Click here to load reader

ŚWIATOWY MAGAZYN PARALOTNIOWY I … · . THE WEATHER (2) WIATR PRZYZIEMNY Ten parametr jest …

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of ŚWIATOWY MAGAZYN PARALOTNIOWY I … · . THE WEATHER (2) WIATR PRZYZIEMNY Ten parametr jest …

 • free.aero

  Phot

  o:

  titreSous titre

  POGODAWIEDZA, KTRA POMOE CI SI WZBI NA WYYNY.

  WIATOWY MAGAZYN PARALOTNIOWY I MOTOPARALOTNIOWY. ZA DARMO.

  Tumaczenie: Przemek Marek

 • www.voler.info2 | 2015/N6 @Volerinfo

  MTO

  SPIS TRECI

  AKTUALNOCI p 3

  JAKA BDZIE JUTRO POGODA?MODELE POGODOWE: JAK TO DZIAA? p 4

  PROGNOZOWANIE POGODY: 8 PODSTAWOWYCH ZASAD p 9

  http://www.voler.infohttp://www.voler.infohttp://twitter.com/FreeAeroMag

 • http://www.niviuk.com

 • THE WEATHER

  4 | 07-2015 [email protected]

  JAKA BDZIE JUTRO POGODA?MODELE POGODOWE: JAK TO DZIAA?

  Ph

  oto

  : Mar

  kus

  Gr

  nd

  ham

  mer

  / S

  kym

  an

  Prognozy pogodowe s oparte na modelach numerycznych. Kto je tworzy i co tak naprawd robi synoptycy?

  Pr o g n o z o w a n i e p o g o d y j e s t bardzo trudn sztuk pogoda jest uzaleniona od zbyt wielu czynnikw losowych, aby mc

  j precyzyjnie przewidzie. Mimo to, przez kilka ostatnich dziesicioleci j a k o p r o g n o z u l e g a z n a c z n e j poprawie. Gwnym czynnikiem, ktry to spowodowa jest postp jaki nastpi w sprzcie komputerowym. Aby zbudowa solidn prognoz pogody, synoptycy musz wzi pod uwag ogromn ilo danych opisujcych obecn sytuacj meteorologiczn, aby nastpnie obliczy jak bdzie ona ewoluowa.

  Parametry, ktre s zazwyczaj brane pod uwag to cinienie atmosferyczne, temperatura, wilgotno, prdko i k i e r u n e k w i a t r u , o p a d y o r a z zachmurzenie na rnych poziomach atmosfery. rdem tych danych s stacje

  Artyku w magazynie naukowym Nature potwierdza popraw jakoci prognoz na przestrzeni lat: www.nature.com/nature/journal/v525/n7567/full/nature14956.html

  Autor: Sascha BurkhardtTumaczenie: Przemek Marek

  http://www.free.aerohttp://www.free.aerohttps://twitter.com/freeaeromaghttp://www.nature.com/nature/journal/v525/n7567/full/nature14956.html

 • THE WEATHER

  5 | 07-2015 [email protected]

  pogodowe rozsiane po caej Ziemi (np. na lotniskach), boje morskie (zarwno dryfujce jak i zakotwiczone), balony m e t e o r o l o g i c z n e w y p u s z c z a n e d l a pomiarw atmosferycznych na ronych wysokociach, jak rwnie radary i satelity pogodowe.

  Dane zebrane w jednym momencie na caym globie, nie s jednak zazwyczaj w y s t a r c z a j c e d o p r a w i d o w e g o dziaania modelu pogodowego. Dlatego te biece pomiary asymiluje si z poprzednimi prognozami. Ten etap wymaga komputerw o bardzo duej mocy obliczeniowej i z tego powodu nie kady serwis pogodowy moe sobie na to pozwoli. Dla przykadu: wedug Mto France, kadego dnia przetwarza si ok. 22 milionw obserwacji. Aby wykona wszystkie obliczenia niezbdne do rozwizania uproszczonych rwna matematycznych opisujcych rozwj a t m o s f e r y, M t o F r a n c e u y w a komputerw ktrych moc obliczeniowa to 1 PetaFLOPs (czyli 10 15 operacji zmiennoprzecinkowych na sekund).

