„TAJNE SPRAWY PAPIE ŻY” - Stop Syjonizmowi A. Haasler Digitalizacja: Pietka „TAJNE SPRAWY PAPIE ŻY” Tytuł oryginału: Papes secret cases Edycja polska rozszerzona i uzupełniona

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of „TAJNE SPRAWY PAPIE ŻY” - Stop Syjonizmowi A. Haasler Digitalizacja: Pietka „TAJNE SPRAWY...

 • Robert A. Haasler Digitalizacja: Pietka

  TAJNE SPRAWY PAPIEY

  Tytu oryginau: Papes secret cases Edycja polska rozszerzona i uzupeniona Tumaczenie i redakcja: zesp wydawnictwa Okadka: Jan Sojka

  ISBN 83-87864-17-X

  Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca S.A. w Krakowie Druk z dostarczonych diapozytyww. arn. 327/99 Digitalizacja: Pietka

  Zamiast wstpu

  I poznacie prawd, a prawda was wyswobodzi" (J. 8. 32.).

  Przedmowa do wydania polskiego

 • Oddajemy do rk Czytelnika ksik specjaln. Specjaln przynajmniej z kilku powodw. Jest ona skrtem

  obszernej - trzytomowej pracy przygotowywanej przez ostatnie 12 lat. W tej monumentalnej pracy, szczegowo

  przedstawiono wane aspekty obyczajowoci dworw papieskich, zwaszcza w okresie od V do XVII wieku. W dokonanym skrcie z natury rzeczy pominito wiele wtkw i spraw. Cakowicie zrezygnowano z

  przedstawienia aparatu sprawiedliwoci - wiziennictwa, inkwizycji, tortur. Te bowiem sprawy przedstawione

  zostay w interesujcej ksice Vittorio Messoriego Czarne karty Kocioa". Zdecydowano take o pominiciu

  szczegowych opisw wydarze i komentarzy Autora. Ostatecznie przygotowano publikacj, ktra a przeadowana

  jest faktami, wnioski pozostawiajc Czytelnikom. Praca powstawaa przez szereg lat. Bibliografia, ktra bya

  podstaw jej przygotowania liczy ponad 1000 pozycji. Autor korzystajc z pomocy wielu bibliotek i archiww,

  dokona konfrontacji wikszoci wydawnictw jakie powstay w ostatnich dziesicioleciach. To trudna i porywajca

  lektura. Sporo, zwaszcza w ostatnich latach, ukazao si ksiek przedstawiajcych histori papiestwa i papiey. W

  wikszoci zastosowano jednak metod chronologicznej prezentacji ich yciorysw. Metoda zastosowana w tej monografii i jej skrcie jest w tym bogactwie rzadkoci. W niektrych rozdziaach tej ksiki zapowiedziane s

  wydawnictwa, szerzej przedstawiajce opisane wydarzenia.

  Chocia, Autor przedstawi w dokonanym skrcie sprawy i wydarzenia, ktre mona znale take w wikszoci

  wczeniejszych publikacji, to przyjta metoda prezentacji uznana zostaa niemal przez wszystkich czytelnikw

  maszynopisu, recenzentw, redaktorw i wydawcw za wielce prowokujc, bulwersujc.

  Ksika w skrconej formie w 1999 roku wydana zostanie w kilku krajach. Oprcz Polski take w Czechach,

  Sowacji, Niemczech, Wielkiej Brytani, Stanach Zjednoczonych i Rosji. Poszerzona wersja skierowana zostanie do

  druku z uwzgldnieniem wszystkich uwag i krytycznych ocen tego wydawnictwa.

  W uzyskanych opiniach. Autora i wydawcw przestrzegano przed publikacj ksiki, obawiajc si niechci i ostrych ocen czci rodowisk. Zawsze zadawano pytania o przyczyn zarwno napisania ksiki jak i jej publikacji.

  Jak czsto bywa w takich przypadkach, rde decyzji naley szuka w osobistych dowiadczeniach.

  Zbyt czsto w literaturze opisujcej wydarzenia przywoane w tej ksice stosuje si podwjn miar.

