98
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Biološki odsjek Kristina Kurnik Epifitski mahovnjaci (Bryozoa) na morskoj cvjetnici Posidonia oceanica (L.) Delile u srednjem Jadranu Diplomski rad Zagreb, 2015.

Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

Biološki odsjek

Kristina Kurnik

Epifitski mahovnjaci (Bryozoa) na morskoj cvjetnici Posidonia oceanica (L.) Delile u

srednjem Jadranu

Diplomski rad

Zagreb, 2015.

Page 2: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

Ovaj rad, izrađen na Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod vodstvom doc. dr. sc. Tatjane Bakran-Petricioli, predan

je na ocjenu Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

radi stjecanja zvanja prof. biologije.

Page 3: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

ZAHVALA

Prvenstveno zahvaljujem mentorici doc. dr. sc. Tatjani Bakran-Petricioli na brojnim

svjetima i pomoći koji su pridonijeli izradi ovog diplomskog rada.

Posebno zahvaljujem kolegici Blanki Radić na velikoj pomoći pri prikupljanju i obradi

podataka te dr. sc. Maji Novosel, na stručnom vodstvu, strpljenju, pomoći i ustupljenim

podacima tijekom izrade ovog rada.

Hvala svim mojim kolegama i prijateljima na prijateljstvu, podršci i pomoći tijekom

studiranja.

I na kraju, jedno veliko hvala mojoj obitelji na beskonačnom strpljenju i pomoći.

Page 4: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

Biološki odsjek Diplomski rad

Epifitski mahovnjaci (Bryozoa) na morskoj cvjetnici Posidonia oceanica (L.) Delile u

srednjem Jadranu

Kristina Kurnik

Rooseveltov trg 6, Zagreb, Hrvatska

Morska cvjetnica Posidonia oceanica (L.) Delile endemska je vrsta u Sredozemnom

moru pa tako i u Jadranu. Njena naselja imaju visoku primarnu produkciju te mnogi

organizmi ovdje nalaze hranu i zaklon. Jedni od najčešćih sesilnih organizama u epifitskim

zajednicama livada posidonije su mahovnjaci (Bryozoa). Mahovnjaci su uzorkovani unutar

naselja posidonije u rujnu 1998. godine na području rta Mavrova i rta Južni arat otoka Silbe te

na području uvale Veli rat na Dugom otoku u listopadu 2002. godine. Također je napravljena i

osnovna biometrija listova posidonije da bi se utvrdio status naselja. Ukupno je utvrđeno 55

vrsta mahovnjaka, od toga 39 vrsta u podmorju Silbe i 38 vrsta u podmorju Dugog otoka.

Sørensenovim indeksom utvrđena je velika sličnost u sastavu vrsta mahovnjaka između ta dva

područja. Najbrojnije vrste mahovnjaka zabilježene unutar naselja posidonije u podmorju

otoka Silbe bile su Electra posidoniae i Haplopoma impressum, a u podmorju Dugog otoka

Electra monostachys, Lichenopora sp., Patinella radiata i Schizomavella gautieri. Sastav

vrsta mahovnjaka u livadi posidonije na istraživanom području razlikovao se od sastava vrsta

zabilježenih u naseljima posidonije na drugim mjestima u Mediteranu, što se može povezati

sa geografskom udaljenošću. Rezultati biometrije listova posidonije pokazali su da se

istraživana naselja na Silbi i Dugom otoku nalaze u povoljnom stanju.

Rad pohranjen u Središnjoj biološkoj knjižnici

Ključne riječi: sastav vrsta mahovnjaka, biometrija listova, posidonija, Jadransko more

Voditelj: doc. dr. sc. Tatjana Bakran-Petricioli,

Ocjenitelji: Doc. dr. sc. Tatjana Bakran Petricioli, Izv. prof. dr. sc. Ines Radanović,

Prof. dr. sc. Božena Mitić

Rad prihvaćen: 2015.

Page 5: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

BASIC DOCUMENTATION CARD

University of Zagreb

Faculty of Science

Department of Biology Graduation Thesis

Epiphytic Bryozoa on the seagrass Posidonia oceanica (L.) Delile in the central Adriatic Sea

Kristina Kurnik

Rooseveltov trg 6, Zagreb, Croatia

Seagrass Posidonia oceanica (L.) Delile is an endemic species in the Mediterranean

Sea as well as in the Adriatic. Posidonia beds are characterized by high primary production

and many organisms find food and shelter here. Some of the most common sessile organisms

in the epiphytic communities of Posidonia meadows are bryozoans (Bryozoa). Bryozoans are

sampled within Posidonia meadows in September 1998 in the area of the Cape of Mavrovo

and Cape South Arat on Island Silba and the bay area Veli Rat on Dugi otok in October 2002.

The basic leaf biometry of Posidonia was also made in order to determine the status of this

habitat. A total of 55 species of bryozoans were found, 39 species on Silba and 38 species in

the waters of the Dugi otok. Sørensen's method reveals the similarity in species composition

of bryozoans between these two areas. The most frequently reported species of bryozoans on

Island Silba were Electra posidoniae and Haplopoma impressum, and on Dugi otoka were

Electra monostachys, Lichenopora sp., Patinella radiata and Schizomavella gautieri. Species

composition of bryozoans in Posidonia in the researched area is different from the

composition of species recorded in other seagrass meadows elsewhere in the Mediterranean,

which can be associated with geographic distances. Results of the biometry of Posidonia leafs

showed that studied meadows on Silba and Dugi otok are in favorable condition.

Thesis deposited in the Central Biological Library

Key words: bryozoan species composition, Posidonia oceanica, leaf biometry, Adriatic Sea

Supervisor: Tatjana Bakran-Petricioli, Ph. D., Assistant Professor

Reviewers:

Thesis accepted: 2015.

Page 6: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

SADRŽAJ

1. UVOD .................................................................................................................................... 1

1.1. Opća obilježja mahovnjaka .............................................................................................. 1

1.1.1. Građa kolonija ........................................................................................................... 1

1.1.2. Prehrana i disanje mahovnjaka .................................................................................. 2

1.1.3. Razmnožavanje mahovnjaka ..................................................................................... 3

1.2. Opća obilježja morske cvjetnice Posidonia oceanica...................................................... 3

1.2.1. Morfologija posidonije .............................................................................................. 3

1.2.2. Razmnožavanje posidonije ........................................................................................ 4

1.3. Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica ................................................ 5

2. CILJ ISTRAŽIVANJA .......................................................................................................... 6

3. MATERIJALI I METODE .................................................................................................... 7

3.1. Istraživano područje ......................................................................................................... 7

3.1.1. Otok Silba .................................................................................................................. 7

3.1.2. Dugi otok ................................................................................................................... 8

3.2. Sakupljanje uzoraka ......................................................................................................... 9

3.3. Obrada uzoraka ................................................................................................................ 9

3.3.1. Biometrija listova posidonije ..................................................................................... 9

3.3.2. Određivanje mahovnjaka ......................................................................................... 10

4. REZULTATI ........................................................................................................................ 12

4.1. Biometrijska analiza listova posidonije na istraživanim područjima ............................ 12

4.2. Raznolikost epifitskih mahovnjaka na listovima i rizomima posidonije ....................... 18

5. RASPRAVA ......................................................................................................................... 21

5.1. Stanje naselja posidonije na istraživanim područjima ................................................... 21

5.2. Raznolikost vrsta epifitskih mahovnjaka na posidoniji ................................................. 23

6. ZAKLJUČCI ........................................................................................................................ 25

7. LITERATURA ..................................................................................................................... 26

Page 7: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

8. ŽIVOTOPIS ......................................................................................................................... 30

9. PRILOG .................................................................................................................................. I

Rezultati biometije listova posidonije ...................................................................................... I

Objašnjenje kratica ................................................................................................................... I

OTOK SILBA - TRANSEKT 7 ............................................................................................... I

KVADRAT BR. 1 ................................................................................................................ I

KVADRAT BR. 2 ............................................................................................................ VII

KVADRAT BR. 3 .......................................................................................................... XIII

KVADRAT BR. 4 ........................................................................................................... XX

OTOK SILBA - TRANSEKT 12A ................................................................................. XXVI

KVADRAT BR. 1 ...................................................................................................... XXVII

KVADRAT BR. 2 ........................................................................................................ XXX

KVADRAT BR. 3 .................................................................................................... XXXVI

KVADRAT BR. 4 .......................................................................................................... XLI

DUGI OTOK - UVALA VELI RAT ............................................................................ XLVIII

Page 8: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

1

1. UVOD

1.1. Opća obilježja mahovnjaka

Mahovnjaci (Bryozoa) pripadaju u carstvo Animalia, natkoljeno Lophophorata

(lovkaši), koljeno Bryozoa (mahovnjaci) koje se dijeli na tri razreda Phylactolaemata,

Stenolaemata i Gymnolaemata (http://www.britannica.com/). Mahovnjaci su zadružne

bentoske životinje koje uglavnom žive pričvršćene za podlogu, a nekolicina ih tvori pokretne

kolonije. Sve do 16. stoljeća znanstvenici su smatrali da su mahovnjaci biljke, a zbog izgleda

kolonije dobili su ime mahovnjaci, grč. bryon - mahovina + zoon - životinja. Do danas je u

svijetu opisano oko 6000 recentnih vrsta. Većina ih živi u moru dok svega 50 vrsta živi u

slatkim vodama. Mahovnjaci većinom žive u plićim vodama, do dubine od 50 metara, iako

neke vrste nalazimo i na dubinama od 9000 metara (Ryland, 1970). Široko su rasprostranjeni

u Sredozemnom moru gdje je zabilježeno 400-tinjak vrsta, a u Jadranskom moru utvrđeno je

tek oko 230 vrsta mahovnjaka (Novosel, 2005). Nalazimo ih na čvrstim podlogama (zrncima

pijeska, stijenama, ljušturama mekušaca, skeletu rakova, talusu algi i morskim cvjetnicama), a

osim toga i sami mahovnjaci tvore sekundarne morske podloge, tzv. briozojska dna, gdje

egzoskeleti pružaju životni prostor drugim bentoskim organizmima i supstrat za

pričvršćivanje sesilnim organizmima (Habdija i sur., 2011).

1.1.1. Građa kolonija

Osnovna jedinica kolonije mahovnjaka jest zooid. Kolonija (zoarij) može biti

sastavljena od velikog broja zooida. Zooid se dijeli na dva dijela, cistid i polipid. Cistid je

egzoskelet (zooecij) i to je nepomični dio životinje, a polipid čine lofofor, koji okružuje usta

te nosi šuplje trepetljikave lovke, te ostali dijelovi tijela koji se pomiču unutar cistida. Morski

mahovnjaci na otvoru zooecija imaju poklopac (operkulum) koji se zatvara pomoću mišića

zatvarača nakon uvlačenja lofofora.

Oblik kolonije je raznolik: postoje uspravne, grmolike, puzajuće kod kojih se nakupine

zooida izdižu iznad podne obloge, ili najčešće poput koraste prevlake koja obrasta podlogu.

On ovisi o načinu na koji se formiraju nespolni pupovi, stupnju polimorfizma, rasporedu

različitih tipova zooida unutar kolonije, te o vrsti i količini izlučenog skeletnog materijala za

izgradnju zooecija. Kolonije mogu biti građene od samo jednog tipa zooida kao što je slučaj

kod vrsta iz razreda Phylactolaemata ili su polimorfne, tj. građene su od različitih zooida.

Page 9: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

2

Tipičan zooid polimorfnih kolonija je autozooid koji ima hranidbenu ulogu i tvori većinu

zadruge (slika 1).

Slika 1. Građa mahovnjaka (prema: Habdija i sur., 2011).

Heterozooidi su oni koji su izgubili hranidbenu ulogu, a specijalizirali su se za neku

drugu funkciju. Tako kenozooidi učvršćuju koloniju za podlogu, vibrakularije su zooidi koji

preobraženim poklopcem čiste površinu kolonije, a kod pokretnih vrsta služe za pokretanje

kolonije, poklopac kod avikularija preobražen je i tvori pokretnu donju čeljust koja se može

otvarati i zatvarati. Avikularije i vibrakularije štite koloniju od sitnih organizama i ličinki

drugih vrsta životinja koje bi se mogle pričvrstiti na nju te čiste površinu od nataloženih

čestica.

1.1.2. Prehrana i disanje mahovnjaka

Mahovnjaci se hrane fitoplanktonom kojeg pomoću trepetljikavih lovki na lofoforu

usmjeravaju prema ustima smještenim u sredini vijenca lovki. Također mogu apsorbirati

otopljene molekule preko epiderme (Ryland, 1970).

Izmjena plinova odvija se difuzijom preko površine tijela, a pogotovo preko lofofora.

Prijenos tvari između zooida obavlja celomska tekućina i funikulus (Ryland, 1970).

Page 10: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

3

1.1.3. Razmnožavanje mahovnjaka

Mahovnjaci su najčešće dvospolci, a osim spolnim načinom razmnožavaju se i

nespolno, pupanjem, pa tako grade velike kolonije. Prvi zooid kolonije naziva se ancestrula iz

kojeg se pupanjem razviju novi članovi kolonije, koji mogu biti veličinom i oblikom različiti

od ancestrule. Ancestrula nastaje preobrazbom slobodno plivajuće ličinke, koja je produkt

spolnog razmnožavanja (Habdija i sur., 2011).

1.2. Opća obilježja morske cvjetnice Posidonia oceanica

Posidonia oceanica (L.) Delile je endemska i dominantna morska cvjetnica u čitavom

Sredozemnom moru pa tako i u Jadranu (den Hartog, 1970). Ime je dobila po grčkom bogu

mora, Posejdonu (Ποσειδῶν), a kod nas je poznata kao oceanski porost, voga ili morska trava.

U Jadranskom moru posidonija je najviše rasprostranjena u južnom, zatim u srednjem, a

manje u sjevernomu Jadranu gdje je zamjenjuje manja vrsta cimodoceja ili čvorasta morska

resa, Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson, koja podnosi veći stupanj onečišćenja vode

(Gamulin-Brida, 1980).

Posidonija naseljava muljevito-pjeskovita dna, pjeskovita i kamenita dna te tvori

guste, prostrane livade koje sežu gotovo od površine mora do dubine od četrdesetak metara.

Isprepleteni rizomi i uspravni izdanci dobro zadržavaju sediment koji stoga pomalo zatrpava

biljku. Važnu ulogu u borbi protiv zatrpavanja imaju rizomi koji rastu horizontalno i

vertikalno te na taj način tvore i do nekoliko metara debele naslage – pleter rizoma

(podmorske terase zvane „mattes“). Isprepletene naslage rizoma štite obalu od erozije

uzrokovane djelovanjem valova (Bakran-Petricioli, 1999).

1.2.1. Morfologija posidonije

Tijelo posidonije sastoji se od puzave, položene stabljike (rizoma ili podanka) koja je

korijenčićima pričvršćena za sediment iz kojeg crpi hranjive tvari. Iz podanka se uzdižu

izdanci koji u snopiću nose 4 do 8 listova, širokih oko 1 cm (slika 2). Pojedini listovi mogu

biti dugački i preko jednog metra. Tijekom razvoja lista postoje tri stadija: juvenilni,

intermedijarni i adultni (Giraud, 1979). Odrasli listovi posidonije građeni su od baze

(peteljke) i tamno zelene fotosintetizirajuće plojke (kod starih listova ona je smeđa). Bazu i

plojku dijeli struktura u obliku luka koja se naziva ligula. Listovi se formiraju i otpadaju

Page 11: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

4

tokom cijele godine (Caye, 1989). Kad listovi uginu, otpadne samo plojka, dok baza lista

ostaje trajno pričvršćena za podanak. Ona pokazuje ciklične promjene u debljini i strukturi

tkiva, koje se mogu povezati sa sezonskim promjenama u okolišu (Bakran-Petricioli, 2007).