  Rozdzielczo siatki modeli pogodowych staje si coraz lepsza. Meteoblue by jednym z prekursorw: bardzo wczenie ten szwajcarski serwis ulepszy modele takie jak GFS aby mc prognozowa z rozdzielczoci terenu do 3 km. Niektre serwisy takie jak Windfinder czy Meteo-Parapente korzystaj z danych dostarczanych przez prywatne stacje pogodowe swoich uytkownikw. Pozwala to na weryfikacj prognoz i jeszcze lepsze dostrojenie modeli.

  Ph

  oto

  : Mar

  kus

  Gr

  nd

  ham

  mer

  / S

  kym

  an

  http://www.free.aerohttp://www.free.aerohttps://twitter.com/freeaeromag

 • http://www.flyozone.com

 • THE WEATHER

  7 | 07-2015 [email protected]

  W zwizku z tym jedynie kilka wikszych pastwowych serwisw pogodowych jest w stanie dostarcza tego rodzaju prognoz opartych na zaawansowanych modelach. Najbardziej znanym, i od duzszego czasu rwnie najbardziej popularnym modelem, jest GFS (Global Forecast System) dostarczany przez NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration suba meteorologiczna USA). Gwn zalet tego modelu jest to, i jest on darmowy: w USA wszystkie serwisy czy badania, za ktre pac podatnicy musz by, wedle prawa, udostpnione do uytku publicznego. Dla porwnania w Europie wiele serwisw pogodowych, mimo, e s opacane z kieszeni podatnikw, jest dostpnych jedynie za opat. Na dodatek zazwyczaj dosy wysok.

  Dziki regulacjom prawnym w USA, wszyscy na wiecie mog uywa danych modelu GFS ktry dostarcza prognoz z rozdzielczoci 12 km (przed 2015 r. 25 km). Prognozy na najblisze 7 dni s dostarczane w rozdzielczoci co 3h; prognozy na wicej ni tydzie do przodu s dostpne w rozdzielczoci co 6h. To cakiem niele, ale z uwagi na do nisk rozdzielczo siatki obliczeniowej (patrz ilustracja na poprzedniej stronie), prognozy te nie wyapuj prawie adnych lokalnych zjawisk takich jak konwekcja czy wiatry dolinowe. Mimo to, dla wielu oglnodostpnych serwisw jest to w zupenoci wystarczajce jako baza dla prostych prognoz pogodowych.

  Tu do gry wchodz inne serwisy pogodowe takie jak Meteoblue czy Windfinder. Wykorzystuj one prognozy z rnych modeli pogodowych, w tym GFS, cz je i przetwarzaj w oparciu o wasne modele do wyszej rozdzielczoci modeli terenu, dziki czemu mog przwidzie take bardziej zlokalizowane zjawiska pogodowe. Meteoblue by jednym z pierwszych serwisw ktry wykonywa p r o g n o z y d l a A l p S z w a j c a r s k i c h z rozdzielczosi 3 km nawet zanim wiksze serwisy pogodowe zaczy dostarcza tego rodzaju prognozy.

  D a n e z e u r o p e j s k i c h s e r w i s w p a s t w o w y c h s r w n i e wykorzystywane w prognozach. Od 2008, AROME (Application de la recherche l oprationnel mso-chelle) - model Mto France - uywa siatki o rozdzielczoci 2.5 km; od kwietnia 2015 wykorzystuje on jeszcze dokadniejsz

  Systemy konwekcyjne s bardziej nieprzewidywalne ni fronty atmosferyczne. Serwisy synoptyczne staraj si ulepszy rozdzielczo siatki uywanej przez modele pogodowe, aby byy one w stanie symulowa take pionowe ruchy atmosfery w skali poszczeglnych gr i dolin.

