(SYSTEMA NERVOSUM) - is.muni.cz .kostrn­ nerv(nervus coccygeus) ... • Pl.brachialis C4-Th1

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of (SYSTEMA NERVOSUM) - is.muni.cz .kostrn­ nerv(nervus coccygeus) ... •...

 • NERVOV SOUSTAVANERVOV SOUSTAVA

  (SYSTEMA NERVOSUM)(SYSTEMA NERVOSUM)

 • FUNKCE NERVOV SOUSTAVY

  dc funkce nervov soustava zajiuje

  nervov zen innosti orgn, jedn se

  tedy o kybernetick systm organizmu.

  Zkladn vlastnost je excitabilita (iritabilita,

  schopnost podrdn) a generovn

  elektrickch nervovch impulz.

 • ROZDLEN NERVOV SOUSTAVY centrln nervov soustava (systema nervosum centrale)

  mcha (medulla spinalis)

  mozek (encephalon, cerebrum)

  zadn mozek (rhombencephalon)

  prodlouen mcha (medulla oblongata)

  most Varolv (pons Varoli)

  mozeek (cerebellum)

  stedn mozek (mesencephalon)

  pedn mozek (prosencephalon)

  mezimozek (diencephalon)

  koncov mozek (telencephalon)

  perifern nervov soustava (systema nervosum periphericum)

  somatick nervov systm

  spinln nervy (nervi spinales)

  hlavov nervy (nervi craniales)

  viscerln nervov systm (autonomn, vegetativn)

  sympatikus (pars sympathica)

  parasympatikus (pars parasympathica)

 • Rozdlen neuron:

  Unipolrn neurony maj pouze jeden vbek, a to axon. Pat sem primrn smyslov buky, ichov buka a tyinky a pky stnice.

  Bipolrn neurony jsou opaten jednm neuritem a jednm dendritem, kter obvykle odstupuj na opanch plech bunnho tla. Je to napklad druh neuron zrakov drhy

  Pseudounipolrn neuron je zvltn typ bipolrnho neuronu. V blzkosti tla dendrit a axon splvaj v jedin vbek, dendraxon. Ten se po rzn dlouhm prbhu ve tvaru psmene T opt rozdluje na vbky dva. Pseudounipolrn neurony jsou typick pro spinln ganglia a ganglia mozkovch nerv.

  Multipolrn neurony jsou nejpoetnj. Z bunnho tla vystupuje nkolik dendrit a

 • Neuroglie

  Astrocyty - nejvt z neurogliovch bunk

  Vyslaj dlouh vbky opaten nokami (vaskulrn

  pedikly), kter obaluj vechny cvy CNS => HEB

  Oligodendrocyty - najdeme jak v ed tak i v bl

  hmot. Myelinizuj nervov vlkna.

  Mikroglie -nejmen z neurogli

  Maj obrannou funkci - schopnost fagocytzy

  Ependymov buky - vystlaj centrln kanl mn

  a mozkov komory -jsou omvny mozkomnm

  mokem a napomhaj jeho toku.

 • Pojmy: funiculus = provazec

  x

  fasciculus = svazek axon -HETEROGENN strukt. m pvod v rozdlnch jdrech ed hmoty a tvo synapse t v rznch strukturch

  x

  tractus =drha- svazek axon -HOMOGENN strukt. vlkna maj shodn pvod i zakonen

  ipsilaterln x kontralaterln

  rostrln = ozn. smru v NS odpovdajc jejmu funknmu uspodn (resp. Fylogenetickmu vvoji) od spodnho konce mchy k pednmu okraji mozku dosl. K NOSU

 • Nervov systm

  1) zprostedkovv vztahy mezi vnjm prostedm a organismem

  2) zajiuje odpov organismu na podnty zvnjku

  3) zprostedkovv vztahy mezi vemi stmi organismu

  4) zajiuje celistvost (integraci) vech dj v organismu

  Receptornervov zakonen

  CNS

  analyztor

  Efektorpn pruhovan svalovina

  hladk svalovina

  srden svalovina

  lzy

  Sensitivn (sensorick, dostediv,

  centripetln neurony)