  Usprawiedliwienia niektrych niegodnych czynw innymi zasugami. Autor sam przed laty dowiadczy} pouczania

  przez nowonawrconych" co do oceny postaw spoecznych. Owi nowonawrceni" jako cnoty przywoywali takie

  postawy, ktre jeszcze niedawno, w innej sytuacji byy im zupenie obce. A wszystko z powoaniem na odwieczn

  nauk Kocioa. Myliby si jednak kady, ktry chciaby doszukiwa si w tej ksice nuty osobistego rozrachunku.

  Dowiadczenie osobiste byo impulsem do gbokiej, wieloletniej pracy nad poznawaniem trudnych wtkw

  historycznych. Historia papiey i papiestwa jest przy tym zaledwie jednym z kilkunastu tematw. Ksika nie jest pisaniem historii od nowa. Jest przypomnieniem. Cakowicie odrzucamy wszelkie posdzenia o

  zakulisowe interesy jakoby przywiecajce Autorowi i wydawcom.

  Szczeglnie, w adnym wypadku nie byo celem obraanie kogokolwiek. Jestemy wiadomi, e znajd si

  osoby, ktre bd podwaa, dyskredytowa to, co zostao tu napisane. Ciosy krytyki skierowane wobec Autora i

  wydawcw gboko zostay przemylane przed podjciem decyzji o edycji ksiki. Wanie dlatego w pierwszej

  kolejnoci do publikacji skierowana zostaa wersja skrcona. Pewnego rodzaju ostrono i asekuracja legy take u

  podstaw wyboru form dystrybucji ksiki, przede wszystkim poprzez sprzeda wysykow. Odrzucamy wreszcie

  posdzenia o propagandowy wymiar

  ksiki. Liczne mity, faszywe twierdzenia obce s inicjatorom tego wydawnictwa. Wierzymy, e Czytelnicy obiektywnie przyjm t prac i tym samym zachceni zostan do dalszych samodzielnych poszukiwa prawdy.

  Prawda bowiem was wyzwoli".

  Ksika nie jest wreszcie histori papiey, histori papiestwa, czy te histori Kocioa. Jest z natury rzeczy

  wycznie prezentacj czci faktw z bogatszych dziejw. Jest, jak to nazwa jeden z recenzentw

  homeopatyczn" dawk historii. Wierzymy, e ksika ta nikomu nie zaszkodzi, nikogo nie dotknie, niczyich uczu

  nie obrazi. Niech bdzie - korzystajc z tego medycznego porwnania - lekiem, gdy uyta zostaa w minimalnej

  dawce.

 • Autor i wydawcy dzikuj wszystkim osobom i instytucjom, ktre pomagay w przygotowaniu tego

  wydawnictwa. Bibliotekom, pracownikom nauki, tumaczom, redaktorom technicznym, a zwaszcza pierwszym jej

  Czytelnikom. To ich oceny i wyraany czasem strach by podstaw wyboru odpowiednich fragmentw obszernej monografii do publikacji oraz stonowania i przystosowania do potrzeb polskiego Czytelnika niektrych opisanych

  faktw. Czas pokae, czy te obawy byy uzasadnione.

  luty, marzec J 999 roku.

  ROZDZIA I

  Siedem kobiet ktre wstrzsny Watykanem

  Zwyko si uwaa, e Watykan, podobnie zreszt jak cay Koci, by i jest domen mczyzn. Spr o rol

  kobiet w Kociele jest rwnie stary, jak historia Kocioa. Na jej kartach pojawiay si zawsze kobiety, zapisujc si

  na nich zarwno gorliw wiar i obron witoci Kocioa, jak i mniej chlubnymi postawami.

  W tym rozdziale przypomnimy kilka najbardziej barwnych postaci z owej drugiej grupy. Wyprzedzajc

  ewentualn krytyk tej pracy za niby jednostronny wybr, przypomnimy, e nie jest naszym celem przedstawienie tu

  penej historii Kocioa, lecz spojrzenie na niektre tylko jej karty.

  Zainteresowany signie do innych rde. Jeeli ta ksika zainspiruje go do dodatkowej lektury, do gbszego

  zainteresowania si losami Kocioa - to swoj funkcj wypeni waciwie.

  Pierwsz kobiet, ktra wywara znaczny wpyw na losy kociow lokalnych w Europie, bya Petronilla, crka

  apostoa Piotra i Joanny. Jak chce Klemens Aleksandryjski, Piotr nis zgub onie Joannie, ktra podobnie jak on

  zgin miaa mierci mczesk. Szcztki w. Petronilli odnaleziono w katakumbach.