  Ph

  oto

  : Jr

  m

  e M

  aup

  oin

  t /

  GIN

  http://www.free.aerohttp://www.free.aerohttps://twitter.com/freeaeromag

 • THE WEATHER

  8 | 07-2015 [email protected]

  WIN

  D D

  IRE

  CT

  ION

  WIN

  D S

  PE

  ED

  s i a t k o r o z d z i e l c z o c i 1 . 3 k m . Rwnoczenie dane oparte o ten model zostay udostpnione szerszej rzeszy uytkownikw Nicolas Baldeck z Meteo Parapente wykorzystuje teraz ten model za darmo do tworzenia wasnych prognoz, ktre z kolei s dostpne dla wszystkich pilotw (http://meteo-parapente.com/). Do kona 2015 roku serwis ten by bezpatny dla wszystkich pasjonatw latania od niedawna, w zwizku z planowanym rozwojem serwisu, jest on dostpny za niewielk opat.

  G w n z a l e t m o d e l i o w i k s z e j rozdzielczoci siatki jest ju wczeniej wspomniana dokadno prognozowania zjawisk w skali lokalnej. Wad jest jednak to, e aden serwis nie jest w stanie dostarczy tak dokadnych prognoz dla np. caej Europy. Nie mamy (pki co) wystarczajcych mocy obliczeniowych - z tego powodu wyej opisany model obejmuje jedynie Alpy zachodnie i centralne.

  MODELE KONWEKCYJNE O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOCIJ e l i m o d e l e t a k i e j a k A RO M E s uywane do oblicze z coraz wikszymi rozdzielczociami siatki , mog one b y w y ko r z y s t y w a n e r w n i e d o p r o g n o z o w a n i a l o k a l ny c h r u c h w pionowych w atmosferze - takich jak konwekcja i to jest dokadnie to czego nam potrzeba.Modele o wysokiej rozdzielczoci s interesujce nie tylko dla pilotw. S one rwnie bardzo przydatne dla bardziej oglnych prognoz dla danego regionu: budujce si komrki burzowe odzdziauj z otoczeniem i tym samym wpywaj na pogod w caym regionie.

  KTRY MODEL JEST NAJLEPSZY?

  Wikszo serwisw synoptycznych oferuje wasne prognozy. Jedn z zalet

  serwisu Meteoblue jest prognoza pokazujca wyniki kilku niezalenych

  modeli. Jeli wszystkie wyniki zgadzaj si, moemy mie wiksz pewno co do takiej prognozy; jeli wyniki

  przewiduj odmienny rozwj pogody, moe to wskazywa na do niestabiln prognoz i mniejsz pewno wynikw.

  www.meteoblue.com/fr/weather/forecast/multimodel/

  http://www.free.aerohttp://www.free.aerohttps://twitter.com/freeaeromaghttps://www.meteoblue.com/fr/weather/forecast/multimodel/https://www.meteoblue.com/fr/weather/forecast/multimodel/

 • THE WEATHER

  9 | 07-2015 [email protected]

  Lepsze, dokadniejsze modele, ktre mog przewidywa pionowe ruchy powietrza w atmosferze, maj wpyw na popraw jakoci i pewnoci prognoz szczeglnie kiedy mamy do czynienia z opadami deszczu z chmur konwekcyjnych.

  E f e k t y p r z e c h o d z c e g o f r o n t u s stosunkowo proste do prognozowania: moment przejcia frontu w danym rejonie mona teraz przewidzie z dokadnoci do 15 minut. W przeciwiestwie do tego rozwj chmur konwekcyjnych jest duo trudniejszy do przewidzenia. Jak podkrela Karl Gutbrod z Meteoblue, ostatnie dwa lata w Alpach byy cieplejsze o 2C ni w poprzednich sezonach. W rezultacie systemy konwekcyjne byy bardziej aktywne ni zazwyczaj i prognozy nie byy tak przewidywalne jak w poprzednich latach.

  R a z e m z p o s t p u j c y m g l o b a l ny m ociepleniem pogoda staje si coraz trudniejsza do prognozowania. Jednak d z i k i w z r o s t o w i d o s t p n e j m o c y obliczeniowej i zwizanej z tym popraw rozdzielczoci uywanych modeli, sytuacja ta powinna ulec poprawie do pewnego stopnia. W kocu modele pogodowe zaczynaj uzyskiwa rozdzielczo w skali poszczeglnych gr i dolin dla nas to maa rewolucja!

