19
Dato ultimno opterećenje: P u =9,4 P= 9,4/1,8=5,22 kN/m 2 g u = 8,4 g= 8,4/1,6=5,25 kN/m 2 qu=17,8 kN/m 2 Opterećenje: Stano opterećenje: - vlastita težina....................................................... 0,15 25=3,75kN/m 2 - težina podova..................................................... 8,4-6,0/1,6=1,5 kN/m 2 g =5,25 kN/m 2 Korisno opterećenje: .................................................. .................................... P = 5,22 kN/m 2 UKUPNO OPTEREĆENJE U STANJU EKSPLOATACIJE: ...................... q =10,47 kN/m 2 1

Tajar Documents.tips Programski

  • Upload
    misko

  • View
    237

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

je

Citation preview

Page 1: Tajar Documents.tips Programski

Dato ultimno opterećenje: Pu=9,4 P= 9,4/1,8=5,22 kN/m2

gu= 8,4 g= 8,4/1,6=5,25 kN/m2

qu=17,8 kN/m2

Opterećenje:

Stano opterećenje: - vlastita težina....................................................... 0,15 25=3,75kN/m2 - težina podova..................................................... 8,4-6,0/1,6=1,5 kN/m 2

g =5,25 kN/m2

Korisno opterećenje: ...................................................................................... P = 5,22 kN/m2

UKUPNO OPTEREĆENJE U STANJU EKSPLOATACIJE: ...................... q =10,47 kN/m 2

1

Page 2: Tajar Documents.tips Programski

a ) KONTINUALNA UNAKRSNO-ARMIRANA PLOČA

Odabrani materijal: - BETON MB30- ARMATURA MAG 500/560

Debljina ploče:

mind= = = 0,8· 640 / 35 = 14,62 cm USVOJENO: d = 15 cm

REDUKCIJA MOMENATA NAD OSLONCIMA

a) Momenat na rubu oslonca ploče:

2

Page 3: Tajar Documents.tips Programski

mir,u = mis,u · (1 – 2,5 ) => mjerodavno h

b) Momenat u sredini oslonca ploče:

mi,mu = mi,su · (1 – 2,5 ) => mjerodavno hs

c = 30 cmlmin = 640 cm

KOEFICIJENT REDUKCIJE: kr = (1 – 2,5 ) = 1 – 2,5 ·30/640= 0,88

USVOJENO ZA SVE OSLONCE: kr = 0,9

PRAVAC X:

red M1-2 = -0,9· 61,62 = -55,45 kNm/m´

redM2-2 = -0,9 · 57,58 = -51,82 kNm/m´

redM3-4 = -0,9 · 56,06 = -50,45 kNm/m´

redM4-4 = -0,9 · 53,54= -48,18 kNm/m´

PRAVAC Y:

redM1-3 = -0,9 · 59,39 = -53,45 kNm/m´

redM2-4 = -0,9· 49,83 = -44,84 kNm/m´

DIMENZIONIRANJE PLOČE ZA SLUČAJ ARMIRANJA ZAVARENIM ARMATURNIM MREŽAMA

3

Page 4: Tajar Documents.tips Programski

MB30 => fB = 20,5 N/mm²MAG 500/560 => fav = 420 N/mm²

d = 15 cm ; hx = 13,5cm ; hy = 12,5 cm

kh = h · ; aa = ka · ; [cm²/m´] (b = 1,0 m)

PRESJEK PRAVAC MOMENAT h kh ka ARMATURAmu [kNm/m] [cm] pot. aa

[cm²/m]ODABRANO stv. aa

[cm²/m]POLJE 1 X 30,47 13,5 2,38 2,52 5,68 Q424+R166 5,90

Y 20,41 12,5 2,76 2,50 4,08 Q 424 4,24POLJE 2 X 29,02 13,5 2,50 2,52 5,41 Q424+166 5,90

Y 17,29 12,5 3,00 2,50 3,45 Q 424 4,24POLJE 3 X 27,84 13,5 2,55 2,52 5,19 Q424 +R166 5,90

Y 19,79 12,5 2,80 2,50 3,95 Q 424 4,24POLJE 4 X 27,25 13,5 2,58 2,52 5,08 Q424 +R166 5,90

Y 17,35 12,5 3,00 2,50 3,47 Q 424 4,24OSLANAC

1-2X -55,45 13,5 1,81 2,63 10,80 2 R626 12,52

OSLANAC2-2

X -51,82 13,5 1,87 2,60 9,98 2R525 10,50

OSLANAC3-4

X -50,45 13,5 1,90 2,60 9,71 2R525 10,50

OSLANAC4-4

X -48,18 13,5 1,94 2,58 9,20 2R525 10,50

OSLANAC1-3

Y -53,45 12,5 1,70 2,65 11,33 2R626 12,52

OSLANAC2-4

Y -44,84 12,5 1,86 2,60 9,32 2R525 10,50

b ) TAČKASTO OSLONJENA PLOČA

4

Page 5: Tajar Documents.tips Programski

Debljina ploče: d = 25 cm

Debljina stubova: a = = 42,66 cm = USVOJENO: a =45 cm

Odabrani materijal: - BETON MB30- ARMATURA RA 400/500

1. PRORAČUN PRESJEČNIH SILA

Pošto je ploča po rubu oslonjena na zid od opeke, to se može smatrati da je ona slobodno oslonjena po rubu. Proračunske šeme (zamjenjujući okviri) za proračun momenata savijanja u karakterističnim presjecima bile bi sljedeće:

