Tadeusz Wiśniewski

Embed Size (px)

DESCRIPTION

„O odpadach po nowemu” Zadania gmin oraz prawa i obowiązki mieszkańców w nowym systemie gospodarki odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tadeusz Wiśniewski. Wejherowo 05.10.2012r. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Tadeusz Wiśniewski

 • O odpadach po nowemu

  Zadania gmin oraz prawa i obowizki mieszkacw w nowym systemie gospodarki odpadami w zwizku z nowelizacj ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminachTadeusz WiniewskiWejherowo 05.10.2012r.

 • Na szczeblu prawa unijnego podstawowym aktem prawnym ustalajcym cele i zadania dotyczce waciwego postpowania z odpadami jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadw oraz uchylajca niektre dyrektywy.Podstawow ide nowej dyrektywy ramowej jest tworzenie rodkw prawnych promujcych koncepcj spoeczestwa recyklingu, dcego do eliminacji wytwarzania odpadw i do wykorzystania odpadw jako zasobu.

 • Przepisy dyrektywy ustanowiy poziomy selektywnego zbierania dla okrelonych strumieni odpadw.

  W celu ich osignicia naleao przetransponowa przepisy unijne do przepisw prawa wewntrznego.

  Konsekwencj powyszego jest przyjcie znowelizowanej ustawy ucp w dniu 1 lipca 2011r.

 • Podstawowe zaoenia nowego systemuUszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;Prowadzenie selektywnego zbierania odpadw komunalnych u rda;Zmniejszenie iloci odpadw komunalnych, w tym ulegajcych biodegradacji kierowanych na skadowisko;

 • Podstawowe zaoenia nowego systemuZwikszenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku odpadw;Cakowite wyeliminowanie nielegalnych skadowisk;Monitorowanie postpowania z odpadami komunalnymi;

 • Podstawowe zaoenia nowego systemuZmniejszenie dodatkowych zagroe dla rodowiska wynikajcych z transportu odpadw komunalnych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, poprzez podzia wojewdztw na regiony gospodarki odpadami.

 • Najwaniejsze zmianyGmina przejmuje odpowiedzialno za odpady i system ich zagospodarowania, poprzez organizowanie przetargu na: odbieranie odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci, alboodbieranie i zagospodarowanie tych odpadw.

  Waciciele zamieszkiwanych nieruchomoci obowizani s ponosi na rzecz gminy, na terenie ktrej pooone s ich nieruchomoci, opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Nowe zadania gminObjcie wszystkich wacicieli zamieszkiwanych nieruchomoci na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

  Nadzr nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizowanych przez podmioty odbierajce odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci;

 • Nowe zadania gmin

  Ustanowienie selektywnego zbieranie odpadw komunalnych obejmujce co najmniej nastpujce frakcje odpadw: papieru, metalu, tworzywa sztucznego,szka i opakowa wielomateriaowych oraz odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji, w tym odpadw opakowaniowych ulegajcych biodegradacji;

 • Nowe zadania gminTworzenie punktw selektywnego zbierania odpadw komunalnych w sposb zapewniajcy atwy dostp dla wszystkich mieszkacw gminy, w tym wskazanie miejsc, w ktrych mog by prowadzone zbirki zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego pochodzcego z gospodarstw domowych;

 • Nowe zadania gminZapewnienie osignicia odpowiednich poziomw recyklingu, przygotowania do ponownego uycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji przekazywanych do skadowania;

  Prowadzenie dziaa informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidowego gospodarowania odpadami komunalnymi, zwaszcza w zakresie selektywnego zbierania odpadw komunalnych.

 • Nowe zadania gminW razie wykonywania przez zwizek midzygminny powyszych zada, okrelone w ustawie prawa i obowizki organw gminy, w tym uchwalanie aktw prawa miejscowego, wykonuj waciwe organy tego zwizku.

 • Rada gminy jest zobowizana uchwali:

  Regulamin utrzymania czystoci i porzdku w gminie dostosowany do nowego WPGO;Metod ustalenia opaty za gospodarowanie odpadami i stawk takiej opaty (kalkulacja opat); Termin, czstotliwo i tryb uiszczania opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Wzr deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skadanej przez wacicieli nieruchomoci;

 • Rada gminy jest zobowizana uchwali:Szczegowy sposb i zakres wiadczenia usug w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci i zagospodarowania tych odpadw, w zamian za uiszczon opat w szczeglnoci: ilo odbieranych odpadw komunalnych, czstotliwo odbierania odpadw komunalnych, sposb wiadczenia usug przez punkty selektywnego zbierania odpadw komunalnych.

