Click here to load reader

Świat fizyki Gimnazjum - · PDF fileCieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej 1 3. Zjawisko konwekcji 1 4. Ciepło właściwe 2 5. Przemiany energii w zjawisku topnienia

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Świat fizyki Gimnazjum - · PDF fileCieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej 1 3....

Autor: Barbara Sagnowska

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 20151

wiat fizyki | Klasy 13 Rozkad materiau

wiat fizyki Gimnazjum

Rozkad materiau

Wersja 4(do siatki godzin 2-1-1)

Autor: Barbara Sagnowska

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 20152

wiat fizyki | Klasy 13 Rozkad materiau

Oglny przydzia godzin na realizacj poszczeglnych rozdziaw z podrcz-nika przy 4 godzinach w cyklu nauczania W nawiasach podano numery wymaga szczegowych, przekrojowych i dowiadczalnych z podstawy programowej reali-zowanych wdanym rozdziale.

Nr godziny w cyklu

nauczaniaTytu dziau Liczba godzin lekcyjnych

Cz podrcznika

1 i 2

Lekcja wstpna 1

1. Wykonujemy pomiary (1.9, 3.3, 3.4, 3.6, 8.18.12, 9.1)

15 1

2. Niektre waciwoci fizyczne cia (2.9, 8.18.12)

6 1

3. Czsteczkowa budowa cia (3.1, 3.5, 3.6, 8.18.12)

8 1

4. Jak opisujemy ruch? (1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 8.18.12, 9.2)

12 1

5. Siy w przyrodzie (1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.12, 3.63.9, 8.18.12, 9.3)

14 2

6. Praca, moc, energia mechaniczna(2.12.5, 1.11, 8.18.12, 9.4)

9 2

Razem godzin 65

3

7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych (2.62.11, 8.18.12)

9 2

8. Drgania i fale spryste (6.16.7, 8.18.12, 9.12, 9.13)

6 2

9. O elektrycznoci statycznej (3.2, 4.14.5, 8.18.12, 9.6)

6 3

10. O prdzie elektrycznym (4.64.13, 8.18.12, 9.5, 9.79.9)

11 3

Razem godzin 32

4

11. O zjawiskach magnetycznych (5.15.6, 7.1, 7.12, 8.18.12, 9.10)

6 3

12. Optyka, czyli nauka o wietle (7.27.11, 8.18.12, 9.11, 9.14)

12 3

13. Przygotowanie do egzaminu 8 3

Zajcia po egzaminie 7

Razem godzin 33

Liczba godzin w cyklu nauczania 130

Autor: Barbara Sagnowska

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 20153

wiat fizyki | Klasy 13 Rozkad materiau

Szczegowy rozkad materiauTemat Liczba godzin lekcyjnych

1. Wykonujemy pomiary 15 godzin

1. Wielkoci fizyczne, ktre mierzysz na co dzie 3

2. Pomiar wartoci siy cikoci (ciaru ciaa) 2

3. Wyznaczanie gstoci substancji 4

4. Pomiar cinienia 2

5. Sporzdzamy wykresy 2

Powtrzenie 1

Sprawdzian wiedzy i umiejtnoci 1

2. Niektre waciwoci fizyczne cia 6 godzin

1. Trzy stany skupienia cia 1

2. Zmiany stanw skupienia cia 2

3. Rozszerzalno temperaturowa cia 1

Powtrzenie 1

Sprawdzian wiedzy i umiejtnoci 1

3. Czsteczkowa budowa cia 8 godzin

1. Sprawdzamy prawdziwo hipotezy o czsteczkowej budowie cia 2

2. Siy midzyczsteczkowe 2

3. Rnice w czsteczkowej budowie cia staych, cieczy i gazw 1

4. Od czego zaley cinienie gazu w zamknitym zbiorniku? 1

Powtrzenie 1

Sprawdzian wiedzy i umiejtnoci 1

4. Jak opisujemy ruch? 12 godzin

1. Ukad odniesienia. Tor ruchu, droga 1

2. Ruch prostoliniowy jednostajny 2

3. Warto prdkoci (szybko) ciaa w ruchu jednostajnym prostoliniowym 1

4. Prdko w ruchu jednostajnym prostoliniowym 1

5. rednia warto prdkoci (rednia szybko) i jej wyznaczanie. Prdko chwilowa i jej warto 2

6. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony 1

7. Przyspieszenie ciaa w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym 2

Powtrzenie 1

Sprawdzian wiedzy i umiejtnoci 1

Autor: Barbara Sagnowska

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 20154

wiat fizyki | Klasy 13 Rozkad materiau

Temat Liczba godzin lekcyjnych

5. Siy w przyrodzie 14 godzin

1. Rodzaje i skutki oddziaywa 1

2. Wypadkowa si dziaajcych na ciao. Siy rwnowace si 1

3. Pierwsza zasada dynamiki Newtona 2

4. Trzecia zasada dynamiki Newtona 2

5. Sia oporu powietrza i sia tarcia 1

6. Sia parcia cieczy i gazw na cianki zbiornika. Cinienie hydrostatyczne 1

7. Sia wyporu i jej wyznaczanie. Prawo Archimedesa 2

8. Druga zasada dynamiki Newtona 2

Powtrzenie 1

Sprawdzian wiedzy i umiejtnoci 1

6. Praca, moc, energia mechaniczna 9 godzin

1. Praca mechaniczna 1

2. Moc 1

3. Energia mechaniczna 1

4. Energia potencjalna i kinetyczna 1

5. Zasada zachowania energii mechanicznej 1

6. Dwignia jako urzdzenie uatwiajce wykonywanie pracy. Wyznaczanie masy ciaa za pomoc dwigni dwustronnej 2

Powtrzenie 1

Sprawdzian wiedzy i umiejtnoci 1

7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 9 godzin

1. Energia wewntrzna i jej zmiana przez wykonanie pracy 1

2. Cieplny przepyw energii. Rola izolacji cieplnej 1

3. Zjawisko konwekcji 1

4. Ciepo waciwe 2

5. Przemiany energii w zjawisku topnienia. Wyznaczanie ciepa topnienia lodu 1

6. Przemiany energii w zjawiskach parowania i skraplania 1

Powtrzenie 1

Sprawdzian wiedzy i umiejtnoci 1

8. Drgania i fale spryste 6 godzin

1. Ruch drgajcy 1

2. Wahado. Wyznaczanie okresu i czstotliwoci drga 1

3. Fala sprysta 1

Autor: Barbara Sagnowska

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 20155

wiat fizyki | Klasy 13 Rozkad materiau

Temat Liczba godzin lekcyjnych

4. Dwiki i wielkoci, ktre je opisuj 1

Powtrzenie 1

Sprawdzian wiedzy i umiejtnoci 1

9. O elektrycznoci statycznej 6 godzin

1. Elektryzowanie ciaa przez tarcie i zetknicie z ciaem naelektryzowanym. adunek elementarny i jego wielokrotnoci 1

2. Siy wzajemnego oddziaywania cia naelektryzowanych 1

3. Przewodniki i izolatory. Elektryzowanie przez indukcj 1

4. Zasada zachowania adunku. Pole elektryczne 1

Powtrzenie 1

Sprawdzian wiedzy i umiejtnoci 1

Uwaga, w realizacji zostan wspomniane treci nadobowizkowe, tj. elektryzowane przez indukcj i pole elektryczne.