Slika 2. Građa posidonije (prema: http://www.lifeposidoniandalucia.es/en/praderas.aspx).

1.2.2. Razmnožavanje posidonije

Posidonija se uglavnom razmnožava vegetativno (rizomima), a rijeđe spolno

(cvjetanjem). Svakih nekoliko godina u kasnu jesen javljaju se neugledni, dvospolni,

pojedinačni cvjetovi ili ih je nekoliko skupljeno u cvat. Posidonija proizvodi manje

od jednog cvijetana 10 m² godišnje (Borum i sur., 2004). Peludna zrnca posidonije

prilagođena su životu u moru, dugačka su i ljepljiva, a rasprostranjuju se pomoću morskih

struja. Nakon oplodnje, sazrijevanje plodova traje do proljeća, kada se plod (tzv. „morska

maslina“) s jednom sjemenkom odvoji i zbog spužvaste građe usplođa ispluta na površinu

mora, pa ga vjetar, valovi i morske struje rasprostranjuju. Nakon nekoliko dana dolazi do

pucanja usplođa i sjemenka tone na morsko dno te se tamo, ako su uvjeti povoljni, zakorijeni

(http://www.lifeposidoniandalucia.es/en/praderas.aspx).

Page 12: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

5

1.3. Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica

Livade posidonije vrlo su važne za život u moru. One su „tvornice“ kisika, primarna

produkcija iznosi 130 do 1280 g suhe tvari po 1 m² godišnje ili 2 do 10 tona po hektaru

godišnje (Pergent-Martini i Pergent, 1994). Nadalje, livade posidonije su područja velike

biološke raznolikosti, sprečavaju eroziju obale, gustim spletom korijenja i podzemnih

stabljika sprečavaju odnošenje sedimenta s morskog dna te u njima živi više od 20% poznatih

sredozemnih vrsta (www.dzzp.hr). Biocenoza livade posidonije u užem smislu obuhvaća

gornji osvijetljeni sloj lišća s karakterističnim sesilnim, vagilnim nektonskim i

mikroepifitskim vrstama (Pérés i Picard, 1964), a donji zasjenjeni sloj uz podanke sadrži

scijafilne elemente (Gamulin-Brida, 1980). Na svakom listu posidonije se može naći preko

trideset vrsta algi te velik broj sesilnih vrsta (Bryozoa, Mollusca, Hydrozoa i dr.), a livade su

također i obitavališta, mrijestilišta, rastilišta i hranilišta za više od 100 vrsta riba, od kojih

većina ima gospodarski značaj (www.dzzp.hr).

Posidonija je strogo zaštićena vrsta u Hrvatskoj, sukladno Zakonu o zaštiti prirode

(Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim, Narodne novine br.

99/09). Također je zaštićena i u Sredozemnom moru, nizom međunarodnih konvencija

(Barcelona 1976/1995, Bern 1979, Rio 1992 itd.). Međutim, unatoč zaštiti, livade posidonije

uništavaju se ljudskim djelovanjem (nekontroliranim sidrenjem, kočarenjem, vađenjem

pijeska, bacanjem dinamita itd.), onečišćenjem mora te unosom invazivnih vrsta. Primjer za to

su tropske invazivne vrste zelenih algi Caulerpa taxifolia (Vahl) C. Agardhi Caulerpa

racemosa (Forsskål) J. Agardh. Posljedica svega navedenog jest da je u posljednjih

četrdesetak godina ukupna površina ove biocenoze smanjena u Sredozemnom moru za preko

30% (Bakran-Petricioli, 2007).

Page 13: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

6

2. CILJ ISTRAŽIVANJA

Cilj provedenih istraživanja bio je utvrđivanje stanja naselja morske cvjetnice

Posidonia oceanica (L.) Delile u podmorju otoka Silbe i Dugog otoka te utvrđivanje

raznolikosti vrsta epifitskih mahovnjaka koji nastanjuju listove i rizome posidonije. Također

je cilj bio usporediti raznolikost vrsta epifitskih mahovnjaka na posidoniji s drugim

područjima u Sredozemnom moru.

Page 14: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

7

3. MATERIJALI I METODE

3.1. Istraživano područje

Istraživanje je provedeno u srednjem Jadranu na otocima zadarskog arhipelaga, na

području rta Mavrova i rta Južni arat na otoku Silbi te na području uvale Veli rat na Dugom

otoku (slika 3).

Slika 3. Karta istraživanog područja: istraživane postaje na otoku Silbi i Dugom otoku

označene su crvenim krugovima (dio karte Hrvatskog hidrografskog instituta: Virsko more

MK 11, 1998).

3.1.1. Otok Silba

Silba je otok Zadarskog arhipelaga. Smještena je zapadno od Zadra, između otoka

Olib na istoku i Premude na zapadu. Pruža se u pravcu sjeversjeverozapad-jugjugoistok. Otok

Silba, uz Mljet, najšumovitiji je i najzeleniji hrvatski otok (www.silba.net). Klimatski pripada

Page 15: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

8

eumediteranskoj zoni, koja se odlikuje visokim temperaturama tijekom cijele sezone. Zime su

blage i kišovite, a ljeta su suha i vruća (Alegro, 2000). Osim što je Silba bogata biljnim

vrstama, na otoku nalazimo i mnoštvo životinjskih vrsta. Zabilježene su 22 vrste ptica. Kao i

na Dugom otoku, i na Silbi viđen je rijetki tamni eleonorin sokol (Falco eleonorae Géné) što

ovim otocima daje i i ornitološku važnost.

Podmorje otoka Silbe je bogato vrstama. Sastav vrsta u bentoskim zajednicama je

uobičajen kao i na mnogim drugim mjestima Jadranskog mora pa tako ovdje možemo naći

mnoge vrste riba (npr. Scorpaena porcus, Diplodus annularis, Zeus faber, Trachinus draco),

rakova (Maja squinado, Maja crispata, Pisa tetraodon) i glavonožaca (Sepia officinalis,

Octopus vulgaris) (Požar-Domac i sur.,1997). Fabrio (2000) je u istraživanju podmorja otoka

Silbe utvrdila više vrsta školjkaša (npr. Pinna nobilis, Chlamys glabra, Pecten jacobaeus,

Laevicardium oblongum), rakova (npr. Eriphia verrucosa, Pachygrapsus marmoratus), riba

(npr. Diplodus annularis, Chromis chromis) i mnogočetinaša (npr. Harmothoe extenuata,

Eunice aphroditois).

3.1.2. Dugi otok

Dugi otok, s dužinom 50 km, najveći je otok Zadarskog arhipelaga. Pruža se u smjeru

sjeverozapad-jugoistok. Dugi otok, kao i otok Silba, klimatski pripada eumediteranskoj zoni

(Alegro, 2000).

Podmorje Dugog otoka područje je velike biološke raznolikosti. Utvrđeno je 70 vrsta

algi među kojima se ističu različite cistozire te ovapnjenjene crvene alge, što je značajka

vanjskih pučinskih otoka srednjeg Jadrana i otvorenog Sredozemlja. Vanjska strana Dugog

otoka je strma, često duboka i preko 50 metara, a kako je okrenuta prema pučini, prozirnost

mora je uvijek odlična. Zbog velike količine svjetla u podmorju Dugog otoka značajna su

naselja morskih cvjetnica vrsta Posidonia oceanica i Cymodocea nodosa. Raznolikost vrsta

istraživana je u podmorju Parka prirode Telašćica te je do sada ovdje pronađeno 58 vrsta

spužvi (Porifera), 46 vrsta žarnjaka (Cnidaria), 1 mnogoljušturaš (Polyplacophora), 66 vrsta

puževa (Gastropoda), 48 vrsta školjkaša (Bivalvia), 3 vrste glavonožaca (Cephalopoda), 1

zvjezdan (Echiuroidea), 35 vrsta mnogočetinaša (Polychaeta), 37 vrsti rakova (Crustacea), 39

vrsta mahovnjaka (Bryozoa), 24 vrste bodljikaša (Echinodermata), 16 vrsta plaštenjaka

(Tunicata), 92 vrste riba koštunjača (Osteichthyes) i 3 vrste riba hrskavičnjača

(www.telascica.hr).

Page 16: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

9

3.2. Sakupljanje uzoraka

Uzorci morske cvjetnice Posidonia oceanica na kojima su određivani epifitski

mahovnjaci sakupljeni su 1. i 2. rujna 1998. godine u podmorju otoka Silbe na dva transekta

(7 i 12A) na dubinama od 1,3 do 8,6 metara. U podmorju Dugog otoka uzorci posidonije

sakupljeni su 17. listopada 2002. godine na dubinama od 5 do 12 metara.

Uzorkovalo se metodom autonomnog ronjenja i to postavljanjem kvadrata veličine

50x50 cm duž transekata unutar naselja posidonije. Unutar kvadrata prebrojani su izdanci te je

izvađen dio biljaka zajedno s korijenjem. Nakon toga, biljke su stavljene u plastične vrećice s

pripadajućom oznakom na kojoj su napisani postaja, datum i dubina.

3.3. Obrada uzoraka

Svi sakupljeni uzorci konzervirani su u 75%-tnoj otopini etanola i preneseni u

Laboratorij za Biologiju mora Zoologijskog zavoda Biološkog odsjeka Prirodoslovno-

matamatičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje su i detaljno obrađeni. Najprije su

odvojeni svi izdanci od rizoma, a zatim su u svakom izdanku odvojeni odrasli (adultni) listovi

od prijelaznih (intermedijarnih) te mladih (juvenilnih) listova poštujući redosljed insercije

(Giraud, 1979).

3.3.1.Biometrija listova posidonije

Kod svakog lista mjerena je, pomoću metra prilijepljenog za radni stol, ukupna duljina

lista, širina i duljina plojke te duljina baze. Kod odraslih listova, duljina baze mjerena je od

točke insercije na stabljici, do točke konkavnosti ligule. Duljina plojke mjerena je od točke

konkavnosti ligule do vrha lista, a širina plojke na sredini plojke.

Za razliku od odraslih listova, prijelazni i mladi nemaju bazu, prijelazni listovi su duži

od 50 mm, a mladi listovi su kraći od 50 mm (Giraud, 1979). Širina plojke mjerena je na isti

način kao i kod odraslih listova.

Izmjerene dimenzije listova korištene su za određivanje prosječne dužine baza i

prosječnih duljina i širina plojki za odrasle listove te određivanje prosječnih duljina i širina

listova za prijelazne i mlade listove.

Page 17: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

10

Kod svih tipova listova gledana je oštećenost vrhova, pa su tako cjeloviti listovi

označavani oznakom N, a oštećeni listovi označavani su oznakom X (Prilog). Na temelju tih

podataka određen je koeficijent oštećenosti listova (A) prema formuli:

Koeficijent A= broj listova oštećenog vrha

ukupan broj listova

3.3.2. Određivanje mahovnjaka

Nakon biometrije listova posidonije, oni su posušeni i izrezani na komadiće dužine

približno 10-tak cm. Komadići listova kao i komadići rizoma posidonije pregledani su

pomoću Krüss binokularne lupe maksimalnog povećanja 80X radi određivanja vrsta

mahovnjaka. Posebno je zabilježeno koje su vrste mahovnjaka utvrđene na listovima

posidonije, a koje na rizomima. Za određivanje vrsta korišten je ključ za određivanje

sredozemnih vrsta mahovnjaka autora Zabala i Maluquer (1988), a validnost nazivlja

provjerena je pomoću baze podataka The European Register of Marine Species (ERMS).

Radi određivanja vrsta pojedini uzorci snimljeni su pomoću Tescan vega TS 5136 MM

elektronskog mikroskopa u Mineraloško-petrografskom zavodu Geološkog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Za usporedbu raznolikosti vrsta mahovnjaka na oba istraživana lokaliteta te usporedbu

s drugim lokalitetima u Sredozemnom moru, korišten je Sørensenov indeks sličnosti, koji

uzima u obzir samo kvalitativne podatke, odnosno prisutnost ili odsutnost pojedinih vrsta u

uzorku.

Sørensenov indeks sličnosti (QS) izračunava se prema sljedećoj formuli:

100 x ba

2cQS

gdje je:

a = broj vrsta u uzorku A

b = broj vrsta u uzorku B

c = broj zajedničkih vrsta

Prema dobivenim vrijednostima u postocima za QS određuje se stupanj sličnosti.

Velika sličnost kvalitativnog sastava dviju populacija očituje se u visokoj vrijednosti QS, a

Page 18: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

11

proporcionalno s opadanjem broja zajedničkih vrsta opada i vrijednost QS (Gamulin-Brida,

1958):

60% - vrlo visok indeks sličnosti = vrlo velika sličnost

50-59% - visok indeks = velika sličnost

40-49% - umjeren indeks = umjerena sličnost

< 39% - nizak indeks = mala sličnost

Page 19: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

12

4. REZULTATI

4.1. Biometrijska analiza listova posidonije na istraživanim područjima

Rezultati biometrije listova posidonije na istraživanim područjima prikazani su u

tablici 1. Detaljni rezultati za svaki pojedini izdanak prikazani su u tablicama koje se nalaze u

Prilogu.

Tablica 1. Pregledni prikaz rezultata biometrije listova posidonije na Silbi (SK 1.1. do SK 1.4.

su uzorci iz četiri kvadrata duž transekta 7 na otoku Silbi; SK 2.1. do SK 2.4. su uzorci iz

četiri kvadrata duž transekta 12A na otoku Silbi) i Dugom otoku (DO 3.1.).

BROJ

IZDANAKA

BROJ BAZA OTPALIH LISTOVA

BROJ LISTOVA

ODRASLI LISTOVI

INTERMEDIJARNI LISTOVI

JUVENILNI LISTOVI

OŠTEĆENI LISTOVI

SK 1.1. 16 288 117 49 41.9% 36 30.77% 32 27.33% 48 41% SK 1.2. 17 302 114 49 43% 38 33.3% 27 23.67% 45 39.5% SK 1.3. 21 407 165 70 42.4% 33 20% 62 37.6% 60 36.4% SK 1.4. 21 359 154 69 44.8% 46 29.9% 39 25.3% 70 45.5%

SK 2.1. 10 127 61 29 47.5% 21 34.4% 11 18.1% 20 32.8% SK 2.2. 17 274 122 56 45.9% 38 31.15% 28 22.95% 66 54.1%

SK 2.3. 16 283 101 41 40.6% 39 38.6% 21 20.8% 32 31.7%

SK 2.4. 19 300 141 71 50.35% 47 33.3% 23 16.35% 43 30.5%

SILBA UKUPNO

137 2340 975 434 44.51% 298 30.6% 243 24.9% 384 39.4%

DO 3.1. 50 649 309 147 47.57% 92 29.77% 61 19.74% 66 21.35%

Na Silbi je od ukupno 137 izdanaka izmjereno 975 listova, dok je na Dugom otoku na

50 uzorkovanih izdanaka izbrojano 309 listova. Također je na Silbi, zabilježeno 2340 baza

otpalih listova, a na Dugom otoku zabilježeno je 649 baza otpalih listova (slika 4).

