SVEUŒILI TE U ZAGREBU - pmf.unizg.hr ?eni je program primjer ... Prirodoslovno-matematiki fakultet, u suradnji s Institutom Ru ... Molbe studenta za upis na

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of SVEUŒILI TE U ZAGREBU - pmf.unizg.hr ?eni je program primjer ... Prirodoslovno-matematiki...

 • SVEUILITE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET

  Geoloki odsjek

  u suradnji s

  INSTITUTOM RUER BOKOVI, ZAGREB-ROVINJ INSTITUTOM ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, SPLIT I

  INSTITUTOM ZA MORE I PRIOBALJE SVEUILITA U DUBROVNIKU

  INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJI IZ OCEANOLOGIJE

  Podruje Prirodnih znanosti Polje Geoznanosti

  Grana Oceanologija

  PLAN, UPUTE I PRAVILA IZVOENJA STUDIJA

  Zagreb, prosinac 2008.

 • 1. UVOD

  1.1. Razlozi za pokretanje doktorskog studija iz oceanologije

  Predlagai doktorskog studija iz Oceanologije vide predloeni studij kao

  nastavak uspjenog poslijediplomskog studija koji je zapoeo i odvija se

  neprekinuto od 1971. godine na Sveuilitu u Zagrebu, a u zajednikoj

  organizaciji Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilita u Zagrebu, Zavoda

  za istraivanje mora (ondanjeg Centra za istraivanje mora u Zagrebu) i Centra

  za istraivanjem mora u Rovinju Instituta Ruer Bokovi Zagrebu, te Instituta

  za oceanografiju i ribarstvo u Splitu i Dubrovniku.

  Idejni zaetnik i dugogodinji voditelj studija bio je pokojni prof. dr. sc.

  Marko Branica, znanstveni savjetnik Instituta Ruer Bokovi i naslovni redoviti

  profesor Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilita u Zagrebu. Tijekom

  prethodnog razdoblja (do ukljuujui akademsku godinu 2003/04) bilo je upisano

  263 studenata, od kojih je do sada magistriralo 169. Time se ovaj studij izdvaja

  kao jedan od najefikasnijih poslijediplomskih studija Sveuilita u Zagrebu. Veliki

  dio magistara oceanologije ostao je u znanstveno-istraivakom i/ili znanstveno-

  nastavnom radu, ali je doktorirao u svojim matinim strukama (vei dio na fizici,

  kemiji, biologiji i geologiji). Dio studenata koji su zavrili poslijediplomski studij

  oceanologije takoer se uspjeno zaposlio u gospodarstvu (posebno marikulturi),

  javnoj upravi, javnim ustanovama (nacionalni parkovi, parkovi prirode).

  Oceanologija je uvedena 1997. godine kao posebna znanstvena

  (interdisciplinarna) grana u polju geoznanosti, u podruju prirodnih znanosti u

  klasifikaciju Znanstvenih podruja ondanjeg Ministarstva znanosti i tehnologije.

  Koncem 1999. godine konstituirano je Znanstveno vijee Odjela

  oceanologije na Institutu Ruer Bokovi u Zagrebu, koje provodi izbor u zvanja

  u podruju oceanologije. Do sada je 41 znanstvenik izabran u znanstvena zvanja

  u podruju oceanologije, te 51 istraiva u asistentska zvanja, a najvei dio

  zaposlen je na Institutu Ruer Bokovi u Zagrebu i Rovinju, te na Institutu za

  oceanografiju i ribarstvo u Splitu i Dubrovniku.

  1

 • Svrhovitost doktorskog studija oceanologije u Hrvatskoj je oita. Drava

  koja ima suverena prava na oko 54.000 km2 morskoga dna (u usporedbi s oko

  57.000 km2 kopnenog teritorija), a koja ga nedovoljno koristi, mora dodatno

  uloiti u upoznavanje tog podruja. Da bi se morski okoli mogao koristiti i uvati,

  neophodno je njegovo poznavanje i razumijevanje procesa koji se u njemu

  odvijaju. Koritenje jadranskih resursa je hrvatski gospodarski prioritet, a isto

  tako strateki nacionalni znanstveno-istraivaki prioritet.

