91

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - web.cz.unidu.hrweb.cz.unidu.hr/datoteke/717izb/preddiplomski_studij_Financijski_menad-ment... · Uvodno predavanje; Ekonomija, mikroekonomija i makroekonomija;

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 2 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

Preddiplomski stručni studij Financijski menadţment

I. godina studija

Zimski semestar (I. sem.)

Br. Nastavnik Kolegij P+V ECTS

OBVEZNI KOLEGIJ

1. mr. sc. Marija Vuĉković, pred. Poĉela ekonomije 20+20 6

2. mr. sc. Mihovil Raĉić. pred.

Anela Barbir, dipl. oec. Poslovna matematika 20+20 6

3. mr. sc. Mihovil Raĉić, pred.

Višnja Ţivković, dipl. oec. Poslovna statistika 20+20 5

4. doc.dr. sc. Iris Lonĉar

Višnja Ţivković, dipl.oec.

Raĉunovodstvo 20+20 6

5. Tina Cvijanović, prof. informatike i

raĉunalstva, pred.

Informatika 10+20 3

6. Tereza Matić Ivušić, prof.

Mirela Šalković, mag. educ. philol.

croat. et angl.

Engleski jezik I

20+10 4

Ljetni semestar (II. sem.)

Br. Nastavnik Kolegij P+V ECTS

OBVEZNI KOLEGIJ

1. doc. dr. sc. Ivo Šperanda

Ana Vlahov,dipl. oec.

Osnove financija 20+20 6

2. izv. prof. dr. sc. Dara Ljubić

Višnja Ţivković, dipl. oec.

Financijsko raĉunovodstvo I 20+20 6

3. izv. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguţ

Jelena Kiš, dipl. oec.

Menadţment 20+20 6

4. dr. sc. Tomislav Batur, pred. Osnove prava 20+20 5

5. Tina Cvijanović, prof. informatike i

raĉunalstva, pred.

Informacijske tehnologije 20+20 3

6. Tereza Matić Ivušić, prof.

Mirela Šalković, mag. educ. philol.

croat. et angl.

Engleski jezik II

20+10 4

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 3 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

II. godina studija

Zimski semestar (III. sem.)

Br. Nastavnik Kolegij P+V ECTS

OBVEZNI KOLEGIJ

1. doc.dr.sc. Iris Lonĉar

Damir Vekić, dipl. oec.

Poslovne financije 20+20 6

2. izv. prof. dr.sc. Dara Ljubić

Vedran Maleta, mag.oec.

Financijsko raĉunovodstvo II 20+20 7

3. mr. sc. Ivana Kraljević-Radalj, pred.

Vedran Maleta, mag. oec.

Financijski menadţment 20+20 7

4. mr. sc. Sanda Kapetanović, pred.

Ana Vlahov, dipl. oec.

Porezni sustav Hrvatske 20+20 6

IZBORNI KOLEGIJ

5. Tina Cvijanović, prof. informatike i

raĉunalstva, pred.

Elektroniĉko poslovanje 20+10 4

6. Tereza Matić Ivušić, prof.

Mirela Šalković, mag. educ. philol.

croat. et angl.

Engleski jezik III

20+10 4

Ljetni semestar (IV. sem.)

Br. Nastavnik Kolegij P+V ECTS

OBVEZNI KOLEGIJ

1. Mr. sc. Ivana Kraljević Radalj, pred.

Branka Volarević, mag. oec.

Financijske institucije i trţišta 20+20 7

2. mr. sc. Sanda Kapetanović, pred. Javne financije 20+20 7

3. doc. dr. sc. Ivo Šperanda

Ana Vlahov,dipl. oec.

Burze vrijednosnica 20+20 6

4. mr. sc. Ivana Kraljević-Radalj, pred.

Branka Volarević, mag. oec.

Bankarstvo 20+20 6

IZBORNI KOLEGIJ

5. mr. sc. Ivana Kraljević-Radalj, pred.

Branka Volarević, mag. oec.

Financiranje društvenih

djelatnosti 20+10 4

6. Tereza Matić Ivušić, prof.

Mirela Šalković, mag. educ. philol.

croat. et angl.

Engleski jezik IV

20+10 4

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 4 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

III. godina studija

Zimski semestar (V. sem.)

Br. Nastavnik Kolegij P+V ECTS

OBVEZNI KOLEGIJ

1. Tonći Vicelić, dipl. oec., pred. MeĊunarodne financije 20+20 7

2. doc. dr. sc. Ivo Šperanda

Damir Vekić, dipl. oec.

Upravljanje rizicima 20+20 6

3. mr. sc. Sanda Kapetanović, pred.

Vedran Maleta, mag. oec.

Platni promet 20+20 6

4. doc. dr. sc. Iris Lonĉar

Višnja Ţivković,dipl. oec.

Raĉunovodstvo troškova 20+10 5

5. Struĉna praksa

2

IZBORNI KOLEGIJ

6. doc. dr. sc. Zorica Krţelj-Ĉolović

Branka Volarević, mag. oec.

Poduzetništvo 20+10 4

7. izv. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguţ

Jelena Kiš,dipl. oec.

Strategijski menadţment 20+10 4

Ljetni semestar (VI. sem.)

Br. Nastavnik Kolegij P+V ECTS

OBVEZNI KOLEGIJ

1. doc. dr. sc. Iris Lonĉar

Ana Vlahov, dipl. oec.

Menadţersko raĉunovodstvo 20+20 6

2. mr. sc. Sanda Kapetanović, pred.

Vedran Maleta, mag. oec.

Revizija 20+20 6

3. Završni rad

10

IZBORNI KOLEGIJ

4. dr. sc. Tomislav Batur, pred.

Branko Putica, dipl. iur.

Javna nabava 20+10 4

5. izv. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguţ

Jelena Kiš, dipl. oec.

Upravljanje ljudskim resursima 20+10 4

6. doc. dr. sc. Matea Matić Šošić

Branka Volarević, mag. oec.

Menadţersko odluĉivanje 20+10 4

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 5 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija POČELA EKONOMIJE

Semestar 1./ZIMSKI

Broj ECTS bodova 6

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija Mr. sc. Marija Vuĉković, predavaĉ

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

Suradnik -

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail -

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Ekonomija, mikroekonomija i makroekonomija. Kratki pregled razvitka ekonomske misli.

Ekonomske metode i sredstva analize: grafiĉko prikazivanje i modelski pristup. Osnovni stavovi i

grafiĉko objašnjenje odnosa ukupne, prosjeĉne i graniĉne veliĉine. Rijetkost i izbor. Temeljna

ekonomska pitanja i alternativni ekonomski sustavi. Ekonomski ciljevi i ekonomske funkcije

drţave. Trţište i drţava u suvremenim gospodarstvima. Tijek dobara i tijek novĉanih dohodaka.

Potraţnja, ponuda i ravnoteţa. Ponašanje potrošaĉa i ponašanje proizvoĊaĉa. Trenutni, kratki i dugi

rok. Troškovi proizvodnje u kratkom i dugom roku. Mjerenje ekonomske aktivnosti gospodarstva.

Agregatna potraţnja, agregatna ponuda i odreĊivanje makroekonomske ravnoteţe. Uloga novca i

banaka u gospodarstvu. Temeljni problemi suvremenih gospodarstava: nezaposlenost i inflacija.

Mogućnosti fiskalne i monetarne politike u stabiliziranju gospodarstva. Zatvoreni i otvoreni model

gospodarstva. Izvori gospodarskog rasta. Siromaštvo nasuprot bogatstvu.

Ishodi učenja kolegija

Uvodno upoznavanje s temeljnim problemima i pitanjima iz podruĉja teorijske ekonomije, te

svladavanje osnovnih pojmova iz mikroekonomije i makroekonomije.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Benić, Đ., Osnove ekonomije, IV. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 6 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

2. Mankivv, N., G., Osnove ekonomije, III. izdanje, MATE, Zagreb, 2006.

3. Samuelson, P., A., Nordhaus, W., D., Ekonomija, XVIII. izdanje, MATE, Zagreb, 2007.

Izborna literatura

1. Begg, D., Foundations of Economics, Third Edition, McGraw-Hill, 2006

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Uvodno predavanje; Ekonomija, mikroekonomija i

makroekonomija; 2 2 0

2.

Ekonomske metode i sredstva analize: grafiĉki prikaz i

modelski pristup; Osnovni stavovi i grafiĉko objašnjenje

odnosa ukupne, prosjeĉne i graniĉne veliĉine; Rijetkost i

izbor.

2 2 0

3. Temeljna ekonomska pitanja i alternativni ekonomski

sustavi. Ekonomski ciljevi i ekonomske funkcije drţave. 2 2 0

4. Trţište i drţava u suvremenim gospodarstvima. 2 2 0

5. Tijek dobara i tijek novĉanih dohodaka. Potraţnja, ponuda

i ravnoteţa. 2 2 0

6. Ponašanje potrošaĉa i ponašanje proizvoĊaĉa. 2 2 0

7. Trenutni, kratki i dugi rok. Troškovi proizvodnje u

kratkom i dugom roku. 2 2 0

8.

Mjerenje ekonomske aktivnosti gospodarstva. Agregatna

potraţnja, ponuda i odreĊivanje makroekonomske

ravnoteţe.

2 2 0

9. Uloga novca i banaka u gospodarstvu; Problemi

suvremenih gospodarstava – nezaposlenost i inflacija. 2 2 0

10. Mogućnosti fiskalne i monetarne politike u stabiliziranju

gospodarstva. Zatvoreni i otvoreni model. Izvori

gospodarskog rasta.

2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 7 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 8 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija POSLOVNA MATEMATIKA

Semestar 1./ZIMSKI

Broj ECTS bodova 6

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija Mr. sc. Mihovil Raĉić, predavaĉ

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

Suradnik Anela Barbir, dipl.oec.

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Funkcionalna ovisnost. Ekonomske funkcije. Raĉun smjese i podjele. Aritmetiĉki i geometrijski niz

i red. Financijska matematika. Jednostavni kamatni raĉun. Sloţeni kamatni raĉun -konaĉna i

sadašnja vrijednost svote. Dekurzivno i anticipativno ukamaćivanje, sadašnja i konaĉna vrijednost.

Plaćanje prenumerando i postnumerando. Dugoroĉni zajmovi – otplaćivanje jednakim anuitetima

poĉetkom perioda, više puta tijekom osnovnog perioda, jednakim kvotama (anuitetima) na koncu

perioda. Naĉini obraĉuna kamata. Konverzija zajma.

Ishodi učenja kolegija

Ovladati temeljnim podruĉjima poslovne matematike s posebnim naglaskom na financijsku

matematiku. Razvijanje sposobnosti mišljenja i logiĉkog zakljuĉivanja.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura 1. Neralić, L., Šego, B., Matematika, Element, Zagreb, 2009. 2. Babić, Z., Tomić-Plazibat, N., Matematika u ekonomiji, Ekonomski fakultet u Splitu,

Split, 2009.

Izborna literatura

1. Babić, Tomić,-Plazibat, Aljinović, Matematika, Sveuĉilište u Splitu, Ekonomski fakultet

Split, Split 2008.

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 9 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

2. Pavlović, I., Poslovna matematika, II. dop. izd., Sveuĉilište u Mostaru/Sveuĉilište u

Dubrovniku, Mostar, 2005.

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Uvodno predavanje, upoznavanje s podruĉjem poslovne

matematike 2 2 0

2. Funkcionalna ovisnost; Ekonomske funkcije 2 2 0

3. Raĉun smjese i podjele; Aritmetiĉki i geometrijski niz i

red 2 2 0

4. Financijska matematika 2 2 0

5. Jednostavni kamatni raĉun; Sloţeni kamatni raĉun

(konaĉna i sadašnja vrijednost svote) 2 2 0

6. Dekurzivno i anticipativno ukamaćivanje, sadašnja i

konaĉna vrijednost 2 2 0

7. Plaćanje prenumerando i postnumerando 2 2 0

8.

Dugoroĉni zajmovi – otplaćivanje jednakim anuitetima

poĉetkom perioda, više puta tijekom osnovnog perioda,

jednakim kvotama (anuitetima) na koncu perioda

2 2 0

9. Obraĉunavanje kamata 2 2 0

10. Zajam i konverzija zajma 2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

Engleski

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 10 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija POSLOVNA STATISTIKA

Semestar 1./ZIMSKI

Broj ECTS bodova 5

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija mr. sc. Mihovil Raĉić, predavaĉ

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

Suradnik Višnja Ţivković, dipl.oec

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

1. Pojam statistike, statistiĉki skup i njegovo definiranje, podaci u statistici, statistiĉko

obiljeţje, vrste i mjerne skale. Deskriptivna i inferencijalna statistika

2. Kvalitativni statistiĉki podaci

2.1. Grupiranje, tabeliranje i grafiĉko prikazivanje

2.2. Analiza kvalitativnih nizova: Relativni broj strukture, Indeksni brojevi,

Relativni broj koordinacije

3. Kvantitativni statistiĉki podaci

3.1. Grupiranje, tabeliranje i grafiĉko prikazivanje

3.2. Apsolutne, relativne i kumulativne frekvencije

3.3. Total i opseg statistiĉkog skupa

3.4. Deskriptivo statistiĉka analiza kvantitativnih podataka

3.4.1. Srednje vrijednosti numeriĉkih nizova: Aritmetiĉka sredina, Medijan,

Kvartili, Mod

3.4.2. Mjere disperzije: Raspon varijacije, Interkvartil, Varijanca i

standardna devijacija, Koeficijent varijacije, Koeficijent kvartilne devijacije

3.4.3. Mjere asimetrije i zaobljenosti

4. Korelacija i regresija

4.1. Pearsonov koeficijent linearne korelacije

4.2. Spearmano koficijent korelacije ranga

4.3. Model jednostavne linearne regresije

4.3.1. Deskriptivno statistiĉka analiza reprezentativnosti modela jednostavne

linearne regresije

5. Analiza vremenskih nizova

5.1. Vrste i grafiĉki prikaz

5.2. Pokazatelji dinamike: Individualni indeksi, Prosjeĉna stopa promjene, Skupni

indeksi

5.3. Linearni trend

5.3.1. Prognoziranje pomoću linearnog trenda

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 11 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

Ishodi učenja kolegija

Studenti će nakon odslušanog kolegija i poloţenog ispita biti u mogućnosti koristiti temeljne metode

deskriptivne statistike u podruĉju poslovne ekonomije, te regresijske i korelacijske analize kao i

analize vremenskih nizova i prognoziranja. Naglasak je na primjenama te uporabi programske

potpore.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Rozga, A., Grĉić, B., Poslovna statistika, Ekonomski fakultet Split, Split, 2003.

Izborna literatura

2. Papić, M., Primijenjena statistika u MS Excelu, ZORO, Zagreb, 2005.

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1.

Uvodno predavanje, upoznavanje studenata s osnovnim

statistiĉkim pojmovima: Pojam statistike, statistiĉki skup

i njegovo definiranje, podaci u statistici, statistiĉko

obiljeţje, vrste i mjerne skale..

