Click here to load reader

Sveučilište u Splitu - Umjetnička akademija u Splitu

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sveučilište u Splitu - Umjetnička akademija u Splitu

PRIJEDLOG DIPLOMSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA
Split, 15. veljae 2005.
N A S T A V N I P L A N I P R O G R A M
Diplomski studij: odsjek za glasovir
Umjetnike akademije Sveuilišta u Splitu
Umjetnika akademija Glagoljaška b.b., HR-21000 Split
Telefon: + 385 21 348620 Telefaks: + 385 21 360178
[email protected] http: //www.umas.hr
1.1. Razlozi za pokretanje studija
Do sredine druge polovice 20.stoljea, Split je oskudijevao u kvalificiranim glazbenim strunjacima .Budui da studij klavira u gradu nije postojao, Muzika akademija u Zagrebu je osnovala Podruno odjeljenje u Splitu s dvogodišnjim studijem klavira. Nakon uspješnih poetaka taj je studij proširen na etverogodišnji. Kroz gotovo 3 desetljea postojanja taj je studij obrazovao 20 vrijednih klavirskih pedagoga i pijanista. Sa osnivanjem Umjetnike akademije Sveuilišta u Splitu 1997. godine, klavirski odjel kao najstariji glazbeno- instrumentalni studij postaje njen sastavni dio i u cijelosti sam izvodi nastavu.
1.1.a) Procjena svrhovitosti s obzirom na potrebe trišta rada
Na podruju Splitsko-dalmatinske upanije postoji 1 srednja i 12 osnovnih glazbenih škola. U susjednim upanijama (sa sjedištem u Dubrovniku, Zadru i Šibeniku) djeluju još 3 srednje i 8 osnovnih glazbenih škola. U svim školama je klavir najtraeniji i najzastupljeniji instrument. Potreba za profesorskim kadrom je velika, zbog neprekidnog rasta i osnivanja novih podrunih odjela pri osnovnim glazbenim školama. Uz to, klaviristi (pijanisti) su potrebni kao umjetniki suradnici na pjevakom, puhakom i gudakom odjelu srednjih glazbenih škola, te na Umjetnikoj akademiji Split.
1.1.b) Usporedivost s programima uglednih inozemnih visokih uilišta
Program studija klavira na Umjetnikoj akademiji Split istovjetan je s programom Muzike akademije u Zagrebu, a u velikoj je mjeri usporediv s programima klavirskog odsjeka Akademija u Marseillesu ("Pierre Barbizet") i Aix-en Provence ("Darius Milhaud") - Francuska, te Genovi (Conservatorio "Niccolo Paganini") - Italija.
1.2. Dosadašnja iskustva u provoenju ekvivalentnih ili slinih programa
Na Podrunom odjeljenju Split Muzike akademije u Zagrebu (1972. - 1997.) diplomiralo je 20 klavirista i profesora koji su danas zaposleni kao pedagozi u glazbenim školama diljem Dalmacije i Hrvatske. Na Umjetnikoj akademiji Split od njenog osnivanja 1997. godine do danas dosad je diplomiralo 6 klavirista koji su odmah stekli zaposlenje u glazbenim školama u Makarskoj, Puli, Dubrovniku, Imotskom i Trogiru. Dva su diplomanta nastavila svoje struno usavršavanje na visokoškolskim ustanovama u inozemstvu (Ljubljana - Slovenija i Pariz - Francuska). Momentalno na klavirskom odsjeku imamo 13 studenata i 2 apsolventa. Na Dravnom natjecanju studenata komorne glazbe naši klaviristi pod vodstvom svojih profesora do sada su osvojili 4 prve nagrade, 1 drugu nagradu i 1 treu nagradu u disciplinama klavir, klavirski trio, klavirski kvartet i klavirski kvintet.