  Istraivanje mora je jedno od podruja u kojem su i do sada hrvatski

  istraivai pokazali izvanredne rezultate, i spada u jedno od rijetkih podruja u

  kojima su hrvatski istraivai kompetitivni u svjetskim okvirima.

  Na temelju dosadanjeg uspjenog modela poslijediplomskog studija

  oceanologije, kompetentne i vodee institucije obrazovanja i istraivanja mora u

  Hrvatskoj predlau ovaj jedinstveni i zajedniki doktorski studij. Oekivanje i elja

  predlagaa je da ovaj studij postane regionalni centar izvrsnosti u obrazovanju

  oceanologa u podruju jugoistone Europe i Sredozemlja.

  U mnogim zemljama razvoj istraivanja mora doveo je osnivanja

  Graduate School of Oceanography, u Europi npr. u UK: Southampton

  (http://www.soc.soton.ac.uk/) ili Plymouth (http://www.plymouth.ac.uk/seoes)

  Poljskoj: Gdanjsk (http://www2.univ.gda.pl/fac_eng.html#biol) i panjolskoj:

  Mallorca (http://www.imedea.uib.es/index), ali i u USA (http://www-

  ocean.tamu.edu/) i Kanadi (http://oceanography.dal.ca/index.html).

  1.2. Dosadanja iskustva predlagaa u provoenju poslijediplomskih doktorskih

  studija i drugih poslijediplomskih studija

  Na temelju ve navedenoga dosadanji interdisciplinarni poslijediplomski

  studij oceanologije predstavlja pozitivno iskustvo. Predloeni je program primjer

  meuinstitucijskog povezivanja u cilju izvoenja kvalitetnog doktorskog studija na

  razini drave Hrvatske.

  1.3. Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

  2

  http://www.soc.soton.ac.uk/http://www.plymouth.ac.uk/seoeshttp://www2.univ.gda.pl/fac_eng.html#biolhttp://www-ocean.tam/http://www-ocean.tam/http://oceanography.dal.ca/index.html

 • Kao i dosadanji studij, predvieni studij bit e otvoren zavrenim

  studentima diplomskih studija prirodoslovnih struka (bez uvjetovanja upisa), a

  srodnih struka (koje imaju dobre temelje u prirodoslovlju) uz polaganje dodatnih

  kolegija, prema odluci Vijea studija.

  Predloeni program omoguuje pribrajanje ECTS bodova postignutih na i

  srodnim doktorskim studijima na drugim sveuilitima.

  1.4. Mogunost ukljuivanja studija ili njegova dijela u zajedniki (zdrueni)

  program s inozemnim sveuilitima

  Postoji izraena elja istaknutih nastavnika iz raznih europskih zemalja

  (UK, Francuska, Italija, Njemaka) ali i iz USA za sudjelovanje u doktorskom

  studiju oceanologije. Stvaranje zajednikih programa, kao i iznalaenje

  financijske potpore treba istraiti.

  3

 • 2. OPI DIO

  2.1. Naziv studija

  Interdisciplinarni doktorski studij iz Oceanologije (podruje prirodnih

  znanosti, polje geoznanosti, grana oceanologija)

  2.2. Nositelj studija

  Sveuilite u Zagrebu, Prirodoslovno-matematiki fakultet, u suradnji s

  Institutom Ruer Bokovi (Zagreb, Rovinj), Institutom za oceanografiju i

  ribarstvo (Split) i Institutom za more i priobalje Sveuilita u Dubrovniku.

  Koordinator izvoaa studija: Geoloki odsjek PMF-a.