2 2 0

2. Kvalitativni statistiĉki podaci; Grupiranje, tabeliranje i

grafiĉko prikazivanje; Analiza kvalitativnih nizova 2 2 0

3. Kvantitativni statistiĉki podaci; Grupiranje, tabeliranje i

grafiĉko prikazivanje 2 2 0

4. Apsolutne, relativne i kumulativne frekvencije 2 2 0

5. Total i opseg statistiĉkog skupa; Deskriptivo statistiĉka

analiza kvantitativnih podataka 2 2 0

6. Aritmetiĉka sredina, Medijan, Kvartili, Mod 2 2 0

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 12 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

7.

Raspon varijacije, Interkvartil, Varijanca i standardna

devijacija, Koeficijent varijacije, Koeficijent kvartilne

devijacije

2 2 0

8.

Korelacija i regresija; Pearsonov koeficijent linearne

korelacije; Model jednostavne linearne regresije;

Deskriptivno statistiĉka analiza reprezentativnosti modela

jednostavne linearne regresije

2 2 0

9. Analiza vremenskih nizova; Vrste i grafiĉki prikaz 2 2 0

10. Pokazatelji dinamike: Individualni indeksi, Prosjeĉna

stopa promjene, Skupni indeksi. Linearni trend i

prognoziranje pomoću linearnog trenda

2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 13 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija RAČUNOVODSTVO

Semestar 1./ZIMSKI

Broj ECTS bodova 6

Status kolegija Obvezni

Nositeljica kolegija Doc. dr. sc. Iris Lonĉar

Zgrada, kabinet Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,

Lapadska obala 7, Dubrovnik

Kabinet E-K5

Telefon 020 445 924

e-mail [email protected]

Suradnik Višnja Ţivković, dipl. oec.

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Raĉunovodstveni informacijski sustav, Povijesni razvoj, Raĉunovodstveni koncepti/naĉela;

Raĉunovodstvena regulativa

Raĉunovodstveni proces u poslovnom sustavu: faze i obiljeţja;

Instrumenti raĉunovodstva (raĉunovodstvene isprave, poslovne knjige, temeljni financijski

izvještaji) i njihova primjena u teoriji i praksi;

Raĉunovodstveno praćenje tipiĉnih poslovnih dogaĊaja / biljeţenje poslovnih promjena na

kontima glavne knjige, Otvaranje (poĉetni saldo) i zakljuĉivanje/zatvaranje konta glavne

knjige (zakljuĉni saldo), Sastavljanje izvještaja temeljem prometa i stanja na kontima glavne

knjige;

Bilanca kao temeljni financijski izvještaj (vrste bilanci, naĉela razvrstavanja

raĉunovodstvenih kategorija u aktivni i pasivi bilance, oblici bilance), Bilanĉne promjene na

imovini kapitalu i obvezama (centripetalna, centrifugalna, koncentriĉna, periferijska),

Bilanĉne promjene na rashodima i prihodima;

Ostali financijski izvještaji. MeĊuzavisnost i uvjetovanost temeljnih financijskih izvještaja;

Ishodi učenja kolegija

Nakon poloţenog predmeta, student bi trebali biti sposobni razumjeti sadrţaj raĉunovodstvenih

kategorija obuhvaćenih u poslovnim knjigama i karakter raĉunovodstvenih informacija

prezentiranih u temeljnim financijskim izvještajima. Oni bi trebali biti u mogućnosti:

Razumjeti mjesto i ulogu raĉunovodstvenog informacijskog sustava u teoriji i praksi, te

polazišta koja treba uvaţavati pri njegovu ustroju u poslovnim sustavima (Zakon o

raĉunovodstvu, hrvatski i meĊunarodni standardi financijskog izvještavanja)

Koristiti raĉunovodstveni kategorijalni sustav u tumaĉenju poslovnih promjena u poslovnim

sustavima (statiĉki i dinamiĉki definirane raĉunovodstvene kategorije)

Primijeniti naĉela bilanĉne ravnoteţe u biljeţenju poslovnih promjena u poslovne knjige,

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 14 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

kao i u izradi temeljnih financijskih izvještaja

Razumjeti uzroĉno-posljediĉne veze i odnose u specifiĉnim uvjetima poslovanja, i objasniti

ih s „raĉunovodstvenog“ aspekta.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Draţić-Lutilsky, I. et al. (2010): Raĉunovodstvo (red. Gulin, D. & Ţager, L.), III

izmijenjeno izdanje, Hrvatska zajednica raĉunovoĊa i financijskih djelatnika i Ekonomski

fakultet Zagreb, ili prethodna izdanja istih autora

2. Broz Tominac, S. et al. (2010): Raĉunovodstvo – priruĉnik za vjeţbe (red. Perĉević), III

izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Hrvatska zajednica raĉunovoĊa i financijskih djelatnika

Zagreb ili prethodna izdanja istih autora

3. Predavanja (PP prezentacije) i ostale informacije o kolegiju RAĈUNOVODSTVO

dostupne na mreţnim stranicama Sveuĉilišta u Dubrovniku kroz sustav uĉenja na daljinu –

MERLIN

Izborna literatura

1. MeĊunarodni standardi financijskog izvještavanja (N.N. 136/2009) i Hrvatski standardi

financijskog izvještavanja (N.N. 30/2008.)

2. Zakon o raĉunovodstvu (N.N. 109/07)

3. Belak, V. et al. (2014) : Raĉunovodstvo poduzetnika s primjerima knjiţenja (red. Brkanić,

V.), X izmijenjeno i dopunjeno izdanje, RRIF-plus Zagreb

4. Weygandt, J. J., Kimmel, P. D. & Kieso, D. E. (2013): Accounting Principles, 11

th

Edition, International Student Version, John Wiley and Sons Inc.

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Uvod – informacije o kolegiju; Povijesni razvoj

raĉunovodstva; Definiranje i struktura raĉunovodstva; 2 2 0

2. Raĉunovodstveni koncepti / naĉela; Raĉunovodstvena

regulativa; Raĉunovodstveni proces u poslovnom sustavu; 2 2 0

3. Instrumenti raĉunovodstva (raĉunovodstvene isprave,

poslovne knjige, temeljni financijski izvještaji); 2 2 0

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 15 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

4.

Otvaranja (poĉetni saldo), biljeţenje prometa, zakljuĉak

konta glavne knjige (zakljuĉni saldo); Imovina –

dugotrajna / stalna i kratkotrajna / tekuća;

2 2 0

5.

Raĉunovodstveno praćenje tipiĉnih poslovnih dogaĊaja

vezanih uz imovinu / biljeţenje poslovnih promjena na

kontima glavne knjige

2 2 0

6.

Obveze – dugoroĉne i kratkoroĉne; Kapital;

Raĉunovodstveno praćenje tipiĉnih poslovnih dogaĊaja

vezanih uz obveze i kapital / biljeţenje poslovnih

promjena na kontima glavne knjige;

2 2 0

7.

Bilanca kao temeljni financijski izvještaj (vrste bilance,

naĉela razvrstavanja raĉunovodstvenih kategorija u aktivi

i pasivi bilance, oblici bilance);

2 2 0

8. Bilanĉne promjene na imovini, kapitalu i obvezama

(centripetalne, centrifugalne, koncentriĉne i periferijske); 2 2 0

9. Sastavljanje bilance temeljem prometa i stanja na kontima

glavne knjige; 2 2 0

10. Ostali financijski izvještaji, meĊuzavisnost i uvjetovanost

temeljnih financijskih izvještaja 2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

Erasmus studentima pruţena je mogućnost praćenja nastave na engleskom jeziku.

Više informacija na mreţnim stranicama Sveuĉilišta u Dubrovniku pod „Accounting“ - Course

description for Erasmus students

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 16 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija INFORMATIKA

Semestar 1./ZIMSKI

Broj ECTS bodova 3

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija Tina Cvijanović, prof. informatike i raĉunalstva, predavaĉ

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

Suradnik

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Osnove informatike, definicije i terminologija. Informacija, zaštita i prijenos. Osnove sustava

znanja. Osnove raĉunala. Komponente raĉunala. Funkcije raĉunala. Izrada, priprema i izvedba

programa. Programska oprema. Osnove i uloga operacijskog sustava. Korisniĉki programi. Obrada

teksta. Tabliĉni kalkulatori. Prikupljanje, organizacija i pohranjivanje podataka. Osnove

umreţavanja raĉunala. Aplikacija, aplet i portlet. Elektroniĉka pošta. Elektroniĉko dokumentiranje.

WWW. Osnove i uporaba Interneta.

Ishodi učenja kolegija

Stjecanje temeljnih znanja o elektroniĉkom poslovanju i njegovoj poslovnoj primjeni

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. J. Gammack, V. Hobbs, D. Pigott: The Book of Informatics, 1st Edition, Cengage

Learning, Victoria, Australia, 2007.

2. Microsoft, MS Offfice 2010, USA, 2010

3. R. Whitw, T. E. Downs: How Computers Work, 9th Edition, QUE Publishing, USA, 2008.

Izborna literatura

1. -

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 17 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Osnovni pojmovi i terminologija, Povijesni razvoj

raĉunala, Vrste i primjena raĉunala 1 2 0

2. Matematiĉke i logiĉke osnove rada raĉunala 1 2 0

3. Stojna i programska oprema raĉunala; Osnovni rad s

raĉunalom (Os-i, rad s podacima i ureĊajima) 1 2 0

4. Mreţe raĉunala, Internet, usluge interneta 1 2 0

5. Algoritmi 1 2 0

6. Obrada teksta (obrada na razini znaka, odlomka i stranice,

objekti i dodatna oblikovanja) 1 2 0

7. Reference, makornaredbe i skupna pisma u Wordu,

oblikovanje velikog dokumenta 1 2 0

8. Program za oblikovanje proraĉunskih tablica; Izrada

proraĉunskih tablica i grafiĉkih prikaza 1 2 0

9. Program za izradu prezentacija, izrada i prezentiranje

sadrţaja, rad s multimedijom 1 2 0

10. Kominikacija i kolaboracija putem Interneta, elektroniĉka

pošta, elektroniĉko dokumentiranje, sigurnost i zaštita

podataka

1 2 0

UKUPNO SATI 10 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 18 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija ENGLESKI JEZIK I

Semestar 1./ZIMSKI

Broj ECTS bodova 4

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija Tereza Matić Ivušić, prof., viši pred.

Zgrada, kabinet Sveuĉilište, Ul- Ćira Carića 4, A32

Telefon 020/445 873

e-mail [email protected]

Suradnik Mirela Šalković, mag. educ. philol. croat. et angl.

Zgrada, kabinet Predavaonica u Domu športova, Ploĉe

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Grammar:

- Gerund and infinitive;

-Conditional clause;

- Sequence of tenses ;

- Direct and indirect speech

Students get acquainted with forms of written communication. As a preparation for writing a job

application, CV is produced first. Job interview is also practiced. CD-ROM with interactive

glossaries and exercises is extensively used.

Ishodi učenja kolegija

Nakon upoznavanja s vrstama pismene komunikacije i osnovnim kulurološkim razlikama u

poslovnoj komunikaciji, od studenata se oĉekuje pravilno pisanje molbe za posao i osnovno

poznavanje ostalih vrsta poslovnih pisama kao i pravilna primjena gramatiĉkih normi u poslovnom

okruţenju.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo: Pozitivna ocjena iz 2 kolokvija oslobaĊa

studenta pismenog dijela ispita.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Richey, R., English for Banking and Finance 1, Vocational English Course Book, Pearson

Longman, 2011

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 19 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

Izborna literatura

1. Ivir,V. Hrvatsko – engleski rjeĉnik poslovno – administrativnog nazivlja, Školska knjiga,

Zagreb, 2007.

2. Password English Dictionary for Speakers of Croatian , Školska knjiga, Zagreb, 2002.

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Personal finance -upoznavanje s poslovniom

terminologijom. Gramatika - glagolska vremena 2 1 0

2. Personal finance (nastavak) - razvijanje komunikacijskih

vještina ; nazivi drţava, jezika, sluţbenih valuta 2 1 0

3.

Personal finance (nast.) -financijske institucije ;

Gramatika: frazeološki glagoli.Specifiĉnosti uporabe

Present Tense-a.

2 1 0

4.

Jobs in banking - svakodnevne uredske aktivnosti, opis

ureda. Gramatika: komparacija pridjeva; pozitivni i

negativni pridjevi

2 1 0

5.

Jobs in banking (nast.) - opis posla, ĉitanje i

razumijevanje teksta. Gramatika: quantifyers - some &

any. I. kolokvij

2 1 0

6.

Banking products and services - vrste raĉuna, hipoteka,

krediti, mjenjaĉnica. Gramatika. Komparacija nepravilnih

pridjeva.

2 1 0

7.

Banking products and services - razvijanje

komunikacijskih vještina- davanje savjeta

klijentima.Gramatika: uporaba modalnih glagola u

komunikaciji.

2 1 0

8. Bank transactions- opis aktivnosti u banci. Razgovor s

klijentima - uporaba present Simple& Pres.Cont. 2 1 0

9.

Bank transactions (nast.) uporaba jezika uljudnosti u

poslovnoj komunikaciji. (could, would,

should).Gramatika: vremenski prilozi.

2 1 0

10. Bank transactions 8nast.) - postavljanje pitanja; WH-

questions; nazivi valuta. II. kolokvij 2 1 0

UKUPNO SATI 20 10 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 20 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija OSNOVE FINANCIJA

Semestar 2./LJETNI

Broj ECTS bodova 6

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija doc.dr.sc. Ivo Šperanda

Zgrada, kabinet Lapadska obala 7, Dubrovnik – E-K2

Telefon 020/445 921

e-mail [email protected]

Suradnik Ana Vlahov, dipl.oec.

