TAJUK KRL 3033 2015 2016 (1)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Soalan Tugasan KRL 3033

Citation preview

PENILAIAN KURSUS

PAGE

KANDUNGAN

1.0Pengenalan 2

2.0Hasil Pembelajaran Kursus2

3.0Penilaian Kursus:

3.1 Pemberatan penilaian kursus2

3.2 Agihan pemberatan kerja kursus2

4.0Bentuk Kerja Kursus:3

Skala Pemarkahan Kerja Kursus

5.1 Skala pemarkahan proposal penyelidikan

i. Cover tugasan kumpulan8

1.0 PENGENALAN

Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang berkaitan dengan dunia kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada penelitian teori-teori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak. Kemahiran-kemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian, pemilihan sampel, kaedah kajian terpilih, analisis data dan menulis laporan. Akhirnya pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas.

2.0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUSi. Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C3)

ii. Menghuraikan pemilihan masalah kajian, prosedur kajian dan persampelan. (C2, A2)

iii. Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C2, A3, P1, LL 1)

iv. Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan. (C4, CT7)

v. Menunjukan cara penganalisaan data. (C6, P3)

vi. Menghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. (C6, P6,CS 5)vii. pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas.

3.0 PENILAIAN KURSUS

3.1.Pemberatan

Kategori

Pemberatan

Kerja kursus60%

Peperiksaan akhir40%

JUMLAH100%

3.2 Agihan Pemberatan Kerja KursusJenis Kerja KursusNo. TugasanJenis

TugasanAgihan Markah (Peratus)Jumlah (%)

Penyediaan proposal penyelidikan

T1BAB 115%40%

T2BAB 210%

T3BAB 1,2,315%

Forum & perbincangan atas talianForum 1cth: Permasalahan kajian. 4%20%

Forum 2Cth: Instrumen kajian 4%

Forum 3Cth :Teori dan model dalam penyelidikan4%

Forum 4Cth :Reka bentuk penyelidikan4%

Forum 5Cth :Analisis data4%

Peperiksaan Peperiksaan Akhir40%

40%

JUMLAH100%

4.0 BENTUK DAN PERINCIAN KERJA KURSUS Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.4.1 Tugasan - PENULISAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN BIL.PENILAIANTARIKH AKHIR PENGHANTARANMARKAH

T1TUGASAN 1Bab 1 Pengenalan

i. Pendahuluan

ii. Latar belakang kajian

iii. Pernyataan masalah

iv. Kerangka Konseptual

v. Objektif kajian (min 3 objektif)vi. Soalan kajian (antara 3 5 persoalan)

vii. Kepentingan kajian

viii. Batasan kajian

ix. Definisi operasional

x. Rumusan

Tarikh : Minggu ke 5

( 10.10.2015 )

Penghantaran: tapak tugasan dalam MyGuru31. Tajuk penyelidikan

2. Daftar kandungan

BAB 1

i. Pendahuluan

ii. Latarbelakang kajian

iii. Pernyataan masalah

iv. Kerangka Konseptual

v. Objektif kajian (maksimum 3 objektif)vi. Soalan kajian (antara 3 5 persoalan)

vii. Kepentingan kajian

viii. Batasan kajian

ix. Definisi operasional pembolehubah yang digunakanx. Rumusan3. Rujukan15 %

T2TUGASAN 2

Bab 2 Tinjauan literatur

Pendahuluan

Teori dan model yang berkaitan

Kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan peboleh ubah yang dikaji Rumusan

Tarikh : Minggu ke 8(1/ 11/ 2015)

Penghantaran: tapak tugasan dalam MyGuru31. Tajuk penyelidikan

2. Daftar kandungan

BAB 2

Termasuk:

i. Pendahuluan

ii. Teori dan model yang berkaitan

iii. Huraian topik-topik kecil yang berkaitan dengan pembolehubah yang dikaji.

iv. Kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan pembolehubah yang dikaji v. Rumusan 3. Rujukan

10 %

T3TUGASAN 3

Bab 3 Metodologi

Pendahuluan

Rekabentuk kajian

Persampelan kaji Instrument kajian

Tatacara penumpulan dara

Tatacara penganalisissan data (deskriptif)

