbe. A beruházások finanszírozása. A

forgalom finanszírozása Az állományi szemléleti és a dinamikus pénzügyi tervezés

vállalkozási gyakorlata. A vállalati válság, tőke kivonás,fúzió. Pénzügyi döntések a vállalat

életciklusban. Valuta-deviza konvertibilitás, árfolyamok számításának gyakorlata

Kompetenciák:

Döntésképesség, pénzügyi magabiztosság, önállóság, logikus gondolkodás, összefüggések

meglátása, gyakorlatias feladatértelmezés, helyzetfelismerés, információgyűjtés.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Bélyácz I. 2007. A vállalati pénzügyek alapjai, Aula Kiadó, Budapest, 383 p.,

ISBN 978 963 969 813 0

2. Tétényi Zoltán-Gyulai László.2001. Vállalkozás finanszírozás. Saldó, Budapest. 602p.,

ISBN 963621977X.

3. BCE Tanszék kollektíva. 2005. Vállalati pénzügyek-példatár, Aula Kiadó, 2005,

Budapest, 1-160 p., ISBN 978 963 958 567 6

Ajánlott irodalom

4. Tétényi V. 2001. Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek, Perfekt Kiadó,

Budapest, 550 p., ISBN 963 394 434 1

5. Damodaran. 2006. Befektetések értékelése, Panem kiadó, 2006. 1-1080 p.,

ISBN 963 545 455 4

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Almásy Ljudmila, főiskolai docens,

CSc

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 9: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Nemzetközi gazdaságtan Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 0 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A mikro - illetve makroökonómia alapján a közgazdaságtani összefüggések nemzetközi

aspektusainak megismerése. A tantárgy célja, hogy rálátást biztosítson a nemzetközi gazdasági

folyamatokra.

Komparatív előny. Nemzetközi cserearányok. A nem kompetitív szféra és a nemzetközi

kereskedelem. Külkereskedelmi mérleg. Protekcionizmus. Vámok, kvóták és a belföldi

monopólium. Szubvenciók. Devizapolitikai eszközök. A WTO. Különleges kereskedelmi és

koncentrált piaci ügyletek. Nemzetközi árutőzsde. Nemzetközi vállalati versenystratégiák.

Nemzetközi tőkeáramlás. A nemzetközi tőkemozgás fő irányzatai. Deviza-standard rendszer.

Nemzetközi fizetési mérleg. A valutaárfolyam szintjére ható legfontosabb tényezők.

A valutaárfolyam változásának hatásai. A nemzetközi pénzügyi rendszer fejlődéstörténete. Az

aranystandard rendszer. Valutáris likviditás. Az adósságválság problematikája, az eladósodási

folyamat világgazdasági vetülete. Magyarország eladósodása. Nemzetközi pénz- és

tőkepiacok. Azonnali, határidős, swap, opciós-határidős ügyletek. Nemzetközi hitelek.

Kompetenciák:

Összefüggések felismerése, a nemzetközi gazdasági folyamatok elemzése és felhasználása.

A kompetenciák, információforrások kezelése, nemzetközi trendek elemzése, nemzetközi

pénzügyi ismeretek felhasználása, probléma felismerése.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Benczes I. – Csáki Gy. – Szentes T. 2009. Nemzetközi gazdaságtan, Akadémiai Kiadó,

Budapest, 1-336 p., ISBN 978 963 058 711 2

Ajánlott irodalom

2. Csáki Gy. 2006. A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai, Napvilág Kiadó,

Budapest, 1-502 p., ISBN 978 963 969 731 7

3. Czakó E. – Reszegi L. 2010. Nemzetközi vállalatgazadságtan, Alinea Kiadó, Budapest,

61-620 p., ISBN 978 963 965 947

4. Muraközy L. szerk. 2010. Válságban és válság nélkül, Akadémiai Kiadó, Budapest,

1-264 p., ISBN 963 058 839 3

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Filep Gyula, főiskolai tanár, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Almásy

Ljudmila, főiskolai docens, CSc

Page 10: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Gazdasági jog Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 0 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerződéses kapcsolatait a PTK és egyéb

jogszabályok, valamint nemzetközi szerződések alakítják. A tantárgy keretén belül a PTK

kötelmi jogi szabályai mellett az egyes szerződés típusokat, azok megkötésének gyakorlati

lépéseit és tartalmát részletesen ismertetjük. EU tagságunkra figyelemmel fontos az EU

jogrendszere, elsődleges- és másodlagos jogforrásainak, kereskedelmi jogának

megismerése, különös tekintettel az idegenforgalmi szakterületre vonatkozóan.

Ismertetném a falusi turizmust, a turisztikai szervezetek (szállodák, utazási irodák stb.)

létrehozásának és működtetésének jogi viszonyait, a pályáztatáshoz kötődő jogi

ismereteket.

Kompetenciák:

A hallgatók a részletes cégalapítás, bejegyzés és speciális gazdálkodásuk megismerése

során képesek legyenek arra, hogy saját céget alapítsanak és a társasági szabályokkal

tisztába legyenek.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Berényi L. 2003. Jogi Alapismeretek II., Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza. 1-188 p.,

Ajánlott irodalom:

2. Bognár P. 2006. A nonprofit gazdasági társaságok, HVG-Orac Lap és Könyvkiadó Kft.,

Budapest, ISBN 978 963 258 084 5

3. PTK, a szerződésekre vonatkozó külön jogszabályok.

4. Gadó G. et. al szerk., 2000-2010. Gazdaság és jog, folyóirat, Budapest,

5. Török G. 2006. A magyar társasági jog, HVG Orac Kiadó, Budapest, ISBN 963 963 709

2

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Nagy Andrea, főiskolai docens, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 11: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Menedzsment Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 0 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

Az oktatás célja a vezetés és szervezés alapvető ismereteinek elsajátítása, valamint olyan

vezetési módszerek és technikák megismerése, amelyek a hallgatókat a turizmus és

vendéglátás területén felkészítik bizonyos vezetői feladatok, szituációk megoldására. Az

ismeretek átadása során hozzásegítjük a résztvevőket a szervezetek működésének

áttekintéséhez, az alapvető szervezeti formák megismeréséhez. A vezetés célja és fogalma.

A vezető személye. Személyiség és személyiségi jegyek. Kreativitás (alkotóképesség).

Motiváció. Innováció. Szervezeti formák, szervezeti kultúrák. Változás menedzsment.

Innováció. Kommunikáció. Információ menedzsment. A tervezés és szervezés, mint

vezetési funkció. A döntés. Döntésvégrehajtás, utasítás, rendelkezés. Ellenőrzés.

Szervezetfejlesztés. A vezetői hatalom. Emberi erőforrás menedzsment.

Kompetenciák:

Döntésképesség, rugalmasság, megbízhatóság, önállóság, kapcsolatteremtő készség,

irányító készség, közérthetőség, ötletgazdagság, gyakorlatias feladatértelmezés,

helyzetfelismerés, információgyűjtés.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Láczay M. – Berde Cs. 2005. Menedzsment, Bessenyei Könyvkiadó, NyF, 1-188 p.,

2. Borgulya I. – Vető Á. 2010. Kommunikációmenezsment a vállalati értékteremtésben,

Akadémia Kiadó, Budapest, 1-330 p., ISBN 963 058 836 2

Ajánlott irodalom

3. Poór J. 2010. Menedzsment-tanácsadási kézikönyv, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1-696

p., ISBN 963 058 944 4

4. Dobák M. 1996. Szervezeti formák és vezetés, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest,

ISBN 963 222 972 X

5. Berde Cs. – Berki S. – Dienesné K. E. 1998. Vezetési alapismeretek I.–II., Debrecen

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kósáné dr. Bilanics Ágnes, főiskolai

docens, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 12: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Marketing Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 0 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Közgazdaságtan II.

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag

A tárgy célja a hallgatók megismertetése az értékorientált vállalati marketingtevékenység

koncepciójával, a profitmotívum érvényesítésével és a fogyasztói elégedettséget egyaránt

szolgáló marketingmegoldásokkal.

A hallgatók az alábbi területekre vonatkozóan szereznek ismeretanyagot:

A marketing helye és szerepe a vállalati tevékenységben, a marketing definíciói,

értelmezési tartománya. A marketingorientáció – a marketingkoncepció kifejeződése. A

piaci szereplők magatartása–a fogyasztói magatartás és a szervezeti vásárlás. (A B2C és a

B2B piacok) A marketingdöntések információszükséglete, az egyes információszerzési

módok, a MIR. A piac-szegmentáció és a pozícionálás. A 7P elvű marketingaktivitások

rendszere. Esettanulmányok.

Kompetenciák

A hallgatók a marketingtevékenységre vonatkozó ismeretek elsajátításával képesek lesznek

a fogyasztói elégedettséget és a vállalkozás profitmotívumát egyaránt megteremteni képes

értékorientált vállalkozói attitűd kifejezésére.

Képesek lesznek a marketingdöntéseket megalapozó és alátámasztó információforrások

kezelésére, értelmezésére. Az egyes fogyasztói értékelvárás-típusok detektálására, és az

fogyasztói elégedettséget meghatározó szolgáltatás faktorok azonosítására és realizálására.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Rekettye G. – Piskóti I. – Józsa L. – Veres Z. 2006. Döntésorientált marketing, KJK-

Kerszöv, 1-820 p., ISBN 963 224 784 1

Ajánlott irodalom:

2. Kotler, P. 2006. Marketing management, Akadémia Kiadó, Budapest, 1-986 p.,

ISBN 963 530 574 5

3. Veres Z. 2009. A szolgáltatásmarketing alapkönyve, Akadémia Kiadó, Budapest, 1-580

p., ISBN 978 963 058 670 2

4. Cohen, W. A. 2009. Marketingtervezés, Akadémia Kiadó, 1-432 p.,

ISBN 978 963 058 739 6

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Magyar Zoltán, főiskolai adjunktus,

PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 13: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Vállalkozási ismeretek Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 0 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Számvitel II.

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A nemzetgazdaság szereplői, a vállalkozások fogalma. A vállalkozás természete és

fejlődése. Gazdálkodás és vállalkozás, üzleti vállalkozás. A vállalkozási folyamat és

vállalkozói döntés. A vállalkozási folyamat elemei. A vállalkozások gazdasági

tevékenységével kapcsolatos alapfogalmak. Az ökonómiai döntések meghozatalának

alapelvei. Szervezeti struktúrák, formák és magatartás típusok. Vállalkozások

Magyarországon és Európában. Bevezetés a vállalkozások világába. A vállalkozás

értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. A vállalkozások működési formáinak

jellemzői. A vállalkozás-alapítás előzetes helyzetelemzése. A vállalkozások finanszírozása.

A vállalkozások beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettsége.

Kompetenciák:

Döntésképesség, rugalmasság, megbízhatóság, önállóság, kapcsolatteremtő készség,

irányító készség, logikus gondolkodás, gyakorlatias feladatértelmezés, helyzetfelismerés,

információgyűjtés.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Galó M. – Szénás I. 2005. Vállalati gazdaságtan I., főiskolai jegyzet, Bessenyei Kiadó,

Nyíregyháza.

2. Chikán A. 2006. Bevezetés a vállalatgazdaságtanba, AULA Kiadó, Budapest, 1-320 p.,

ISBN 978 963 969 811 6

Ajánlott irodalom:

3. Kállay L. – Imre Sz. 2004. Kis és középvállalkozás fejlesztés gazdaságtana, Aula

Kiadó, Budapest, 1-312 p., ISBN 978 963 717 549 7

4. Katits E. 2007. Gazdálkodási ismeretek, Saldó Kiadó, Budapest, 1-330 p.,

ISBN 978 963 638 325 1;

5. Horváthné Herbáth M. – Stágel I. 2005. Vállalkozási ismeretek, Műszaki Könyvkiadó,

Budapest, 1-408 p., ISBN 963 394 683 2;

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Galó Miklós, főiskolai tanár, CSc

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k) : Dr Szénás Ignác, főiskolai docens Phd.,

Maximné Nagy Tímea,főiskolai tanársegéd, doktorjelölt

Page 14: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Informatika Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A számítástechnika alapjai. Számítógép felépítése, hardver, szoftvere rendszere, működése,

működtetése, Neumann elv. Számítástechnika fejlődésének történeti áttekintése. PC gépek

felépítése. PC gépek operációs rendszerei. Logikai, fizikai lemezkezelés az operációs

rendszerekben. Operációs rendszerek működtetése Felhasználói programok,

rendszerprogramok használatbavétele és használata. PC gépek működési segédprogramjai.

HELP-ek, MENÜ-k értelmezése, használata. WINDOWS rendszerek alapjai, felépítésük.

WINDOWS rendszerfunkciók, kiegészítő-, kellékfunkciók. WINDOWS applikációk.

WINDOWS rendszer, kellékek, ikon és alkalmazások használata. Szövegszerkesztés és

táblázatkezelés a WINDOWS alatt. Excel alkalmazások, pénzügyi, statisztikai függvények.

Adatbázisok alapjai. Kimutatás-, elemzéstervezés a gazdasági gyakorlatban. Számítógépes

hálózatok alapjai. Internet, E-mail. Internet és az elektronikus levelezés általános

jellemzése. Az Internet gazdasági alkalmazásainak alapjai.

Kompetenciák:

Döntésképesség, rugalmasság, megbízhatóság, önállóság, irányító készség, logikus

gondolkodás, kreativitás, ötletgazdagság, gyakorlatias feladatértelmezés, helyzetfelismerés,

információgyűjtés, gyakorlati problémák számítógépes modelljeinek felépítése.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Hadházyné I. K. 2005. Alkalmazott számítástechnika I., főiskolai jegyzet, Bessenyei

Kiadó, Nyíregyháza, 74 p., 1-245 p., ISBN 963 733 609 5

Ajánlott irodalom 2. Bártfai B. 2004. Hogyan használjam?, BBS-E Kiadó, Budapest, ISBN 963 037 474 9

3. Bártfai B. 2004. Információ és kommunikáció: [ECDL tananyag], Budapest: BBS-Info,

94 p., ISBN 978 963 942 530 9

4. Bártfai B. 2004. Táblázatkezelés: [ECDL tananyag], Budapest: BBS-Info, 88 p.

5. Kacsukné B. L. – Kiss T. 1999. Bevezetés az üzleti informatikába, Akadémia Kiadó,

Budapest, ISBN 963 057 644 9

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Nyilas József, főiskolai adjunktus

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 15: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Informatika és ügyvitelszervezés Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 2/ 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Informatika

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

Információtechnológia a gazdasági életben. A táblázatkezelés és a szövegszerkesztés

specialitásai, ágazat specifikus felhasználási lehetőségei. A gazdasági élet és a közigazgatás

ügyvitelt támogató információs rendszereinek kialakítási lehetőségei. Programszerűen és

interaktív módon működő adatbázis kezelés megvalósítási lehetőségei. Az ACCESS ágazat

specifikus, szakirányra fókuszált felhasználása. Számítógéppel támogatott ágazati feladatok

megoldása (oktatóprogramok, a gazdasági élet speciális feladatainak megoldására készített

informatikai rendszerek bemutatása, használata). Internet nyújtotta lehetőségek a gazdasági

élet különböző területein. Az internetes nyílt információszolgáltatás lehetőségei, mint a

kommunikáció eszköze. Adatvédelem, adatbiztonság kérdései a gazdasági élet területein.

Adatbiztonság tervezése vállalatoknál. Az ügyvitelszervezés törvényi szabályozásának

eszközei a gazdasági élet és a közigazgatás különböző területein. Számítógéppel támogatott

szakirány specifikus ügyvitelszervezés, felhasználva az elektronikus piacon lévő

leghatékonyabb informatikai rendszereket. Ügyviteli programok használata.

