of 28 /28
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. PAWŁA II W MIELCU na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru 2015/2016 Strona 1

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

  • Upload
    ngothuy

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr...

Page 1: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. PAWŁA II

W MIELCU

na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 1

Page 2: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

Podstawa prawna:

Art. 31 i 33 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016, ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DJE-WNP.4092.114.2015.AL z dnia 23 lipca 2015 r.Założenia do opracowania planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016, przekazane przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DJE-WNP.4092.153.2015.EL(9) z dnia 4 sierpnia 2015 r.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół oraz placówek (Dz. U. 2015 poz. 1214).Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015 poz. 1270 § 23.ust1).

ŹRÓDŁA PLANOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO:

1. Zewnętrzne:

a) kierunki polityki oświatowej ustalone przez MEN na rok szkolny 2015-16,

b) wnioski z nadzoru Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz priorytety na dany rok szkolny:

2. Wewnętrzne:

a) wnioski z nadzoru dyrektora szkoły i ewaluacji wewnętrznej za ostatni rok szkolny.

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 2

Page 3: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

Podstawowe kierunki realizacji nadzoru przez Podkarpackiego Kuratora w roku szkolnym 2015/2016.

1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.2. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Zagadnienia ważne dla funkcjonowania szkoły:

1. Nauczenie uczniów uczenia się - wdrażanie elementów OK- cele lekcji, nacobezu, informacja zwrotna2. Umiejętność pracy w zespole – uczenie się od siebie nawzajem3. Skuteczność realizacji wniosków z prowadzonych badań

NADZÓR PEDAGOGICZNY SPRAWUJĄ:

Dyrektor mgr Bogusława Czarny

Wicedyrektorzy: mgr Elżbieta Soja, mgr Jacek Mleczko

Kierownik świetlicy: mgr Ewa Domagała

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

1. Doskonalić umiejętność:

rozumowania i tworzenia strategii, czyli różne sposoby rozwiązywania zadań złożonych ( wykorzystania wiedzy w praktyce)

sprawność rachunkową

czytania ze zrozumieniem

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 3

Page 4: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

poprawność ortograficzną i językową wypowiedzi pisemnych

2. Wzmacniać motywację uczniów niepełnosprawnych do pracy nad sobą i stawiać przed nimi wymagania, które pozwolą im się lepiej rozwijać, uwzględniając sugestie rodziców i innych specjalistów, którzy z nimi pracują.

Odp. wychowawcy klas I – VI.

3. Stosować szczegółowe informacje zwrotne do rodziców dzieci niepełnosprawnych dotyczące bieżącego zachowania i wymagań edukacyjnych (fakty).

Odp. wychowawcy klas I – VI.

4.Zintensyfikowć pracę z uczniami zdolnymi pobudzając do twórczego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów.

Odp. nauczyciele klas I – VI.

5. Planować pracę edukacyjną w oparciu o szczegółowe wyniki diagnoz przeprowadzonych w klasach III i V.

Odp. nauczyciele klas I – VI.

6. Kontynuować dobre przykłady praktyk edukacyjnych: różnorodność i atrakcyjność form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej (program Kino- szkoła, spektakle teatralne, profilaktyczne, teatr internetowy, promocja zdrowia w różnych formach, spotkania z pasjonatami zawodu)

Odp. nauczyciele klas I – VI.

7. W większym stopniu podejmować wspólne działania w zespołach przedmiotowych oraz w zespołach nauczycieli uczących w danej klasie w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu oraz modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

Odp. Odp. przewodniczący zespołów.

8. Doskonalić u uczniów umiejętność uczenia się.

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 4

Page 5: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

Odp. nauczyciele klas I – VI.

9. W następnym roku szkolnym spośród nauczycieli klas młodszych należy wybrać koordynatora obsługi strony WWW, aby usprawnić aktualizowanie wydarzeń.

Odp. nauczyciele klas I –III.