Zgrada, kabinet Prostorije studija FM-a, Ploĉe – Dom športova

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

1. Opće informacije i uvod u poslovne financije

2. Financiranje poslovanja

3. Osnovne poslovne aktivnosti poduzeća

4. Temeljne odluke o financiranju poslovanja

5. Ĉitanje i razumijevanje financijskih izvješća

6. Izraĉun i tumaĉenje osnovnih financijskih pokazatelja

7. Izraĉun stope povrata na ulog

8. Diskontiranje - diskontna stopa, ukamaćivanje - kamatna stopa

9. Trošak kapitala

10. Investiranje i financijski rizik

11. Metode izraĉuna isplativosti investicija – NPV,IRR, PBP

Ishodi učenja kolegija

Pri osmišljavanju kolegija OSNOVE FINANCIJA rukovodilo se pristupom koji je orijentiran na

studenta i na krajnji ishod, a to je ono što student zna ili moţe uĉiniti nakon uspješno završenog

kolegija. Ishodi uĉenja predmetnog kolegija referiraju se na ishode uĉenja cijelog studijskog

programa što vodi do konaĉne i potpune kvalifikacije studenta. Putem predavanja, diskusija, vjeţbi,

konzultacija i ispita razvijaju se i potiĉu osnovne kategorije ishoda uĉenja: razumijevanje i znanje;

primjena znanja i vještina; intelektualne vještine; praktiĉne i komunikacijske vještine, permanentnog

usavršavanja s osnovnim ciljem kolegija: upoznati studente s teorijskim i praktiĉnim osnovama

financiranja poslovanja,omogućiti im lakše snalaţenje u praktiĉnoj financijskoj analizi i donošenju

relevantnih investicijskih odluka.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 21 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

Obrazovanje na daljinu

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

11. Lj.Viduĉić, Financijski menadţment, RRIF, Zagreb 2001.

12. K. Ţagar, L. Ţagar, Analiza finacijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb 2000.

Izborna literatura

1. J.C.Van Horne, Financijsko upravljanje i politika (fin.menadţment),Mate, Zagb. 1993

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Uvod u poslovne financije 2 2 0

2. Financiranje poslovanja 2 2 0

3. Osnovne poslovne aktivnosti poduzeća 2 2 0

4. Ĉitanje i tumaĉenje financijskih izvještaja 2 2 0

5. Izraĉun i interpretacija osnovnih financijskih pokazatelja 2 2 0

6. Izraĉun stope povrata na uloţeno 2 2 0

7. Diskontiranje - diskontna stopa, ukamaćivanje - kamatna

stopa 2 2 0

8. Trošak kapitala 2 2 0

9. Investiranje i financijski rizik 2 2 0

10. Metode izraĉuna isplativosti investicije - NPV,IRR,PBP 2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 22 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 23 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO I

Semestar 2./LJETNI

Broj ECTS bodova 6

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija izv. prof. dr. sc. Dara Ljubić

Zgrada, kabinet Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Telefon 020/445 920

e-mail [email protected]

Suradnik Višnja Ţivković, dipl. oec.

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Financijsko raĉunovodstvo u teoriji i praksi. Općeprihvaćena raĉunovodstvena naĉela.

MeĊunarodni raĉunovodstveni standardi (MRS-ovi) i MeĊunarodni standardi financijskog

izvještavanja (MSFI) i njihova primjena u praksi. Raĉunovodstvene politike. MeĊunarodno

raĉunovodstvo i harmonizacija. Posebnosti obuhvaćanja imovine, kapitala i obveza u

financijskom raĉunovodstvu. Pojam i sadrţaj temeljnih financijskih izvještaja.

Ishodi učenja kolegija

Studenti će upoznati dio raĉunovodstvenog procesa koji se bazira na primjeni propisa, te

nacionalnih i meĊunarodnih standarda financijskog izvještavanja, raĉunovodstvenih naĉela i

standarda. TakoĊer će upoznati znaĉaj formaliziranog raĉunovodstva za eksterne korisnike.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura . 1. Grupa autora, (red.Spremić, I.,), Raĉunovodstvo, HZRF, Zagreb, 2003.

2. Grupa autora ( doc.dr.sc. I.Draţić-Lutllsky, prof.dr.sc.D. Gulin dr.), Raĉunovodstvo, R i F, Zagreb,2010.

3. Zbirka raĉunovodstvenih propisa (ukljuĉujući i MSFI) , RiF iz 2010.

4. Katarina Ţager, Ivana Mamić Saĉer, Sanja Sever, Lajoš Ţager, Analiza financijskih

izvještaja, Zagreb, MMASMEDIA, 2008.

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 24 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

Izborna literatura

-

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Uvodno predavanje financijskog raĉunovodstva 2 2 0

2. Cilj financijskog raĉunovodstva i zakonska regulativa 2 2 0

3. Harmonizacija standarda financijskog izvještavanja i

njihova primjena 2 2 0

4.

Priznavanje mjerenje i evidentiranje stavki raĉunovodstva

koje utjeĉu na formiranje financijskog rezultata poduzeća

za odreĊeno razdoblje. Priznavanje i evidentiranje prihoda

i rashoda.

2 2 0

5. Priznavanje mjerenje i evidentiranje dugoroĉne

nematerijalne imovine 2 2 0

6. Priznavanje mjerenje i evidentiranje dugoroĉne

materijalne imovine 2 2 0

7. Raĉunovodstvene politike i njihov znaĉaj kod priznavanja

pojedinih stavki raĉunovodstva. 2 2 0

8. Obveze i kapital 2 2 0

9. Kratkoroĉna imovina i novĉani tokovi poduzeća 2 2 0

10. Bilješke uz financijske izvještaje 2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

NE

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 25 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija MENADŢMENT

Semestar 2./LJETNI

Broj ECTS bodova 6

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguţ

Zgrada, kabinet Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Telefon 020/445 925

e-mail [email protected]

Suradnik Jelena Kiš, dipl.oec.

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Pojam i definiranje menadţmenta. Funkcije i zadaci menadţmenta. Menadţerske vještine. Teorije

menadţmenta. Etika i društvena odgovornost menadţmenta. Vaţnost i utjecaj interne i eksterne

okoline na menadţment, odnos poduzeće - okolina. Utjecaj kulture društva na menadţment.

Temeljne odrednice planiranja: pojam, sadrţaj, razine i tipovi planiranja, etape u procesu planiranja,

vremenski horizont i odgovornost za planiranje. Donošenje odluka: priroda, modeli, proces i tehnike

donošenja odluka, grupno odluĉivanje, sustavi za potporu odluĉivanju. Organizacija: naĉela

organizacija, formalne i neformalne organizacije, organizacijska struktura (temeljni oblici i modeli,

te faktori utjecaja). Vodstvo: znaĉenje i teorija vodstva, funkcije i uloge voĊe, stilovi vodstva,

modeli vodstva, suvremeni pristup vodstvu. Motivacija: pristupi i teorije motivacije. Planiranje,

regrutiranje, selekcija i razvoj ljudskih potencijala: odreĊenje kadroviranja, regrutiranje, selekcija,

obuka i razvoj kadrova. Procjena performansi i upravljanje kompenzacijama: pojam, karakteristike,

sadrţaj i metode procjene performansi, kompenzacije i njihovi oblici. Interpersonalni procesi: grupe,

interpersonalni i intergrupni konflikti, komuniciranje. Kontroliranje: znaĉaj, funkcija, sustav i

proces kontrole, vrste kontrole, tehnike i metode, uspješnost kontrole. Metode i tehnike kontrole:

metode financijske kontrole, metode kontrole operacija, marketinga i ljudskih resursa.

Ishodi učenja kolegija

Cilj je ovog kolegija informirati studente o ulozi i znaĉaju menadţmenta u upravljanju

organizacijama, procesima, ljudima. Upoznavanje s temeljnim konceptima, teorijama i funkcijama

menadţmenta kao što su: planiranje, organiziranje, voĊenje, menadţment ljudskih potencijala i

kontroliranje. Kolegij povećava razumijevanje i primjenu specifiĉnih menadţerskih tehnika.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 26 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Buble, M., Osnove menadţmenta, Sinergija, Zagreb, 2006.

2. Matić, I., Pavić, I., Mateljak, Ţ., Menadţment – priruĉnik za nastavu (II. izmijenjeno

izdanje), Ekonomski fakultet Split, Split, 2009.

3. Autorizirana i recenzirana predavanja iz kolegija „Osnove menadţmenta” izv. prof. dr. sc.

Ivone Vrdoljak Raguţ

Izborna literatura

1. Buble, M., Menadţment, Ekonomski fakultet Split, Split, 2006.

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Definiranje osnovnih pojmova iz podruĉja menadţmenta. 2 2 0

2. Menadţment i unutarnje i vanjsko okruţenje. 2 2 0

3. Planiranje kao menadţerska funkcija. 2 2 0

4. Odluĉivanje kao menadţerski proces. Etika u odluĉivanju. 2 2 0

5. Organiziranje kao menadţerska funkcija. 2 2 0

6. Upravljanje ljudskim potencijalima kao menadţerska

funkcija. 2 2 0

7. Kompenzacijski menadţment. 2 2 0

8. VoĊenje kao menadţerska funkcija. 2 2 0

9. Motiviranje, komuniciranje i koordinacija kao

menadţerski procesi. 2 2 0

10. Kontroliranje kao menadţerska funkcija. 2 2 0

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 27 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

Da

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 28 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija OSNOVE PRAVA

Semestar 2./LJETNI

Broj ECTS bodova 5

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija dr.sc. Tomislav Batur, predavaĉ

Zgrada, kabinet Luĉka uprava Ploĉe

Telefon 098 319 646

e-mail [email protected]

Suradnik -

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail -

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Opći pojmovi o pravu, pravni odnos, statusno trgovaĉko pravo.

Ishodi učenja kolegija

Stjecanje spoznaja iz podruĉja statusnog trgovaĉkog prava. Ovladavanje vještinama pravilnog

poslovanja u pravnom prometu.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Slakoper, Z., Kaĉer, H., Luttenberger,A., Osnove prava trgovaĉkih ugovora i vrijednosnih

papira, Mikorad, Zagreb, 2009.

2. Branimir Lukšić, Trgovaĉko pravo, Veleuĉilište Split, Split, 2002.

3. Ljerka Mintas Hodak, Osnove trgovaĉkog prava, MATE Zagreb, 2010.

Izborna literatura

1. -

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 29 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

1. Uvod u kolegij Osnove prava. 2 2 0

2. Odnos trgovaĉkog i graĊanskog prava. 2 2 0

3. Imovinskopravni odnos. 2 2 0

4. Društva osoba. 2 2 0

5. Društva kapitala. 2 2 0

6. Trgovaĉko ugovorno pravo. 2 2 0

7. Osnove trg.prava u anglo.-ameriĉkom pravnom poretku. 2 2 0

8. Pravo društva. 2 2 0

9. Vrijednosni papiri. 2 2 0

10. - 2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

Ne

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 30 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Semestar 2./LJETNI

Broj ECTS bodova 3

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija Tina Cvijanović, prof. informatike i raĉunalstva, predavaĉ

Zgrada, kabinet

Telefon

e-mail [email protected]

Suradnik -

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail -

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Osnove IT/ICT sustava. Raĉunala mreţe i raĉunalni sustavi. Digitalni oblik informacije.

Modeliranje i apstrakcija. Operacijski sustavi. Baze podataka .Struktura i organizacija DB sustava.

Osnove skladišta podataka. Klijenti i posluţitelji. Internet. Organizacija i struktura IT sustava.

Upravljaĉki IS. ERP. CRM. Sigurnosne i etiĉke stavke IT sustava. Primjena IT sustava.

Ishodi učenja kolegija

Stjecanje temeljnih znanja o elektroniĉkom poslovanju i njegovoj poslovnoj primjeni

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. J. Valacich, C. Schneider: Information Systems Today, Fifth Edition, Prentice Hall, New Jersey,

USA, 2011.

2. G. W. Reynolds: Ethics in Information Technology, Third Edition, Course Technology, Cengage

Learning, Boston, USA, 2010.

3. D. Cyganski, J. A. Orr, R. F. Vaz: Information Technology: Inside and Outside, Prentice Hall,

New Jersey, USA, 2001.

Izborna literatura

-

POPIS TEMA

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 31 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Osnove IT/ICT sustava 2 2 0

2. Raĉunalne mreţe i raĉunalni sustavi, rad s internet

servisima 2 2 0

3. Digitalni oblik informacije, Baza podataka 2 2 0

4. Modeliranje i normalizacija baze podataka 2 2 0

5. Struktura i organizacija DB sustava, izrada BP-a 2 2 0

6. Organizacija i struktura IT sustava, Klijenti i posluţitelji,

umreţavanje 2 2 0

7. Digitalna prezentacija sadrţaja, Mreţne stranice, teme,

portali 2 2 0

8. Poslovni upravljaĉi IS, primjeri EPR i CRM sustava 2 2 0

9. Sigurnosne i etiĉke postavke IT sustava 2 2 0

10. Primjena i odrţavanje IT sustava 2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

Ne

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 32 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija ENGLESKI JEZIK II

Semestar 2./LJETNI

Broj ECTS bodova 4

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija Tereza Matić Ivušić, prof., viši pred.

Zgrada, kabinet Sveuĉilište, Ul. Ć. Carića 4, A32

Telefon 020/445-873

e-mail [email protected]

Suradnik Mirela Šalković, mag. educ. philol. croat. et angl.

Zgrada, kabinet Predavaonica, Dom športova Ploĉe

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Grammar: 1 Tenses; 2 Comparison (adjectives and adverbs); 3 Modals; 4 Passive; A grammar

syllabus is combined with the specialist vocabulary and skills. Students listen to the enclosed CD

with the interactieve glossaries to catch up the professional vocabulary and pronuncation.

Ishodi učenja kolegija

Od studenata se oĉekuje pravilna uporaba gramatike u jednostavnim poslovnim situacijama kao i

uporaba struĉnog vokabulara.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo: Pozitivna ocjena iz 2 kolokvija oslobaĊa

studenta pismenog dijela ispita.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Richey, R., English for Banking and Finance 1, Vocational English Course Book, Pearson

Longman, 2011

Izborna literatura

1. Ivir,V. Hrvatsko – engleski rjeĉnik poslovno – administrativnog nazivlja, Školska knjiga,

Zagreb, 2007.

2. Password English Dictionary for Speakers of Croatian , Školska knjiga, Zagreb, 2002.

3. www.unidu.hr/Merlin, Engleski jezik 1

POPIS TEMA

Red. NAZIV TEME PREDAVANJA Broj sati

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 33 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

br. P V S

1. Investment - ulaganja, dijeljenje rizika, burze.

Gramatika:komparacija i kontrast .Vremenski prilozi. 2 1 0

2.

Investment-(nast.)- ugovaranje sastanaka, terminologija

vezana za ugovaranje. Pisanje ţivotopisa. Gramatika:

gram. specifiĉnosti u pisanju ţivotopisa.

2 1 0

3. A career in accountancy - posao raĉunovoĊe,

kompetencije .Gramatika: frazeologija 2 1 0

4. A career in accountancy (nast.) - opis posla. Gramatika:

neg. prefiksi. 2 1 0

5. Poslovno dopisivanje- osnove posl. dopisivanja; molba za

posao. I. kolokkvij 2 1 0

6. An accountant`s life -podnošenje porezne prijave, nazivi

institucija, opis svakodnevnih poslova. 2 1 0

7.

Ţivotopis i molba za posao, rasprava o karijeri. Jezik:

Osnovne raĉunske radnje, pisanje višeznamenkastih

brojeva.

2 1 0

8. The Economy - razmjena informacija; ekonomski

pokazatelji. 2 1 0

9.

The Economy (nast.) - trends and numbers - grafikoni,

decimalni brojevi. Razlika izmeĊu hrvatskog i engleskog

decimalnog sustava.