Az informatika és ügyvitelszervezés célja a gazdaságban jelentkező informatikai feladatok

szervezésére és megvalósítására alkalmas ismeretek és készségek átadása a hallgatóknak.

Kompetenciák:

Döntésképesség, megbízhatóság, önállóság, logikus gondolkodás, gyakorlatias

feladatértelmezés, helyzetfelismerés, információgyűjtés.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Hadházyné I. K. - Györgyi Gy. 2003. Programszerűen működő adatbázisok létrehozása

MS-ACCESS segítségével (Gazdaságorientált képzés): Jegyzet, Nyíregyháza, 56 p.,

ISBN 963 733 637 0

Ajánlott irodalom

2. Tarnóczi T. 2007. Közgazdasági és pénzügyi számítások táblázatkezelő programokkal:

Jegyzet, Nyíregyháza, 107 p., ISBN 978 963 733 664 5

3. Nógrádi L. 2000. PC-Suli I-II. kötet, Győr

4. Freisinger E. 2004. Irodai ügyvitel. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

ISBN 963 195 379 3

5. Deák I. – Bodnár P. – Gyurkó Gy. 2008. A gazdasági informatika alapjai, Perfekt

Kiadó, Budapest, ISBN 978 963 394 734 0

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Nyilas József, főiskolai adjunktus

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 16: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Kommunikáció Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 1/ 0 / 1 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a közvetlen emberi kommunikáció

alapfogalmaival és folyamataival. A hatékony kommunikáció az üzleti életben - a jó

benyomáskeltés, az eredményes tárgyalás, a pontos és egyértelmű írásbeli kommunikáció -

előnyt jelent a turizmus és vendéglátás területén. A tantárgy segítséget nyújt a konfliktus

helyzetek kezeléséhez és megoldásához, amelyek nemcsak a tárgyalások során, hanem az

üzleti élet egyéb területein is jelentkezhetnek. Az előadásokon az elsajátított elméleti

ismereteket a hallgatók a gyakorlatban is kipróbálják, lehetőséget adva ezzel a saját

kommunikációs készségeik felismerésére és fejlesztésére.

Kompetenciák:

Jártasság a kommunikáció és meggyőző kommunikáció területén. Az elméleti ismeretekre

építve a hallgatók megismerkednek a hatásos kommunikáció alkalmazásának

lehetőségével.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Dr. Róka J. 2010. Kommunikációelméleti alapismeretek. BKF, Budapest

2. Burgulya Á. –Somogyvári M. 2009. Kommunikáció az üzleti világban. Akadémiai

Kiadó, Budapest

3. Fejős Z. – Szíjártó Zs. (szerk.) 2000. Turizmus és kommunikáció. Néprajzi Múzeum -

PTE Kommunikációs Tanszék, Budapest-Pécs

Ajánlott irodalom 4. Sille István 2008. Illem, etikett, protokoll. Akadémiai Kiadó, Budapest

5. Szabó Katalin 2009. Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Mohácsi Márta, főiskolai adjunktus,

PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 17: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Üzleti etika és tárgyalástechnika Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 1 / 0 / 1 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag I.

A kurzus célja, hogy a hallgatók ismerjék meg és munkájuk során tudják alkalmazni a

legfontosabb viselkedési és protokoll szabályokat. Fontos, hogy a hallgatók tájékozódni tudjanak

a különböző népek mindennapi, vallási, ünnepi, étkezési és egyéb szokásairól, az ismereteiket

alkotó módon tudják hasznosítani munkájukban. A protokoll az általánosan elismert

illemszabályok, nemzeti és nemzetközi etikett szabályok és a kulturált magtartás viselkedési

alapjait ismeri meg a hallgató A szakon jellegénél fogva különös hangsúlyt kap a hazai és

külföldi partnerekkel, ügyfelekkel való kapcsolattartás szabályainak ismerete és alkalmazása.

Ismeretanyag II.

A viselkedési szabályok fejlődése-történeti áttekintés. A viselkedéskultúra alapjai,

Viselkedéskultúra a mindennapokban. A társasági és a személyes érintkezés fontosabb kérdései.

Illemtan, illem, etikett, protokoll fogalma, eredete, célja és szükségessége. A társadalmi

érintkezés alapjai. Hivatalos megjelenés szabályai (a hivatali és ünnepélyes öltözködési

előírások). A köszönés formalitásai. Bemutatkozás. Bemutatás. Megszólítás. - kézfogás, kézcsók;

tegezés, magázás, társalgás; hölgyekkel szembeni udvariassági szabályok, előzékenység, türelem.

Telefon és mobiltelefon használat előírásai. Névjegykártya és a meghívó küldésének szabályai.

Dohányzás szabályai. Munkahelyi és alkalmi rendezvények. Meghívó. Névjegy. Fogadás. A

protokolláris vendéglátás alapvető kérdései, céljuk, szervezésük, lebonyolításuk. Álló és ültetéses

alkalmak. Diplomáciai protokoll. Delegációs rendezvények szervezése. Előkészítés, érkezés előtti

szervezés, lebonyolítás, utólagos feladatok. Fogadás, munkaebéd, munkavacsora. Az üzleti

találkozó protokollja. Tárgyalás. Ajándékozás. A hivatalos ajándék küldésének szabályai.

Viselkedéskultúra és turizmus kapcsolata. Nemzetek viselkedéskultúrája, a nemzetközi

viselkedéskultúra szabályai az üzleti életben.

Kompetenciák:

A hallgatók az Üzleti etikett és protokoll ismeretek elsajátításával képesek lesznek munkájuk

során helyesen alkalmazni a legfontosabb viselkedési és protokoll szabályokat a következő

kompetenciák fejlesztésével: információforrások kezelése, viselkedéskultúra fejlesztése,

kultúrák ismerete, kapcsolatfelvétel, viselkedési szabályok helyes értelmezése, valamint a

különböző események felismerése és felhasználása a jó image kialakításában,

problémamegoldó, tervező- és értékelő képesség, kreativitás.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Görög I. 2008. Protokoll az életem, Athenaeum

2. Sille I. 2005. Illem, etikett, protokoll, Akadémiai Kiadó, Budapest

Ajánlott irodalom 3. Görög I. 2003. Mindennapi maceráink, Athenaeum

4. Fekete K. 2002. Protokoll. Osiris kiadó

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Mohácsi Márta, főiskolai adjunktus, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 18: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Projektmenedzsment Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 1 / 0 / 1 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A tantárgy oktatásának célja, megismertetni a hallgatókat a projektmenedzsment

alapfogalmaival, alapösszefüggéseivel. A hallgatók szerezzenek jártasságot a projektek

tervezésének, lebonyolításának és utólagos értékelésének módszereiben. Ismerjék a

projektmenedzsment alapjait, módszertanát és a legfontosabb projekt menedzsment

funkciókat (projekttervezés, szervezés, végrehajtás, monitoring és értékelés). A tantárgy

elsajátítását követően a hallgatók képesek lesznek projektek előkészítésére és

bonyolítására, valamint elsajátítják a pályázatok készítéséhez szükséges alapvető

ismereteket.

A projektek és a gazdasági szervezeti struktúra, projekttípusok, projekt életciklusok,

projekt szervezeti formák, projektteljesítési stratégia, projektcél meghatározás, ajánlati

felhívás, versenyeztetés, szerződéskötés, a projekt terv, idő-, erőforrás-,

költségoptimalizálás, projektmarketing, kockázatkezelés, projektvezetés, projektzárás.

Projektciklus, projekt szervezetek. Projektek tervezése. Logikai keretmódszer. Projektek

végrehajtása. Projekt monitoring és ellenőrzés. Disszemináció és fenntarthatóság. Projekt

dokumentáció. Pályázatok menedzselése.

Kompetenciák:

A hallgatók a projektmenedzsment alapjainak megismerésével képesek lesznek projektek

tervezésére, szervezésére, projekttervek készítésére, és a projekttervek készítéséhez

szükséges elemzések elvégzésére, pályázatok készítésére, menedzselésére.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Görög M. 2003. A projektvezetés mestersége, Aula Kiadó, Budapest, ISBN

963 947 857 1

2. Görög M. 2001. Általános projektmenedzsment, Aula Kiadó, Budapest,

ISBN 963 934 550 4

Ajánlott irodalom

3. Aggteleky M. – Bajna M. 1994. Projekttervezés, projektmenedzsment – KÖZDOK

Rt., Budapest

4. Gareis R. 2007. Projekt? Örömmel!, HVG Kiadói Rt., Budapest, ISBN

978 963 968 615 1

5. Verzuh E. 2006. Projektmenedzsment, HVG Kiadói Rt., Budapest, ISBN

963 752 577 7

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Becskeházi Attila, főiskolai tanár, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 19: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Ellenőrzés Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 0 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Számvitel II.

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A hallgató a hatályos jogszabályok ismeretében alkalmas legyen a vállalkozások működésének

ellenőrzésére, a belső ellenőrzés megszervezésére, irányítására, végrehajtására. Képes legyen

ellenőrizni a tulajdonosi, a felügyeleti, a szakértői jellegű és a számviteli tevékenységet,

vizsgálja a szabályszerűséget, értékelje a vizsgált szervezet tevékenységét, a tevékenységi

folyamatokat és javaslatot tegyen a hibák kijavítására.

A tantárgy keretén belül a hallgatók elsajátítják az ellenőrzés fogalmát és tartalmát megismerik

rendszerét. Alkalmazzák az ellenőrzés általános módszertanát és eszközeit (követelmények,

tényhelyzet megismerésének általános és konkrét eszközei, az ellenőrzés logikai eszközei).

Képessé vállnak megszervezi egy ellenőrzést (vizsgálat előkészítése, helyszíni vizsgálat,

megállapítások írásba foglalása, realizálása), megismerik az ellenőrzéssel kapcsolatos jogokat

és kötelezettségeket. Betekintést nyernek a belső ellenőrzés formáiba (vezetői ellenőrzés,

munkafolyamatokba épített ellenőrzés, függetlenített belső ellenőrzés). A képzésben

résztvevők átfogó képet kapnak a felügyelő bizottsági ellenőrzésről, a könyvvizsgálói

ellenőrzésről, tételesen bemutatjuk a készpénzforgalom ellenőrzésének pontjait, a létszám- és

bérgazdálkodás ellenőrzését, és az éves beszámoló ellenőrzését.

Kompetenciák:

Döntésképesség, megbízhatóság, önállóság, irányító készség, fogalmazás készsége,

közérthetőség, logikus gondolkodás, gyakorlatias feladatértelmezés, helyzetfelismerés,

információgyűjtés.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Kovács A. 2009. Ellenőrzés rendszere és módszerei, PERFEKT Kiadó, Budapest,

ISBN 978 963 394 709 8

Ajánlott irodalom

2. Birher I. 2001. Vállalkozások ellenőrzése, PERFEKT Kiadó, 307/2001, Budapest,

ISBN 963 394 446 5

3. Birher I. – Sztanó I. – Vladár F. – Vörös L. 2001. Mintapéldák az ellenőrzés tantárgyhoz,

PERFEKT Kiadó, Budapest, ISBN 963 111 852 5

4. Blumné – Kresalek – Merétey – Takács 2006. Példatár és feladatgyűjtemény az elemzés

és az ellenőrzés módszertan, Perfekt Kiadó, Budapest, ISBN 963 394 662 X

5. Fehér T-né – Szalók Cs. 2005. Controlling a szállodaiparban, Perfekt, Budapest, 101 p.,

ISBN 963 394 688 3

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kvancz József, főiskolai tanár, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 20: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Környezetgazdaságtan Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 0 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A tantárgy célja, hogy bemutassa a természeti környezet és a társadalmi tevékenységei

közötti ellentmondások környezetgazdaságtani megközelítését. A környezetgazdaságtan

elmélete. Bioszféra és összetevőinek meghatározása. Ökoszisztémák jellemzői,

csoportosítása. Ökológia alaptörvényei. Modern környezeti menedzsment alapelvei.

Vállalkozások környezeti stratégiái. Hulladékgazdálkodás. Környezeti hatásvizsgálatok.

Környezetpolitikai szabályozórendszerek, egyezmények. A környezeti auditálás folyamata,

környezetbarát termékminősítés, környezetmenedzsment technikák.

Kompetenciák:

A hallgatók képesek lesznek a gazdálkodás negatív környezeti externális hatását kezelő

módszerek használatára. Személyes kompetenciák között a gyors döntésképesség, a logikus

gondolkodás, gyakorlatias feladatértelmezés, helyzetfelismerés, információgyűjtés

fejlesztéséhez járul hozzá.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Kerekes S. 2007. A környezetgazdaságtan alapjai, Aula Kiadó, Budapest, 238 p.,

ISBN 978 963 969 825 3

Ajánlott irodalom

2. Buzás G. – Fabula L. – Hazayné Ladányi É. – Hubai J. 2007. A környezetgazdaságtan

alapjai, BGF Perfect Kiadó, Budapest, 280 p., ISBN 978 963 394 596 4

3. Galó M. – Lakner Z. – Szénás I. (2005): Vállalkozások gazdaságtana III. Nyíregyházi

Főiskola. Jegyzet.

4. Bora Gy. – Korompai A. 2002. A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza, Aula

Kiadó, Budapest, 428 p., ISBN 963 934 531 8

5. Varga K. (2005): Környezetgazdálkodás. JATE. Szeged.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szénás Ignác, főiskolai docens, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 21: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Angol nyelv I. Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

Az angol nyelv ismeretének fontosságát az angolszász országok és Magyarország közötti

kapcsolatrendszer működtetésének és bővítésének nemzeti szintű célja is hangsúlyozza.

A különböző területeken történő együttműködés irányítására és bonyolítására alapos angol

nyelvi felkészültségű szakemberek szükségesek. A két első félév nyelvoktatási célja a

különböző szintű és mélységű nyelvismerettel érkező hallgatók általános nyelvi tudásának

szintre hozása. A kurzus felkészíti a hallgatót az alapvető nyelvi fordulatok és mindennapi

kifejezések használatára.

Kompetenciák:

A félév során párhuzamosan fejlesztjük az összes nyelvi kompetenciát, azaz a

beszédkészséget, a beszédértést, a hallásutáni megértést és a transzfer kompetenciákat is

(fordítási gyakorlatokkal), valamint a szövegalkotási készség is kiemelt fejlesztési terület.

A hallgatók szintjének megfelelő információforrások kezelése, olvasása, értelmezése és

produktív felhasználása.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Majdik Z-né – Osgyáni I. 2003. Angol nyelvtani gyakorlatok, BPKOTK Külker. és

oktatási és Továbbképző Kft. Budapest,

2. Soars, L. – Soars, J. 2004. New Headway English Course Elementary. Oxford University

Press, Oxford. 144 p., ISBN 194 366 707

Ajánlott irodalom

3. Dohár P. 1990. Kis angol nyelvtan, Dover Kiadó, Budapest, ISBN 978 963 216 989 7

4. Némethné Hock I. 2006. Társalgás, szituációk, képleírások, Lexika Kiadó,

Székesfehérvár, 160 p., ISBN 978 963 909 252 5

5. Kirsi, H. – Bajnóczi B. 2004. Kérdések és válaszok angol nyelvből, Maxim Kiadó,

Budapest, 230 p., ISBN 963 709 540 3

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna,

főiskolai adjunktus, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Orbán Irén,

nyelvtanár

Page 22: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Angol nyelv II. Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Angol nyelv I.

