of 2/2
. . .Tanahrizabfvlelayu sema kin tergada i HANYAtinggal j.e juta hektar atau 20 peratus daripada 12.8 juta hektar keseluruhan tanah rizab .Melayu di Semenanjung dimiliki penuh oleh orang Melayu. Baki 9.2 juta hektar tanah rizab Melayu dikuasai orang bukan Melayu. la berlaku kerana kegagalan orang Melayu , mempertahankan tanah rizab mengikut Perkara 89 Perlembagaan Persekutuan. Prof. Pelawat Universiti Pertanian Malaysia (UPM) dan Universiti Teknologi Mara (UiTM), Prof. Datuk Dr. Nik Mohd.Zain Nik ~~ Perkara seumpama itu jika dibiarkan dibimbangi .akan menyebabkan Malaysia menjadi seperti Palestin yang mana tanah . . mereka dirampas tanpa sebarang undang-undang .\ oleh Israel:' PROF.DATUK DR. NIK MOHO. ZAIN NIK YUSOF Yusofberkata, kegagalan paling jelas tanah-tanah rizab dirarnpasdengan mudah oleh orang asing apabila orang Melayu tidak tahu mengenai perkara tersebut. BE RITA DI MUKA 5

Tanahrizabfvlelayu · .[aan negeri, wakil agensi berkaitan tubuhan Pribumi Perkasa Malaysia (Perkasa). Menurut Mohd. Hasrol, kera-jaan perlu menyahut cadangan itu kerana isu tanah

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tanahrizabfvlelayu · .[aan negeri, wakil agensi berkaitan tubuhan Pribumi Perkasa Malaysia...

 • . .

  .Tanahrizabfvlelayusema kin tergada iHANYAtinggal j.e jutahektar atau 20 peratusdaripada 12.8 juta hektarkeseluruhan tanah rizab.Melayu di Semenanjungdimiliki penuh oleh orangMelayu.Baki 9.2 juta hektar tanah

  rizab Melayu dikuasaiorang bukan Melayu.la berlaku kerana

  kegagalan orang Melayu ,mempertahankantanah rizab mengikutPerkara 89 PerlembagaanPersekutuan.Prof. Pelawat Universiti

  Pertanian Malaysia (UPM)dan Universiti TeknologiMara (UiTM), Prof. DatukDr. Nik Mohd.Zain Nik

  ~~Perkara seumpama itujika dibiarkan dibimbangi.akan menyebabkanMalaysia menjadi sepertiPalestin yang mana tanah .. mereka dirampas tanpasebarang undang-undang

  . \ oleh Israel:'

  PROF.DATUK DR. NIK MOHO.ZAIN NIK YUSOF

  Yusofberkata, kegagalanpaling jelas tanah-tanahrizab dirarnpasdenganmudah oleh orang asingapabila orang Melayu tidaktahu mengenai perkaratersebut.BE RITA DI MUKA 5

 • DALAM NEGERI1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,IIIIIIIIIIIIIIIillllllllllili11111

  Wac ana Isu Tanah Rizab Melayu

  Agong bertindak sebagai penaungKUALA LUMPUR 26 Okt. Melayu dan Majlis Aga-- Kerajaan digesa supaya rna Islam.mewujudkan Lembaga "Tanah adalah lam-Amanah Tanah Rizab bang kedaulatan bangsaMelayu dengan Yang di- selain simbol pengua-Pertuan Agong bertin- saan serta ketuanandak sebagai penaung sesebuah bangsa yangbagi menambah dan wajib dipertahankan jikamenjamin pengekalan kita tidak mahu Melayusaiz tanah rizab Melayu akhimya sekadar men-sebagaimana diwasiat- MOHD HASROL jadi p~ndatang ~ bumikan Raja-Raja Melayu. . sendiri kerana jumlah

  Pensyarah Kanan Jabatan Pe- tanah rizab Melayu sekarang kritikal.ngurusan Hartanah Fakulti Senibi- "Lembaga Amanah Tanah Ri-na, Perancangan dan Ukur Univer- zab Melayu jika dapat diwujudkansiti Teknologi Mara (UiTM) Perak, oleh kerajaan saya percaya dapatDr. Mohd. Hasrol Haffiz Aliasak melindungi kepentingan tanahberkata, lembaga amanahitu pent- rizab Melayu kerana lembaga iniing kerana tanah rizab kini hanya akan bertindak sebagai pentadbir,"tinggall1.99 peratus sahaja. katanya semasa berucap pada Wa-

  Katanya, perkara itu boleh dire- cana Isu Tanah Rizab Melayu dialisasikan walaupun tanah terletak sini hari ini.di bawah bidang kuasa kerajaan Wacana tersebut yang bertajuknegeri dengan membuka keang- Tragedi Bangsa dan Langkah Pem-gotaan lembaga merangkumi Maj-. betulan Segera merupakan anjuranlis Raja-Raja Melayu, wakil kera- Biro Pemantauan dan Integriti Per-

  . [aan negeri, wakil agensi berkaitan tubuhan Pribumi Perkasa Malaysia

  (Perkasa).Menurut Mohd. Hasrol, kera-

  jaan perlu menyahut cadanganitu kerana isu tanah rizab Melayuterkandung dalam wasiat Raja-Ra-ja Melayu yang mahu tanah rizabdikekalkan sehingga 50 peratus se-lain diperkukuhkan lagi menerusiPerkara 89 Perlembagaan Perseku-tuan.

