Click here to load reader

Talat utrymningsmeddelande - COnnecting REpositories Talat utrymningsmeddelande – optimerad utformning utifrån fullskaleförsök Pre-recorded evacuation message – optimized design

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Talat utrymningsmeddelande - COnnecting REpositories Talat utrymningsmeddelande – optimerad...

 • Talat

  utrymningsmeddelande

  – optimerad utformning utifrån

  fullskaleförsök

  Joachim Holmström & Erik Sävmark

  Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety

  Lund University, Sweden

  Brandteknik och Riskhantering

  Lunds tekniska högskola

  Lunds universitet

  Report 5405, Lund 2013

 • II

  Talat utrymningsmeddelande

  – optimerad utformning utifrån fullskaleförsök

  Joachim Holmström

  Erik Sävmark

  Lund 2013

 • III

 • IV

  Talat utrymningsmeddelande

  – optimerad utformning utifrån fullskaleförsök Pre-recorded evacuation message – optimized design via unannounced evacuation experiments Joachim Holmström & Erik Sävmark Report 5405 ISSN: 1402-3504 ISRN: LUTVDG/TVBB--5405--SE Number of pages: 196 Illustrations: Rikard Edvardsson, Joachim Holmström, Marcus Knutsmark, Erik Sävmark Keywords: Voice alarm, Fire alarm, Informative warning, Evacuation, Human behavior, Risk perception, SPSS Sökord: Utrymningsmeddelande, Utrymningslarm, Utrymning, Människans beteende, Risk perception, SPSS Abstract: This report is a master thesis at Lund University. The aim of the study was to investigate how the formation of a pre-recorded fire evacuation message impacts on the initial evacuation process. Four different messages were tested in 15 unannounced evacuation experiments in cinemas and lecture halls. The occupants in the evacuation experiments filled out a questionnaire about the evacuation and the messages. Based on the study it is recommended that a pre-recorded fire evacuation message is performed by a determined voice. It must be formulated so that the occupants in a distinct way are given enough information to make a fast decision to evacuate. It was also found that there were no big differences in interpretation of the messages between different age groups or gender. Women do though generally show a somewhat higher degree of negative feelings, for example stress, in connection with the evacuation. It could also be seen that the evacuation continued even though the alarm stopped sounding during the evacuation process. This result is though only valid during the conditions that the occupants have begun the movement towards the exits. © Copyright: Brandteknik och Riskhantering, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet, Lund 2013.

  Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety

  Lund University P.O. Box 118

  SE-221 00 Lund, Sweden

  [email protected] http://www.brand.lth.se/english

  Telephone: +46 46 222 73 60

  Fax: +46 46 222 46 12

  Brandteknik och Riskhantering Lunds Tekniska Högskola

  Lunds Universitet Box 118

  221 00 Lund

  [email protected] http://www.brand.lth.se

  Telefon: 046 - 222 73 60 Telefax: 046 - 222 46 12

 • V

 • VI

  Förord Denna studie är ett examensarbete på civilingenjörsprogrammet i riskhantering vid Lunds

  Tekniska Högskola.

  Det finns många personer som under projektets gång hjälp oss på många olika sätt. Utan

  er hjälp hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Till att börja med vill vi rikta ett

  stort tack till vår eminente handledare Håkan Frantzich som på alla sätt och vis varit

  behjälplig och kommit med kloka synpunkter under studiens gång.

  Vidare vill vi även tacka SF Bio i Helsingborg och Lund, med biografcheferna Ann Rönnberg

  och Ingrid Persson i spetsen, som med en positiv inställning har låtit oss genomföra

  utrymningsförsök i sina lokaler och även bjudit på ersättning till de drabbade

  biobesökarna. Vi vill även rikta ett stort tack till Kristina Nilsson, husprefekt på Eden vid

  Lunds Universitet, och övriga berörda personer som hjälpte till vid utrymningsförsöken på

  Eden.

  Ett stort tack vill vi även rikta till Radio AF och i synnerhet Christoffer Carlsson som har

  bistått med hjälp vid inspelning och redigering av de talade meddelandena.

  En annan person som jobbat tätt vid vår sida under projektets gång som vi också vill tacka

  är Marcus Knutsmark, som med stort engagemang hjälpt till vid utrymningsförsöken och

  kommit med värdefulla synpunkter på rapportens utformning.

  Ett tack riktar vi också till lärarna Daniel Nilsson som har kommit med viktiga synpunkter

  angående projektets försöksuppställning, Anders Sjöström som har varit behjälplig med

  frågor angående akustik och Per-Erik Isberg som har varit till stor hjälp vid analysen av

  den insamlade datan. Utan er hade projektet blivit mycket svårare att genomföra!

