Click here to load reader

s;w;l~Ap - de Medicina... · PDF fileLeziuni parodontale marginale favorizate de anomalii morfologice ale sistemului endodontic ... - managementul leziunilor interradiculare cu pmct

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of s;w;l~Ap - de Medicina... · PDF fileLeziuni parodontale marginale favorizate de anomalii...

 • MLNISTERUL s;w;l~Ap CENTRUL NATIONAL DE PERFECTIONARE & DOMENnn

  SAMTAW BUCUEE$TFH

  Toate drepturile privind publicarea ~i difuzarea acestei luceri apartin Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar B u c u m :

 • 1. Definitie Endodontia reprezint5 ramura medicinii dentare care se ocupi cu morfologia,

  fiziologia gi patologia pulpei dentare gi a Tesuturilor perirapicale. Studiul gi , practica

  endodontiei cuprind cunogtintele fundamentale gi clinice cu privire la biologia pulpei dentare,

  etiologia, diagnosticul, prevenirea gi tratamentul afectiunilor gi traumelor acesteia gi starea

  fesuturilor periapicale. Abordarea profilactic5, diagnostic2 gi de tratament se refer5 la:

  1. Evidenfierea si prevenirea factorilor etiologici ai patologiei pulpare gi apicale prin

  cunoqterea morfofiziologiei pulpei dentare gi a anatomiei spatiului endodontic gi a

  parodontiului apical;

  2. Evaluarea preoperatorie a posibiliti$ilor unui tratament endodontic corect prin stabilirea

  stadiului reversibil sau ireversibil al afectiunii pulpare;

  3. Cunoqterea principiilor gi tehnicilor moderne de tratament endodontic conservator, prin

  aplicarea cel'or mai adecvate metode perrnitbd mentinerea total5 sau [email protected] a pulpei vii III

  situatia unei afectiuni pulpare reversibile, ca gi a principiilor gi tehnicilor terapeutice aplicate 31

  situatia unei afecpuni pulpare ireversibile;

  5. Identificarea factorilor care pot afecta evolutia gi prognosticul unui tratarnent endodontic

  ortograd, precum gi posibilit2ile existente in situatia necesitfitii eventualei relu2ri a acestuia;

  6. Cunowerea metodelor de tratament chirurgical asociate tratamentului endodontic conventional;

  7. Cunoqterea principiilor biomecanice ale realiziirii restaurMor morfo-functionale specifice

  dinflor tratafi endodontic;

  8. Principiile specifice din odonto-terapia restauratoare;

  9. [email protected] endo-parodontale;

  9. Chirurgia endodonticti gi dento-alveolari;

  5. R e s t a u r ~ protetice adaptate specificului dinfilor trat* endodontic;

  6. Principiile terapiei endodontice aplicate in pedodontie;

  6. linplica~iile endodontice ale terapiei ortodontice;

  7. Implantologia ca alternativg de tratament.

  2. Durab rezihllenpatdani: 3 ani

  Curriculumul prevede un num2i.r de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentiiri de canrri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentaa, inafara cSurora sunt prevmte ~i XI - 50 de ore de studiu individual. Cuantificarea preg5tirii i'n vederea echivalkii, se face prin credite ( CFU). 1 credit = 25 ore de instruire

  Din timpul alocat preggtirii, activitatea didactic5 acoperi 20-30%, restul de 70-8096, fiind dedicat5 activit5lilor practice gi studiului individual.

  Curricula de Endodontie 2009

 • La sfkgitul f i e c h i modul de preggtire (cel purin o datA pe an), are loc o evaluare de etapii, %cut2 in unitatea de preg5tire de c%tre responsabilul de stagiu gi indrumZitor. Evaluarea se finalizeazil prin acordarea de credite CFU. fntreaga activitate de preg5tire este monitorizati prin caietul de stagiu (log-book), in care vor f i trecute de asemenea evaluSirile de etap5 in credite, activitatea in programele de cercetare, participarea la manifestk-i ~tiintifice gi de educatie continu&.

  3A.L. Etapa de angajare gi luare in evident$ rezolvare a problemelor social-administrative,

  prezentarea medicului dentist la Spitalul sau Clinicile unde a fost repartizat, alegerea

  hdrum5torului gi fixarea planului de activitate: 2 s%pth&ni

  3A.B. Stagiul de Endodonfle: 28 luni

  3A.2. Stagiul de Oilontoterapie Restauratoare: 2 luni

  3A.3. Stagiul de Paroilormtollogie: 2 lmi

  3A.4. Stagiul de CBairurgie dento-dveo11arii: 2 Iuni

  3A.5. Stagiul de Proteticli: 2 lautat

  3A.Q. Stagiul de ]Ped&on$e: 4 lmi

  3A.7. Stagiul de Ortodontie: 2 lumi

  3A.8. Stagiul de Bioeticii: 2 sgpt5rnikni

  3A.9. Stagiul de SiinPtate publicli: 2 siiptlm$ni

  3A.18. Stagiul de Farmacologie cl(inic%: I !lung

  f''- Anul I: ,.> endodonlie i

  12 luni \C- :

 • 4.8.8. Stagiul de ENDODOhJ'$TE: 112 Itmi

  4.11.1.11. .Pregiitire teoreticii prin cursuri/serninarii: 24 ore

  Examen scris Prezentare - - - - de caz , Examen practic Examen scris

  Prezentare de caz Examen practic

  Examen scris Prezentare de caz Examen practic

  Examen scris

  - - - -

  And I: Endodonfie

  Endodonfie

  Cursuri

  And HI:

  Anul ID:

  1. Introducere. Istoricul Endodontiei. Obiectul Endodontiei - ramur& medico-chirurgicalii a gtiintelor medicinei dentare. Stadiul actual a1 cunogtinfelor de specialitate fn Endodonlie. Terrninologie. 2. Anatomia spaliului endodontic. 3. Morfologia ai fiziologia pulpei dentare. Caracteristici morfologice gi functionale ale complexului pulpo-dentinar gi rolul acestora h reuaita unor metode terapeutice biostimulatoare. 4. Factorii etiologici ai patologiei pulpare. Elemente de profilaxie fn endodontie. Mijloace de diagnostic. Exarnenul radiologic. Raportul dinplor cu structurile anatomice locale. 5. ManifestSiri inflamatorii ale fesutului pulpar ai periradicular. Simptomatologia patologiei pulpare. Evaluarea preoperatorie a posibilitZitilor unui tratament endodontic corect. 6. Caracterul reversibil gi ireversibil al inflarnafiilor pulpare. Indicatii gi principii privind conservarea pulpei dentare prin tratament biologic conservator. Interpretarea clinico- radiologic% a leziunilor periradiculare. 7. Inflamatia pulparii ireversibilii. Indicaiii gi principii ale extirptirii paiale sau totale a pulpei dentare. 8. Principii gi mijloace de determinare a lungirnii canalelor radiculare. Consecinfele supra ai subevalu5rii lungimii de lucru.

  Odonto-terapie restauratoare Parodontologie

  Chirurgie dento-alveolar5 ProteticH

  Pedodontie Ortodonfie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bioeticii

  Siingtate public5 Farmacologie clinic&

  Curricula de Endodon/ie 2009

 • 9. Principii gi metode de realizare a tratamentului biomecanic de canal. Tehnici actuale, manuale gi rotative, de tratament biomecanic. Metode neconventionale de preparare a canalelor radiculare: tehnici sonice, ultrasonice gi bazate pe radiafia laser. 10. Criterii de selectie a soluliilor de irigare a spatiului endodontic, rolul antiseptic gi chelator al acestora. Interpretarea aspectelor de rnicroscopie electronic& ale dentinei radiculare parietale in urma pregiitirii spatiului endodontic. 11. Rolul medicafiei endodontice, criterii de selecfie a substan$elor medicamentoase,

  + posibilit5tile de potenlare a efectelor antiseptice gi biostimulatoare. Evaluarea clinic& gi microbiologic5i a statusului endodontic. 12. Principiile obturafiei de canal tridimensionale. Sigilanti. Materiale gi metode actuale de realizare a obturatiei de canal tridimensionale. 13. Morfologia gi fiziologia parodontiului apical. 14. Identificarea factorilor etiologici a i necrozei gi gangrenei pulpare. Mijloace preventive. 15. Simptomatologia necrozei gi gangrenei pulpare. Mecanismele imune in etiologia osteitelor apicale cronice. 16. Evaluarea preoperatorie a posibilitiitilor unui tratament endodontic corect in gangrena pulparg simp15 g i complicatii. 17. Procedurile terapeutice de urger$& in parodontitele apicale acute. 18. Evolutia gi prognosticul parodontitelor apicale cronice.

  PrezentLiri de caz

  Recenzii ale articolelor de specialitate

  4.1.1.2. Barem de manevre, tehnici ~i activiati practice in cadrul anului I a rezidentiatului in endodontie

  1. Exarnenul clinic in endodontie: foaia de observafie, mijloace de izolare, teste de diagnostic complementare. hstrumentarul de consultatie $i tratament in endodontie - tehnici de utilizare. 2. Stabilirea planului de tratament In endodonfie. Valoarea examenului radiologic ?n diagnostic $i evaluarea tratamentului endodontic. 3. Stabilirea diagnosticului inflamawlor pulpare acute gi cronice gi a planului de tratament fn inflarnafiile pulpare acute gi cronice. 4. Realizarea accesului in spatiul endodontic - instrumentar, tehnici. 5. Odontometria canalului radicular - rnijloace, tehnici. 6. Tehnici actuale manuale de tratament biomecanic de canal - step back gi crown down. 7. Tehnici actuale rotative de tratament biomecanic de canal. 8. Managementul parodontitelor apicale acute. 9. Managementul parodontitelor apicale cronice.

  10. Tehnici actuale de obturare a canalelor radiculare.

  4.2.1. Stagiul de ENDODONTIE: 8 Inni

  4.2.11.1 Pregiitire teoreticg prin cursuri/serninarii: 8 cursuri, 16 ore

  1. Autoevaluarea tratamentelor endodontice. Criterii de apreciere succeslegec ih endodontie. 2. Incidente, accidente gi egecuri in tratarnentul endodontic. 3. Monitorizarea tratamentelor endodontice. Combaterea recidivelor in tratarnentele endodontice. 4. Limitele tratamentului endodontic conventional. Metode de tratament chirurgical asociat tratamentului endodontic.

  Curricula de Endodonfie 2009 5

 • 9 ' \ ' *. I...

  5. Principiile biomecanice ale restaurMor morfo-functionale pentru [email protected] tratati endodontic. Metode de restaurare corono-radicularii a dintilor tratati endodontic. 6. Elemente de diagnostic ale patologiei endo-parodontale. Metode de tratament. 7. Cauzele durerii dento-parodontale gi cranio-faciale. 8. Tratarnentul de urgenfii ?n traumatismele dento-parodontale cu implicafii pulpare ~i apicale. 9. Cunoagerea gi prevenirea infecQei de focar de origine dento-parodontalii. 10. Tratamentul endodontic la diverse grupe de pacieno, inclusiv vhst

Search related