  Niewielkie doliny, a w szczeglnoci lodowce, mog mie znaczcy wpyw na pogod w danym regionie. Meteoblue jest jedynym serwisem ktry oferuje wizualizacje prognoz jak przekrj przez teren (poniej) obrazujcy jak bd si ksztatoway lokalne wiatry. Jednak warto mie na uwadze, jak interpretowa tego typu prognozy: poniewa s one oparte na siatce terenu o rozdzielczoci 3 km, niektre szczyty nie bd zilustrowane jeli znajduj si pomidzy wzami teje siatki. W zalenoci od tego jak teren jest podzielony przez siatk danego modelu, niektre szczyty mog nie by uchwycone przez co nawet, szczyt Mont Blanc moe znikn w takim modelu.

  Ph

  oto

  : Lu

  c H

  ents

  ch /

  Niv

  iuk

  http://www.free.aerohttp://www.free.aerohttps://twitter.com/freeaeromag

 • http://www.compass-italy.com/

 • THE WEATHER

  11 | 07-2015 [email protected]

  PROGNOZOWANIE POGODY:8 PODSTAWOWYCH ZASAD

  Kilka podstawowych zasad ktre pomog Ci przeanalizowa pogod na dzie lotny .

  Autor: Lucian Haas, lu-glidz

  Tumaczenie: Przemek Marek

  Ph

  oto

  : Fel

  ix W

  lk

  /Ozo

  ne

  http://www.free.aerohttp://www.free.aerohttps://twitter.com/freeaeromag

 • THE WEATHER

  Niezalenie od tego czy latasz z napdem czy bez, przed k a d y m d n i e m l o t n y m w a r t o p r z e a n a l i z o w a kilka podstawowych informacji z map pogodowych. Lucian Haas streci tutaj najwaniejsze elementy jakie warto mie na uwadze.

  Ph

  oto

  : Fel

  ix W

  lk

  /Ozo

  ne

  My new toy for Alpine adventures... My new toy for My new toy for Alpine adventures... Alpine adventures...

  www.skywalk.info

  Phot

  os: A

  lex

  Hl

  lwar

  th, R

  ed B

  ull C

  onte

  nt P

  ool

  - Small. Lightweight. And pretty damn fast.

  The opens up new horizons. With a projected area of just 11.8 m, our new miniwing is the smallest paraglider with LTF/EN certification on the market. Its super lightweight with an extremely small packing volume, yet easy to launch making it the perfect companion for ambitious Hike & Fly enthusiasts, Alpine adventurers and adventure competitions. Three podium positions at the Red Bull Dolomitenmann enough said!

  www.skywalk.info

  PURE PASSIONFOR FLYING

  Paul Guschlbauer third place in Red Bull X-Alps 2015, second place in team scoring at Dolomitenmann 2015

  http://www.skywalk.info

 • THE WEATHER

  13 | 07-2015 [email protected]

  (1) CINIENIE I FRONTY ATMOSFERYCZNEM a p a s y n o p t y c z n a i l u s t r u j c a rozkad cinie nad kontynentem jest najpopularniejszym narzdziem. Jeli nasz region znajduje si pod wpywem niu, powinnimy pamita o chwiejnoci atmosfery i zwizanym z ni ryzykiem nadmiernego rozwoju chmur i deszczu. Jeli dodatkowo w naszym kierunku przemieszcza si front chodny, naley zachowa zdwojon czujno.Najlepsze warunki lotne wystpuj w obszarach umiarkowanego wyu. Zwaszcza po przejciu frontu chodnego, gdy zalega nad nami wiea masa powietrza, niebo powinno by obsiane cumulusami, zapewniajc nam idealne warunki do dugich przelotw.Jeeli jednak wy wypeni si (zazwyczaj powyej 1020 hPa), rozwj termiki bdzie prawdopodobnie ograniczony przez inwersje. Kominy termiczne w pobliu ziemi bd suche, wskie, a przez to trudniejsze do wykorzystania i dosy nieprzyjemne.W t a k p o go d n a l e y rw n i e szczeglnie uwaa na zawietrzn. S t a b i l n a r w n o w a g a p o w i e t r z a wystpujca w takich ukadach powoduje, e obszary rotorw s zazwyczaj wiksze a turbulencja zwizana z nimi silniejsza.Je e l i p l a n u j e m y l o t w re j o n i e umocnionego wyu, najlepiej wybra startowisko pooone wysoko, powyej inwersji. W takich miejscach bdziemy mieli wiksze szanse na sprzyjajce warunki lotne.