2 1 0

10. Pregled gramatike i vokabulara. II kolokvij 2 1 0

UKUPNO SATI 20 10 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 34 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija POSLOVNE FINANCIJE

Semestar 3./ZIMSKI

Broj ECTS bodova 6

Status kolegija Obvezni

Nositeljica kolegija Doc. dr. sc. Iris Lonĉar

Zgrada, kabinet Zgrada Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,

Lapadska obala 7, Dubrovnik

Kabinet E-K5

Telefon 020 445 924

e-mail [email protected]

Suradnik Damir Vekić, dipl. oec.

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Uvod u poslovne financije, Zadatci i ciljevi financiranja, Teorijski koncept, Mjesto, uloga i

vaţnost poslovnih financija u poslovnim sustavima

Oblici poslovnog organiziranja i njihova povezanost s financijskom strukturom

Financijsko okruţenje, Financijski sustav RH, Financijske institucije

Koncepti vrijednosti, Vremenska vrijednost novca: diskontiranje i ukamaćivanje, cijena

novca i cijena duga

Razliĉiti oblici financiranja poslovanja (dileme o naknadama, dileme o izboru, usporedna

analiza odluka)

Obiĉne dionice (pojam, znaĉaj, vrste i karakteristike pojedinih vrsta), koncepti vrijednosti,

politike dividendi

Preferencijalne dionice (pojam, znaĉaj, vrste i karakteristike pojedinih vrsta), vrednovanje i

trošak kapitala od preferencijalnih dionica

Obveznice (pojam, znaĉaj, vrste i obiljeţja),

Analiza financijskih izvještaja

Analiza poslovne uspješnosti kroz kljuĉne financijske omjere: ROI, RI, EPS, EVA i MVA

Ishodi učenja kolegija

Studenti bi trebali biti osposobljeni za razumijevanje osnovnih koncepata na kojima se zasniva

upravljanje financijama u poslovnim sustavima, kao i za svoju aktivnu ulogu u donošenju

financijskih odluka.

Poznavanje kvantitativnih modela i temeljnih funkcija omogućit će im sudjelovanje u kreiranju

korporacijskog i upravljaĉkog pristupa financijama i prilagodbu svim izazovima koji se u tom

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 35 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

procesu pojavljuju u okruţenju, tj. u uţem smislu na trţištu kapitala.

Konaĉni bi cilj bio da studenti pri obavljanju svojih budućih menadţerskih funkcija za koje se

obrazuju budu sposobni koristiti sve raspoloţive financijske instrumente i donositi kvalitetne

financijske odluke pri kreiranju optimalne financijske strukture.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Viduĉić, Lj. (2012): Financijski menadţment, VIII nepromijenjeno izdanje, RRiF-plus

Zagreb

2. Orsag, S. (2002): Financiranje emisijom vrijednosnih papira, IV izmijenjeno i dopunjeno

izdanje, RIFIN Zagreb

3. Predavanja (PP prezentacije) i ostale informacije o kolegiju RAĈUNOVODSTVO

dostupne na mreţnim stranicama Sveuĉilišta u Dubrovniku kroz sustav uĉenja na daljinu –

MERLIN

Izborna literatura

1. Belak, V. (2014): Analiza poslovne uspješnosti, RRIF-plus Zagreb

2. Vukiĉević, M. (2006): Financije poduzeća, Golden marketing-Tehniĉka knjiga Zagreb

3. Marković, I. (2000): Financiranje – teorija i praksa financiranja trgovaĉkih društava,

RRiF-plus Zagreb

4. Brealey, R. A., Myers, S. C. & Marcus, A. J. (2007): Osnove korporativnih financija,

MATE Zagreb

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Uvod; Definicija, razvoj i vaţnost poslovnih financija;

Financijsko okruţenje; 2 2 0

2. Organizacijski oblici poslovnih sustava i njihove

financijske strukture; 2 2 0

3. Pozicije kapitala kod razliĉitih organizacijskih oblika

poslovnih sustava; 2 2 0

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 36 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

4. Omjeri i pravila financiranja u teoriji i praksi; 2 2 0

5.

Koncept vremenske vrijednosti novca; Sadašnja i buduća

vrijednost jednog novĉanog iznosa; Sadašnja i buduća

vrijednost više novĉanih iznosa

2 2 0

6. Pojam, vrste i znaĉaj vrijednosnih papira u financiranju

poslovanja; 2 2 0

7. Obveznice - vrednovanje, tekući prinos i prinos do

dospijeća; 2 2 0

8. Obiĉne dionice – pojam i vrijednost; Preferencijalne

dionice – pojam i vrijednost; 2 2 0

9. Odnos cijena i zarade po dionici; Izraĉun prinosa od

dividendi; 2 2 0

10. Analiza financijskih izvještaja; Izraĉun pokazatelja

likvidnosti, zaduţenosti, profitabilnosti i trţišnih

pokazatelja.

2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

Erasmus studentima pruţena je mogućnost praćenja nastave na engleskom jeziku.

Više informacija na mreţnim stranicama Sveuĉilišta u Dubrovniku pod „Business finance“ - Course

description for Erasmus students

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 37 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO II

Semestar 3./ZIMSKI

Broj ECTS bodova 7

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija izv. prof. dr. sc. Dara Ljubić

Zgrada, kabinet Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Telefon 020/445 920

e-mail [email protected]

Suradnik Vedran Maleta, mag. oec.

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Raĉun dobiti i gubitka i izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti koji definiraju rezultat poslovanja.

Izvješćivanje za razdoblja tijekom godine. Izvještaji o novĉanom toku. Izvještaj o promjenama

glavnice. Raĉunovodstvene bilješke. Povezana poduzeća i konsolidirani financijski izvještaji.

Analiza financijskih izvještaja.

Ishodi učenja kolegija

Osigurati kvalitetne informacijske osnovice, neophodne za sastavljanje temeljnih financijskih

izvještaja primjerenih informacijskim zahtjevima eksternih korisnika. TakoĊer će upoznati

znaĉaj formaliziranog raĉunovodstva za eksterne i interne korisnike.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Grupa autora, (red.Spremić, I.,), Raĉunovodstvo, HZRF, Zagreb, 2003.

2. Grupa autora ( doc.dr.sc. I.Draţić-Lutllsky, prof.dr.sc.D. Gulin dr.) Raĉunovodstvo, R

i F, Zagreb,2010.

3. Zbirka raĉunovodstvenih propisa (ukljuĉujući i MSFI) , RiF iz 2010.

4. Katarina Ţager, Ivana Mamić Saĉer, Sanja Sever, Lajoš Ţager, Analiza financijskih

izvještaja, Zagreb, MMASMEDIA, 2008

5. Elliott J., Financial Accounting and Reporting, Eight Edition, Prentice Hali –

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 38 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

FinaFinancialTimes, Harlovv, England, 2004.

Izborna literatura

1. -

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Uvodno predavanje financijskog raĉunovodstva 2 2 0

2. Cilj financijskog raĉunovodstva i zakonska regulativa 2 2 0

3. Harmonizacija standarda financijskog izvještavanja i

njihova primjena 2 2 0

4.

Priznavanje mjerenje i evidentiranje stavki raĉunovodstva

koje utjeĉu na formiranje financijskog rezultata poduzeća

za odreĊeno razdoblje. Priznavanje i evidentiranje prihoda

i rashoda.

2 2 0

5. Priznavanje mjerenje i evidentiranje dugoroĉne

nematerijalne imovine 2 2 0

6. Priznavanje mjerenje i evidentiranje dugoroĉne

materijalne imovine 2 2 0

7. Raĉunovodstvene politike i njihov znaĉaj kod priznavanja

pojedinih stavki raĉunovodstva. 2 2 0

8. Obveze i kapital 2 2 0

9. Kratkoroĉna imovina i novĉani tokovi poduzeća 2 2 0

10. Bilješke uz financijske izvještaje 2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

NE

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 39 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija FINANCIJSKI MENADŢMENT

Semestar 3./ZIMSKI

Broj ECTS bodova 7

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija Mr. sc. Ivana Kraljević-Radalj, predavaĉ

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

Suradnik Vedran Maleta, mag.oec.

Zgrada, kabinet sportska dvorana Ploĉe

Telefon 091 5606157

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Doprinos financijskog menadţmenta korporacijskoj strategiji. Analitiĉke tehnike u financijskom

menadţmentu. Rizik i povrat. Distribucija vjerojatnosti i mjere disperzije. Distribucija

vjerojatnosti i njeni parametri. Portfelj vrijednosnica. CAMP model. Proraĉuni kapitalnih

ulaganja: sustav kapitalnih proraĉuna. Metode ocjene: NPV, IRP, PBP, ARR. UtvrĊivanje

diskontne stope na kapitalne projekte. Struktura kapitala - teorija i politika. Trţište kapitala.

Metode financiranja: metode emisija vrijednosnica. Financiranje na trţištu novca i kapitala.

Analiza financijskih izvješća.

Ishodi učenja kolegija

Studentima ukazati na znaĉaj financija i financijskog menadţmenta u cjelovitom funkcioniranju

poduzeća bez obzira na njegovu organizacionu strukturu. Spoznati financijske ciljeve u

poslovanju, izvore financiranja te naĉin na koji uĉinkovito upravljati financijama.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Viduĉić, Lj., Financijski menadţment, III. izdanje RRiF, Zagreb, 2002.

2. Van Horn, J. C., Osnove financijskog menadţmenta, MATE, Zagreb, 2002.

3. Brealey, E., Myers, S., Principles of Corporate Finance, 6th

Edition,McGravv-Hill, 2000.

Brig 4. E., F., Houston, J., F., Foundamentals of Financial Management, 9,h

Edition, The

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 40 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

Dryden Press, Fort VVorth, 2000.

Izborna literatura

1. -

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Doprinos financijskog menadţmenta korporacijskoj

strategiji 2 2 0

2. Analitiĉke tehnike u financijskom menadţmentu. Rizik i

povrat 2 2 0

3. Distribucija vjerojatnosti i mjere disperzije. Distribucija

vjerojatnosti i njeni parametri 2 2 0

4. Portfelj vrijednosnica. CAMP model 2 2 0

5. Proraĉuni kapitalnih ulaganja: sustav kapitalnih

proraĉuna. Metode ocjene: NPV, IRP, PBP, ARR. 2 2 0

6. UtvrĊivanje diskontne stope na kapitalne projekte 2 2 0

7. Struktura kapitala - teorija i politika 2 2 0

8. Trţište kapitala 2 2 0

9. Metode financiranja: metode emisija vrijednosnica.

Financiranje na trţištu novca i kapitala. 2 2 0

10. Analiza financijskih izvješća. 2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

NE

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 41 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija POREZNI SUSTAV HRVATSKE

Semestar 3./ZIMSKI

Broj ECTS bodova 6

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija mr. sc. Sanda Kapetanović, predavaĉ

Zgrada, kabinet Prostorije studija FM-a, Ploĉe – Dom športova

Telefon -

e-mail [email protected]

Suradnik Ana Vlahov, dipl. oec.

Zgrada, kabinet Prostorije studija FM-a, Ploĉe – Dom športova

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Primjena poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak, poreza na dobit i poreza na promet

nekretnina, trošarina te lokalnih poreza.

Ishodi učenja kolegija

Postići znanje, razumijevanje i sposobnost struĉne primjene pojedinih poreza.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Zakon o PDV-u (Narodne novine 73/13 do 115/16)

2. Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, 177/04 do 115/16)

3. Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, 177/04 do 115/16)

4. Zakon o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, 69/97 do 115/16)

5. Porezni priruĉnik – zbirka poreznih propisa , RRIF/TEB, 2017.

Izborna literatura

1. Odabrani struĉni ĉlanci iz poreznih ĉasopisa

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 42 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

1. Porez na dodanu vrijednost: podruĉje primjene, predmet

oporezivanja, opća pravila kod obavljanja usluga 2 2 0

2. Porezna osnovica i stope, porezna osloboĊenja, prijenos

porezne obveze, porezne prijave 2 2 0

3. Porez na dohodak: vrste 2 2 0

4. Obveznik, porezna osnovica, razdoblje, stope 2 2 0

5. Porez na dobit: obveznici, osnovica, utvrĊivanje obveze,

stopa 2 2 0

6. Prijava poreza na dobit 2 2 0

7. Porez na promet nekretnina: predmet oporezivanja,

porezni obveznik, osnovica, stopa 2 2 0

8. Obveza plaćanja i prijavljivanja 2 2 0

9. Trošarine 2 2 0

10. Lokalni porezi 2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 43 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija ELEKTRONIČKO POSLOVANJE

Semestar 3./ZIMSKI

Broj ECTS bodova 4

Status kolegija Izborni

Nositelj kolegija Tina Cvijanović, prof. informatike i raĉunalstva, predavaĉ

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

Suradnik -

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail -

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Osnove elektroniĉkog poslovanja Platni i mikroplatni sustavi, transakcije plaćanja. Elektroniĉki

prijenos sredstava. Automatski klirinški sustavi. Osnove elektroniĉke trgovine. Modeli (B2B, B2C,

C2C, C2B) i izvedenice. Zaštita i sigurnost poslovnih transakcija. Digitalni potpis, certifikati i

kljuĉevi. Elektroniĉko plaćanje i Izborni E-novĉanik. Osnove kartiĉnog poslovanja. Internet

poslovanje. Struktura i primjena elektroniĉkog poslovnog sustava

Ishodi učenja kolegija

Stjecanje temeljnih znanja o elektroniĉkom poslovanju i njegovoj poslovnoj primjeni.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. C. Radu: Implementing Electronic Card Payment Systems, Artech House, Norwood,

USA, 2006

2. T. M. McFadyen: eCommerce Best Practices, McFadyen Solutions, Virginia, USA, 2008.

3. H. Bidgoli: Electronic Commerce Principles and Practice, Academic Press Inc., San

Diego, USA, 2002

Izborna literatura

1. -

POPIS TEMA

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 44 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Osnovne elektroniĉkog poslovanja, osnovni oblici EP-a 2 1 0

2. Modeli elektroniĉkog poslovanja, M-poslovanje 2 1 0

3. Arhitekture sustava elektroniĉkog polosvanja 2 1 0

4.

ELEKTRONIĈKO BANKARSTVO Elektroniĉki platni

promet i sustav elektroniĉkog plaćanja. Elektroniĉki

novac.

2 1 0

5. Distribuiranost elektroniĉkog bankarstva. ATM i POS

sustavi. Fiskalne kase, Telefonsko i mobilno bankarstvo. 2 1 0

6. SMS i WAP tehnologije u bankarstvu On-line PC

bankarstvo, Internet bankarstvo, Homebanking. 2 1 0

7. ELEKTRONIĈKA TRGOVINA Elektroniĉka prodavnica.

Elektroniĉka korpa. Elektroniĉko plaćanje Portali 2 1 0

8. Zaštita i sigurnost poslovih transakcija, Digitalni potpisi,

certifikati i kljuĉevi 2 1 0

9. E-uprava Poslovni aspekt elektroniĉkog poslovanja 2 1 0

10. Zaštita informacijskih sustava, sigurnost u

elektrononiĉkom poslovanju. 2 1 0

UKUPNO SATI 20 10 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

Ne

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 45 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija ENGLESKI JEZIK III

Semestar 3./ZIMSKI

Broj ECTS bodova 4

Status kolegija Izborni

Nositelj kolegija Tereza Matić Ivušić, prof., viši pred.