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

Újabb témakörök feldolgozása: Vásárlás boltban, áruházban, osztályok, vásárlási módok,

postai szolgáltatások, egyéb szolgáltatások: autójavító, vegytisztító, szabó. Nyelvtani

témakörök: főnévi igeneves szerkezetek, függő beszéd és feltételes mód, szenvedő

szerkezet. A második szemeszterben folytatjuk az első félévben elkezdett angol nyelvi,

lexikai és grammatikai ismeretek szintre hozását. Újabb tematikájú szókincs és nyelvtani

ismeretek gyakorlása szituatív gyakorlatok keretében.

Kompetenciák:

Az ismeretek birtokában a hallgatók képesek lesznek a szakmai tevékenységük során

szükséges általános idegennyelvi gyakorlati kompetenciák (szóbeli és írásbeli

kommunikáció) sikeres alkalmazására, illetve felkészülnek a speciális szakmai

idegennyelvi kompetenciák elsajátítására.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Majdik Z-né – Osgyáni I. 2003. Angol nyelvtani gyakorlatok, BPKOTK Külker. és

oktatási és Továbbképző Kft. Budapest

2. Evans, V. – Dooley, J. 2002. Enterprise/ 3. Pre-Intermediate. Express Publishing,

Budapest, 127 p., ISBN 963 937 232 3

Ajánlott irodalom

3. Dohár P. 1990. Kis angol nyelvtan, Dover Kiadó, Budapest, ISBN: 978 963 216 989 7

4. Némethné Hock I. 2006. Társalgás, szituációk, képleírások, Lexika Kiadó,

Székesfehérvár, 160 p., ISBN 978 963 909 252 5

5. Kirsi, H. – Bajnóczi B. 2004. Kérdések és válaszok angol nyelvből, Maxim Kiadó,

Budapest, 230 p., ISBN 963 709 540 3

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna,

főiskolai adjunktus, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Orbán

Irén, nyelvtanár

Page 23: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Német nyelv I. Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A képzés során a lexikai ismeretek gyarapítása a mindennapi általános élethelyzetekben

leggyakrabban használt szókincs ismétlésével történik. Az oktatás és tanulás módszere a

tematikus, kommunikatív és szituatív jellegű feldolgozás. A félév során a következő

témakörök kerülnek feldolgozásra: Család, lakás, vidéki és városi élet, napirend, szabadidő,

tanulás, nyelvtanulás. A legfontosabb nyelvtani ismeretek ismétlése, automatizálása

alapvetően a lexikai anyagon keresztül történik. A félév tananyaga: a főnév- és

melléknévragozás, számnevek, igeragozás, múlt és jövő idejű alakok.

Kompetenciák:

A félév során párhuzamosan fejlesztjük az összes nyelvi kompetenciát, azaz a

beszédkészséget, a beszédértést, a hallásutáni megértést és a transzfer kompetenciákat is

(fordítási gyakorlatokkal), valamint a szövegalkotási készség is kiemelt fejlesztési terület.

A hallgatók szintjének megfelelő információforrások kezelése, olvasása, értelmezése és

produktív felhasználása.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Babári E. – Babári E-né 2000., 2007. Der neue Deutschexpress. Német nyelvkönyv I.,

Lexika Tankönyvkiadó, Székesfehérvár. ISBN 978 963 935 744 0, uők: Deutschexpress.

Német nyelvkönyv. II. Lexika Tankönyvkiadó, Székesfehérvár, ISBN: 963 909 254 9

2. Scheibl Gy. 2007. 444 német nyelvtani gyakorlat, Maxim Kiadó, Budapest,

ISBN 978 963 962 4

Ajánlott irodalom

3. Bassola P. 2002. Rendszerező német nyelvtan és gyakorlatok 18 fejezetben, Szeged,

ISBN 978 963 908 710 1

4. Lőrincz Zs. szerk. 2007. Német nyelv a vendéglátásban, az idegenforgalomban és a

kereskedelemben, Black & White Kiadó, Budapest, ISBN 978 963 962 278 4

5. Becze Á. – Fischerné 2000. Deutsch in der Gastronomie - Német nyelv a

vendéglátásban, Képzőművészeti Kiadó, Budapest, ISBN 963 336 906 1

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kiss Kálmán Ervin, főiskolai tanár,

PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Csíky

Nándor, főiskolai adjunktus, Dr. phil.

Page 24: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Német nyelv II. Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Német nyelv I.

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

Újabb témakörök feldolgozása: Vásárlás boltban, áruházban, osztályok, vásárlási módok,

postai szolgáltatások, egyéb szolgáltatások: autójavító, vegytisztító, szabó. Nyelvtani

témakörök: főnévi igeneves szerkezetek, függő beszéd és feltételes mód, szenvedő

szerkezet. A második szemeszterben folytatjuk az első félévben elkezdett német nyelvi,

lexikai és grammatikai ismeretek szintre hozását. Újabb tematikájú szókincs és nyelvtani

ismeretek gyakorlása szituatív gyakorlatok keretében.

Kompetenciák:

Az ismeretek birtokában a hallgatók képesek lesznek a szakmai tevékenységük során

szükséges általános idegennyelvi gyakorlati kompetenciák (szóbeli és írásbeli

kommunikáció) sikeres alkalmazására, illetve felkészülnek a speciális szakmai

idegennyelvi kompetenciák elsajátítására.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Babári E. – Babári E-né 2000., 2007. Der neue Deutschexpress. Német nyelvkönyv I.,

Lexika Tankönyvkiadó, Székesfehérvár. ISBN 978 963 935 744 0, uők: Deutschexpress.

Német nyelvkönyv. II. Lexika Tankönyvkiadó, Székesfehérvár, ISBN: 963 909 254 9

2. Scheibl Gy. 2007. 444 német nyelvtani gyakorlat, Maxim Kiadó, Budapest,

ISBN 978 963 962 400 9

Ajánlott irodalom

3. Bassola P. 2002. Rendszerező német nyelvtan és gyakorlatok 18 fejezetben, Szeged,

2002. ISBN 978 963 908 710 1

4. Lőrincz Zs. szerk. 2007. Német nyelv a vendéglátásban, az idegenforgalomban és a

kereskedelemben, Black & White Kiadó, Budapest, ISBN 978 963 962 2-784

5. Becze Á. – Fischerné 2000. Deutsch in der Gastronomie - Német nyelv a

vendéglátásban, Képzőművészeti Kiadó, Budapest, ISBN 963 336 906 1

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kiss Kálmán Ervin, főiskolai tanár,

PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Csíky

Nándor, főiskolai adjunktus, Dr. phil.

Page 25: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Angol üzleti nyelv I. Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0/ 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Angol nyelv II.

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

Az angolszász országok és Magyarország közötti gazdasági, kereskedelmi, szolgáltatóipari,

turisztikai, idegenforgalmi kapcsolatok keretében működő intézmények, vállalatok, cégek

stb. szaknyelvi ismeretei. Az alábbi témakörök alapvető elméleti tudnivalóival ismerteti

meg angol nyelven a hallgatókat: a gazdaság és a gazdasági élet alapfogalmai, vállalkozási

formák, banktípusok, pénzintézetek. Banki szolgáltatások, adózás. Kereskedelem, piac.

Gyakorlati ismeretek vonatkozásában hangsúlyt fektetünk a szóbeli és írásbeli üzleti

kommunikáció legfontosabb elemeinek begyakoroltatására: információszerzés, időpont-

egyeztetés, foglalások, ajánlatok és költségvetés, rendelések, szállítási feltételek, fizetési

módok és emlékeztetők.

Kompetenciák:

A tantárgy segítséget nyújt az üzleti élet kulcsfontosságú területein való eligazodás

képességének kifejlesztéséhez, az üzleti szaknyelv elsajátításához kommunikációs,

szituációs feladatokra épülő feladatokon keresztül, és a szövegértés fejlesztéséhez a

legújabb autentikus hang- és írott anyagok felhasználásával valamint az íráskészség

fejlesztése munkához kapcsolódó üzleti levelezésen keresztül.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Jones, L. – Alexander, R. 2002. New International Business English. CUP, Cambridge.

107 p., ISBN 052 154 741 5

2. Mascull, B. 2007. Business Vocabulary in Use. CUP, Cambridge. 125 p.,

ISBN 978 052 177 529 8

Ajánlott irodalom

3. Armitage-Amato, R. – Baker, C. E. – Rout, A. 2005. Praktikus irodai kommunikáció,

Klett Kiadó, Budapest, 191 p., ISBN 963 9572 90 x

4. Trappe, T. – Tullis, G. 2005. Intelligent Business, Longman Kiadó, Budapest, 175 p., ISBN

058 284 796 6

5. Németh K. – Szakonyi E. 2005. Magyar-angol üzleti kommunikáció, Lexika kiadó, Budapest, 320

p., ISBN 963 935 730 8

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna,

főiskolai adjunktus, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Orbán

Irén, nyelvtanár

Page 26: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Angol üzleti nyelv II. Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0/ 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Angol üzleti nyelv I.

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

Az angolszász országok és Magyarország közötti gazdasági, kereskedelmi, szolgáltatóipari,

turisztikai, idegenforgalmi kapcsolatok keretében működő intézmények, vállalatok, cégek

stb. szaknyelvi ismeretei. Az alábbi témakörök alapvető elméleti tudnivalóival ismerteti

meg angol nyelven a hallgatókat: a gazdaság és a gazdasági élet alapfogalmai, vállalkozási

formák, banktípusok, pénzintézetek. Banki szolgáltatások, adózás. Kereskedelem, piac.

Gyakorlati ismeretek vonatkozásában hangsúlyt fektetünk a szóbeli és írásbeli üzleti

kommunikáció legfontosabb elemeinek begyakoroltatására: információszerzés, időpont-

egyeztetés, foglalások, ajánlatok és költségvetés, rendelések, szállítási feltételek, fizetési

módok és emlékeztetők.

Kompetenciák:

Magas szintű szóbeli és írásbeli üzleti angol nyelvkészségek. Folyamatos, szabatos beszéd

üzleti angol témakörökben; az angol anyanyelvű vagy az angolt magas szinten beszélő

üzleti partnerek, szakemberek, előadók, trénerek, munkáltatók, kollégák angol nyelvű

beszéde, előadásai, kommunikatív megnyilatkozásai, utasításai, stb. hiánytalan megértése.

Angol nyelvű prezentációk, tájékoztatók tartása; olvasott angol üzleti szakszöveg

megértése, magyarra való pontos fordítása; üzleti angol és hivatalos levelek, elektronikus

levelek szabatos megfogalmazása, tájékoztató, reklám-, és más üzleti célú anyagok

kompetens angol nyelvi megformálása.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Jones, L. – Alexander, R. 2002. New International Business English, CUP, Cambridge.

107 p., ISBN 052 154 741 5

2. Mascull, B. 2007. Business Vocabulary in Use, CUP, Cambridge. 125 p., ISBN

978 052 177 529 8

Ajánlott irodalom

3. Armitage-Amato, R. – Baker, C. E. – Rout, A. 2005. Praktikus irodai kommunikáció,

Klett Kiadó, Budapest, 191 p., ISBN 963 9572 90 x

4. Trappe, T. – Tullis, G. 2005. Intelligent Business, Longman Kiadó, Budapest, 175 p.,

ISBN 058 284 796 6

5. Németh K. – Szakonyi E. 2005. Magyar-angol üzleti kommunikáció, Lexika kiadó,

Budapest, 320 p., ISBN 963 935 730 8

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna,

főiskolai adjunktus, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Orbán

Irén, nyelvtanár

Page 27: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Német üzleti nyelv I. Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Német nyelv II.

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A tárgy a gyakorlati ismeretek átadása mellett az alábbi témakörök alapvető elméleti

tudnivalóival ismerteti meg német nyelven a hallgatókat: a gazdaság és a gazdasági élet

alapfogalmai, vállalkozási formák, banktípusok, pénzintézetek. Banki szolgáltatások,

adózás. Kereskedelem, piac, szerződéskötés. Gyakorlati ismeretek vonatkozásában

hangsúlyt fektetünk a szóbeli és írásbeli üzleti kommunikáció legfontosabb elemeinek

begyakoroltatására: információszerzés, időpont-egyeztetés, foglalások, ajánlatok és

költségvetés, rendelések, szállítási feltételek, fizetési módok és emlékeztetők.

Kompetenciák:

Magas szintű szóbeli és írásbeli üzleti német nyelvkészségek folyamatos, szabatos beszéd

üzleti német témakörökben; turisztikai szakemberek német nyelvű beszéde, előadásai,

kommunikatív megnyilatkozásai, utasításai, hiánytalan megértése. Német nyelvű

prezentációk, tájékoztatók tartása; olvasott német üzleti szakszöveg megértése, magyarra

való pontos fordítása; üzleti német és hivatalos levelek, elektronikus levelek szabatos

megfogalmazása, tájékoztató, reklám-, és más üzleti célú anyagok kompetens német nyelvi

megformálása.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Radenhausen, R. – Viczena, A. – Szőke, A. – Molnár, J. Wirtschaftsdeutsch. Társalgási

gyakorlatok a német üzleti középfokú nyelvvizsgákra, Székesfehérvár, 2003.

ISBN 963 935 746 4

2. Wergen, J. – Wörner, A. Praktikus irodai kommunikáció, Német, Budapest, 2005.

ISBN 963 957 291 8

Ajánlott irodalom

3. Kovács, B. – B. Zuba, M.: Deutsch im Unternehmensbereich, Budapest, 2002.

4. Abegg, B. – Benford, M.: Német üzleti levelezés, Budapest, 2002. ISBN 963 862 926 6

5. Mekis Zs. – Szőke A. 2006. Wirtschaftsdeutsch für Tourismus und Gastgeberbe Band I-

II., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN 978 963 1957 266

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kiss Kálmán Ervin, főiskolai tanár,

PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Csíky

Nándor, főiskolai adjunktus, Dr. phil.

Page 28: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Német üzleti nyelv II. Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Német üzleti nyelv I.

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

Elméleti ismeretek átadásának témakörei: kereskedelem és szolgáltatások, marketing;

szerződéskötés, szerződéstípusok; bel- és külkereskedelem; nemzetközi kereskedelmi

szervezetek és intézmények, az Európai Unió. Gyakorlati vonatkozású ismeretbővítés:

reklamációk, üzleti közlemények, meghívások, köszönőlevelek, állásajánlatok, önéletrajz

és pályázatok, levelezés a hatóságokkal, biztosítások, elektronikus levelezés és internet.

Kompetenciák:

Magas szintű szóbeli és írásbeli üzleti német nyelvkészségek folyamatos, szabatos beszéd

üzleti német témakörökben; turisztikai szakemberek német nyelvű beszéde, előadásai,

kommunikatív megnyilatkozásai, utasításai, hiánytalan megértése. Német nyelvű

prezentációk, tájékoztatók tartása; olvasott német üzleti szakszöveg megértése, magyarra

való pontos fordítása; üzleti német és hivatalos levelek, elektronikus levelek szabatos

megfogalmazása, tájékoztató, reklám-, és más üzleti célú anyagok kompetens német nyelvi

megformálása.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Radenhausen, R. – Viczena, A. – Szőke, A. – Molnár, J.2003. Wirtschaftsdeutsch.

Társalgási gyakorlatok a német üzleti középfokú nyelvvizsgákra, Székesfehérvár.