  Mapa przedstawiajca sytuacj baryczn. Przykadowe mapy tego typu moemy znale pod adresem:www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/carte-frontologie/fronts/proche_atl

  http://www.free.aerohttp://www.free.aerohttps://twitter.com/freeaeromaghttp://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/carte-frontologie/fronts/proche_atlhttp://www.aircross.eu

 • THE WEATHER

  (2) WIATR PRZYZIEMNYTen parametr jest kluczowy przy doborze startowiska. W regionach nizinnych wiatr przyziemny zazwyczaj bdzie mia kierunek zbliony do tego na wyszych poziomach. W grach sytuacja wyglda inaczej: lokalne wiatry przyziemne mog wia w zupenie odmiennych kierunkach. Warto jednak pamieta, e jeli wiatr wiejcy gr i bryza dolinowa maj taki sam kierunek, wiatr w dolinie bdzie jeszcze silniejszy.Prosta zasada aby unikn nieprzyjemnoci zwizanych z turbulencj: jeli prdo wiatru przy ziemi przekracza 10 km/h, warto wybra startowisko ktre bdzie ustawione w osi wiatru. Wiatr przyziemny silniejszy nij 18 km/h, poza paskim terenem nizinnym lub wybrzeem morskim, powoduje siln turbulencj i potencjalnie niebezpieczne warunki lotne. Mapa przedstawiajca wiatr przyziemny na poziomie 10 m: www.meteoblue.com/fr/meteo/carte/10mwindarrow/france

  Prognoza siy podmuchw wiatru przyziemnego: https://www.meteoblue.com/fr/meteo/carte/10mgustwinds/france

  https://www.meteoblue.com/fr/meteo/carte/10mwindarrow/francehttps://www.meteoblue.com/fr/meteo/carte/10mgustwinds/francehttp://www.dudek.eu

 • http://www.niviuk.com

 • THE WEATHER

  (3) WIATR GRNYTrzecim parametrem, jaki powinnimy sprawdzi, to wiatr grny. W grach jest to wiatr powyej szczytw, nie zwizany bezporednio z wiatrami lokalnymi takimi jak bryza termiczna i wiatr dolinowy. Na nizinach jest to wiatr na poziomie 500 m 1000 m i powyej, czyli w grnej partii kominw termicznych.W grach, im lejszy wiatr grny, tym lepiej. Nawet wiatr o prdkoci 10 km/h na poziomie szczytw bdzie powodowa turbulencj. Przy wietrze silniejszym ni 20 km/h kominy bd z reguy porwane i latanie staje si bardzo trudne.Na nizinach wiatr grny nie jest tak duym problemem: 15 km/h - 20 km/h na poziomie 1000 m jest idealne na dalekie przeloty otwarte.Mapy synoptyczne s z reguy dostpne dla kilku poziomw atmosfery. Na nizinach, poziomy 925 hPa (ok. 800 m) i 850 hPa (ok. 1500 m) s najbardziej przydatne. W grach powinnismy sprawdzi rwnie poziom 700 hPa (ok. 3000 m).

  Wiatr grny mona atwo odczyta zarwno z map jak i meteogramw: www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavneur.htmlwww.meteoblue.com/fr/meteo/prevision/air/chamonix-mont-blanc_france_3027301

  Ultraleichte Freiheit!

  www.sk

  yman.ae

  ro

  Live your adventure!Superleichtes Equipment fr Abenteurer, XC- und Tandem-Piloten

  www.sk

  yman.ae

  ro

  Live your adventure!Ultra-light equipment for adventurers, XC and tandem pilots.