Page 20: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

13

Slika 4. Postotni udio otpalih listova i cijelih listova na izdancima u istraživanim područjima.

Od ukupno 975 listova na Silbi, 44,5% je bilo adultnih, 30,6% intermedijarnih te

24,9% juvenilnih. Na Dugom otoku je od 309 listova 47,5% bilo adultnih, 29,7%

intermedijarnih te 19,7% juvenilnih (slika 5).

Slika 5. Postotni udio broja listova posidonije različite starosti izražen u postocima.

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Broj baza otpalih

listova na izdanku

Broj listova na

izdanku

Silba

Dugi otok

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Odrasli listovi Intermedijarni

listovi

Juvenilni

listovi

Silba

Dugi otok

Page 21: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

14

Oštećenih listova na Silbi bilo je 39,4%, a na Dugom otoku 21,3% (slika 6).

Slika 6. Postotni udio oštećenih i neoštećenih listova na istraživanim područjima.

U tablicama 2, 3 i 4 prikazane su prosječne vrijednosti duljine baze i plojke, širine lista

te ukupne duljine lista. Također je prikazana najveća te najniža izmjerena vrijednost tih

parametara za istraživana područja.

Tablica 2. Duljina adultnih listova u naselju posidonije na transektu 7 na otoku Silbi, sve

vrijednosti izražene su u mm.

BAZA PLOJKA

UKUPNA

DULJINA

LISTA

ŠIRINA

LISTA

Najviša vrijednost 57 1188 1235 11

Najniža vrijednost 5 29 34 9

Prosječna vrijednost 42,04±10,50 512,56±168,94 555,87±173,11 9,97±0,37

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Oštećeni listovi Neoštećeni listovi

Silba

Dugi otok

Page 22: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

15

Tablica 3. Duljina adultnih listova u naselju posidonije na transektu 12A na otoku Silbi, sve

vrijednosti izražene su u mm.

BAZA PLOJKA

UKUPNA

DULJINA

LISTA

ŠIRINA

LISTA

Najviša vrijednost 66 1344 1410 12

Najniža vrijednost 10 210 219 9

Prosječna vrijednost 41,04±12,37 588,07±335,83 614,21±287,27 9,81±0,85

Tablica 4. Duljine adultnih listova na Dugom otoku, sve vrijednosti izražene su u mm.

BAZA PLOJKA

UKUPNA

DULJINA

LISTA

ŠIRINA

LISTA

Najviša vrijednost 39 720 828 9

Najniža vrijednost 22 203 206 8

Prosječna vrijednost 30,25±3,14 328,16±88,92 358,98±93,13 8,94±0,24

Odnos broja cjelovitih i oštećenih listova posidonije na istraživanim područjima

prikazan je na slici 7.

Slika 7. Odnos broja cjelovitih i oštećenih listova posidonije na otoku Silbi i Dugom otoku.

0

100

200

300

400

500

600

Silba - transekt 12A Silba - transekt 7 Dugi otok

Oštećeni listovi

Cjeloviti listovi

Page 23: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

16

Izračunat je i prosječan broj listova po izdanku ovisno o starosti lista (adultni,

intermedijarni i juvenilni list) kao i ukupan broj listova po izdanku, a rezultati su prikazani u

tablici 5. Najviše adultnih listova po izdanku bilo je na otoku Silbi na transektu broj 7, dok ih

je najmanje bilo na Dugom otoku. Najviše intermedijarnih listova bilo je na otoku Silbi na

transektu 12A, a najmanje na Dugom otoku. Što se tiče juvenilnih listova, najviše ih je po

izdanku nađeno na otoku Silbi na transektu broj 7, a najmanje na Dugom otoku.

Tablica 5. Prosječan broj listova određene starosti po izdanku i ukupni broj listova po izdanku

za otok Silbu i Dugi otok.

ADULTNI LISTINTERMEDIJARNI

LISTJUVENILNI LIST

UKUPNI BROJ

LISTOVA

SILBA - TRANSEKT 7 3,16 2,01 1,74 6,91

SILBA - TRANSEKT 12A 3,03 2,26 1,72 7,01

DUGI OTOK 3,2 1,98 1,32 6,5

U naseljima posidonije u podmorju otoka Silbe, na području rta Mavrova u kvadratu

broj 2 na dubini od 3,5 m, te u kvadratu broj 4 na dubini od 8,6 m pronađeno je ukupno 6

cvatova (tablica 6).

Tablica 6. Biometrija cvatova u naselju posidonije na otoku Silbi (* - kvadrat 2, ** - kvadrat

4).

CVAT DULJINA CVJETNE STAPKE (mm) DULJINA PRICVJETNIH

LISTOVA (mm)

1 * 23 80

69

2 * 83 63

42

3 * 100 31

33

4 * 92 55

52

5 ** 101 44

67

6 ** 68 25

28

Page 24: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

17

U naselju posidonije na Dugom otoku pronađen je samo jedan cvat sa 7 pupova (tablica 7).

Tablica 7. Biometrija cvata u naselju posidonije na Dugom otoku.

CVAT DULJINA CVJETNE STAPKE (mm) DULJINA PRICVJETNIH

LISTOVA (mm)

1 150 53

32

Koeficijent oštećenosti listova (Koeficijent A) koji pokazuje odnos između ukupnog

broja listova i oštećenih listova, izračunat je na osnovu podataka dobivenih biometrijom

listova (Prilog) te su dobivene slijedeće vrijednosti:

Koeficijent A za naselja posidonije na otoku Silbi, transekt 7 = 11,69%

Koeficijent A za naselja posidonije na otoku Silbi, transekt 12A = 11,42%

Koeficijent A za naselja posidonije na Dugom otoku = 6,44%

Gustoća naselja izražena kao broj izdanaka po m² za istraživana naselja na otoku Silbi

prikazana je u tablici 8.

Tablica 8. Gustoća izdanaka u istraživanim naseljima posidonije na otoku Silbi (brojano u

kvadratima 50 x 50 cm)

DUBINA (m)BROJ IZDANAKA

PO m²DUBINA (m)

BROJ IZDANAKA

PO m²

KVADRAT 1 1,3 608 3 504

KVADRAT 2 3,5 600 3,6 360

KVADRAT 3 4,8 568 5 800

KVADRAT 4 8,6 488 6,8 420

TRANSEKT 7 TRANSEKT 12 A

Page 25: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

18

4.2. Raznolikost epifitskih mahovnjaka na listovima i rizomima posidonije

Na listovima i rizomima posidonije na istraživanim područjima određeno je ukupno 55

vrsta mahovnjaka. U podmorju otoka Silbe utvrđeno je ukupno 39 vrsta, a na području Dugog

otoka ukupno 38 vrsta mahovnjaka (tablica 9). Osim toga, u tablici 9 je prikazano gdje su rasli

mahovnjaci: na listu ili rizomu.

Tablica 9. Popis utvrđenih vrsta mahovnjaka na listovima i rizomima posidonije na Silbi i

Dugom otoku. * - rijetka vrsta, ** - relativno česta vrsta, *** - česta vrsta, **** - vrlo česta

vrsta.

Vrsta

Relativna

brojnost vrsta Mjesto nalaza

Silba D.otok List Rizom

1. Aetea sica (Couch, 1844) *** *** x

2. Aetea truncata (Landsborough, 1852) *** *** x

3. Alcyonidium cellarioides Calvet, 1900 ** x

4. Alcyonidium gelatinosum (Linnaeus, 1761) * x

5. Alcyonidium variegatum Prouho, 1892 * x

6. Annectocyma sp. * x

7. Bantariella verticillata (Heller, 1867) ** ** x

8. Beania mirabilis Johnston, 1840 * x

9. Beania robusta (Hincks, 1881) * x

10. Bugula avicularia (Linnaeus, 1758) * x

11. Bugula sp. * x

12. Caberea boryi (Audouin, 1826) * x

13. Callopora dumerilii (Audouin, 1826) * x

14. Celleporina caliciformis (Lamouroux, 1816) ** ** x

15. Celleporina hassallii var. tubulosa ** * x

16. Chorizopora brongniarti (Audouin, 1826) *** * x

17. Collarina balzaci (Audouin, 1826) *** * x

18. Copidozoum planum (Hincks, 1880) *** x

19. Copidozoum tenuirostre (Hincks, 1880) * *** x

20 Crisia sp. * x

21. Electra monostachys (Busk, 1854) **** x

22. Electra pilosa (Linnaeus, 1767) * * x

23. Electra posidoniae Gautier, 1954 **** * x

24. Entalophoroecia sp. * x

25. Escharina vulgaris (Moll, 1803) ** x

Page 26: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

19

Vrsta

Relativna

brojnost vrsta Mjesto nalaza

Silba D.otok List Rizom

26. Escharoides coccinea (Abildgaard, 1806) ** ** x

27. Eurystrotos occulta (Harmelin, 1976) * x

28. Fenestrulina joannae (Calvet, 1902) *** ** x

29. Fenestrulina malusii (Audouin, 1826) * x

30. Haplopoma graniferum (Johnston, 1847) * ** x

31. Haplopoma impressum (Audouin, 1826) **** * x

32. Hippaliosina depressa (Busk, 1854) * x

33. Lichenopora sp. **** x

34. Microporella ciliata (Pallas, 1766) ** *** x

35. Mimosella gracilis Hincks, 1851 *** ** x

36. Nolella dilatata (Hincks, 1860) * x

37. Patinella radiata (Audouin, 1826) ** **** x

38. Pherusella tubulosa (Ellis & Solander, 1786) * x

39. Platonea stoechas Harmelin, 1976 * x

40. Puellina gattyae (Landsborough, 1852) ** * x

41. Puellina hincksi (Friedl, 1917) ** * x

42. Puellina setosa (Waters, 1899) * x

43. Puellina sp. ** x

44. Rhynchozoon sp. * x

45. Schizobrachiella sanguinea (Norman, 1868) * x

46. Schizomavella gautieri Reverter-Gil &

Fernandez-Pulpeiro, 1997 ** **** x

47. Schizomavella hastata (Hincks, 1862) ** x

48. Schizoporella dunkeri (Reuss, 1848) * x

49. Schizoporella magnifica (Hincks, 1886) * x

50. Schizotheca fissa (Busk, 1856) * x

51. Tubulipora liliacea (Pallas, 1766) * * x

52. Tubulipora sp. ** *** x

53. Tubulipora ziczac Harmelin, 1976 * x

54. Vesicularia spinosa (Linnaeus, 1758) * x

55. Walkeria sp. * x

Vrijednost Sørensenovog indeksa sličnosti, 57,14%, pokazuje da razlika u sastavu

vrsta epifitskih mahovnjaka na posidoniji otoka Silbe i Dugog otoka nije velika. Od ukupno

55 određenih vrsta, 22 vrste prisutne su na oba lokaliteta, što iznosi 40% od ukupne faune

mahovnjaka (slika 8).

Page 27: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

20

Slika 8. Postotak zajedničkih i različitih vrsta mahovnjaka na listovima i rizomima posidonije

u podmorju otoka Silbe i Dugog otoka.

Najbrojnije vrste mahovnjaka zabilježene unutar naselja posidonije u podmorju otoka

Silbe bile su Electra posidoniae i Haplopoma impressum. Najbrojnije vrste mahovnjaka u

podmorju Dugog otoka bile su Electra monostachys, Lichenopora sp., Patinella radiata i

Schizomavella gautieri.

Uočena je jasna razlika između fotofilnih vrsta mahovnjaka, odnosno onih koji rastu

na listovima posidonije, i scijafilnih vrsta, koje rastu na rizomima. Naime, niti jedna vrsta

mahovnjaka nije utvrđena kako raste istodobno i na listu i na rizomu posidonije.

Zajedničke vrste;

40% Različite vrste;

60%

Page 28: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

21

5. RASPRAVA

5.1. Stanje naselja posidonije na istraživanim područjima

Mnogo svjetskih plitkih obalnih područja nije kartirano niti znanstveno praćeno, pa

tako ne postoje niti precizne procjene globalnog stanja morskih cvjetnica. Postojeće

informacije o područjima rasprostranjenosti morskih cvjetnica u raznim dijelovima svijeta

objedinjene su u Svjetskom atlasu morskih cvjetnica i procijenjeno je da morske cvjetnice

globalno pokrivaju područje od minimalno 177 000 km² (Green i Short, 2003). Vrsta

Posidonia oceanica, endemska i dominantna morska cvjetnica u Sredozemnom moru, tvori

opsežne zelene pojaseve koji zauzimaju između 25.000 i 45.000 km² te pokrivaju oko 25%

morskog dna do 45 m dubine (Pasqualini i sur., 1998). Teško je točno procijeniti varijacije u

rasprostanjenosti livada posidonije tijekom posljednjih desetljeća, jer su podaci oskudni, a

kartiranje obalnih morskih dna Sredozemnog mora je započelo nedavno. Štoviše, većina

dostupnih podataka o rasprostranjenosti naselja morskih cvjetnica je usmjerena ka europskim

obalama Sredozemnog mora, dok su informacije duž obala Afrike rijetke (Borum i sur.,

2004). Naselja posidonije predstavljaju jedan od najproduktivnijih ekosustava u

Sredozemnom moru (Boudouresque i Meinesz, 1982), koji je osjetljiv na promijene u okolišu

(Short i Wyllie-Echeverria, 1996) i može poslužiti kao prikladan bioindikator (Pergent-

Martini i Pergent, 2000).

Rezultati biometrije listova (tablica 5) pokazuju da je prosječan broj adultnih listova

po izdanku bio veći u podmorju Dugog otoka (3,2) nego u podmorju otoka Silbe ( T7 - 3,16 i

T12A - 3,03). Prosječan broj intermedijarnih listova po izdanku bio je najveći u podmorju

otoka Silbe, na transektu 12A (2,26), dok je najmanje intermedijarnih listova po izdanku bilo

u podmorju Dugog otoka (1,98). Što se tiče juvenilnih listova, najviše ih je po izdanku bilo u

podmorju otoka Silbe na transektu 7 (1,74), dok je u podmorju Dugog otoka broj juvenilnih

listova bio najmanji (1,32). U istraživanju livada posidonije Bobetić (2012) je utvrdila u

Zadarskom kanalu prosječan broj adultnih listova po izdanku koji iznosi 2,6, u uvali Brbišćica

2,5 te u Zaglavu 2,2. Prosječan broj intermedijalnih listova po izdanku u uvali Brbišćica bio je

3,4, dok je u Zadarskom kanalu i Zaglavu bio 3,3. Prosječan broj juvenilnih listova po

izdanku u Zadarskom kanalu bio je 0,3, u Zaglavu 0,2 dok u uvali Brbišćica nije nađen niti

jedan. Usporedba tih rezultata s rezultatima u ovom radu pokazuje da su rezultati slični.

Pergent i suradnici (1994) su u svom istraživanju provedenom na tri različite dubine u

podmorju otoka Ischia (Italija) izračunali da je prosječan broj listova po izdanku u jednoj

Page 29: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

22

godini bio od 6,6 do 7,7. Naselja posidonije u Jadranskom moru u usporedbi s naseljima

posidonije u Sredozemnom moru imaju prosječno manje listova. U podmorju otoka Silbe

prosječno je po izdanku bilo 7,11 listova, a u podmorju Dugog otoka 6,44 listova, dok

Bobetić (2012) navodi 6,3 listova u Zadarskom kanalu, 5,9 u Brbišćici i 5,7 u Zaglavu.