ISBN 963 935 746 4

2. Hegyi B. 2005. Gastronomie –Tourismus, Székesfehérvár. ISBN 978 963 935 752 5

Ajánlott irodalom

3. Lőrincz Zs., 1999. Német nyelv az idegenforgalomban, a vendéglátásban, a

szállodaiparban, Budapest, ISBN 978 963 747 108 7

4. Uffelmann, I. 1994. Gute Umgangsformen in jeder Situation. Niederhausen,

ISBN 978-3809401131

5. Mekis Zs. – Szőke A. 2006. Wirtschaftsdeutsch für Tourismus und Gastgeberbe Band I-

II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN 978 963 195 726 6

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kiss Kálmán Ervin, főiskolai tanár,

PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Csíky

Nándor, főiskolai adjunktus, Dr. phil.

Page 29: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Jogi alapismeretek Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 0 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

Cél, hogy a hallgató megismerje a jogi alapfogalmakat és a gazdasági környezetet a jog

sajátos nézőpontjából. Általános jogi alapismeretek: A társadalom, az állam és a jog

összefüggései. Társadalmi normák, jogi normák, a jog fogalma. A jog forrásai, jogforrásai

hierarchia. A jogszabály érvényessége és hatálya. A jogrendszer és a jogágak.

Jogértelmezés, joghézag. Alkotmányjogi ismeretek: Az Alkotmány helye és szerepe a

jogrendszerben. A Magyar Köztársaság államszerveinek rendszere. Az egyes állami

szervek feladatai és hatásköre. Állampolgári jogok és kötelezettségek. Polgári jogi

ismeretek: A polgári jog fogalma, rendszere, alapelvei. A Ptk. szerkezete. A jogviszony.

Jogalanyok, jogképesség, cselekvőképesség.

Kompetenciák:

Az ismeretek átadása során hozzásegítjük a hallgatókat ahhoz, hogy elsajátíthassák a

hatályos jogban való tájékozódás szakmai alapjait. Elsajátítják a gazdasági jog speciális

szemléletmódját, nyelvezetét és a jogszabályalkotás szempontjait.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Berényi L. 2003. Jogi Alapismeretek I., Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza

Ajánlott irodalom

2. Aszódi I. – Molnár I. 2004. Jogi alapismeretek, Perfekt Kiadó, Budapest,

ISBN 963 394 585 2

3. A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. tv.). Budapest

4. PTK jogalanyokra vonatkozó paragrafusok

5. A kötelező jegyzetben jelölt jogszabályok, bírósági határozatok.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Nagy Andrea, főiskolai docens, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 30: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: EU intézményrendszere Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 0 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az Európai Unió kialakulásának

szükségszerűségével, az Unió előfeltételei megteremtésének folyamatával. Bemutassa az

Európai Uniót, mint a nemzetközi viszonyok fontos gazdasági és politikai szereplőjét.

Az egységes Európa gondolat politikai, gazdasági gyökerei, az egységesülés kezdeti

lépései. Az Európai Közösségek kialakulása, a továbbfejlődés útjai. Nemzetközi gazdasági

szervezetből nemzetközi politikai szervezetté válás folyamata. 1992. Maastricht, az

Európai Uniós Szerződés elfogadása, majd ratifikálása. A három pillérre épülő Európai

Unió modellje. Az Európai Unió intézményrendszere. Az Európai Tanács a tagállamok

legmagasabb szintű szervezete. Az Európai Parlament vitafórumból felelős jogalkotó

szervvé válásának útja, a hatáskörök bővítésének folyamata. A Parlament hatáskörei. Az

Európai Központi Bank és az Európai Beruházási Bank. A Gazdasági és Szociális

Bizottság tanácsadó, véleményező, konzultatív szerepe. A Régiók Bizottságának

feladatköre, az Európai Unió regionális politikája. Gazdasági és Monetáris Unió. Közös

közlekedési politika és transzeurópai hálózatok. Foglalkoztatás-és szociálpolitika. Ipar-,

energia- és kutatás-fejlesztési politikák. Környezetvédelem, fogyasztóvédelem és

egészségügyi politikák.

Kompetenciák:

Döntésképesség, önállóság, irányító készség, nyelvhelyesség, fogalmazás készsége,

közérthetőség, udvariasság, helyzetfelismerés, információgyűjtés.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Horváth Z. 2005. Kézikönyv az Európai Unióról, Magyar Országgyűlés, Budapest,

ISBN 978 963 749 082

Ajánlott irodalom

2. Navracsics T. 1998. Európai belpolitika, Korona Kiadó, Budapest, ISBN 963 903 683 8

3. Palánkai T. 2004. Az európai integráció gazdaságtana, Aula Kiadó, Budapest,

ISBN 963 947 890 3

4. Rácz M.szerk. 2005. Uniós kihívások az ezredfordulón, Világgazdasági Kutatóintézet,

Budapest, 202 p.,

5. Blahó A. 2006. Európai integrációs ismeretek, Aula Kiadó, Budapest,

ISBN 978 963 969 804 8

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Rozgonyi Ibolya, főiskolai tanár, CSc

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 31: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: A globális világgazdaság fejlődése és működési

zavarai

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 0 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A társadalmi-gazdasági térstruktúrák fejlődése. A világgazdaság kialakulása, fejlődési

szakaszai, törései és a strukturális robbanások. Világgazdasági elméletek és modellek.

A centrum-periféria fejlődés elmélete. Az új világgazdasági rend jellemzői. A centrum

országok, a félperifériák és a differenciálódó fejlődő régiók kapcsolatrendszere. Integrációk

(NAFTA, CEFTA, FÁK, ASEAN stb.). A világgazdaság jelenlegi sajátosságai

(globalizáció, Just in time, dezindusztrializáció, termelői- és fogyasztói szolgáltatások stb.).

A globalizációs évszázad új kihívásai és működési zavarai. A globalizáció és a szolgáltató

szektor átalakulásának kapcsolata, az innovációk terjedése. A természeti és humán

erőforrások regionális különbségei, a gazdasági potenciál eltérései. A földrajzi

munkamegosztás formái és problémái (munkanélküliség, túltermelés). A helyi társadalmi-

gazdasági sajátosságok, a halmozottan hátrányos helyzetű perifériák alkalmazkodása,

társadalmi-gazdasági berendezkedése. Differenciálódás és konfliktusok (pl. Észak-Dél,

élelmezési, pénzügyi).

Kompetenciák:

A hallgatók képesek lesznek átfogó kép alkotására a világban lezajló főbb társadalmi-

gazdasági interakciókról. Átlátják a globális problémákat és azok hatásait. Elsajátítják a

világgazdasági trendekből leszűrődő turisztikai, gazdasági hatások irányának gyakorlati

meghatározását, az alábbi személyes kompetenciák által: információgyűjtés és

problémaorientált feldolgozás képessége, döntésképesség, a logikus gondolkodás,

gyakorlatias feladatértelmezés, helyzetfelismerés és a térbeli gondolkodás képessége.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Haggett P. 2006. Geográfia: globális szintézis, Typotex, Budapest, 842 p.

ISBN 978 963 954 860 2

Ajánlott irodalom

2. Berend T. Iván. 2008. Európa gazdasága a XX. Században, Gondolat Kiadó, Budapest, 340

p., ISBN 978 963 962 716 1

3. Csáki Gy. – Farkas P. 2008. A globalizáció hatásai – európai válaszok, Napvilág Kiadó,

Budapest, 377 p., ISBN 963 969 700 3

4. Huntington, S. P. 2006. A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása, Európa

Kiadó, Budapest, 652 p., ISBN 963 078 036 4

5. Tóth J. szerk. 2002. Általános társadalomföldrajz 1-2., Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-

Pécs, 449 p., 474 p., ISBN 963 931 044 1

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kókai Sándor, főiskolai tanár, CSc

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 32: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Művelődéstörténet Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 0 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A kurzus célja Európa kultúrtörténetének elsajátítása. A félév során a hallgatók

megismerkednek az európai kultúra sokszínűségével, és a kulturális változásokat generáló

társadalmi, gazdasági, politikai, művészeti folyamatokkal. Elemzésre kerülnek az európai

gondolkodás és művészeti alkotás legfontosabb eredményei. A hallgatók a félév során

megismerkednek az antikvitás kultúrájával, a keresztény középkor gondolkodásával és

művészetével, a reneszánsz kor változásaival és az újkor jellemző kulturális modelljeivel.

Kompetenciák:

A hallgatók a művelődéstörténeti ismeretek elsajátításával képesek lesznek az egymás

mellett futó változások értelmezésére és áttekintésére. A tárgy segítségével a logikus

gondolkodás és a kreatív elemző képesség is fejlődik, melynek segítségével mélyebb és

összetettebb képet tudnak kialakítani Európa kulturális viszonyairól.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal.

Kötelező irodalom:

1. Drabancz M. Róbert 2006. Művelődéstörténet, Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza. 381 p.,

ISBN 978 963 867 029 2

Ajánlott irodalom:

2. Bloch, M. 2002. A feudális társadalom, Osiris Kiadó, Budapest, 543 p.,

ISBN 963 389 252 X

3. Chaunu, P. 2001. A klasszikus Európa, Osiris Kiadó, Budapest, 533 p.,

ISBN963 379 671 7

4. Davies, N. 2002. Európa története, Osiris Kiadó, Budapest, 1326 p., ISBN 963 389 339 9

5. Martínez, R. 2001. A művészet története I–XVI. Kötet, Magyar Könyvklub, Budapest,

ISBN 963 547 369 9

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Drabancz Mihály Róbert, főiskolai

docens, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 33: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Szociológia Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 0 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A szociológia tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók a szociológia valóságfeltáró

tevékenységének segítségével tudást és ismeretanyagot kapjanak a társadalmi élet

törvényszerűségeiről. A szociológia kialakulása és főbb irányzatai. A kultúra és

szocializáció kérdései, személyközi viszonyok. Társadalomszerkezet és társadalmi

változások, a magyar társadalom struktúrája az államszocializmus éveiben és a

rendszerváltás után, a társadalmi mobilitás kérdései. Társadalmi és területi

egyenlőtlenségek, település, társadalom, szegregáció. Gazdaság és szervezet, urbanizációs

egyenlőtlenségek, az urbanizáció jellemzői és tendenciái, urbanizációs elméletek, a

tömegesség, deviancia a városokban. Fogyasztói csoportok, társadalmi csoportok, elit és

társadalom.

Kompetenciák:

A tantárgy fejleszti a hallgatók logikus gondolkodását, problémaérzékenységét,

kreativitását, alakítja helyzetfelismerő és információgyűjtésben megmutatkozó

kompetenciáikat. Segít abban, hogy a hallgatók jobban megérthessék a világméretű és a

magyar változások makro- és mikroszintű folyamatait. A szociológia történetének és

fejlődésének bemutatásán keresztül megismerteti a hallgatókat a modern kor társadalmával,

annak problémáival, a modernizáció társadalmi konfliktusaival és azok megoldási

lehetőségeivel.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom:

1. Albert J. – Leveleki M. 2008. Szociológiai alapismeretek, Pannon Egyetem, Veszprém.

ISBN 963 007 696 9

2. Giddens, A. 2008. Szociológia, Osiris Kiadó, Budapest, ISBN 963 379 060 3

Ajánlott irodalom:

3. Andorka R. 2006. Bevezetés a szociológiába, Osiris Kiadó, Budapest, ISBN 963 389 848 X

4. Bartus T. 2009. Magyarázatok és elméletek a szociológiában. Egy problémaorientált meg-

közelítés, Bologna – Tankönyvsorozat. Aula Kiadó, Budapest, ISBN 978 963 969 876 5

Kovách I.(szerk.) 2006. Társadalmi metszetek, Napvilág Kiadó, Budapest, ISBN 963 935 089 3

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kerülő Judit, főiskolai tanár, CSc

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 34: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Szociálpszichológia Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A szociálpszichológia tudományos alapjai, módszerei. A szocializáció és színterei. A

szociális attitűd, attitűdök változtatása. Az agresszió és kezelése. Szervezeti

kommunikáció, tárgyalási technikák. A szociális befolyásolás. A társas kapcsolatok

jellemzői és megismerésének módszerei. A személyiség megismerése a

tudománymódszereivel, a hétköznapi emberismeret szerveződési mechanizmusai: a

személypercepció. A munkahely szociálpszichológiája, szervezeti kultúrák és vezetési

stílusok. A sajátos és globális szociális értékrend. A szociális kompetenciák működése és

komponenskészletei.

Kompetenciák:

A hallgatók a társadalomlélektani ismeretek elsajátításával alkalmassá válnak munkájuk

hátterét adó szociálpszichológiai törvényszerűségek felismerésére, azok gyakorlati

alkalmazására. A tantárgy hozzájárul a saját személyiség formálásához is, olyan

attitűdrendszerek kialakításával, melyek a szolgáltató szférában történő eredményes

munkavégzést segíthetik.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom:

1. Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 572 p.,

ISBN 978 963 389 814 7

2. Schmercz I. szerk. 2002. Pedagógiai szociálpszichológia, Élmény’94 Bt. Nyíregyháza.

231 p., ISBN 963 853 334 X

Ajánlott irodalom:

3. Aronson, E. 2004. A társas lény, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 528 p.,

ISBN 963 224 586 5

4. Forgács J. 2007. A társas érintkezés pszichológiája, Kairosz Könyvkiadó Kft, Budapest,

382 p., ISBN 963 913 771 4

5. Mackie, D. M. – Smith, E. R. 2004. Szociálpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 968 p.,

ISBN 963 389 087 X

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Schmercz István, főiskolai tanár, CSc

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 35: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Filozófia Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 1 / 0 / 0 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A mai kor, az egyre specializálódó szaktudományai mellett, igényli a világot átfogó

rendszerező ismeretek megszerzését is. A filozófia, és ezen belül a politikai gondolkodás

története, azokat a filozófiai rendszereket kínálja, amelyek a világ koronkénti

átrendeződését tükrözik. Szintetizálja a civilizáció történetének legfontosabb ismérveit.

Klasszikus filozófiai elméletek kialakulása és megalapozói, a politikai gondolkodás helye a

filozófiában. Platón az állam megszervezéséről. Arisztotelész a politikáról és az etikáról.

A középkor filozófiája (Abaelardus, Szent Ágoston, Aquinói Tamás). A reneszánsz

gondolkodói. A koraújkori utópiák megteremtői (Morus, Campanella, Machiavelli). A

modern liberalizmus és a konzervatív politikai gondolkodás megteremtői. A

neokonzervativizmus alternatívája. A marxizmus kialakulása és főbb gondolkodói. A

pluralizmus elmélete, angol, amerikai szociológiai iskolák (Parsons, Merton, Mead). Max

Weber modernitáselmélete. Habermas és a posztmodern filozófia.

Kompetenciák:

Emberi és szociális kompetenciák. együttműködési képesség, összefüggések meglátása,

érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, elhivatottság, elkötelezettség, megbízhatóság,

önfejlesztés, türelem, interperszonális rugalmasság, konfliktusmegoldó készség, empatikus

készség, motiváló készség, áttekintő képesség, fogalmazás készsége, közérthetőség.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Hársing L. 2002. A filozófiai gondolkodás Thalésztől Gadamerig, Bíbor Kiadó,

Budapest, 408 p., ISBN 963 946 618 2

2. Popper, K. 2001. A nyitott társadalom és ellenségei, Balassi Kiadó, Budapest, 720 p.,

ISBN 963 506 397 0

Ajánlott irodalom

3. Aron, R. 2005. Demokrácia és totalitarizmus. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 244 p.,

ISBN 963 734 307 5

4. Manent, P.1998. A liberális gondolat története, Tanulmány Kiadó, Pécs, 145 p.,

ISBN 963 852 840 0

5. Kiss L. A. 2009. Haladásparadoxonok – Bevezetés az extrém korok filozófiájába, Liget

Kiadó, Budapest, 292 p., ISBN 963 936 369 4

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. habil. Kiss Lajos András, főiskolai tanár,

CSc

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 36: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Bevezetés a turizmusba Kreditszáma: 4

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 3 / 0 / 0 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A tantárgy célja a turizmus és környezete sokoldalú összefüggésrendszerének, piacának,

feladatainak, szervezeteinek és hatásainak rendszerszemléletű bemutatása. Fogadókészség,

fogadóképesség. A turizmus adatgyűjtési módszerei. A turizmus irányítása. Államigazgatás

a turizmusban. Közérdekű szervezetek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti

szerveződések. A turizmus közvetett és közvetlen gazdasági szerepe. Fenntartható fejlődés

a turizmusban. Hosszú távú fejlesztési stratégiák, prioritások, termékfejlesztési lehetőségek

és forrásaik. A turizmus integrált tervezése. Fejlődési trendek, tendenciák. A turizmus

jövője. A Föld és hazánk turizmusa a számadatok tükrében.