2
1.3. Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata
Umjetnika akademija Split od osnivanja 1997. godine njeguje meunarodnu suradnju. Redoviti je sudionik Meunarodnih susreta mediteranskih akademija ( E C U M E ) koji se odravaju svake godine. Naši profesori i studenti dosad su vrlo uspješno gostovali u Solunu - Grka, Damasku - Sirija, Genovi - Italija, Tunisu, Marseillesu - Francuska i Istanbulu - Turska. 2003.godine je Umjetnika akademija Split bila domain i organizator ove meunarodne manifestacije kojom prilikom je potpisan dogovor o redovitoj razmjeni studenata i profesora i to sa visokoškolskim ustanovama u Marseillesu i Aix-en Provence (Francuska), Genovi (Italija) i Solunu (Grka). Zemljama koje su lanice EU, u mobilnosti studenata i nastavnika pomae EU preko programa financiranja "Socrates". U okviru programa "Socrates" postoji osam akcija, od kojih se program "Erasmus" odnosi na visoko obrazovanje. Naalost ovim programima Hrvatska zasad nema pristup, ali zato kao punopravna lanica moe koristiti program pod nazivom "Tempus" koji je otvoren od 2000. godine. Umjetnika akademija Sveuilišta u Splitu planira se uskoro ukljuiti u ovaj program koji takoer potie mobilnost nastavnika i studenata . Studenti sa drugih sveuilišta u Hrvatskoj i Europi koji ele upisati diplomski studij na Umjetnikoj akademiji Sveuilišta u Splitu, a završili su preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (180 ECTS), trebaju poloiti diferencijalne ispite (60 ECTS) prije upisa na diplomski studij. Tada stjeu uvjete za prijavu prijemnog ispita na diplomskom studiju kao i ostali kandidati. Budui da je program studija usklaen sa programima te vrste u Europi i svijetu, naši studenti mogu pratiti istovjetne programe na visokoškolskim ustanovama u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Ljubljani, Sarajevu, Skopju, Grazu, Marseillesu, Aix-en Provence, Parizu, Genovi, Rimu , Solunu, Pragu i drugdje.
1.4. Ostali elementi i podaci
Dosadašnji sustav studija klavira osposobljavao je diplomante za samostalni umjetniki rad, odnosno za pedagoški rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama. U skladu sa vlastitim afinitetima studenti su se mogli baviti reproduktivnim radom u komornim tijelima i ansamblima, kako u okviru postojeih institucija (škola, umjetnikih ustanova) tako isto i samostalno. Valja pripomenuti da se u Hrvatskoj posljednjih godina vea panja nego ikada ranije pridaje nastavi komorne glazbe u srednjem i visokom obrazovanju. Taj rad stimulira HDGPP (Hrvatsko društvo glazbenih pedagoga), posredstvom natjecanja uenika i studenata u komornoj glazbi. Uz to, sve eše se organiziraju seminari takve vrste tijekom školske godine, posredstvom kojih se prate recentna dostignua na polju glazbene interpretacije i suvremena glazbena kretanja u Europi i svijetu.
3
Predlagai Umjetnika akademija Sveuilišta u Splitu Nositelji
Izvoai Umjetnika akademija, Studij humanistikih znanosti
Trajanje 1 godina ECTS 60 Uvjeti za upis Završen preddiplomski studij i poloen razredbeni ispit
* Studenti sa drugih sveuilišta u Hrvatskoj i Europi koji ele upisati diplomski studij na Umjetnikoj akademiji Sveuilišta u Splitu, a završili su preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (180 ECTS), trebaju poloiti diferencijalne ispite (60 ECTS) prije upisa na diplomski studij. Tada stjeu uvjete za prijavu prijemnog ispita na diplomskom studiju kao i ostali kandidati.
Kompetencije koje se stjeu završetkom studija
Magistar-klavirist osposobljen je za niz aktivnosti vezanih uz glazbenu umjetnost. On moe biti klavirist koncertant, klavirist u komornim sastavima i korepetitor (vokalni ili instrumentalni). Magistar-klavirist je takoer osposobljen za izvoenje nastave glavnog predmeta-klavira u osnovnom i srednjem glazbenom obrazovanju, za rad kao korepetitor u osnovnom i srednjem glazbenom obrazovanju i kulturno-umjetnikim ustanovama te za rad na visokoškolskoj ustanovi kao asistent, predava ili umjetniki suradnik.
Mogunosti nastavka studija
Struna usavršavanja u zemlji i inozemstvu i nastavak studija u rangu doktorata.
Struni ili akademski naziv ili stupanj koji se stjee završetkom studija
Magistar - klavirist i profesor klavira.