Rumusan

Tarikh : Minggu ke 10Penghantaran: tapak tugasan dalam MyGuru3# hantar semula bab1,2 dan 3Hantar lengkap termasuk :

1. Tajuk penyelidikan

2. Daftar kandungan

BAB 1

i. Pendahuluan

ii. Latarbelakang kajian

iii. Pernyataan masalah

iv. Kerangka Konseptual

v. Objektif kajian (maksimum 3 objektif)vi. Soalan kajian (antara 3 5 persoalan)

vii. Kepentingan kajian

viii. Batasan kajian

ix. Definisi operasional pembolehubah yang digunakanx. Rumusan

BAB 2

i. Pendahuluan

ii. Teori dan model yang berkaitan

iii. Huraian topik-topik kecil yang berkaitan dengan pembolehubah yang dikaji.

iv. Kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan pembolehubah yang dikaji v. Rumusan

BAB 3

Pendahuluan

Rekabentuk kajian

Populasi dan Persampelan Instrumen kajian Kesahan instrumen

Kajian rintis (cadangan) Tatacara pengumpulan data

Tatacara penganalisisan data

Rumusan3. RujukanLampiran

Sertakan Instrumen yang akan digunakan dalam kajian nanti.

15%

JumlahProposal lengkap40%

* PANDUAN UMUM PENULISAN PROPOSAL.Tajuk kajian dan skop perlu berkaitan dengan ISU-ISU PENDIDIKAN di SEKOLAH RENDAH pada masa kini.

1. Tugasan ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar tentang KEMAHIRAN ASAS dalam PENYELIDIKAN ILMIAH yang berkaitan.

2. Rekabentuk kajian yang dicadangkan adalah seperti:

a. Tinjauan

b. Pemerhatian dalam bilik darjah. c. Kuasai Eksperimental

d. Dan lain-lain rekebentuk kajian yang bersesuaian3. Format penulisani. Bilangan rujukan (minimum 15 ; tahun rujukan 2011 ke atas)

ii. Bilangan patah perkataan minimum 5000 (Bab 1 : 2000 p.p; Bab 2: 2000 p.p; Bab 3: 1000 p.p) tidak termasuk rujukan dan lampiran.

iii. Format penulisan:

jenis font (times new roman, size 12)

jarak 1.5 ( 1.5 line)

margin

Top : 3cm

Bottom : 2.5 cm

Left : 2.5 cm

Right : 2.5

Format penulisan : APA edisi ke 6

iv. Penulisan dalam format Ms word4. Penuliasan proposal penyelidikan perlu disediakan dalam Bahasa Malaysia.

4.2 Tugasan 2. - FORUM ATAS TALIANi. Soalan forum akan disediakan oleh pensyarah group E learning masing-masing.ii. Soalan forum adalah berkaitan dengan perkara-perkara penting dalam penulisan proposal..iii. Pelajar dikehendaki memberi respon kepada soalan yang dikemukakan pensyarah.iv. Pelajar juga perlu memberi respon jawapan kepada 3 pelajar yang lain.BIL.SOALAN FORUMTARIKH PENGHANTARANMARKAH

F1Soalan forum 1 : ( pelajar respon soalan + respon 3 jawapan pelajar lain)

Contoh soalan:Apakah ciri-ciri masalah kajian yang baik. Bincangkan?Minggu 3- 4

4%

F2Soalan forum 2 : (pelajar respon soalan + respon 3 jawapan pelajar lain)

Contoh soalan Jelaskan apakah etika yang perlu guru patuhi jika ingin menjalankan minat membaca novel dalam kalangan murid perempuan. Minggu 5-6

4%

F3Soalan forum 3 : (pelajar respon soalan + respon 3 jawapan pelajar lain)

Contoh.

Adakah definisi istilah sama fungsinya dengan definisi operasional. Jelaskan kepentinganya dalam penulisan proposal kajian anda.