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej:

1. Kontynuować w przyszłym roku szkolnym pracę w grupach i w parach.Odp. nauczyciele klas I – VI.

2. Objąć szkoleniem w zakresie OK kolejną grupę nauczycieli.Odp. dyrektor

3. Pogłębić wiedzę uczniów na temat procesu uczenia się.Odp. nauczyciele klas I – VI.

4. Kontynuować i wdrażać nowe elementy OK w procesie nauczania.Odp. nauczyciele klas I – VI.

Rekomendacje:1. Wprowadzone elementy OK pomagają uczniom w procesie uczenia się.2. Należy nadal stosować elementy OK na zajęciach lekcyjnych, ponieważ widoczne są rezultaty wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 5

Page 6: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

NADZÓR PEDAGOGICZNY OBEJMUJE:

I. Ewaluację wewnętrzną –

Organizacja ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy szkoły.

II. Kontrolę przestrzegania przepisów prawa

Dokonanie oceny zgodności realizowanych przez nauczycieli działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z przepisami prawa.

III.Wspomaganie nauczycieli

Diagnoza pracy szkoły Planowanie działań rozwojowych w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego Prowadzenie działań rozwojowych

Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego:

1. Nadzór pedagogiczny w odniesieniu do wicedyrektorów p. mgr Elżbiety Soja, mgr Jacka Mleczko, kierownika świetlicy p. mgr Ewy Domagała sprawuje dyrektor mgr Bogusława Czarny

2. Kierownik świetlicy p. mgr E. Domagała sprawuje nadzór wobec nauczycieli świetlicy.

Przydział nauczycieli do nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 przedstawia się następująco:

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 6

Page 7: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

Lp. Dyrektormgr Bogusława Czarny

Wicedyrektormgr Elżbieta Soja

Wicedyrektormgr Jacek Mleczko

Kierownik świetlicymgr Ewa Domagała

1. mgr Elżbieta Soja mgr Beata Kudyba mgr Krystyna Antonów mgr Genowefa Świerk

2. mgr Jacek Mleczko mgr Elżbieta Mazur mgr Anna Górska mgr Magdalena Karasińska

3. mgr Ewa Domagała mgr Renata Gołąb mgr Anna Ptak mgr Beata Niezgoda

4. mgr Anna Bernat mgr Teresa Bączek mgr Teresa Hawron mgr Maryla Kotwica

5. mgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak

6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak Markowska

7. mgr Jadwiga Mleczko mgr Renata Irla-Wawrzyńska mgr Wiesława Skaza

8. mgr Paulina Chmaj mgr Katarzyna Burkot mgr Monika Kuroń

9. mgr Agnieszka Skórska mgr Lucyna Harla mgr Leszek Szot

10. mgr Małgorzata Ryba mgr Marta Woźniak mgr Anna Gorczyca

11. mgr Ewa Mikrut mgr Ewa Drewniak mgr Jan Kowalik

12. mgr Magdalena Martyńska mgr Lidia Pieróg mgr Bożena Pietryka - Klecha

13. mgr Marta Trelska mgr Elżbieta Głuchowska mgr Izabela Lonczak

14. mgr Kusak Maria mgr Barbara Kudyba mgr Ewa Czeczot

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 7

Page 8: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

15. mgr Elżbieta Wyparło Iwona Luberda

16. mgr Dorota Chomiuk mgr Jadwiga Gładysz

17. mgr Iwona Dusza mgr Mariola Ortyl

18. mgr Beata Kramek mgr Marta Majka- Przywara

19. mgr Lucyna Bolechała mgr Ewa Gola

20. mgr Lidia Podraza mgr Jadwiga Herchel

21. mgr Karolina Wdowiarz mgr Jadwiga Gil

22. mgr Katarzyna Kuzara mgr Agata Buś - Wojtowicz

23. Ks. mgr Mariusz Czosnyka mgr Ireneusz Szumełda

24. mgr Monika Sołtys mgr Lidia Błachowicz

25. Dorota Jacak

mgr Iwona Zygmunt

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 8

Page 9: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

I Ewaluacja

HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Cele ewaluacji

Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły. Sformułowanie wniosków służących podniesieniu jakości szkoły.

Przedmiot ewaluacji: Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu kompetencji oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Zespół zadaniowy w składzie: A. Ptak, M. Kuroń, J. Trela M. Martyńska, Beata Kudyba, W. Wrona, M. Sołtys, A. Gorczyca,

Lp. Zadanie Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji Uwagi

Przygotowanie ewaluacji1. Ustalenie zasad pracy obowiązujących w zespole.

Zapoznanie się z obszarem badania. Przewodniczący 15. 10.2015 r.