  Motorick (odstediv, centrifugln

  neurony)

  Perifern nervov soustava Perifern nervov soustava

  Mn nervy (31 pr), hlavov nervy (12 pr), vegetativn nervov systm

 • REFLEXN OBLOUK

  Nervov systm neustle monitoruje stav vnjho i vnitnho prosted organizmu pomoc receptor, zpracovv tyto informace v centrln nervov soustav a vydv na zklad toho pokyny, kter realizuj vkonn orgny efektory. Tento systm pevodu informac z vnjho a vnitnho prosted tla pes CNS zpt k vkonnm orgnm se nazv reflex. Reflex je tedy fyziologick dj, jeho podstatou je reakce organizmu na zmnu vnjho nebo vnitnho prosted-jedn se o odpov organizmu na podrdn.Anatomickm podkladem reflexu je reflexn oblouk systm nervovch drah, na kterch se reflex uskuteuje. Reflexn oblouk obsahuje nsledujc sloky:

  1. Receptory

  2. Dostediv nervov drhy

  3. Centrln nervov soustava

  4. Odstediv nervov drhy

  5. Efektory

 • RECEPTORYReceptor (senzor) je zazen, kter reaguje na zmny

  vnjho nebo vnitnho prosted organizmu a tyto zmny pevd na akn potencily nervovch impulz a vysl je do dcho centra v CNS. Rozdlen podle umstn:

  exteroreceptory receptory, kter reaguj na podnty (zmny) z vnjho prosted organizmu.

  interoreceptory receptory, kter reaguj na podnty (zmny) z vnitnho prosted organizmu. Podle konkrtnho umstn je dlme na:

  proprioreceptory receptory umstn v pohybovm systmu (ve svalech, lachch a kloubnch pouzdrech)

  visceroreceptory receptory umstn v trobnch orgnech a v cvch

 • Rozdlen podle fyziklnho charakteru

  psobcho podntu

  mechanoreceptory receptory reagujc na

  mechanick podnty

  chemoreceptory receptory reagujc na

  chemick podnty

  termoreceptory receptory reagujc na tepeln

  podnty

  fotoreceptory receptory reagujc na svtlo

  Specilnm ppadem, jsou tzv. algoreceptory

  receptory reagujc na bolest.

 • DOSTEDIV NERVOV DRHY

  Dostediv (aferentn, centripetln, senzitivn) drhy jsou drhy vedouc nervov impulzy z receptor do centrln nervov soustavy.

  Dostediv drhy jsou tvoeny vbky tzv. senzitivnch neuron, jejich tla jsou uloena mimo CNS v tzv. senzitivnch ganglich.

  Dostediv drhy dlme na:

  somatosenzitivn drhy pinej informace z receptor v ki a v pohybovm systmu

  viscerosenzitivn drhy pinej informace z visceroreceptor (z trobnch orgn)

  senzorick drhy pinej informace ze senzor specializovanch smyslovch orgn (zrakov, sluchov, pohybov-rovnovn, ichov a chuov)

 • CENTRLN NERVOV SOUSTAVA

  Centrln nervov soustava (CNS) je dc

  centrum nervovho systmu. Pijm

  informace z receptor prostednictvm

  dostedivch nervovch drah, tyto

  informace zpracovv a vyhodnocuje a

  zajiuje odpovdi organizmu

  prostednictvm odstedivch nervovch

  drah a efektor.

  Nervov tk CNS tvo dva typy hmoty:

 • ed hmota (substantia grisea):

  Je tvoena tly a dendrity neuron a gliovmi

  bukami. Tla neuron pijmaj informace z

  axon senzitivnch neuron v senzitivnch

  ganglich a vydvaj nov informace tzv.

  motorickm neuronm v CNS. Na cest

  mezi senzitivnm a motorickm neuronem

  nemus bt u nejjednoduch reflex dn

  jin pepojovac neuron. Obvykle ale bv

  mezi nimi vloen jeden nebo vce

  pepojovacch neuron, tzv. interneurony.