Minggu 7-8

4%

F4Soalan forum 4 : (pelajar respon soalan + respon 3 jawapan pelajar lain)

Contoh soalan:Cikgu Arif ingin mengumpul data berkaitan dengan minat murid tahap satu terhadap membaca buku cerita. Beliau menggunakan borang soal selidik yang menggunakan skala Likert 5 mata. Adakah cara yang digunakan oleh cikgu Arif sesuai dan berikan justifikasi jawapan anda.

Minggu 9- 10

4%

F5

Soalan forum 5 : (pelajar respon soalan + respon 3 jawapan pelajar lain)

Contoh soalan:Cikgu Faiz ingin membuat penyelidikan untuk menentukan tahap pengetahuan murid tahun 6 sekolah-sekolah di Kuala Selangor berkaitan penjagaan alam sekitar. Cadangkan 1. Rekabentuk kajian yang sesuai2. Bentuk instrumen yang boleh digunakanuntuk mengumpul data.3. Populasi dan sampel

4. Jenis analisis boleh digunakan untuk mendapatkan tahap pengetahuan pelajar.

Minggu 11- 12

4%

Jumlah 20%

4.3 Peperiksaan Akhir BIL.PENILAIANBENTUK SOALANMARKAH

1PEPERIKSAAN AKHIR 40 SOALAN ANEKA PILIHAN

Masa : 1 Jam 15 minit

40%

5.0 RUBRIK PEMARKAHANKomponenLemah (1-5)Sederhana (6-10)Cemerlang (10-15)

Bab 1

Tajuk penyelidikan

2. Daftar kandungan

BAB 1

I. Pendahuluan

II. Latarbelakang kajian

III. Pernyataan masalah

IV. Kerangka Konseptual

V. Objektif kajian (maksimum 3 objektif)VI. Soalan kajian (antara 3 5 persoalan)

VII. Kepentingan kajian

VIII. Batasan kajian

IX. Definisi operasional

Rumusan

Tajuk dan masalah kajian kurang sesuai, tidak jelas dan tidak terkini dengan bidang pendidikan sekolah rendah

Objektif dan soalan kajian mengukur dengan tidak tepat.

Tidak lengkap

Tajuk dan masalah kajian sesuai dan jelas dengan bidang pendidikan sekolah rendah Objektif dan soalan kajian mengukur dengan tepat. Tidak semua sub topik dalam bab 1 dijelaskan

Tajuk dan masalah kajian sangat sesuai, jelas dan terkini dengan bidang pendidikan sekolah rendah

Objektif dan soalan kajian boleh mengukur dengan tepat.

Semua sub topik dalam bab 1 dijelaskan.

KomponenLemah (1-3)

Sederhana (4-6)Cemerlang (7-10)

1. Tajuk penyelidikan

2. Daftar kandungan

BAB 2

Termasuk:

i. Pendahuluan

ii. Teori dan model yang berkaitan

iii. Kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan pembolehubah yang dikaji iv. Rumusan

3. Rujukan

Teori berkaitan dinyatakan tanpa huraian Tiada membuat hubungkait Teori berkaitan dengan permasalahan kajian yang dijalankan

Pembolahubah yang dikaji tidak diperjelaskan

Kajian lampau sedikit dan rujukan tidak terkini.

.

Teori berkaitan ada dinyatakan

Ada membuat hubungkait Teori berkaitan dengan permasalahan kajian yang dijalankan

Pembolahubah yang dikaji tidak diperjelaskan secara menyeluruh.

Kajian lampau mencakupi Teori berkaitan dinyatakan dengan jelas Ada membuat hubungkait Teori berkaitan dengan permasalahan kajian yang dijalankan Pembolahubah yang dikaji diperjelaskan secara dengan jelas dan menarik Kajian lampau sangat mencakupi dan terkini.