* Ako se predlae objedinjeni preddiplomski i diplomski dio, navesti razloge.
4
*MP+P+S+ V
ECTS
Obvezni predmeti: Glasovir glavni predmet 9 30+0+0+0 14 Komorna glazba 5 30+0+0+0 4 Korepeticija 5 15+0+0+15 3 Metodika praksa 1 15+0+15+0 6 Izborni predmet (1) 3 Izborni predmeti: Povijest hrvatske glazbe 1 0+30+0+0 3 Analiza glazbene literature 1 0+30+0+0 3 Dirigiranje 7 15+15+0+0 3 Estetika glazbe 1 0+30+0+0 3 Uvod u sociologiju 0+30+0+0 3 Mediji i društvo 0+30+0+0 3 Poznavanje raunala 0+15+0+15 3 UKUPNO: 30 *MP+P+S+V unijeti po potrebi i ostalo i objasniti znaenje. Napomena uz izborne predmete: Studenti Umjetnike akademije u Splitu mogu upisati izborne predmete sa studija društvenih i humanistikih znanosti (povijest, povijest umjetnosti, hrvatski jezik, strani jezici, psihološko-pedagoška grupa predmeta), ali isto tako i sa studija prirodnih znanosti (muzikoterapija, akustika, elektrotehnika vezana uz proizvodnju zvuka u elektronskom studiju i sl.).
5
*MP+P+S+ V
ECTS
Obvezni predmeti: Glasovir glavni predmet 10 30+0+0+0 14 Komorna glazba 6 30+0+0+0 4 Korepeticija 6 15+0+0+15 3 Metodika praksa 2 15+0+15+0 6 Izborni predmet (1) 3 Izborni predmeti: Povijest hrvatske glazbe 2 0+30+0+0 3 Analiza glazbene literature 2 0+30+0+0 3 Dirigiranje 8 15+15+0+0 3 Estetika glazbe 2 0+30+0+0 3 Sociologija kulture 0+30+0+0 3 Novi mediji i društvo 0+30+0+0 3 Primjena raunala 0+15+0+15 3 UKUPNO: 30 *MP+P+S+V unijeti po potrebi i ostalo i objasniti znaenje. Napomena uz izborne predmete: Studenti Umjetnike akademije u Splitu mogu upisati izborne predmete sa studija društvenih i humanistikih znanosti (povijest, povijest umjetnosti, hrvatski jezik, strani jezici, psihološko-pedagoška grupa predmeta), ali isto tako i sa studija prirodnih znanosti (muzikoterapija, akustika, elektrotehnika vezana uz proizvodnju zvuka u elektronskom studiju i sl.).
6
Kod
14 ECTS (1 ECTS mentorska poduka + 13 samostalni rad studenta)
Nastavnik doc. Ranka Cuzzi, doc. Jadranka Garin Vanjski suradnici: doc. R.Gubaidullin, doc. O. Cinkoburova
Kompetencije koje se stjeu
Preduvjeti za upis Završen preddiplomski studij.
Sadraj Obvezno gradivo: jedan cijeli koncert za klavir i orkestar. Poetak pripreme programa diplomskog ispita.
Preporuena literatura
Dopunska literatura Dichler J., Der Weg zum kunstlerischen Klavierspiel, Wien, 1926.
Oblici provoenja nastave
Mentorska poduka - 2 sata tjedno (individualna nastava). Sposobniji studenti bi trebali nastupiti sa simfonijskim orkestrom ukoliko za to postoji mogunost.
Nain provjere znanja i polaganja ispita
Krajem semestra studenti su obvezni javno nastupiti i izvesti klavirski koncert uz pratnju umjetnikog suradnika na drugom klaviru. Ocjenu (od 1-5) daje komisija na prijedlog predmetnog nastavnika vodei rauna o slijedeim elementima izvedbe: 1. tehnika vještina izvedbe 2. tonost izvedbe 3. kvaliteta zvuka 4. fraziranje i poštivanje stilskih obiljeja i muzikalnosti 5. umjetniki dojam izvedbe (ocjena osobnog pristupa izvedbi). Ocjenjivanje je javno.
