Click here to load reader

Sylabus modulu: E – Finance a finanční ná · PDF file · 2014-09-19finanční kontroling a reporting • Řízení výnosů, resp. příjmů projektu, monitoring platebních

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Sylabus modulu: E – Finance a finanční ná · PDF file ·...

 • Karira projektovho manaera zan u ns!

  Sylabus modulu: E Finance a finann

  nstroje Klov aktivita 2 Komplexn vzdlvn

  Ji Krtk

  26. 10. 2010

  Clem dokumentu je seznmit astnky vzdlvacho modulu (pop. lektory, tutory) s clem a obsahem modulu, s jeho lennm a clovmi kompetencemi absolvent modulu.

 • Karira projektovho manaera zan u ns! 2

  Autor vzdlvacho modulu E

  Ing. Ji Krtk

  Absolvoval Fakultu ekonomicko-sprvn Univerzity Pardubice, na Fakult chemicko-technologick pokrauje v distannm doktorskm studiu s tematikou socioekonomickho hodnocen projekt. Je lenem vboru Spolenosti pro Projektov zen (len vboru) a certifikovanm projektovm manaerem IPMA Level C. V minulosti psobil jako editel a pedseda pedstavenstva poradensk spolenosti Prvn regionln rozvojov a.s., m zkuenosti tak z neziskovho sektoru jako editel Koalice nevldek Pardubicka, o.s.

  Projektovmu zen se vnuje od roku 2000, od roku 2004 se specializuje na zen projekt financovanch z fond EU, zejmna zpracovn studi proveditelnosti, cost-benefit analz, dost o dotace a zen projekt. Podlel se na pprav vce ne 50 spnch projekt, 5 projekt dil jako projektov nebo finann manaer.

 • Karira projektovho manaera zan u ns! 3

  Finance a finann nstroje

  Cl modulu Vybudovat/zvit kompetenci porozumn finannm aspektm projekt.

  astnci jsou seznmeni s problematikou finannho zen projekt, jsou schopni samostatn sestavit rozpoet projektu, sestavit finann pln, maj povdom o finannch zdrojch, finannm a ekonomickm hodnocen projekt.

  Clov kompetence absolvent modulu

  Kompetence primrn: Kompetence projektovho

  manaera ve kolstv Popis

  Clov rove kompetence podle

  Kompetennho profilu PM . Nzev kompetence

  4. Finann zen projektu PM koordinuje a d finann aspekty projektu Znalost

  Kompetence sekundrn: Kompetence projektovho

  manaera ve kolstv Popis

  Clov rove kompetence podle

  Kompetennho profilu PM . Nzev kompetence

  2. zen rozsahu projektu PM vymezuje vcn hranice projektu a d jeho obsah a rozsah

  Znalost

  3. zen asu projektu PM specifikuje asov rmec projektu a d veker projektov aktivity v souladu s nm

  Znalost

  6. zen rizik projektu

  PM ochrauje spch projektu koordinac a zenm neuritosti, nejistoty a rizik projektu; systematicky vyhledv a vyuv pleitost pro poslen i zlepen jakhokoliv aspektu projektu

  Povdom

  8. Prce s informacemi a dokumentac

  PM efektivn pracuje s informacemi a dokumentac projektu

  Znalost

 • Karira projektovho manaera zan u ns! 4

  Strun obsah modulu Zkladn pojmy, charakteristika investinch, neinvestinch projekt, finann plnovn projektu (sestaven rozpotu, plnu erpn), pehled monch zdroj financovn projekt (vlastn zdroje, ciz zdroje, pehled dotanch program, PPP), finann zen projektu v realizan fzi (sledovn, kontrola), finann a ekonomick hodnocen projektu (zklady analzy nklad a pnos).

  Obsah a asov lenn prezennho studia (20 hodin) 1. den (6 hodin)

  - Zkladn pojmy

  o nklady, vnosy, pjmy, vdaje, zpsobil a nezpsobil vdaje

  o investin a neinvestin projekty

  - Sestaven rozpotu projektu

  o nvaznost rozpotu na pln aktivit, kalkulace, rozdly ve vpotu osobnch nklad pi rznch typech pracovnprvnch smluv

  o struktura rozpotu investinho projektu

  o struktura rozpotu neinvestinho projektu

  - Pehled monch zdroj financovn

  o vlastn zdroje, ciz zdroje, jednn se zizovatelem

  o pehled dotanch program financovanch z fond EU pro oblast kolstv

  o problematika Public Private Partnership

  - Pln erpn rozpotu

  o sestaven plnu erpn

  o problematika pedfinancovn

  2. den (10 hodin)

  - Komplexn ppadov studie

  o sestaven rozpotu a plnu erpn u neinvestinho projektu na zklad definovan WBS (na pkladu projektu dajcho o dotaci z OP Vzdlvn pro konkurenceschopnost)

  - Finann zen projektu v realizan fzi

  o nastaven pravidel finannho zen

  o finann sti monitorovacch zprv, kontroly, nejastj chyby

  3. den (4 hodiny)

  - Smysl a cl hodnocen projektu z finannho a ekonomickho hlediska

  - Finann hodnocen projektu

  o pln nklad a vnos

  - Ekonomick hodnocen projektu

 • Karira projektovho manaera zan u ns! 5

  o stanoven beneficient

  o identifikace pnos, jejich kvantifikace a ocenn

  - Hodnocen pomoc kriterilnch ukazatel

  o zohlednn budouc hodnoty penz (diskontovn)

  o vpoet kriterilnch ukazatel (NPV, NPV/I, DN, IRR)

  - Interpretace vsledk

  Obsah a asov lenn e-learningovho studia (15 hodin) Cvien, ppadov studie a doprovodn texty k dan problematice.

  Kompetence, relevantn metody a nstroje, kter modul obsahuje

  Kompetence podle KP PM Metody a nstroje

  Kompetence podle IPMA

  . oblasti kompetenc

  Nzev kompetence slo a nzev kompetence

  4 Finann zen

  projektu

  Posouzen finann (investin) strnky projektu (nvratnosti investice, smysluplnost investice z finannho pohledu, posouzen nkladov pijatelnosti plnovanch benefit projektu atd.) => finann kapitoly Studie proveditelnosti

  Plnovn nklad (resp. vnos) projektu a jeho cash-flow

  Zajiovn finannch zdroj (zdroj pro financovn) projektu (vlastn zdroje, dotace, granty, sponzoi, vry apod.).

  zen erpn nklad, resp. vdaj projektu, finann kontroling a reporting

  zen vnos, resp. pjm projektu, monitoring platebnch operac apod.

  Finann vyhodnocen projektu

  Financovn projektu Public Private Partnership

  1.13

  Nklady a financovn

  3.10 Finance

 • Karira projektovho manaera zan u ns! 6

  Nzev ppadov studie (ve vhodnch ppadech, je-li obsahem modulu) Zpracovn rozpotu a plnu erpn neinvestinho projektu.

  Doporuen zdroje pro jednotliv sti DOLEAL J. a kolektiv. Projektov management podle IPMA. Praha: Grada, 2009

  SIEBER, P. Analza nklad a pnos, metodick pruka SROP verze 1.4, kvten 2004 URL:http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/bd/bde83003-433b-44e8-8f32-2980f41b2ea8.pdf>

  SIEBER, P. Studie proveditelnosti, metodick pruka SROP verze 1.4, kvten 2004 URL:http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/d8/d8ecb221-35de-495e-b910-d3fb908cff2f.pdf>

  Pruka pro adatele: pruka pro pjemce Operanho programu Vzdlvn pro konkurenceschopnost

Search related