KomponenLemah (1-5)Sederhana (6-10)Cemerlang (10-15)

BAB 1

i. Pendahuluan

ii. Latarbelakang kajian

iii. Pernyataan masalah

iv. Kerangka Konseptual

v. Objektif kajian (maksimum 3 objektif)vi. Soalan kajian (antara 3 5 persoalan)

vii. Kepentingan kajian

viii. Batasan kajian

ix. Definisi operasional

x. Rumusan

BAB 2

xi. Pendahuluan

xii. Teori dan model yang berkaitan

xiii. Kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan pembolehubah yang dikaji xiv. Rumusan

BAB 3

xv. Pendahuluan

xvi. Rekabentuk kajian

xvii. Populasi dan Persampelanxviii. Instrument kajian xix. Kesahan instrumen

xx. Kajian rintisxxi. Tatacara pengumpulan data

xxii. Tatacara penganalisisan data

xxiii. Rumusanxxiv. Rujukan

xxv. IInstrumen yang akan digunakan (lampiran)

Metodologi kajian tidak dihuraikan dengan jelas.

Cara data dikutip tidak dihuarikan dengan jelas.

Pemilihan populasi dan sampel dinyatakan tanpa memberi justifikasi Penulisan tidak mengikut format yang ditetapkan

Perbincangan dalam Bab 1 tidak selari dengan bab 3

Penulisan tidak dapat menggambarkan satu ururtan penceritaan yang jelas.

Rujukan tida ditulis mengikut format yang betul dan kurang daripada15 rujukan.

Rujukan tidak terkini.

Metodologi kajian kurang jelas.

Cara data dikutip dinyatakan.

Cara data dianalisis tidak dijelaskan.

Pemilihan populasi dan sampel dinyatakan tanpa justifikasi. Penulisan mengikut format yang ditetapkan

Perbincangan dalam Bab 1 selari dengan bab 3

Penulisan kurang menggambarkan satu ururtan penceritaan Rujukan ditulis mengikut format yang betul dan melebihi 15 rujukan.

Rujukan tidak terkini.

Metodologi kajian dihuraikan dengan jelas.

Cara data dikutip dan analisis dihuarikan dengan jelas. Pemilihan populasi dan sampel dinyatakan dengan justifikasi pemilihan

Penulisan mengikut format yang ditetapkan

Perbincangan dalam Bab 1 selari dengan bab 3

Penulisan dapat menggambarkan satu ururtan penceritaan yang jelas. Rujukan ditulis mengikut format yang betul dan melebihi 15 rujukan. Menggunakan rujukan terkini.

Skala Pemarkahan E-Forum

GredKriteria E-Forum

ATahap perbincangan ilmiah , menyertakan contoh yang sesuai, bahan menarik & kreatif, idea yang bernas,.

A-Tahap perbincangan ilmiah , menyertakan contoh yang sesuai, bahan menarik & kreatif, idea yang kurang bernas

B+Tahap perbincangan ilmiah , tidak menyertakan contoh yang sesuai, bahan menarik & kreatif, idea kurang bernas

BTahap perbincangan ilmiah , tidak menyertakan contoh yang sesuai, bahan kurang menarik & kreatif, idea yang kurang bernas

B-Tahap perbincangan ilmiah , tidak menyertakan contoh yang sesuai, bahan kurang menarik & kurang kreatif, idea yang kurang bernas

C+Tahap perbincangan kurang ilmiah , tidak menyertakan contoh yang sesuai, bahan kurang menarik & kurang kreatif, idea yang kurang bernas

CTahap perbincangan tidak ilmiah , tidak menyertakan contoh yang sesuai, bahan kurang menarik & kurang kreatif, idea yang kurang bernas

C-Tahap perbincangan tidak ilmiah , tidak menyertakan contoh yang sesuai, bahan tidak menarik & kurang kreatif, idea yang kurang bernas.

D/ETiada perbincangan, melewati tarikh akhir.

RIS

SEMESTER 1 SESI 2010/2011

KOD & NAMA KURSUS

KRL 3033

KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAHTAJUK

DISEDIAKAN OLEH:NAMANO. MATRIKPROGRAM

PENSYARAH/PENYELIA: ____________________________________________Tarikh:____________________________________PENILAIAN KURSUS

KRL3033

Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah

Sem 1 2015/16

FAKULTI PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN MANUSIA

PEMARKAHAN

PAGE 3