Jezik poduke i mogunosti praenja na drugim jezicima
Hrvatski, talijanski, engleski, španjolski, ruski.
Nain praenja kvalitete i uspješnosti izvdbe svakog predmeta
Prema standardima Sveuilišta u Splitu.
7
Kod
Godina 1. Semestar 2.
ECTS (uz odgovarajue obrazloenje)
14 ECTS (1 ECTS mentorska poduka + 13 ECTS samostalni rad studenta)
Nastavnik doc. Ranka Cuzzi, doc. Jadranka Garin Vanjski suradnici: doc. R.Gubaidullin, doc. O.Cinkoburova
Kompetencije koje se stjeu
Magistar-klavirist osposobljen je za niz aktivnosti vezanih uz glazbenu umjetnost. On moe biti klavirist koncertant, klavirist u komornim sastavima i orkestru, te korepetitor (vokalni ili instrumentalni). Magistar-klavirist osposobljen je i za profesora klavira, odnosno za izvoenje nastave klavira u glazbenim školama i visokoškolskim ustanovama.
Preduvjeti za upis Poloen 1. semestar diplomskog studija.
Sadraj Priprema cjeloveernjeg koncertnog programa –diplomskog ispita u trajanju od 60- 90 minuta.
Preporuena literatura
Skladbe svih stilova i epoha od baroka do suvremene glazbe. U obzir dolaze slijedee skladbe: Znaajne i vee forme J. S. Bacha (Toccate, Partite, Kromatska fantazija i fuga, Francuska uvertira, mogu biti i transkripcije) Sonate L. van Beethovena (od op. 53 do op. 111, osim op. 54, 78, 79, 90) Koncertne etide (tee) Chopina, Liszta, Schumanna, Saint-Saensa, Skrjabina, Debussya, Rahmanjinova, Prokofjeva, Bartoka, Ligetija, Stravinskog, Szymanowskog, Messiaena, itd. Skladbe iz razdoblja romantike (znaajne skladbe, sonate, ciklike forme, varijacije, kompletni ciklusi skladbi) Schuberta, Webera, Mendelssohna, Chopina, Schumanna, Liszta, Brahmsa, Griega, Francka, Musorgskog, Balakireva, Regera, Rahmanjinova itd. Skladbe 20. st (znaajne skladbe, sonate, ciklike forme, kompletni ciklusi skladbi ) Debussya, Ravela, Skrjabina, Albeniza, Stravinskog, Prokofjeva, Šostakovia, Szymanowskog, Berga, Hindemitha, Bartoka, Schonberga, Messiaena, Joliveta, Bouleza, Weberna, Ligetija, itd. Znaajne skladbe hrvatskih autora (Pejaevi, Šulek, Bjelinski, Papandopulo..)
Dopunska literatura Neuhaus H., O umjetnosti sviranja klavira, Moskva, 1961. (prijevod J. Zlatar, Zagreb, 2000.)
Oblici provoenja nastave
8
Nain provjere znanja i polaganja ispita
Krajem nastavne godine student polae završni ispit diplomskog studija pred komisijom. Uvjet za pristupanje diplomskom ispitu su poloeni ispiti iz svih ostalih predmeta i napisana radnja (najmanje 20 stranica A4 formata s tekstom i ilustracijama) koja je povezana s predmetom Metodika praksa. Student je obvezan izvesti: 1 znaajno djelo J.S.Bacha (moe i transkripcija) 1 cijelu sonatu L. van Beethovena od op. 53 do op. 111 (osim op. 54, 78, 79 i 90) 2 koncertne etide (jedna Chopin ili Liszt, druga 20. stoljee) 1 znaajno djelo 19. stoljea (sonata, varijacije, cikliko djelo ili jedan kompletan ciklus) 1 znaajno djelo 20. stoljea 1 znaajno djelo hrvatskog autora Cijeli program izvodi se napamet. Ocjena na završnom ispitu daje se za svaku skladbu posebno. Konanu ocjenu (od 1-5) daje komisija nakon prijedloga predmetnog nastavnika vodei rauna o slijedeim elementima izvedbe: 1. tehnika vještina izvedbe 2. tonost izvedbe 3. kvaliteta zvuka 4. fraziranje i poštivanje stilskih obiljeja i muzikalnosti 5. umjetniki dojam izvedbe (ocjena osobnog pristupa izvedbi). Ocjenjivanje je javno.