Duljina adultnih listova posidonije (tablice 2, 3 i 4) veća je na Silbi (transekt 12A)

nego na Dugom otoku. Prosječna duljina listova na Silbi (transekt 12A) iznosila je 614,21

mm, a na Dugom otoku prosječna duljina lista bila je 415,59 mm. Najduži izmjereni list bio je

u podmorju otoka Silbe, a njegova ukupna duljina iznosi 1410 mm, dok je najduži izmjereni

list u podmorju Dugog otoka bio dug 828 mm. Bobetić (2012) navodi prosječnu duljinu

adultnih listova u Zadarskom kanalu 195 mm, u Zaglavu 302 mm, a u uvali Brbišćica 494

mm. Pergent i suradnici (1994) navode da je duljina adultnih listova u njihovom istraživanju

varirala od 320 mm do 394 mm. S obzirom da je duljina listova u ovom istraživanju bila veća

od duljine listova na drugim lokacijama u Jadranskom moru i u Sredozemnom moru, možemo

zaključiti da su naselja posidonije istraživana u ovom radu u vrlo dobrom stanju.

Što se tiče širine listova, oni su bili nešto širi na Silbi (9,97 mm), nego na Dugom

otoku (8,94 mm). Najširi list u podmorju otoka Silbe imao je 12 mm, a u podmorju Dugog

otoka 9 mm. Izmjerene širine adultnih listova kod Bobetić (2012) iznosile su: u Zadarskom

kanalu 8 mm, u Zaglavu 10 mm, a u uvali Brbišćica 9 mm.

Oštećenje listova posidonije može biti uzrokovano ljudskim djelovanjem, djelovanjem

valova i energije mora pogotovo u plićim dijelovima te može biti uzrokovano herbivorima.

Koeficijent oštećenosti listova za naselja posidonije u podmorju otoka Silbe za transekt 7

iznosio je 11,69%, za transekt 12A iznosio je 11,42%, dok je koeficijent oštećenosti za livadu

posidonije u pomorju Dugog otoka iznosio 6,44%. Bobetić (2012) u svom istraživanju navodi

visoki stupanj oštećenosti livada u Zadarskom kanalu (43,75%) i Luci Zaglav (41,59%) koje

su pod utjecajem čovjeka i izložene hidrodinamizmu, a u uvali Brbišćica gdje ne postoji

utjecaj čovjeka, postotak oštećenosti je mali i iznosi 11,73%. Pergent i suradnici (1994) su

izračunali stupanj oštećenosti listova za područje sjeverozapadnog Sredozemnog mora i on

varira od 18,9% do 30,9%. Postotak oštećenosti lišća posidonije na drugim lokacijama u

Sredozemnom moru, npr. u podmorju kod grada Urla-Iskele (Turska) iznosi 48,1-50,1%, u

podmorju Nacionalnog parka Port-Cros (Francuska) iznosi 19,0-51,2% te u podmorju kod

grada Banyuls-sur-Mer (Francuska) iznosi 34,3-79,4% (Pergent i Pergent-Martini, 1988).

Uspoređujući stupanj oštećenosti naselja posidonije u ovom istraživanju s oštećenosti u

Page 30: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

23

srednjem Jadranu i Sredozemnom moru, naselja posidonije otoka Silbe i Dugog otoka su u

vrlo dobrom stanju.

Posidonija ne cvate kontinuirano svake godine i čini se da je cvatnja regulirana

temperaturom mora (Stoppelli i Peirano, 1996). Osim toga, brojnost cvatova za vrijeme

cvatnje je mali. Broj izdanaka koji cvjetaju obično je manji od 3% godišnje. Međutim,

intenzitet cvatnje često oscilira između godina. Masovno cvjetanje, kada cvjeta više od 10%

izdanaka, primijećeno je za vrijeme iznimno toplih ljeta (Borum i sur., 2004). Tijekom ovog

istraživanja, na otoku Silbi utvrđeno je ukupno šest cvatova na 137 izdanaka, a na Dugom

otoku svega jedan cvat na 50 izdanaka, što je u skladu s literaturnim podacima. Naime,

Pergent i Pergent-Martini (1988) navode kako je cvjetanje češće u plićim dijelovima mora.

Rezultati ovog istraživanja vrlo su vrijedni jer pružaju uvid u stanje naselja posidonije

u podmorju otoka Silbe i Dugog otoka kakvi su bili prije gotovo dva desetljeća. Kako je od

uzorkovanja prošlo više godina, svakako bi trebalo ponoviti istraživanje i uzorkovanje na

istim lokacijama. Na taj način dobili bi se vrijedni podaci o tome u kakvom su stanju naselja

posidonije danas, s obzirom na njihovu ugroženost.

5.2. Raznolikost vrsta epifitskih mahovnjaka na posidoniji

Mahovnjaci su jedni od najčešćih sesilnih organizama u epifitskim zajednicama livada

posidonije (Pardi i sur., 2006). To su vrste koje podnose jaka strujanja, jako osvijetljenje,

povremenu povećanu sedimentaciju i koje su prilagodile svoj životni ciklus trajanju životnog

vijeka jednog lista. Lišće posidonije traje nešto manje od jedne godine (Borum i sur., 2004) pa

vrste koje žive kao epifiti moraju cijeli životni ciklus proći u jednoj godini. Mahovnjaci, kao

prilagodbu na život na lišću posidonije, tvore male kolonije i vrlo rano postaju reproduktivno

aktivni (Hayward, 1974).

Brojnost mahovnjaka unutar naselja posidonije na Silbi i Dugom otoku je velika u

usporedbi s brojnošću vrsta mahovnjaka na drugim istraživanim područjima u Sredozemnom

moru. Ovim istraživanjem utvrđeno je 55 vrsta mahovnjaka na obje lokacije, dok je Harmelin

(1973) na području Nacionalnog parka Port-Cros (Francuska) zabilježio čak 90 vrsta

mahovnjaka, Koçak i suradnici (2002) u podmorju sjeverne obale Cipra 43 vrste mahovnjaka,

a Lepoint i suradnici (2014) u podmorju Korzike 22 vrste mahovnjaka.

Page 31: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

24

Usporedbom vrsta epifitskih mahovnjaka u naselju posidonije u podmorju otoka Silbe

i Dugog otoka dobiven je visok Sørensenov indeks sličnosti koji iznosi 57,14%. Uspoređujući

vrste pronađene u podmorju istraživanog područja s drugim lokacijama u Sredozemnom moru

utvrđena je mala sličnost. Sličnost vrsta mahovnjaka na Silbi i u Nacionalnom parku Port-

Cros (Harmelin, 1973), nije velika, Sørensenov indeks sličnost je nizak i iznosi 34,1%.

Usporedbom vrsta pronađenih na Dugom otoku i u Nacionalnom parku Port-Cros, utvrđeno je

da je i ovdje Sørensenov indeks sličnost nizak i iznosi 26,56%. Nadalje, u usporedbi vrsta

epifitskih mahovnjaka otoka Silbe s onima na Cipru (Koçak i sur., 2002), Sørensenov indeks

sličnosti je također nizak i iznosi 29,27%. Slični rezultati su dobiveni i usporedbom vrsta

pronađenih na Dugom otoku i na Cipru, Sørensenov indeks sličnosti iznosi 24,69% (tablica

10). Iz ovih podataka vidljivo je da udaljenost, odnosno različiti ekološki čimbenici, utječu na

sličnosti i razlike u sastavu vrsta mahovnjaka. Istraživana područja u ovom radu u

Jadranskom moru nalaze se relativno blizu te su na tim lokacijama nađene slične vrste, dok su

mahovnjaci s udaljenijih lokacija puno različitiji u sastavu vrsta.

Tablica 10. Sørensenov indeks sličnosti (QS) za vrste epifitskih mahovnjaka na posidoniji na

otoku Silbi i Dugom otoku te na drugim istraživanim lokalitetima u Sredozemnom moru.

Silba Dugi otok Port-Cros Cipar

Silba 57,14 34,1 29,27

Dugi otok 57,14 26,56 24,69

Port-Cros 34,1 26,56 21,05

Cipar 29,27 24,69 21,05

U naseljima posidonije na istraživanim lokacijama u srednjem Jadranu 34 vrste

mahovnjaka pronađene su samo na lišću, dok je 21 vrsta mahovnjaka pronađena samo na

rizomima. Niti jedna vrsta mahovnjaka nije utvrđena kako raste i na listu i na rizomu, što

znači da su ove životinje strogo scijafilne ili fotofilne prilikom izbora staništa. Međutim, to

nije uvijek slučaj. Tako su npr. Koçak i suradnici (2002) u svom istraživanju u podmorju

Cipra zabilježili 24 vrste na rizomima, 12 vrsta na lišću dok ih je 7 zabilježeno i na lišću i na

rizomima. Vrste tipične za lišće su npr. Bantariella verticillata i Electra posidoniae, dok je

npr. vrsta Hippaliosina depressa karakteristična za rizom (Koçak i sur., 2002).

Page 32: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

25

6. ZAKLJUČCI

U istraživanim naseljima vrste Posidonia oceanica ukupno je utvrđeno 55 vrsta

mahovnjaka (Bryozoa). U podmorju otoka Silbe utvrđeno je ukupno 39 vrsta, a na

području Dugog otoka ukupno 38 vrsta mahovnjaka.

Utvrđena je velika sličnost u sastavu vrsta mahovnjaka između naselja posidonije na

Silbi i Dugom otoku (57,14%).

Sastav vrsta epifitskih mahovnjaka u ovom istraživanju razlikovao se od sastava

epifitskih vrsta mahovnjaka drugdje u Sredozemnom moru. Udaljenost, odnosno

različiti ekološki čimbenici, utječu na sličnosti i razlike u sastavu vrsta mahovnjaka.

Istraživana područja u ovom radu u Jadranskom moru nalaze se relativno blizu te su

na tim lokacijama nađene slične vrste, dok su mahovnjaci s udaljenijih lokacija puno

različitiji u sastavu vrsta

Uspoređujući stupanj oštećenosti naselja posidonije u ovom istraživanju s oštećenosti

drugdje u Jadranu i Sredozemnom moru, naselja posidonije otoka Silbe i Dugog otoka

su u vrlo dobrom stanju.

Page 33: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

26

7. LITERATURA

Alegro, A. - 2000. Vegetacija Hrvatske. Botanički zavod Prirodoslovno-matematičkog

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 37 str.

Bakran-Petricioli, T. - 1999. Morska cvjetnica Posidonia oceanica (L.) Delile. Ekološki

glasnik, 7 (7): 14 - 19

Bakran-Petricioli, T. - 2007. Morska staništa - priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja.

Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 169 str.

Bobetić, J. - 2012. Lepidokronološka analiza i procjena primarne produkcije u naseljima

posidonije (Posidonia oceanica (L.) Delile) izloženim utjecaju čovjeka.

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski rad.

Borum, J., Duarte, C. M., Krause-Jensen, D., Greve, T. M. - 2004. European seagrasses: an

introduction to monitoring and management. The M&MS project, 88 str.

Boudouresque, C. F. i Meinesz, A. - 1982. Découverte de l’herbier de Posidonie. Cahier Parc

National Port-Cross, 4: 1-79

Caye, G. - 1989. Sur la Morphogenése, le Cycle Végétatif Et le Reproduction de Deux

Phanérogames Marines de Méditerranée: Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile et

Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson. Thése Habilitation, Université Nice.

Den Hartog, C. - 1970. Seagrasses of the world. North Holland Publishing, Amsterdam

Fabrio, K. - 2000. Životne zajednice infralitoralne stepenice u području Morskog parka "Silba".

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski rad.

Gamulin-Brida, H., Pavletić, Z., Crnković, D., Požar-Domac, A. Legac, M., Žutić-Maloseja,

Ž. - 1980. Prilog poznavanju bentosa infralitorala u području jugozapadne obale otoka

Krka. Acta Adriatica, 21 (2): 355-367

Gamulin-Brida, H. - 1958. Primjena Sørensenove metode pri istraživanju bentoskih

populacija. Zoološki institut Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu

Giraud, G. - 1979. Sur une méthode de mesure et de comptage des structures foliaires de

Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile. Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle

Marseille, 39: 33-39

Page 34: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

27

Green E. P., Short T. F. - 2003. World Atlas of Seagrasses. University of California Press.

310 str.

Habdija I., Primc Habdija, B., Radanović, I., Špoljar, M., Matoničkin Kepčija, R., Vujčić

Karlo, S., Miliša, M., Ostojić, A., Sertić Perić, M. - 2011. Protista-Protozoa i Metazoa-

Invertebrata. Strukture i funkcije. Alfa, Zagreb. str. 471-475

Harmelin, J.-G. - 1973. Bryozoaires de l'herbier de Posidonies de l'île de Port-Cros. Rapport

Commission International Mer Mediterranee, 21 (9): 675-677

Hayward, P. J. - 1974. Studies on the cheilostome bryozoans fauna of the Aegan island of

Chios. Journal of Natural History, 8: 369-402

Hrvatski hidrografski institut - 1998. Male karte Jadrana: Virsko more MK11

Koçak, F., Balduzzi, A., Avni Benli, H. - 2002. Epiphytic bryozoan community of Posidonia

oceanica (L.) Delile meadow in the northern Cyprus (Eastern Mediterranean). Indian

Journal of Marine Sciences, 31 (3): 235-238

Lepoint, G., Balancier, B., Gobert, S. - 2014. Seasonal and depth-related biodiversity of leaf

epiphytic Cheilostome Bryozoa in a Mediterranean Posidonia oceanica meadow.

Cahiers de Biologie Marine, 55: 57–67

Novosel, M. - 2005. Bryozoans of the Adriatic Sea. Denisia, 16 (28): 231- 246

Pardi, G., Piazzi, L., Balata, D., Papi, I., Cinelli, F., Benedetti-Cecchi, L. - 2006. Spatial

variability in epiphytic assemblages of Posidonia oceanica (L.) Delile around the

mainland and the islands of Sicily. Marine Ecology - Evolution Perspectives, 27: 397-

403

Pasqualini, V., Pergent-Martini, C., Clabaut, P., Pergent, G. - 1998. Mapping of Posidonia

oceanica using aerial photographs and side scan sonar: application off the island of

Corsica (France). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 47: 359-367

Pérés, J., Picard, J. - 1964. Nouveau manuel de Bionomie bentique de la Mer Méditerranée.