 • bl hmota (substantia alba):

  Je tvoena svazky myelinizovanch axon neuron uloench v hmot ed, kter obstarvaj komunikaci mezi neurony ed hmoty.

  asocian drhy

  komisurln drhy

  projekn drhy - podle smru je dlme na dv skupiny:

  vzestupn (ascendentn) drhy drhy jdouc od niho centra k vymu. Jsou pokraovnm dostedivch (aferentnch, senzitivnch) perifernch drah.

  sestupn (descendentn) drhy drhy jdouc od vyho centra k nimu. Jsou pokraovnm odstedivch (eferentnch, motorickch) perifernch drah.

 • ODSTEDIV NERVOV DRHY

  Odstediv (eferentn, centrifugln,

  motorick) nervov drhy vedou nervov

  impulzy z centrln nervov soustavy do

  efektor (vkonnch orgn). Tyto drhy

  zanaj tzv. motorickm neuronem v CNS.

  Axon tohoto neuronu opoutjc CNS

  pedstavuje vlastn odstedivou (motorickou)

  drhu.

  somatomotorick drhy

  visceromotorick drhy

 • EFEKTORY

  Efektory jsou vkonn orgny i tkn, kter

  zajiuj vlastn odpov organizmu na

  podrdn. Mohou jimi bt:

  svalov buky vsledkem reflexu je pohyb

  lzov buky vsledkem reflexu je sekrece

 • PERIFERN NERVOV SYSTM

  (systema nervosum periphericum)

  Perifern nervov systm je tvoen soustavou nerv a

  nervovch uzlin (gangli), kter zprostedkovvaj

  oboustrann penos informac mezi centrln nervovou

  soustavou a periferi (k, pohybovm systmem a

  trobnmi orgny). Nerv se skld z nervovch vlken

  a vaziva. Nervov vlkna jsou myelinizovan (bl)

  nebo nemyelinizovan (ed) vbky neuron.

  Nervov vlkna tvo svazeky, nkolik svazek

  vytv nerv. Jednotliv nervov vlkna jsou v nervu

  spojeny vazivem endoneurium. Svazeky vlken

  jsou spojeny vazivem perineurium. Povrch nervu je

  obalen vazivovm obalem epineurium. Ve vazivu

  uvnit nervu probhaj cvy, kter zajiuj jeho vivu.

 • FUNKN TYPY AXON VFUNKN TYPY AXON V PNSPNS

  somatomotorick pn pr. svalovina

  branchiomotorick pn pr. svalovina

  visceromotorickvisceromotorick hladk svalovina

  myokard

  lzy

  Efe

  ren

  tn

  Efe

  ren

  tn

  parasympatick

  sympatick

  Afe

  ren

  tn

  Afe

  ren

  tn somatosenzorick kon it, propriocepce, bolest

  viscerosenzorick mechanocepce, bolest

  senzorick aferentace chuti, sluchu, vestib. informac

 • senzitivn nervyObsahuj dostediv (aferentn) vlkna, kter

  vedou inf. z receptor do CNS.Maj do svho

  prbhu vloena senzitivn ganglia s

  pseudounipolr. Neurony, maj jeden vbek

  vtvc se na dendrit a axon. Dendrit vede

  vzruchy od receptor v periferii do ganglia,

  svazky tchto dendrit tvo nerv. Axon vede

  vzruchy z ganglia do ed hmoty CNS.

  somatosenzitivn vedou informace z receptor

  v ki a pohybovm systmu (svalech, lachch,

  periostu, kloubnch pouzdrech)

  viscerosenzitivn vedou info.z receptor

  v orgnech

  senzorick vedou informace ze senzor

 • motorick nervy

  Obsahuj odstediv (eferentn) vlkna, kter vedou

  z CNS do efektor (sval nebo lz) a zajiuj jejich

  innost. Tyto nervy vznikaj v jdrech ed hmoty

  mchy nebo mozkovho kmene.

  somatomotorick nervy inervuj pn pruhovanou

  svalovinu, do kter se jejich nervov vlkna (axony)

  dostvaj pmo, bez pepojen