Jezik poduke i mogunosti praenja na drugim jezicima
Hrvatski, talijanski, engleski, španjolski, ruski.
Nain praenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta
Prema standardima Sveuilišta u Splitu.
9
Kod
4 ECTS (1 ECTS mentorska poduka + 3 samostalni rad studenta)
Nastavnik doc. Jadranka Garin Vanjski suradnik: izv. prof. J. Škunca, doc. O. Cinkoburova, doc. I. Bori
Kompetencije koje se stjeu
Preduvjeti za upis Završen preddiplomski studij.
Sadraj Upoznavanje studenata s praksom komornog muziciranja. Upoznavanje najzahtjevnije klavirske literature svih stilskih razdoblja izvorno pisane za komorne ansamble. Razvijanje glazbenog ukusa i muzikalnosti kroz iskustvo zajednikog muziciranja. Minimum gradiva po semestru: 3 znaajne sonate za komorni instrumentalni duo, 2 znaajna djela za klavirski trio, kvartet ili kvintet.
Preporuena literatura
Dopunska literatura Preradbe skladbi za druge ansamble.
Oblici provoenja nastave
Mentorska poduka (2 sata tjedno) Minimum 1-2 javna nastupa po semestru. Preporuka je da student u jednakoj mjeri upozna literaturu kako za gudae tako i za puhae.
Nain provjere znanja i polaganja ispita
Krajem semestra studenti polau kolokvij. Student je obvezan izvesti slijedei program; 1 znaajnu sonatu za komorni duo u suradnji sa studentom gudakog ili puhakog odjela. 1 skladbu u komornom triu, kvartetu ili kvintetu. Ocjenu kvalitete izvedbe(od 1-5) daju komisija i predmetni nastavnik.
Jezik poduke i mogunosti praenja na drugim jezicima
Hrvatski, engleski, španjolski, ruski, njemaki.
Nain praenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta
Prema standardima Sveuilišta u Splitu.
10
Kod
4 ECTS (1 ECTS mentorska poduka + 3 samostalni rad studenta)
Nastavnik doc. Jadranka Garin Vanjski suradnik: izv. prof. J. Škunca, doc. O. Cinkoburova, doc. I. Bori
Kompetencije koje se stjeu
Preduvjeti za upis Poloen 1. semestar diplomskog studija.
Sadraj Dalnje upoznavanje studenata s praksom komornog muziciranja.Upoznavanje najzahtjevnije klavirske literature svih stilskih razdoblja izvorno pisane za komorne ansamble. Razvijanje glazbenog ukusa i muzikalnosti kroz iskustvo zajednikog muziciranja. Minimum gradiva po semestru: 3 znaajne sonate za komorni instrumentalni duo, 2 znaajna djela za klavirski trio, kvartet ili kvintet.
Preporuena literatura
Dopunska literatura Preradbe skladbi drugih autora.
Oblici provoenja nastave
Mentorska poduka (3 sata tjedno) Minimum 1-2 javna nastupa po semestru Preporuka je da student u jednakoj mjeri upozna literaturu kako za gudae tako i za puhae.
Nain provjere znanja i polaganja ispita
Krajem godine studenti polau ispit. Student je obvezan izvesti slijedei program; 2 znaajne sonate za komorni duo u suradnji sa studentom gudakog ili puhakog odjela. Obvezno jedno djelo hrvatskog autora. 1 skladbu u komornom triu, kvartetu ili kvintetu. Ocjenu kvalitete izvedbe(od 1-5) daju komisija i predmetni nastavnik.
Jezik poduke i mogunosti praenja na drugim jezicima
Hrvatski, engleski, španjolski, ruski, njemaki.
Nain praenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta
Prema standardima Sveuilišta u Splitu.
11
Kod
Godina 1. Semestar 1.
ECTS (uz odgovarajue obrazloenje)
3 ECTS (1 ECTS mentorska poduka i vjebe + 2 samostalni rad studenta)
Nastavnik doc. Jadranka Garin Vanjski suradnik: doc. Olga Cinkoburova
Kompetencije koje se stjeu
Preduvjeti za upis Završen preddiplomski studij.