Recueil des Travaux de la Stations Marine d'Endoume, 31 (47): 1-137

Page 35: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

28

Pergent, G., Pergent-Martini, C. - 1988. Phénologie de Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile

dans le bassin méditerranéen. Annales de l'Institut océanographique, Paris, 64 (2): 79-

100

Pergent-Martini, C., Le Ravallec, C. - 2007. Guidelines for imapct assessment on seagrass

meadows, UNNEP, RAC/SPA

Pergent-Martini, C., Pergent, G. - 1994. Lepidochronological analysis in the Mediterranean

seagrass Posidonia oceanica: State of the art and future developments. Oceanologica

Acta, 17 (6): 673-681

Pergent-Martini, C., Pergent, G. - 2000. Marine phanerogams as a tool in the evaluation of

marine trace-metal contamination: an example from the Mediterranean. International

Journal of Environmental Pollution, 13: 126-147

Požar-Domac, A., Bakran-Petricioli, T., Filipić, P., Jaklin, A., Leder, N., Mužinić, J., Olujić,

G., Pallaoro, A., Sinovčić, G., Smirčić, A., Šimunović, I., Šojat, V., Vidič, S., Vučetić,

M., Vučetić, V., Zahtila, E., Zavodnik, D., Zavodnik, N. - 1997. The Silba marine park

- preliminary research of the main characteristics of the area, establishment of

specially protected area, and marine park managing organisation. Periodicum

biologorum, 100 (1): 7-18

Ryland, J.S. - 1970. Bryozoans, Hutchinson & CO, str. 43-49

Short, F. T., Wyllie-Echeverria, S. - 1996. Natural and human-induced disturbances of

seagrass. Enviornmental Conservation. 23: 17-27

Stoppelli, N., Peirano, A. - 1996. Continuous flowering of Posidonia oceanica (L.) Delile in

the bay of Monterosso al Mare (SP) (north-western Mediterranean sea). Bollettino dei

Musei e Degli Istituti Biologici dell'Università di Genova, 60-61: 31-40

Zabala, M. & Maluquer, P. - 1988. Illustrated keys for the classification of Mediterranean

Bryozoa. Treballs del Museu de Zoologia Barcelona

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/393776/moss-animal/32429/Annotated-

classification (pristupljeno 21.08.2014.)

http://www.dzzp.hr/novosti/k/natura-2000-vrste-srpanj-posidonija-ili-oceanski-porost-

posidonia-oceanica-1223.html (pristupljeno 21.08.2014.)

Page 36: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

29

http://www.drypis.info/Teku%C4%87egodi%C5%A1te/Morskacvjetnica/tabid/158/Default.as

px (pristupljeno 21.08.2014.)

http://www.lifeposidoniandalucia.es/en/praderas.aspx (pristupljeno 24.8.2014.)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_08_99_2569.html (pristupljeno

31.08.2014.)

http://www.telascica.hr/ (pristupljeno 4.9.2014.)

The European Register of Marine Species- http://www.marbef.org/data/erms.php

(pristupljeno 30.09.2014.)

http://www.silba.net/okolis-priroda/ (pristupljeno10.10.2014.)

Page 37: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

30

8. ŽIVOTOPIS

Rođena sam 5. svibnja 1985. godine u Zagrebu. Godine 1991. upisala sam Osnovnu

školu Vladimira Nazora u Zagrebu, gdje sam završila prvi razred. Ostale razrede završila sam

u Osnovnoj školi Pantovčak. U osnovnoj školi bavila sam se plivanjem, odbojkom i

košarkom. Nakon završene osnovne škole 1999. upisala sam I. gimnaziju u Zagrebu, koju sam

završila 2003. godine. U srednjoj školi bavila sam se veslanjem u kojem sam postizala izvrsne

rezultate, ali sam zbog ozljede koljena morala odustati. Nakon završene gimnazije 2003.

godine upisala sam Prirodoslovno-matematički fakulet, Biološki odjel smjer Profesor

biologije. Tijekom studiranja bavila sam se ronjenjem (od 2009. godine imam ronilačku

iskaznicu PADI Open Water Diver), davala sam instrukcije te povremeno čuvala djecu od

jasličke do školske dobi. Imam vozačku dozvolu B kategorije. Vrlo dobro znam engleski, te

uspješno koristim računalo (MS Office i Adobe programi).

Page 38: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

I

9. PRILOG

Rezultati biometrije listova posidonije

Objašnjenje kratica:

O - odrasli list

I - intermedijarni list

J - juvenilni list

KL - konkavna ligula

RL - ravna ligula

N - neoštećeni list

X - oštećeni list

UD - ukupna duljina lista

OTOK SILBA,TRANSEKT 7 (od rta Mavrova 100m po azimutu 208°), 2.9.1998.,

KVADRAT BR. 1 (50x50 cm)

DUBINA: 1,3 m, 10. m transekta

Broj izdanaka: 152

Broj izdanaka po m²= 608

Sakupili: Bakran-Petricioli, Kružić, Radošević, Vidmar, Radić, Petricioli

Rezultati biometrije listova:

Izdanak 1.1.1.

Broj baza otpalih listova na uzdanku: 13, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 32 382 9 KL 414

O X 38 411 9 KL 449

O X 41 423 9 KL 464

I N 8 211

I N 8 118

I N 7,5 69

J N 6 41

J N 4 25

1.1.1.

Izdanak 1.1.2.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 18, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA

BAZE (mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA

LISTA (mm)LIGULA UD (mm)

O X 48 314 10 KL 362

O X 52 481 10 KL 533

O X 54 529 10 RL 583

I N 9,5 211

J N 8 89

J N 7 61

J N 5 14

1.1.2.

Page 39: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

II

Izdanak 1.1.3.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 17, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 32 329 10 RL 361

O X 41 512 10 RL 553

O X 43 525 10 RL 568

O X 56 813 10 KL 869

I N 9 181

I N 9 94

J N 6 48

J N 6 32

1.1.3.

Izdanak 1.1.4.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 21, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 38 289 10 327

O X 48 401 10 449

O X 50 415 10 465

I N 9 111

I N 9 92

I N 9 68

J N 6 41

1.1.4.

Izdanak 1.1.5.

Broj baza otpalih listova na uzdanku: 17, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 41 329 10 RL 370

O X 51 481 10 RL 532

O X 56 565 10 RL 621

I N 9 111

I N 9 84

J N 9 32

J N 6 17

1.1.5.

Page 40: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

III

Izdanak 1.1.6.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKA

TIP

LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA

BAZE (mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA

LISTA LIGULA

UD

(mm)

O X 48 412 10 KL 460

O X 51 521 10 KL 572

I N 10 212

I N 9,5 101

I N 9,5 69

J N 8 48

J N 6 31

1.1.6.

Izdanak 1.1.7.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 21, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKA

TIP

LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA

BAZE (mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA

LISTA (mm)LIGULA

UD

(mm)

O X 48 290 10 RL 338

O X 31 410 10 RL 441

O X 30 521 10 RL 551

I X 9 109

I N 9 68

J N 8 49

J N 8 30

J N 6 20

1.1.7.

Izdanak 1.1.8.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 15,broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA

BAZE (mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA

LISTA (mm)LIGULA

UD

(mm)

O X 41 411 10 RL 452

O X 52 521 10 KL 573

O X 56 629 10 KL 685

I N 9 110

I N 9 78

J N 8 41

J N 5 23

1.1.8.

Page 41: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

IV

Izdanak 1.1.9.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 18, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKA

TIP

LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA

BAZE (mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA

LISTA (mm)LIGULA

UD

(mm)

O X 41 252 10,5 KL 593

O X 43 311 10,5 RL 354

O X 48 410 10,5 RL 458

I X 10 102

I N 10 92

I N 10 68

J N 8 31

J N 6 18

1.1.9.

Izdanak 1.1.10.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 18, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKA

TIP

LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA

BAZE (mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA

LISTA (mm)LIGULA

UD

(mm)

O X 39 401 10 RL 440

O X 46 410 10 KL 456

O X 51 519 10 KL 570

I N 10 210

I N 10 91

J N 9 41

J N 6 25

1.1.10.

Izdanak 1.1.11.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 26, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA

BAZE (mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 41 319 10 RL 360

O X 52 452 10 RL 504

O X 56 611 10 KL 667

I N 9 181

I N 9 101

J N 8 73

J N 8 21

J N 6 17

1.1.11.

Page 42: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

V

Izdanak 1.1.12.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 21, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 41 419 10 KL 460

O X 43 512 10 KL 555

O X 52 613 10 RL 665

I N 9 103

I N 9 68

J N 8 41

J N 5 31

1.1.12.

Izdanak 1.1.13.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 20, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA

BAZE (mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 40 351 10 RL 391

O X 46 411 10 KL 457

O X 49 521 10 KL 570

I N 9 113

I N 9 68

J N 6 31

1.1.13.

Izdanak 1.1.14.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKA

TIP

LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA

BAZE (mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA

UD

(mm)

O N 38 310 10,5 RL 348

O X 40 411 10,5 RL 451

O X 50 501 10 RL 551

I N 10 201

I N 9 91

J N 9 46

J N 7 30

1.1.14.

Page 43: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

VI

Izdanak 1.1.15.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 18, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 40 410 10 RL 450

O X 43 523 10 RL 566

O X 51 611 10 KL 662

I N 9 191

I N 9 103

I N 8,5 81

J N 7 43

1.1.15.

Izdanak 1.1.16.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 17, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA

BAZE (mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 40 41 10 RL 450

O X 49 433 10 KL 482

O X 53 519 10 KL 572

O X 53 681 10 RL 734

I N 10 93

I N 9,5 64

J N 8 30

J N 7 19

1.1.16.

Rekapitulacija za kvadrat br. 1, Otok Silba, Transekt 7

Ukupni broj izdanaka uzorkovanih za biometriju: 16

ukupan broj listova: 405

broj baza otpalih listova na izdancima - 288; 71,1%

broj listova na izdancima - 117; 28,9%

odrasli listovi - 49; 41,9%

intermedijarni listovi - 36; 30,8%

juvenilni listovi - 32; 27,3%

prosječan broj listova po izdanku – 7,3

oštećeni listovi - 48; 41%

neoštećeni listovi - 68; 59%

Page 44: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

VII

OTOK SILBA - TRANSEKT 7 (od rta Mavrova 100 m po azimutu 208°), 2.9.1998.

KVADRAT BR. 2 (50x50 cm)

DUBINA: 3,5 m, 35. m transekta

Broj izdanaka: 150 (5 CVATOVA)

Broj izdanaka po m²= 600

Sakupili: Bakran-Petricioli, Kružić, Radošević, Vidmar, Radić, Petricioli

Rezultati biometrije listova:

Izdanak 1.2.1.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 15, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 50 829 10 RL 879

O X 48 504 10 RL 552

O N 35 410 10 RL 445

I N 2 182 11 RL 184

I N 10,5 88

J N 10,5 31

1.2.1.

Izdanak 1.2.2.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 13, broj listova na izdanku: 5

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 6 472 10,5 RL 478

O X 44 696 10,5 KL 740

I N 1 147 11 RL 148

I N 98 10,5 98

J N 33 10,5 33

1.2.2.

Izdanak 1.2.3.:

Broj baza otpalih listova na izdanku17, broj listova na izdanku: 5

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 8 282 10 RL 290

O X 47 970 10 KL 1017

I N 1 118 10 RL 119

I N 10 67

J N 15

1.2.3.

Page 45: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

VIII

Izdanak 1.2.4.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 50 711 10 RL 761

O X 54 476 10 KL 530

O X 26 264 10 KL 290

I N 2 125 10 RL 127

I N 2 70 10 RL 72

J N 10 22

1.2.4.

Izdanak 1.2.5:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 18, broj listova na izdanku: 6

Cvat - sastavljen od 2 lista, još nije definiran, duljina stapke 23 mm, duljina listova 80 mm i

69 mm

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 53 736 10,5 KL 789

O N 47 620 10,5 KL 667

I N 1 198 10 RL 199

I N 1 122 10 RL 123

J N 10 50

J N 7 10

1.2.6.

Izdanak 1.2.6.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 13, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 8 288 10 KL 296

O X 34 729 KL 763

I N 1 137 11 RL 138

I N 1 91 11 RL 92

J N 10 33

J N 5 7

1.2.6.

Izdanak 1.2.7.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 22, broj listova na izdanku: 7

Cvat- stapka 83 mm, listovi 63 mm i 42 mm

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 48 378 10 KL 426

O X 52 459 10 KL 511

O X 49 711 10 RL 760

I N 1 136 10 RL 137

I N 2 176 10 RL 178

I N 1 90 10 RL 91

J N 9 23

1.2.7.

Page 46: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

IX

Izdanak 1.2.8.:

Broj baza otpalih listova na izdanku 21, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 59 428 10 KL 487

O X 51 511 10 KL 562

O X 43 463 10 KL 506

O X 46 691 10 RL 737

I N 2 235 10,5 RL 237

I N 1 130 10,5 RL 131

J N 8 48

J N 6 8

1.2.8.

Izdanak 1.2.9.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 13, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 22 348 10,5 KL 370

O X 44 681 10,5 KL 725

O X 50 540 10,5 KL 590

I N 2 134 10 RL 136

I N 1 63 10 RL 64

J N 9,5 22

1.2.9.

Izdanak 1.2.10.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 26, broj listova na izdanku: 8

Cvat - stapka 100 mm, 2 oštećena lista, 31 mm i 33 mm

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 40 473 10,5 KL 513

O X 44 712 10,5 KL 756

O X 45 730 10,5 775

I N 1 91 10,5 RL 92

I N 1 262 10,5 RL 263

I N 1 170 10,5 RL 171

J N 8 34

J N 6 20

1.2.10.

Page 47: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

X

Izdanak 1.2.11.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 18, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 48 392 10,5 KL 440

O X 52 582 10,5 KL 634

O X 57 614 10,5 RL 671

I N 2 182 10 184

I N 1 68 10 69

I N 10 53

J N 8 38

J N 6 16

1.2.11.

Izdanak 1.2.12.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 8

Cvat - stapka 92 mm, 2 oštećena lista, 55 mm i 52 mm

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 48 452 10 KL 500

O X 52 581 10 KL 633

O X 55 611 10 KL 666

I N 2 171 9 KL 173

I N 1 81 9 RL 82

J N 9 48

J N 8 28

J N 6 9

1.2.12.

Izdanak 1.2.13.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 17, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 48 411 10 KL 459

O X 39 525 10 KL 564

O X 52 589 10 RL 651

I N 2 69 10 RL 71

I N 58 9 58

J N 6 21

1.2.13.

Page 48: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XI

Izdanak 1.2.14.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 23, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 48 519 11 RL 559

O X 52 612 10,5 KL 664

O X 59 645 10,5 KL 704

I N 3 112 10 RL 115

I N 2 69 10 RL 71

I N 9 52

J N 8 28

J N 5 11

1.2.14.

Izdanak 1.2.15.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 18, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 48 213 10 KL 261

O X 49 481 10 RL 530

O X 51 529 10 RL 580

I N 2 113 8 RL 115

I N 2 69 8 RL 71

J N 1 29 5 RL 28

J N 5 21

1.2.15.

Izdanak 1.2.16.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 21, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 38 411 10 449

O X 49 452 10 501

O X 51 512 10 563

O X 58 712 10 770

I N 2 81 9 83

I N 1 61 9 62

J N 7 42

1.2.16.

Page 49: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XII

Izdanak 1.2.17.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 19, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 41 219 10 RL 260

O X 45 358 10 KL 403

O X 52 491 10 KL 543

I N 2 111 10 RL 113

I N 1 68 9 RL 69

J N 8 48

J N 6 21

1.2.17.

Rekapitulacija za kvadrat br. 2, Otok Silba, Transekt 7

Ukupni broj izdanaka uzorkovanih za biometriju: 17

ukupan broj listova: 416

broj baza otpalih listova na izdancima - 302; 72,6%

broj listova na izdancima - 114; 27,4%

odrasli listovi - 49; 43%

intermedijarni listovi - 38; 33,3%

juvenilni listovi - 27; 23,67%

prosječan broj listova po izdanku – 6,7

oštećeni listovi - 45; 39,5%

neoštećeni listovi - 69; 60.5%

Page 50: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XIII

OTOK SILBA - TRANSEKT 7 (od rta Mavrova 100 m po azimutu 208°), 2.9.1998.