2. Sformułowanie pytań badawczych. Opracowanie kryteriów ewaluacji.

zespół 30.10.2015 r.

3. Określenie źródeł informacji i opracowanie narzędzi badawczych.

zespół 6.11. 2015r.

4. Zapoznanie podmiotów szkoły z przebiegiem badania. przewodniczący 20.11.2015r.

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 9

Page 10: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

Przeprowadzenie badań 5. Gromadzenie danych

6. Obserwacja: Zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych Dyrektor, wicedyrektorzy

wg harmonogramu obserwacji

7. ankietowanie nauczycieli zespól Kwiecień 2016r.8. rodziców zespół9. uczniów zespół10. Dyskusja

panelowa znauczycielami zespół Maj 2015r.

11. rodzicami zespół12. uczniami zespół13. Analiza

dokumentacjiBadania zewnętrzne, raport z ewaluacji wewnętrznej, plany pracy zespołów przedmiotowych, programy nauczania, rozkłady materiału, programy zajęć pozalekcyjnych

wicedyrektorzy wrzesień 2015r.

14. Zeszyty oraz ćwiczenia uczniów, sprawdziany, testy

zespół Czerwiec 2015r.

15. Analiza form doskonalenia nauczycieli

Zaświadczenia, WDN

Opracowanie wyników16. Opracowanie wyników, sformułowanie wniosków ,

rekomendacji – opracowanie prezentacji multimedialnej, raportu w formie elektronicznej oraz papierowej

przewodniczący Czerwiec 2016r.

17. Przedstawienie wyników i wniosków radzie pedagogicznej, przekazanie Raportu dyrektorowi szkoły

przewodniczący Czerwiec 2016r.

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 10

Page 11: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

II. Kontrola

Cele kontroli

Ocena zgodności realizowanych przez nauczycieli działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innej działalności statutowej szkoły z przepisami prawa.

Tematyka kontroli

Działania profilaktyczne podejmowane przez wychowawcę w klasie ich spójność z programem profilaktycznym szkoły .Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.Terminowość i zgodność prowadzenia obowiązującej dokumentacji szkolnej ( dzienniki zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, arkusze ocen, dokumentacja pomocy psych.pedagogicznej, IPET- ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego ) z przepisami prawa.Planowanie i dokumentowanie pracy edukacyjnej i wychowawczej z klasą.Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w zakresie realizacji podstawy programowejRealizacja godzin kartowych przydzielonych z KNUzasadnianie oceny w pracach pisemnych zgodnie z zapisami WSOWarunki organizacji pracy dzieci 6-letnich w klasie i na świetlicy.Dyscyplina pracy: punktualne rozpoczynanie zajęć oraz dyżurów.

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 11

Page 12: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

HARMONOGRAM KONTROLI

Lp. Tematyka kontroli Kto podlega kontroli?

Co podlega kontroli Termin Osoba odpowiedzialna

Uwagi

Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych1. Realizacja zaleceń zawartych w

orzeczeniach Pedagog,psycholog,nauczyciele uczący oraz wspomagający

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

Sprawdziany uczniów, zeszyty lub ćwiczenia

Do 30. 09.2015r.

2 x w roku

dyrektor

wicedyrektorzy

2 Realizacja zaleceń zawartych w opiniach o dostosowaniu wymagań

nauczyciele Arkusze dostosowania wymagań, sprawdziany uczniów, prace domowe

Do 30.09. 2015r

2 x w roku

wicedyrektorzy

3. Zajęcia rewalidacyjne Nauczyciele specjaliści

dziennik zajęć rewalidacyjnych

wrzesieńczerwiec

dyrektor

Praca wychowawcy klasy1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Losowo wybrani

wychowawcy klas

Arkusz wychowawcy Styczeń, czerwiec

dyrektor

2 Działania profilaktyczne podejmowane przez wychowawcę w klasie, dostosowanie programu do możliwości uczniów, ich spójność z programem profilaktycznym i wychowawczym szkoły

wychowawcy Plan profilaktyczny, wychowawczy klasy

Do 15.09. 2015r.