Sadraj Upoznavanje vokalne literature za glas i klavir ( operne arije i dueti, solo pjesme ) . Vjebati transponiranje jednostavnijih skladbi u rasponu od male i velike sekunde. Vjebati itanje s lista. Minimum gradiva po semestru : 1 operna scena, 4 operne arije, 8 solo-pjesama.
Preporuena literatura
Dopunska literatura
Oblici provoenja nastave
Mentorska poduka i vjebe (1+1 sat tjedno) Minimum 1-2 javna nastupa u semestru.
Nain provjere znanja i polaganja ispita
Na kraju semestra student polae kolokvij pred komisijom. Student je obvezan izvesti slijedee klavirske pratnje: 2 operne arije 4 solo-pjesme 1 kompoziciju prima vista (itanje s lista) Ocjenu (od 1-5)daju komisija i predmetni nastavnik. Ocjenjivanje je javno.
Jezik poduke i mogunosti praenja na drugim jezicima
Hrvatski, engleski, španjolski, ruski, njemaki.
Nain praenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta
Prema standardima Sveuilišta u Splitu.
12
Kod
Godina 1. Semestar 2.
ECTS (uz odgovarajue obrazloenje)
3 ECTS (1 ECTS mentorska poduka i vjebe + 2 samostalni rad studenta)
Nastavnik doc. Jadranka Garin Vanjski suradnik: doc. Olga Cinkoburova
Kompetencije koje se stjeu
Korepetiranje instrumentalne literature razliitih stilova i sadraja uz sposobnost brze i elastine prilagodbe u smislu tonskih i akustinih zahtjeva, te tempa.
Preduvjeti za upis Poloen 1. semestar preddiplomskog studija
Sadraj Upoznavanje klavirskih pratnji literature za gudae i puhae (barokne sonate, virtuozne skladbe, koncerti za solo instrument i orkestar). Vjebati sposobnost itanja s lista na jednostavnijim skladbama. Vjebati itanje drugih kljueva zbog specifinosti pojedinih instrumenata (viola, klarinet, truba itd.) Minimum gradiva po semestru: 1 barokna sonata, 4 instrumentalne skladbe, 2 koncerta za solo-instrument i orkestar.
Preporuena literatura
Dopunska literatura Preradbe skladbi izvorno pisane za druge instrumente.
Oblici provoenja nastave
Mentorska poduka i vjebe (1+1 sat tjedno) Minimum 1-2 javna nastupa po semestru.
Nain provjere znanja i polaganja ispita
Na kraju semestra student polae ispit pred komisijom. Student je obvezan izvesti slijedee klavirske pratnje: 2 virtuozne kompozicije sa studentom gudakog ili puhakog odsjeka 1 koncert (cijeli) za solo instrument i orkestar sa studentom gudakog ili puhakog odsjeka. 1 kompoziciju prima vista (itanje s lista) Ocjenu (od 1-5) daju komisija i predmetni nastavnik. Ocjenjivanje je javno.
Jezik poduke i mogunosti praenja na drugim jezicima
Hrvatski, engleski, španjolski, ruski, njemaki.
Nain praenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta
Prema standardima Sveuilišta u Splitu.
13
Kod
Godina 1. Semestar 1.
ECTS (uz odgovarajue obrazloenje)
6 ECTS (1 ECTS mentorska poduka + 4 ECTS mentorska nastava u glazbenoj školi + 1 ECTS za pripremu završnog ispita).
Nastavnik doc. R. Gubaidullin (vanjski suradnik)
Kompetencije koje se stjeu
Preduvjeti za upis Završen preddiplomski studij.
Sadraj Planiranje i pripremanje za rad u nastavi klavira. Etape nastavnog procesa. Artikulacija nastavnog sata. Pismene pripreme. Praenje nastavnih satova mentora, uz analizu.
Preporuena literatura
Šapov A., Metodika klavira, Moskva n.d. Zlatar J., Metodika klavira, Zagreb, 1982. Timakin, E.M., Odgoj pijaniste, Moskva, 1986. Neuhaus, H., O umjetnosti sviranja klavira, Moskva, 1961.(prijevod Zlatar J., 2000.)
