wi™to Wiatru Halnego Stra¼acy z samochodem Dzie„ Niepodleg‚o›ci

 • View
  228

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of wi™to Wiatru Halnego Stra¼acy z samochodem Dzie„ Niepodleg‚o›ci

 • wito Wiatru Halnego

  Straacy z samochodem

  Dzie Niepodlegoci

 • wydarzeniawydarzenia

  Nr 10 - padziernik 2015 Koziaskie Wiadomoci2 3

  Przedmioty i narzdzia, ktre towarzyszyy naszym przodkom w codziennym yciu obej-rzay 29 wrzenia dzieci z Niepublicznego Przedszkola Maja. Maluchy na wasne oczy zo-baczyy, jak powstawaa mka na arnach, jak niegdy owietlano domy, a take wysuchay dwikw pierwszych wiejskich zegarw. Miarowe wybijanie bim-bam spodobao im si najbardziej i trzeba byo je kilkakrotnie powtarza. Dodatkow atrakcj okazao si przej-cie przez pisetletnie drzwi ze starego kocioa. Pod wpywem wielu wrae, dzieci zada-way liczne pytania oraz opowiaday o muzeach, ktre do tej pory zwiedziy.

  (gbp)

  Burzliwa dyskusja na temat sposobw wykoczenia robtek rcznych zdominowaa spo-tkanie pa z cyklu Dzierganie wrd ksiek (15.09). Wiadomo, ile osb, tyle metod. Bezcenne s wskazwki dowiadczonych pa, od ktrych mona nauczy si wielu nowych rzeczy, a nic tak nie cieszy jak widoczny efekt swojej pracy. Spotkanie upyno jak zawsze w serdecznej atmosferze. Na kolejne zapraszamy w co drugi wtorek kadego miesica.

  (gbp)

  Przewodniki po Kozach

  W ramach konkursu zorganizowanego przez Koo PTT w Kozach, 16 uczniw szk podstawowych przygotowao prze-wodniki po Kozach. Zdjcia, rysunki, wa-snorczne mapy i opisy to obraz naszej miejscowoci. W ich oczach ciekawej, kolo-rowej i dynamicznej. By m.in. przewodnik po placach zabaw czy gra planszowa. Jury ocenio wszystkie prace wydajc werdykt I miejsce Alina Czyrnek i Natalia Wojtu-siak, II m. Zuzanna Gauszka, III m. Oliwier Biaka, Wiktoria Wrbel i Sandra Sjenko. Wyrnienia otrzymay jeszcze Nikoletta Tomalik, Maria Chmielewska i Maria Ry-szawy. Fundatorami nagrd byli: Urzd Gminy, Dom Kultury oraz Koo PTT w Ko-zach.

  Miosz Zelek

  Wsplna zabawa, ale przede wszystkim eduka-cja ekologiczna to tradycyjna, coroczna akcja Sprztania wiata. Tegoroczna odsona bya ju 22., a udzia w niej ponownie wzili ucznio-wie Gimnazjum im. Jana Pawa II. W trzeci weekend wrzenia pierwszoklasici pokazali, e nie jest im obojtny wygld przestrzeni, ktra nas otacza, chtnie biorc udzia w akcji. Tym razem sprztanie objo ulice Przeczni, Krakowsk, Je-sionow, Jaskcz i Podgrsk. Zebrano siedem 120 litrowych workw mieci. Na zakoczenie modzie wsplnie spdzia czas przy pieczeniu kiebasek na ognisku. Alicja Sablik/RED

