SVEU¤’ILI¥ TE U ZAGREBU MEDICINSKI disertacija_Behija...¢  Bolesti srca i krvnih ¥¾ila nisu samo vode¤â€i

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SVEU¤’ILI¥ TE U ZAGREBU MEDICINSKI disertacija_Behija...¢  Bolesti...

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  MEDICINSKI FAKULTET

  Behija Hukeljić Berberović

  Ishod bolesti u bolesnika s akutnim infarktom miokarda sa ST–elevacijom

  i šećernom bolesti tipa 2 liječenih primarnom perkutanom koronarnom

  intervencijom i ishemijskim postkondicioniranjem

  DISERTACIJA

  Zagreb, 2015.

 • Disertacija je izrađena na Klinici za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo

  Voditelj rada: prof. dr. sc. Izet Aganović, Zavod za endokrinologiju Klinike za unutarnje

  bolesti KBC-a Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

  Sumentor: Doc. dr. sc. Mehmed Kulić, Klinika za kardiologiju,

  Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo i Medicinskog fakulteta

  Univerziteta u Sarajevu

  Zahvaljujem se mentoru prof. dr. sc. Izetu Aganoviću i sumentoru prof. dr. sc. Mehmedu

  Kuliću na sugestijama i savjetima pri izradi disertacije. Također zahvaljujem kolegama iz

  Instituta za bolesti srca na njihovoj potpori.

  Moji roditelji i sestra pružili su mi svekoliku pomoć koja mi je olakšala rad na disertaciji i

  bodrili me da ustrajem. Stoga im veliko hvala.

  Posebno se zahvaljujem mojoj obitelji, suprugu Mirzi na podršci i djeci Umi i Tariku. Oni su

  bili stalni poticaj i davali smisao mom radu.

 • SADRŽAJ

  1. UVOD ...................................................................................................................................1

  1.1. Šećerna bolest tipa 2 ....................................................................................................1

  1.2. Ateroskleroza ...............................................................................................................3

  1.3. Patofiziologija ateroskleroze kod pacijenata sa šećernom bolesti ...............................3

  1.3.1. Makrovaskularne promjene .....................................................................................4

  1.3.2. Mikrovaskularna bolest ...........................................................................................5

  1.3.3. Upala .......................................................................................................................6

  1.3.4. Oksidativni stres ......................................................................................................7

  1.3.5. Aktivirani leukociti .................................................................................................8

  1.3.6. Hiperkoagulabilnost ................................................................................................8

  1.3.7. Srčano zatajivanje ...................................................................................................9

  2. INFARKT MIOKARDA .....................................................................................................12

  2.1. Etiologija i patofiziologija infarkta miokarda ............................................................12

  2.2. Klasifikacija akutnog infarkta miokarda ....................................................................13

  2.3. Dijagnostički postupci kod akutnog infarkta miokarda .............................................14

  2.4. Klinička slika akutnog infarkta miokarda ..................................................................15

  2.5. Elektrokardiogram kod infarkta miokarda .................................................................16

  2.6. Ehokardiografija u dijagnozi akutnog infarkta miokarda ..........................................17

  2.7. Biomarkeri u dijagnozi akutnog infarkta miokarda ...................................................17

  2.7.1. Mioglobin ..............................................................................................................18

  2.7.2. Kreatin kinaza .......................................................................................................18

  2.7.3. Kreatin kinaza izoenzimi .......................................................................................18

  2.7.4. Srčani troponini .....................................................................................................18

 • 2.7.5. BNP i NT–proBNP ...............................................................................................19

  2.7.6. WBC ......................................................................................................................19

  2.8. Procjena pacijenta s infarktom miokarda ...................................................................19

  2.8.1. SINTAX SCORE – procjena koronarografskog nalaza ........................................19

  2.8.2. TIMI Risk Score ....................................................................................................22

  2.8.3. WMSI (Wall Motion Score Index) .......................................................................25

  2.9. Liječenje akutnog infarkta miokarda .........................................................................26

  2.9.1. Primarna perkutana koronarna intervencija ..........................................................26

  2.9.2. Korištenje stenta u bolesnika sa STEMI ...............................................................27

  2.9.3. Preporuke uporabe lijekova nakon PCI-STEMI prema smjernicama ...................27

  2.9.4. Preporuke reperfuzijskog liječenja kada se pPCI ne može primijeniti .................28

  3. ISHEMIJSKO REPERFUZIJSKA OZLJEDA ...................................................................29

  3.1. Patofiziologija miokardne reperfuzijske ozljede .......................................................30

  4. POSTKONDICIONIRANJE ...............................................................................................31

  5. KOMPLIKACIJE AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA ...............................................33

  5.1. Aritmije/Srčani blokovi .............................................................................................33

  5.2. Hipotenzija .................................................................................................................33

  5.3. Mehaničke komplikacije nakon akutnog infarkta miokarda ......................................34

  5.3.1. Akutna mitralna regurgitacija (AMR) ...................................................................34

  5.3.2. Ruptura septuma LV-a ..........................................................................................35

  5.3.3. Ruptura stijenke slobodnog zida ventrikula i pseudoaneurizma ...........................35

  5.4. Nastanak aneurizme LV-a ..........................................................................................35

  5.5. Perikarditis ................................................................................................................. 36

 • 6. MEDICINSKI TRETMAN PACIJENTA NAKON PREBOLJELOG AKUTNOG

  INFARKTA MIOKARDA ..................................................................................................37

  6.1. Preporuke za antitrombotičku terapiju nakon ACS/STEMI – ESC 2012. .................37

  6.2. Beta blokatori .............................................................................................................38

  6.3 Nitrati .........................................................................................................................38

  6.4. ACE inhibitori i ARB (blokatori receptora angiotenzina) .........................................39

  6.5. Statini .........................................................................................................................39

  6.6. Selektivni blokatori aldosterona ................................................................................39

  7. KONTROLA GLIKEMIJE, VRIJEDNOSTI KRVNOG TLAKA I LIPIDA NAKON

  AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA .............................................................................41

  8. HIPOTEZA ISTRAŽIVANJA ............................................................................................42

  9. CILJEVI ISTRAŽIVANJA .................................................................................................43

  10. ISPITANICI I NAČIN ISTRAŽIVANJA ......................................................................44

  10.1. Ispitanici .....................................................................................................................44

  10.2. Protokol ispitivanja ....................................................................................................44

  10.3. Laboratorijske metode ...............................................................................................46

  10.3.1. Određivanje razine troponina ................................................................................46

  10.3.2. Određivanje razine kreatin kinaze MB izoenzima (CK-MB) ..............................47

  10.4. Metode istraživanja ....................................................................................................47

  10.4.1. Koronarografija .....................................................................................................47

  10.4.2. Ehokard