Zgrada, kabinet Sveuĉilište, Ul. Ćira Carića 4, kabinet A32

Telefon 020/445 873

e-mail [email protected]

Suradnik Mirela Šalković, mag. educ. philol. croat. et angl.

Zgrada, kabinet Predavaonica u Domu športova, Ploĉe

Telefon

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Students become acquainted with company structures, with bank structure in particular. Names of

departments are acquired including bank products and services. Types of accounts, loans and

credits, types of cards and types of investments are analyzed. Reading and understanding

professional texts. Students expand their communication skills to be better prepared for

communication in business environment.

Grammar: The use of sequencers for giving instructions;

-Modals for obligation, necessity and prohibition;

-Second conditional for politness.

Ishodi učenja kolegija

Nakon savladavanja gramatiĉkih specifiĉnosti potrebnih za poslovnu komunikaciju , i obogaćivanja

struĉne terminologije, studenti slobodno vode kraće poslovne razgovore, daju naputke i objašnjenja

vezana za bankovne proizvode i usluge.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo: Pozitivna ocjena iz 2 kolokvija oslobaĊa

studenta pismenog dijela ispita.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Rosemberg, M., English for Banking and Finance 2 Vocational English Course Book,

Pearson Longman, 2012

Izborna literatura

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 46 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

1. www.unidu.hr/Merlin/Engleski 3

2. www.askoxford.com/Better writing

3. Ivir,V. Hrvatsko – engleski rjeĉnik poslovno – administrativnog nazivlja, Školska knjiga,

Zagreb, 2007.

4. Špiljak,V., Ivir,V., Hrvatsko-engleski poslovni rjeĉnik, Masmedia, 2008.

5. Password English Dictionary for Speakers of Croatian , Školska knjiga, Zagreb, 2002.

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1.

Money matters - razumijevanje i uporaba osnovnih

financijskih termina. Razliĉite vrste financijskih

institucija. Gramatika- Present Tense - pregled

2 1 0

2. Money matters (nast.) - osobno bankarstvo. Investicije.

Gramatika: Pres. Tense with adverbs of frequency. 2 1 0

3.

Products in retail banking - upoznavanje s pojmom "retail

banking". Razgovor s klijentima kako bi se doznale

njihove potrebe. Gramatika: Modalni glagoli- mogućnost i

vjerojatnost

2 1 0

4.

Products in retail banking (nast.) - online banking -

prednosti i nedostatci. Gtamatiak: Imperativ - davanje

naputaka.

2 1 0

5.

Products in retail banking (nast.) - usporeĊivanje

bankovnih proizvoda. Gramatika: komparacija. I.

kolokvij

2 1 0

6.

Personal loans and credits - upoznavanje s vrstama kartica

- credit & debit card. Krediti i prekoraĉenja. Gramatika:

Modalnoi glagoli za izricanje obveze, potrebe i zabrane.

2 1 0

7. Personal loans and credit (nast.) - korištenje kartica.

Objašnjenje pojma "hipoteka". Gramatika: 1. kondicional 2 1 0

8.

Islamic banking - osnove islamskog bankarstva;

korporativno bankarstvo, privatno bankarstvo.Gramatika:

Past Simple, Used to.

2 1 0

9. Islamic banking (nast.) -Usporedba isl. i neisl. bankarstva.

Past Cont. & Modals in the past 2 1 0

10. Pripreme za II kol. II kolokvij 2 1 0

UKUPNO SATI 20 10 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 47 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 48 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŢIŠTA

Semestar 4./LJETNI

Broj ECTS bodova 7

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija mr. sc. Ivana Kraljević-Radalj, predavaĉ

Zgrada, kabinet

Telefon -

e-mail [email protected]

Suradnik Branka Volarević, mag. oec.

Zgrada, kabinet Tina Ujevića 1, Ploĉe

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Financijski sustav:institucije,usluge,tokovi,trţišta,zakoni i ugovori. Razlozi postojanja.

Financiranje:raĉuni kapitala, posuĊivanje i zaduţivanje, izravne i posredne financije, financijski

stvarni rast, internacionalizacija, globalizacija. Bankovni posrednici:vrste institucija, proizvodi,

konkurencija, financijska transformacija i upravljanje rizicima, osiguranje operacija, nadzor i

stabilnost sustava. Institucionalni investitori: osiguravajuća društva, investicijski i mirovinski

fondovi,regulative i nadzori, proizvodi i povezivanja s drugim institucijama.Novĉano

trţište:unutarnji i vanjski novac, kruţenje novca, inter-bankovno trţište. Primarna trţišta kapitala:

organizacija emisija, izvedbeni raĉuni i operacije. Sekundarna trţišta kapitala: razine trţišta,pravila i

nadzor na trţištu, tehnike trgovanja, operacije na trţištima, formiranje portfelja i osnovni burzovni

pokazatelji.Ishodi uĉenja kolegija.

Upoznati studente s vrstama,funkcijama i organizacijom financijskih institucija i trţišta,te

suvremenim pojavama i kriterijima na tom podruĉju.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Mishkin, F.,S.,Eakins,S.G., Financijska trţišta i institucije , MATE, Zagreb,2005.

2. Pojatina,D., trţište kapitala, Ekonomski fakultet Split, 2000.

3. Saunders,A.,Cornett,M.M., Financijska trţišta i institucije, Masmedia, Zagreb,2006.

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 49 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

4. B.J. Foley, Trţišta kapitala, MATE, Zagreb, 1993.

Izborna literatura

1. -

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Financijski sustav: institucije, usluge, tokovi, trţišta,

zakoni i ugovori 2 2 0

2. Financiranje: raĉuni kapitala, posuĊivanje i zaduţivanje 2 2 0

3. izravne i posredne financije, financijski stvarni rast,

internacionalizacija, globalizacija 2 2 0

4. Bankovni posrednici:vrste institucija, proizvodi,

konkurencija 2 2 0

5. Financijska transformacija i upravljanje rizicima,

osiguranje operacija, nadzor i stabilnost sustava 2 2 0

6.

Institucionalni investitori: osiguravajuća društva,

investicijski i mirovinski fondovi,regulative i nadzori,

proizvodi i povezivanja s drugim institucijama.

2 2 0

7. Novĉano trţište:unutarnji i vanjski novac, kruţenje novca,

inter-bankovno trţište 2 2 0

8. Primarna trţišta kapitala: organizacija emisija, izvedbeni

raĉuni i operacije 2 2 0

9. Sekundarna trţišta kapitala: razine trţišta,pravila i nadzor

na trţištu, tehnike trgovanja, operacije na trţištima 2 2 0

10. Formiranje portfelja i osnovni burzovni pokazatelji 2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

NE

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 50 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija JAVNE FINANCIJE

Semestar 4./LJETNI

Broj ECTS bodova 7

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija mr.sc. Sanda Kapetanović, predavaĉ

Zgrada, kabinet Prostorije studija FM-a, Ploĉe – Dom športova

Telefon -

e-mail [email protected]

Suradnik -

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail -

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija Sadrţaj i funkcija javnih financija. Teorija i politika javnih prihoda i javnih

rashoda. Temeljni oblici i vrste javnih prihoda i rashoda. Naĉela oporezivanja, prevaljivanje poreza i

mikroekonomski uĉinci javnih prihoda. Ekonomika javnog duga. Metode i politika redistribucije

dohotka . Globalizacija svjetskog gospodarstva i neophodnost usklaĊivanja fiskalnih odluka ma

meĊunarodnom planu.

Ishodi učenja kolegija Steći znanje i razumijevanje temeljnog sadrţaja kolegija javnih financija te

usvojiti znaĉenje i karakter javnih prihoda i rashoda te ostalih fiskalnih pojmova potrebnih i korisnih

pri donošenju poslovnih odluka, ali i pri oblikovanju i izraţavanju politiĉke volje u demokratski

ureĊenoj drţavi.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Jelĉić Barbara, Javne financije, Zagreb 2001., RRIF

2. Rosen, S., H., Javne financije, 8. Izdanje , Institut za javne financije, Zgb,2010.

3. Jurković, P., Javne financije , Masmedia, Zagreb, 2002.

Izborna literatura

1. Odabrani ĉlanci iz struĉnih ĉasopisa.

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 51 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Pojam, svrha, funkcije javnih financija 2 2 0

2. Javni sektor, teorija javnih dobara 2 2 0

3. Javni prihodi - obiljeţja, klasifikacija 2 2 0

4. Naĉela oporezivanja; kriteriji izbora optimalnog sustava

oporezivanja 2 2 0

5. Javni rashodi: klasifikacija, dinamika, uzroci ubrzanog

rasta, vrednovanje javnih rashoda 2 2 0

6. Prevaljivanje poreza: faze, mikroekonomski pristup

prevaljivanju poreza; 2 2 0

7. Javni dug i javni zajam kao instrumenti ekonomske i

fiskalne politike 2 2 0

8. Redistribucija dohodtka; Koordinacija odluka u podruĉju

javnih financija 2 2 0

9. Optimalna razina donošenja odluka o fiskalnim pitanjima 2 2 0

10. Prednosti i nedostaci decentralizacije 2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 52 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija BURZE VRIJEDNOSNICA

Semestar 4./LJETNI

Broj ECTS bodova 6

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija doc.dr.sc. Ivo Šperanda

Zgrada, kabinet Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Lapadska obala

7, Dubrovnik – E-K2

Telefon 020/445 921

e-mail [email protected]

Suradnik Ana Vlahov, dipl.oec.

Zgrada, kabinet Prostorije studija FM-a, Ploĉe – Dom športova

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Izravno financiranje i uloga vrijednosnih papira u financiranju poslovanja. Vrste i razvoj

financijskih trţišta: primarno, sekundarno , organizirano i neorganizirano trţište.Osnovne vrste i

podjela vrijednosnih papira. Dionice i obveznice.Pregled i karakteristike ostalih vrsta vrijednosnih

papira. Nominalne i trţišne cijene vrijednosnica - metode izraĉuna. Investiranje u dionice vs

spekulativno ulaganje. Poslovanje na trţištima s posebnim naglaskom na problematiku rizika i

neizvjesnosti.Burze: oblici, burzovni posrednici.Uvod u teoriju modernog portfelja. Diferencirani

portfelj vs selektivni portfelj. Investiranje u vrijednosne papire i burzovne špekulacije. Tehniĉka

analiza cijena vrijednosnica i fundamentalna analiza cijena na burzama.

Ishodi učenja kolegija

Pri osmišljavanju kolegija BURZE VRIJEDNOSNICA rukovodilo se pristupom koji je

orijentiran na studenta i na krajnji ishod, a to je ono što student zna ili moţe uĉiniti nakon uspješno

završenog kolegija. Ishodi uĉenja predmetnog kolegija referiraju se na ishode uĉenja cijelog

studijskog programa što vodi do konaĉne i potpune kvalifikacije studenta. Putem predavanja,

diskusija, vjeţbi, konzultacija i ispita razvijaju se i potiĉu osnovne kategorije ishoda uĉenja:

razumijevanje i znanje; primjena znanja i vještina; intelektualne vještine; praktiĉne i komunikacijske

vještine, permanentnog usavršavanja s osnovnim ciljem kolegija: shvatiti narav vrijednosnica i

njihovo ponašanje na trţištima, te savladati temeljnu problematiku vrijednosnih papira, odreĊivanja

njihovih vrijednosti i upoznati se s tehnikama poslovanja na burzama.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 53 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Lazibat T.,Brizar B.,Baković T., Burzovno poslovanje – terminska trgovina, Znanstvena

knjiga d.o.o., Zagreb, 2007.

2. Papuga M., Orsag S., Adrović Z., Mikac A., Uvod u financijsko trţište i trţište

vrijednosnih papira, Zagrebaĉka poslovna škola, Zagreb, 1990.

Izborna literatura

1. Foley B.J., Trţišta kapitala, Mate d.o.o., Zagreb, 1998.

2. Cjetiĉanin M., Kako ĉitati burzovna izvješća, Poslovna knjiga - Infoinvest, Zagreb, 1994.

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Vrste i razvoj financijskih trţišta.Burze, oblici, burzovni

posrednici 2 2 0

2. Izravno financiranje i uloga vrijednosnih papira u

financiranju poslovanja. 2 2 0

3. Vrste i podjela vrijednosnica.Dionice , obveznice. 2 2 0

4. Pregled i karakteristike ostalih vrsta vrijednosnih papira 2 2 0

5. Nominalne i trţišne cijene vrijednosnica - metode

izraĉuna 2 2 0

6. Investiranje u dionice vs spekulativno ulaganje. 2 2 0

7. Poslovanje na trţištima s posebnim naglaskoma na

problem rizika i neizvjesnosti. 2 2 0

8. Uvod u teoriju modernog portfelja: diferencirani vs

selektivni portfelj 2 2 0

9. Investiranje u vrijednosnice, burzovne špekulacije,

hedgiranje 2 2 0

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 54 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

10. Tehiĉka analiza cijena vrijednosnica , fundamentalna

analiza cijena vrijednosnica 2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 55 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija BANKARSTVO

Semestar 4./LJETNI

Broj ECTS bodova 6

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija Mr. sc. Ivana Kraljević-Radalj, predavaĉ

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

Suradnik Branka Volarević, mag. oec.

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail branka.erak @gmail.com

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Bankovni sustav Republike Hrvatske. Uloga banaka u gospodarstvu:pojam, povijesni

razvoj,funkcije banke, upravljanje bankom. Vrste banaka: središnja banka,univerzalne

banke,specijalizirane banke,poslovne banke,razvojne banke,komercijalne i investicijske banke.

Poslovno okruţje banke: izvori sredstava,naĉini financiranja poduzeća,kreiranje novca,kreditna

multiplikacija.Bankarsko poslovanje: bankarski poslovi,kreditni plasmani,vrste kredita,štednja,

investicije. Vrijednosni papiri u bankarskom poslovanju:obveznice,dionice,instrumenti novĉarskog

trţišta. Rizici u bankarskom poslovanju: definiranje rizika,mjerenje rizika,upravljanje rizikom,vrste

rizika. Planiranje bankarskog poslovanja i mjerenje njegove uspješnosti:

likvidnost,sigurnost,bilanca,P&L, analiza izvješća.

Ishodi učenja kolegija

Upoznati studente sa sveobuhvatnim poslovanjem banaka i s bakarskom poslovnom politikom

nadasve u vezi s poslovanjem gospodarstva.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Kandţija V., Ţivko I., Poslovna politika banaka, Sveuĉilište u Mostaru/Sveuĉilište u

Rijeci, Mostar-Rijeka 2004.