  Papie Stefan II (III) (752-757) obieca krlowi Frankw Pepinowi III, e przekae mu doczesne szcztki witej

  jako relikwie. Ten papieski dar sprawi, e Francj przez kilkanacie wiekw nazywano pierworodn cr

 • Kocioa". Papie Pawe I (757-767) ufundowa w Bazylice w. Piotra now kaplic, w ktrej umieszczono relikwie

  w. Petronilli.

  Na dworze papieskim pojawiao si wiele kobiet uznawanych przez Koci za wite. Wrd nich byy midzy innymi wite Tarsylia i Emiliana, ciotki papiea Grzegorza I Wielkiego - take witego.

  Donios rol odegray wreszcie matki poszczeglnych papiey, czasem ich siostry. Przykadem niech bdzie

  Laodinica Piccolomini, matka papiea Piusa III (1503) i siostra papiea Piusa II(1458-1464).

  Tragiczny los spotka rodzin papiea Hadriana II (867-872). Hadrian pochodzi z rzymskiej rodziny Colonnw.

  Nim zosta ksidzem, by onaty. Jego ona Stefania i crka zostay uprowadzone, zgwacone i zamordowane w 868

  roku przez Eleuteriusza, syna biskupa Orte Arseniusza. Synem biskupa Arseniusza, a wic bratem (przyrodnim)

  mordercy, by Anastazy, zwany Bibliotekarzem, kardyna, sekretarz osobisty papiea Hadriana II, a faktycznie zarzdzajcy Kocioem. Anastazy, po mierci Leona IV (855), sam przeszo dwa miesice okupowa tron papieski.

  Wanie Hadrian II przywrci Anastazego do ask, oddajc mu wszystkie urzdy i sprowadzajc do Rzymu, by wskutek saboci papiea faktycznie rzdzi Kocioem. Wydaje si, e pogoski o wspudziale Anastazego w

  zamordowaniu ony i crki papiea nie s bezpodstawne. Hadrian II mocno przeywa mier bliskich mu osb.

  Warto wspomnie i te kobiety, ktre skaday wizyty papieom, wizyty czasem nieco si przecigajce Jak

  chociaby wizyta Krystyny, krlowej Szwecji, w latach 1632-1654, ktra po abdykacji przybya do Rzymu,

  nawrciwszy si na wiar katolick. Paac krlowej Krystyny w Rzymie by nie tylko centrum intelektualnym

  miasta, ale przysparza papieskim gospodarzom nieco kopotw natury moralnej. Kuria rzymska wybaczaa

  Krystynie wiele, liczc, e za jej wstawiennictwem Szwecja przejdzie na katolicyzm. W kadym razie krlowa duo

  kosztowaa skarbiec a trzech kolejnych papiey: Aleksandra VII, Klemensa IX i Klemensa X. Zaoya w Rzymie

  sawn akademi, ktrej czonkiem by midzy innymi papie Klemens XI, a papie Aleksander VIII wyda wielkie sumy ze skarbca papieskiego na zakup wielu manuskryptw i ksigozbiorw Krystyny, wzbogacajc tym samym

  Bibliotek Watykask.

  Papie Innocenty XII (1691-1700) uroczycie przyj i goci w Rzymie krlow Polski, Mari Kazimier,

  wdow po Janie III Sobieskim. Maria Kazimiera gocia w Rzymie a do roku 1714.

  Poprzestamy na tym wyliczeniu - cho i wspczenie np. za krtkiego pontyfikatu Jana Pawa I pojawiy si ko-

  biety - zakonnice, o ktrych warto wspomnie.

  Przyjrzyjmy si nieco dokadniej losom kilku wybranych kobiet najbardziej barwnych. Kolejno przypomnimy

  postaci Teodory Starszej, Marozii, Teodory Modszej, Lukrecji Bor-gii, Olimpii Panfili Maidalchini, Franciszki

  Lehnert - matki Pasqualiny i wreszcie legedamej papieycy Joanny. Wszystkim zreszt naszym bohaterkom Rzymianie nadali ten sam tytu - La Papessa - Papieyca.

  Teodora Starsza, Teodora M