Click here to load reader

T4.Leziuni termice

  • View
    124

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of T4.Leziuni termice

A

!u ,t,1

'7

Curs: smilogilziunilor tmiele {suturilormoi: ombustii,dgrituri, ltroutar. lan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Asuri: Dfini1i.orbiditata; Clasifiaraombustiilordupi prfurim9i suprafa1i; Boala argilor: dfini1i, patgnza, lasifiar'rognozara volu1ii bolii ar;ilr; ompliafiilin boala arqilrdup6prioad; tratamntul loal gi gnralal ombustiilor; Degeriturile:dfinilie,lasifiar,smilogia, tratamntul; hipotrmia:dfini1i,lasitae, smiolgia,tratamentul; ltroutara: defini1i,patogenza, semiologia, aordaraprimului ajutoral ltroutatului, tratamntul ;

t

A

g

Combustio _ ste lezarc a {suturilororganismuluisub aliuna lal6 al tmpraturii inalt, sau al substantelorhirii sau radialii atini., Confom datlor oS lziunilor trmi al !suturilor le rvin 6Yo dintoatelziunil traumati rioadeipni. Iar,20Yola opii si'28%la adul1imai in v6rst 65 de ani ale d azuril letale in difrite lziuni traumatistepe smaombustiilor.\F-'-------?---i-

i

t tI I I I il il il ilil

Clsifir: ist mai multprinipii d lasifiar: dupa imprjurimil produii asurii: fi) \--l a. industrial; b. d uz asni; . d rzboi; - (.t2'/ dupe aratrul fatouluid afiun: \.J a. trmie; b. ltri; . himi; d. atini:

rsurile termice sunt l mai ds intAlnitqi gradul d lziun tisular6 va dindd urm6torii fatori: - tmprturde |iune_ u at tmpratura rst mai inalt u at6tlziunil tisulasunt mai profund; - conductibilittetermicd l corpului contctzdcu tgumntI u 6t _ ondutibilitteatermici stmai mar u atit arsurast mai adini (aliunaarului firbinte l00 a dar usat (in sauni) poats1 nu provoa arsuf,p 6ndapade aiaqi trmpratilr l00" provoai arsuri profunde); . pozi|ic|iunii - u 6t ste mai lung u attleziunile tisular sunt mai rfund; - umiditt cl,lAtst mai inalt u at6tgradul arsurii st mai mar. Din astonsidrnt pratia lini ar importan{ stabilit nmijlit gi agntul|ezant, in d ar va xprima caratristiaastorfatori: . arsuru flara; - arsuru aburi umzi sau usafi; - arsuru uli firbint; - asuru bitum topit; - arsurd ontat u mtaleinandsnt... Arsuril hirnisunt provoat a}iuna substanflor d himi:tlo-i

'*l -,

i

loaze; acizi. Combustiilatinipt fi rovoatd radialia infraroqi,ultraviltsau u iradia{i7.

l.. 3. lasitlara arsurilrduloalizar: b. . d. ' f. Arsuri al rgiunilorfunlinalnativ(trunhiul); A1 f!i; Rgiunii prosal aului; Al ilor rspiratorii; Prinului.

