Click here to load reader

ất Trí Tuệ và Nhân Bản Của Đạo Ph ... thì cầu thần linh ban cho nhiều của cải; người ham danh vọng thì cầu thần linh bảo hộ được thăng một

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ất Trí Tuệ và Nhân Bản Của Đạo Ph ... thì cầu thần linh...

 • Tính Chất Trí Tuệ & Nhân Bản Của Đạo Phật

  1

  Tính Chất Trí Tuệ và

  Nhân Bản Của Đạo Phật

 • Tính Chất Trí Tuệ & Nhân Bản Của Đạo Phật

  2

 • Tính Chất Trí Tuệ & Nhân Bản Của Đạo Phật

  3

  VIEÄN NGHIEÂN CÖÙU PHAÄT HOÏC VIEÄT NAM

  HT. THÍCH PHÖÔÙC SÔN

  TÍNH CHAÁT TRÍ TUEÄ &

  NHAÂN BAÛN CUÛA ÑAÏO PHAÄT

  THIEÄN VIEÄN VAÏN HAÏNH

  PL. 2557 – DL. 2013

 • Tính Chất Trí Tuệ & Nhân Bản Của Đạo Phật

  4

 • Tính Chất Trí Tuệ & Nhân Bản Của Đạo Phật

  5

  MUÏC LUÏC

  Lôøi töïa ................................................................................ 05

  Tính chaát trí tueä & nhaân baûn cuûa ñaïo Phaät ....................... 11

  Phaät daî phöông phaùp tu taäp qua nhöõng aån duï ................. 27

  Ñaëc tröng cuûa ñaïo Phaät ...................................................... 43

  Nguyeân nhaân laøm cho Phaät giaùo ñôøi Traàn höng thònh ...... 55

  Ñaïo Phaät ñöôïc giaûi thích ................................................... 87

  Moät soá giaù trò caên baûn cuûa ñaïo Phaät ............................... 217

  Toân giaùo cuûa trieát lyù vaø khoa hoïc ................................... 241

  Tinh thaàn côûi môû khoan dung cuûa ñaïo Phaät .................... 267

  Nguõ uaån ............................................................................ 277

  Coù moät baäc ñaïo sö nhö theá .............................................. 291

  Vaên minh cöûa Thieàn ........................................................ 289

  Ñöùc Phaät nhaø ñaïi giaùo duïc .............................................. 301

  *

 • Tính Chất Trí Tuệ & Nhân Bản Của Đạo Phật

  6

 • Tính Chất Trí Tuệ & Nhân Bản Của Đạo Phật

  7

  LÔØI TÖÏA

  uốt hai mươi lăm thế kỷ hiện hữu trên thế gian

  này, đạo Phật chưa một lần gây tổn thương

  hoặc làm thiệt hại cho bất cứ một dân tộc, xã hội

  hay quốc gia nào. Mà trái lại, đạo Phật đi đến đâu

  thì nơi ấy trở nên tươi mát, hạnh phúc và an lạc,

  bởi vì đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ. Đức Phật

  ra đời mang một thông điệp ban vui cứu khổ cho

  muôn loài; giải thoát con người ra khỏi áp bức nô

  S

 • Tính Chất Trí Tuệ & Nhân Bản Của Đạo Phật

  8

  lệ, đem lại sự bình đẳng cho mọi giới. Nói về

  thông điệp của đức Phật, Thủ tướng Jawaharlal

  Nehru ca ngợi: “Ðức Phật vĩ đại hơn tất cả các vị

  Đạo sư khác. Thông điệp bất diệt của Ngài đã làm

  rung động nhân loại qua nhiều thời đại. Có lẽ

  không một thời điểm nào trong lịch sử quá khứ mà

  thông điệp hòa bình của Ngài lại vô cùng cần thiết

  cho nhân loại đang đau khổ và rối loạn như hiện

  nay.”

  Nhìn về quá khứ lịch sử đã chứng minh

  được điều đó, một số quốc gia có truyền thống đạo

  Phật, các bậc vua chúa đã khéo léo vận dụng lời

  Phật dạy trong việc bình thiên hạ để mang lại đời

  sống hưng thịnh cho xã hội, quốc thái dân an. Và

  ngày nay, dưới lăng kính của khoa học, các nhà

  bác học, tâm lý học, v.v… khi nghiên cứu về giáo

  pháp của đức Phật đã hết lòng ca ngợi đức Thế

  Tôn như một bậc lương y vĩ đại, một bậc Thầy mô

  phạm và một đấng trí tuệ vẹn toàn. Tiến sĩ Edward

  Conze nói: “Ðức Phật giống như một lương y. Một

  bác sĩ phải biết chẩn đoán các loại bệnh tật, nguyên

  nhân, thuốc giải độc và phương pháp chữa trị, phải

  biết áp dụng phương thức cho thích hợp, cho nên

  đức Phật đã dạy Tứ diệu đế chỉ rõ sự hiện hữu của

  đau khổ (Khổ đế), nguyên nhân của đau khổ (Tập

 • Tính Chất Trí Tuệ & Nhân Bản Của Đạo Phật

  9

  đế), diệt trừ khổ não để được an lạc (Diệt đế) và

  con đường đưa đến diệt tận khổ đau (Ðạo đế).”