  2.3. Institucijska strategija razvoja doktorskih programa.

  Znanstveno-istraivaki programi i projekti MZO koji su osnova za

  doktorski studij oceanologije, u najveoj mjeri vode se na suradnikim

  institucijama i PMF-u, te je i tamo glavna laboratorijska baza predloenog

  studija. Istovremeno Prirodoslovno-matematiki fakultet kao temeljna

  visokokolska ustanova, koja organizira nastavu za sve prirodoslovne discipline,

  je nositelj predloenog studija.

  2.4. Inovativnost doktorskog programa

  Prema definiciji predloeni doktorski studij je interdisciplinaran (i kao

  takav se izdvaja u prethodnom tridesetetvorogodinjem razdoblju) jer ukljuuje

  fiziku, kemiju, biologiju i geologiju mora. Osim toga prijedlog programa otvoren je

  i dodirnim podrujima (veterinarstvo, agronomija, pravo, tehnologije,

  upravljanje). Predlagai imaju pozitivno iskustvo suradnje u planiranju i

  izvoenju nastave na vie lokacija, u razliitim institucijama, te s terenskim i

  4

 • laboratorijskim radom.

  2.5. i 2.6. Uvjeti upisa na studij, posebno uvjeti za polaznike koji su stekli ranije

  kvalifikacije po studijskom sustavu prije 2005. i kriteriji i postupci odabira

  polaznika

  Pristupnici koji imaju zavreni prirodoslovni diplomski studij imaju pravo

  upisa na doktorski studij iz oceanologije. Pristupnici sa zavrenim srodnim

  diplomskim studijem koji nije odgovarajui (agronomija, veterina, strojarstvo,

  elektrotehnika), mogu upisati studij uz obavezu polaganja dodatnih sadraja

  prema odluci Vijea doktorskog studija. Pristupnik za doktorski studij mora imati

  prosjek ocjena diplomskog studija jednak ili vii od 4.0. Ukoliko ima prosjek manji

  od 4.0, a vei ili jednak od 3,50 pristupnik mora priloiti dvije relevantne

  preporuke (jednu od voditelja diplomskog rada). Molbe studenta za upis na

  doktorski studij razmatra Vijee doktorskog studija oceanologije i predlae odluku

  Vijeu Geolokog odsjeka.

  Dosadanji poslijediplomski studij iz oceanologije ve je imao mogunost

  zavravanja studija magisterijem ili doktoratom. Stoga, u prijelaznom razdoblju

  (dok ne zavre prvi magistri struke), na doktorski studij e se primati studenti sa

  zavrenim etverogodinjim prirodoslovnim studijem (dipl. in. ili prof. struke) s

  minimalnom srednjom ocjenom studija jednakom ili viom od 4,0. Studenti sa

  zavrenim srodnim etverogodinjim studijem takoer sa srednjom ocjenom

  preko 4,0 moi e upisati studij uz posebnu odluku Vijea doktorskog studija uz

  upis dodatnih razlikovnih kolegija.

  2.7. Kompetencije koje student stjee zavretkom studija

  Zavretkom doktorskog studija iz oceanologije, doktor prirodnih znanosti iz

  polja geoznanosti, grana oceanologija, stei e kompetencije za suvremeni

  znanstveno-istraivaki rad u podruju oceanologije (znanosti o moru), te

  temeljnu i cjelovitiju sliku o interaktivnom djelovanju u podruju mora.

  5

 • irom metodolokom pripremom (razumijevanjem znanstvenih metoda,

  osobnim praktinim iskustvom u znanstvenom istraivanju i publiciranju) zavreni

  polaznik studija stjee osnovu i za rad u gospodarstvu (posebno marikulturi),

  upravljanju okoliem, visokokolskom sustavu, javnim ustanovama i javnoj upravi

  u drutvu utemeljenom na znanju.

  6

 • 3. OPIS PROGRAMA

  3.1. Struktura i organizacija dok