5

Page 6: Tajar Documents.tips Programski

Ako se zanemari uticaj srednjih stubova na momente savijanja u ploči; (zbog male krutosti stubova u odnosu na riglu) onda se proračun presječnih sila u ploči može izvršiti na zamjenjujućem kontinualnom nosaču jedinične širine i na taj način odrediti prosječne momente savijanja u ploči. U tom slučaju proračunske šeme bi bile slijedeće:

6

Page 7: Tajar Documents.tips Programski

Proračun momenata savijanja

Odnos opterećenja:

gu/qu =0,47

Faktor opterećenja: kx= qu lx

2 = 17,8 6,42 = 729,08 kN ky= qu ly

2 = 17,8 7,682 = 1049,88 kN

PRAVAC X

max m1u,x = 729,08 / 11,273 = 64,67 kNm/m´ min m2u,x =729,08 / - 8,57 = - 85,07 kNm/m´ max m3u,x =729,08 / 16,76 = 43,50 kNm/m´ min m4u,x =729,08 / - 11,071 = - 65,85 kNm/m´

PRAVAC Y max m1u,y = 1049,88 / 10,995 = 95,48 kNm/m´ min m2u,y = 1049,88 / - 9,188 = - 114,26 kNm/m´

7

Page 8: Tajar Documents.tips Programski

max m3u,y = 1049,88 / 19,454 = 53,96 kNm/m´

1.2. Proračun momenata savijanja u pojedinim trakama pločea) PRAVAC X

Traka a x - unutarnja traka iznad stubova: ax=0,2 · lymax m1u,x = 1,25 · 64,67= 80,83 kNm/m´min m2u,x = -2,1 · 85,07 = - 178,64 kNm/m´max m3u,x = 1,25 · 43,50 = 54,37 kNm/m´min m4u,x = -2,1 · 65,85 = - 138,28 kNm/m´

Traka b x - vanjska traka iznad stubova: bx=0,2 · lymax m1u,x =1,25 · 64,67= 80,83 kNm/m´min m2u,x = -1,4 · 85,07 = - 119,09 kNm/m´max m3u,x =1,25 · 43,50 = 54,37 kNm/m´min m4u,x = -1,4 · 65,85 = - 92,19 kNm/m´

Traka c x - traka u polju: cx=0,6 · ly max m1u,x = 0,84 ·64,67 = 54,32kNm/m´min m2u,x = -0,5 · 85,07 = - 42,53 kNm/m´max m3u,x = 0,84 ·43,50 = 36,54 kNm/m´min m4u,x = -0,5 · 65,85 = - 32,92 kNm/m´

b) PRAVAC YTraka a y : ay=0,2 · lymax m1u,y = 1,25 · 95,48 = 119,35 kNm/m´min m2u,y = -2,1 · 114,26 = - 239,94 kNm/m´max m3u,y = 1,25 · 53,96 = 67,45 kNm/m´

Traka b y : by=0,2 · lymax m1u,y = 1,25 ·95,48 =119,35 kNm/m´min m2u,y = -1,4 · 114,26= - 159,96 kNm/m´max m3u,y = 1,25 · 53,96 = 67,45 kNm/m´

Traka c y : cy=0,6 · lymax m1u,y = 0,84 · 95,48 = 80,20 kNm/m´min m2u,y = -0,5 · 114,26= - 57,13kNm/m´max m3u,y = 0,84 · 53,96 = 45,32 kNm/m´

8

Page 9: Tajar Documents.tips Programski

Pregled momenata savijanja u karakterističnim presjecima pojedinih traka

9

Page 10: Tajar Documents.tips Programski

10

Page 11: Tajar Documents.tips Programski

DIMENZIONIRANJE PLOČE

- BETON MB30 => fB = 20,5 N/mm²- ARMATURA: RA 400/500 => fav = 400 N/mm²

- zaštitni sloj betona: ao = 2,5 cm

d = 25 cm => hx = 22,5 cm => hy = 21,5 cm

kh = h · ; aa = ka · ; [cm²/m´] ; ( b = 1,0 m )

11

Page 12: Tajar Documents.tips Programski

MOMENAT h kh ka ARMATURA

PRAVAC TRAKA PRESJEK mi,u[kN/m´]

[cm] pot aa[cm²/m´]