  Đức Phật đã khuyên các môn đệ của Ngài

  nên học hỏi, trau dồi giới hạnh và thực tập thiền

  định để mở mang trí tuệ tiềm ẩn nơi chính mình,

  mà không cần phải bôn ba tìm kiếm bất cứ nơi đâu.

  Bằng đôi chân của chính mình để đạt được hạnh

  phúc, pháp lạc, giải thoát, Niết-bàn, chứ không cần

  phải đi cầu xin ân huệ của một thần linh nào ban

  phát. Đây là lời tuyên bố bằng kinh nghiệm thực

  chứng của đức Đạo sư đầy tính chất thuyết phục.

  Ngay từ tiêu đề của tập sách cũng đã nói lên

  được phần nào tinh thần và giáo lý của bậc Đạo sư.

  Hình ảnh của đức Phật được các vị tôn đức xuất

  gia, hay các bác sĩ tu tập tại gia đã trình bày kinh

  nghiệm thực tiễn của mình bằng ngôn ngữ tâm linh

  của người Tây phương, và được dịch sang Việt

  ngữ một cách cẩn thận. Bên cạnh đó, còn có các

  bài viết khác của chúng tôi về đức Phật. Chủ đề

  các bài viết tuy khác nhau, nhưng tựu trung trình

  bày về đức Phật và giáo pháp của Ngài. Giáo pháp

  muôn đời của Ngài vẫn mãi mãi là nguồn từ bi và

  trí tuệ bất tận. Thực hành giáo pháp ấy sẽ được an

  lạc, vượt qua bến đời trầm luân, giải thoát sinh tử

  luân hồi.

 • Tính Chất Trí Tuệ & Nhân Bản Của Đạo Phật

  10

  Cuốn sách nhỏ này như món quà dâng lên

  cúng dường đức Phật, những ai có cơ duyên tiếp

  cận, hy vọng sẽ trải nghiệm được nguồn pháp lạc,

  và cảm nhận nhiều niềm vui trong cuộc sống.

  Thiền viện Vạn Hạnh

  Mùa Vu lan, PL.2557 – DL.2013

  Tỳ kheo Thích Phước Sơn

  *

 • Tính Chất Trí Tuệ & Nhân Bản Của Đạo Phật

  11

  TÍNH CHAÁT TRÍ TUEÄ &

  NHAÂN BAÛN CUÛA ÑAÏO PHAÄT

  hi bàn về Phật giáo, học giả Lương Khải Siêu

  đã nói: “Phật giáo là trí tín, không phải mê

  tín, là kiêm thiện chứ không phải độc thiện, là

  nhập thế chứ không phải yếm thế”. Lương Khải

  Siêu tiên sinh bác cổ thông kim, học thông cả cổ

  Trung và Tây phương, giữ một địa vị khả kính

  trong giới học giả. Lời nói của ông phải có căn cứ

  trên phương diện học lý. Thế thì căn cứ ấy là gì?

  Lẽ dĩ nhiên là ở trong Tam tạng giáo điển của đạo

  Phật. Vì mục đích của Phật Pháp là mong con

  K

 • Tính Chất Trí Tuệ & Nhân Bản Của Đạo Phật

  12

  người chuyển mê thành ngộ, chuyển ngu thành trí,

  và chuyển phàm thành Thánh chứ không gì khác.

  Phật giáo là trí tín chứ không mê tín

  Trước khi đề cập đến trí tín của Phật giáo, thiết

  tưởng chúng ta hãy tìm hiểu vì sao sinh ra mê tín,

  và mê tín như thế nào?

  Ngày xưa, do dân trí chưa mở mang, đối với

  các hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ như thiên tai

  bão lụt, động đất núi lửa v.v... người ta cho rằng

  phải có một đấng thần linh tối cao đầy quyền năng

  điều khiển. Cũng như sự sống chết thọ yểu, họa

  phúc tai ương của con người, không thứ gì là

  không do thần linh định đoạt. Các thần linh ấy, nếu

  tôn kính cầu đảo thì được phước; nếu xúc phạm

  trái nghịch thì mang họa. Người đời vì mong tiêu

  tai thêm phước, mà dùng lễ vật hiến tế thần linh,

  mong thần linh được vui lòng. Người mê tiền của

  thì cầu thần linh ban cho nhiều của cải; người ham

  danh vọng thì cầu thần linh bảo hộ được thăng một

  lần 3 cấp. Những người này không gieo nhân lành

  mà vọng cầu quả tốt. Thần nhân nếu có linh thiêng

  chăng nữa cũng không thể tùy theo tham vọng của

  họ mà cầu đâu

Search related