2. Brig 2.Srb B., Matić B., Bankarsko poslovanje, Sveuĉilište u Osijeku,Osijek, 2003.

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 56 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

3. Vidu 3. Viduĉićĉić, Lj., Financijski menadţment, III. izdanje RRiF, Zagreb, 2002.

Izborna literatura

1. Van 4. Koch T.W., MacDonald S.S., Bank Management, 5th Edition, Thomson South-

Westrn , Mason Ohio, USA,2003.

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Bankovni sustav Republike Hrvatske 2 2 0

2. Uloga banaka u gospodarstvu:pojam, povijesni

razvoj,funkcije banke, upravljanje bankom. 2 2 0

3.

Vrste banaka: središnja banka,univerzalne

banke,specijalizirane banke,poslovne banke,razvojne

banke,komercijalne i investicijske banke

2 2 0

4.

Poslovno okruţje banke: izvori sredstava,naĉini

financiranja poduzeća,kreiranje novca,kreditna

multiplikacija

2 2 0

5. Bankarsko poslovanje: bankarski poslovi i kreditni

plasmani 2 2 0

6. Vrste kredita, štednja, investicije 2 2 0

7.

Vrijednosni papiri u bankarskom

poslovanju:obveznice,dionice,instrumenti novĉarskog

trţišta

2 2 0

8. Rizici u bankarskom poslovanju: definiranje rizika,

mjerenje rizika 2 2 0

9. Upravljanje rizikom, vrste rizika 2 2 0

10. Planiranje bankarskog poslovanja i mjerenje njegove

uspješnosti: likvidnost,sigurnost,bilanca,P&L, analiza

izvješća

2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 57 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija FINANCIRANJE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Semestar 4./LJETNI

Broj ECTS bodova 4

Status kolegija Izborni

Nositelj kolegija Mr. sc. Ivana Kraljević-Radalj, predavaĉ

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

Suradnik Branka Volarević, mag. oec.

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail branka.erak @gmail.com

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Jednostavno knjigovodstvo. Poslovne knjige u sustavu jednostavnog knjigovodstva. Biljeţenje

poslovnih dogaĊaja u neprofitnim organizacijama u sustavu dvostavnog knjigovodstva. Poslovne

knjige u sustavu dvojnog knjigovodstva. Raĉunski plan. Procjenjivanje bilanĉnih pozicija.

Vrednovanje imovine. Izvori financiranja. Priznavanje prihoda i rashoda. Fondovsko

raĉunovodstvo.

Temeljni financijski izvještaji: Bilanca. Raĉun prihoda i rashoda. Bilješke uz financijske izvještaje.

Revizijski postupci. Statistiĉki izvještaji neprofitnih organizacija: Statistiĉki izvještaji za

meĊurazdoblje tijekom godine. Vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu. Godišnji

statistiĉki izvještaj neprofitnih organizacija.

Ishodi učenja kolegija

Cilj programa je upoznati studente sa specifiĉnostima neprofitnih organizacija te raĉunovodstva

proraĉuna i proraĉunskih korisnika kao dijelova cjelovitog raĉunovodstvenog sustava u Republici

Hrvatskoj. Studenti trebaju steći temeljna znanja o modificiranom raĉunovodstvenom sustavu

kojega koriste neprofitne organizacije - pravne osobe i udruţenja osoba osnovane radi ostvarenja

humanitarnih, društvenih, znanstvenih i drugih sliĉnih ciljeva ne sa svrhom ostvarenja dobitka već s

neprofitnim financijskim rezultatom svojih aktivnosti.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 58 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

Obvezna literatura

1. Grupa autora "Raĉunovodstvo neprofitnih organizacija" , RRIF plus, Zagreb, 2007.

2. Grupa autora "Raĉunovodstvo proraĉuna i proraĉunskih korisnika", II izmijenjena i

dopunjena naklada, RRIF plus, Zagreb 2004.

Izborna literatura

1. -

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Jednostavno knjigovodstvo. Poslovne knjige u sustavu

jednostavnog knjigovodstva 2 1 0

2. Biljeţenje poslovnih dogaĊaja u neprofitnim

organizacijama u sustavu dvostavnog knjigovodstva. 2 1 0

3. Poslovne knjige u sustavu dvojnog knjigovodstva.

Raĉunski plan 2 1 0

4. Procjenjivanje bilanĉnih pozicija. Vrednovanje imovine. 2 1 0

5. Izvori financiranja. Priznavanje prihoda i rashoda.

Fondovsko raĉunovodstvo 2 1 0

6. Temeljni financijski izvještaji: Bilanca. Raĉun prihoda i

rashoda. Bilješke uz financijske izvještaje 2 1 0

7. Revizijski postupci 2 1 0

8. Statistiĉki izvještaji neprofitnih organizacija: Statistiĉki

izvještaji za meĊurazdoblje tijekom godine 2 1 0

9. Vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu. 2 1 0

10. Godišnji statistiĉki izvještaj neprofitnih organizacija. 2 1 0

UKUPNO SATI 20 10 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 59 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 60 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija ENGLESKI JEZIK IV

Semestar 4./LJETNI

Broj ECTS bodova 4

Status kolegija Izborni

Nositelj kolegija Tereza Matić Ivušić, prof., viši pred.

Zgrada, kabinet Sveuĉilište, Ul. Ćira Carića 4, kabinet A32

Telefon 020/445 873

e-mail [email protected]

Suradnik Mirela Šalković, mag. educ. philol. croat. et angl.

Zgrada, kabinet Predavaonica u Domu športova, Ploĉe

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Students expand their knowledge of a bank and banking, including the history of banking.

Presentation skills are acquired, too. Finance in companies includes the basic documents, terms such

as billing period, assets, equity, liabilities, long-term and short-term loan. Corporate banking and the

role of central banks is discussed. Guidelines for bank advisers is also given. Language: Correct

writing of large numbers. Grammar: Present perfect to start a conversation as an introduction to a

business talk. Passive in formal communication ; Quantifiers.

Ishodi učenja kolegija

Usvojene pismene i usmene komunikacijske vještine studenti primjenju na odrţavanje prezentacija,

voĊenje poslovnih razgovora, donošenje poslovnih planova. Oĉekuje se pravilna uporaba

gramatiĉkih specifiĉnosti što ih zahtijeva posao bankarskog savjetnika ili poslovni razgovori.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo: Pozitivna ocjena iz 2 kolokvija oslobaĊa

studenta pismenog dijela ispita.

Studenti u ovome semestru pripremaju jednu

prezentaciju kao uvjet za pristupanje II. kolokviju.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Rosemberg, M., English for Banking and Finance 2 Vocational English Course Book,

Pearson Longman, 2012

2. www.unidu.hr/Merlin/Engleski 4

3. www.askoxford.com/Better writing

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 61 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

Izborna literatura

1. Ivir,V. Hrvatsko – engleski rjeĉnik poslovno – administrativnog nazivlja, Školska knjiga,

Zagreb, 2007

2. Password English Dictionary for Speakers of Croatian , Školska knjiga, Zagreb, 2002

3. Financial Times

4. The Economist

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1.

The structure of a bank - odjeli i sluţbe. Razvijanje kom.

vještina- razgovor o poslovima u banci. Povijest

bankarstva .Gramatika: Gerund i infinitiv.

2 1 0

2.

The structure of a bank (nast.) - rukovodeće strukture-

hijerarhija. Prezentacijske vještine.Gramatika: Past Simple

&Future foms .

2 1 0

3. Finance in companies - protok novca. Tri najvaţnija

dokumenta što ih tvrtke objavljuju. 2 1 0

4. Finance in companies (nast.) - prihodi-rashodi; aktiva-

pasiva.Gramatiaka: uporaba pasiva. I. kolokvij 2 1 0

5.

Corporate banking - razmatra se razlika izmeĊu

korporativnog i privatnog bankarstva. Proizvodi i usluge

za korporatibvne klijente. Gramatika. 2. kondicional

2 1 0

6.

Corporate banking (nast.)- Razvijanje komunikacijskih

vještina. Razgovor s korporativnim klijentima. Ponuda

prizvoda. Gramatika. Modalni glagoli u poslovnoj

komunikaciji.

2 1 0

7. Prezentacija 2 1 0

8.

Central banks and banking regulations - struktura i uloga

središnje banke. Poslovni ciklus i likvidnost. Gramatika.

Gerund u sluţbi subjekta i objekta.

2 1 0

9. Central banks and banking regulations (nast.) -

gospodarske promjene. Gramatika: Present Perf. Cont. 2 1 0

10. Prgled gradiva i priprema za II kol. II kolokvij 2 1 0

UKUPNO SATI 20 10 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 62 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 63 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija MEĐUNARODNE FINANCIJE

Semestar 5./ZIMSKI

Broj ECTS bodova 7

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija Tonći Vicelić, dipl. oec., predavaĉ

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

Suradnik -

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail -

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

1. MeĊunarodni monetarni sustav - povijesni razvoj; 2. MeĊunarodne monetarne i financijske

institucije; 3. Problemi meĊunarodne likvidnosti; 4. Devizni teĉaj i gospodarstvo

5. Problemi izbora teĉajnog reţima; 6. Optimalno valutno podruĉje; 7. Financijske krize i zaraze

8. Nova svjetska financijska arhitektura

Ishodi učenja kolegija

Uvesti studente u problematiku meĊunarodnog monetarnog sustava (njegove povijesti i pravaca

budućeg razvoja), zatim deviznog teĉaja promatrano iz makroekonomske perspektive, monetarnih

integracija te uloge meĊunarodnih financijskih i monetarnih institucija u suvremenom svjetskom

gospodarstvu kao i probleme meĊunarodne likvidnosti i financijskih kriza.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Hallwood C. P., MacDonald R.: «International Money and Finance», 3rd Edition,

Blackwell Publishing 2000.

2. Krugman P.R., Obstfeld M.: «International Economics: Theory and Policy», Pearson

Addison Wesley, 6th Edition 2004.

Izborna literatura

1. -

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 64 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. MeĊunarodni monetarni sustav - povijesni razvoj 2 2 0

2. MeĊunarodne monetarne i financijske institucije 2 2 0

3. Problemi meĊunarodne likvidnosti 2 2 0

4. Devizni teĉaj i gospodarstvo 2 2 0

5. Problemi izbora teĉajnog reţima 2 2 0

6. Optimalno valutno podruĉje 2 2 0

7. Financijske krize i zaraze 2 2 0

8. Uloga deviznog teĉaja u meĊunarodnim financijama 2 2 0

9. MeĊuanrodno kretanje kapitala 2 2 0

10. Nova svjetska financijska arhitektura 2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 65 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija UPRAVLJANJE RIZICIMA

Semestar 5./ZIMSKI

Broj ECTS bodova 6

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija Doc. dr. sc. Ivo Šperanda

Zgrada, kabinet Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Lapadska obala

7, Dubrovnik – E-K2

Telefon

e-mail [email protected]

Suradnik Damir Vekić, dipl. oec.

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Rizik i sklonost riziku u ekonomskoj analizi i menadţerskom odluĉivanju; Vrste rizika; Rizici i

upravljanje rizicima u vanjskoj trgovini; Teorijski koncepti upravljanja rizicima; Proces integriranog

upravljanja rizicima; Instrumenti upravljanja rizicima; Menadţment rizika u osiguranju; Upravljanje

rizicima u bankarstvu.

Ishodi učenja kolegija

Cilj kolegija jest objasniti potrebu za upravljanjem rizicima kako bi se izbjegle opasnosti velikih

gubitaka, izgubljenih investicija ili propasti poduzeća. Nakon odslušanog i poloţenog kolegija,

studenti će steći znanja o vrstama rizika s naglaskom na rizike kojima je izloţeno poslovanje

poduzeća. Nadalje, polaznici će steći znanja i vještine potrebne za rješavanje kvantitativnih

problema izbora investicijske opcije, odnosno za izvlaĉenje zakljuĉaka iz matematiĉkih i

simulacijskih modela pri ĉemu će se sluţiti elementarnim statistiĉko-matematiĉkim postupcima

analize rizika.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Miloš Sprĉić, D. (2013.), Upravljanje rizicima, Sinergija, Zagreb

2. Ćurak, M. i Jakovĉević, D.(2007.), Osiguranje i rizici, RRIF plus, Zagreb

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 66 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

3. Culp. L. C. (2001), The Risk Management Process – Business Strategy and Tactics, John

Wiley & Sons,

Izborna literatura

1. Chew, D. (2008), Corporate Risk Management, Columbia University Press

2. Chapman, C. i Ward, S., (2003) Project Risk Management: Processes, Techniques, and

Insights, New York, Wiley

3. Barton, T.L., Shenkir, W.G. i Walker, P.L., (2002) Making Enterprise Risk Management

Payoff: How Leading Companies Implement Risk Management, New York, FT Press.

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Rizik u ekonomskoj analizi i menadţerskom odluĉivanju 2 2 0

2. Vrste rizika 2 2 0

3. Rizici i upravljanje rizicima u vanjskoj trgovini 2 2 0

4. Teorijski koncepti upravljanja rizicima 2 2 0

5. Proces integriranog upravljanja rizicima - analiza

poslovanja poduzeća 2 2 0

6. Proces integriranog upravljanja rizicima - identifikacija i

mapiranje rizika 2 2 0

7. Proces integriranog upravljanja rizicima - metode

kvantifikacije rizika i postupanje s rizicima 2 2 0

8. Instrumenti upravljanja rizicima 2 2 0

9. Menadţment rizika u osiguranju 2 2 0

10. Upravljanje rizicima u bankarstvu 2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 67 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

Da, na engleskom jeziku

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 68 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija PLATNI PROMET

Semestar 5./ZIMSKI

Broj ECTS bodova 6

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija mr.sc. Sanda Kapetanović, predavaĉ

Zgrada, kabinet Prostorije studija FM-a, Ploĉe – Dom športova

Telefon -

e-mail [email protected]

Suradnik Vedran Maleta, mag.oec.

Zgrada, kabinet Prostorije studija FM-a, Ploĉe – Dom športova

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Sustav platnog prometa (HSVP, TARGET 2, EuroNKS). Registar raĉuna, naĉini i postupci plaćanja.

Oblici platnog prometa (gotovinsko, bezgotovinsko, obraĉunsko). E- novac. Instrumenti osiguranja

naplate (ĉek, mjenica, zaduţnica, bankarska garancija, zalog, fiducija). Devizni sustav Hrvatske.

Osnovni instrumenti plaćanja u meĊunarodnom platnom sustavu.