Dopunska literatura Motte-Haber Helga, Psihologija glazbe, Jastrebarsko, 1999. Mirkovi-Radoš Ksenija, Psihologija muzikih sposobnosti, Beograd, 1983.
Oblici provoenja nastave
Nain provjere znanja i polaganja ispita
Prisustvovanje mentorskoj nastavi u glazbenim školama. Obavljene hospitacije i samostalna struno-metodika praksa (1 individualno predavanje u nioj glazbenoj školi). Pismene pripreme odranih oglednih satova. Ocjena (od 1-5) se daje na temelju redovite izrade dodijeljenih zadataka, obavljenih hospitacija i odranog individualnog predavanja.
Jezik poduke i mogunosti praenja na drugim jezicima
Hrvatski, ruski.
Prema standardima Sveuilišta u Splitu.
14
Kod
Godina 1. Semestar 2.
ECTS (uz odgovarajue obrazloenje)
6 ECTS (1 ECTS mentorska poduka + 4 ECTS mentorska nastava u glazbenoj školi + 1 ECTS za pripremu završnog ispita).
Nastavnik doc. R. Gubaidullin (vanjski suradnik)
Kompetencije koje se stjeu
Praktino osposobljavanje studenta za izvoenje nastave klavira u nioj i srednjoj glazbenoj školi.
Preduvjeti za upis Poloen 1. semestar.
Sadraj Praenje nastavnih satova, pisanje dnevnika uz analizu. Etape nastavnog procesa. Artikulacija nastavnog sata. Pripreme za javna predavanja te njihova realizacija.
Preporuena literatura
Šapov A., Metodika klavira, Moskva n.d. Zlatar J., Metodika klavira, Zagreb, 1982. Timakin, E.M., Odgoj pijaniste, Moskva, 1986. Neuhaus, H., O umjetnosti sviranja klavira, Moskva, 1961.(preveo Zlatar J., 2000.)
Dopunska literatura Motte-Haber Helga, Psihologija glazbe, Jastrebarsko, 1999. Mirkovi-Radoš Ksenija, Psihologija muzikih sposobnosti, Beograd, 1983.
Oblici provoenja nastave
Mentorska poduka. Hospitacije u nioj i srednjoj glazbenoj školi. Javni individualni satovi studenata.
Nain provjere znanja i polaganja ispita
Pismeni prikazi individualnih predavanja, dnevnik prakse (pismeni izvještaj o hospitacijama). Dva javna predavanja ( nia i srednja glazbena škola) uz nazonost nastavnika metodike i mentora. Pismeni prikazi tih nastavnih satova. Usmeni ispit- provjera znanja. Ocjena (od 1-5) se daje na temelju redovite izrade dodijeljenih zadataka, obavljenih hospitacija, kvalitete odranih individualnih predavanja i usmenog ispita koji je provjera znanja steenih tijekom semestra. Završni-magistarski rad (najmanje 20 stranica A4 formata s tekstom i ilustracijama) mora biti vezan za metodiku nastave klavira. Temu odabire student u dogovoru s mentorom koji ga upuuje u potrebnu literaturu. Rad je provjera dosadašnjih usvojenih znanja tijekom studija te primjena tih znanja u cilju unapreivanja nastave klavira i razvoja glazbene struke u cjelinu. Radnja je uvjet za pristup završnom ispitu diplomskog studija-klavir.
Jezik poduke i mogunosti praenja na drugim jezicima
Hrvatski, ruski.
Prema standardima Sveuilišta u Splitu.
15
Kod
Godina 1. Semestar 1.
ECTS 3 boda (1 bod za praenje nastave, 1 bod za izradu seminara ili praenje koncerata, 1 bod za pripremu ispita)
Nastavnik Dr. sc. Miljenko Grgi, izv. prof. Kompetencije koje se stjeu
Preduvjeti za upis Poloen ispit iz Povijesti glazbe 4 Sadraj U okviru kolega daje se prikaz najvanijih zbivanja na polju njegovanja glazbene
umjetnosti, napose stvaralaštva u rasponu od dolaska Hrvata u ove prostore do zakljuno kraja XVIII. stoljea. To je…

Search related