  Nowoczesny, z bogatym wyposaeniem i bez-pieczny tak w duym skrcie okreli mona nowy wz ratowniczo-ganiczy Scania P370, kt-ry suy bdzie koziaskiej spoecznoci. Kocem wrzenia druhowie Ochotniczej Stray Poarnej w Kozach wraz z zaproszonymi gomi uroczy-cie przywitali nowy wz, ktry po raz pierwszy zaparkowa w garau. To kolejny wany krok w stron bezpieczestwa w naszej miejscowoci. Ciesz si, e tak nowoczesny samochd suy bdzie straakom, ktrzy pomagaj nam wszyst-kim podczas zagroe mwi na placu przed stranic wjt gminy Krzysztof Fiakowski.Przypomnijmy, e nowy samochd zastpi wysuonego ju Jelcza 315, ktry ponad 30-lat uczestniczy w akcjach ratowniczych OSP Kozy. Scania to pojazd ciki, utereno-wiony, z napdem 4x4 przeznaczony do akcji ratowniczo-ganiczych zwizanych w gwnej mierze z poarami mwi Sawomir Kaspe-rek, Komendant OSP. Ma jednak specjaln wycigark linow, ktra moe zosta uyta np. podczas wypadku drogowego dopowia-da. Nowy samochd to rwnie innowacyjne rozwizania, ktrych w Scanii nie brakuje. Specjalistyczna autopompa do podawania wody i piany na niskim i wysokim cinieniu, wiele nowych urzdze sygnalizacyjnych, ktrych we wczeniejszym samochodzie nie byo. Moemy stworzy fal wietln, ktra ostrzega bdzie o zagroeniu. Jest take szereg zabezpiecze dla uytkownikw, np. sygnali-zacja o otwartych skrytkach, nie wyczonych

  urzdzeniach. Kierowca widzi na pulpicie, czy wszystkie urzdzenia wrciy na swoje miejsce po akcji dodaje komendant OSP.Wiele udogodnie, to rwnoczenie wiele nowych zagadnie i rozwiza, ktre straacy musieli przyswoi. Nim samochd oficjalnie dopuszczono wic do udziau w akcjach ra-towniczych doszo do tego 12 padziernika br., wpierw druhowie musieli przej specjalne szkolenia. Bralimy udzia w blisko 4 godzin-nym szkoleniu dotyczcym uytkowania sa-mochodu w firmie, ktra przygotowaa pojazd. Przeszkolone osoby swoj wiedz podzieliy si z reszt zaogi pod-czas naszych we-wntrznych szkole, dziki czemu wszy-scy druhowie s odpowiednio przy-gotowani do korzy-stania ze wszystkich urzdze zamonto-wanych w Scanii tumaczy Sawomir Kasperek. Oficjalne powi-tanie nowego samochodu ratow-niczo-ganiczego zaplanowano na rok 2016, podczas obchodw 125-le-cia koziaskiej stra-

  y poarnej. Ju teraz wz jednak powicono. Dokona tego w obecnoci straakw proboszcz Parafii Najwitszej Rodziny w Kozach Maych ks. Walenty Brynczka.

  Mateusz Stwora

  W wyborach do Sejmu RP Gmina Kozy wcho-dzi w skad okrgu wyborczego nr 27 obejmu-jcego cz wojewdztwa lskiego obszary powiatw: bielski, cieszyski, pszczyski, y-wiecki oraz miasto na prawach powiatu Biel-sko-Biaa. Liczba posw wybieranych w okr-gu wyborczym nr 27 wynosi 9.W okrgu wyborczym nr 27 zarejestrowano nastpujce listy kandydatw na posw:1. Lista nr 1 Komitet Wyborczy Prawo i Spra-

  wiedliwo KW Prawo i Sprawiedliwo2. Lista nr 2 Komitet Wyborczy Platforma

  Obywatelska RP KW Platforma Obywa-telska RP

  3. Lista nr 3 Komitet Wyborczy Partia Razem KW Razem

  4. Lista nr 4 Komitet Wyborczy KORWiN KW KORWiN

  5. Lista nr 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe Komitet Wybor-czy PSL

  6. Lista nr 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy

  Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+U-P+Zieloni KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

  7. Lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborcw Kukiz15 KWW Kukiz15

  8. Lista nr 8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru KW Nowoczesna Ry-szarda Petru

  Na karcie do gosowania w formie broszury, gosowa mona tylko na jedn list kandyda-tw, stawiajc na karcie do gosowania znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatw z tej listy.W wyborach do Senatu RP Gmina Kozy wcho-dzi w skad okrgu wyborczego nr 78 obejmu-jcego cz wojewdztwa lskiego obszary powiatw: bielski, pszczyski, miasto na pra-wach powiatu Bielsko-Biaa. Liczba senatorw wybieranych w okrgu wyborczym nr 78 wy-nosi 1.W okrgu wyborczym nr 78 zarejestrowano nastpujcych kandydatw na senatorw:

  1. Kamiski Andrzej zgoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwo

  2. Muchacki Rafa Klemens zgoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

  3. Wjcik Ryszard Tadeusz zgoszony przez Komitet Wyborczy PSL

  Na karcie do gosowania gosowa mona tylko na jednego kandydata, stawiajc na kar-cie do gosowania znak X z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na ktrego wyborca gosuje.