10. O prdzie elektrycznym 11 godzin

1. Prd elektryczny w metalach. Napicie elektryczne 1

2. rda prdu. Obwd elektryczny 1

3. Natenie prdu elektrycznego 1

4. Prawo Ohma. Wyznaczanie oporu elektrycznego opornika 2

5. Obwody elektryczne i ich schematy 1

6. Praca i moc prdu elektrycznego 1

7. Wyznaczanie mocy arwki 1

8. Zmiana energii elektrycznej w inne formy energii. Wyznaczanie ciepa waciwego wody za pomoc czajnika elektrycznego 1

Powtrzenie 1

Sprawdzian wiedzy i umiejtnoci 1

11. O zjawiskach magnetycznych 6 godzin

1. Waciwoci magnesw trwaych 1

2. Badanie dziaania przewodnika z prdem na ig magnetyczn 1

3. Elektromagnes i jego zastosowania 1

4. Zasada dziaania silnika elektrycznego zasilanego prdem staym 1

5. Fale elektromagnetyczne 1

Sprawdzian wiedzy i umiejtnoci 1

Uwaga: W realizacji zostan wspomniane treci nadobowizkowe, tj. pole magnetyczne.

12. Optyka, czyli nauka o wietle 12 godzin

1. rda wiata. Prostoliniowe rozchodzenie si wiata 1

2. Odbicie wiata. Obrazy otrzymywane w zwierciadle paskim 1

Autor: Barbara Sagnowska

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 20156

wiat fizyki | Klasy 13 Rozkad materiau

Temat Liczba godzin lekcyjnych

3. Obrazy otrzymywane za pomoc zwierciade kulistych 1

4. Zaamanie wiata na granicy dwch orodkw 2

5. Przejcie wiata biaego przez pryzmat. Barwy 1

6. Soczewki 1

7. Obrazy otrzymywane za pomoc soczewek 1

8. Wady wzroku. Krtkowzroczno i dalekowzroczno 1

9. Porwnujemy fale mechaniczne i elektromagnetyczne. Maksymalna szybko przekazu informacji w przyrodzie 1

Powtrzenie 1

Sprawdzian wiedzy i umiejtnoci 1

13. Przygotowanie do egzaminu 8 godzin

1. Zjawiska fizyczne 1

2. Wielkoci fizyczne i ich jednostki 1

3. Prawa fizyczne 1

4. Wzory fizyczne 1

5. Jednostki wielkoci fizycznych 1

6. Dowiadczenia. Pomiary. Przyrzdy pomiarowe 1

7. Tabele, diagramy i wykresy 2

Autor: Barbara Sagnowska

wiat fizyki | Klasy 13 Plan wynikowy

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 20157

Plan wynikowy do siatki godzin 2-1-1

Lp. Temat lekcjiWymagania konieczne

i podstawoweUcze:

Wymagania rozszerzone i dopeniajce

Ucze:

Terminy realizacjiplanowany

/rzeczywisty

1 Lekcja wstpna

1. Wykonujemy pomiary

234

Wielkoci fizyczne, ktre mierzysz na co dzie

wymienia przyrzdy, za pomoc ktrych mierzymy dugo, temperatur, czas, szybko i mas wymienia jednostki mierzonych wielkoci podaje zakres pomiarowy przyrzdu podaje dokadno przyrzdu oblicza warto najbardziej zblion

do rzeczywistej wartoci mierzonej wielkoci jako redni arytmetyczn wynikw przelicza jednostki dugoci, czasu i masy

wyjania na przykadach przyczyny wystpowania niepewnoci pomia-rowych zapisuje rnice midzy wartoci

kocow i pocztkowa wielkoci fizycznej (np. l ) wyjania, co to znaczy wyzerowa

przyrzd pomiarowy wyjania pojcie szacowania wartoci

wielkoci fizycznej

56

Pomiar wartoci siy cikoci (ciaru ciaa)

mierzy warto siy w niutonach za pomoc siomierza wykazuje dowiadczalnie, e warto siy

cikoci jest wprost proporcjonalna do masy ciaa oblicza warto ciaru posugujc si

wzorem F mgc = uzasadnia potrzeb wprowadzenia siy

jako wielkoci wektorowej (I)

podaje cechy wielkoci wektorowej (I) przeksz

Search related