wicedyrektorzy

Działania nauczycieli

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 12

Page 13: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

1. Uzasadnienie oceny zgodnie z WSO Wybiorczo nauczyciele przedmiotu

Prace klasowe, sprawdziany, zadania

domowe

Dwa razy w roku

wicedyrektorzy

2. Planowanie i dokumentowanie pracy edukacyjnej z klasą.

Wszyscy nauczyciele

Rozkłady materiału Wrzesień 2015r

wicedyrektorzy

3. Urządzenie pomieszczeń dla dzieci 6-letnich p. W. Wrona, R. Nowak

Sale lekcyjne Wrzesień 2015r

dyrektor

Praca świetlicy szkolnej1. Terminowość, zgodność z przepisami prawa

prowadzenia dokumentacji świetlicy szkolnejWybiórczo nauczyciele świetlicy

Dzienniki zajęć świetlicy wrzesień, maj

dyrektor

2. Wsparcie dzieci 6-letnich Nauczyciele świetlicy

Opieka oraz organizacja zajęć dla tych dzieci

Stałe działania kontrolne

1. Terminowość, zgodność z przepisami prawa prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania

Wychowawcy klas, nauczyciele zajęć edukacyjnych

Dzienniki zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych

Wrzesień,styczeń,czerwiec

Wicedyrektorzy

Arkusze ocen Wrzesień, czerwiec

Wicedyrektorzy

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 13

Page 14: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

2. Kontrola realizacji podstawy programowej – liczba godzin

Wybrani nauczyciele

Dzienniki zajęć lekcyjnych,karty monitorowania realizacji podstawy programowej

Styczeń, czerwiec

wicedyrektorzy

3. Realizacja godzin z art. 42 KN ust. 2 pkt 2 lit. a, b

Wszyscy nauczyciele

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Styczeń, czerwiec

Wicedyrektorzy

4. Dyscyplina pracy nauczycieli -punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć

Wszyscy nauczyciele

- Cały rok Dyrektor,wicedyrektor

5. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli Wszyscy nauczyciele

- Cały rok Dyrektor,wicedyrektor

III. Wspomaganie

Diagnoza pracy szkoły-dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły

Wspomaganie nauczycieli w realizacji elementów OK - udział nauczycieli w kursach N@IMotywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego nauczycieli Jak poprzez koleżeńską obserwację lekcji doskonalić warsztat pracy i pomagać sobie nawzajem?Udział szkoły w programie CEO „Całościowy rozwój szkoły” etap IObserwacja prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć wynikających z działalności statutowej szkoły Wspomaganie w realizacji stażu na awans zawodowy

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 14

Page 15: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

TEMATYKA SZKOLEŃ I NARAD WRAZ Z TERMINAMI

Lp. Tematyka Osoby odpowiedzialne za organizację

Termin

1. Wymagania wobec szkół – jak przygotować się do ewaluacji zewnętrznej dyrekcja 3-4.10.2015r.2. Zaopiniowanie planu doskonalenia nauczycieli, sprawy bieżące dyrekcja listopad3. Zebranie klasyfikacyjne dyrekcja styczeń4. Zebranie podsumowujące pracę szkoły za I półrocze dyrekcja luty5. Szkolenie zespołu nadzorującego sprawdzian wicedyrektor marzec 6. Neurodydaktyka w procesie uczenia się uczniów dyrekcja kwiecień 2016r.7. Zebranie klasyfikacyjne dyrekcja czerwiec8. Podsumowanie pracy szkoły dyrekcja czerwiec

OBSERWACJA PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI ZAJĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY:

Tematyka obserwacji: zmiany w procesie nauczania i uczenia się uczniów: cele lekcji w języku ucznia, „nacobezu” – kryteria sukcesu do celów, monitorowanie przez N realizacji celów, podsumowanie realizacji

celów, uzasadnianie oceny narzędzia i techniki wspierające realizację celów uczenie się nawzajem- praca w parach, praca w grupie umiejętności uczniów określone w podstawie programowej realizacja wniosków z prowadzonych badań