Kompetenciák:

A hallgatók a turisztikai háttérismeretek elsajátításával képesek lesznek a korszerű

termékfejlesztésre, a vendégcentrikus szolgáltatói attitűd felvállalására, az alábbi

kompetenciák fejlesztésével: információforrások kezelése, olvasása, értelmezése,

tájékozódás, térérzékelés a turizmusban, különböző szálloda típusok és szolgáltatók

felismerése, áttekintő, problémamegoldó, tervező- és értékelő képesség, kreativitás.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Lengyel M. 2004. A turizmus általános elmélete, Heller Farkas Főiskola, Budapest,

525 p., ISBN 963 224 019 7

Ajánlott irodalom

2. Puczkó L. – Rátz T. 2000. Az attrakciótól az élményig, Geomédia, Budapest, 399 p.,

ISBN 963 791 077 8

3. Michalkó G. 2007. A turizmuselmélet alapjai, KJF, Székesfehérvár, 218 p.,

ISBN 978 963 955 876 2

4. Dávid L. – Jancsik A. – Rátz T. 2007. A természeti és kulturális erőforrások turisztikai

hasznosítása, Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt., Budapest, 494 p.,

ISBN 963 958 539 4

5. Hutiray J. 2006. Turisztikai alapismeretek, Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 84 p.,

ISBN 963 336 880 4

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Prof. Dr. Hanusz Árpád, egyetemi tanár, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):

Bácskainé Dr. Pristyák Erika főisklai adjunktus

Page 37: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Magyarország turizmusföldrajza Kreditszáma: 4

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 1 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

Napjaink jellemző turisztikai tendenciái, az idegenforgalmi szektor főbb jellemzői

hazánkban. A társadalomföldrajzi adottságok és a turizmus: versenyszféra, a közlekedés,

szálláshely és vendéglátás, ember alkotta attrakciók, a szervezett turizmus létesítményei.

A természeti és kulturális adottságok, értékek turisztikai szerepe. Magyarország nemzeti

parkjai, világörökségei, borvidékei. A Nyugat-Dunántúl régió turisztikai szerepe és

vonzerői. A nemzetközi jelentőségű Balaton régió, turisztikai infra- és szuprastruktúrája.

A Közép-Dunántúl régió turizmusföldrajzi adottságai, a Velencei-tó. A Délnyugat-

Dunántúl régió hazánk turizmusában. Közép-Dunavidék régió nemzetközi szerepe, a

Dunakanyar és Budapest turisztikai vonzótényezői, turisztikai infra- és szuprastruktúrája.

A Tisza-tó régió jelentősége és adottságai. A Dél-Alföld régió turisztikai szerepe, földrajzi

jellegzetességei. Az Északkelet-Magyarország régió és a falusi turizmus. Az Északi-

középhegység turisztikai szerepe és vonzótényezői. Az Észak-Alföldi régió turisztikai

helyzete, a termálturizmus földrajzi háttere és fejlettsége.

Kompetenciák:

A hallgatók képesek lesznek hazánk természeti, társadalmi-gazdasági adottságainak

turisztikai hasznosítására, a különböző célcsoportoknak megfelelő programok; vonzerők

kiválasztására az alábbi kompetenciák fejlesztésével: információforrások kezelése,

értelmezése, tájékozódás, térérzékelés, problémamegoldó, tervező képesség, kreativitás.

A 3-5 legfontosabb

kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal

(szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Michalkó G. 2007. Magyarország modern turizmus földrajza, Dialóg-Campus Kiadó,

Budapest, 288 p., ISBN 978 963 729 629 1

Ajánlott irodalom

2. Aubert A. szerk. 2006. Magyarország idegenforgalma: szakkönyv és atlasz,

Cartographia, Budapest, 64 p., ISBN 963 262 240 5

3. Bánfalvi J. 2000. Magyarország idegenforgalmi földrajza, KIT, Budapest, 338 p.,

ISBN 963 637 121 0

4. Czucziné Huszti Gy. 2003. Magyarország Idegenforgalmi földrajza (Országismeret),

Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ kiadványa, Budapest,

5. Pénzes E. 2003. Magyarország turizmusföldrajza I., Veszprémi Egyetem Turizmus

Tanszék, Veszprém.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Prof. Dr. Hanusz Árpád, egyetemi tanár, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):

Prof. Dr. Hanusz Árpád egyetemi tanár

Page 38: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Nemzetközi turizmusföldrajz Kreditszáma: 4

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 1 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A turizmus földrajza Európa és a többi kontinens idegenforgalmilag frekventált régióinak

gazdaság- és turizmusföldrajzával ismerteti meg a hallgatókat. A hallgatók képet kapnak a

földrajz és a turizmus kapcsolatáról. Megismerik napjaink frekventált turisztikai régióinak

idegenforgalmi földrajzát. A turizmus időbeni és területi eloszlása. A Föld főbb turisztikai

régiói. A Brit-szigetek szerepe. A BENELUX államok helyzete. A turizmus központja:

Franciaország. Az Alpok országai. Németország. A skandináv országok sajátosságai.

A balti államok turisztikai célterületei. A „4S” országok. Az Ibériai-félsziget természeti és

kulturális sokszínűsége. Az európai országok szigetei (Baleárok, Kanári-szk. Madeira stb.)

és a földközi-tengeri szigetországok. A Kelet-Közép- és Dél-Európai-országok adottságai,

szerepe. Az USA és Kanada szerepe és vonzóerői. A Karib-tenger idegenforgalmi

központjai. Az Andok országainak turizmusa. Afrika földrajzi adottságai és szerepe.

A Közel-Kelet a turizmusban. Ázsia küldő és fogadó szerepe. Kína, Japán és a turizmus.

Trópusi területek turizmusa (Thaiföld, Malajzia, Maldív-szigetek stb.). Hegymászó

turizmus (Nepál, Pakisztán). India kulturális és természeti vonzótényezői.

Kompetenciák:

A hallgatók képesek lesznek – a fogadó országok, régiók lakóinak szokásait, kultúráját

ismerve – a vendégek tájékoztatására, a küldő országok vendégeinek kalauzolására, az

alábbi kompetenciák fejlesztésével: információforrások kezelése, értelmezése, tájékozódás,

térérzékelés, problémamegoldó, tervező képesség, kreativitás.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Gyuricza L. 2008. A turizmus nemzetközi földrajza, Dialóg Campus Kiadó, Budapest,

318 p., ISBN 978 963 729 628 4

Ajánlott irodalom

2. Balogh F. 2004. Idegenforgalmi földrajz I-II., Képzőművészeti Kiadó, Budapest,

ISBN 963 336 982 7

3. International Journal of Tourism Researc, http://www3.interscience.wiley.com

4. Tourism Geographies http://www.geog.nau.edu//tg/index.html

5. Kultúrák találkozása a turizmusban, 2009. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Győr.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Prof. Dr. Hanusz Árpád, egyetemi tanár, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):

Prof. Dr. Hanusz Árpád egyetemi tanár

Page 39: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Szállodai ismeretek I. Kreditszáma: 4

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 1 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Bevezetés a turizmusba

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A kereskedelmi szálláshelyek fajtái, fogalma, csoportosítása. A szálláshelyek osztályozása és

azok sajátosságai. Az elszállásolás, ellátás, egyéb szolgáltatások. A szállodai tevékenység

tárgyi feltételei. A szálláshely épülete, az ezzel kapcsolatos előírások, elvárások. A szállodai

helyiség és berendezései, felszerelés tárgyai, a vendégfogadás, az egyéb és járulékos

szolgáltatások helyiségei és eszközei. A szállodai menedzsment speciális feladatai, rendszere.

A szállodai személyzettel szemben támasztott követelmények. A szállodai szervezet.

Szervezeti modellek a szállodaiparban. A szobakiadás és a kapcsolódó szállodai

szolgáltatások értékesítése. A szobakiadással kapcsolatos földszinti és emeleti

tevékenységek, munkakörök és azok feladatai. A szálláshelyi vendéglátás jogszabályai,

higiénés előírások. A vendégfogadás fázisai és feladatai. A Front Office és a Housekeeping.

A szállodai gyógyászati tevékenység feltételei. A wellness szálloda tárgyi és személyi

feltételei. Egységes hatékonysági mutatók és definíciók a szállodaiparban.

Kompetenciák:

A hallgatók képessé válnak egy szálláshelyen önálló munkakör betöltésére az alábbi

kompetenciák által: elhivatottság, elkötelezettség, megbízhatóság, rugalmasság, türelem,

szervezőkészség, kapcsolatteremtő készség, interperszonális rugalmasság, irányítási

készség, határozottság, udvariasság, adekvát metakommunikáció, konfliktusmegoldó

készség, motiváló készség, áttekintő képesség, kreativitás, hibaelhárítás, gyakorlatias

feladatértelmezés, problémamegoldás, körültekintés.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Bártfai E. 2005. Szálláshelyi ismeretek, BGF, Perfekt Kiadó, Budapest, 161 p.,

ISBN 963 394 685 9

Ajánlott irodalom

2. Fehér T-né – Schablik V. 2005. Szállodai ismeretek, Szókratész Külgazdasági

Akadémia, Budapest, 272 p., ISBN 963 716 380 8

3. Györffy A. 2004. Szállodatan: a szálloda, mint szolgáltatás, Nemzeti Tankönyvkiadó,

Budapest, 248 p., ISBN 963 195 149 9

4. Györffy A. 2004. Szállodatan: a szálloda, mint üzlet, Egyetemi Kiadó, Budapest, 355 p.,

ISBN 963 866 770 2

5. Vadas G. 2006. Szálláshelyek, szállodák, KIT, Budapest, 171 p., ISBN 963 637 257 8

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Prof. Dr. Hanusz Árpád, egyetemi tanár, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):

Aranyossyné Szegedi Andrea főiskolai tanársegéd

Page 40: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Szállodai ismeretek II. Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 0 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Szállodai ismretek I.

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A szállodák helye, szerepe és gazdasági kapcsolatai. A szálláshelyek erőforrásai és

gazdálkodása. A szállodai eszközösszetétel. Vagyongazdálkodás, élőmunka gazdálkodás,

jövedelmezőségi és pénzgazdálkodás. Pénzforgalmi kimutatások, mutatószámok.

Likviditás. A szállodai vagyon. A beruházás, a rekonstrukció és a karbantartás. A szállodai

fejlesztés. Költséggazdálkodás területei, költségtípusok. A szálláshelyek jövedelmezősége,

fejlesztések megtérülése. Szállodák eredmény kimutatása. Üzemegység vezetése,

szervezete, elemzési lehetőségek. Outsourcing tevékenységek a szállodai gazdálkodásban.

Humánerőforrás, létszámgazdálkodás. A szállodai árképzés elméleti és gyakorlati

szempontjai. Normatív-, stratégiai és operatív menedzsment feladatok. Tulajdonosi

döntések, szerződések. Stratégia kialakítás, arculatépítés. Üzletfilozófia, üzletpolitika,

tervezés. Államigazgatási engedélyek, eljárások. Szállodavezetést befolyásoló külső és

belső tényezők. Vezetési Információs Rendszer (MIS). Szállodai marketingstratégia.

Hálózatosodás, globalizáció a szállodaiparban, szállodaláncok szerepe és menedzselése.

Kompetenciák:

A hallgatók képesek lesznek a különböző szállodatípusok tevékenységének szervezésére,

irányításának elsajátítására, a helyes gazdálkodási döntések meghozatalára a

legkülönbözőbb szálláshelyen. Dönteni tudnak a különböző vezetői pozíciókban, a

szálláshellyel kapcsolatos külső hatások és belső események elemzését követően.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Györffy A. 2004. Szállodatan: a szálloda, mint üzlet, Egyetemi Kiadó, Budapest 355 p.,

ISBN 963 866 770 2

Ajánlott irodalom

2. Seitz, G. 2000. Hotelmenedzsment, Springer Kiadó, Budapest, 231 p.,

ISBN 963 699 096 4

3. Hayes, D. K. – Ninemeier, J. D. 2004. Hotel operations management, Upper Saddle

River: Pearson Education, 496 p., ISBN 013 099 598 3

4. Henschel, U. K. 2008. Hotelmanagement, München: Oldenbourg, 468 p.,

ISBN 978 348 658 464 6

5. Bártfai E. 2005. Szálláshelyfejlesztés, Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola: Perfekt,

147 p., ISBN 963 394 691 3

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Prof. Dr. Hanusz Árpád, egyetemi tanár, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):

Aranyossyné Szegedi Andrea főiskolai tanársegéd

Page 41: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Szakmai számítástechnikai programok Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 1 / 0 / 1 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Informatika

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

Számítástechnikai szolgáltatások a turizmusban. Az e-Turizmus helyzete Magyarországon.

Az Amadeus GDS-rendszer bemutatása. A Galileo GDS-rendszer bemutatása.

A myfidelio.net. A szállodai ügyvitel. A hagyományos és a modern ügyvitel

összehasonlítása. A Front Office rendszerek. A Hostware-FRO rendszer. A rezervációk

kezelése a Hostware-FRO rendszerben. A Hostware-FRO lekérdezései. A szállodai

ügyvitel egyéb részfolyamatai. A készletnyilvántartó és könyvelő rendszerek. A MultiStore

– vendéglátó modul. Az intelligens szállodai megoldások, beléptető rendszerek, IP TV,

intelligens minibár, felügyeleti rendszerek bemutatása. Az elektronikus fizetési rendszerek.

Kompetenciák:

A hallgatók képesek lesznek a számítógépes Front Office rendszer kezelésére, a szállodai

ügyviteli formák elvégzésére, a szállodai Front Office tevékenységi kör önálló

menedzselésére. Személyes kompetenciák közül a gyors döntésképesség és kontroll, a

logikus gondolkodás, gyakorlatias feladatértelmezés a legfontosabbak.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Győrffy A. 2004: Szállodatan: A szálloda, mint szolgáltatás, felsőoktatási tankönyv, 289 p.,

ISBN 963 195 149 9

2. Bártfai E. – Holczer I – Nádas G. 1998. Szálláshelyfejlesztés – Fidelio szoftver, Budapest,

KVIF. 99 p.,

3. Fidelio Suite V8 Small Business Edition Version 8.5 Software description, Micros Fidelio

GmbH. 2005.

Ajánlott irodalom

1. www.fidelio.com

2. www.amadeus.com

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szepesi János, főiskolai adjunktus,

PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 42: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Szakmai gyakorlatok Kreditszáma: 4

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 1 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Szállodai ismeretek I.