 • Rada gminy moe podj uchway:

  o podziale obszaru gminy na sektory (dotyczy gmin >10 000 Mk);o odbieraniu odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci, na ktrych nie zamieszkuj mieszkacy a powstaj odpady komunalne (np. sklepy);o przejciu od wacicieli nieruchomoci wszystkich albo wskazanych obowizkw w zakresie pozbywania si nieczystoci ciekych;o rodzajach dodatkowych usug wiadczonych przez gmin w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci i zagospodarowania tych odpadw oraz wysoko cen za te usugi;

 • Obowizki wacicieli nieruchomociPonoszenie na rzecz gminy, na terenie ktrej s pooone ich nieruchomoci, opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zoenie do wjta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg wzoru, w miejscu i terminie okrelonym w uchwale rady gminy stanowicej akt prawa miejscowego.

 • Obowizki wacicieli nieruchomociSkadanie nowych deklaracji w przypadku zmiany danych bdcych podstaw ustalenia wysokoci nalenej opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastpienia zmiany. Opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokoci uiszcza si za miesic, w ktrym nastpia zmiana.

 • Obowizki wacicieli nieruchomociWyposaenie nieruchomoci w pojemniki na odpady. Utrzymanie pojemnikw w odpowiednim stanie sanitarnym, porzdkowym i technicznym.

 • Obowizki wacicieli nieruchomociProwadzenie selektywnego zbierania odpadw:

  makulatura, plastik, szko, metale,przeterminowane leki i chemikalia,zuyte baterie i akumulatory,zuyty sprztu ee,odpady wielkogabarytowe,odpady budowlane i rozbirkowe,zuyte opony,odpady zielone.

 • Kalendarium wynikajce z nowej ustawy

  Wejcie w ycie ustawy z 1.07.2011 r. o zmianie ustawy o ucp oraz niektrych innych ustaw 1.01.2012 r.

  Regulaminy ucp wydane przed dniem wejcia w ycie ustawy zachowuj moc do dnia wejcia w ycie nowych regulaminw, nie duej jednak ni przez 12 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawydo 31.12.2012 r.

 • Termin podjcia przez rady gmin uchwa do 12 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawydo 31.12.2012 r.

  Wejcie w ycie uchwa nie pniej ni w terminie 18 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy01.07.2013 r.

  Waciciel nieruchomoci, ktry w dniu wejcia w ycie ustawy ma zawart umow na odbieranie odpadw zwolniony jest z opaty za gospodarowanie odpadami nie duej ni przez 18 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawydo 30.06.2013 r.

 • W oparciu o zmiany jakie wniosa uchwalona przez Sejm RP w dniu 1 lipca 2011 r.

  Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach oraz niektrych innych ustaw opracowany zosta

  Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewdztwa Pomorskiego 2018

 • Dokument ten zgodny jest z:

  Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014,

  Polityk Ekologiczn Pastwa,

  Dyrektyw 2008/98/WE - podstawowym aktem prawnym UE, dotyczcym gospodarki odpadami

 • Projekt WPGO przekazuje do zaopiniowania i przedkada do uchwalenia Zarzd wojewdztwa.

  Sejmik wojewdztwa uchwala wojewdzki plan gospodarki odpadami.

  Wraz z uchwaleniem wojewdzkiego planu gospodarki odpadami sejmik wojewdztwa podejmuje uchwa w sprawie jego wykonania.

  Uchwaa jest aktem prawa miejscowego.

 • Uchwaa w sprawie wykonania wojewdzkiego planu gospodarki odpadami okrela:podzia na regiony gospodarki odpadami wraz ze wskazaniem gmin wchodzcych w skad regionu;regionalne instalacje do przetwarzania odpadw komunalnych i zastpczej obsugi regionw; regionalne instalacje do przetwarzania odpadw komunalnych niespenijce wymaga ochrony rodowiska, ktrych modernizacja nie jest moliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

 • Region gospodarki odpadami:

  Obszar liczcy co najmniej 150 000 mieszkacw

  Obszar gminy liczcej powyej 500 000 mieszkacw

 • 25.VI.2012 r. Sejmik Wojewdztwa Pomorskiego w Gdasku uchwali Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewdztwa Pomorskiego 2018 (uchwaa nr 415/XX/12)Dokument ten jest aktualizacj Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewdztwa Pomorskiego 2010, przyjtego przez Sejmik Wojewdztwa Pomorskiego w Gdasku w 2007r. uchwa nr 191/XII/07

 • DZIKUJ ZA UWAG!

  www.kzg.pl