Ishodi učenja kolegija

Postići znanje, razumijevanje te sposobnost primjene u struci svih naĉina plaćanja u domaćem i

meĊunarodnom platnom prometu.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Zakon o platnom prometu (Narodne novine 117/01 do 136/12)

2. Zakon o deviznom poslovanju (Narodne novine 96/03 do 76/13)

3. Zakon o financijskoj agenciji, Narodne novine, 117/01 do 42/05)

4. Raĉunovodstvo poduzetnika , RRIF plus , Zagreb, 2014.

Izborna literatura

1. Odabrani ĉlanci iz struĉnih ĉasopisa.

POPIS TEMA

Red. NAZIV TEME PREDAVANJA Broj sati

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 69 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

br. P V S

1. Platni promet u zemlji: poslovi platnog prometa 2 2 0

2. Raĉuni za obavljanje platnog prometa: registar raĉuna 2 2 0

3. Naĉini i oblici plaćanja 2 2 0

4. Obraĉunsko plaćanje i vrste; Izvršenje plaćanja 2 2 0

5. Devizni sustav Hrvatske: rezidenti i nerezidenti 2 2 0

6. Devizni raĉun 2 2 0

7. Devizna blagajna; tijek naplate 2 2 0

8. Tekući poslovi i tekuća plaćanja 2 2 0

9. Kapitalni poslovi 2 2 0

10. Izravna ulaganja 2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 70 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Semestar 5./ZIMSKI

Broj ECTS bodova 5

Status kolegija Obvezni

Nositeljica kolegija Doc. dr. sc. Iris Lonĉar

Zgrada, kabinet Zgrada Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,

Lapadska obala 7, Dubrovnik

Kabinet E-K5

Telefon 020/445 924

e-mail [email protected]

Suradnik Višnja Ţivković, dipl.oec

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Pojmovno odreĊenje troškova (distinkcija kategorija trošak-izdatak-rashod),

Obuhvat i klasifikacija troškova;

Raĉunovodstveno praćenje troškova (evidentiranje troškova dugotrajne imovine,

kratkotrajne imovine, rada i usluga);

Obiljeţja strukture troškova u razliĉitim djelatnostima;

Alokacija općih troškova

Kalkulacije

Klasiĉni i suvremeni koncepti obraĉuna troškova, Obraĉun po standardnim troškovima,

Obraĉun po ukupnim i po djelomiĉnim troškovima;

Utjecaj razliĉitih metoda tretiranja troškova na poslovni rezultat;

Sustav planiranja i kontrole troškova u poslovnom sustavu.

Ishodi učenja kolegija

Nakon poloţenog predmeta, student bi trebali biti sposobni razumjeti sadrţaj raĉunovodstvene

kategorije troškova i prepoznati utjecaj ove veliĉine na rezultat poslovanja.

Oni bi trebali biti u mogućnosti:

Razumjeti mjesto i ulogu raĉunovodstva troškova u teoriji i praksi, te polazišta koja treba

uvaţavati pri njegovu ustroju u poslovnim sustavima

Provesti raĉunovodstveno evidentiranje troškova u konkretnim poslovnim sustavima,

Izvršiti raspoznavanje i alokaciju općih troškova

Samostalno izraditi kalkulacije u trgovaĉkim, proizvodnim i usluţnim poslovnim sustavima

Donositi odluke i smjernice za upravljanje troškovima temeljno na raĉunovodstvo-

financijskim izvještajima

Razumjeti uzroĉno-posljediĉne veze troškova i ostalih raĉunovodstvenih kategorija, te ih

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 71 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

objasniti s „raĉunovodstvenog“ aspekta.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Polimeni, R. S., Handy, S. A. & Cachin, J. A. (1999): Troškovno raĉunovodstvo, III

izdanje, prijevod Faber & Zgombić Plus, Zagreb

2. Draţić-Lutilsky, I. et al. (2010): Raĉunovodstvo (red. Gulin, D. & Ţager, L.), III

izmijenjeno izdanje, Hrvatska zajednica raĉunovoĊa i financijskih djelatnika i Ekonomski

fakultet Zagreb, ili prethodna izdanja istih autora – IZABRANA POGLAVLJA

3. Broz Tominac, S. et al. (2010): Raĉunovodstvo – priruĉnik za vjeţbe (red. Perĉević), III

izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Hrvatska zajednica raĉunovoĊa i financijskih djelatnika

Zagreb ili prethodna izdanja istih autora – IZABRANI DIJELOVI

4. Predavanja (PP prezentacije) i ostale informacije o kolegiju RAĈUNOVODSTVO

TROŠKOVA dostupne na mreţnim stranicama Sveuĉilišta u Dubrovniku kroz sustav

uĉenja na daljinu - MERLIN

Izborna literatura

1.

Gulin, D. et al. (2011): Upravljaĉko raĉunovodstvo (red. Gulin, D. & Peršić, M.),

Hrvatska zajednica raĉunovoĊa i financijskih djelatnika Zagreb – IZABRANA

POGLAVLJA

2. Horngren, C. T., Foster, G. & Datar, S. M. (2006): Cost Accounting, Prentice-Hall, New

Yersey

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Uvod – informacije o kolegiju; Definiranje raĉunovodstva

troškova; 2 1 0

2.

Raĉunovodstvo troškova u suodnosu s ostalim dijelovima

raĉunovodstvenog informacijskog sustava poslovnih

subjekata;

2 1 0

3. Pojmovno odreĊenje relevantnih troškovnih kategorija; 2 1 0

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 72 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

4. Raĉunovodstveno praćenje troškova; 2 1 0

5. Obiljeţja strukture troškova u razliĉitim djelatnostima 2 1 0

6. Alokacija općih troškova – nositelji i mjesta troškova; 2 1 0

7. Kalkulacije; 2 1 0

8. Klasiĉni i suvremeni koncepti obraĉuna troškova; 2 1 0

9. Utjecaj razliĉitih metoda tretiranja troškova na poslovni

rezultat; 2 1 0

10. Planiranje i kontrola troškova u poslovnim sustavima 2 1 0

UKUPNO SATI 20 10 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

Erasmus studentima pruţena je mogućnost praćenja nastave na engleskom jeziku.

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 73 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija PODUZETNIŠTVO

Semestar 5./ZIMSKI

Broj ECTS bodova 4

Status kolegija Izborni

Nositelj kolegija doc. dr. sc. Zorica Krţelj Ĉolović

Zgrada, kabinet Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, ured EK-6

Telefon 020/445-925

e-mail [email protected]

Suradnik Branka Volarević, mag. oec.

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Pojmovno odreĊenje poduzetništva i poduzetnika; Uloga poduzetnika u nacionalnoj ekonomiji;

Funkcije poduzetništva; Poduzetniĉko okruţenje i njegov utjecaj na stvaranje poduzetniĉke klime;

Poduzetniĉka infrastruktura; Izrada elemenata poslovnog plana i znaĉaj poslovnog plana za uspjeh

poduzetniĉkog projekta; Komparativna analiza poduzetništva; Najuĉestaliji pravni oblici poduzeća u

poduzetniĉkoj ekonomiji; Izazovi poduzetništva u suvremenom poslovnom okruţenju;

Poduzetništvo u globalnim ekonomijama.

Ishodi učenja kolegija

Stjecanje znanja o teorijskim pojmovima i znaĉenju poduzetniĉkih procesa. Ovladati vještinama

utemeljenim na znanju i sposobnostima rješavanja problema poduzetniĉke prakse. Ovladati

sposobnostima rješavanja teškoća poslovanja. Razviti osobni interes za poduzetništvo.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Škrtić M. Poduzetništvo, Sinergija, Zagreb, 2006.

2. Hisrich, R.D., Peters, M.P., Shepherd, D.A., Poduzetništvo, sedmo izdanje, MATE d.o.o.,

Zagreb, 2011.

Izborna literatura

1. Delić, A., Oberman Peterka, S., Perić, J. Ţelim postati poduzetnik, Ekonomski fakultet u

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 74 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

Osijeku, Osijek, 2014.

2. Martina, R.L., Osberg, S., Socijalno poduzetništvo, Autonomni centar ACT Ĉakovec,

2009.

3. Kuratko, Donald F., Richard M. Hodgetts: Entrepreneurship: Theory, Process, and

Practice, 6th ed., South-Western College Publishing, 2003.

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Tradicionalno, socijalno i korporativno poduzetništvo 2 1 0

2. Pojmovno odreĊenje poduzetnika-tipovi i osobine

poduzetnika 2 1 0

3. Problemi s kojima se susreću poduzetnici na putu od ideje

do njezine realizacije 2 1 0

4. Funkcije poduzetništva 2 1 0

5. Pravni oblici poduzeća 2 1 0

6. Poduzetniĉka infrastruktura – poduzetniĉke zone,

inkubatori i poduzetniĉki centri 2 1 0

7. Pokretanje poduzetniĉkog projekta 2 1 0

8. Poduzetništvo u Republici Hrvatskoj 2 1 0

9. Komparativna analiza poduzetništva –SAD, EU i Japan 2 1 0

10. Stvaranje klastera u funkciji povećanja konkurentskih

prednosti 2 1 0

UKUPNO SATI 20 10 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 75 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 76 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija STRATEGIJSKI MENADŢMENT

Semestar 5./ZIMSKI

Broj ECTS bodova 4

Status kolegija Izborni

Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguţ

Zgrada, kabinet Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Telefon 020/445 925

e-mail [email protected]

Suradnik Jelena Kiš, dipl.oec.

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

DETALJNI OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Uvod u strategijski menadţment. Strategija i strategijski menadţment. Strateška analiza okruţenja.

Strateška namjera. Formulacija strategije - korporacijske strategije, poslovne i funkcionalne

strategije. Implementacija strategije i strateška kontrola. Resursni pristup strategiji poduzeća.

Globalni strategijski menadţment.

Ishodi učenja kolegija

Studenti će nakon odslušanog kolegija i poloţenog ispita biti u stanju razlikovati strategiju od

strategijskog menadţmenta iz razliĉitih perspektiva, obavljati rukovodeće poslove upravljanja u

svim kategorijama poduzeća bez obzira na veliĉinu i djelatnost koju obavljaju, analizirati sluĉajeve

iz poslovne prakse (s obzirom na unutarnje i vanjsko okruţenje, resurse, prilike, prijetnje, snage i

slabosti, portfolio analizu te razine i vrste strategija). TakoĊer će biti u mogućnosti ponuditi moguće

alternativne pravce rješavanja strateških izvora te procijeniti koristi i rizike svih alternativnih

rješenja te preporuĉiti najbolje alternativno rješenje kao i ocjenu te vrednovanje odabrane strateške

alternative, razumjeti će razliku izmeĊu strukturalistiĉkog i resursnog pristupa strategiji, te razumjeti

razliĉite naĉine izlaska na inozemna trţišta, posebice ulogu i vaţnost strateških saveza u

suvremenom poslovanju.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 77 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

1. Buble, M. (ur.), Strateški menadţment, Sinergija, Zagreb, 2005.

2. Thompson, A. A. Jr., Strickland A. J. III i Gamble, J. E., Strateški menadţment: u potrazi

za konkurentskom prednošću, IV izdanje, MATE, Zagreb, 2006.

Izborna literatura

1. Hitt, M. A., Ireland R. D., Hoskisson, R. E., Strategic Management: Competitiveness and

Globalization, Concepts, Cengage Learning, 2010.

2. Wheelen, T.L., Hunger, J.D., Essentials of Strategic Management, Fifth Edition, Pearson

Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2010.

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Uvod u strategijski menadţment. 2 1 0

2. Proces strategijskog menadţmenta. 2 1 0

3. Strukturalistiĉki i resursni pristup strategiji. 2 1 0

4. Strateška analiza vanjskog okruţenja. 2 1 0

5. Strateška analiza unutarnjeg okruţenja. 2 1 0

6. Strateška namjera. 2 1 0

7. Formulacija korporacijske strategije. 2 1 0

8. Formulacija poslovne i funkcionalne strategije.. 2 1 0

9. Implementacija strategije i strateška kontrola. 2 1 0

10. Globalni strategijski menadţment. 2 1 0

UKUPNO SATI 20 10 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 78 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 79 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija MENADŢERSKO RAČUNOVODSTVO

Semestar 6./LJETNI

Broj ECTS bodova 6

Status kolegija Obvezni

Nositeljica kolegija Doc. dr. sc. Iris Lonĉar Zgrada, kabinet Zgrada Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,

Lapadska obala 7, Dubrovnik

Kabinet E-K5 Telefon 020/445 924

e-mail [email protected]

Suradnik Ana Vlahov, dipl. oec. Zgrada, kabinet sportska dvorana Ploĉe

Telefon - e-mail [email protected]

DETALJNI OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Teorijski koncept upravljaĉkog raĉunovodstva – mjesto i uloga u korporativnom upravljanju;

Procesi planiranja i kontrole u upravljanju poslovnim sustavima;

Raĉunovodstvo odgovornosti (poslovni plan, budţetiranje, transferne cijene);

Upravljanje novĉanim tokom;

Strategijsko raĉunovodstvo i njegovi instrumenti (Obraĉun troškova procesa, ciljnih

troškova, troškova kvalitete, ţivotnog vijeka, BSC);

Definiranje i tumaĉenje relevantnih informacija iz raĉunovodstvenih i financijskih izvještaja

potrebnih za procese odluĉivanja;

Povezivanje raĉunovodstveno-financijskog aspekta poslovanja s procesom donošenja

menadţerskih odluka.

Ishodi učenja kolegija

Studenti bi trebali biti osposobljeni za razumijevanje i ispravno korištenje teorija, metoda i

kategorija sadrţanih u internim izvještajima upravljaĉkog raĉunovodstva. Osim toga, oni bi trebali

biti u mogućnosti prepoznati veze upravljaĉkog raĉunovodstva s ostalim dijelovima

raĉunovodstvenog, ali i neraĉunovodstvenog informacijskog sustava. Time bi na konstruktivan

naĉin mogli sudjelovati u kreiranju tokova informacija i organiziranju cjelokupnog informacijskog

(odnosno i šire promatrano, poslovnog) procesa u konkretnim poslovnim sustavima u kojima budu

djelovali.

Konaĉni cilj bio bi osposobljavanje studenata da tumaĉe i koriste izvještaje strategijskog

raĉunovodstva pri obavljanju svojih budućih menadţerskih funkcija, kao i da poznavajući

mogućnosti ove discipline budu upoznati koje sve informacije, uz pretpostavku pravilno

postavljenih informacijskih zahtjeva, mogu od njega dobiti.

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 80 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Gulin, D. et al. (2011): Upravljaĉko raĉunovodstvo (red. Gulin, D. & Peršić, M.),

Hrvatska zajednica raĉunovoĊa i financijskih djelatnika Zagreb

2. Belak, V. (1995): Menadţersko raĉunovodstvo, RRIF-plus Zagreb

3. Predavanja (PP prezentacije) i ostale informacije o kolegiju dostupne na mreţnim

stranicama Sveuĉilišta u Dubrovniku kroz sustav uĉenja na daljinu - MERLIN

Izborna literatura

1. Draţić-Lutilsky, I. et al. (2010): Raĉunovodstvo - izabrana poglavlja (red. Gulin, D. &

Ţager, L.), III izmijenjeno izdanje, HZRIF i Ekonomski fakultet Zagreb

2. Gulin, D. et al. (2004): Poslovno planiranje,kontrola i analiza, Hrvatska zajednica

raĉunovoĊa i financijskih djelatnika Zagreb

3. Belak, V. (2014): Analiza poslovne uspješnosti, RRIF-plus Zagreb

4. Garrison, R. H. & Noreen, E. W. (2003): Managerial Accounting, 10

th Edition, McGraw-

Hill Irwin, Boston

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Uvod – informacije o kolegiju; Definiranje koncepta

menadţerskog raĉunovodstva; 2 2 0

2. Mjesto i uloga menadţerskog raĉunovodstva u

korporativnom upravljanju; 2 2 0

3.