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A legfontosabb szállodai munkakörökhöz tartozó munkafolyamatok, eszközök. A tanult

vendégfogadási ismeretek gyakorlati alkalmazása: magyar és idegen nyelvű szállodai

kommunikáció, empatikus és adaptációs kézségek. A recepción lévő on-line foglalási

rendszer, számlázó programok. A hotelba érkező foglalások, vendégek fogadása, gyors és

szakszerű elhelyezés biztosítása. A vendégek kérésének közvetítése a szolgáltatók felé (taxi

hívása, hibabejelentés továbbítása, takarítási igény közvetítése stb.). A portai számlázás és

pénzkezelés művelete, a portás, szobaasszony és recepciós munkakörök közötti

munkakapcsolatokat. A vendégek mozgásának nyomon követése, takarítás megszervezése.

A kiosztandó információs anyagok és promóciós anyagok előkészítése, kiosztása, a

nyíregyházi és megyei programok aktuális információi.

Kompetenciák:

A hallgatók az oktatók által kontrollált körülmények között elsajátítják a legfontosabb

szállodai munkakörök – a recepciós, portás, szobaasszony – alapfogásait. A gyakorlat

végére képesek lesznek önállóan végigvinni az adott munkakörhöz tartozó feladatokat,

használni a vendégfogadáshoz szükséges információs eszközöket, kezelni a

pénzeszközöket.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Györffy A. 2004. Szállodatan: a szálloda, mint szolgáltatás, Nemzeti Tankönyvkiadó,

Budapest 248 p., ISBN 963 195 149 9

Ajánlott irodalom

2. Bártfai E. 2005. Szálláshelyi ismeretek, BGF, Perfect Kiadó, Budapest, 161 p.,

ISBN 963 394 685 9

3. Jones, T. J. A. 2005. Professional management of Housekeeping Operations, Hoboken:

John Wiley, 508 p., ISBN 047 126 894 1

4. Fehér T-né – Schablik V. 2005. Szállodai ismeretek, Szókratész Külgazdasági

Akadémia, Budapest, 272 p., ISBN 963 716 380 8

5. Kórodi F-né. 2002. Szálláshely-szolgáltatási alapismeretek, Szolnoki Főiskola, Szolnok,

169 p., ISBN 963 039 591 6

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Prof. Dr. Hanusz Árpád, egyetemi tanár, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):

Prof. Dr. Hanusz Árpád egyetemi tanár

Page 43: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Utazás- és rendezvényszervezés alapjai Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 0 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az utazás, utaztatás, valamint a

rendezvényszervezés elméleti és gyakorlati szakmai alapismereteit. Az utazásszervezés, mint

üzleti vállalkozás. Utazási iroda létrehozása, szervezett be- és kiutazás ismertetése. Az

utazásszervezés, közvetítés törvényi szabályozása. Az utazás során nyújtandó szolgáltatások

beszerzése, üzleti levelezés, kalkulációkészítés, értékesítési szerződések. Közlekedési,

jegykiadással kapcsolatos ismeretek. A belföldi szervezett turizmus. Az utazás, a rendezvény

során felmerülő problémák kezelése, eljárás reklamáció esetén. Kiajánlási módok, értékesítés.

A pénzváltás, konverzió szabályai. A rendezvények csoportosítása, gazdasági, turisztikai

szerepe. A rendezvények előkészítése, szervezése, lebonyolítása, kiértékelése. A

kongresszusok, konferenciák, a szakmai programok, incentive túrák. A fesztiválok jellemzői.

Nemzetközi jelentőségű fesztiválok a régióban. Idegenforgalmi kiállítások és vásárok fajtái. A

gasztronómiai rendezvények jellemzői. A világ sporteseményeinek jelentősége a turizmusban.

Kompetenciák:

A hallgatók képesek lesznek a szervezett utazások előkészítésére, az út lebonyolításához

szükséges rendelések végrehajtására, valamint egy rendezvény koordinálására. Ehhez az

alábbi személyes kompetenciákra tesznek szert: megbízhatóság, rugalmasság, önfejlesztés,

szervezőkészség, kapcsolatteremtő készség, interperszonális rugalmasság, irányítási készség,

áttekintő képesség, kreativitás, hibaelhárítás, gyakorlatias feladatértelmezés,

problémamegoldás, ötletgazdagság, tervezés, értékelés, kontroll.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Bokor J. 2006. Utazás és rendezvényszervezés, Bookland 2000 Kft, Békéscsaba, 160 p.,

ISBN 963 004 353 X

Ajánlott irodalom

2. Faragó H. 2003. Idegenforgalmi rendezvények és kongresszusok szervezése, KIT;

Budapest, 132 p., ISBN 963 336 929 0

3. Molnár G. 2008. Utazásszervezés és értékesítés, KIT; Budapest, ISBN 978 963 637 296 5

4. Fodorné Sz. É. – Szűcs L. 2005. Idegenforgalmi ügyintézői és referensi ismeretek:

utazásszervezés és-értékesítés, Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 260 p., ISBN 963 336 996 7

5. Salamon A. 2001. Az utazási szerződés, Geomédia szakkönyvek, Budapest, 210 p.,

ISBN 963 791 087 5

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Gál András, c. főiskolai docens, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):

Bácskainé Dr. Pristyák Erika főiskolai adjunktus

Page 44: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Utazásszervezés Kreditszáma: 4

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 1 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Utazás- és rendezvényszervezés alapjai

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

Az utazási irodák szervezeti jellemzői, jogi pénzügyi háttere, létrehozása. Internet és egyéb

információforrások (térképek, útvonaltervezők, menetrendek, útikönyvek, katalógusok stb.)

használata, keresleti és kínálati információk gyűjtése, a katalóguskészítéstől kezdve az

utazások megszervezésén át az értékesítésig. A tömegturizmus és az exkluzív (alternatív)

turisztikai utazásszervezési sajátosságai. Utazási forgatókönyv. Utazási irodai tevékenység

típusok, funkcionális területek. Utazási irodai információtechnika. Utazási dokumentumok

(bizalmas tarifa, ajánlatkérés, ajánlatadás, rendelés, visszaigazolás, voucher, utaslista, utas

tájékoztató stb.). Saját árualap, kölcsönös értékesítés utazási irodák között. Belföldi

autóbuszos társas út, külföldre kiajánlott (beutazó csoport) társas út kalkulációjának

megtervezése. Idegenvezetői jelentés, vendégpanaszok, észrevételek elemzése, az út

módosítása. Szállásközvetítés, biztosítások típusai és gyakorlati megtervezése. Utókalkuláció

készítése. Utazási irodai beszámolók elemzése, készítése. Termékváltás szükségessége.

Kompetenciák:

A hallgatók megismerik az utazás, utaztatás gyakorlati szervezését, elsajátítják az utazási

ajánlatok értékesítésének szakmai fogásait. A hallgatók képesek lesznek egy utazási

termékcsomag összeállítására, adott célcsoportnak megfelelően. Megszerzik az utazási irodai

tevékenységek megszervezésére, illetve a vezetési teendők színvonalas ellátására, a helyes

gazdálkodási döntések meghozatalára alkalmas kompetenciákat.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Molnár G. 2008. Utazásszervezés és értékesítés, KIT; Budapest, 212 p.

ISBN 978 963 637 296 5

Ajánlott irodalom

2. Fodorné Sz. Éva – Szűcs L. 2005. Idegenforgalmi ügyintézői és referensi ismeretek:

utazásszervezés és-értékesítés, Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 260 p.,

ISBN 963 336 996 7

3. Pompl, W. 2001. Turisztikai menedzsment 1-2., Springer Tudományos Kiadó, Budapest,

ISBN 963 699 132 4

4. Salamon A. 2001. Az utazási szerződés, Geomédia szakkönyvek, Budapest, 210 p.,

ISBN 963 791 087 5

5. Veres Z. 2009. A szolgáltatásmarketing alapkönyve, Akadémia Kiadó, Budapest, 578 p.,

ISBN 978 963 058 670 2

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Gál András, c. főiskolai docens, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):

Aranyossyné Szegedi Andrea főiskolai tanársegéd

Page 45: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Rendezvényszervezés Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 1 / 0 / 1 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Utazás- és rendezvényszervezés alapjai

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag: A rendezvényszervezés, rendezvényturizmus és konferenciaturizmus

előkészítése, szervezése, lebonyolítása. A rendezvény céljának bemutatása. Helyszín,

időpontválasztás problematikájának ismertetése. A rendezvény és az interpretáció

kapcsolata. A rendezvényhez kapcsolódó jogi problémák felvetése. A rendezvények

pozitívuma, gyenge pontjai, fejlesztési lehetőségek, Rendezvény jellegéből, szakmai

programokból adódó specifikumok, szervezési feladatai. A befejezést követő tennivalók,

lezárás, kiértékelés. Kulturális rendezvények, fesztiválok szervezése. Idegenforgalmi

kiállítások és vásárok elemzése (szervezés, stand kialakítás, a kiállítások lebonyolítása

itthon és külföldön). A gasztronómiai rendezvények feltételrendszere, szervezési

sajátosságai, jelentősége a magyar idegenforgalomban. Sportrendezvények szervezési

sajátosságai.

Kompetenciák: A tanegység célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a

rendezvényszervezés elméletébe, ezzel segítve és kibővítve a szakirányhoz kapcsolódó

ismereteiket. A tantárgy oktatása során a hallgatók képessé válnak arra, hogy majd a

gyakorlatban alkalmazzák a rendezvényszervezés sajátos fogásait, átlássák a szervezés

lépéseit. Kompetensek lesznek az egyes feladatkörök irányításában, a lebonyolítás és az

ellenőrzés szakaszaiban. Ehhez az alábbi személyes kompetenciákra tesznek szert:

interperszonális rugalmasság, irányítási készség, határozottság, udvariasság, adekvát

metakommunikáció, konfliktusmegoldó készség, áttekintő képesség, kreativitás,

hibaelhárítás, gyakorlatias feladatértelmezés, problémamegoldás.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Allen, J. 2010. A rendezvényszervezés nagykönyve, Akadémiai Kiadó, Budapest, 375 p.,

ISBN 978 963 058 855 3

Ajánlott irodalom

2. Bokor J. 2006. Utazás és rendezvényszervezés, Bookland 2000 Kft, Békéscsaba. 160 p.,

ISBN 963 004 353 X

3. Faragó H. 2003. Idegenforgalmi rendezvények és kongresszusok szervezése, KIT,

Budapest, 132 p., ISBN 963 336 929 0

4. Gyarmati I. 2005. Rendezvényszervezési kalauz, Atheneum 2000 Kiadó, Budapest, 206 p.,

ISBN 963 947 179 8

5. Michalkó Gábor (2007): Magyarország modern turizmusföldrajza. Dialóg Campus

studia Geographica p. 288. ISBN 978 963 7296 29 1

6. Veres Z. 2009. A szolgáltatásmarketing alapkönyve, Akadémia Kiadó, Budapest, 578 p.,

ISBN 978 963 058 670 2

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Bácskainé dr. Pristyák Erika, főiskolai

adjunktus, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 46: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Gasztronómiai alapismeretek Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A nemzetközi és magyar konyha és táplálkozási szokásai. Hagyományos magyar ételek,

különösen a régióra vonatkozó specialitások ismerete. A Szatmár-beregi pálinkaút

megismerése. Az egészséges táplálkozás szemléletmódja és a hagyományok. A francia, az

olasz, az angol konyha és táplálkozási szokásai. Az ételek előkészítése, elegyítése (kötés,

kidolgozás, lazítás), ízesítése. Összeválogatás, formálás, formakészítés stb. Készentartás,

fogáskészítés. Hideg előételek, meleg előételek. Köretek, főzelékek, levesek. Vegetáriánus

ételek. Halételek, szárnyas-, borjú-, marha-, bárány- és sertésételek. Vadhús és vadszárnyas

ételek. Különleges fűszerezések (tárkony, kakukkfű, zsálya stb.), bormártások használata.

Egyedi köretek (knédli, zsemlegombóc stb.) Befejező fogások (sütemények, befőttek,

gyümölcsök stb.). Aperitifek, digestive italok, étkezés közben fogyasztott italok. Borok,

pezsgő, sörök. Koktélok, kevert és alkoholmentes italok.

Kompetenciák:

A szükséges étel- és italismeret birtokában a hallgatók jártasságot szereznek az egyes

nemzetek, kiemelten a magyar étkezési kultúra sajátosságainak felismerésében. Étel és

italkínálatot tudnak nyújtani. Elsajátítják az ételkészítés szerteágazó fogásait. Felismerik a

gyakorlatban az élelmiszeranyagokat, azok feldolgozhatóságát.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Csizmadia L. 2005. A vendéglátás ételei és tálalásuk, BGF. Perfekt Kiadó, Budapest,

168 p., ISBN 963 394 686 7

Ajánlott irodalom

2. Csizmadia L. 2005. Nemzeti étkezés szokásai: Nemzetek konyhái, BGF. Perfekt Kiadó,

Budapest, 151 p.; ISBN 963 394 687 5

3. Arabadzisz I-né – Oriskó F. – Tomis A. 2003. Gasztronómiai alapismeretek,

Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 123 p., ISBN 963 336 939 8

4. Dunszt K. – Erdélyi Kiss R. – Gyenge Cs. 2006. Cukrászati ismeretek, Képzőművészeti

Kiadó, Budapest, 340 p., ISBN 963 337 015 9

5. Ónódi F. – Török I. J. 2003. Felszolgálói ismeretek: vendéglátás, terítés, szervírozás,

KIT, Budapest, 315 p., ISBN 963 336 900 2

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Bácskainé dr. Pristyák Erika, főiskolai

adjunktus, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):

Szoboszlai Gyula, mesterszakács, tanétterem vezető

Page 47: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Szabadidős turizmus Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A mai társadalmi értékrend és a szabadidő viszonyrendszere. A szabadidő szerkezete. A fő

szabadidős tevékenységek kor- és rétegkötöttsége, globális egyenlőtlenségek és

humanizációs tendenciák. A magyar szabadidős tevékenységek. A választására ható

társadalmi tényezők. A rekreáció szerepe a turizmusban. Szabadidős szervezetek,

sportlétesítmények, kulturális intézmények a szabadidős tevékenységek kínálatában.

Nemzeti parkok és természetvédelmi területek – a természet - mint a rekreáció speciális

helyszínei. A szabadidő, animáció és turizmus összefüggései. Az animáció, az animátor,

szakmai kompetenciák. Testmozgás és sport, társas együttlét, kreatív tevékenységek,

kaland, a csendes kikapcsolódás animációja. Programok, programsorozatok kialakítása,

meghirdetése, motiváció. Személyi és tárgyi feltételek, veszélyek, a különböző

célcsoportok animációjának sajátosságai. A gyermekprogramok szervezésének

sajátosságai. A természetjárás szakági túráinak megszervezése. Az extrém sportok

szabadidős programmá szervezésének lehetőségei, veszélyei, a vezetéshez szükséges

speciális szakismeretek. A lovasturizmus programjainak sajátosságai. Vadászat, horgászat,

golf az aktív turizmusban. Kulturális turizmus a szabadidős programok között.

Kompetenciák:

A hallgatók képesek lesznek adott turisztikai célcsoporthoz igazítva egy szabadidős

program megtervezésére, lebonyolítására. Személyes kompetenciák közül a gyors

döntésképesség, a szervezőkészség, gyakorlatias feladatértelmezés, helyzetfelismerés,

kreativitás, a kapcsolatteremtő és motiváló képesség fejlődéséhez járul hozzá.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Kovács T. A. 2004. A rekreáció elmélete és módszertana. Fitness Akadémia Kft,

Budapest. 342 p.

