of 2 /2
Vo ngy 05 thng 11 năm 2016, Cnh st kinh t, Công an tnh Qung Ninh nơi c đưng biên gii vi Trung Quc đ thu gi 105 c th ra đu to (Platys- ternon megacephalum) v 149 c th tê tê Java (Manis javanica) vi tng trng lưng 738 kg cng vi 172 kg vy tê tê (chưa xc đnh đưc loi). Cc tang vt ny đ đưc vn chuyn tri php trong mt xe ti đông lnh (BKS: 92C-09397) t tnh Qung Nam ra ca khu Mng Ci. Điu tra sơ b cho thy s tang vt ny đưc chuyn lên xe t tnh Ngh An v H Tnh, min Trung Vit Nam. Cng ngy, 89 c th ra đu to vi tng trng lưng khong 40kg v 12 c th tê tê Java vi trng lưng 51 kg đ đưc chuyn giao cho Trung tâm cu h đng vt hoang d H Ni huyn Sc Sơn, ngoi thnh H Ni. t đng bun, 16 c th ra đu to v 137 c th tê tê đ cht trưc khi chuyn giao do điu kin nuôi nht ti t trong v vn chuyn tri php. Vo ngy 09 thng 11 năm 2016, 74 c th ra đu to đ đưc chuyn giao cho Trung tâm bo tn Ra V tch thu loi ra đu to ln nht t trưc đn nay tnh Qung Ninh, Vit Nam Loi ra đu to nm trong danh mc cc loi nguy cp theo Sch đ IUCN 2015 v đưc bo v theo lut php Vit Nam, căn c theo Ngh đnh 32/2006 NĐ-CP cng như nm trong Ph lc I ca Công ước về buôn bn quốc tế cc loi động, thực vt hoang dã, nguy cp (Công ước CITES). nh: Phm Văn ông – ATP/IMC. (TCC) thuc Vưn Quc gia Cc Phương. Chương trnh Bo tn ra châu (ATP) thuc T chc In- do-Myanmar Conservation (IMC) đ lm vic không ngng ngh đ chun b cc trang thit b v cơ s vt cht ti khu cch ly phc v công tc cu h. Tuy nhiên vi hơn 180 c th đưc chuyn giao t cc v tch thu trong vi thng tr li đây v hin đang đưc chăm sc ti khu cch ly v vi tng s trên 1000 c th hin c ti trung tâm, trung tâm đang trong tnh trng qu ti. Trung tâm hy vng s tin hnh th li t nhiên mt s c th ra trong ma xuân ti. Hin ti cc n lc ca trung tâm s đưc tp trung vo cc c th mi, rt yu v cn đưc chăm sc v cu cha kp thi đ c th tip tc sinh tn. Qu trnh phc hi ca cc c th ny c th ko di v rt tn km v s cn thêm cc ngun lc đ n đnh, điu tr v cu h chng. Nu bn mong mun h tr cho hot đng chăm sc v phc hi cc c th ny, hoc h tr cho cc k hoch th ra tr li t nhiên trong năm 2017, xin vui lng liên h vi chng Chương trình bảo tồn rùa châu Á & Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai... Liên tục cập nhât Đ theo dõi nhng thông tin mi nht v công tc bo tn ra cn v ra nưc ngt Vit Nam, vui lng gh thăm website: www.asianturtleprogram.org www.cucphuongturtlecenter.com

Tải tài liệu tiếng Việt tại đây

  • Upload
    lammien

  • View
    226

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tải tài liệu tiếng Việt tại đây

Vao ngay 05 thang 11 năm 2016, Canh sat kinh tê, Công an tinh Quang Ninh nơi co đương biên giơi vơi Trung Quôc đa thu giư 105 ca thê rua đâu to (Platys-ternon megacephalum) va 149 ca thê tê tê Java (Manis javanica) vơi tông trong lương 738 kg cung vơi 172 kg vay tê tê (chưa xac đinh đươc loai). Cac tang vât nay đa đươc vân chuyên trai phep trong môt xe tai đông lanh (BKS: 92C-09397) tư tinh Quang Nam ra cưa khâu Mong Cai. Điêu tra sơ bô cho thây sô tang vât nay đươc chuyên lên xe tư tinh Nghê An va Ha Tinh, miên Trung Viêt Nam.

Cung ngay, 89 ca thê rua đâu to vơi tông trong lương khoang 40kg va 12 ca thê tê tê Java vơi trong lương 51 kg đa đươc chuyên giao cho Trung tâm cưu hô đông vât hoang da Ha Nôi ơ huyên Soc Sơn, ngoai thanh Ha Nôi. Thât đang buôn, 16 ca thê rua đâu to va 137 ca thê tê tê đa chêt trươc khi chuyên giao do điêu kiên nuôi nhôt tôi tê trong vu vân chuyên trai phep.