  The freedom of lightness!

  http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavneur.htmlhttp://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavneur.htmlhttp://www.meteoblue.com/fr/meteo/prevision/air/chamonix-mont-blanc_france_3027301http://www.skyman.aero

 • THE WEATHER

  Mapy wiatrw grnych mog nam take pomc przewidzie jaka bdzie turbulencja na startowisku. Prosta zasada:

  Wiatr ok. 500 m nad poziomem startowiska moe wywoa podmuchy na ziemi ktrych sia mog dochodzi do penej prdkoci tego wiatru.

  Wiatr na ok. 1000 m nad poziomem startowiska moe wywoa podmuchy dochodzce do ok. 2/3 penej prdkosi.

  W zwizku z tym, jeli wiatr na 500 m powyej startowiska wieje z prdkoci 30 km/h, moemy si liczy z rwnie silnymi podmuchami przy starcie. Z kolei jeli jest to prdko wiatru na 1000 m, moemy si spodziewa podmuchw na starcie o prdkoci ok. 20 km/h.

  Meteogram po prawej obrazuje wiatr przyziemny i wiatr grny wiejce z przeciwnych kierunkw.

  Dla pilota PPG na przelocie w ybr waciwej wysokoci, a tym samym wiatru, jest rwnie oczywisty jak dla pilota balonu. Photo: Paul Haxby.

 • THE WEATHER

  (4) GRADIENT WIATRURwnie wane jak sia wiatru jest to, jak zmienia si ona wraz z wysokoci. Jeli prdko wiatru zmienia si o wicej ni 10 km/h na 1000 m wysokoci, kominy bd porwane i turbulentne. Efekt ten bdzie jeszcze silniejszy jeli wiatr zmienia rwnoczenie kierunek. Nawet przy wietrze ok. 10 km/h turbulencja bdzie bardzo silna jeli wiatr przyziemny wieje w kierunku przeciwnym do wiatru grnego.

  Wykres powyej obrazuje jak zasig nosze termicznych oraz kierunek i sia wiatru bd si zmieniay w cigu dnia dla danego punktu na mapie. rdo:

  meteo-parapente.com

  http://meteo-parapente.comhttp://www.kangook.ca

 • THE WEATHER

  (5) RNICE CINIENIA I WIATR FENOWYLatajc w grach trzeba mie na uwadze rnic cinienia po obu stronach masywu. Chocia nie jest to jedyny czynnik ktry decyduje o tym czy bdzie wia fen (w Tatrach - Halny), w rejonach gdzie moemy spotka si z tym zjawiskiem, 2-4 hPa rnicy powinno by dla nas wyran wskazwk; fen moe zacz wia bez ostrzeenia.Poza tym naley rwnie mie na uwadze czy w danym rejonie mog wystpowa inne specyficzne rodzaje wiatru, takie jak Mistral, Tremontane czy Bora.

  Rnice cinie moemy odczyta

  z tradycyjnych map synoptycznych.

  Dodatkowo ostrzeenie

  przed wiatrem fenowym moemy

  rwnie znale na specjalnym wykresie:

  http://www.meteocentrale.ch/fr/

  meteo/foehn-et-bise/foehn.html

  Podobny wykres ostrzegajcy przed Mistralem:http://www.vigilance-meteo.fr/fr/meteo/vents-regionaux/le-mistral.htmloraz Tremontane i Autan:http://www.vigilance-meteo.fr/fr/meteo/vents-regionaux/la-tramontane-et-lautan.html

  Ph

  oto

  : Jr

  m

  e M

  aup

  oin

  t

  http://www.meteocentrale.ch/fr/meteo/foehn-et-bise/foehn.htmlhttp://www.meteocentrale.ch/fr/meteo/foehn-et-bise/foehn.htmlhttp://www.meteocentrale.ch/fr/meteo/foehn-et-bise/foehn.htmlhttp://www.meteocentrale.ch/fr/meteo/foehn-et-bise/foehn.htmlhttp://www.vigilance-meteo.fr/fr/meteo/vents-regionaux/le-mistral.htmlhttp://www.vigilance-meteo.fr/fr/meteo/vents-regionaux/le-mistral.htmlhttp://www.vigilance-meteo.fr/fr/meteo/vents-regionaux/le-mistral.htmlhttp://www.vigilance-meteo.fr/fr/meteo/vents-regionaux/le-mistral.htmlhttp://www.vigilance-meteo.fr/fr/meteo/vents-regionaux/le-mistral.htmlhttp://www.vigilance-meteo.fr/fr/meteo/vents-regionaux/la-tramontane-et-lautan.htmlhttp://www.vigilance-meteo.fr/fr/meteo/vents-regionaux/la-tramontane-et-lautan.htmlhttp://www.vigilance-meteo.fr/fr/meteo/vents-regionaux/la-tramontane-et-lautan.htmlhttp://www.vigilance-meteo.fr/fr/meteo/vents-regionaux/la-tramontane-et-lautan.htmlhttp://www.vigilance-meteo.fr/fr/meteo/vents-regionaux/la-tramontane-et-lautan.htmlhttp://www.vigilance-meteo.fr/fr/meteo/vents-regionaux/la-tramontane-et-lautan.html