  Sist men inte minst vill vi tacka alla fantastiska funktionärer som i samband med

  utrymningsförsöken har ställt upp för oss i vått och torrt under sena kvällar och kalla

  eftermiddagar. Det finns många fler som har varit oss behjälpliga under arbetets gång som

  vi vill rikta ett stort tack till, men om vi skulle nämna alla blir det ett nytt examensarbete.

  Både ni och vi vet vilka ni är och vi kommer för alltid att vara tacksamma för er hjälp!

  Lund, 30 januari 2013

  Joachim Holmström & Erik Sävmark

 • VII

 • VIII

  Sammanfattning

  Under de senaste decennierna har samhället påbörjat ett alltmer intensivt arbete för att

  hantera risker och arbeta mer proaktivt för att reducera konsekvenserna av en negativ

  händelse. Installation av utrymningslarm har blivit en allt vanligare riskreducerande

  åtgärd i byggnader vilket syftar till att initiera en snabbare utrymning av byggnader.

  Tidigare forskning har visat att talade utrymningsmeddelanden är ett effektivt verktyg för

  att en utrymning ska genomföras snabbt och effektivt, men forskning på optimerad

  utformning är begränsad.

  Denna studie syftar till att studera hur utformningen av ett talat utrymningsmeddelande

  påverkar effektiviteten av utrymningsförloppets förberedelsetid, det vill säga den tid det

  tar för personer i byggnaden att fatta beslut om utrymning. Via 15 oannonserade

  utrymningsförsök i biografer och undervisningslokal har målsättningen varit att besvara

  följande frågeställningar kring meddelandets utformning:

   Påverkas förberedelsetiden samt tolkning av meddelandet om brandens placering anges i utrymningsmeddelandet?

   Påverkas förberedelsetiden samt tolkning av meddelandet om känslan är att meddelandet läses upp i realtid?

   Påverkas förberedelsetiden samt tolkning av meddelandet om det är en manlig eller kvinnlig röst som läser upp meddelandet?

   Påverkas utrymningsförloppet om utrymningslarmet plötsligt slutar ljuda?  Skiljer sig förberedelsetiden åt mellan två olika verksamheter?

  Observationer från utrymningsförsöken samt en enkätstudie som försökspersonerna från

  utrymningsförsöken deltagit i ligger till grund för studien av ovan nämnda

  frågeställningar. Totalt har 855 personer deltagit i denna enkätstudie, i vilken

  respondenterna fått ange sina uppfattningar av händelsen med avseende på om de

  upplevde situation som riskfylld och deras tolkning av utrymningsmeddelandet.

  Utifrån studiens resultat framgår det att ange en fiktiv placering av branden i

  utrymningsmeddelandet har en negativ inverkan på utrymningsförloppet.

  Förberedelsetiden har ökat och associationen till verklig brand har minskat i de fall då

  brandens placering angetts. Grunden för detta resultat är sannolikt en ökad förvirring

  bland de utrymmande personerna som uppstår då en platsangivelse de inte kan associera

  till anges.

  I studien framgår också att förberedelsetiden har förkortats om ett meddelande med

  realtidskänsla framförs, trots att associationen till verklig brand inte har ökat. Det har inte

  gått att finna något entydigt svar till varför den reducerade förberedelsetiden har uppstått,

  men möjligen kan den något snabbare uppläsningshastigheten som förekommit i aktuellt

  utrymningsmeddelande haft inverkan.

  Resultaten visar även att förberedelsetiden ökat och associationen till verklig brand

  reducerats då utrymningsmeddelandet framförts av en kvinnlig röst. Dessa resultat

  bedöms dock snarare bero på olika uppläsningstekniker hos uppläsarna snarare än deras

  könstillhörighet.

 • IX

  Utifrån studiens resultat framgår det att utrymningen av lokalen har fortsatt trots att

  larmet har slutat ljuda under utrymningsförloppet. Detta gäller dock under förutsättning

  att de utrymmande personerna har påbörjat förflyttning mot utgångarna. En viss

  tveksamhet har dock kunnat observeras hos vissa personer. Studien har inte verifierat vad

  som händer då larmet slutar ljuda innan de utrymmande personerna påbörjat förflyttning

  mot utgångarna.

  Vidare framgår det att förberedelsetiden är kortare i undervisningslokal i jämförelse med

  en biografsalong. Vid utrymningsdimensioneringar måste därmed verksamhetstypen

  beaktas särskilt.

  I studien framgår också att det inte fö

Search related