ODABRANO stv. aa[cm²/m´]

1 80,83 22,5 2,50 2,64 9,48 F14/16 cm 9,62

2 -178,64 22,5 1,68 2,78 22,07 F16/ 9 cm 22,34

ax 3 54,37 22,5 3,05 2,60 6,28 F14/20cm 7,704 -138,37 22,5 1,91 2,71 16,66 F16/12cm 16,761 80,83 22,5 2,50 2,64 9,48 F14/16 cm 9,62

X 2 -119,09 22,5 2,06 2,69 14,23 F 14/10cm 15,39

bx 3 54,37 22,5 3,05 2,60 6,28 F 14/20cm 7,704 -92,19 22,5 2,34 2,67 10,93 F 14/14cm 111 54,32 22,5 3,05 2,60 6,27 F12/17 cm 6,652 -42,53 22,5 3,45 2,60 4,91 F12/34 cm

F10/34 cm5,63

cx 3 36,54 22,5 3,72 2,58 4,18 F 10/17 4,624 -32,92 22,5 3,92 2,58 3,77 F 10/34cm

F10/34 cm4,62

1 119,35 21,5 1,96 2,71 15.04 F 16/13cm 15,47

ay 2 -239,94 21,5 1,38 2,98 33,25 F18/7,5cm 33,933 67,45 21,5 2,61 2,64 8,28 F 14/18cm 8,551 119,35 21,5 1,96 2,71 15,04 F 16/13cm 15,47

Y by 2 -159,96 21,5 1,69 2,78 20,68 F16/9,5 cm 21,163 67,45 21,5 2,61 2,64 8,28 F 14/18cm 8,551 80,20 21,5 2,40 2,64 9,84 F 14/15,5 9,93

cy 2 -57,13 21,5 2,84 2,62 6,96 F14/31 cm F12/31 cm

8,6

3 45,32 21,5 3,19 2,60 5,48 F 12/15,5cm 7,3

DIMENZIONIRANJE NA PROBIJANJE

12

Page 13: Tajar Documents.tips Programski

Poprečna sila u kritičnom presjeku u stanju eksploatacije:

QR = q · lx · ly = 10,47 · 6,4 · 7,68 = 514,62 kN

hs = = 22,5 +21,5 / 2 = 22 cm

ds = 1,13 · = 1,13 · 45 = 50,85 cm

dR = ds + hs = 50,85 + 22 = 72,85

Računska vrijednost smičućeg napona u kružnom presjeku prečnika dR:

τR = = 514,62·10 / 3,14·72,85· 22 =1,02 N/mm²

3.1. Proračun dozvoljenih računskih smičućih napona

MB 30 => τa = 0,80 N/mm²

τb = 2,20 N/mm²

RA 400/500 => αa = 1,30

DOKAZ SIGURNOSTI PROTIV PROBIJANJA ĆE SE PROVESTI ZA SREDNJI STUB

(PRESJEK 4, traka ax i bx, i PRESJEK 2, traka ay i by)

13

Page 14: Tajar Documents.tips Programski

SREDNJI GEOMETRIJSKI PROCENAT ARMIRANJA:

η = · 100 = (11+16,76+21,16+33,93) ·100 / 4· 22·100

η = 0,94 %

dopτR1 = 1,3 · · τa · αa · = 1,3 · · 0,8 · 1,3 ·0,9695= 0,87 N/mm²

dopτR2 = 0,45 · τb · αa · = 0,45 · 2,2 · 1,3 ·0.9695= 1,25 N/mm²

dopτR1 = 0,87 N/mm² < τR = 1,02 N/mm² ≤ dop τR2 = 1,25 N/mm²Ploču je potrebno armirati posebnom armaturom protiv probijanja!

= =( 0,75· 514,62 / 40) · 1,80 = 17,36 cm²

Armatura protiv probijanja se usvaja u vidu vertikalnih šipki raspoređenih u dva koncentrična kruga sa poprečno zavarenim prstenovima:- Prečnik unutarnjeg prstena:

da1 = ds + 1,4 · hs = 50,85 + 1,4 · 22 = 81,65 cm

ODABRANO: 22F8 RA 400/500 stvAas1 = 11,00 cm²

e = = =3,14 · 81,65 / 22 = 11,65 cm ≤ = 25/2 = 12,5 cm

- Prečnik vanjskog prstena:

14

Page 15: Tajar Documents.tips Programski

da2 = ds + 2,4 · hs = 50,85 + 2,4 · 22 = 103,65 cm

ODABRANO: 30F8 RA 400/500 stvAas2 = 15,00 cm²

e = = =3,14 · 103,65 / 30 =10,84 cm < = 25/2 =12,5 cm

stvAas = 11,00 + 15,00 = 26,00 cm² > potAas = 17,36 cm²

NACRT ARMATURE PROTIV PROBIJANJA PLOČE

15

Page 16: Tajar Documents.tips Programski

16