Vao ngay 09 thang 11 năm 2016, 74 ca thê rua đâu to đa đươc chuyên giao cho Trung tâm bao tôn Rua

Vu tich thu loai rua đâu to lơn nhât tư trươc đên nay ơ tinh Quang Ninh, Viêt Nam

Loai rua đâu to năm trong danh muc cac loai nguy câp theo Sach đo IUCN 2015 va đươc bao vê theo luât phap Viêt Nam, căn cư theo Nghi đinh 32/2006 NĐ-CP cung như năm trong Phu luc I cua Công ước về buôn ban quốc tế cac loai động, thực vât hoang dã, nguy câp (Công ước CITES). Anh: Pham Văn Thông – ATP/IMC.

(TCC) thuôc Vươn Quôc gia Cuc Phương. Chương trinh Bao tôn rua châu A (ATP) thuôc Tô chưc In-do-Myanmar Conservation (IMC) đa lam viêc không ngưng nghi đê chuân bi cac trang thiêt bi va cơ sơ vât chât tai khu cach ly phuc vu công tac cưu hô. Tuy nhiên vơi hơn 180 ca thê đươc chuyên giao tư cac vu tich thu trong vai thang trơ lai đây va hiên đang đươc chăm soc tai khu cach ly va vơi tông sô trên 1000 ca thê hiên co tai trung tâm, trung tâm đang trong tinh trang qua tai. Trung tâm hy vong se tiên hanh tha lai tư nhiên môt sô ca thê rua trong mua xuân tơi.

Hiên tai cac nô lưc cua trung tâm se đươc tâp trung vao cac ca thê mơi, rât yêu va cân đươc chăm soc va cưu chưa kip thơi đê co thê tiêp tuc sinh tôn.

Qua trinh phuc hôi cua cac ca thê nay co thê keo dai va rât tôn kem va se cân thêm cac nguôn lưc đê ôn đinh, điêu tri va cưu hô chung. Nêu ban mong muôn hô trơ cho hoat đông chăm soc va phuc hôi cac ca thê nay, hoăc hô trơ cho cac kê hoach tha rua trơ lai tư nhiên trong năm 2017, xin vui long liên hê vơi chung

Chương trình bảo tồn rùa châu Á& Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương

Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai...Liên tục cập nhâtĐê theo dõi nhưng thông tin mơi nhât vê công tac bao tôn rua can va rua nươc ngot Viêt Nam, vui long ghe thăm website: www.asianturtleprogram.org www.cucphuongturtlecenter.com

Page 2: Tải tài liệu tiếng Việt tại đây

tôi tai đia chi email: [email protected] hoăc truy câp vao trang Hô trơ cua ATP tai: www.asianturtleprogram.org/pages/support_atp.html.

Môt khoan tai trơ nho $10-$50 co thê mang lai nhưng tac đông to lơn.

Thông cao bao chi: Hoang Văn Ha - ATP/IMC & Đô Thanh Hao - TCCNgay: 09/11/2016

Chung tôi muôn gưi lơi cam ơn tơi cac ca nhân, tô chưc đa hô trơ cho công tac cưu hô rua cua TCC va ATP trong nhưng năm vưa qua, cac tô chưc bao gôm World Land Trust, Vươn thu Bristol, Hôi Đông vât hoc Luân Đôn (ZSL), Hiêp hôi bao tôn đông vât hoang da (WCS), Vươn thu Cleveland Metroparks (CMZ), Liên minh vi sư sông cua cac loai rua (TSA) va Hiêp hôi nhân viên chăm soc đông vât quôc gia Hoa Kỳ (NCAAZK). Chung tôi cũng xin cam ơn đên cac cơ quan chưc năng đăc biêt la Trung tâm cưu hô đông vât hoang da Ha Nôi cho cac nô lưc cưu hô thanh công cac loai rua can va rua nươc ngot.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệChương trình bảo tồn rùa châu Á - Tổ chức Indo-Myanmar Conservation Phong 1806, toa nha Bắc Ha C14, đương Tô Hưu, quân Nam Tư Liêm, Ha Nôi, Viêt NamHom thư 46Điên thoai: +84 (0) 4 7302 8389Email: [email protected]: www.asianturtleprogram.orgFacebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram

Trung tâm Bảo tồn Rùa - Vườn Quốc gia Cúc Phương Huyên Nho Quan, tinh Ninh Binh, Viêt NamĐiên thoai: +84 (0) 3 0384 8090Email: [email protected]: www.asianturtleprogram.org/tcc-home-page.html Facebook: www.facebook.com/TurtleConservationCenter

Cac ca thê bi nhốt trong cac túi vải va nhet trong môt thùng xốp đa đươc vân chuyên theo hương đi Cưa khâu Mong Cai, nằm trên biên giơi giưa Viêt Nam va Trung Quốc. Anh: Trung tâm cứu hô đông vât hoang da Ha Nôi.

Cac can bô cua ATP, TCC va Trung tâm Cứu hô đông vât hoang da Ha Nôi chuân bi săn sang đê chuyên giao cac ca thê rùa vê Vườn Quốc gia Cúc Phương. Anh: Pham Văn Thông – ATP/IMC.

Ca thê rùa ky diêu nhât trong vu tich thu, đa tưng sống tư do trong rưng gia trong nhiêu thâp ky. Hy vong rằng trong năm tơi, ca thê nay se đươc thả trơ lai vơi me thiên nhiên. Anh: Pham Văn Thông – ATP/IMC.