KVADRAT BR. 3 (50x50 cm)

DUBINA: 4,8 m, 50. m transekta

Broj izdanaka: 142

Broj izdanaka po m²= 568

Sakupili: Bakran-Petricioli, Kružić, Radošević, Vidmar, Radić, Petricioli

Rezultati biometrije listova:

Izdanak 1.3.1.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 13 432 10 KL 445

O X 43 672 9,5 RL 715

O X 46 529 10 RL 575

I N 6 118 10 KL 124

J N 4 46 10 KL 50

J N 3 13,5 9 KL 16,5

J N 2 3,5 7 KL 5,5

1. 3. 1.

Izdanak 1.3.2.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 18, broj listova na izdanku: 5

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 35 527 9 KL 562

O X 41 480 9 RL 521

I N 6 139 9 KL 145

J N 3 4 7 KL 7

J N 7 21 9,5 RL 28

1. 3. 2.

Izdanak 1.3.3.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 27, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 5 29 10 RL 34

O N 49 465 10 KL 514

O X 44 582 10,5 RL 626

O X 44 444 10 RL 488

I N 3 145 11,5 KL 148

J N 2 78 11 KL 80

J N 2 39 11 KL 41

J N 1 4 9 KL 5

1.3.3.

Page 51: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XIV

Izdanak 1.3.4.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 21, broj listova na izdanku: 15

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 42 769 10 RL 811

O X 47 390 10 RL 437

O X 40 875 10 KL 915

I N 3 235 11 RL 238

I N 2 105 11 RL 107

J N 56

J N 51

J N 7

J N 68

J N 33

J N 20

J N 11

J N 11

J N 8

J N 4

1.3.4.

Izdanak 1.3.5.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 9, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 55 894 9 RL 949

O X 58 858 9 RL 916

O X 60 813 9 KL 873

O N 28 382 10 KL 410

I N 3 178 10 KL 181

I X 3 365 10,5 KL 368

J N 2 5 7 KL 7

J N 3 45 11 KL 48

1.3.5.

Izdanak 1.3.6.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 30, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 48 452 9 RL 510

O X 56 518 10 RL 574

O X 53 418 10 KL 471

I N 6 136 11 KL 142

I N 3 264 11 RL 267

J N 11 48

J N 9 12

1.3.6.

Page 52: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XV

Izdanak 1.3.7.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 18, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 45 665 10 KL 710

O X 44 695 10 KL 739

O X 41 684 10 KL 725

I N 2 190 11 RL 192

I N 2 102 10 RL 104

J N 10 42

J N 4 4 7 RL 8

1.3.7.

Izdanak 1.3.8.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 22, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 46 726 10 KL 772

O X 42 944 10 RL 986

O X 34 862 10 KL 896

I N 2 96 9,5 RL 98

I N 2 69 10 RL 71

J N 1 22 9 RL 23

J N 4 RL 3

1.3.8.

Izdanak 1.3.9.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 17, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 41 312 10 KL 353

O X 34 570 10 KL 604

O X 32 394 10 KL 426

I N 2 88 10 RL 90

J N 1 47 10 RL 48

J N 4 4

J N 9 28

1.3.9.

Page 53: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XVI

Izdanak 1.3.10.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 33, broj listova na izdanku: 13

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 32 426 10 KL 458

O X 34 284 10,5 KL 318

O X 27 391 10 KL 418

O X 33 350 10 RL 383

O X 18 404 10 KL 422

I N 2 63 9 RL 65

I N 2 67 9,5 RL 69

J N 9,5 31

J N 9 33

J N 9 11

J N 9 10

J N 4 4

J N 4 5

1.3.10.

Izdanak 1.3.11.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 19, broj listova na izdanku: 9

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 56 1071 9,5 KL 1127

O X 51 944 10 KL 995

O N 8 365 10 373

O X 56 810 10 866

I N 3 194 10 RL 197

I N 3 81 10 RL 84

J N 10 19

J N 10 21

J N 2 41 RL 43

1.3.11.

Izdanak 1.3.12.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 9, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 31 422 10 KL 453

O X 32 621 9 KL 653

O X 36 494 9 KL 530

I N 1 109 10 RL 110

I N 2 223 10 RL 225

J N 9 13

1.3.12.

Page 54: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XVII

Izdanak 1.3.13.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 25, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 8 252 10 RL 260

O X 32 513 10 KL 545

O X 39 549 10 KL 588

O X 42 547 10 RL 589

I N 1 132 10 RL 133

J N 1 53 9 RL 54

J N 8 20

1.3.13.

Izdanak 1.3.14.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 40 738 10 RL 778

O N 25 372 10 KL 397

O X 43 460 10 503

I N 1 112 9 RL 113

J N 1 51 9 RL 52

J N 9 20

1.3.14.

Izdanak 1.3.15.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 33 358 11 KL 391

O X 41 421 10,5 RL 462

O X 43 409 10,5 RL 452

O X 49 511 10 RL 560

I N 3 115 9 RL 118

J N 1 21 8,5 22

J N 8 5 8

1.3.15.

Izdanak 1.3.16.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 26, broj listova na izdanku: 5

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 32 443 10 RL 475

O X 57 905 10 KL 962

O X 47 1188 10 KL 1235

I N 2 230 10 RL 232

J N 1 42 10 RL 43

1.3.16.

Page 55: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XVIII

Izdanak 1.3.17.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 13, broj listova na izdanku: 5

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 40 855 9 KL 895

O X 44 869 9 KL 913

J N 4 3

J N 1 36 8 RL 37

J N 2 46 8 RL 48

1.3.17.

Izdanak 1.3.18.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 10

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 30 494 9 RL 524

O X 36 408 9 RL 444

I X 1 227 9 RL 228

I N 1 179 9 RL 180

J N 9 38

J N 9 35

J N 8,5 21

J N 8,5 18

J N 7 4

J N 6 4

1.3.18.

Izdanak 1.3.19.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 21, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 43 611 10 KL 654

O N 10 266 10 KL 276

O X 42 638 10 KL 680

I N 2 183 10 RL 185

I N 1 83 10 RL 84

J N 9 21

J N 7 7

1.3.19.

Page 56: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XIX

Izdanak 1.3.20.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 19, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 37 686 10 RL 723

O X 44 550 9 RL 594

O N 38 337 9 KL 375

I N 2 219 11 RL 221

I N 1 111 11 RL 112

J N 20 10 20

J N 1 47 9 48

1.3.20.

Izdanak 1.3.21.:

Broj baza otpalih listova na izdanku: 18, broj listova na izdanku: 12

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 12 254 9 KL 266

O X 52 671 9 KL 723

O X 44 988 9 RL 1032

O N 38 598 9 RL 636

O X 51 716 9 RL 767

O X 42 874 9 RL 916

I N 2 138 8,5 KL 140

I N 2 74 8,5 RL 76

I N 1 92 8,5 RL 91

J N 10 7 10

J N 8 7 8

J N 1 35 7 36

1.3.21.

Rekapitulacija za kvadrat br. 3, Otok Silba, Transekt 7

Ukupni broj izdanaka uzorkovanih za biometriju: 21

ukupan broj listova - 572

broj baza otpalih listova na izdancima - 407; 71.2%

broj listova - 165; 28.8%

odrasli listovi - 70; 42.4%

intermedijarni listovi - 33; 20%

juvenilni listovi - 62; 37.6%

prosječni broj listova po izdanku - 7,9

oštećeni listovi - 60; 36.4%

neoštećeni listovi - 105; 63.6%

OTOK SILBA - TRANSEKT 7 (od rta Mavrova 100 m po azimutu 208°), 2.9.1998.,

Page 57: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XX

KVADRAT BR. 4 (50x50 cm)

DUBINA: 8,6 m, 100. m transekta

Broj izdanaka: 122 (2 CVATA)

Broj izdanaka po m²= 488

Sakupili: Bakran-Petricioli, Kružić, Radošević, Vidmar, Radić, Petricioli

Rezultati biometrije listova:

Izdanak 1.4.1.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 34 351 10 RL 385

O X 41 368 10 RL 409

O X 44 491 10 KL 535

O X 49 525 10 KL 574

I N 9,5 131

I N 9,5 75

J N 8 40

J N 6,5 28

1.4.1.

Izdanak 1.4.2.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 40 413 10 RL 453

O X 46 510 10 RL 556

O X 51 591 10 KL 642

I X 9,5 91

I N 9 62

J N 9 48

J N 7 27

1.4.2.

Izdanak 1.4.3.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 19, broj listova na izdanku: 7

Cvat - stapka 101mm, 2 oštećena lista, 44mm i 67mm

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 38 312 10 RL 350

O X 46 413 10 RL 459

O X 51 533 10 KL 584

I N 10 88

J N 10 48

J N 9 33

J N 9 17

1.4.3.

Izdanak 1.4.4.

Page 58: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XXI

Broj baza otpalih listova na izdanku: 21, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 45 413 10 RL 459

O X 56 516 10 KL 572

I N 10 77

I N 10 56

J N 9 41

J N 9 38

J N 7 13

1.4.4.

Izdanak 1.4.5.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 26, broj listova na izdanku: 9

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 33 373 10 RL 406

O X 47 465 10 KL 512

O X 53 591 10 KL 644

O X 57 683 10 KL 740

I N 10 210

I N 10 99

I N 10 66

J N 9 36

J N 5 8

1.4.5.

Izdanak 1.4.6.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 21, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 45 591 10,5 RL 636

O X 48 641 10,5 KL 689

O X 57 710 10,5 KL 767

I X 10 118

I N 10 77

I N 10 54

J N 9 23

J N 4 6

1.4.6.

Izdanak 1.4.7.

Page 59: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XXII

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 35 418 10 RL 453

O X 46 477 10 KL 523

O X 50 538 10 KL 588

I X 10 83

I X 10 64

J X 9 37

1.4.7.

Izdanak 1.4.8.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 19, broj listova na izdanku: 7

Cvat - stapka 68 mm, 2 oštećena lista, 25 mm i 28 mm

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 36 471 10 RL 507

O X 47 555 10 RL 602

O X 53 644 10 KL 697

I N 10 171

I N 10 93

J N 10 44

J N 7 17

1.4.8.

Izdanak 1.4.9.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 20, broj listova na izdanku: 9

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 41 511 10,5 RL 552

O X 47 595 10,5 KL 642

O X 55 710 10,5 KL 765

O X 58 893 10,5 KL 951

I N 10 96

I N 10 63

I N 10 58

J

J

1.4.9.

Izdanak 1.4.10.

Page 60: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XXIII

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 48 344 10 RL 392

O X 51 456 10 KL 507

O X 54 496 10 KL 550

I N 10 118

I N 10 81

J N 9 47

J N 9 23

1.4.10.

Izdanak 1.4.11.

Broj baza otpalih listova na izdanku:16, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 31 662 10 KL 693

O X 35 450 10 KL 485

O X 36 488 10 RL 524

I N 10 274

I N 9 121

J N 9 28

J N 6 7

1.4.11.

Izdanak 1.4.12.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 13, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 36 500 10 KL 536

O X 40 435 10 KL 475

O X 36 520 10 RL 556

O X 32 512 10 KL 544

O X 24 345 10 RL 369

I N 10 119

I N 10 258

J N 10 30

1.4.12.

Izdanak 1.4.13.

Page 61: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XXIV

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 38 414 10 KL 452

O X 36 401 10 KL 437

O X 41 453 10 RL 494

I N 10 119

I N 10 88

J N 9 32

J N 7 7

1.4.13.

Izdanak 1.4.14.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 17, broj listova na izdanku: 9

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 25 236 10 RL 261

O X 30 331 10 RL 361

O X 31 346 10 RL 377

O X 32 377 10 RL 409

I N 10 234

I N 10 71

I N 10 143

J N 10 26

J N 4 6

1.4.14.

Izdanak 1.4.15.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 18, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 38 410 10 KL 448

O X 31 415 10 KL 446

O X 36 381 10 RL 417

I N 9 212

I N 9 103

J N 9 46

J N 7 18

1.4.15.

Izdanak 1.4.16.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 6

Page 62: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XXV

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 31 318 10 KL 349

O X 41 410 10 RL 451

O X 44 451 10 RL 495

I N 10 181

I N 9 81

J N 9 38

1.4.16.

Izdanak 1.4.17.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 31 410 10 KL 441

O X 36 446 10 RL 478

O X 41 481 10 RL 522

O X 46 492 10 KL 538

I N 10 212

I N 10 110

J N 10 81

J N 7 61

1.4.17.

Izdanak 1.4.18.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 31 410 10 KL 441

O X 36 481 10 RL 417

O X 38 512 10 RL 550

I N 10 144

I N 9 68

J N 8 24

1.4.18.

Izdanak 1.4.19.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 32 410 10 KL 442

O X 36 401 10 KL 437

O X 38 391 10 RL 429

I N 10 180

I N 10 77

J N 8 41

J N 8 32

1.4.19.

Izdanak 1.4.20.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 17, broj listova na izdanku: 6

Page 63: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XXVI

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 38 481 10 KL 519

O X 41 512 10 RL 553

O X 44 543 10 RL 587

I N 10 99

I N 9 63

J N 7 12

1.4.20.

Izdanak 1.4.21.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 36 410 10 KL 446

O X 38 443 10 KL 481

O X 42 491 10 RL 533

I N 10 211

I N 10 103

I N 10 81

J N 9 26

J N 6 6

1.4.21.

Rekapitulacija za kvadrat br. 4, otok Silba, Transekt 7

Ukupni broj izdanaka uzorkovanih za biometriju: 21

ukupan broj listova: 513

broj baza otpalih listova na izdancima - 359; 70%

broj listova na izdancima - 154; 30%

odrasli listovi - 69; 44,8%

intermedijarni listovi- 46; 29,9%

juvenilni listovi - 39; 25,3%

prosječan broj listova po izdanku - 7,3

oštećeni listovi - 70; 45,5%

neoštećeni listovi - 84; 54,5%

OTOK SILBA, TRANSEKT 12A (početni dio od svjetionika na južnom rtu Silbe, 100 m,

azimut 238°), 2.9.1998.

Page 64: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XXVII

KVADRAT BR. 1 (50x50 cm)

DUBINA: 3 m, 0. m transekta

Broj izdanaka:126

Broj izdanaka po m²= 504

Sakupili: Bakran-Petricioli, Kružić, Radošević, Vidmar, Radić, Petricioli

Rezultati biometrije listova:

Izdanak 2.1.1.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 50 809 10 KL 859

O X 49 911 10 KL 960

O N 25 390 10 KL 415

I N 10 248

I N 10 161

I N 10 55

J N 7 10

2.1.1.

Izdanak 2.1.2.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 12, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 49 811 9 KL 860

O X 51 921 9 KL 972

O N 10 237 9 KL 247

I N 9 194

I N 9 79

J N 4 6

2.1.2.

Izdanak 2.1.3.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 13, broj listova na izdanku: 5

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 49 1000 9 KL 1049

O X 48 901 9 KL 949

I N 9 181

I N 9 90

J N 7 16

2.1.3.

Izdanak 2.1.4.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 6

Page 65: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XXVIII

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 56 561 10 KL 617

O X 48 921 10 KL 969

O X 57 913 10 KL 970

I N 10 225

I N 10 64

J N 7 11

2.1.4.

Izdanak 2.1.5.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 5

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 41 521 9 KL 562

O X 49 631 9 RL 680

O N 21 411 9 KL 432

I N 9 210

I N 9 113

J N 7 13

2.1.5.