  Gosowanie zostanie przeprowadzone w niedziel 25 padziernika 2015 r. w godz. od 7.00 do 21.00 w piciu lokalach obwodo-wych komisji wyborczych. Przypominamy, e lokal wyborczy bdcy siedzib Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4, zosta przeniesiony z Domu Kultury w Ko-zach do PAACU CZECZW W KOZACH CZYTELNIA, UL. KRAKOWSKA 5.

  Monika Olma Sekretarz Gminy

  WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Robtki rczne w bibliotece

  Sprztanie wiata

  KOSZt SAMOchODu: 799 740 z

  Sponsorzy:300 000 z urzd Gminy Kozy300 000 z Krajowy System Ratowniczo-Ganiczy100 000 z Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska w Katowicach99 740 z rodki pozyskane od mieszkacw (skadki, zbirki uliczne)

  Historyczne BIM-BAMfo

  to: G

  BP

  Straacy z samochodem

  foto

  : MZ

  foto

  : ARC

  GIM

  foto

  : GBP

  foto

  : OSP

  Koz

  y

 • gminagmina

  Nr 10 - padziernik 2015 Koziaskie Wiadomoci4 5

  - Zblia si dzie Wszystkich witych, bdziemy tumnie odwiedza groby bli-skich, czy w najbliszym czasie planowane s jakie prace na cmentarzu?- Owszem, planujemy rozbudow cmentarza komunalnego w latach 2015-2016. Jeszcze w tym roku ogosimy przetarg na t inwesty-cj. Posiadamy dokumentacj projektow oraz wan decyzj starosty bielskiego o pozwoleniu na budow. Planowana rozbudowa cmentarza zakada budow kanalizacji deszczowej oraz drenau gbokiego, sucych do odprowadze-nia wd deszczowych oraz wd gruntowych z rejonu planowanej rozbudowy do istniejcej chlorowni. Pojawi si rwnie ogrodzenie no-wej czci. Teren przeznaczony pod rozbudo-w cmentarza podzielony zostanie alejkami, dopasowanymi do istniejcego ukadu cigw komunikacyjnych. Wyznaczonych zostanie ok. 310 miejsc pochwku w grobach ziemnych po-jedynczych i podwjnych. Przy okazji przypomn, e przeprowadzono inwentaryzacj grobw na terenie cmentarza, zwizan z wprowadzeniem internetowego systemu ewidencji cmentarzy GROBONET (wyszukiwarka osb pochowanych znajduje si pod adresem www.polski-cmentarz.pl/kozy/.) Ustalono, e wiele grobw znajdujcych si na tzw. starej czci cmentarza, pomimo upywu 20letniego okresu od dnia dokonania po-chwku, nie zostao ponownie opaconych. W zwizku z tym prosimy wszystkie osoby, kt-re s dysponentami grobw nieopaconych, tj.: yjcych wspmaonkw, dzieci, krewnych, powinowatych o uiszczenie opat za te miejsca. Przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarych okrelaj termin, po ktrym grb moe zosta uyty do ponownego chowania jest to okres 20 lat od ostatniego pochwku. Osoby zaintereso-wane dalszym utrzymaniem miejsca pamici swoich bliskich powinny przed upywem tego terminu zgosi si do Urzdu Gminy Kozy, ktry jest zarzdc cmentarza i uici stosow-n opat. Zgodnie z Uchwa Nr IV/21/15 Rady Gminy Kozy z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokoci opat za korzy-stanie z cmentarza komunalnego, opata za uytkowanie grobu na kolejne 20 lat w przy-padku grobu pojedynczego wynosi 400,00 z, za miejsce podwjne 600,00 z. Przed dniem Wszystkich witych na grobach

  nieopaconych pojawi si informacje, e w przypadku nieuiszczenia opaty zostan one przeznaczone do likwidacji. Prosimy wic o zwrcenie szczeglnej uwagi na te informacje.

  - Ostatnio pojawiy si protesty