Menadţersko raĉunovodstvo u suodnosu s ostalim

dijelovima raĉunovodstvenog informacijskog sustava

poslovnih subjekata;

2 2 0

4. Procesi planiranja i kontrole kao sastavnice menadţerskog

raĉunovodstva u upravljanju poslovnim sustavima; 2 2 0

5. Raĉunovodstvo odgovornosti: poslovni plan, budţetiranje,

transferne cijene; 2 2 0

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 81 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

6. Upravljanje novĉanim tokom; 2 2 0

7. Strategijsko raĉunovodstvo i njegovi instrumenti; 2 2 0

8. Obraĉun troškova procesa, ciljnih troškova, troškova

kvalitete, ţivotnog vijeka, BSC; 2 2 0

9.

Definiranje i tumaĉenje relevantnih informacija iz

raĉunovodstvenih i financijskih izvještaja potrebnih za

procese odluĉivanja;

2 2 0

10. Povezivanje raĉunovodstveno-financijskog aspekta

poslovanja s procesom donošenja menadţerskih odluka. 2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

Erasmus studentima pruţena je mogućnost praćenja nastave na engleskom jeziku.

Više informacija na mreţnim stranicama Sveuĉilišta u Dubrovniku pod „Managerial accounting“ -

Course description for Erasmus students

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 82 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija REVIZIJA

Semestar 6./LJETNI

Broj ECTS bodova 6

Status kolegija Obvezni

Nositelj kolegija mr.sc. Sanda Kapetanović, predavaĉ

Zgrada, kabinet Prostorije studija FM-a, Ploĉe – Dom športova

Telefon -

e-mail [email protected]

Suradnik Vedran Maleta, mag. oec.

Zgrada, kabinet Prostorije studija FM-a, Ploĉe – Dom športova

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija Uvod u kontrolu i reviziju, osnovne vrste kontrola; razlika izmeĊu kontrole,

inspekcije i revizije. Interne i eksterne kontrole. Uvod u internu reviziju, faze i postupci obavljanja

revizije. Temeljne metode revizije financijskih izvještaja.

Ishodi učenja kolegija Postići znanje i razumijevanje sustava kontrole poslovnih subjekata i ulogu

revizije te njeno provoĊenje u financijskim izvještajima.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Ţager K., Ţager L., Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, zagreb, 1999.

2. Soltani B., Revizija, meĊunarodni pristup, MATE d.o.o., Zagreb

3. Helfert E.A. Tehnike financijske analize, VII izdanje, HZRIF zagreb, 1997.

Izborna literatura

1. Odabrani ĉlanci iz struĉnih ĉasopisa.

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Uvod u kontrolu i reviziju 2 2 0

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 83 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

2. Rezlika izmeĊu kontrole, inspekcije i revizije 2 2 0

3. Karakteristike i razine interne kontrole 2 2 0

4. Vrednovanje sustava internih kontrola; odrednice sustava

internih kontrola 2 2 0

5. Metode interne kontrole, struktura sustava internih

kontrola 2 2 0

6. Interna revizija: definicija, znaĉajke, uloga, postupci 2 2 0

7. Rizici interne revizije: upravljanje, procjena, uloga,

odreĊivanje, mjerenje, vrste 2 2 0

8. Metode revizije: opće i specijalne 2 2 0

9. Analitiĉki postupci u reviziji 2 2 0

10. Vrste revizora mišljenja; skraćena revizija 2 2 0

UKUPNO SATI 20 20 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 84 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija JAVNA NABAVA

Semestar 6./LJETNI

Broj ECTS bodova 4

Status kolegija Izborni

Nositelj kolegija Dr. sc. Tomislav Batur, predavaĉ

Zgrada, kabinet Luĉka uprava Ploĉe

Telefon 098 319 646

e-mail [email protected]

Suradnik Branko Putica, dipl. iur.

Zgrada, kabinet Rektorat, Branitelja Dubrovnika 29

Telefon 020/445-853

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Temeljni pojmovi iz Zakona o javnoj nabavi: Ugovor o javnoj nabavi; Ugovor o javnim radovima;

Ugovor o javnoj nabavi roba; Ugovor o javnoj nabavi usluga; Sadrţaj okvirnog sporazuma;

Dinamiĉki sustav nabave; Postupak elektroniĉke draţbe; Ponuditelj;Natjecatelj; Naruĉitelj.

Korištenje Jedinstvenog rjeĉnika javne nabave CPV (Common Procurement Vocabulary). Zakonski

propisana procedura tijeka postupka javne nabve i procedure završetka postupka u simuliranim

sluĉajevima. Vrste ponuda: Neprihvatljiva; Neprikladna i Nepravilna ponuda. Naĉela javne nabave i

izuzeća od primjena postupaka javne nabave. Koraci u postupku: Otvaranje ponuda; Odabir

najpovoljnije ponude; Procjena vrijednosti predmeta nabave; Sklapanje ugovora. Naĉelne usporedbe

Zakona o javnoj nabavi u RH i u zemljama EU.

Ishodi učenja kolegija

Upoznati studente sa zakonski propisanim postupcima javne nabave u Hrvatskoj kojima su

obuhvaćeni postupci javne nabave svih vrijednosti u kojim naruĉitelj i ponuditelj sklapaju ugovor o

javnim radovima,nabavi roba i nabavi usluga.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Zakon o javnoj nabavi , NN br.110/07

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, NN br. 125/08

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 85 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

Izborna literatura

1. -

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Temeljni pojmovi iz Zakona o javnoj nabavi 2 1 0

2.

Ugovor o javnoj nabavi; Ugovor o javnim radovima;

Ugovor o javnoj nabavi roba; Ugovor o javnoj nabavi

usluga; Okvirni sporazum

2 1 0

3. Dinamiĉki sustav nabave; Postupak elektroniĉke

draţbe – Ponuditelj, natjecatelj, naruĉitelj 2 1 0

4. Korištenje Jedinstvenog rjeĉnika javne nabave 2 1 0

5. Zakonski propisana procedura tijeka postupka javne nabve

i procedure završetka postupka u simuliranim sluĉajevima 2 1 0

6. Vrste ponuda: Neprihvatljiva, neprikladna i nepravilna

ponuda 2 1 0

7.

Naĉela javne nabave i izuzeća od primjena postupaka

javne nabave. Koraci u postupku: Otvaranje ponuda i

odabir najpovoljnije ponude

2 1 0

8. Procjena vrijednosti predmeta nabave 2 1 0

9. Sklapanje ugovora 2 1 0

10. Naĉelne usporedbe Zakona o javnoj nabavi u RH i u

zemljama EU 2 1 0

UKUPNO SATI 20 10 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

-

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 86 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Semestar 6./LJETNI

Broj ECTS bodova 4

Status kolegija Izborni

Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguţ

Zgrada, kabinet Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Telefon 020/445 925

e-mail [email protected]

Suradnik Jelena Kiš, dipl.oec.

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail [email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

Pojam, znaĉaj, ciljevi i aktivnosti menadţmenta ljudskih potencijala – upoznavanje s navedenim

pojmovima i njihova osnovna razlika.Menadţment ljudskih potencijala (MLJP) iz perspektive malih

i velikih poduzeća – naĉin funkcioniranja MLJP s obzirom na veliĉinu poduzeća.Okruţenje i

funkcija menadţmenta ljudskih potencijala – unutarnje i vanjsko okruţenje MLJP. Analiza i

oblikovanje posla – temeljni pojmovi analize i oblikovanja posla. Pojam opisa i sadrţaja posla.

Primjeri iz poslovne prakse.Planiranje i privlaĉenje ljudskih potencijala (LJP) – naĉini i metode

planiranja i privlaĉenja LJP.Selekcija i orijentacija ljudskih potencijala – naĉini i metode selekcije i

orijentacije ljudskih potencijala.Obuka ljudskih potencijala – naĉini i vrste obuke ljudskih

potencijala.Upravljanje radnom uspješnošću – pojam radne uspješnosti, ocjenjivanje radne

uspješnosti zaposlenika i menadţera (metode i tehnike).Razvoj zaposlenika i profesionalne karijere

– pojam razvoja zaposlenika, naĉini razvoja zaposlenika, pojam karijere i razvoj profesionalne

karijere.Kompenzacije i ljudski potencijali – pojam i vaţnost kompenzacija u organizaciji.

Upravljanje radnim odnosima – pojam radnih odnosa, sindikati i kolektivno pregovaranje.

Ishodi učenja kolegija

Kolegij omogućava razvoj specifiĉnih i općih kompetencija, znanja i vještina. Specifiĉne

kompetencije i vještine razvijaju se u okviru seminarskih radova i vjeţbi, izradom projektnih

zadataka prema preferencijama studenata. Studenti će nakon odslušanog kolegija i poloţenog ispita

biti u stanju: samostalno osmišljavati i obavljati osnovne poslove iz domene upravljanja ljudskim

potencijalima u svim kategorijama poduzeća, analizirati unutarnje i vanjsko okruţenje menadţmenta

ljudskih potencijala, razumjeti pojam strategijskog menadţmenta ljudskih potencijala, razumjeti

problematiku analize posla i sistematizacije radnih mjesta, razlikovati pojam obuke od pojma

razvoja zaposlenika, primjenjivati modele, metode, tehnike i programe menadţmenta ljudskih

potencijala u poslovnoj praksi (planiranje, privlaĉenje, selekcija i orijentacija ljudskih potencijala) te

rješavati praktiĉne probleme menadţmenta ljudskih potencijala u organizacijama (upravljanje

radnom uspješnošću, profesionalnom karijerom radnim odnosima i kompenzacijama).

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Konzultacije

Laboratorij

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 87 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., Wright, P. M., Menadţment ljudskih

potencijala, MATE, Zagreb, 2006.

Izborna literatura

1. Marušić, S., Upravljanje ljudskim potencijalima, ADECO, Zagreb, 2006.

2. Bahtijarević-Šiber, F., Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb, 1999.

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Pojam, znaĉaj, ciljevi i aktivnosti menadţmenta ljudskih

potencijala. 2 1 0

2. Unutranje i vanjsko okruţenje i menadţment ljudskih

potencijala. 2 1 0

3. Analiza i oblikovanje posla. 2 1 0

4. Planiranje i privlaĉenje ljudskih potencijala 2 1 0

5. Selekcija i orijentacija ljudskih potencijala. Intervju. 2 1 0

6. Obuka ljudskih potencijala. 2 1 0

7. Razvoj zaposlenika i profesionalne karijere. 2 1 0

8. Upravljanje radnom uspješnošću. 2 1 0

9. Kompenzacijski menadţment 2 1 0

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 88 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

10. Upravljanje radnim odnosima. 2 1 0

UKUPNO SATI 20 10 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

-

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

DA

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 89 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija MENADŢERSKO ODLUČIVANJE

Semestar 6./LJETNI

Broj ECTS bodova 4

Status kolegija Izborni

Nositelj kolegija doc. dr. sc. Matea Matić Šošić

Zgrada, kabinet Lapadska obala 7, Odjel za ekonomiju i poslovnu

ekonomiju, Kabinet C-7

Telefon 020/445-939

e-mail [email protected]

Suradnik Branka Volarević, mag. oec.

Zgrada, kabinet -

Telefon -

e-mail branka.erak @gmail.com

OPIS KOLEGIJA

Sadrţaj kolegija

1. Osnove poslovnog odluĉivanja

2. Teorijski pristupi odluĉivanju

3. Ĉimbenici odluĉivanja

4. Faze u procesu odluĉivanja

5. Modeli i tehnike odluĉivanja

6. Informacijski sustavi i poslovno odluĉivanje

7. Suvremeni pogledi na odluĉivanje

8. Analiza strateških odluka kao temelj menadţerskog odluĉivanja

Ishodi učenja kolegija

Nakon odslušanog kolegija studenti će biti pripremljeni za kvalitetno donošenje odluka u poslovnim

organizacijama; moći će odrediti konceptualni okvir za razmatranje procesa poslovnog odluĉivanja;

prepoznati i analizirati osnovne probleme u znanstvenom pristupu odluĉivanju; te koristiti

odgovarajuće tehnike i metode u potpori donošenja poslovnih odluka.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja

Seminari i radionice

Vjeţbe

Samostalni zadaci

Multimedija i Internet

Obrazovanje na daljinu

Konzultacije

Laboratorij

Terenska nastava

Mentorski rad

Provjere znanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni

Pismeni

Kolokvij

Ostalo:

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

Obvezna literatura

1. Sikavica, P., Bebek, R., Skoko, H., Tipurić, D., Poslovno odluĉivanje, Informator, Zagreb,

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 90 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

1999.

2. Yates Y. F., Poslovno odluĉivanje: Inovativna rješenja za goruća poslovna pitanja, Mate,

Zagreb, 2011.

Izborna literatura

1. -

POPIS TEMA

Red.

br. NAZIV TEME PREDAVANJA

Broj sati

P V S

1. Osnove poslovnog odluĉivanja 2 1 0

2. Teorijski pristupi odluĉivanju 2 1 0

3. Ĉimbenici odluĉivanja 2 1 0

4. Faze u procesu odluĉivanja 2 1 0

5. Modeli i tehnike odluĉivanja 2 1 0

6. Informacijski sustavi i poslovno odluĉivanje 2 1 0

7. Suvremeni pogledi na odluĉivanje, 2 1 0

8. Analiza strateških odluka kao temelj menadţerskog

odluĉivanja 2 1 0

9. Studije sluĉaja 2 1 0

10. Studije sluĉaja 2 1 0

UKUPNO SATI 20 10 0

OSTALE VAŢNE ČINJENICE ZA UREDNO IZVOĐENJE NASTAVE

MJESTA IZVOĐENJA NASTAVE

Predavaonica u Domu športova, Ploĉe, T. Ujevića 1

Preddiplomski stručni studij: FINANCIJSKI MENADŽMENT

Stranica 91 od 91

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

tel: 020 445-901, e-mail: [email protected]

Obrazac

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

2018./2019. GODINU F04-12

MOGUĆNOST IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

Da, na engleskom

POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE

http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=717

ISPITNI ROKOVI

(za cijelu akademsku godinu)

http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=717

USTROJ I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE ZA IZVANREDNE STUDENTE

(ako se na studijski program upisuju izvanredni studenti)

Svi studenti upisani na struĉni preddiplomski studij Financijski menadţment su izvanredni studenti.

Za njih se izvodi 60% nastave za svaki kolegij. Studenti imaju obvezu prisustvovati na minimalno

50% nastave (predavanja i vjeţbe) koja se izvodi za svaki kolegij.