 • THE WEATHER

  20 | 07-2015 [email protected]

  (6) GRADIENT TEMPERATURYJest do oczywiste, e im szybciej temperatura spada wraz z wysokoci, tym lepsza bdzie termika. W praktyce przy 1C / 100 m moemy si spodziewa mocnych, wskich i turbulentnych nosze podczas gdy gradient 0.6 0.8C / 100 m bdzie sprzyja nieco sabszym i przyjemniejszym noszeniom. Przy gradiencie poniej 0.5C / 100 m noszenia s zazwyczaj zbyt sabe aby mc je wykorzysta. Nie oznacza to jednak, e nie bdziemy mieli wtedy do czynienia z turbulencj przy do stabilnej rwnowadze atmosfery bdzie ona wystpowa szczeglnie na zawietrznej. Gradient temperatury moemy odczyta z tefigramu.

  ION 4 Performance for All High performance, light and a master at turning: the ION 4 has a better glide than the MENTOR 3. From 3.95 kg (XXS) it is feather light and thanks to its smart brakes, it offers impressive handling and climb performance. Discover the new milestone in the ION series!

  Adventure intermediate with smart brakes (EN/LTF B)

  www.nova.eu/ion-4

  http://www.free.aerohttp://www.free.aerohttps://twitter.com/freeaeromaghttp://www.nova.eu/ion-4

 • (7) INWERSJASprawdzajc gradient temperatury na tefigramie powinnimy rwnie zwrci uwag na inwersje ktre hamuj rozwj termiki. Oprcz tego warto rwnie pamita, e jesli warstwa inwersyjna jest poniej 300 m nad terenem (np. nad szczytem gry), bdzie ona stanowia sufit dla wiatru stwarzajc swego rodzaju dysz, przez co wiatr przybierze na sile. W rezultacie powinnimy spodziewa gwatownych podmuchw, nawet jeli wiatr w innych miejscach nie jest silny.Idealn sytuacj jest jeli inwersja wystpuje ok. 500 m do 1000 m nad szczytami hamujc termik na wikszym puapie, wstrzymuje pionowy rozwj chmur zostawiajc nam przy tym wystarczajco duo wysokoci, aby wykorzysta noszenia. Tefigram moemy znale na przykad na meteo-

  parapente.com. (kliknij na Emagram po zaznaczeniu punktu na mapie).

  I am. Yes

  new! even lighter!

  Wani light, 2.6 kg (L)

  www.woodyvalley.eu

  http://meteo-parapente.comhttp://meteo-parapente.comhttp://www.woodyvalley.eu

 • (8) BURZEBurze s dla nas jednym z najwikszych zagroe nie tylko gdy tworz si bezporednio nad nami, ale take kiedy buduj si one stosunkowo daleko. W rejonach grskich zstpujce zimne powietrze z Cumulonimbusa bdzie sp ywa w do l iny, rwnoczen ie przyspieszajc. Wiatry tego rodzaju s trudne do przewidzenia. Dodatkowo zimny spyw wypycha masy ciepego powietrza do gry, co w efekcie moe sprzyja powstawaniu kolejnych burz.