tI I I I i

Aast6dtaiizral loaliz5,rilor arsurilorar important darin difrit rgiuni al orpului grosimadrmi stdifrit9i atiuna unui gi aluia agnttrmi poatprovoa difrit arsuri dup gradul de profunzim. @l Clasifiaradup profunzim: xist mai mult lasifiri dupprofunzim, dar toat astlasifiri au dirt ataqamt fat d stratul baza| a| drmi _ stratular ini1iazi rgnrara drmi u pitlizarapldgii ombustional. Aftara aestui stratontribui la cicatizare u formara tsutului onjutiv fibros. In Rusia gi in oldova dezvoltarmai rspindit a ptatlasifiara dupi 4 grade. Clasifiara arsurilor dupi profunzim dupi 4 grade: qi Gadul I _ aftara nivlul pidrmisului, s manifst5 la prin hiprmie9i dmal pili; Gradul II _ s afecteaz stratul idrmiu fomrabullor plin d lihid transparnt; tot Gradul I[I _ nrzadrmi: Gradul IIIA _ necrozal pitliului i al straturilr suprfiial aI drmi u pistrara intr gritlii funtional al stratulu bazal al drmi; i Gradul IIIB _ nroz al intrgului stratal drmi inlusiv qi a stratuluiaza|,imrrrn u foliulii pilogi glandelsudoripar sbau trrela stratuladips; 9i _ nroz al intrgului stratdrmal gi a tesuturilor mai adin situat (!sutadipos, Gradul IV musular,osos). Arsuril d gradul I, II 9i IIIA suntonsidrate arsuri suprfiial,iar IIIB 9i IV a a profund.Aast6 divizar al arsurilor in dou6 arsuri - Suprfiial 9i - Profund ste prinipiali, deoarein arsuril suprfiial rgnrrareadrmi posiili in ttalmntfEr6 intrvnti hirurgial u restabiliradermi omplt6 9i in aspetfun{ional, pe ind in arsuril profund rgnrara sinst6t6toar st imposibil6, sau sr fmeazi tsttt _ afun}ionalqi pntru aastast nsard autodrmoplastii. njuntiv Clasifiara arsurilor onform Asoia{ii Amrian al Combustiolgilor: Grdul I (arsuri suprfiiale) _ afecteaz numai pidermisul; Gradul II (partiathikss) - afecteaztrpidermisul pial drma; 9i Gradul III (fu.thikness) _ afecteazlpidmisul, in intrgim drma qi !suturil subutanat. Clasiraraarsurilor du profurrzimst smnifiativ, dar insufiint pentruaprirea aftrii strii gneralal organismului.Pntru aastaste important d apriatqi suprafala

t

I I i

I I I I

J

J g

$

aftata orpului xpimatin pronte.Supafa{a orpului omrnrs adult variaz intr l5000m, qi 21000m2. fost rousmultipl metdd dtminare suprafti Au a| aftat: Metod lai ||Ils propusin 1951.Aastmtodastunosut9i a rgulaifri ,,9'' qi onstain faptul 6 rpul unui adult stdivizat in rgiuni orsund a9Yo din surafala orului: Cap gi gdt- 9o/o; mbrlsuprioar it 9%. (in total 18%); a Partaantrioar trunhiuluiipt qi abdmn) 6t9% - (in total 18%); a a Parta postrioara trunhiului (spat9i lmb) a c'te 9Yo - (in total I8%); mbrl infrioare a at 18%. (in total 36%); Prinu_ 1%.in total altus 100%. La opii aast6 mtodnu stapliabildin auzaproportionaliteliidifrit al p(ilor opului. Metod lui Glumov propusi din l953, are sr mai num;te,'mtodapalmi''. a onstin faptul d suprafafapalmi aidentatuluiorespundla un 0/oldin suprafala total6 a orpului. Mtod Postnicov propusin 1949 onsti in afliarea p pala ombustionalal unei pliul d lofan 9i p a s onturazi hotarelarsurii. Pliula dat1 se apli p o suprafat, gradat, ptrateu suprafala deja ;tiut, dup are se dtrminqi suprafa[a afectat, in rprt u de iar suprafataorpului s dtrminpronful d suprafa16 aftati. Mtod de tble-sblon Land-Brower onstin alulara supraf!lorde arsuronfrm tbli1elorspial pntru arsuri deja stabilite u prontajulal difritor regiuni al orpului. (tablseparatpntru adult qi opii). Smiologia Smiologio rsurii de grdul1est dterminati d hipermi vidnt,dem 9i durer pronunfatd.In timp d 6teva z1|e zil) toatesmnl sus numratsunt in desreqtre (1 qi pidrmisul suprfiial se detqaz. rsur de grdul,// st dstul d tipi prin faptul smnl linice aratristie gradului I sunt mai pronun{at, aftaramai prfund al pidrmisului provoa6 dtagara lui 9i u formarea a bullor pline u lihid transparnt.La a 10-12 zi are lo pitlizara dsinstilttoar. Ciatrie nu s formeaz. rsuri d grdul III este aracteristic prezen|anrozi cu formaa rusti. Pntru rsur d grdul III estearatristiombinaradintr nroz6 9i udati, din aastdcauz1' aparnroz al pidermisului parall u prrznla bullor plin u lihid sros. Aest arsuri tegenereaz' ontul re$teriigranula}iilorgi din foliulii pilo;i, glandl sba9i sudoripar. din Parall ar lo 9i epitlizarra marginala. La rsurg d grdul IIIB apareo rusta usatd uloar brtrn.Rgnrarau pitelizain asmnaarsuri st imposibil6 din calzanrozei intregului statal dermi u anl i. Rgnrara posibil numai prin formara!sutului fibros, ar ntribui la afunfionalita rgiunii afetat. In arsuril d gadul IV s formaz'crustnroti uloar bruna sau nagra de intrsaztsuturil din profunzim. in unl arsuri survine arbonizara {esuturilor. Stabilire p rofunzimii fctdrii : Diagnostia profunzimii afetrii s stbil;t pebaza anamnzi,insptii vizual a supraftri aftat9i p baza utilizrii a itorva prob: - dtrminradrglrii mirohmoirulatiei: etoda d omprimardigitl6: s deosbstrei zon d derglarea mirohmoirula{iei : o Zonade prmi _ la omprsi apapaliditat gr. I, II, IIIA; o Zonade stazd_ la omprsiulareanu s mdifi - IIIB:

tI ';liri

I

,siirrJ

r:f'*

&fl

fl

ffi

t

I .tfl t l il d ]l t I f il l o Zona lipsit d mirohmoirulaliIV. - nst5in administrara os al u etoda d fluorisn! tetrai1in6 r ttrailiniapoi rgiunaarsurii s iluminaz5intr-o amri intnrat ua4. u (I, II, IIIA) vor 6tauloar galbui' iar l rfirndArsuril suprfiial nu; tda trmmtrii arsurilprofundau tmratura 1,5-2 gtaderrrai joas; u Dtminara (rin in{ar, prin pilali, prin rluraru a1o1); snsibilitd1ii; . Utilizara olorantilor:loraa arsurii u olrantdup mtdavan GiL-Son: o Arsuril d gr. i, II s vor oloain roz-aprins; o Gr. IIIA _ in slab-galbn; o Gr. IIIB, IV _ galbn-apins. . Utilizarea fmnfilor. Toat mtdl numrateadsala momentul spitalizirii nu pot pris stabili plagii rofunzimea aftrii tqi stabilirea ort6 s stabilgtp parurs dup regenrara u sau ra rstbilira drmi. :

ra

fl .

u,u..*-

l r.I ' l

d suprfiial; arsuri . ffiTJl1."j:"';};;i:11lf,,,J',sau in azul arsurilor ilor rspiratorii indifrnt d arsuril tm. Indarile de prognozare I evoluiei bolii rsilor: Rgula ,,suti2'_ vArsta paintului + suprafa}aarsurii o/o:

Boala ar;ilor s dzvoltin azul 6nd:

:r:'r;"#J:j,}:*lelorganismului

l

l

..i I

- < 60 volutie favorabil; . 61-80_ rlativ favorabil: - 80-l00_indoielni;

- mai multd l0l _ nefavorail. = Indullui Frank: |Yode arsur suprfiiali 1 unitat; d arsur1profund: 1'% 3 unitli. unit.: IndxulFrank. - < 30 _prognozafavorabil; - 30 _ 60 - rlativfavorabil; - 6| _ 90 - indoilnii; - ai mult dr 90 _ nfavoabil. PrioadeI bolii mbustionl: (durzi pin la 3 zil) 9i estdtrminate I - pioadgouluiombustional: d: . afrntafi durrasd esiv6; - plasmoragi; . drglarea funfiirinihilor. ilrri Tbloul lini al ;oului ombustionalst dstul d tipi: idntatul sr'ribi:i putmi louril arsurilr, in stxitatdar fartrpd dvininhibatqi adinami.l',i"i:grsiv pulsul, se miqoraztmratura. in azurile grav s s mi9oreaz6T^, s aelraz drglaz6respiralia, s dzvlt hipoxia organlor qi a fsuturilor' s stabilgtacidoza, oliguri. Dosbim tei grad al ;oului hmooncntrati, miro- 9i marohmaturi, sus ombustiona raportu drglril enumrat: in - $o d gr.Is instlz arsuride t5-20%din suprafa{a la orpului; - $o gr.II in 20-60% rsuri; d - $o gr.IIIin azul ind suprafaAa mai mard 600lo. este

t

I

I I I I It

t

fi.d

J

. ::l .J il d t fl

II - prioad toemii ombustional (duraz6pin la 10-15zil) stdtrmonat6 d absorb1ia plaga mustional toxinlor (oligopptidl din al toi, glurotiziloru sifitat antigni; _ priada d

Search related