Izdanak 2.1.6.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 10, broj listova na izdanku: 5

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 11 249 9 KL 260

O N 42 460 9 KL 502

O N 34 380 9 KL 414

I N 9 132

J N 8 24

2.1.6.

Izdanak 2.1.7.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 11, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 37 241 9 KL 278

O X 34 341 9 KL 375

O N 27 343 9 KL 370

I N 9 227

I N 9 90

J N 9 26

2.1.7.

Izdanak 2.1.8.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 13, broj listova na izdanku: 8

Page 66: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XXIX

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 34 341 9 KL 375

O N 41 381 9 KL 422

O N 43 441 9 KL 484

O X 33 324 9 KL 357

I N 9 236

I N 9 132

I N 9 63

J N 9 22

2.1.8.

Izdanak 2.1.9.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 31 381 9 KL 412

O X 30 290 9 KL 320

I N 9 221

I N 9 91

J N 7 11

2.1.9.

Izdanak 2.1.10.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 10, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 32 321 9 KL 363

O X 36 291 9 KL 327

O X 31 351 9 KL 382

I N 9 212

I N 9 113

J N 9 67

J N 7 11

2.1.10.

Rekapitulacija za kvadrat br. 1, otok Silba, Transekt 12A

Ukupni broj izdanaka uzorkovanih za biometriju: 10

ukupan broj listova: 188

broj baza otpalih listova na izdancima - 127; 67.55%

broj listova - 61; 32.45%

odrasli listovi - 29; 47.5%

intermedijarni listovi - 21; 34.4%

juvenilni listovi - 11; 18.1%

prosječan broj litova po izdanku - 6,1

oštećeni listovi - 20; 32.8%

neoštećeni listovi - 41; 67.2%

OTOK SILBA, TRANSEKT 12A (početni dio od svjetionika na južnom rtu Silbe, 100 m,

azimuth 238º), 2.9.1998.

Page 67: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XXX

KVADRAT BR. 2 (50x50 cm)

DUBINA: 3,6 m, 20. m transekta

Broj izdanaka: 90

Broj izdanaka po m²= 360

Sakupili: Bakran-Petricioli, Kružić, Radošević, Vidmar, Radić, Petricioli

Rezultati biometrije listova:

Izdanak 2.2.1.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 13, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 33 319 10 KL 352

O X 36 389 10 RL 435

O X 37 410 10 RL 447

I X 10 212

I N 10 103

I X 9 68

J N 9 32

2.2.1.

Izdanak 2.2.2.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 41 419 10 KL 460

O X 37 351 10 RL 388

O X 44 321 10 RL 365

O X 42 456 10 RL 498

I X 10 121

I N 10 77

J N 9 43

J N 6 13

2.2.2.

Izdanak 2.2.3.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 41 491 10,5 RL 532

O X 47 519 10,5 KL 566

O X 39 403 10,5 KL 442

I N 10 103

I X 10 70

J N 9 38

J N 7 19

2.2.3.

Izdanak 2.2.4.

Broj baza otpalih listova na izdanku15, broj listova na izdanku: 8

Page 68: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XXXI

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 31 386 10 KL 417

O X 36 419 10 KL 455

O X 42 483 10 RL 525

O X 48 523 10 RL 571

I X 10 181

I X 10 114

I X 10 69

J N 7 17

2.2.4.

Izdanak 2.2.5.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 13, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 40 417 10 RL 457

O X 43 486 10 RL 529

O X 37 519 10 KL 556

I N 10 114

I N 10 74

J N 8 36

J N 5 17

2.2.5.

Izdanak 2.2.6.

Broj baza otpalih listova na izdanku18, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 46 386 10 RL 432

O X 42 411 10 KL 453

O X 36 326 10 KL 362

O X 39 391 10 RL 430

I X 10 103

I N 10 79

J N 9 36

J N 7 10

2.2.6.

Izdanak 2.2.7.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 15, broj listova na izdanku: 7

Page 69: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XXXII

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 41 400 10 RL 441

O X 36 352 10 KL 388

O X 31 301 10 KL 332

I N 10 101

J N 10 47

J N 9 23

J N 5 7

2.2.7.

Izdanak 2.2.8.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 19, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 46 526 10 RL 572

O X 40 513 10 KL 553

O X 39 417 10 RL 456

I X 10 136

I N 10 86

J N 9 38

J N 6 9

2.2.8.

Izdanak 2.2.9.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 41 466 10 RL 507

O X 43 414 10 KL 457

O X 33 391 10 KL 424

O X 30 318 10 RL 348

I N 10 117

I N 10 81

J N 9 46

J N 6 12

2.2.9.

Izdanak 2.2.10.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 18, broj listova na izdanku: 7

Page 70: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XXXIII

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 32 383 10 RL 415

O X 36 419 10 KL 455

O X 43 466 10 KL 509

I N 10 191

I N 10 104

I N 10 67

J N 9 19

2.2.10.

Izdanak 2.2.11.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 31 283 9 RL 314

O X 36 319 9 KL 355

O X 38 344 9 KL 382

O X 43 391 9 KL 434

I N 9 213

I N 9 111

J N 9 32

J N 9 21

2.2.11.

Izdanak 2.2.12.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 29 211 9 RL 230

O X 32 381 9 KL 413

O X 35 291 9 KL 326

O X 38 245 9 KL 283

I N 9 181

I N 9 96

J N 7 24

2.2.12.

Izdanak 2.2.13.

Broj baza otpalih listova na izdanku16, broj listova na izdanku: 7

Page 71: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XXXIV

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 31 319 10 KL 350

O X 33 371 10 RL 404

O X 38 410 10 RL 448

I N 10 183

I N 10 113

I N 10 66

J N 9 21

2.2.13.

Izdanak 2.2.14.

Broj baza otpalih listova na izdanku16, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 29 291 9 RL 320

O X 33 313 9 KL 346

O X 37 352 9 KL 389

I N 9 116

I N 9 86

J N 8 33

2.2.14.

Izdanak 2.2.15.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 29 313 10 KL 342

O X 33 346 10 RL 379

O X 37 381 10 RL 418

I N 9 211

I N 9 114

J N 9 78

J N 7 21

2.2.15.

Izdanak 2.2.16.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 18, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 29 291 10 KL 330

O X 34 316 10 RL 350

O X 38 364 10 RL 402

I N 10 163

I N 10 86

J N 8 36

2.2.16.

Izdanak 2.2.17.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 23, broj listova na izdanku: 7

Page 72: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XXXV

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 42 621 10 KL 663

O X 49 681 10 KL 730

I X 10 219

I N 10 181

I N 10 96

J N 9 44

J N 9 23

2.2.17.

Rekapitulacija za kvadrat br. 2, Otok Silba, Transekt 12A

Ukupni broj izdanaka uzorkovanih za biometriju: 17

ukupan broj listova: 396

broj baza otpalih listova na izdancima - 274; 96,2%

broj listova na izdancima - 122; 30,8%

odrasli listovi - 56; 45,9%

intermedijarni listovi - 38; 31,15%

juvenilni listovi - 28; 22,95%

Prosječan broj listova po izdanku - 7,2

oštećeni listovi - 66; 54,1%

neoštećeni listovi - 56; 45,9%

OTOK SILBA, TRANSEKT 12A (početni dio od svjetionika na južnom rtu Silbe, 100 m,

azimut 238º), 2.9.1998.

Page 73: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XXXVI

KVADRAT BR. 3 (50x50 cm)

DUBINA: 5 m, 55. m transekta

Broj izdanaka: 200

Broj izdanaka po m² = 800

Sakupili: Bakran-Petricioli, Kružić, Radošević, Vidmar, Radić, Petricioli

Rezultati biometrije listova:

Izdanak 2.3.1.

Broj baza otpalih listova na izdanku:14, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 25 421 9 446

O X 57 1185 9 1242

O 65 733 9 798

I N 9 234

I N 9 88

J N 7 17

2.3.1.

Izdanak 2.3.2.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 59 1148 9 1207

O X 65 1215 9 KL 1270

I N 9 288

I N 186

I N 81

J N 8

2.3.2.

Izdanak 2.3.3.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 64 1085 9 1149

O N 52 1218 9 1270

I X 9 320

I N 9 287

I N 9 114

J N 7 11

2.3.3.

Izdanak 2.3.4.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 19, broj listova na izdanku: 7

Page 74: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XXXVII

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 65 534 9 599

O X 62 1015 9 1077

I N 9 341

I N 9 321

I N 9 114

J N 9 21

J N 6 11

2.3.4.

Izdanak 2.3.5.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 19, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 60 715 9 775

O N 54 1220 9 1274

I N 9 436

I N 9 313

I N 9 129

J N 7 14

2.3.5.

Izdanak 2.3.6.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 17, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 57 891 9 948

O X 61 1025 9 1086

O X 65 1114 9 1179

I N 9 213

I N 9 191

I N 9 98

J N 9 19

2.3.6.

Izdanak 2.3.7.

Broj baza otpalih listova na izdanku:19, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 61 916 9 977

O X 66 1045 9 1111

O X 58 891 9 949

I N 9 191

I N 9 88

J N 7 17

2.3.7.

Izdanak 2.3.8.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 7

Page 75: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XXXVIII

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 56 926 9 982

O X 59 1048 9 1107

O X 64 1113 9 1177

I N 9 116

I N 9 96

J N 9 43

J N 6 12

2.3.8.

Izdanak 2.3.9.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 19, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 49 819 9 KL 868

O X 56 941 9 997

I X 9 212

I N 9 191

I N 9 97

J N 9 41

J N 6 13

2.3.9.

Izdanak 2.3.10.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 21, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 61 1112 9 1173

O X 63 1137 9 1200

O X 56 1003 9 KL 1059

I N 9 210

I N 9 114

J N 9 26

2.3.10.

Izdanak 2.3.11.

Broj baza otpalih listova na izdanku:21, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 66 1344 9 1410

O X 60 1128 9 1188

O X 57 1021 9 1078

I N 9 131

I N 9 76

J N 7 13

2.3.11.

Izdanak 2.3.12.

Page 76: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XXXIX

Broj baza otpalih listova na izdanku: 21, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 58 918 9 976

O X 63 1026 9 1089

O X 55 901 9 956

I N 9 181

I N 9 111

J N 9 61

J N 6 12

2.3.12.

Izdanak 2.3.13.

Broj baza otpalih listova na izdanku17, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 51 1170 10 1221

O N 10 552 10 562

I N 10 265

I N 10 113

I N 10 63

J N 9 20

2.3.13.

Izdanak 2.3.14.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 19, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 53 1200 9 1253

O X 58 621 9 679

O N 12 589 9 KL 601

I N 9 297

I N 9 123

J N 8 23

2.3.14.

Izdanak 2.3.15.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 38 745 9 783

O X 58 1192 9 1250

I N 9 185

I N 9 134

J N 9 53

J N 4 6

2.3.15.

Izdanak 2.3.16.

Page 77: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XL

Broj baza otpalih listova na izdanku: 17, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 54 1301 9 1335

O X 67 469 9 536

O N 18 450 9 468

I N 9 181

I N 9 78

J N 7 12

2.3.2016

Rekapitulacija za kvadrat br. 3, Otok Silba, transekt 12A

Ukupni broj izdanaka uzorkovanih za biometriju: 16

ukupan broj listova - 384

broj baza otpalih listova na izdancima - 283; 73.7%

broj preostalih listova - 101; 26.3%

odrasli listovi - 41; 40.6%

intermedijarni listovi - 39; 38.6%

juvenilni listovi - 21; 20.8%

prosječan broj listova po izdanku – 6,3

oštećeni listovi - 32; 31.7%

neoštećeni listovi - 69; 68.3%

Page 78: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XLI

OTOK SILBA, TRANSEKT 12A (početni dio od svjetionika na južnom rtu Silbe, 100 m,

azimut 238º), 2.9.1998.

KVADRAT BR. 4 (50x50 cm)

DUBINA: 6,8 m, 100. m transekta

Broj izdanaka: 105

Broj izdanaka po m²= 420

Sakupili: Bakran-Petricioli, Kružić, Radošević, Vidmar, Radić, Petricioli

Rezultati biometrije listova:

Izdanak 2.4.1.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 18, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 41 709 12 RL 750

O X 40 735 12 RL 775

O X 49 360 12 RL 409

O N 35 350 12 RL 385

O N 10 301 12 RL 311

I N 12 224

I N 12 114

J N 10 55

2.4.1.

Izdanak 2.4.2.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 18, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 36 261 10 RL 297

O X 40 610 10 RL 650

O N 35 665 10 RL 700

O N 19 200 10 RL 219

I N 10 150

I N 10 89

J N 10 26

2.4.2.

Izdanak 2.4.3.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 48 788 10 RL 836

O X 40 710 10 RL 750

O X 32 420 10 RL 452

I N 10 265

I N 10 161

I N 10 83

J N 9 30

2.4.3.

Page 79: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XLII

Izdanak 2.4.4.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 20, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 10 251 12 RL 261

O X 40 788 12 RL 828

O N 32 351 12 KL 383

O X 42 312 12 RL 354

O X 40 540 12 RL 590

I N 12 192

J N 10 35

2.4.4.

Izdanak 2.4.5.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 42 671 11 RL 713

O N 38 370 11 RL 408

O X 40 766 11 RL 806

O X 45 510 11 RL 555

I N 10 241

I N 10 167

I N 10 76

J N 7 12

2.4.5.

Izdanak 2.4.6.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 9

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 43 510 12 RL 553

O X 40 276 12 RL 316

O X 31 235 12 RL 266

O N 39 364 12 RL 403

O X 44 710 12 RL 754

I N 12 237

I N 12 134

I N 12 83

J N 9 34

2.4.6.

Page 80: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XLIII

Izdanak 2.4.7.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 34 210 10 RL 244

O X 39 735 10 RL 774

O X 40 715 10 RL 755

I N 10 154

I N 10 121

I N 10 73

J N 7 21

2.4.7.

Izdanak 2.4.8.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 13, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 35 811 9 RL 846

O X 43 631 9 RL 674

O N 20 486 9 RL 506

I N 9 146

I N 9 70

J N 7 19

2.4.8.

Izdanak 2.4.9.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 18, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 32 312 10 RL 344

O X 41 419 10 RL 460

O X 49 451 10 RL 500

O X 30 301 10 RL 331

I N 10 210

I N 10 134

J N 10 21

J N 7 14

2.4.9.

Page 81: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XLIV

Izdanak 2.4.10.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 9

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 42 716 11 RL 758

O N 44 720 11 RL 764

O X 49 660 11 RL 709

O N 10 310 11 RL 320

O X 20 390 11 RL 410

I N 11 205

I X 11 121

I N 11 52

J N 7 10

2.4.10.

Izdanak 2.4.11.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 27 456 10 KL 483

O X 44 494 10 RL 538

I N 10 239

I N 10 116

I N 10 57

J N 7 11

2.4.11.

Izdanak 2.4.12.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 38 521 10 RL 559

O X 48 578 10 RL 626

O N 45 530 10 RL 575

O N 35 346 10 RL 384

I N 10 264

I N 10 152

I N 10 80

J N 7 17

2.4.12.

Page 82: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XLV

Izdanak 2.4.13.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 17, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 31 290 10 RL 321

O X 32 550 10 RL 582

O N 36 560 10 RL 586

O N 19 232 10 RL 251

I N 10 121

I N 10 50

J N 6 11

2.4.13.