  Przykadowa mapa z zaznaczonymi obszarami gdzie przewidywane s burze:http://www.wetteronline.de/gewitterrisiko-karte/europa

  Paragliding equipment since 1990

  PARAGLIDERS

  ACCESSORIES

  RESCUE PARACHUTES

  HARNESSES

  www.independence.aero

  Ph

  oto

  : Sky

  wal

  k

  http://www.wetteronline.de/gewitterrisiko-karte/europahttp://www.independence.aero

 • THE WEATHER

  23 | 07-2015 [email protected]

  PRZYDATNE ADRESYOto lista kilku przydatnych stron internetowych, ktre pomog ci sprawdzi pogod zarwno na jutro jak i na kilka dni do przodu. NA NADCHODZCY TYDZIEAby realistycznie oceni pogod na tydzie do przodu, nie warto sprawdza szczgowych prognoz. Zamiast tego powinnimy spojrze na sytuacj w szerszym ujciu: jak bd ksztatowa si ukady baryczne nad kontynentem? Gdzie bd wye, nie, fronty atmosferyczne; gdzie moemy spodziewa si silnego wiatru?www.wetterzentrale.de/pics/avnpanel1.html(9 dni do przodu, amerykaski model GFS)www.wetterzentrale.de/pics/ecmpanel1.html(9 days do przodu, europejski model ECMWF)www.meteoblue.com/en/weather/map/precipitation/europe(pokrycie chmur przez nastpne 7 dni)www.soaringmeteo.ch/GFSw/googleMap.html(prognozy termiczne na nastpne 7 dni oparte na modelu GFS)www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavnmgeur.html ((meteogramy na najblisze 10 dni oparte na modelu GFS)

  NA NAJBLISZE 3 DNI :www.meteoblue.com/en/weather/forecast/airwww.wetteralarm.at/de/wetter/foehndiagramme.html

  NA DZI / NA JUTROWieczorem przed dniem lotnym warto porwna prognozy z poprzednich dni z najwiesz prognoz oraz z tym, jak faktycznie wyglda niebo nad nami. Jeli znaki na niebie nie do kona zgadzaj si z wczeniejszymi prognozami, powinnimy by przygotowani na to, e rozwj pogody moe by inny ni spodziewany. Warto wic sprawdzi na ile prognozy oparte na rnych modelach pogodowych zgadzaj si ze sob: www.meteoblue.com/en/weather/forecast/multimodelwww.meteo-parapente.com (najwieszy tefigram)www.meteovolo.it (prognozy termiczne) www.windyty.com (wietna wizualizacja wiatrw na rnych poziomach, w oparciu o model GFS).

  WSZYSTKO W JEDNYMJeli sprawdzasz wszystkie

  prognozy pogody regularnie, subskrypcja niektrych patnych

  serwisw moe by bardzo atrakcyjn opcj. Jednym

  z najlepszych serwisw oferujcych praktycznie wszystkie interesujace nas rodzaje prognoz

  jest Meteoblue. Dostp do meteogramw oraz analiz

  porwnawczych z kilku modeli na najblisze 3 dni jest darmowy.

  Patny serwis (50 rocznie) umoliwia dodatkowo dostp do

  prognoz na 14 dni do przodu oraz przekrojw przez teren, opisanych

  w poprzednim artykule..

  www.meteoblue.com/fr/pointplus

  9 days back to back.

  Meteograms for ten days

  Meteovolo

  Windyty

  http://www.free.aerohttp://www.free.aerohttps://twitter.com/freeaeromaghttp://www.wetterzentrale.de/pics/avnpanel1.htmlhttp://www.wetterzentrale.de/pics/ecmpanel1.htmlhttp://www.meteoblue.com/en/weather/map/precipitation/europehttp://www.soaringmeteo.ch/GFSw/googleMap.htmlhttp://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavnmgeur.htmlhttp://www.meteoblue.com/en/weather/forecast/airhttp://www.wetteralarm.at/de/wetter/foehndiagramme.htmlhttp://www.meteoblue.com/en/weather/forecast/multimodelhttp://www.meteo-parapente.comhttp://www.meteovolo.ithttp://www.windyty.comhttp://www.meteoblue.com/fr/pointplushttp://www.meteovolo.ithttp://www.wetterzentrale.de/pics/avnpanel1.htmlhttp://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavnmgeur.htmlhttp://www.windyty.com

 • http://www.free.aero