  Jelasnya, kerajaan dan semuapihak berwajib perlu mengambilpengajaran daripada bangsa laindi dunia ini yang hilang tanah airakibat dominasi serta penguasaangolongan pendatang dengan meng-gantikan segera tanah rizab Melayuyang telah dilucutkan status.

  "Mahukah kita jika tanah di Se-menanjung tidak lagi dimiliki ge-nerasi Melayu pada masa hadapan?Di manakah kita hendak berteduhjika bumi ini milik orang lain danmahukah kita sekadar jadi pe-numpang atas tanah milik nenekmoyang kita," soalnya mengakhiriucapan.

  111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

  Tanah rizab Melayu hanya tinggal20 peratusKUALA LUMPUR 26 Okt- - Hanya ting-gal 3.6 juta hektar atau 20 peratusdaripada 12.8juta hektar keseluruhantanah rizab Melayu di Semenanjungdimiliki penuh oleh orang Melayu.

  Baki 9:2 juta hektar tanah rizabMelayu yang seharusnya menjadimilik orang Melayu bagaimanapunberjaya diperoleh orang bukan Me-layu meskipun status tanah masihsebagai tanah rizab Melayu.

  Profesor Pelawat Universiti Per-tanian Malaysia (UPM) dan Univer-siti Teknologi Mara (UiTM), Prof.Datuk Dr. Nik Mohd. Zain Nik Yu-sof yang mendedahkan perkaraitu memberitahu, perkara itu ber-laku disebabkan kegagalan orangMelayu mempertahankan tanahrizab mengikut perkara 89 Perlern-bagaan Persekutuan iaitu Mem-perkukuhkan Enakmen Rizab Me-layu Negeri-Negeri.

  Menurutnya, kegagalan palingjelas tanah-tanah rizab dirampasdengan mudah oleh orang asingapabila orang Melayu tidak .tahu,semua tanah rizab yang dibatal-kan daripada digunakan kerajaan .negeri perlu diganti dengan meri-zabkan satu kawasan yang mem-punyai keluasan sama dengan sta-tus sebagai tanah rizab Melayu.

  "Perkara seumpama itu jikadibiarkan dibimbangi akan me-nyebabkan Malaysia menjadi sep-erti Palestin apabila tanah merekadirampas tanpa sebarang undang-undang oleh Israel.

  "Sehubungan itu, diharap kera-jaan dapat melakukan kajian khasbagi melihat perangkaan tanah riz-ab yang telah hilang dan bagaima-na untuk membantu orang Melayumemahami secara keseluruhanenakmen rizab Melayu," katanya.

  Beliau berkata demikian ketikamenjadi panel Wacana dan Forum:Isu Tanah RizabMelayu anjuranBiro Pemantauan dan Integriti Per-tubuhan Pribumi Perkasa Malaysia(Perkasa) dan Institut Pemikirandan Tamadun Islam Antarabangsa(Istac) di sini hari ini.

  Nik Mohd. Zain yang juga bekasKetua Pengarah Pejabat Tanah danGalian berkata, isu tanah rizab Me-layu tidak akan selesai tanpa cam-pur tangan pentadbiran negara me-mandangkan kerajaan negeri dilihattidak bersungguh-sungguh mem-perjuangkan hak orang Melayu.

  "Saya berkata benar, saya pemahbercakap sendiri dengan dua Men-teri Besar meminta mereka mem-pertahankan tanah rizab Melayu

  tetapi respons mereka mengecewa-.kan. Mereka tidak berminat untukmenggantikan kepada orang Melayukerana nilainya yang rendah ber-banding dijual kepada orang bukanMelayu," katanya.

  Menurutnya, Jabatan PeguamNegara sendiri telah mengingat-kan, pihak berkuasa negeri perlumengganti semula tanah rizabyang digunakan bagi projek awamseperti lebuh raya dan sekolah den-gan mengeluarkan warta.

  Bagaimanapun katanya, pihakpemaju dalam negara yang hampirkeseluruhan terdiri daripada kaumCina menyokong supaya kerajaannegeri tidak mengeluarkan ,wartaberkenaan.

  "Isu tanah rizab boleh me-nyelamatkan orang Melayu sekira-nya kerajaan negeri menggantikantanah rizab yang diwartakan ke-luar daripada kawasan tanah rizabmengikut perkara 89 (3) Perlemba-gaan Persekutuan,

  "Semua kerajaan negeri juga perlumemasukkan peruntukan baharudalam Enakmen Rizab Melayu bagimembolehkan pemilik tanah Melayudapat rriengisytiharkan tanah milikmereka sebagai tanah rizab Melayuseperti negeri Johor,' katanya.

  I'!IIIIIJIIIIIIIIIIJIIIJIIIIIIIJ/~/JIIIIIIIJIJIIIIIIIIIIIIJIJIIJIIIIIJIIIIIIIJIJIJIIJIIJIIJIJIIIJIIIIIJIJJJ,IIJIIIJIIIIJIIIJIJIIJIJIIIJIJIJJJJIIJJIIIJIJIJIJIJIJIJJIJJJIJIJJJ""'"

  p'erl