Ajánlott irodalom

2. Reichlin K. 2007. Szabadidő ismeretek, BGF KVIF, Budapest, 87 p., PSZF jegyzet

3. Bokor J. 2003. Kalandturizmus, Bookland 2000 Kft, Békéscsaba. ISBN 963 210 739 X

4. Váczy S. szerk. 2002. Az Animáció alapjai I-V. kötetek, KJF, Székesfehérvár, 56 p.,

92 p., 65 p., 43 p., 55 p., főiskolai jegyzet

5. Magyar M. 2003. Turisztikai Animáció, BGF, Budapest, 107 p., főiskolai jegyzet

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Sütő László, főiskolai docens, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 48: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Idegenvezetés módszertana Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek az idegenvezetői tevékenység általános

alapelemeivel, elsajátítják a városnéző körséta és az egynapos kirándulások felépítését.

Az idegenvezetői szerep és a vendégek viselkedés. Az idegenvezető személyisége,

felelőssége. VIP vendégek kiszolgálása. A MICE turizmus vendégei. Különleges szituációk

kezelése. Programvezetés, megbízatások. Konfliktuskezelés. Jutalék, borravaló, adózás.

Diplomácia és pszichológia az idegenvezetői munka során. Esettanulmányok elemzése

videófelvételek segítségével. Egy külföldi turisztikai útvonal kidolgozása, bemutatása a

csoport előtt. Egy budapesti útvonal megtervezése. Az Észak-alföldi Régió egy városnéző

útvonalának megtervezése, lebonyolítása. Egynapos kirándulás útvonaltervének

kidolgozása, lebonyolítása egy kiemelt turisztikai üdülőkörzetben. Szituációs gyakorlatok a

csoportok vezetésében. Konfliktus-helyzetek megoldására irányuló feladatok. Szituációs

gyakorlatok a VIP vendégek, az üzleti élet vendégkörének kiszolgálásában. Utastipológia

videófelvételekről.

Kompetenciák:

A hallgatók képesek lesznek a bel- és külföldi vendégek kísérésére, városnéző és egyéb

kiránduló programok megszervezésére és színvonalas lebonyolítására, a hivatásos

házigazdai feladatkör sokoldalú ellátására. A tárgy az alábbi személyes kompetenciák

fejlődéséhez járul hozzá: szervezőkészség, kapcsolatteremtő készség, interperszonális

rugalmasság, motiváló készség, áttekintő képesség, kreativitás, hibaelhárítás, gyakorlatias

feladatértelmezés, problémamegoldás, tervezés.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Gál Gy. 2004. Az idegenvezetés elmélete és gyakorlata, Képzőművészeti Kiadó,

Budapest, 136 p., ISBN 979 963 336 934 9

Ajánlott irodalom

2. Balogh F. 2004. Idegenforgalmi földrajz tankönyv I-II., Képzőművészeti Kiadó,

Budapest, ISBN 978 963 336 983 8

3. Balogh F. 2006. Magyarország – Országismeret, KIT Kiadó, Budapest, 404 p.,

ISBN 963 637 222 5

4. Király J. 2001. Kommunikáció az idegenforgalomban, Képzőművészeti Kiadó,

Budapest, ISBN 963 336 830 8

5. Kubesch M. 2006. Az idegenvezetés gyakorlata, KIT Kiadó; Budapest, 192 p.,

ISBN 963 637 207 1

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Komáromi István, főiskolai

gyakorlóiskolai igazgató, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 49: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Falusi turizmus Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 0 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag: A falusi turizmus, vidéki turizmus szerepe Európában és hazánkban. A falusi

turizmus rendszerét megértve képesek legyenek részt venni falusi turisztikai szolgáltatások

kifejlesztésében, programok megszervezésben. Az Észak-Alföldi régió és megyénk

vonzerőinek ismerete. A falusi turizmus fejlődése és szervezeti felépítése Európában és

Magyarországon. A falusi turizmus és a vidékfejlesztés kapcsolata. Marketing a falusi

turizmusban. A falusi turizmus minősítési rendszere, szerződései. A család és a háztartás,

mint vendéglátó. Programszervezés a vendégek részére a falusi turizmusban.

Kompetenciák:

A hallgatók elsajátítják a falusi vendéglátás alapfogásait, képessé válnak falusi turisztikai

programok és ellátás megszervezésére, lebonyolítására. A tárgy az alábbi személyes

kompetenciák fejlesztéséhez járul hozzá: elhivatottság, elkötelezettség, szervezőkészség,

kapcsolatteremtő készség, interperszonális rugalmasság, empatikus készség, áttekintő

képesség, kreativitás, hibaelhárítás, gyakorlatias feladatértelmezés, problémamegoldás.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Kovács D. (szerk) 2003: A falusi turizmus hagyományai, Mezőgazda Kiadó. Budipest,

Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Intézményközi Tankönyvkiadási

Bizottság, Hagyomány és Vidék. p 224, ISBN 963 9358 80 0, ISSN 1589-2816

2. Hanusz Á. szerk. 2004. A Falusi Turizmus minősítő rendszerének szabályzata az

Európai Unióban FATOSZ, Budapest, 128 p., ISBN 963 216 444 X

Ajánlott irodalom

3. Kulcsár T-né 2006. Falusi turizmus ismeretek, A falusi vendéglátóképzés tankönyve,

B+V Kiadó, 270 p., Budapest

4. Kovács D. 2003. Falusi vendéglátás Magyarországon (Rural Tourism in Hungary),

Agroinform Kiadó, Budapest, 123 p., ISBN 963 502 784 2

5. Kovács D. ed. 2003. A falusi turizmus hagyományai (Traditions of Rural Tourism),

Mezőgazda Kiadó, Budapest, 224 p., ISBN 963 935 880 0

6. Könyves E. – Müller A. 2001. Szabadidős programok a falusi turizmusban, Szaktudás

Kiadó, Budapest, 185 p., ISBN 963 861 668 7

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Bácskainé dr. Pristyák Erika, főiskolai

adjunktus, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 50: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Egészség- és ökoturizmus Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma:2 / 0 / 0 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A tárgy célja az ökoturisztikai, gyógy- és általános idegenforgalmi adottságok és a termék-

fejlesztési prioritások bemutatása. A hallgatók tisztában legyenek az egészségturizmus

területén megjelenő vendégek szolgáltatás iránti igényeivel. Képet kapjanak az

ökoturisztikai tevékenységek, vetélkedők, programcsomagjainak tartalmi és szervezési

prioritásairól. Egészségturizmus fogalma. A természeti adottságok egészségturisztikai

szerepe. A Kárpát-medence termálturisztikai adottságai. Hazánk termálvizeinek turisztikai

hasznosítása. Egészségturisztikai szolgáltatások típusai. Wellnes, fitness, spa és

gyógyturisztikai szolgáltatók. Az ökoturizmus fogalma, filozófiája. A szelíd turizmus és a

természeti környezet kapcsolata. Az ökoturizmus kapcsolódási területei, a

természetvédelem, a gazdálkodás és a jogszabályok felé. Ökoturizmus és környezeti

nevelés. Nemzeti parkok, tanösvények, erdei iskolák, ökoturisztikai táborok. Az ifjúsági

turizmus lehetőségei. Erdei iskolák szervezése. Ökoturizmus a régió vízfolyásain.

Bioturisztikai gazdaságok, biotermékek a turisztikai rendezvényeken. A falusi-, az öko- és

bioturizmus hatása egymásra, térségi lehetőségei. Megyei ökoturisztikai vonzerők. Az

ökoturizmus nemzetközi trendjei, fejlődési irányok. Esettanulmányok nemzetközi és

érzékeny területekről.

Kompetenciák:

A hallgatók képesek lesznek az egészségturizmus ágazatainak és szolgáltatásainak pontos

elkülönítésére. Ökoturisztikai szemlélet alapján a természeti környezet értékeire alapozott

programtervezésre, a környezetre gyakorolt negatív hatások minimalizálásával. Személyes

kompetenciák: önfejlesztés, szervező és motivációs képesség a gyakorlatias feladatértelmezés.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Aubert A. – Csapó J. szerk. 2004. Egészségturizmus, PTE TTK Földrajzi Intézet; Pécs,

184 p., ISBN 963 641 991 4

2. László P. – Dombay I. 2003. Vadvizektől – sasbércekig, Ökoturizmus és természet, KJF,

Székesfehérvár, 241 p., ISBN 963 955 808 7

Ajánlott irodalom

3. Heim P. 2004. Wellness enciklopédia, EHCC, Budapest, 200., ISBN 963 866 470 3

4. Országos egészségturisztikai fejlesztési stratégia 2007., Aquaprofit Zrt.

5. Országos ökoturizmus fejlesztési stratégia 2008., Pannon Egyetem Turizmus Tanszék,

Aquaprofit Zrt., Veszprém – Budapest.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szepesi János, főiskolai adjunktus, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 51: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Kis- és középvállalkozások menedzsmentje Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A képzés célja, hogy a hallgatók a vállalkozások gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, jogi

és kommunikációs ismereteinek alapjait elsajátítsák. A képzés során megismerik a

kereskedelmi folyamatokat is, az arra ható tényezőket, a kereskedelmi ágazat mikro- és

makrogazdasági összefüggéseit.

A kis- és középvállalkozások előkészítésével, megtervezésével, döntési problémáinak és

üzleti céljainak megvalósításával kíván foglalkozni a tananyag, elsődlegesen gyakorlat

centrikusan, kitérve a KKV-k Európai Unión belüli helyzetének megismerésére, s a hazai

stratégiai programokban megfogalmazott célok megvalósításának menedzselésére.

Vállalkozó jellemző tulajdonságai. KKV-k gazdasági jelentősége és társadalmi

hasznossága. Vállalkozóvá válás folyamata. Vállalkozói döntés. KKV-k minőségi és

mennyiségi ismérvei. Vállalkozó időgazdálkodása és tárgyalási folyamat, technikák.

Figyelmet fordít a kockázat elemzésre, s a stabilitást szolgáló biztosítási ügyek kezelésére.

Kompetenciák:

Döntésképesség, logikus gondolkodás, gyakorlatias feladatértelmezés, helyzetfelismerés,

információgyűjtés.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Kállay L. – Imreh Sz. 2004. A kis- és középvállalkozás-fejlesztés gazdaságtana, AULA

Kiadó, Budapest, ISBN 978 963 717 549 7

2. Fülöp Gy. (2006): Kisvállalati gazdálkodás. AULA Kiadó.

Ajánlott irodalom

3. Galó M. – Szénás I. (2005): Vállalkozások gazdaságtana I. Nyíregyházi Főiskola.

Jegyzet.

4. Bedő Gy. – Varga S. (2003): Vállalkozás gazdálkodási ismeretek. Perfekt Kiadó.

5. Andrew, J. – Dan, S. 1993. Kisvállalkozások menedzselésének alapjai, Park Kiadó,

Budapest.

6. Czakó E. – Reszegi L. 2010. Nemzetközi vállalatgazdságtan, Alinea Kiadó, Budapest,

ISBN 978 963 965 947 6

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szénás Ignác, főiskolai docens, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 52: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Turizmusmarketing Kreditszáma: 4

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 1 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Marketing

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A marketing alapfogalmainak átismétlése, illetve a szolgáltatásmarketing témakörének

részletesebb elemzése. A marketing helye és jelentősége a turizmusban. A turizmusra

vonatkozó fogyasztó magatartási trendek elemzése (elméleti és gyakorlati háttér vizsgálat)

történik meg. Külön figyelmet fordítunk az ATL és BTL elemek alkalmazására és a

hatékony marketingkommunikációs mix összeállítására. A hallgatók esettanulmányokon

keresztül tanulhatják a turizmusmarketing sajátosságait és specialitásait.

Kompetenciák:

Döntésképesség, rugalmasság, megbízhatóság, önállóság, logikus gondolkodás, kreativitás,

ötletgazdagság, gyakorlatias feladatértelmezés, helyzetfelismerés, információgyűjtés.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Veres Z. 2009. A szolgáltatásmarketing alapkönyve, Akadémia Kiadó, Budapest,

ISBN 978 963 058 670 2

2. Piskóti L. – Dankó I. – Schupler, H. 2002. Régió- és településmarketing, KJK-Kerszöv

Kiadó, Budapest, ISBN 978 963 224 683 3

Ajánlott irodalom 3. Kotler, P. et al. 2008. Marketing management. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest,

ISBN 978 963 058 345 9

4. Galó M. – Kvancz J. (szerk.) 2011. Gazdasági alapfogalmak, Bessenyei Könyvkiadó,

Nyíregyháza, ISBN 978 615 5097 05 8

5. Kovács P. 2004. Turizmus marketing elméletben és gyakorlatban, Kodolányi Főiskola,

Székesfehérvár, ISBN 978 963 872 294 2

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szakál Zoltán Zsolt, főiskolai docens,

PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 53: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Gazdaságpolitika és nemzetközi kapcsolatok Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 2 / 0 / 0 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A gazdaságpolitika tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az EU rendszerével,

annak gazdaságpolitikai irányaival, illetve ezek tagállamok szintjén jelentkező

sajátosságaival. A tárgy épít a mikro- és makrogazdasági tantárgyakra. A tárgy keretén

belül a hallgató megismerkedik az állam gazdasági szerepvállalásának formáival, főbb

intézményeivel, a gazdaságpolitikai döntések meghozatalának folyamatával és a gazdaság

szereplőire gyakorolt hatásaival. Tárgyalásra kerül a monetáris illetve fiskális politika

makrogazdasági eszköztára, azok tulajdonságai, hatásmechanizmusa. Ezen túlmenően a

gazdaságpolitika különböző részterületeinek sajátosságai, alapismeretei is bemutatásra

kerülnek, mint például az adópolitika. A tantárgy érinti a hazai költségvetési, monetáris

politika, a regionális politika alapkérdéseit, az EU-csatlakozás gazdaságpolitikát érintő

témaköreit, az intézményrendszert, és a nemzeti gazdaságpolitikai döntéshozatal

nemzetközi meghatározóit.

Kompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés, problémamegoldás, körültekintés, eredményorientáltság,

tervezés, értékelés, kontroll, helyzetfelismerés, információgyűjtés.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Bod-Péter Á. 2006. Gazdaságpolitika, Aula Kiadó, Budapest, ISBN 978 963 947 875 6

2. Blahó A. (szerk.) 2006. Európai integrációs alapismeretek, Aula Kiadó, Budapest ISBN

963 947 888 5

Ajánlott irodalom

3. Krugman,P.R. – Obstfeld,M.: Nemzetközi gazdaságtan. PANEM Kiadó, Budapest.

2009. ISBN 978 963 545 339 9

4. Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. P. 2000. Közgazdaságtan, KJK Kerszöv, Budapest,

ISBN 978 963 058 299 5

5. Aktuális gazdaságpolitikai elemzések és nemzetközi kitekintések (Financial Times,

Wall Street Journal, portfolio.hu stb)

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Vargáné dr. Bosnyák Ildikó, főiskolai

adjunktus, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 54: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Turizmus-vendéglátás szaknyelv angol I. Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0/ 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Angol üzleti nyelv II.

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

Szállodaipari alapfogalmak, szállástípusok, szervezeti felépítésük. Szolgáltatások a

szálláshelyen. Front Office. Housekeeping. Feladatok a vendég érkezésekor, szobafoglalás,

bejelentkezés. Feladatok a vendég tartózkodása és elutazása során, kijelentkezés. A recepció, a

porta, a kassza működtetése. A turisztikai ipar, turisztikai alapfogalmak, utazásszervezés.

Közlekedési lehetőségek (repülő, vonat, hajó), jegyvásárlás, járműbérlés. Magyarország és az

angolszász országok (Nagy-Britannia; USA, Ausztrália) országismereti szempontú tudnivalói.