Izdanak 2.4.14.

Broj baza otpalih listova na izdanku14, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 42 743 10 RL 785

O N 42 400 10 RL 442

O X 45 641 10 RL 686

I N 10 164

I N 10 140

I N 10 73

J N 7 10

2.4.14.

Izdanak 2.4.15.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 42 783 10 RL 825

O N 36 406 10 RL 442

O X 46 489 10 RL 535

O N 20 284 10 RL 604

I N 10 187

I N 10 107

I N 10 54

J N 6 17

2.4.15.

Page 83: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XLVI

Izdanak 2.4.16.

Broj baza otpalih listova na izdanku:13, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 45 693 10 RL 748

O X 55 564 10 RL 619

O N 25 405 10 RL 430

I N 10 200

I N 10 130

J N 10 39

J N 4 6

2.4.16.

Izdanak 2.4.17.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 15, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 42 391 10 RL 533

O X 49 633 10 RL 682

O X 42 800 10 RL 842

I N 10 195

I N 10 99

J N 9 48

J N 7 14

2.4.17.

Izdanak 2.4.18.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 51 734 10 RL 785

O N 44 534 10 RL 578

O X 46 557 10 RL 603

O N 34 390 10 RL 424

I N 10 294

I N 10 112

I N 10 56

J N 7 17

2.4.18.

Page 84: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XLVII

Izdanak 2.4.19.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 45 804 10 RL 849

O X 44 631 10 RL 675

O N 23 415 10 RL 438

I N 10 203

I N 10 115

J N 10 45

J N 4 4

2.4.19.

Rekapitulacija za kvadrat br. 4, Otok Silba, Transekt 12A

Ukupni broj izdanakauzorkovanih za biometriju: 19

ukupan broj listova - 441

broj baza otpalih listova na izdancima - 300; 68%

broj listovana izdancima - 141; 32%

odrasli listovi - 71; 50.35%

intermedijarni listovi - 47; 33.3%

juvenilni listovi - 23; 16.35%

prosječan broj listova po izdanku – 7,4

oštećeni listovi - 43; 30.5%

neoštećeni listovi - 98; 69.5%

Page 85: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XLVIII

DUGI OTOK, UVALA VELI RAT, 17.10.2002.

Dubina: između 5 i 12 m

Broj izdanaka: 50 (1 CVAT)

Rezultati biometrije listova:

Izdanak 3.1.1.

Broj baza otpalih listova na izdanku:11, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 32 494 8 KL 526

O N 31 422 8 KL 453

O N 26 262 8 RL 288

I N 8 191

I N 8 107

I N 8 52

3.1.1.

Izdanak 3.1.2.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 10, broj listova na izdanku:7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 28 311 8 KL 339

O N 23 219 8 KL 242

O N 22 232 8 KL 254

O N 32 382 8 KL 414

I N 8 187

I N 8 109

J N 7 38

3.1.2.

Izdanak 3.1.3.

Broj baza otpalih listova na izdanku:13, broj listova na izdanku:9

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 31 253 9 KL 284

O N 32 358 9 KL 390

O N 29 250 9 KL 279

O N 30 491 9 KL 521

O N 31 270 9 KL 301

I N 9 222

I N 9 146

I N 9 86

J N 6 31

3.1.3.

Page 86: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

XLIX

Izdanak 3.1.4.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 13, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 36 712 9 KL 748

O X 35 344 9 KL 379

O N 38 720 9 KL 828

O X 36 630 9 KL 666

I N 8 212

I N 8 100

J N 6 31

3.1.4.

Izdanak 3.1.5.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 28 213 9 KL 241

O X 26 242 9 KL 268

O X 31 301 9 KL 332

I N 9 213

I N 9 161

J N 9 47

J N 7 16

3.1.5.

Izdanak 3.1.6.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 13, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 29 243 9 KL 272

O X 33 391 9 KL 424

O X 30 316 9 KL 346

I N 9 181

I N 9 122

I N 9 71

J N 7 38

3.1.6.

Izdanak 3.1.7.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 15, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 31 241 9 KL 272

O X 33 291 9 KL 324

O X 27 211 9 KL 238

I N 9 116

I N 9 88

J N 9 43

3.1.7.

Izdanak 3.1.8.

Page 87: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

L

Broj baza otpalih listova na izdanku: 15, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 31 314 9 KL 345

O X 34 419 9 KL 453

O X 26 291 9 RL 317

O X 29 328 9 KL 357

I N 9 232

I N 9 161

J N 9 40

J N 6 11

3.1.8.

Izdanak 3.1.9.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 24 246 9 KL 270

O X 26 312 9 RL 338

O X 31 356 9 RL 387

I N 9 201

I N 9 146

J N 9 48

J N 7 12

3.1.9.

Izdanak 3.1.10.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 18, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 34 391 9 KL 425

O N 30 361 9 KL 391

O X 26 281 9 RL 307

I N 9 191

I N 9 102

I N 9 69

J N 9 38

J N 6 10

3.1.10.

Izdanak 3.1.11.

Page 88: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

LI

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 9

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 26 212 9 KL 238

O X 29 263 9 KL 292

O N 33 303 9 KL 336

O X 35 361 9 RL 396

I N 9 219

I N 9 171

I N 9 76

J N 9 43

J N 7 16

3.1.11.

Izdanak 3.1.12.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 19, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 31 241 9 KL 272

O N 34 311 9 KL 345

O X 29 276 9 KL 305

I N 9 164

I N 9 96

J N 9 43

J N 9 29

3.1.12.

Izdanak 3.1.13.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 17, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 27 319 9 KL 346

O N 26 321 9 RL 347

O X 33 461 9 KL 494

I N 9 114

I N 9 88

J N 9 44

3.1.13.

Izdanak 3.1.14.

Page 89: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

LII

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 36 419 8 RL 455

O X 30 391 8 RL 421

O X 25 268 8 KL 293

I N 8 241

I N 8 176

I N 8 77

J N 8 39

3.1.14.

Izdanak 3.1.15.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 9, broj listova na izdanku: 5

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 28 181 9 KL 209

O N 31 211 9 KL 242

O N 30 203 9 KL 233

I N 9 111

J N 9 41

3.1.15.

Izdanak 3.1.16.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 10, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 33 312 9 KL 345

O N 30 291 9 RL 321

O X 26 301 9 RL 327

I N 9 128

I N 9 77

J N 6 16

3.1.16.

Izdanak 3.1.17.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 11, broj listova na izdanku:8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 36 388 9 KL 424

O X 31 412 9 KL 443

O N 29 291 9 KL 330

O N 27 276 9 RL 303

I N 9 141

I N 9 90

J N 8 36

J N 8 18

3.1.17.

Izdanak 3.1.18.

Page 90: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

LIII

Broj baza otpalih listova na izdanku: 13, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 30 219 9 RL 249

O N 28 213 9 KL 241

O N 26 180 9 KL 206

I N 9 121

I N 9 66

J N 9 31

J N 7 13

3.1.18.

Izdanak 3.1.19.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 12, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 31 290 9 KL 321

O X 30 264 9 KL 294

O N 27 211 9 KL 238

I N 9 110

I N 9 70

J N 9 36

3.1.19.

Izdanak 3.1.20.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 12, broj listova na izdanku: 5

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 28 344 9 KL 372

O X 27 312 9 KL 339

I N 25 246 9 RL 271

I N 9 88

J N 9 26

3.1.20.

Izdanak 3.1.21.

Broj baza otpalih listova na izdanku11, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 31 319 9 KL 350

O N 28 300 9 KL 328

O N 27 266 9 RL 293

I N 9 117

I N 9 71

J N 9 36

3.1.21.

Izdanak 3.1.22.

Page 91: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

LIV

Broj baza otpalih listova na izdanku12, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 36 410 9 KL 446

O X 32 391 9 KL 423

O X 28 316 9 KL 344

O N 26 302 9 KL 328

I N 9 110

I N 9 86

J N 9 40

J N 6 11

3.1.22.

Izdanak 3.1.23.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 17, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 30 286 9 KL 316

O X 28 206 9 KL 234

O N 27 181 9 KL 208

I N 9 114

I N 9 71

J N 9 20

3.1.23.

Izdanak 3.1.24.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 34 411 9 KL 445

O N 30 360 9 KL 390

O N 27 264 9 KL 291

I N 9 164

I N 9 83

J N 9 32

3.1.24.

Izdanak 3.1.25.

Broj baza otpalih listova na izdanku14, broj listova na izdanku: 8

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 36 471 9 KL 507

O X 32 428 9 KL 460

O N 29 370 9 RL 399

O N 27 316 9 KL 343

I N 9 121

I N 9 56

J N 9 33

J N 6 12

3.1.25.

Page 92: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

LV

Izdanak 3.1.26.

Broj baza otpalih listova na izdanku:16, broj listova na izdanku:6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 29 363 9 KL 392

O X 27 288 9 KL 315

O N 26 248 9 KL 274

I N 9 112

I N 9 77

J N 9 26

3.1.26.

Izdanak 3.1.27.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 15, broj listova na izdanku: 5

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 32 313 9 KL 345

O X 28 330 9 KL 358

I N 9 96

I N 9 53

J N 9 28

3.1.27.

Izdanak 3.1.28.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 16, broj listova na izdanku: 6

Cvat - stapka 150mm, 2 lista, 53 i 32 mm, 7 pupova

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 33 418 9 RL 451

O X 31 364 9 KL 395

O N 28 317 9 KL 345

I N 9 114

I N 9 82

J N 9 40

3.1.28.

Izdanak 3.1.29.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 13, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 36 488 9 KL 524

O N 33 423 9 KL 456

O N 29 365 9 KL 394

I N 9 93

I N 9 66

J N 9 37

J N 5 11

3.1.29.

Page 93: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

LVI

Izdanak 3.1.30.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 34 520 9 554

O X 33 463 9 496

O N 30 411 9 441

O N 27 368 9 395

I N 9 103

I N 9 70

J N 9 38

3.1.30.

Izdanak 3.1.31.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 26 293 9 KL 319

O N 28 328 9 KL 356

O X 31 391 9 KL 422

I N 9 211

I N 9 160

J N 9 48

J N 7 12

3.1.31.

Izdanak 3.1.32.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 17, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 30 351 9 KL 381

O N 31 411 9 KL 442

O X 27 261 9 RL 288

I N 9 121

I N 9 70

J N 9 35

3.1.32.

Izdanak 3.1.33.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 5

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 31 450 9 RL 481

O X 36 432 9 KL 468

O N 39 512 9 KL 551

I N 9 98

J N 9 26

3.1.33.

Page 94: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

LVII

Izdanak 3.1.34.

Broj baza otpalih listova na izdanku16, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 29 298 9 RL 327

O X 31 315 9 KL 346

O N 32 368 9 KL 400

O N 34 401 9 435

I N 9 113

I N 9 66

J N 9 39

3.1.34.

Izdanak 3.1.35.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 14, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 29 291 9 KL 320

O N 30 320 9 RL 350

O X 31 276 9 RL 307

I N 9 110

I N 9 78

J N 9 21

3.1.35.

Izdanak 3.1.36.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 18, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 26 288 9 RL 314

O N 28 381 9 KL 409

I X 9 210

I N 9 121

J N 9 40

J N 9 26

3.1.36.

Izdanak 3.1.37.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 17, broj listova na izdanku: 5

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 26 280 9 KL 306

O N 29 354 9 RL 383

O X 34 428 9 RL 462

I N 9 68

J N 9 18

3.1.37.

Page 95: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

LVIII

Izdanak 3.1.38.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 18, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 30 310 9 RL 340

O X 31 340 9 KL 371

O N 27 291 9 KL 318

I N 9 126

I N 9 80

J N 9 36

J N 9 21

3.1.38.

Izdanak 3.1.39.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 17, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 30 290 9 RL 320

O X 31 348 9 KL 379

O X 33 410 9 KL 443

I N 9 91

J N 9 48

J N 9 29

3.1.39.

Izdanak 3.1.40.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 11, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 26 280 9 RL 306

O N 28 301 9 RL 329

O X 29 348 9 KL 372

O X 31 401 9 KL 432

I N 9 68

I N 9 55

J N 9 30

3.1.40.

Izdanak 3.1.41.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 20, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 30 280 9 RL 310

O X 31 311 9 RL 342

O N 30 346 9 RL 376

I N 9 90

I N 9 73

J N 9 41

3.1.41.

Page 96: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

LIX

Izdanak 3.1.42.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 17, broj listova na izdanku: 7

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 28 260 9 RL 288

O N 31 313 9 KL 344

O X 33 418 9 KL 451

I N 9 88

I N 9 65

J N 9 31

J N 9 20

3.1.42.

Izdanak 3.1.43.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 9, broj listova na izdanku: 5

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O X 33 228 9 RL 261

O N 34 234 9 RL 268

O N 32 318 9 RL 350

I N 9 93

J N 8 30

3.1.43.

Izdanak 3.1.44.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 10, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 30 256 9 RL 286

O N 28 290 9 KL 318

O N 32 328 9 KL 360

I N 9 78

I N 9 60

J N 8 28

3.1.44.

Izdanak 3.1.45.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 11, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 36 420 9 RL 456

O X 33 381 9 RL 414

O N 30 380 9 K 410

O N 25 318 9 RL 343

I N 9 86

J N 7 18

3.1.45.

Page 97: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

LX

Izdanak 3.1.46.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 11, broj listova na izdanku: 5

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 33 220 9 KL 253

O N 32 208 9 KL 240

I N 9 112

I N 9 75

J N 6 33

3.1.46.

Izdanak 3.1.47.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 12, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 29 198 9 KL 237

O N 32 228 9 RL 260

O N 33 246 9 RL 279

I N 8 89

I N 8 70

J N 6 28

3.1.47.

Izdanak 3.1.48.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 15, broj listova na izdanku: 5

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 34 310 9 KL 344

O N 35 356 9 KL 391

I N 9 123

I N 9 88

J N 8 40

3.1.48.

Izdanak 3.1.49.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 13, broj listova na izdanku: 6

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 29 248 9 KL 277

O N 31 291 9 KL 322

O N 33 312 9 KL 345

O N 34 322 9 RL 356

I N 9

J N 9

3.1.49.

Page 98: Sveučilište u Zagrebu - unizg.hrdigre.pmf.unizg.hr/3858/1/DIPLOMSKI-Kristina Kurnik.pdf · Biocenoza naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica Livade posidonije vrlo su važne

LXI

Izdanak 3.1.50.

Broj baza otpalih listova na izdanku: 13, broj listova na izdanku: 5

BROJ

IZDANKATIP LISTA

CJELOVITOST

LISTA

DULJINA BAZE

(mm)

DULJINA

PLOJKE (mm)

ŠIRINA LISTA

(mm)LIGULA UD (mm)

O N 31 356 9 KL 387

O N 33 389 9 KL 422

I N 9 113

I N 9 90

J N 8 56

3.1.50.

Rekapitulacija za

Ukupni broj izdanaka uzorkovanih za biometriju: 50

ukupan broj listova: 1024

broj baza otpalih listova na izdancima - 649; 63.37%

broj listova na izdancima - 309; 30.17%

odrasli listovi - 147; 47.57%

intermedijarni listovi - 92; 29.77%

juvenilni listovi - 61; 19.74%

prosječan broj listova po izdanku - 6,2

oštećeni listovi - 66; 21.35%

neoštećeni listovi - 243; 78.64%