Bogusława Czarny – dyrektor Szkoły

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 15

Page 16: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

Nauczyciel Rodzaj zajęć IX X XI XII I II III IV V VI Uwagi

mgr Agnieszka Skórska

Zajęcia lekcyjneZajęcia pozalekcyjne (KN)

x

xmgr Anna Bernat Zajęcia

rewalidacyjnex x

mgr Maryla Kotwica Zajęcia lekcyjne

Zajęcia rewalidacyjne

x

xmgr Renata Kozak Zajęcia

rewalidacyjneNaucz. indywidualne

x

mgr Ewa Mikrut Zajęcia lekcyjneZajęcia pozalekcyjne (KN)

x

xmgr Paulina Chmaj Zajęcia lekcyjne

Naucz. indywidualne

x

xmgr Magdalena Martyńska

Zajęcia lekcyjne x

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 16

Page 17: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

Zajęcia pozalekcyjne (KN) x

mgr Marta Trelska Zajęcia lekcyjnZajęcia pozalekcyjne (KN)

x

xmgr Kusak Maria Zajęcia

logopedyczneZajęcia pozalekcyjne (KN) x

x

mgr Elżbieta Soja Zajęcia rewalidacyjne

x

mgr Jadwiga Mleczko

Zajęcia pozalekcyjne

x

Małgorzata Ryba Zajęcia lekcyjneZajęcia pozalekcyjne (KN)

mgr Jacek Mleczko Zajęcia lekcyjne xmgr Ewa Domagała Zajęcia

świetlicowex

Elżbieta Soja – wicedyrektor Szkoły

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 17

Page 18: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

Nauczyciel Rodzaj zajęć IX X XI XII I II III IV V VI Uwagi

Beata KudybaTeresa Bączek Renata GołąbRenata Nowak Wiesława Wrona

Edukacja matematyczna

xxxxx

Beata KudybaTeresa Bączek Renata GołąbRenata Nowak Wiesława Wrona

Edukacja polonistyczna

xxx

xx

Barbara KudybaDorota ChomiukBeata KramekLucyna Bolechała

Edukacja matematyczna

xx

xx

Barbara KudybaDorota ChomiukBeata KramekLucyna Bolechała

Edukacja polonistyczna

xx

xx

Renata WawrzyńskaLucyna Harla Ewa DrewniakLidia PierógElżbieta Głuchowska

Edukacja matematyczna

x xx

xx

Elżbieta Mazur Wspomaganie zajęć edukacyjnych

x x

Katarzyna Burkot Wspomaganie zajęć edukacyjnych

x

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 18

Page 19: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

Zajęcia pozalekcyjne (KN)

x

Marta Woźniak Wspomaganie zajęć edukacyjnychZajęcia pozalekcyjne (KN)

x

x

Elżbieta Wyparło Wspomaganie zajęć edukacyjnychZajęcia pozalekcyjne (KN)

x

x

Iwona Dusza Wspomaganie zajęć edukacyjnychZajęcia pozalekcyjne (KN)

x

xMonika Sołtys Język angielski

Zajęcia pozalekcyjne (KN) x

x

Lidia Podraza Religia xMariusz Czosnyka Religia xKatarzyna Kuzara Język angielski xKarolina Wdowiarz Język angielski x

Jacek Mleczko – wicedyrektor Szkoły

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 19

Page 20: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

Nauczyciel Rodzaj zajęć IX X XI XII I II III IV V VI Uwagi

Krystyna Antonów matematyka x

Górska Anna matematyka x

Anna Ptak matematyka xTeresa Hawron matematyka

zajęcia z wychowawcą 5a x

x

Jadwiga Trela język polski x

Magdalena Rumak-Markowska

język polski x

Wiesława Skaza język polski x

Monika Kuroń język polski x

Leszek Szot historia x

Anna Gorczyca historia x

Jan Kowali przyroda x

Bożena Pietryka - Klecha

przyroda x

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 20

Page 21: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami … · Web viewmgr Renata Kozak mgr Wiesława Wrona mgr Jadwiga Trela mgr M. Kusak 6. mgr Maryla Kotwica mgr Renata Nowak mgr Magdalena Rumak

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

Izabela Lonczak zajęcia komputerowe

x

Ewa Czeczot plastyka xLuberda Iwona zajęcia z

wychowawcą 5dx

Jadwiga Gładysz j. angielski xMariola Ortyl religia xMarta Majka - Przywara

j. angielskizajęcia z wychowawcą 5c x

x

Ewa Gola muzyka xJadwiga Herchel wf xAgata Buś - Wojtowicz wf xIreneusz Szumełda wf xLidia Błachowicz zajęcia

komputerowex

Dorota Jacak zajęcia w bibliotece xIwona Zygmunt urlop

Plan nadzoru 2015/2016 Strona 21