Különleges szálláshelyek, turisztikai célpontok. Vidéki turizmus speciális jellemzői az

angolszász országokban és hazánkban. Vendégek kiszolgálása. Programkínálat a külföldi

számára (vendéglő, koncert, városnézés). A magyar hagyományok bemutatása.

Programszervezés, szabadidősportok a célnyelvi országokban.

Kompetenciák:

A kurzus az előző szemesztereiben átadott üzleti idegen nyelvi ismeretekre alapozva elmélyíti

a speciális irányú nyelvi képességeket a turisztikai és vendéglátó-ipari területeken.

A megszerzett ismeretek és készségek lehetővé teszik a szakemberek számára a külföldi

partnerekkel, vendégekkel, illetve ügyfelekkel folytatott eredményes kommunikációt mind

szóban, mind írásban.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Walker, R. – Harding, K. 2006. Oxford English for Careers Tourism, OUP, Oxford. 135 p.,

ISBN 978 963 389 848 2

2. Szőke A. – Viczena A. 2005. 1000 kérdés 1000 válasz Társalgási gyakorlatok az angol

gasztronómiai és turisztikai nyelvvizsgákra, Lexika Kiadó, Székesfehérvár. 448 p.

ISBN 963 935 754 5

Ajánlott irodalom

3. Botár K. – Lukács J. 2003. Vendéglátás, idegenforgalom: Gyakorlókönyv. KITEX szakmai

nyelvvizsga, angol középfok, KIT, Budapest, 182 p., ISBN 963 637 217 9

4. Alison, P. 2002. Test Your Professional English: Hotel and Catering. Penguin English,

London, 105 p., ISBN 058 245 161 2

5. Emmerson, P. 2004. E-mail English. Macmillan, 96 p., ISBN 140 501 294 3

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna,

főiskolai adjunktus, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Orbán Irén,

nyelvtanár

Page 55: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Turizmus-vendéglátás szaknyelv angol II. Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Turizmus-vendéglátás szaknyelv angol I.

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A gasztronómia alapfogalmai, a vendéglátó-ipari létesítmények típusai. A vendéglátás

specifikumai Magyarországon és az angolszász országokban. Konyhai sajátosságok,

különlegességek, újabb tendenciák. Éttermek az angolszász országokban és hazánkban.

Gyorséttermek az USA-ban. Asztalfoglalás - reggeli, ebéd és vacsora az étteremben. Ételek

és italok leírása és kínálása. Különleges étrendek. Tálalási ismeretek, felszolgálás nyelvi

környezetben, az angol tradíciók. Főzés a szabadban, hazánkban és a célnyelvi

országokban.

Kompetenciák:

A kurzus az előző szemesztereiben átadott üzleti idegen nyelvi ismeretekre alapozva

elmélyíti a speciális irányú nyelvi képességeket a turisztikai és vendéglátó-ipari

területeken. A megszerzett ismeretek és készségek lehetővé teszik a szakemberek számára

a külföldi partnerekkel, vendégekkel, illetve ügyfelekkel folytatott eredményes

kommunikációt mind szóban, mind írásban.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Walker, R. – Harding, K. 2006. Oxford English for Careers Tourism, OUP, Oxford. 135

p., ISBN 978 963 389 848 2

2. Szőke A. – Viczena A. 2005. 1000 kérdés 1000 válasz Társalgási gyakorlatok az angol

gasztronómiai és turisztikai nyelvvizsgákra, Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 448 p.,

ISBN 963 935 754 5

Ajánlott irodalom

3. Botár K. – Lukács J. 2003. Vendéglátás, idegenforgalom: Gyakorlókönyv, KITEX

szakmai nyelvvizsga, angol középfok, KIT, Budapest, 182 p., ISBN 963 637 217 9

4. Alison, P. 2002. Test Your Professional English: Hotel and Catering. Penguin English,

London, 105 p., ISBN 058 245 161 2

5. Horváth A. – Horváth K. 2000. English in Tourism: Angol nyelv a turizmusban és a

vendéglátásban, KIT, Budapest, 332 p., ISBN 963 336 905 3

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna,

főiskolai adjunktus, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Orbán

Irén, nyelvtanár

Page 56: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Turizmus-vendéglátás szaknyelv német I. Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Német üzleti nyelv II.

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

Szállodaipari alapfogalmak, szállástípusok, szervezeti felépítésük. Szolgáltatások a

szálláshelyen. Feladatok a vendég érkezésekor, szobafoglalás, bejelentkezés. Feladatok a

vendég tartózkodása és elutazása során, kijelentkezés. A turisztikai ipar, turisztikai

alapfogalmak, utazásszervezés. Magyarország és Németország országismereti szempontú

tudnivalói.

Kompetenciák:

A kurzus az előző szemesztereiben átadott üzleti idegen nyelvi ismeretekre alapozva

elmélyíti a speciális irányú nyelvi képességeket a turisztikai és vendéglátó-ipari

területeken. A megszerzett ismeretek és készségek lehetővé teszik a szakemberek számára

a külföldi partnerekkel, vendégekkel, illetve ügyfelekkel folytatott eredményes

kommunikációt mind szóban, mind írásban.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Hegyi B. 2005: Gastronomie –Tourismus, Székesfehérvár, ISBN 978 017 556 878 9

Ajánlott irodalom

2. Lőrincz Zs., 1999. Német nyelv az idegenforgalomban, a vendéglátásban, a

szállodaiparban, Budapest, ISBN 963 932 895 2

3. Uffelmann, I. 1994. Gute Umgangsformen in jeder Situation. Niederhausen,

ISBN 380 940 113 7

4. Mekis Zs. – Szőke A. 2005. Wirtschaftsdeutsch für Tourismus und Gastgeberbw Band

I-II., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN 978 963 195 726 6.

5. Schroder, G. – Iker B. 2008. Turisztikai szótár német magyar, magyar-német, Grimm

Kiadó, Szeged, ISBN 978 963 746 066 1

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kiss Kálmán Ervin, főiskolai tanár,

PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Csíky

Nándor, főiskolai adjunktus, Dr. phil.

Page 57: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Turizmus-vendéglátás szaknyelv német II. Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Turizmus-vendéglátás szaknyelv német I.

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A gasztronómia alapfogalmai, a vendéglátó-ipari létesítmények típusai. A vendéglátás

specifikumai Magyarországon és a németajkú országokban. Konyhai sajátosságok,

különlegességek, újabb tendenciák. Éttermek a „nyelvországban” és hazánkban.

Asztalfoglalás. Ételek és italok leírása és kínálása. Különleges étrendek. Tálalási ismeretek,

felszolgálás nyelvi környezetben. Főzés a szabadban, hazánkban és a célnyelvi

országokban.

Kompetenciák:

A kurzus az előző szemesztereiben átadott üzleti idegen nyelvi ismeretekre alapozva

elmélyíti a speciális irányú nyelvi képességeket a turisztikai és vendéglátó-ipari

területeken. A megszerzett ismeretek és készségek lehetővé teszik a szakemberek számára

a külföldi partnerekkel, vendégekkel, illetve ügyfelekkel folytatott eredményes

kommunikációt mind szóban, mind írásban.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Hegyi B. 2005: Gastronomie –Tourismus, Székesfehérvár, ISBN 978 017 556 878 9

Ajánlott irodalom

2. Lőrincz Zs. 1999. Német nyelv az idegenforgalomban, a vendéglátásban, a

szállodaiparban, Budapest, ISBN 963 932 895 2

3. Uffelmann, I. 1994. Gute Umgangsformen in jeder Situation. Niederhausen.

ISBN 380 940 113 7

4. Mekis Zs. – Szőke A. 2005. Wirtschaftsdeutsch für Tourismus und Gastgeberbe Band I-

II., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN 978 963 195 726 6.

5. Schroder, G. – Iker B. 2008. Turisztikai szótár német-magyar, magyar-német, Grimm

Kiadó, Szeged, ISBN 978 963 746 066 1

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kiss Kálmán Ervin, főiskolai tanár,

PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Csíky

Nándor, főiskolai adjunktus, Dr. phil.

Page 58: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: A turizmus környezeti hatásai Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

A turizmus a természeti és a társadalmi környezet kapcsolata. A turizmus hatásai a

légkörre, az élővilágra, a vízkészletre, a talajokra és a felszínformáló folyamatokra nézve.

A fürdőhelyek környezeti problémái. A bányahelyek turisztikai hasznosítási lehetőségei.

Vízgazdálkodás turisztikai célterületeken. A környezettudatos turisztikai szemlélet

terjesztésének lehetőségei. A társadalmi-kulturális hatásokat befolyásoló tényezők.

Interakciók a helyi lakosok és a turisták között. A turisztikai teherbíróképesség. A

fenntartható turizmus, indikátorai, kialakítási lehetőségei, szereplői. Hazai esettanulmányok

a Balaton, a Bükk-vidék és a Hortobágy térségéből. A turizmus fejlődésének pozitív és

negatív hatásai nemzetközi világörökség helyszíneken. Az érzékeny területek

(magashegységek, trópusok, nemzeti parkok stb.) idegenforgalmi veszélyeztetettsége. A

környezet és természetvédelem turisztikai kapcsolata. Természetvédelmi területek

ökoturisztikai szerepe. Turisztikai hatásmenedzsment: megőrzés és hasznosítás,

hatásmérleg felállítása. A terhelhetőség és a turisztikai korlátozások.

Kompetenciák:

A hallgatók képesek lesznek a természeti értékek szakszerű, ugyanakkor balesetmentes

bemutatására. Felismerik az utazás során előforduló természeti és társadalmi környezeti

hatásokat, elkerülik az ezekből eredő veszélyhelyzeteket. Elsajátítják a fenntartható

turizmus szemléletmódját, képesek lesznek cselekvési terveket kidolgozni a turizmus

értékeinek megőrzésére, a negatív externáliák kiküszöbölésére.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Puczkó L. - Rátz T. 2005. A turizmus hatásai, Aula Kiadó; Budapest. 496 p.,

ISBN 063 907 882 4

Ajánlott irodalom

2. Martonné Erdős K. 2001. Turizmus és környezet. − Távoktatási jegyzet − Debreceni

Egyetem Környezettudományi Központ, 132. p.

3. Puczkó L. 1999. Turizmus és környezet. Turizmus vagy környezet? Corvinus Egyetem;

Budapest. 227 p., http://phd.lib.uni-corvinus.hu/204/01/puczko_laszlo.pdf

4. Pénzes E. 2005. Ember és környezet. Veszprémi Egyetem, Veszprém. főisolai jegyzet

5. Tourism Geographies fólyóirat számai http://www.geog.nau.edu/tg/ ISSN: 1470-1340

(elektronikus) 1461-6688 (nyomtatott)

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Sütő László, főiskolai docens, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 59: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Borkultúra Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag:

Magyarország 22 borvidékének és a határ menti borvidékeknek az ismerete (terület,

szőlőfajták, azok főbb jellemzői, pincészetek, látványosságok, tervek). A fenntartható

fejlődés, a biogazdálkodás és a fogyasztói szokások változása is helyet kap a tananyagban.

Kitekintés a világ borpiacára. A borturizmus nemzetközi és hazai példái, mint

esettanulmányok elemzése. Cél, hogy a hallgatók elsajátítsák mindazon ismereteket,

amelyek az általános intelligenciához kapcsolódó borkultúra ismereteket jelentik.

Magyarország 22 borvidéke, és azok kultúrája szerves része a turizmusnak, ezért

elengedhetetlen ezek megismerése.

Kompetenciák:

A hallgatók képesek lesznek az általános intelligenciájukat a borkultúra ismeretekkel

bővíteni. Ennek köszönhetően a kapcsolatfelvétel, a kommunikáció készség nőhet.

Magabiztosságuk és széles ismereteik biztosíthatják őket egy komplex tudásról. A turizmus

vendéglátás határ diszciplináis területeinek alapjaival lesznek tisztában, olyan

háttérismeretanyag birtokosai lesznek, amelyeket alkalmazni is tudnak.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Mosoni P. 2000. Borkultúra borászati alapokkal, Szent István Egyetem (jegyzet),

Gödöllő, ISBN 963 611 438 2

Ajánlott irodalom

2. Hajdu I. 2004. Bormarketing, Mezőgazda Kiadó, Budapest, ISBN 978 963 286 120 3

3. Török S. – Mercz Á. 1995. Magyar borkultúra, Mezőgazda Kiadó, Budapest,

ISBN 963 005 509 0

4. Sárosdy J. ford. 2005. A bor a művészetben, Officina '96 Kiadó Kft., Budapest,

ISBN 963 954 833 2

5. Hamvas B. – Rátóti Z. 2007. A bor filozófiája, Kossuth Kiadó Zrt., Budapest,

ISBN 963 095 537 7

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szakál Zoltán Zsolt, főiskolai docens,

PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

Page 60: Tantárgy neve: Gazdasági matematikaElőtanulmányi feltételek (ha vannak): Gazdasági matematika Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák

Tantárgy neve: Közlekedésgazdasági földrajz Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma:0 / 0 / 2 / 0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

ugyanakkor informáló leírása

Ismeretanyag

A közlekedés ágazatainak és a szállítási módoknak (közúti, vízi, vasúti, légi, csővezetékes,

elektromos hálózat) a kialakulása, fejlődése, technikai- technológiai jellemzői, elhelyezkedése

területek (országok, régiók) szerinti megoszlásban. A legfőbb szállítási- közlekedési

útvonalak, azok teljesítménye, a fejlődés - fejlesztés lehetőségei, tendenciái. Az Európai Unió

közlekedési rendszere, Magyarország kapcsolódási pontjai, magyar hálózat jellemzői.

Kompetenciák:

A hallgató legyen tisztában a közlekedés térbeli jelenségeinek általában az egész Földre

érvényes törvényszerűségeivel, jellegzetes vonásaival, belső összefüggéseivel, és külső

kapcsolatrendszerével. Ismerje meg a szállítási- közlekedési tevékenységet közlekedés-

fajtánként (alágazatonként), vizsgálja azok rendszertulajdonságait, gazdasági, társadalmi

vonatkozásait, használatát, előnyeit és hátrányait, kapcsolatát a természeti földrajzi

adottságokkal. Vizsgálja a Föld különböző térségeiben a (összehasonlítás céljából) a

kapcsolatok térbeli formáit. Feltárja egy bizonyos terület (ország, megye, régió, stb.)

közlekedési adottságait, a közlekedési ágak térbeli elhelyezkedését, forgalmát, egymáshoz és a

társadalmi- gazdasági- természeti keretekhez való viszonyát és kapcsolatát.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom

1. Erdősi F. 2004. Európa közlekedése és a regionális fejlődés. Dialóg - Campus Kiadó,

Budapest- Pécs, ISBN: 9639542288

2. Erdősi F. 2009. Kelet- Európa közlekedése. Dialóg - Campus Kiadó. Budapest- Pécs,

ISBN: 9789637296840

3. Erdősi F. 2005. Magyarország közlekedési és távközlési földrajza. Dialóg - Campus Kiadó,

Budapest- Pécs, ISBN: 9639542210

Ajánlott irodalom

4. Bassa Z., Buzás S., Ludvig Zs., Majoros P., Székely - Doby A., Szigetvári T. 2004.

Világgazdasági régiók. Perfekt Kiadó, Budapest, ISBN: 9633945623

5. Fejezetek ipar- és közlekedésföldrajzból (Szerk.: Vidéki Imre) 2008. ELTE Eötvös Kiadó

Kft., Budapest, ISBN: 9789634639886

6. Heti Világgazdaság

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Riczu Zoltán, főiskolai tanár, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -