78
SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE AKADEMSKA 2OI4 /20 1 5. GODINA DIPLOMSKI STUDIJ POSLOVIIA EKONOMIJA SMJER MENADZMENT RUJAN 2014.

SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

  • Upload
    vannga

  • View
    236

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERAU OSIJEKU

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

IZVEDBENI PLAN NASTAVEAKADEMSKA 2OI4 /20 1 5. GODINA

DIPLOMSKI STUDIJPOSLOVIIA EKONOMIJASMJER MENADZMENT

RUJAN 2014.

Page 2: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

@l#+"\t!!*==++==||rrltfrltfltlllltrtrliTdiiii-friiilrmEEIEEITEEEIETI\,;l

REPUBLIKA HRVATSKASVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

EKONOMSKI FAKT]TTET U OSIJEKU

3t 000 osuEKTr9 Lj, Gaia 4

T€leloni: Cenfala: (031] 224-400Dekan: ((,31) 224410,lax (031) 211{04T4nik (Cil) 224-412

Rafunovodstvo: tellax l031l 2244i2

IBA ; HR ta 25qr0091102013376

lrattdnl blolr $21045

Ol8: 5277851 55'14

Klasa:

Ut bKtj:

OsIek,

003-06/14-01/184

2158-19-01-14- 184

29.09.2014.

Fakultetsko vijede sukladno El. 79. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom' obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198103., 105104., 174104., 46/07., 63/11.,

94113. i 139/13.) i dl. 71. Statuta Ekonomskog fakulteta u Osijeku na svojoj sjednici,.: odrtunoj dana 29.09.2014. godine donijelo je sljedeiu

OD L UKU

I

Donosi se Izvedbeni plan nastave za Preddiplomske sveudililne studije FinancUskimenadZment, Marketing, MenadZment, Poduzetni5tvo i Poslovna informatika iDiplomske sveudili5ne studije Financijski menadZment, Marketing, MenadZment,Poduzetni5fvo i Poslovna informatika na Ekonomskom fakultetu u Osiieku zaakademsku 20 | 4 /201 5. godinu.

II

Izvedbeni plan nastave sastavni je dio ove Odluke.

tII

Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja.

DEKAN

O tome obavijest:l. Sveudili5te Josipa Jurja Strossmayera2. Tajpi5tvo3. Arhiva, ovdje

K"';""*->'.=. :-:':-*- .i= li!!lg!\lL1..":|!-i]l <

:eryEV;lr';:ti9

u

Page 3: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

svEudrr-,,rSrn JosrpA JURJA srRossMAyERAU OSIJEKU

EKONOMSKI F'AKTILTET U OSIJEKU

IZVEDBENI PLAN NASTAVEAKADEMSKA 2OI4 I2O 1 5. GODINA

Page 4: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

. KOLEGIJI

. NASTAVNICI I VANJSKI SURADNICIKoJr (ntzvoDrrr NASTAvU PREMASTUDIJSKOM PROGRAMU

- OBLICI NASTAVE

Page 5: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

DIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA SMJER-MENADZMENT

1. SEMESTAR

2. SEMESTAR

Izborni predmeti smjera 2. semestra - MenadZment

NASTA\'}IIK NAZIV PREDMETA ECTSbodoviPRED. s-v

Prof.dr.sc. L FerendakDoc.dr.sc. B. Cmkovi6

Primjenjena mikroekonomija 2 lvj 5

Doc.dr.sc. N. DrvenkarDoc.dr.sc. B. CmkoviC

Globalizaciia i menadZment 2 ls 5

Prof.dr.sc. S. PfeiferDr.sc. M. Jeser

Strateski menadzment 2 ls 5

Proldr.sc. M. Lamza-MaronidDoc.dr.sc. J. GlavaS

Interkulturalne poslovne komunikacije 2 5

Prof.dr.sc. M. MelerDoc.dr.sc. M. HamA. Pap, mag.oec.

Upravljanje marketingom 3 ls 5

Prof.dr.sc. B. NovakDoc.dr.sc. D. Saiter

Financiiski menadZment II 2 ls 5

NASTAVNIK NAZIV PREDMETA ECTSbodoviPRED, S-V

Doc.dr.sc. M. BriS Alii Operaciiski menadzment 2 ls 5

Proldr.sc. Z. TurkaljDoc.dr.sc. I. FosiiA. Zivkovid, mag.oec.

Organizacijsko ponaSanje 2 ls 5

Prof.dr.sc. M. Lamza-MaroniCDoc.dr.sc. J. Glava5

IT menadZment 2 ls 5

Prof.dr.sc. B. Markovi6Doc.dr.sc. D. KaradiC

Kompenzacijski menazdment 2 ls 5

Izbomi Dredmet smiera 5

Izbomi predmet smiera 5

Prof.dr.sc. M. ZekiC-Sulac

Prof.dr.sc. Z. SegetlijaDoc.dr.sc. D. Dujak

Upravljanje logistickim procesima

Doc.dr.sc. D, Pekanov Starcevii

44

Page 6: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

NASTAVNIIK NAZIV PREDMETA ECTSbodoviPRED, s-v

Doc.dr.sc. l. Kristek Menadzment rizika 2 ls 5

Doc.dr.sc. I. MijodD. Liovii. mag.oec.

Financijsko radunovodstvo 2 ls 5

Prof.dr.sc. V. CiniProf.dr.sc. I. Barkovi6 BojaniiDoc.dr.sc. N. Drvenkar

Teorija i politika razvoja poduzetni5tva 2 ls )

Prof.dr.sc. M. ZekiC-SuSacA. Has, maq.oec.

Poslovne simulacije 2 lslvj 5

lzborni predmet smiera 5

Izbomi Dredmet studiia )

3. SEMESTAR

Izborni predmeti smjera 3. semestra - MenadZment

Izborni predmeti studija

Student je u mogu6nosti izabrati (prema programu studija) predmeVe kojise izvode u istom semestru na drugim diplomskim studijima

Prof.dr.sc. V. CiniDoc.dr.sc. N. Drvenkar

r+)

Page 7: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

NASTAVNIK NAZIV PREDMETA EC]'SbodoviPRED S-V

Izborni Dredmet smiera I 5

Izbomi Dredmet smiera 2 5

Izbomi Dredmet smiera 3 5

Izbomi predmet studiia 5

ZAVRSNI RAD l0

4. SEMESTAR

Izborni predmeti smjera 4. semestra - MenadZment

Izborni predmeti studija

Student je u mogudnosti izabrati (prema programu studija) predmet/e kojise izvode u istom semestru na drugim diplomskim studijima

NASTAVNIK NAZIV PREDMETA ECTSbodoviPRED.

Prof.dr.sc. J. Mesariiu. Jeoa . mag.oec.

ERP sustavi - upravljanja poduzeCem 2 2ui 5

Prof.dr.sc. J. MesariCD. Sebali. mas.oec.

Ekspertni sustavi 2 luj 5

Prof.dr.sc. A. Sundalii Liderstvo 2 ls 5

Doc.dr.sc. M. BriS Ali6 Vi5edisciolinami proiekt I 2s 5

Proldr.sc. D. RUZiC

Doc.dr.sc. D. TurkaljI. Keli6. univ.spec.oec.

Menadzment usluga 2 ls 5

Li. Rado5. v.pred. Poslovni eneleski iezik 4 I zyl 5

M. Hocenski-Dreiseidl. v.ored. Poslovni niemadki iezik 4 I 2vl 5

46

Page 8: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

- PodETAKTZAvRSETAKTESATNICA IZVODENJA NASTAVE

Page 9: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

iE5qEI

ao

!osaoo(9

I4'EFou.l.!.1.oYo

=NIouA

zooo-i

=ofFoYg,-oJgo2p,J,o=Itlat,

oourt

ooutE,oo-an

E

q

E

Ellr

-a8Eo-'3h<tro-J8=;E2960i=>xtt, u

Page 10: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

oNo

nl

I

o

!aA? F9tEi';EEEE

e

|rIt.tt,tt,oe,Fo

d

=l-JH-89;EEYJ-,i'i oaznJO>Y|,lu

:.!EEE:

to

rcooo(9

*totFouJ

=ul.att

Yo

=4'N

9o6)tr6

=oo(,-';

=ofFoYo=oJgoz.t!)_J

'(JtUT

ozooIU0z

FU'otu

oo-oE

Page 11: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

i^EAE

Ei:( t(

95

E,B€€zr9

F

.!

ir;q-

ER,;Oioic,HYtt 4,

E

.Dul.utoYo

=IoEo.

=oo(9jlolFoYan

=oJ

-o-o2,9,J{Jt]U

ttz.sdo

}E-u,OFF<it 'o<o:! ltl;h o<tr o-g! .nXX ,D=<||r-FY,tD of-r'3 Oi=>You

Page 12: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

il5{qiT1

EI

I{nc!EEE

*q

d('!

c

j.;q{r: clFa{ o-Eo=oo,B6-u

Fou.l

=IJJoYtoENoct

6

o

=ooojfofFoYo=oJo-6z9,J'(,Dlr,l

u,zssnio>os r.l

O:-E?tt, oSodl!Pr- tlP 9*i 6xx.f, tut-FY'!1 .t,

-=='5=>Yal, u

Page 13: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

UPITNIK IZKOJEG JE VIDLJIVO:

- MJESTI IZVODENJA NASTAVE- NAEIN POLAGANJA ISPITA- ISPITNI ROKOVI- POPIS LITERATURE ZA STUDIJ IZA

POLAGANJE ISPITA- MOGUCNOST ZVODENJA NASTAVE NA

STRANOM JEZIKU

Page 14: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAYE 2OI4/20I5.

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij MenadimentIME I PREZIME NASTAVNIKA: Boris Crnkovi6IME I PREZIME SURADNIK{ASISTENTA:KOLEGIJ: Primijenjena mikroekonomija

MJESTO IZVODENJA NASTAVE:OBLICI NASTAVE: - predavanja 30 sati

- seminari 15 sati- vjeibe sati- konzultacije: ponedjeljak 8:00 - 8:45; ponedjeljak 18:00 - 18:45

NAeIN POLAGANJA ISPITA: (pismeno, usmeno, pismeno i usmeno): pismeno i usmeno

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4I2OI5.

ISPITNI ROKOVI 7A akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListooad 2013. 13.10.2014. - l8:00Studeni 2013. l0.l 1.2014. - l8:00Prosinac 2013. 8.12.20 | 4. - l8:00Siie{ani 2014. 12.1.20 | 5. - l8:00Veljala 2014. (dvatermina)

2.2.20t5. - 8:3016.2.2015. - 8:30

OZuiak 2014. 9.3.2015. - | 8:00Travani 2014, 13.4.2015. - l8:00Svibani 2014. I 1.5.2015. - l8:00Lipanj 20t4. 15.6.2015. - 8:30

29.6.2015. - 8:30Srnani 2014.Rujan 2014.(dva termina)

7.9.2Q15. - 8:3021.9.2015. - 8:30

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:I . Koutsoyiannis, A.: Modema mikoekonomika, Mate, Zagreb 1996.2.Prager, J.: Applied Microeconomics, Irwin, Boston 1993.3. Pindyek, R., S., Rubinfeld, D., L.: Mikoekonomija, Mate, Zagreb 2005.4. Hyman, N., D.: Microeconomics, 4 th ed., Irwin - McGraw-Hill, New York 1997.

5. Mansfield, E.: Microeconomis - Theory/Applications, 7 th ed., W.W. Norton andCompany, Inc., New York 1991.

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

Da

OSTALE VAZNE dINJENICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 15: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij MenadimentIME I PREZIME NASTAVNIKA: Boris CrnkoviiIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA:KOLEGIJ: Primijenjena mikroekonomija

MJESTO IZVODf,NJA NASTAVE:OBLICI NASTAVE: - predavanja 30 sati

- seminari 0 sati- vjeZbe 0 sati- konzultacije: ponedjeljak 8:00 - 8:45; ponedjeljak l8:00 - 18:45

NAcIN POLAGANJA ISPITA: (pismeno, usmeno, pismeno iusmeno): pismeno i usmeno

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NAsTAVf, VIDLJIVA Jf, IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4NOI5.

ISPITNI ROKOVI za ciielu akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListoDad 201J, I3.I0.2014. - l8:00Studeni 2013. 10.11.2014.- l8:00Prosinac 2013. 8.12.2014. - l8:00Siiedani 2014. | 2.1.2015. * l8:00Veljala 2014. (dYatermina)

2.2.2015. - 8:3016.2.2015. - 8:30

OZuiak 2014. 9.3.2015. - l8:00Travani 2014. 13.4.2015. - l8:00Svibani 2014. 11.5.2015. - l8:00Lipanj 2014. 15.6.20 15. - 8:30

29.6.20 15. - 8:30SrDani 2014.Rujan 2014.(dva termina)

7.9.2015. - 8:3021.9.2015. - 8:30

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJf, ISPITA:I . Koutsoyiannis, A.: Moderna mikroekonomika, Mate, Zagreb 1996.2. Prager, J.: Applied Microeconomics, Irwin, Boston 1993.

3. Pindyek, R., S., Rubinfeld, D., L.: Mikroekonomija, Mate, Zagreb 2005.4. Hyman, N., D.: Microeconomics, 4 th ed., Irwin - McGraw-Hill, New York 1997.5. Mansfield, E.: Microeconomis Theory/Applications, 7 th ed., W.W. Norton andCompany, Inc., New York 1991.

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

Da

OSTALE VAZNE EINJENICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 16: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij MenadimentIME I PREZIME NASTAVNIKA: lvan FerendakIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA:KOLEGIJ: Primijenjena mikroekonomija

MJESTO IZVODENJA NASTAVE:OBLICI NASTAVE: - predavanja 0 sati

- seminari 0 sati- vjeib€ sati- konzultacije: ponedjeljak 8:00 - 8:45; ponedjeljak 18:00 - 18:45

NAe IN POLAGANJA ISPITA: (pismeno, usmeno, pismeno i usmeno): pismeno i usmeno

POCETAK I ZAVRSf,TAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPORf,DA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4/20I5.

ISPITNI ROKOVI za akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListoDad 2013. 13.10.2014. 18:00

Studeni 2013. l0.l1.2014. - l8:00Prosinac 2013. 8.12.2014. - l8:00Siielani 2014. l2.l.2015. - l8:00Veljada 2014. (dyatermina)

2.2.2015. - 8:3016 .2 .2015 . - 8:30

OZuiak 2014. 9.3,2015. l8:00Travani 2014. 13.4.2015. l8:00Svibari 2014. I1.5.2015. l8:00Lipanj 2014. 15.6.2015. 8:30

29.6.2015. 8:30Srpani 2014.Rujan 2014.(dva termina)

7.9.2015.-8:3021.9.2015. 8:30

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:l. Koutsoyiannis, A.: Modema mikroekonomika, Mate, Zagreb 1996.2. Prager, J.: Applied Microeconomics, Irwin, Boston 1993.3. Pindyek, R., S., Rubinfeld, D., L.: Mikroekonomija, Mate, Zagreb 2005.4. Hyman, N., D.: Microeconomics, 4 th ed., Irwin - McGraw-Hill, New York 1997.5. Mansfield, E.: Microeconomis - Theory/Applications, 7 th ed., W.W. Norton andCompany, Inc., New York 1991 .

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM Jf,ZIKU

Da

OSTALE VAZNE dINJENICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 17: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4 /2OI 5.

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij MenadimentIME I PREZIME NASTAVNIKA: Ivan FerendakIME I PREZIMf, SURADNIKA/ASISTENTA:KOLEGIJ: Primijenjena mikroekonomija

MJESTO IZVODENJA NASTAVE:OBLICI NASTAVf,: - predavanja 0sati

- seminari 0 sati- vjeZbe 0 sati- konzultacije: ponedjeljak 8:00 - 8:45; ponedjeljak 18:00 - 18:45

NACIN POLAGANJA ISPITA: (pismeno, usmeno, pismeno i usmeno): pismeno i usmeno

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODf,NJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPORf,DA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4/20I5.

ISPITNI ROKOVI za akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListoDad 2013. 13.10.2014. - l8:00Studeni 2013. l0.l 1.2014. - l8:00Prosinac 2013. 8.12.2014. - I8:00Siielani 2014, 12.1.2015. - l8:00VeljaCa 2014. (dvatermina)

2.2.2015. - 8:3016.2.2015. - 8:30

OZuiak 2014, 9.3.2015. l8:00Travani 2014. 13.4.2015. - l8:00Svibani 2014. I1.5.2015. - l8:00Lipanj 2014. 15.6.2015. - 8:30

29.6.2015. - 8:30SrDani 2014.Rujan 2014.(dva termina)

7.9.2015.-8:3021 .9.2015. - 8:30

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:1. Koutsoyiannis, A.: Moderna mikroekonomika, MaIe, Zagreb 1996.2. Pruger, J.: Applied Microeconomics, Irwin, Boston 1993.3. Pindyek, R., S., Rubinfeld, D., L.: Mikroekonomija, Mate, Zagreb 2005.4. Hyman, N., D.: Microeconomics, 4 th ed., Irwin - McGraw-Hill, New York 1997.5. Mansfield, E.: Microeconomis - Theory/Applications, 7 th ed., W.W. Norton andCompany, Inc., New York l99l .

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

Da

OSTALE VAZNE dINJENICf, ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 18: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij MenadZmentIME I PREZIME NASTAVNIKA: Boris Crnkovi6IME I PREZIME SURADNIKA/ASISTf,NTA:KOLEGIJ: Globalizacija i menadZment

MJESTO IZVODENJA NASTAVE:OBLICI NASTAVE: - predavanja 30 sati

- seminari 0 sati- vjeZbe 0 sati- konzultacije: ponedjeljak 8:00 - 8:45; ponedjeljak 18:00 - 18:45

NAdIN POLAGANJA ISPITA: (pismeno, usmeno, pismeno iusmeno): pismeno i usmenoISPITNI ROKOVI za akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListoDad 2013. l3.10.2014. - l8:00Studeni 2013, l0.l1.2014. - l8:00Prosinac 2013. 8.12.2014. - l8:00Siielani 2014. 12.1.2015. l8:00Veljata 2014. (dvatermina)

2.2.2015. - 8:3016.2.2015. 8:30

OLuiak20l4. 9.3.2015. - 18:00

Travani 2014. 13.4.2015. - 18:00Svibani 2014. I1.5.2015. l8:00Lipanj 2014. 15.6.2015. - 8:30

29.6.2015. - 8:30Sroani 2014.Rujan 2014.(dva termina)

7.9.2015. - 8:3021.9.2015.8:30

Podf,TAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE YIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU ?OI4NO15.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:1. Branimir Lokin: Hrvatska 201 5., Zagreb : Golden marketing, 2000.2. eidin-Sain, Sonje: Hrvatska na raskriZju- izazovi dugorodnog razvitka u

konkurentnom okruZenju, Zagreb : Mate,2007 .

3. Karl Polanyi: Velika preobrazba, Zagreb : Naklada Jesenski i Turk : HrvatskosocioloSko drustvo, 1999.

4. Mecanovii,l., Bosanac,N., Strategija druStvenog i gospodarstvenog razvoja, Osijek,2001.

5. DeZeljin,J.,Dujanovi6,M., Tadin,H., Vuji6,V., Poduzetnidki management-izuov, rizik,zadovolj stvo, Zagreb, 1999.

6. Njavro,D., Franidevii,V., PoduzetniStvo-teorija, politika, praksa, Privredni vjesnik,Zagreb, 1990.

7. Sexton, D.L., Kasarda, J.D. The State of the Art of Entrepreneurship, PWS-KentPublishing Company, Boston, MA., 1992.

8. Ca1i6,E., Dijalog o nacizmu i globalizaciji: obja5njenje istine o zlodinima protivdovjedanstva, Rijeka, godine l 998.

9. Kulii, S., Globalna situacija u svijetu, Zagreb, godine 1992.10. Kulii, S., Kritidki osvrt na ekonomske i politidke strukture nove Europe, Zagreb

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM Jf,ZIKU

Da

OSTALE VAZNE EINJENICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 19: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAYE 2OI4/20I5.

STLDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij MenadimentIME I PREZIME NASTAVNIKA: Boris Cmkovi6IME I PREZIME S{JRADNIKA/ASISTENTA:KOLEGIJ: Globalizacija i menadiment

MJESTO IZVODENJA NASTAVE:OBLICI NASTAVE: - predavanja 30 sati

- seminari 0 sati- vjeibe 0 sati- konzultacije: ponedjeljak 8:00 - 8:45; ponedjeljak 18:00 - 18:45

NAeIN POLAGAIIJA ISPITA: (pismeno, usmeno, pismeno i usmeno): pismeno i usmenoISPITNI ROKOVI za akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListopad 2013. 13.10.2014, 18:00

Studeni 2013. l0.l1.2014. - l8:00Prosinac 2013. 8.12,2014. l8:00Siietani 2014. 12.1.2015. - l8:00Veljala 2014. (dvatermina)

2.2.2015.-8:3016.2.2015. - 8:30

OZuiak 2014. 9.3.2015. - l8:00Travani 2014, 13.4.2015. - l8:00Svibani2014. I L5.2015. - l8:00Lipanj 2014. l5,6.2015. - 8:30

29.6.2015. - 8:30Srpani 2014.Rujan 2014.(dva termina)

7.9.2015. - 8:3021.9.2015. 8:30

POEETAK I ZA\T,SETAK TE SATNICA IZVODENJA NAsTAVf, VIDLJTVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4/20I5.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:l. Branimir Lokin: Hrvatska 201 5.. Zasreb : Golden marketinq. 2000.2. iie in-Sain, Sonje: Hrvatska na raskrlz;u- izazovi dugorodno'g razvitka u

konkurentnom okruZenju, Zagreb : Mate, 2007.3. Karl Polanyi: Velika preobrazb4 Zagreb: Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko

sociolo5ko dru5tvo, 1999.4. Mecanovii,I., Bosanac,N., Strategija druStvenog i gospodarstvenog razvoja, Osijek,

2001.5. DeZeljin,J.,Dujanovi6,M., Tadin,H., Vujii,V., Poduzetnidki management-izuov, rizik,

zadovolj stvo, Zagreb, 1 999.6. Njawo,D., Franidevi6,V., PoduzetniStvo-teorija, politika, praksa, Privredni vjesnik,

Zagreb,1990.7. Sexton, D.L., Kasarda, J.D. The State of the Art of Entrepreneurship, PWS-Kent

Publishing Company, Boston, MA., 1992.8. ealii,E., Dijalog o nacizmu i globalizaciji: obja5njenje istine o zlodinima protiv

dovjedanstva, Rijeka, godine 1 998.9. Ku1i6, S., Globalna situacija u svijetu, Zagreb, godine 1992.10. Kulii, S., Kritidki osvrt na ekonomske i politidke strukture nove Europe, Zagreb

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

Da

OSTALE VAZNE iINJENICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 20: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: diplomski studij, prva godina, smjer MenadZmentIME I PREZIME NASTAVNIKA: doc.dr.sc. Natasa Drvenkar

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE: - seminari - satnica: I

- konzultacije: utorkom od 10.30 do l1.30sati idetvrtkom od 14.30do15.30 (moguii i naknadni termini uz prethodni dogovor)

NAeIN POLAGANJA ISPITA: pismeno iusmeno

POdETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIv A JEIZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4/2015.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:1. eidin-sain, 5. (2007.), Hrvatska na raskrizju - izazovi dugoroinog razvitka u

konkurentnom okruienjum, Zagreb: Mate2. Deieljin, J., Dujanovid, M., Tadin, H., Vujid, V. (1999.). Poduzetnidki management -

izazov, rizk, zadovoljstvo, Zagreb: M.E.P.Consult3. Ghemawat, P. (2010.), Redefiniranje globalne strategije, Harvard Business School

Press i Mate d.o.o.4. Hill, C.W.L. (2003.), Global Business Today, Second Edition, University of

Washington5. Lokin, B. (2000.), Hrvatska 2015, Zagreb: Golden marketing6. Polanyi, K. (1999.), Velika preobrazb a, Tagreb: Naklada Jesenski iTurk, Hrvatsko

socioloiko druStvo7. Rahimid, 2., Podrug, N. (2013.), Metlunarodni menadZment, Sarajevo: Ekonomski

faku ltet u Sarajevu8. Srida, V. (2010.), Hrvatska 2020, Zagreb: Profil

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKIJ: postoji mogu6nost (engleskrjezik)

lSPl INI ROKOVI ( za ciielu akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNT STUDENTI I

APSOLVENTIListoDad 2014. 13.10.2014. 13.10.2014.Studeni 2014. l0.t 1.20r 4.Prosinac 2014. 08.12.2014.Siielani 2015. 12.01.2015.Veljata 2015. (dvatermina)

02.02.2015.16.02.2015.

02.02.2015.16.02.20t5.

Oiuiak 2015. 03.03.2015.Travani 2015. t3.04.2015. t3.04.20t 5.Svibani 20l5. I t.05.201s.Lipanj 2015. t5.06.2015.

29.06.201s.15.06.2015.29.06.20t5.

Srpani 2015.Rujan 2015. (dvatermina)

07.09.20t5.21.09.20rs.

07.09.2015.2r.09.20rs.

OSTALE VAZNE iNISNICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 21: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI 4.12015.

STUDIJSKI PROCRAM: sveudiliSni diplomski studij: MenadZmentIME NASTAVNIKA: prof.dr.sc. Sanja PfeiferIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: dr.sc. Marina JegerKOLEGIJ: Strate5ki menadiment

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAV E:-predavanja 30 sati

-seminari 15 sati-vjeZbe-konzultacije pon.ll,00 -13,00 h

uto. 17.00-18.00 h

NAiIN POLAGANJA ISPITA(pismeno, usmeno, pismeno i usmeno) Pismeno i usmeno

PO.ETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVOEENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 20 I 4,/201 5.

ISPITNI ROKOVI ( zr c iielu akademsku nuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListoDad 2014. 09.10. 09. t0.Studeni 2014. lt. .

Prosinac 2014. 09.r 2. 09.12.Siieiani 2015, 13.01. t 3.01.Veljala 2015, (dvatermina)

03.0217.02.

03.0217.02.

OZuiak 2015. 03.03. 03.03.Travani20l5. 14.04. 14.04.Svibani 2015, 12.05. 12.05.Lipani 2015. 16.06. 16.06.SrDani 2015. 07.07. 07.07.Rujan 2015.(dva termina)

08.09.22.09.

08.09.22.09.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:Obvezna literatura:1. Buble i suradnici (2005) Strateski menadzment, Sinergija; Zagreb2. Kim, W.Chan: lVlauborgne R.(2007) Strategija plavog oceana: Kako stvoriti prostorbez konkurencije na trziStu; Poslovni dnevnik: Masmedia; Zagreb

Dopunska literatura:1. Gopinath, Ci Siciliano J.(2010) Strategize! South-Western Cengage Learning,Mason. OH. USA2. Pearce ll,A.J; Robinson, Jr.B.R. (2000) Formulation, lmplementation and Control ofCompetitive Strategy, lrwin, Boston

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUNe

OSTALE VAZNE EINJENICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 22: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2014./2015.

STUDIJSKI PROGRAM: sveudiliSni diplomski studij: MenadZmentIME NASTAVNIKA: prof.dr.sc. Sanja PfeiferIMf, I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: dr.sc. Marina JegerKOLEGIJ: StrateSki menadiment

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE:-predavanja

-seminari 15 sati-vj eZbe-konzultacije sri.l0,00 -1 1,00 h

NAe IN POLAGANJA ISPITA(pismeno, usmeno, pismeno i usmeno) Pismeno i usmenoSP

POCETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 20T4./2015.

I I Nl ROKOVI ( z r ciielu akademsku sodinuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListoDad 2014, 09.t0. 09.t0.Studeni 2014. ll.tt ll uProsinac 2014. 09.12. 09.12.Siielani 2015. t3.01. 13.01.Veljaaa 2015. (dvat€rmina)

03.0217.02.

03.02t7.02.

OZuiak 2015. 03.03. 03.03.Travan i 2015. 14.04. 14.04.Svibani 2015. 12.05. 12.05.Linani 2015. 16.06. 16.06.Sroani2015. 07.01. 01.01.Rujan 2015.(dva termina)

08.09.22.09.

08.09.22.09.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:Obvezna literatura:1. Buble i suradnici (2005) Strateski menadzment, Sinergija; Zagreb2. Kim, W.Chan; Mauborgne R.(2007) Strategija plavog oceana: Kako sworiti prostorbez konkurencije na trzistu; Poslovni dnevnik: Masmedia; Zagreb

Dopunska literatura:1. Gopinath, C; Siciliano J.(2010) Strategize! South-Western Cengage Learning,Mason. OH. USA2. Pearce ll,A.J; Robinson, Jr,B.R, (2000) Formulation, lmplementation and Control ofCompetitive Strategy, I rwin, Boston

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUDa - eneleski

OSTALE VAZNE EINJENICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 23: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAYE 2OI4I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij . smjer Menadiment, Rf,DOVNIIME I PREZIME NASTAVNIKA: Prof.dr.sc, Maja Lamza - Maroni6IME I PREZIME SURADNIKA: Doc.dr.sc. Jerko GlavaSKOLEGIJ: INTERKULTURALNE POSLO\T{E KOMUNIKACIEMJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE:-predavanja 30 sati

-seminari 15 sati-vjeZbe-konzultacije: Ponedjeljak od 08 - 09 sati

Ponedjeljak od 17 - 18 sati (prema dogovoru)NACIN POLAGANJA ISPITA(pismeno, usmeno, pismeno i usneno) Pismeno i usmeno

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIvA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2014/2015.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:Obvezna literatura:

L Lamza - Maronid, M., Glava!, J..'Poslovno komunicirunje", Studio HS lntemet, Ekonomski fakultetu Osijeku, Osijek, 2008.

2. Lamza - MaroniC, M., Glava5, J., Lepe5ii, D.: "Poslovni informacijski sustavi - podloga suvremenogposlovanjo" E-izdanje, Studio HS Intemet, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2009.

3. Sri6a, Y.!'Biblijo modernog vo.A', Znanje i Delfin, Zagreb, 2004. (odabrana poglavlja)4. Panian, 2., Spremii, M.:'Korporstivno upruvljanje i revizija informacuskih sustava", Zgombie i

partneri, Zagreb, 2007. (odabrana poglavlja)5. Sikavica. P.. Bahtijarevii-Siber. F., Poloiki-Vokie. N.:'TemeAi menadbnenta-, Skoska knjiga,

Zagreb, 2008. (odabrana poglavlja)

Doounska literatura:Knjige:

l. Fox, R.:"Poslovna komunikacija", 2. dopunjeno izdanje, Hrvatska sveudiliSna naklada, Zagreb,2006.2. Mcleod, R. Jr.,Schell, G.:"Management Information Systems", 8th edition, Prenlice Hall, New Jeney,

2001. (odabrana poglavlja)3. Cerie, V. Varga, M,: ,,lnformacUska tehnolog|a u poslovanju", MEP, Zagreb,2004. (odabrana

poglavlja)4. Sader-MamiC, 1., Zager, K.:"Radunovodstveni informacijski sustavi", Hrvatska zajednica

radunovoia i financijskih djelatnika, Zagreb,2007 . (odabrana poglavlja)5. Certo, S. C., Certo, S. T. :"Moderni menadZment", MATE, Zagreb,2008, (odabrana poglavlja)6. JavoroviC, B.,BilandZiC, M.:"Poslovne informacije ibusiness intelligence", Golden marketing -

Tehnidka knj iga, Zagr eb, 2007 . (odabrana poglavlja)

ISPITNI ROKOVI ( zrl ciielu akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListopad 2014. 06.10.20t4. u 18.30 sati 06.10.2014. u 18.30 satiStudeni 2014. 03.11.2014. u 18.30 sati 03.11.2014. u 18,30 satiProsinac 2014. 01.12.2014. u 1E.30 saai 01.12.2014. u 1E,30 satiSiieCani 2015. 12.01.2015. u 18.30 sati 12.01.2015. u 18.30 satiVeljaCa 2015. (dvat€rmina)

26.01.2015. u 18.30 sati26.01.2015. u 18.30 sati

26.01.2015. u 18.30 sati26.01.2015, u 18.30 sati

OZuiak 2015. 09.03.2015. u 18,30 sati 09.03.20t5. u 18.30 satiTravani 2015. 13.04.2015. u 18.30 sati 13.04.2015, u 18.30 satiSvibani 2015. 04,05.2015. u 18.30 sati 04.05.2015. u 18.30 satiLiDani 2015. 15.06.2015. u 18.30 sati 15.06.2015. u 18.30 satiSrnani 2015, 29.06.2015. u 18.30 sati 29,06,2015, u 1E.30 satiRujan 2015.(dva termina)

07.09.2015. u 18.30 sati21.09.2015. u 1E.30 sati

07,09,2015. u 1E.30 sati21.09.2015. u 18.30 sati

Page 24: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

dasopisi:

l. Ekonomski portrl - (http://www.ekonomskiportal.com/)2. InfoTrend - Prvi brvatski poslovni dasopis za informatiku (http://www,fend.hr/)3. Poslovni savjetnik - najlitaniji poslovni mjesetnik za managere i

poduzehike (http:i/poslovnisavjetnik.ripup,hr/)4. Lider - poslovni tjednik (http:/fuww.liderprcss.hr/)5. BlZDirekt - Prvi Osjetko - baranjski besplatni gospodarski dasopis (htB:i/www.mirakul.hr)

Int€rnet:

l. htp:/itecajevi.fre€servers.com/isfaze.han2. htp://www.skladistenje.corn/3. ostalo

Baze podataka:Mogudnosti pretrazivanja baza podataka na Ekonomskom fakultetu u Osijeku putem radunala koji se nalaze uinformatiChm kabinetima i uopde na Fakultetu na adresi:- http://www.efos.hr/indexl.php?sts--knjiaica/baa_hjizlktjiznica-baza.htnl

MOGUENOST IZVODENJANASTAVE NA STRANOM JEZIKUDA, ENGLESKI JEZIK

OSTALE VAZI.IE CTNTENICN ZN UNSONO ZVOEENJENASTAVE

Page 25: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4 I2OI5,

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij . smjer Menadiment' IZVANREDNIIME I PREZIME NASTAVNIKA: Prof.dr.sc. Maja Lamza - Maroni6IME I PREZIME SURADNIKA: Doc.dr.sc. Jerko GlavaiKOLEGIJ: INTERKULTURALNf, POSLOVNE KOMI]NIKACIJEMJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE:-predavanja 30 sati

-seminari 15 sati-vjeZbe-konzultacije: Ponedjeljak od 08 - 09 sati

Ponedjeljak od 17 - 18 sati (prema dogovoru)NAdIN PoLAGANJA ISPITA(pismeno, usmeno, pismeno i usneno) Pismeno i usmeno

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2014/2015.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:ObYezna literatura:

l. Lamza - MaroniC, M., Glava!, l.:'Postovno komuniciranid', Studio HS Intemet, Ekonomski fakultet

u Osijeku, Osijek, 2008.2. Lamza - MaroniC, M., Glavas, J., LepeSiC, D.: "Poslovni inlormaciiski suslavi - podlogd suvremenog

poslovsnja" E-izdanje, Studio HS lntemet, Ekonomski lakultet u Osijeku, Osijek,20093. Sriia, V.:"Bibtijd modernog voaIe", Znanie i Delfin, Zagreb, 2004 (odabrana poglavlja)

4. Panian, 2., Spremii, M.:'Korporulivno uprdvlianie i rcviziie informaciiskih sustuva", Zgombi( i

parlneri, Zageb, 2007. (odabrana poglavlja)5. Sikavica, F., eanti.larevie-Siber, F., Poloski-vokie, N.:'Temelii menudi)nenlu", Skoska knjiga,

Zagreb, 2008. (odabrana poglavlja)

Dopunska lit€ratura:Knjige:

l. Fox, R.:"Poslovna komunikacija", 2. dopunjeno izdanje, Hrvatska sveudiliSna naklada, Zagreb,2006.2. Mcleod, R. Jr.,Schell, G.:"Management Information Systems", 8th edition, Prentice Hall, New Jersey,

2001. (odabrana poglavlja)3. eerid, V. Varga, M.: ,,lnformacijska tehnologija u poslovanj u", MEP, Zagreb,2004. (odabrana

poglavlja)4. Sader-Mamii, I.,Zager, K.:"Radunovodstveni informacijski sustavi", Hrvatska zajednica

radunovofla i financijskih djelatnika, Zagreb,200'l . (odabrana poglavlja)

5. Certo, S. C., Certo, S. T. :"Moderni menadZment", MATE, Zagreb,2008. (odabrana poglavlja)

6. Javorovii, B.,BilandZiC, M.:"Poslovne informacije i business intelligence", Golden marketing -Tehnidka knjiga, Zagreb, 2007. (odabrana poglavlja)

ISPITNI ROKOVI ( zr lu akademsku sodinuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListooad 2014. 06.10.2014. u 18.30 sati 06.10.2014. u 18.30 sati

Studeni 2014. 03.11.2014. u 18.30 sati 03.11,2014, u 18.30 sati

Prosinac 2014, 01.12.2014. u 18.30 sati 01.12.2014, u 18.30 sati

SiieCani 2015. 12.01.2015. u 18.30 sati 12.01.2015. u 18.30 sati

Veljala 2015, (dvatermina)

26.01.2015. u t8.30 sati26.01.2015. u 18.30 sati

26.01.2015. u 18.30 sati26.0r.2015. u 18.30 sati

OZuiak 2015. 09.03.2015. u 18.30 sati 09.03.2015. u 18.30 sati

Travani 2015. 13.04.2015. u 18.30 sati 13.04.2015, u 18.30 sati

Svibani 2015. 04.05.2015. u 18,30 sati 04.05.2015. u 18.30 sati

Lioani 2015. 15.06.2015. u 18.30 sati 15.06.2015. u 18.30 sati

Sroani 2015. 29.06.2015. u 18.30 sati 29.06.2015. u 18.30 sati

Rujan 2015.(dva termina)

07.09.2015. u 18.30 sati21.09.2015. u 18.30 sati

07.09.2015. u 18.30 sati21.09.2015. u 18,30 sati

Page 26: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

dasopisi:

Ekonomski portal - (http://www.ekonomskiportal.com/)InfoTrend - Prvi hvatski poslovni dasopis za informatiku (http://www.trend.hr,/)

Poslovni savjetnik - najditaniji poslovni mjesetnik za managere i

poduzetnike (http://poslovnisavjetnik.ripup.hr/)Lider - poslovni tjednik (http://www.liderpress.hr/)BIZD|rekt - Prvi Osjedko - baranjski besplatni gospodarski dasopis (http://www.mirakul.hr)

lnternet:

http ://tecaj evi. freeservers.con/isfaze. htmhttp://www.skladistenje.com/ostalo

Baze podataka:Mogudnosti pretaZivanja baza podataka na Ekonomskom fakultetu u Osijeku putem radunala koji se nalaze u

informatiCkim kabinetima i uopCe na Fakultetu na adresi:- http://www.efos.hr/indexl.php?str=knjiznica/baza-knjiz/knjiznica-baza.html

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUDA, ENGLESKI JEZIK

OSTALE VAZNE CNIPNTCP ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

l.2.

3.

5.

l.2.3.

Page 27: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4/20I5.

STUDUSKI PROGRAM: Diplomski studij . smjer Menadiment, REDOVNIIME I PREZIME, NASTAVNIKA: Prof.dr.sc. Maja Lamza - Maroni6IME I PREZIME SURADNIKA: Doc.dr.sc. Jerko Glava5KOLEGIJ: INTERKULTURALNE POSLO\4\E KOMUNIKACIJEMJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE:-predavanja 30 sati

-seminari l5 sati-vjeZbe-konzultacije: Ponedjeljak od 08 - 09 sati

Ponedjeljak od 17 - 18 sati (prema dogovoru)NAe IN POLAGANJA ISPITA(pismeno, usmeno, pismeno i usneno) Pismeno i usmeno

POEETAK IZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2014120T5.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITAObvezoa literatura:

l. Lamza - Maronii, M., Glavas, l.l'Poslovno komunicfuanjd', Studio HS Internet, Ekonomski fakultetu Osrjeku, Osijek, 2008.

2. Lamza - Maronii, M., Glavas, J., Lepesii, D.: " Poslovni informacijski sustsvi - podloga suvremenogposlovanja" E-izdanje, Studio HS Intemet, Ekonomski fakultet u Osij€ku, Osijek,2009.

3. Sriia, Y.l'Biblija modemog voate", Znanje i Delfin, Zagreb, 2004. (odabrana poglavlja)4. Panian, 2., Spremii, M.:'Korporativno upravljonje i revizija informacijskih sustavt', Zgombii i

paftneri, Zagreb, 2007. (odabrana poglavlja)5. Sikavica, P., Bahtijarevid-Siber, F., Poloiki-Vokil N..'Temelji menadbnenta", Skoska knjiga,

Zagreb, 2008. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:Knjige:

f. Fox, R.:"Posloyna komunikacija", 2. dopunjeno izdanje, Hrvatska sveudili5na naklada, Zagreb,2006.2. Mcleod, R. Jr.,Schell, G,:"Management Information Systems", 8th edition, Prentice Hall, New Jersey,

200 l. (odabrana poglavlja)3. eerid, V. Varga, M.: ,,lnformacijska tehnologija u poslovanju", MEP, Zagreb, 2004. (odabrana

poglavlja)4. Sader-MamiC, 1., Zager, K.:"Radunovodstveni informacijski sustavi", Hrvatska zajednica

radunovofra i financijskih djelatnika, Zagreb,2007 . (odabrana poglavlja)5. Certo, S. C., Certo, S. T. :"Moderni menadzment", MATE, Zagreb,2008. (odabrana poglavlja)6. Javorovii, B.,BilandZi6, M.:"Poslovne informacije i business intelligence", Golden marketing -

Tehnidka knjiga, Zagreb,2007. (odabrana poglavlja)

SPITNI ROKOVI ( zr c iielu akademsku tnuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListopad 2014. 06.10.2014. u 18,30 sati 06.10.2014. u 18.30 satiStudeni 2014. 03.11.2014. u 18.30 sati 03.11.2014. u 18.30 satiProsinac 2014. 0l,12.2014. u 18,30 sati 01.12.2014. u 18.30 satiSiieIani20l5. 12.01.2015. u 18.30 sati 12.01,2015. u 18.30 satiVeljala 2015. (dvatermina)

26.01.2015. u 18.30 sati26.01.2015. u 18.30 sati

26.01.2015. u 18.30 sati26.01.2015. u 18.30 sati

OZuiak 2015. 09.03.2015. u 18.30 sati 09.03.2015. u 18.30 satiTravani 2015. 13.04.2015. u 18.30 sati 13.04,2015. u 18.30 satiSvibani20l5. 04.05.2015. u 18.30 sati 04.05.2015, u 18.30 satiLiDani 2015. 15.06.2015. u 18.30 sati 15.06.2015. u 18.30 satiSroani 2015. 29.06.2015. u 18.30 sati 29.06.2015. u 18.30 satiRujan 2015.(dva termina)

07.09.2015. u 18.30 sati21.09.2015. u 18.30 sati

07.09.2015. u 18.30 sati21.09.2015. u 18.30 sati

Page 28: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

Casopisi:

Ekonomski portal - (http://www.ekonomskiportal.com/)InfoTrend - Prvi hrvatski poslovni dasopis za informatiku (http://www.trend.hr/)Poslovni savjetnik - najditaniji poslovni mjesednik za managere ipoduzetnike (http://poslovnisavjetnik.ripup.hr/)Lider - poslovni tjednik (http://www.liderpress.hr/)BlZDirekt - Prvi Osjedko - baranjski besplatni gospodarski dasopis (http://www.mirakul.hr)

Internet:

http ://tecajevi. ff eeservers.com/isfaze.htmhttp://www.skladistenje.com./ostalo

Baze podatakaiMoguenosti pretraZivanja baza podataka na Ekonomskom fakultetu u Osijeku putem radunala koji se nalaze uinformatidkim kabinetima i uopde na Fakultetu na adresi:- http://www.efos.hr/indexl.php?s[-knj imicahaza_knjiz]knjiaica-baza.html

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUDA, ENGLESKI JEZIK

OSTALE VAZNE CNTPMCE ZN UREDNO IZVODENJENASTAVE

l.2.3.

l.2.3.

Page 29: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAV E 2OI4 I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij . smjer Menadiment, IZVANREDNIIME I PREZIME NASTAVNIKA: Prof.dr.sc. Maja Lamza - MaronidIME I PREZIME SURADNIKA: Doc.dr.sc. Jerko GlavaiKOLEGIJ: INTERKULTURALNE POSLOVNE KOMUNIKACIJEMJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE:-predavanja 30 sati

-seminari 15 sati-vjeZbe-konzultacije: Ponedjeljak od 08 - 09 sati

Ponedjeljak od 17 - 18 sati (prema dogovoru)NAe IN POLAGANJA ISPITA(pismeno, usmeno, pismeno i usneno) Pismeno i usmeno

POCETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2014/2015.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLACANJE ISPITA.Obvezna literatura:

1. Lamza - Maronii, M., Glavai, J.:'Poslovno komunicironjd', Studio HS Internet, Ekonomski fakultetu Osijeku, Osijek, 2008.

2. Lamza - Maronii, M., Glavas, J., Lepesii, D.: " Poslovni inlormrcijski suslovi - podloga suvremenogposlovanja" E-izdanje, Studio HS Internet, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek,2009.

3. Sriia, Y..'Biblija modernog voile", Znanle i Delfin, Zagreb, 2004. (odabrana poglavlja)4. Panian, 2., Spremi(, M.:'Korporulivno upruvljanje i revizija informscAskih sustovd", Zgombic i

partneri, Zagrcb, 2007. (odabrana poglavlja)5. Sikavica. P.. BahtijareviC-S iber. F.. Polo!ki-VokiC, N.:'Temetji menadimenta". Skoska knjiga.

Zagreb, 2008. (odabrana poglavlja)

DoDunska literatura:Knjige:

l. Fox, R.:"Poslovna komunikacija", 2. dopunjeno izdanje, Hrvatska sveuliliSna naklada, Zagreb,2006.2. McLeod, R. Jr.,Schell, G.:"Management Information Systems", 8th edition, Prentice Hall, New Jersey,

2001 . (odabrana poglavlja)3. Cerid, V. Varga, M.: ,,lnformacijska tehnologija u poslovanju", MEP, Zagreb, 2004. (odabrana

poglavlja)4. Sader-Mamii, 1., Zager, K,:"Radunovodstveni informacijski sustavi", Hrvatska zajednica

radunovofla i fi nancijskih djelatnika, Zagreb, 2007. (odabrana poglavlja)5. Cefio, S. C., Certo, S. T. :"Moderni menadZment", MATE, Zagreb,2008. (odabrana poglavlja)6. Javorovi6, B.,BilandZii, M.:"Poslovne informacije ibusiness intelligence", Golden marketing

Tehnidka knjiga, Zagreb,2007 . (odabrana poglavlja)

ISPITNI ROKOVI ( zr u akademsku lnuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListooad 2014. 06.10.2014. u 18.30 sati 06.10.2014. u 18.30 satiStudeni 2014. 03.11.2014. u 18.30 sati 03.11.2014. u 18.30 satiProsinac 2014. 01.12.2014. u 18.30 sati 01.12.2014. u 18.30 satiSiieIani20l5. 12.01.2015. u 18.30 sati 12.0t.2015. u 18.30 satiVeljala 2015. (dvatermina)

26.01.2015. u 18.30 sati26.01.2015. u 18.30 sati

26.01.2015. u 18.30 sati26.01.2015. u 18.30 sati

OZuiak 2015. 09.03.2015. u 18.30 sati 09.03.2015. u 18.30 satiTravani 2015. 13.04.2015. u 18.30 sati 13.04.2015. u 18.30 satiSvibani 2015. 04.05.2015. u 18.30 sali 04.05.2015. u 18.30 satiLiDani 2015. 15.06,2015. u 18.30 sati | 5.06.2015. u 18.30 satiSrnani 2015. 29.06.2015. u 18.30 sati 29.06.2015. u 18.J0 saliRujan 2015.{dva t€rmina)

07.09.2015. u 18.30 sati21.09.2015. u 18.30 sati

07.09.2015. u 18.30 sati21.09,2015. u 18.30 sati

Page 30: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

Casopisi:

L Ekonomski portal - (http://www.ekonomskiportal.com/)2. InfoTrend - Prvi hrvatski poslovni easopis za informatiku (http://www.trend.hr/)3. Poslovni savjetnik - najditaniji poslovni mjesednik za managere i

poduzetnike (http://poslovnisavjetnik.ripup.hr/)4. Lider - poslovni tjednik (http://www.liderpress.hr/)5. BIZDirekt - Prvi Osjedko - baranjski besplatni gospodarski Casopis (http://www.mirakul.hr)

lnternet:

L http://tecajevi.fteeservers.com/isfaze.htm2. http://www.skladistenje.conl/3. ostalo

Baze podataka:MoguCnosti pretraZivanja baza podataka na Ekonomskom fakultetu u OsUeku putem raCunala koji se nalaze uinformatidkim kabinetima i uopde na Fakultetu na adresi:- http ://www.efos. hr/index l.php?str=knj imica/bazz _knjizlktjiznica-baza.htm l

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUDA, ENGLESKI JEZIK

OSTALE VAZNE iNTPNTCE ZA UREDNO ZVODENJE NASTAVE

Page 31: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

STUDIJSKI PROGRAM: diplornski studij, Management, l. godina, L semestarIME I PREZIME NASTAVNIKA: Prof. dr. sc. Marcel MelerIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: Doc. dr. sc. Marija Ham, Ana PapKOLECIJ: Upravljanje marketingom

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE:- predavanja: 45 sati

- seminari: 15 sati- vjeZbe sati- konzultacije: utorak: 10-11 sati

srijeda: 15 - 16 sati

NACIN POLAGANJA ISPITA: usmeni ispit uz moguinost polaganja dva kolokvija

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZV0DENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4I2OI5.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:

l. Dibb, S. - Simkin, l. - Pride, W. M. - Fenell, O. C.: Marketing, europsko izdanje,MATE, Zagreb 1995.

2. Kotler, Ph. - Wong, V. - Saunders, J. - Armstrong, G.: Osnove marketinga, detvrtoeuropsko izdanje, MATE, Zagreb 2006.

3. Kotler, Ph.: Upravljanje marketingom - Analiza, planiranje, primjena i kontrola, devetoizdanje, MATE, Zagreb 2001.

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

ISPITNI ROKOV za ciielu akademsku tnuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListopad 2014. 13. Iistopada 2014. u 8 satiStudeni 2014. 18. studeni 2014. u 8 satiProsinac 2014. 9. prosinca 2014. u ll satiSijeianj 2015.

26. siieinia 2015. u 8. sati7 . sijednja 2015. u l1 sati26. siieinia 2015. u 8. sati

Veliaia 2015. 23. veliaie 2015. u 8 sati 23. veliaie 2015. u 8 satiOiuiak 2015. 10. oiuika 2015. u 8 satiTravan.i 2015, 7. travnja 2015. u 8 satiSvibanj 2015. 5. svibnja 2015. u 8 satiLipani 2015. 15. i 16. lipnia 2015. u 8 sati 15. i 16. linnia 2015. u 8 satiSrpani 2015. l. i 2. sronia 2015. u 8 sati 1. i 2. sronia 2015, u 8 satiRuian 2015. 14. i 28. ruina 2015. u 8 sati 14, i 28. ruina 2015. u 8 sati

Da, po potrebi.

OSTALE VAZNE ETNTPNICS ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 32: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI 4 I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: DIPLOMSKI STUDIJ _ MENADZMENTIME I PREZIME NASTAVNIKA: Prof. dr. Branko NovakIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: doc.dr. Domagoj SajterKOLEGIJ: FINANCIJSKI MENADZMENT II

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OSIJEKOBLICI NASTAVE:-predavanja 30

-seminari l5-vjeZbe-konzultacije_ Ponedjeljak 9-11 sati Utorak l7-18 sati

NACIN POLAGANJA ISPITA(pismeno, usmeno, pismeno iusneno)_PlSMENO

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4/2015.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLACANJE ISPITA:

l. Novak Branko: Odludivanje u financijskom upravljanju. Ekonomski fakultet uOsijeku, Osijek, 2002.

2. Brealy, A.R. and Myers, C. S.: Principles of Corporate Finance, sixth edition. IrwinMcGraw Hill. Boston. 2000.

3. Weston, J.F. and Brigham, E.F.: Managerial Finance. The Dryden Press, Hinsdale,Illinois.

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

satlsatl

sati

ISPITNI ROKOVI ( za ciielu akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListopad 2012. 07.10.2014. 07.10.2014.Studeni 2012. 04.11.2014. 04.11.2014.Prosinac 2012. 02.12.2014. 02.12.2014.Sijelanj 2011. 13.01.2015. 13.01.2015.Veljala 2013, (dvatermina)

03.02.2015.17,02.2015.

03.02.201s.17.02.20rs.

OZujak 2013. 03.03.2015. 03.03.20r5.Travanj 2013. 14.04.2015. 14.04.2015.Svibanj 2013. 05.05.2015. 0s.0s.201s.Lipanj 2013. 16.06.2015. 16.06.2015.Srpanj 2013. 07.07.201s. 07.07.2015.Rujan 2013.(dva termina)

04.09.2015.18.09.2015.

04.09.201s.18.09.2015.

OSTALE VAZNE ETN:SNICS ZA UREDNO IZVOEENJE NASTAVEISPIT SE MOZE POLOZITI I PUTEM TRI KOLOKVIJA

Page 33: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

STUDIJSKI PROGRAM: DIPLOMSKI STUDU (MENADZMENT)IME I PREZIME NASTAVNIKA: Doc.dr.sc. Martina BriS Ali6IME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA:KOLECIJ : OPERATIVNI MENADZMENT

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE:-predavanja 30 sati

-seminari l5 sati-konzultacije: utorak 08:00 - 09:00 h

srijeda l7:00 - l8:00 h

NAiIN POLAGANJA ISPITA (pisrneno, usmeno, pismeno iusmeno): pismeno iusmenoISPITNI ROKOVI ( za cijelu akademsku godinu)

POCETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2014/2015.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:

Obvezna literatura

l. Barkovi6, D.: Uvod u operacijski management, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek,l999.2. Roger G. Schroeder: Upravljanje proizvodnjom, Odludivanje u funkciji proizvodnje, Mated.o.o., Zagreb, 1999.

Izborna literatura

l. Barkovi6, D.: Operacijska istraZivanja, knjiga druga, DraZen Sveudili5te J.J: Strossmayera,Ekonomski fakultet u osijeku, osijek, 2001 .

2. Barkovi6, D., Vossebein, U. (Hrsg.): Qualitiitsmanagement, Eine Betrachtung ausunterschiedlichen betriebswirtschaftlichen Perspektiven, University of Applied Sciences Giessen-Friedberg, Giessen-Friedberg, 2002.3. Chase, R.B., Aquilano, N. J., Jacobs, F. R.:Operations Management for CompetititveAdvantage, McGraw-Hill, Irwin, Boston 2001 .

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUNe

MJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI IAPSOLVENTI

Listooad 2014. 21, listooada 2014. u 18:00 hStudeni 2014. 18. studenos 2014. u l8:00 hProsinac 2014. 09. nrosinca 2014. u l8:00 hSiielani 2015. 20. siielnia 2015. u l8:00 h

Veljada 2015. (dvatermina)

03. veljaCe 2015. u l8:00 h17. veliaae 2015. u l8:00 h

03. veljale 2015. u l8:00 h17. veliale 2015. u l8:00 h

OZuiak 2015. 17. ozuika 2015. u l8:00 h

Travani 2015. 07. travnia 2015. u l8:00 hSvibani 2015. 19. svibnia 2015. u 18:00 hLipanj 2015.(dva termina)

09. lipnja 2015. u l8:00 h30. lionia 2015. u l8:00 h

09. lipnja 2015. u 18:00 h30. lionia 2015. u l8:00 h

Rujan 2015.(dva termina)

08. rujna 2015. u l8:00 h22. rtuina 2015. u l8:00 h

08. rujna 2015. u l8:00 h22. rtrina 2015. u l8:00 h

OSTALE VAZNE iIN"IENICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 34: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij smjer MenadZrnentIME I PREZIME NASTAVNIKA: Prof.dr.sc. Zeljko TurkaljIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA:KOLEGIJ: Organizacijsko ponaf anje

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE: - predavanja 0 sati

- seminari sati- vjeZbe sati- konzultacije: oonedieljak l7-18 h

uta&t lOLLh

NAdIN POLAGANJA ISPITA: (pismeno, usmeno, pismeno i usmeno):ISPITNI ROKOVI za ciielu akademsku uMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListoDad 2014. 06.10.2014 u 8h 06.10.2014 u 8h

Studeni 2014. 03.11.2014. u 8h 03.1L2014. u 8h

Prosinac 2014. 01.12.2014. u 8h 01.12.2014. u 8hSiieaani 2015, 12.01.2015. u 8h 12.01.2015. u 8h

Veljala 2015, (dvatermina)

26.01.2015. u 9:30h09.02.2015. u 9:30h

26.01.2015. u 9:30h09.02.2015. u 9:30h

OZuiak 2015. 02.03.2015. u 8h 02.03.2015. u 8h

Travani 2015. 06.04.2015. u 8h 06.04.2015. u 8h

Svibani 2015. 04.05.2015. u 8h 04.05.2015. u 8h

Lipanj 2015. 15.06.2015. u 9:30h29.06.2015. u 9:30h

15.06.2015. u 9:30h29.06-2015. u 9:30h

Rujan 2015.(dva termina)

07.09.2015, u 9;30h21.09.2015. u 9:30h

07.09.2015. u 9:30h2l.09.2015. u 9:30h

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PRf,DAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI3I2OI4.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGAIIJE ISPITA:

I. Robbins, S. P.: ,,BITNI ELEMENTI ORGANIZACIJSKOG PONASANJA.., izdavai MATE

Zagreb, 1992.

2. Robbins, S. P., Judge, T. A.: ,,oRGANIZACIJSKo PONASANJE', izdavad MATE, Zagreb, 2009.

MOGUCNOST IZVODtrNJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

Da, po potrebi

OSTALf, VAZNf, dINJENICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 35: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAYE 2OI4I2OI5.

STIIDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij smjer MenadZmentIME I PREZME NASTAVNIKA: Doc.dr.sc. Ivana Fosi6IME I PRf,ZIME SURADNIKA/ASISTENTA:KOLEGIJ: Organizacijsko pona5anje

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICINASTAVE: - predavanja 30 sati

- seminari sati- vjeibe sati- konzultacije: ponedjeljak l7-18 h

utorak l0- I I h

NAdIN POLAGANJA ISPITA: (pismeno, usmeno, pismeno i usmeno):ISPITNI ROKOVI z, akademsku uMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListopad 2014, 06.10.2014 u 8h 06.10.2014 u 8hStudeni 2014. 03.11.2014. u 8h 03.11.2014. u 8hProsinac 2014. 01.12.2014. u 8h 01.12.2014. u 8h

Siietani 2015, 12.01.2015. u 8h 12.01.2015. u 8hVeljada 2015, (dyatermina)

26.01.2015. u 9:30h09.02.2015. u 9:30h

26.01.2015. u 9:30h09.02.2015. u 9:30h

OZuiak 2015. 02.03.2015. u 8h 02.03.2015. u 8h

Travani 2015. 06.04.2015. u 8h 06.04.2015. u 8h

Svibani 2015. 04.05.2015. u 8h 04.05.2015. u 8hLipanj 2015. 15.06.2015. u 9:30h

29.06.2015. u 9:30h15.06.2015. u 9:30h29.06.2015. u 9:30h

Rujan 2015.(dva termina)

07.09.2015. u 9:30h21.09.2015. u 9:30h

07.09.2015. u 9:30h21.09.2015. u 9:30h

Podf,TAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI3/20I4.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:

1. Robbins, S. P.: ,,BITNI ELEMENTI ORGANIZACIJSKOG PONASANJA'', izdavad MATE

Zagreb,1992.

2. Robbins, S. P., Judge, T. A.: ,,ORGANZACIJSKO PONASANJE', izdavad MATE, Zagreb,2009.

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

ho an nntrahi

OSTALE VAZNE dINJENICE ZA UR.EDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 36: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5,

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij smjer MenadZmentIME I PREZIME, NASTAVNIKA: Doc.dr.sc. Ivana Fosi6IME I PRf,ZIME SURADNIKA/ASISTENTA:KOLEGIJ: Organizacijsko pona5anje

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICINASTAVE: - predavanja sati

- seminari 15 sati- vjeZbe sati- konzultacije: ponedjeljak l7-18 h

utorak l0-l t h

NACIN POLAGANJA ISPITA: (pismeno, usmeno, pismeno i usmeno):ISPITNI ROKOVI za akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListopad 2014. 06.10.2014 u 8h 06.10.2014 u Eh

Studeni 2014. 03.11.2014. u 8h 03.11.2014. u 8h

Prosinac 2014, 01.12.2014. u 8h 0l.12,2014. u 8h

Siieiani 2015. 12.01.2015. u 8h 12.01.2015. u 8h

VeljaCa 2015. (dvatermina)

26.01.2015. u 9:30h09.02.2015. u 9:30h

26.01.2015. u 9:30h09.02.2015. u 9:30h

OZuiak 2015. 02.03.2015. u 8h 02.03.2015. u 8h

Travani 2015, 06.04.2015. u 8h 06.04.20t5. u 8h

Svibani 2015. 04.05.2015. u 8h 04.05.2015. u 8h

Lipanj 2015. 15.06.2015. u 9:30h29.06.2015. u 9:30h

15.06.2015. u 9:30h29.06.2015. u 9:30h

Rujan 20t5.(dva termina)

07.09.2015. u 9:30h21.09.2015. u 9:30h

07.09.2015. u 9:30h21.09.2015. u 9:30h

POdETAK I ZAVRSf,TAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OBNOI4.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:

I. Robbins, S. P.: ,,BITNI ELEMENTI ORGANIZACIJSKOC PONASANJA'., izdavad MATE

Zagreb,1992.

2. Robbins, S. P., Judge, T. A.: ,,ORGANIZACIJSKO PONASANJE", izdavad MATE, Zagreb,2009.

MOGUCNOST IZVOEENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

D. h^ h^frah;

OSTALE VAZNE EINJENICE ZA UREDNO IZVODDNJf, NASTAVf,

Page 37: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4 I2OI5,

STUDUSKI PROGRAM: Diplomski studij . smjer Menadiment, Rf,DOVNIIME I PREZIME NASTAVNIKA: Prof.dr.sc. Maja Lamza - Maroni6IME I PREZIME SURADNIKA: Doc.dr.sc. Jerko Glava5KOLEGIJ: IT MENADZMENTMJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE:-predavanja 30 sati

-seminari l5 sati-vjeZbe-konzultacije: Ponedjeljak od 08 - 09 sati

Ponedjeljak od 17 - 18 sati (prema dogovoru)NACIN POLAGANJA ISPITA(pismeno, usmeno, pismeno i usneno) Pismeno i usmeno

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJTVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2014/2015.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:Obvezna literatura:

L Lamza Maroni6, M., GlavaS, J., Lepelii, D,: "Poslovni informaciiski sustavi - podloga suvremenog

poslovanja" E-izdarje, Studio Hs Intemet, Ekonomski fakultet u osijeku, Osijek,2009. -2. Sitravica, P., Bahdarevic-Siber, F., Pololki-Vokia, N.i'Temelji menadlrnenta", Skoska knjiga,

Zagreb, 2008. (odabrana poglavlja)3. Kovadii, A., Bosilj-Vuksii, V., Bernaus, T..'Upravlianie poslovnim procesima-Organiarciiski i

informscijski prislup", Skolska knjiga Zagreb, zagreb, 2008.

Dopunska literatura:Knjige:

l. McLeod, R. Jr.,Schell, G.:"Management lnformation Systems", 8th edition, Prentice Hall, New Jersey,

2001. (odabrana poglavlja)2. deriC, V. Varga, M.: ,,Informacijska tehnologija u poslovanju", MEP, Zagreb,2004. (odabrana

poglaYlja)3. Ceno, S. C., Ce(o, S. T. :"Modemi menadZment", MATE, Zagreb,2008. (odabrana poglavlja)

4, Osmanagii-Bedenik, N.:"Kriza kao sansa", Skolska knj iga, zageb,2003. (odabrana poglavlja)

easopisi:

l. Ekonomski portal - (http://www.ekonomskiportal.com/)2. InfoTrend - Prvi hrvatski poslovni dasopis za informatiku (http://www.tend hr/)

3. Poslovni savjetnik najditaniji poslovni mjesednik za managere i

poduzetnike (http ://poslovnisavjetnik.ripup.hr/)4. Lid€r - poslovni tjednik (http://www.liderpress.hr/)5. BlZDirekt - Prvi Osjedko - baranjski besplatni gospodarski dasopis (http://www.mirakul.hr)

ISPITNI ROKOVI ( zr akademsku sodinuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListoDad 2014. 06.10.2014. u 18.30 sati 06.10.2014. u 18.30 sati

Studeni 2014. 03.11.2014. u 18.30 sati 03.11.2014, u 18.30 sati

Prosinac 2014. 01.12.2014. u 18.30 sati 01.12.2014. u 18.30 sati

Siieaani 2015, 12.01.20t 5. u 18.30 sati 12.01.2015. u 1E.30 sati

Veljala 2015. (dvatermina)

26.01.2015. u 18.30 sati26.01.2015, u 18.30 sati

26,01.2015. u 18.30 sati26.01.2015. u 18,30 sati

OZuiak 2015. 09,03.2015. u 18.30 sati 09.03.2015. u 18.30 sati

Travani 2015. 13.04.2015. u 18.30 sati t3.04.2015. u 18.30 sati

Svibani20l5. 04.05.2015. u 18.30 sati 04.05.20t5. u 18.30 sati

LiDani 2015. 15.06.2015. u 18.30 sati 15.06.2015. u 18.30 sati

Srpani 2015. 29.06.2015. u 18.30 sati 29.06.2015. u 18,30 sati

Rujan 2015,(dva termina)

07.09.2015. u 18.30 sati21.09,2015, u 18.30 sati

07,09.2015, u 18.30 sati21.09.2015. u 18.30 sati

Page 38: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

Internet:

L http://tecajevi.fieeservers,com,/isfaze.htrn2. http://www.skladistenje.com/3. ostalo

Brze podatrk :MoguCnosti pretrazivanja baza podataka na Ekonomskom fakultetu u Osijeku putem ra0unala koji se nalaze uinformatidkim kabinetima i uopCe na Fakultetu na adresi:- http://www.efos.hr/indexl.php?sn--knjimicahaza-l.ttjizllarjiznica-baza.html l

MOGUCNOST ZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUDA. ENGLESKI JEZIK

OSTALE VAZNE EINJENICE ZA UREDNO ZVODENJE NASTAVE

Page 39: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAV E 2OI4 I2OI5.

STUDUSKI PROGRAM: Diplomski studij . smjer Menadiment, REDO\T.{IIME I PREZIME NASTAVNIKA: Prof.dr.sc. Maja Larnza - Maroni6IME I PREZIME SURADNIKA: Doc.dr.sc. Jerko GlavaSKOLEGIJ: IT MENADZMENTMJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE:-predavanja 30 sati

-seminari 15 sati-vjeZbe-konzultacije: Ponedjeljak od 08 - 09 sati

Ponedjeljak od 17 - 18 sati (prema dogovoru)NAe IN POLAGANJA ISPITA(pismeno, usmeno, pismeno i usneno) Pismeno i usmeno

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4/2015.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:Obvez[a literatura:

f. Lamza - Maronii, M., GlavaS, J., Lepesii, D.: "Poslovni informacAski sustavi - podlogs suvremenogposlovanjd' E-izdanje, Studio HS Intemet, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek,2009.

2. Sikavica. P.. Bahrijarevic-Siber. F.. Poloski-Vokie. N.:'Temelji menqd(,tnenk,", Skoska knjiga.Zagreb, 2008. (odabrana poglavlja)

3. Kovaaii, A., Bosilj-Vuksie, V., Bemaus, T .'.'Upravljanje poslovnim procesimGorgonizacijski iinformacijski pristup", Skolska knjiga Zagreb, Zagreb, 2008.

Dopunska literatura:Knjige:

l. Mcleod, R. Jr.,Schell, G.:"Management Information Systems", 8th edition, Prentice Hall, New Jersey,2001. (odabrana poglavlja)

2. Cerii, V. Varga, M.: ,,lnformacijska tehnologija u poslovanj u", MEP, Zagreb,2004. (odabranapoglavlja)

3. Certo, S. C., Certo, S. T. :"Moderni menadZment", MATE, Zagreb, 2008. (odabrana poglavlja)4. Osmanagii-Bedenik, N.:"Kriza kao Sansa", Skolska knjiga. Zagreb,2003. (odabrana poglavlja)

iasopisi:

L Ekonomski portal-(http://www.ekonomskiportal.com/)2. InfoTrend - Prvi hrvatski poslovni dasopis za informatiku (http://www.trend.hr/)3. Poslovni savjetnik - najditaniji poslovni mjesednik za managere i

poduzetnike (http://poslovnisavjetnik.ripup.hr/)4. Lider - poslovni tjednik (http://www.liderpress,hr/)5. BlZDirekt - Prvi Osjedko - baranjski besplatni gospodarski dasopis (http://www.mirakul.hr)

SPI I Nl ROKOVI ( zr elu akademsku sodinuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListoDad 2014. 06.10.2014. u 18.30 sati 06.10.2014. u 18,30 satiStudeni 2014. 03.11.2014. u 18.30 sati 03.11.2014. u 18.30 satiProsinac 2014. 01.12.2014. u 18.30 sali 01.12.2014. u 18.30 satiSiieaani 20I5. 12.01.2015. u 18.30 sati 12.01.2015. u 18.30 satiVeljada 2015. (dvatermina)

26,01,2015. u 18.30 sati26,01,2015. u 18.30 sati

26,01.2015. u 18.30 sati26.01.2t15. u 18.30 sati

OZuiak 2015. 09.03.2015. u 18.30 sati 09.03.2015. u 18.30 satiTravani 2015. 13.04.2015. u 18.30 sati 13.04.2015. u 18.30 satiSvibani 2015. 04.05.2015. u 18.30 sati 04.05.20r5. u 18.30 satiLiDani 2015. 15.06.2015. u 18.30 sati | 5,06,2015. u 18.30 satiSrDan i 2015. 29.06,2015. u 18.30 sati 29.06.2015. u 18.30 satiRujan 2015.(dva termina)

07.09.2015. u 18.30 sati21.09.2015. u 18.30 sati

07.09.2015. u 18.30 sati21.09.2015. u 18.30 sati

Page 40: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

Intcrnet:

l. hsp://l€cajevi.freeserver.com/isfaze.htm2. http://www.skladistenje.con/3. ostalo

Baze podatakr!Mogudnosti pretraZivanja baza podataka na Ekonomskom fakultehr u Osijeku putem ratrunala koji se nalaze uinformatidkim kabinetima i uopCe na Fakultetu na adresi;- http://www.efos.hr/index l.php?str=knj imicalb aza _lnjizlknjiznica-baza.hhnl

MOGUCNOST ZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUDA, ENGLESKI JEZIK

OSTALE VAZNE CTNJE].{TCE ZE UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 41: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4 I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij . smjer Menadiment, IZVANREDNIIME I PREZIME NASTAVNIKA: Prof.dr,sc. Maja Lamza - Maroni6IME I PREZIME SURADNIKA: Doc.dr.sc. Jerko Glava5KOLEGIJ: IT MENADZMENTMJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE:-predavanja 30 sati

-seminari l5 sati-vjeLbe-konzultacije: Ponedjeljak od 08 - 09 sati

Ponedjeljak od 17 - 18 sati (prema dogovoru)NACIN POLAGANJA ISPITA(pismeno, usmeno, pismeno i usneno) Pismeno i usmeno

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4I2OI5.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:Obvezna literatura:

l. Lamza - Maronii, M., Glavas, J., Lepesi6, D.: "Poslovni informaciiski suslavi - podloga suwemenogposlovanja" E-izdanje, Studio HS Intemet, Ekonomski fakuhet u Osijeku, Osijek, 2009.

-2. Sikavica, P., Bahtijarevii-Siber, F., PoloSki-Yoki{ N..'Temelii menadZtnenla", Skoska knjiga.

Zagreb, 2008. (odabrana poglavlja)3. KovaEii, A., Bosilj-Vuksii, V., Bernaus, 'f.i'Uptdvlionie poslovnim procesimo-Organizaciiski i

informocijski pristup", Skolska knjiga Zagreb, Zagreb, 2008.

Dopunska literatura:Knjige:

l. Mcleod, R. Jr.,Schell, G.:"Management Information Systems", 8th edition, Prentice Hall, New Jersey,

2001 . (odabrana poglavlja)2. Cerii, V. Varga, M.: ,,lnformac|ska tehnologija u poslovanj u', MEP, Zagreb,2004. (odabrana

poglavlja)3. Certo, S. C., Certo, S. T. :"Moderni menadZment", MATE, Zagreb,2008. (odabrana poglavlja)4. Osmanagid-Bedenik, N.:"Kriza kao sansa", Skolska knj iga, Zagreb,2003. (odabrana poglavlja)

iasopisi:

L Ekonomski portal - (http://www.ekonomskiportal.com/)2. InfoTrend Prvi h-rvatski poslovni dasopis za informatiku (http://www.trend.hr/)3. Poslovni savjetnik - najeitaniji poslovni mjesednik za managere i

poduzetn ike (http://poslovnisavjetnik.ripup.hrl)4. Lider - poslovni tjednik (http://www.liderpress,hr/)5. BlZDirekt - Prvi Osjedko - baranjski besplatni gospodarski dasopis (htp://www.mirakul.hr)

ISPITNI ROKOVI ( zr u akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListoDad 2014. 06.10.2014. u 18,30 sati 06,10.2014. u 18.30 sati

Studeni 2014, 03.11.2014. u 18.30 sati 03.11.2014. u 18.30 satiProsinac 2014. 01.12.2014. u 18.30 sati 01.12.2014. u 18.30 sati

SiieCani 2015. 12.01.2015. u 18.30 sati 12,01.2015. u 18.30 sati

Veljada 2015. (dvatermina)

26.01.2015. u 18.30 sati26.01.2015. u 18.30 sati

26.01.2015. u 18.30 sati26.01.2015. u 18.30 sati

OZuiak 2015. 09.03.2015. u 18,30 sati 09.03.2015. u 18.30 satiTravani 2015. 13.04.2015. u 18.30 sati 13.04.2015. u 18.30 satiSvibani 2015. 04.05.2015. u 18,30 sati 04.05.2015. u 18.30 sati

Lioani 2015. 15.06.2015. u 18.30 sati t 5.06.2015. u 18.30 sati

Sroani 2015. 29.06.2015. u 18.30 sati 29.06.2015. u 18.30 sati

Rujan 2015.(dva termina)

07.09.2015, u 18.30 sati21.09.2015. u 18.30 sati

07.09.20t 5. u 18.30 sati21.09.2015, u 1E.30 sati

Page 42: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

Int€rnet:

1. http://tecajevi.freeservers.com/isfaze.htm2, h@://www.sktadistenje,corn/3. ostalo

Brze podatlkr:Mogudnosti preraZivanja baza podataka na Ekonomskom fakultetu u Osueku putem raiunala koji se nalaze uinformatidkim kabinetima i uopce na Fakultetu na adresi:- http://www.efos.hrlindexl.php?strknjimicalban_krjizllajizrica-baza.hftil

MOGUCNOST ZVODENJANASTAVE NA STRANOM JEZIKUDA. ENGLESKIJEZIK

OSTALE VAZNE CNJENICE ZE UPCINO ZVODENJE NASTAVE

Page 43: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij . srnjer Menadiment, IZVANRf,DNIIME I PREZIME NASTAVNIKA: Prof.dr.sc. Maja Lamza - MaronidIME I PREZIME SURADNIKA: Doc.dr.sc. Jerko Glava5KOLEGIJ: IT MENADZMENTMJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE:-predavanja 30 sati

-seminari 15 sati-vj eZbe

-konzultacije: Ponedjeljak od 08 - 09 satiPonedjeljak od l7 - 18 sati (prema dogovoru)

NAe IN POLAGANJA ISPITA(pismeno, usmeno, pismeno i usneno) Pismeno i usmeno

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVoDENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 201412015.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:Obvezla literatura:

1. Lamza Maronii, M., Glava5, J,, LepeSii, D.: "Poslovni informacijski suslavi - podloga suvremenogposlovanja" E-izdanje, Studio HS lnternet, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek,2009,

2. Sikavica, P., Bahtijarevii-Siber, F., PoloSki-Vokie, N..'Temelji mensdimentu", Skoska knjiga,Zageb, 2008. (odabrana poglavlja)

3. KovadiC, A., Bosilj-Vuk5ii, V., Bemaus, T.:" Upravljanje poslovnim procesima-Organizacijski iinformacijski prislup", Skolska knjiga Zagreb, Zagreb, 2008.

Dopunska literatura:Knjige:

L Mcl-eod, R. Jr.,Schell, G.:"Management lnformation Systems", 8th edition, Prentice Hall, New Jersey,2001. (odabrana poglavlja)

2. Cerit, V. Varga, M.; ,,lnformacijska tehnologija u poslovanju", MEP, Zagreb,2004. (odabranapoglavlja)

3. Certo, S. C,, Ceno, S. T. :"Moderni menadzment", MATE, Zagteb,2008. (odabrana poglavlja)4. OsmanagiC-Bedenik, N.:"Kriza kao sansa", Skolska k njiga, Zagreb,2003. (odabrana poglavlja)

iasopisi:

1. Ekonomski portal -(http://www.ekonomskiportal.com/)2. InfoTrend - Prvi hrvatski poslovni dasopis za informatiku (http://www.trend.hr/)3. Poslovni savjetnik najaitaniji poslovni mjesednik za managere i

poduzetnike (http://poslovnisavjetnik.ripup.hr/)4. Lider poslovnitjednik(http://www.liderpress.hr/)5. BIZDirekt - Prvi Osjedko - baranjski besplatni gospodarski dasopis (http://www.mirakul.hr)

ISPITNI ROKOVI ( zr c iielu akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListonad 2014. 06. t 0.2014. u 18.30 sati 06.10.2014. u 18.30 satiStudeni 2014. 03.1t.2014. u 18.30 sati 03.11.2014. u 18.30 satiProsinac 2014. 01.12.2014. u 18.30 sati 01.12.2014. u 18.30 satiSiietani 2015. 12.01,2015, u 18.30 sati 12.01.2015. u 18.30 satiVeljala 2015. (dvatermina)

26.01.2015. u 18.30 sati26.01.2015. u 18.30 sati

26.01.2015. u 18.30 sati26.01.2015. u 18.30 sati

OZuiak 2015. 09.03.2015. u 18.30 sati 09.03.2015. u 18.30 satiTravani20l5. 13.04.20t 5. u 18.30 sati 13.04.2015. u 18.30 satiSvibani 2015. 04,05.2015. u 18.30 sati 04.05.2015. u 18.30 saliLioani20l5. 15.06.2015. u 18.30 sati 15,06.2015. u 18.30 satiSrpani 2015. 29.06.2015. u 18.30 sati 29.06.2015. u 18.30 satiRujan 2015.(dva termina)

07.09.2015. u 18.30 sati21.09.2015. u 18.30 sati

07,09.2015. u 18.30 sati21.09.2015. u 18.30 sati

Page 44: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

Internet3

l. h@://tecajevi.freeservers.com/isfaze.htrn2. http://www.skladistenje.corr/3. ostalo

Brze podatrka:Mogudnosti pretrazivanja baza podataka na Ekonomskom fakultetu u Osijeku putem raCunala koji se nalaze uinformatidkim kabinetima i uopde na Fakultetu na adresi:- htp://www.efos.hrlindexl.php?sr-knjizicalbaa_lmjizlkajimica-bazahtml

MOGUENOST ZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUDA. ENGLESKI JEZIK

OSTALE VAZNE CN{NNICE ZE UNT,ONO ZVODENJE NASTAVE

Page 45: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: Diplornski studij, menadZmentIME I PREZIME NASTAVNIKA: Prof.dr.sc. Branimir MarkoviiIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: Doc.dr.sc.Domagoj Karadi6KOLEGIJ: Kompenzacijski menadiment (l.godina)

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsiiekOBLICI NASTAVE:-predavanja 30

-seminari 15 satl-vie;be satl-konzultacije_ponedjeljak I 0- I I i utorak I 7- I 8

NACIN POLAGANJA ISPITA(pismeno, usneno, pisrneno i usmeno)

_pismeno i usmeno i kolokviji

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4I2OI5.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:

1..1 Milkovich.G.T.r Newman. J.M.: PLACE I MODELI NACRADTVANJA. Masmedia.Zagreb.2006. lknjiga)

2.) Galetii,L.; Pavi6,I.: UPRAVLJANJE PLACAMA, RriF, Zagreb, 1996.

MOCUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUNe

SPI l Nl ROKOVI ( za ciielu akademsku sodinuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListoDad 2014. 14.10.2014. t4.10.2014.Studeni 2014. l3.l l.20r4. t3.l1.2014.Prosinac 2014. 1t.12.20t4. 11.12.2014.Siieiani20l5. t5.01.2015. 15.01.20r5.Veljada 2015. (dvatermina)

04.02.20 | 5. i 18.02.2015. 04.02.2015. i 18.02.2015.

OZuiak 2015. 19.03.20t 5. 19.03.20r 5.Travani 2015. 09.04.2015. 09.04.2015.Svibani 2015. 07.05.201s. 07.0s.201s.Lipani20l5. 17.06.2015. t7.06.2015.Srnani 2015. 02.07.2015. 02.01.2015.Rujan 2015.(dva termina)

08.09.201 5. i 22.09.2015. 08.09.2015. i 22.09.2015.

OSTALE VAZNE CINJENICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 46: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij, menadZrnent - izvanredniIME I PREZIME NASTAVNIKA: Prof.dr.sc. Branimir MarkoviiIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: Doc.dr.sc.Domagoj Karadi6KOLEGIJ: Kompenzacijski menadZment (l.godina)

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsiiekOBLICI NASTAVE:-oredavania 30

-semtnan l5 satl-vjeZbe satl-konzultacije ponedjeljak l0-11 i utorak 17-18

NAe lN POLAGANJA ISPITA(pismeno, usmeno, pismeno i usmeno)pismeno i usmeno i kolokviji

ISPI INI ROKOVI ( za ciielu akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI TZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListopad 2014. 14.t0.2014. t 4. t0.2014.Studeni 2014. 13.l t.2014. t3.l r.2014.Prosinac 2014. 11.12.2014. 11.12.2014.Siielani 2015. t 5.01.2015. t 5.01.2015.Veljala 2015. (dvatermina)

04.02.20r 5. i 18.02.2015. 04.02.2015. i 18.02.2015.

OZuiak 2015. 19.03.20t5. 19.03.2015.Travani 2015. 09.04.2015. 09.04.2015.Svibani 2015. 07.05.20t5. 07.05.2015.Lioani20l5. 17.06.201s. 17.06.2015.Srpani 2015, 02.07.2015. 02.07.201s.Rujan 2015.(dva termina)

08.09.20r5. i 22.09.20t5. 08.09.20t 5. i 22.09.2015.

POCETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVOEENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4/2015.

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUNe

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:

l.) Milkovich.C.T.; Newman, J.M.: PLACE I MODELI NAGRADIVANJA, Masmedia,Zagreb,2006. (knjiga)

2.) Galeti6,L.; Pavi6,I.: UPRAVLJANJE PLACAMA, RriF, Zagreb, 1996.

OSTALE VAZNE dN:CNICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 47: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVI. 2OI4I2OI5,

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij smjer MenadZmentIME I PREZIME NASTAVNIKA: Marijana Zekii-Su5acIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA:KOLEGIJ: Digitalno gospodarstvo

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsiiekOBLICI NASTAVE:-predavania 30

-seminari_0_sati-vj eZbe_0_sati-konzultacije__lronedjeljkom 9.30- I I h_

_detvnkom l6- I 7.30h_NACIN POLAGANJA ISPITA(pismeno, usmeno, pismeno i usmeno)

pismeno i usmeno uz radunalolSPl l Nl ROKOVI ( za akademskuMJESEC REDOVITI STT]DENTI IZVAI\REDM STUDENTI I

APSOLVf,NTIListopad 2014. 15.10.2014. u l7h 15.10.2014. u t7hStudeni 2014. 05.11.2014. u l7h 05.11.2014. u l7hProsinac 2014. 0J.12.2014. u l7h 03.12.2014. u l7hSiieiani 2015. 14.01.20t 5. u l7h 14.01.2015. u l7hVeljaia 2015, (dvatermina)

04.02.2015. u llh18.02.2015. u llh

04.02.2015. u llh18.02.2015. u llh

OZuiak 2015. 04.03.2015. u l7h 04.03.2015. u l7hTravani 2015. 01.04.2015. u l?h 01.04.2015. u l7hSvibani 2015. 06.05.2015. u 17h 06.05.2015. u UhLioani 2015. 19.06.2015. u th 19.06.2015. u thSrnani 2015. 02.07.2015. r l2h 02.07.2015. u l2hRujan 2015.(dva termina)

09.09.2015. u llh23,09.2015. u llh

09.09.2015. u tlh23.09.2015. u I lh

POdETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVoEENJA NASTAVE VIDLJTVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI2I2OI3,

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITAa) obvezna literatura:

1. Spremi6, M., MenadZment i elektronidko poslovanje, Narodne novine, Zagreb,2004.

2. Panian, Z.,Izazovi elektronidkog poslovanja. Narodne novine, Zagreb,2002.3. Zekii-Su5ac, M., Nastavni materijali na web stranici kolegija Digitalno

gospodarstvo, http://www.efos.unios.hr, Nastavnici, M. Zeki6-Su5ac, i u sustavuMoodle, http ://moodle.camet.hr/course/view.php?id:285

b) izborna literatura:1. Gates, B., Poslovanje brzinom misli, Izvori, Zagreb, 1999.2. Andam, Z. R., E-commerce and E-business, http://en.wikibooks.org/wiki/E-

Commerce_and E-Business, e-knjiga (full-text)3. McKnight, L. W.:Intemet Economics. London, 2000.4. Castelles, M.: Uspon umreZenog dru3tva. Zagreb,2000.5. Haag, S.: Management Information system for the Information Age. Montreal,

2002.6. Web izvori

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUDA.

OSTALE VAZNE iINIPNICE ZR UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 48: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij smjer MenadZmentIME I PREZIME NASTAVNIKA:IME I PREZIME SURADNIK{ASISTENTA: Adela HasKOLEGIJ: Digitalno gospodarstvo

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsiiekOBLICI NASTAVE:-predavanja_0

-seminari_l 5_sati-vjeZbe_0_sati-konzultacije___ponedjeljkom 9.30- 1 t h_

NAerN''LAGANJArsprrA(pism:efl "i:,f"ii;ll;i'tj";mopismeno i usmeno uz radunalo

I I Nl ROKOVI ( za ci akademsku nuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVAI{REDM STUDENTI I

APSOLVENTIListopad 2014. 15.10.2014. u l7h 15.10.2014. u l7hStudeni 2014. 05.11.2014. u l7h 05.11.2014. u l7hProsinac 2014, 0J.12.2014. u 17h 03.12.2014. u l7hSiieiani 2015. l4.01.2015. u 17h 14.01.2015. u l7hVeljaia 2015. (dvatermina)

04.02.2015. u llh18,02,2015. u llh

04.02.2015. u llh18.02.2015, u llh

OZuiak 2015. 04.03.2015. u l7h 04.03.2015. u l7hTravani 2015. 01.04.2015. u l7h 01.04.2015. u 17h

Svibani 2015. 06.05.2015. u l7h 06.05.2015. u l7hLipani 2015, 19.06.2015. u th 19.06.20t5. u thSrpani 2015. 02.07.2015. u l2h 02.07.2015. u l2hRujan 2015.(dva termina)

09.09.2015. u llh23.09.2015. u llh

09.09.2015. u I lh23.09.2015. u lth

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJryA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI2I2OI3.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLACANJE ISPITA;a) obvezna literatura:

1. Spremii, M., MenadZment i elektronidko poslovanje, Narodne novine, Zagreb,2004.

2. Panian, Z.,lzaznvi elektronidkog poslovanja. Narodne novine , Zagreb,2002.3. Zekii-Su5ac, M., Nastavni materijali na web stranici kolegija Digitalno

gospodarstvo, http://www.efos.unios.hr, Nastavnici, M. Zeki6-SuSac, i u sustavuMoodle, http://moodle.camet.hr/course/view.php?id=285

b) izboma literatura:1. Gates, B., Poslovanje brzinom misli, Iz.vori, Zagreb, 1999.2. Andam, Z. R., E-commerce and E-business, http://en.wikibooks.org/wiki/E-

Commerce_and E-Business, e-knjiga (full-text)3. McKnight, L. W.:Internet Economics. London, 2000.4. Castelles, M.: Uspon umreZenog dru3tva. Zagreb,2000.5. Haag, S.: Management Information system for the Information Age. Montreal,

2002.6. Web izvori

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUDA.

sati

ISP

OSTALE VAZNE EINJENICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 49: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5.

STUDIJSKI PROCRAM : Diplomski studij: MenadZmentIME I PREZIME NASTAVNIKA: Prof.dr.sc. Zdenko Segetlija; Doc. dr. sc. Davor DujakIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: Jelena Franjkovi6, mag.oec.KOLECIJ : Upravljanje logistidkim procesima

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE:-predavanja 30 sati Doc.dr.sc. Davor Dujak

-seminari_I5 sati Doc.dr.sc. Davor Dujak, Jelena Franjkovi6, mag.oec.-vjeZbe - sati-konzultacije_2 sata: ponedjeljak I l,l5 - 12,00 sati

utorak 15,15 - 16,00 satiNAe IN POLAGANJA ISPITA(pismeno, usmeno, pismeno i usrneno)_usmeno + pismenikolokvijISPITNI ROKOVI ( za ciielu akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListooad 2014, 06.10.20t4. 06.10.20r4.Studeni 2014. 03.11.2014. 03.1 1.2014.Prosinac 2014. 01.t2.2014 0't.t2.20t4Siielani 2015, 12.01.2015. 12.01.2015.

Veljata 2015. (dvatermina)

02.02.20t5.t7.02.2015.

02.02.2015.17.02.2015.

OZuiak 2015. 02.03.20t5. 02.03.2015.Travani 2015. t3.04.20t5. 13.04.2015.Svibani 2015, 04.0s.2015. 04.05.2015.Lioani 2015. 15.06.2015. 15.06.2015.

Srpani 2015. Q6.07.2015. 06.07.20 | 5.

Rujan 2015.(dva termina)

07.09.2015.2t.09.20t5.

07.09.2015.21 .09.2015.

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJTVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2014/2015.2.semestar

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:l. Segetlija, Z.: Uvod u poslovnu logistiku, IlL izmijenjeno i dopunjeno izdanje,

Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek,2013.2. Segetlija, Z.: Distribucija, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek,2006., str. 9 - 58;

199 -209:223 -229.3. Ballou, R. H.: Business Logistics Management, V. Ed., Prentice-Hall, 2003.4. Segetlija, Z.: Logistidki procesi u trgovini, Eknomski fakultet u Osijeku, Osijek,2012.

(skripta).

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUPostoji na engleskom jeziku

OSTALE VAZNE CN:CUCC ZR UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 50: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5,

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij: MenadZmentIME I PREZIME NASTAVNII(A: Doc. dr. sc. Davor DujakIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA:KOLECIJ: Upravljanje logistiikim procesima

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE:-predavanja_30_ sati

-seminari_15_ sati-vjeZbe - sati-konzultacije 2 sata: ponedjeljak I 1,15 - 12,00 sati

utorak 15,15 - 16,00 satiNACIN POLAGANJA ISPITA(pismeno, usmeno, pismeno i usmeno)_usmeno + pismenikolokvij

POCETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4I2OI5.2.semestar

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:1. Segetlija, Z.: Uvod u poslovnu logistiku, III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje,

Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek,2013.2. Segetlija, Z.: Distribucija, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2006., str. 9 - 58;

199 -209:223 -229.3. Ballou, R. H.: Business Logistics Management, V. Ed., Prentice-Hall, 2003.4. Segetlija, Z.: Logistidki procesi u trgovini, Eknomski fakultet u Osijeku, Osijek,20l2.

(skripta).

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUPostoji na engleskom jeziku

lSPlTNl ROKOVI ( za ciielu akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListoDad 2014, 06.10.2014. 06.10.2014.

Studeni 2014. 03.11 .2014. 03.11 .2014.Prosinac 2014. 0t.12.2014 01.12.2014Siiedani 2015. t2.01.2015. t2.0t.2015.Veljala 2015. (dvatermina)

02.02.2015.17.02.2015.

02.02.2015.17.02.2015.

OZuiak 2015. 02.03.20ts. 02.03.2015.Travani 2015. t3.04.2015. t 3.04.2015.Svibani 2015. 04.05.2015. 04.05.2015.

Lipani 2015. 08.06.20 15. 08.06.2015.

SrDani 2015. 01.07.2015. 01.07.2015.Rujan 2015.(dva termina)

0'7 .09.2015 .

2t.09.20t5.07.09.20 t 5.2t.09.20t5.

OSTALE VAZNE .TNLANICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 51: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAYE 2OI4I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij - MenadimentIME I PREZIME NASTAVNIKA: Ivan KristekIME I PREZIME SURADN IKA/ASISTENTA:KOLEGIJ: MenadZment rizika

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE: - predavanja 30 sati

- seminari 15 sati- vjeZbe sati- konzultacije: utorak 9.30 - 10.30

srijeda 17.30 - 18.30

NAdIN POLAGANJA ISPITA: (pismeno, usmeno, pismeno i usmeno): pismeno i usmeno

POdETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA Jf, IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU ?OI4NO15.

ISPITNI ROKOVI z akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListopad 2014. 13.10. u 17:00 13.10. u 17:00Studeni 2014. 10.11. u 17:00 10.11, u l7:00Prosinac 2014. 8.12. u 17:00 8.12. u 17:00Sijedanj 2015. 12.01. u 17:00 12.01. u 17:00Veljala 2015. (dvatermina)

02.02. u 17:0016.02. u 17:00

02.02. u 17:0016.02. u 17:00

OZujak 2015. 9.03. u 17:00 9.03. u 17:00Travanj 2015. 6.04. u 17:00 6.04. u 17:00Svibanj 2015. 4.05. u 17:00 4.05. u 17:00Lipanj 2015. 15.06. u 17:00

29.06. tt 17.0015.06. u l7:0029.06. u 17.00

Srpanj 2015.

Rujan 2015.(dYa termina)

7.09. u 17:0021.09. u 17:00

7.09. u 17:0021.09. u 17:00

POPIS LITf,RATURE ZA STITDIJ I ZA POLAGANJf, ISPITA:

l. Karid, M., (2006) Analiza rizika, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek,2. Nastavni materijali s predavanja tijekom tekude Skolske godine.

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

OSTALE VAZNE dINJENICE ZA IJREDNO IZVODENJf, NASTAVE

Page 52: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4.I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: DIPLOMSKI STUDIJ (MANAGEMENT)IME I PREZIME NASTAVNIKA: doc.dr.sc. Ivo MijodIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: Dina Liovi6, mag.oec.KOLEGIJ: FINANCIJSKO RAEUNOVODSTVO

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OSIJEKOBLICI NASTAVE: -oredavania 45 sati

-semtnafl-vjeZbe-konzultacije: ponedieljak 09:00h- I I :00h

NAeIN POLAGANJA ISPITA(pismeno. usmeno, pismeno i usmeno) oismeno iusmeno

ISPITNI ROKOVI (za Iu akademsku

MJESEC REDOVITI STUDENTIIZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListoDad 2014. 09.10.u12.00hdv.1.Studeni 2014, 13.11.u12.00hdv.1.Prosinac 2014.. 11.12.u12.00.hdv.3.Siielani 2015. 15,01.u12.00hdv,l.Veljata 2015.(dva termina)

05.02.u10.00hdv.119.02,u10.00hdv,I

OZuiak 2015, 12.03.u10.00.hdv,3.Travani 2015. 16.04.u10.00.hdv,3.Svibani 2015. 14.05.u10.00.hdv.3.Lipanj 2015.(dva termina)

15.06.u10.00hdv.3.29.06.u10.00hdv.3.

Srpanj 2015.

Rujan 2015.(dva termina)

02.09.u08.00hdv.3.16.09.u08,00hdv.3.

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE

RASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 20 I 4./20 I 5.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA.

1. Cmkovii, L., Martinovii, J., Mijod, I., Financijsko radunovodstvo, EFOS,2008.2. Cmkovii, L., Martinovid, J., Mijod, I., Kontni plan, EFOS, 2009.3. Medunarodni radunovodstveni standardi, Narodne novine br. 65/96, 105197,39/97 i3/934. Gulin, D. et al.: Radunovodstvo trgovadkih dru5tava, Hrvatska zajednic radunovoda i

financijskih djelatnika, Zagreb, 2001.5. Cashin, J.: Financijsko radunovodstvo I, II i III, Faber&Zgombii Plus, Zagreb, 1996.

6. Crnkovid, L., Martinovi6, J.: Radunovodstvo na radunalu, Pentium d.o.o., Vinkovci, 1999.

7. Waren, C.S., Fess, P.E.: Financial accounting, South-Western Publishing Co.,Cincinati,1998.

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUDA!

OSTALE VAZNE CINJENICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

ISPIT SE POLAZE PUTEM RACUNALA!

satisatr

Page 53: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAV E 2OI4.I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: DIPLOMSKI STUDIJ (MANAGEMENT)IME I PREZIME NASTAVNIKA: doc.dr.sc. Ivo MijodIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: Dina Liovi6, mag.oec.KOLEGIJ: FINANCIJSKO RACUNOVODSTVO

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OSIJEKOBLICI NASTAVE: -oredavania 45 sati

-semt nafl-vjeZbe

- satl- satl

-konzultacije: ponedjeljak 09:00h-I I :00h

NACIN POLAGANJA ISPITA(pismeno. usmeno. pismeno iusmeno) pismeno iusmeno

SPIINIROKOVI(za ciielu akademsku u

MJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI IAPSOLVENTI

ListoDad 2014. 09.l0.u12.00hdv.lStudeni 2014. l3.l l. u 12.00 h dv.1.Prosinac 2014., | 1.12. u 12,00. h dv,J.Siielani 2015. 15.01.u12.00hdv.1Veljala 2015.(dva termina)

05.02.u10.00hdv.I19.02.u10.00hdv.l

OZuiak 2015. 12.03.u10.00.hdv,3.Travani 2015. 16.04.u10.00.hdv.J.Svibani 2015. 14.05.u10.00,hdv.3.Lipanj 2015.(dva termina)

15,06.u10.00hdv.3.29.06.u10.00hdv.3.

Srpani 2015.

Rujan 2015,(dYa termina)

02.09.u08.00hdv.3.16.09.u08.00hdv.3.

PO.ETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JERASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2014,/2015.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:

l. Crnkovid, L., Martinovii, J., Mijod, I., Financijsko radunovodstvo, 8FOS,2008.2. Crnkovi6, L., Martinovii, J., Mijod, I., Kontni plan, EFOS, 2009.3. Medunarodni radunovodstveni standardi, Narodne novine br. 65/96, 105/97 ,39/97 i 3/934. Gulin, D. et al.: Radunovodstvo trgovadkih dru3tava, Hrvatska zajednica radunovoda i

fi nancijskih djelatnika, Zagreb, 2001.5. Cashin, J.: Financijsko radunovodstvo I, II i III, Faber&Zgombi,t Plus, Zagreb, 1996.6. Cmkovii, L., Martinovii, J.: Radunovodstvo na radunalu, Pentium d.o.o., Vinkovci, 1999.

7. Waren, C.S., Fess, P.E.: Financial accounting, South-Western Publishing Co.,Cincinati,1998.

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUDA!

OSTALE VAZNE EINJENICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

ISPIT SE POLAZE PUTEM RAEUNALA!

Page 54: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4.I2OI5.

STUDUSKI PROGRAM: DIPLOMSKI STUDIJ (MANAGEMENT)IME I PREZIME NASTAVNIKA: doc.dr.sc. Ivo MijodIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: Dina Liovi6. maq.oec.KOLEGIJ: FINANCIJSKO RACLINOVODSTVO

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OSIJEKOBLICI NASTAVE: -predavanja

-seminari l5satisatlsatl-vjeZbe

-konzultacije: oonedieliak 09:00h-l I :00h

NACIN POLAGANJA lSPlTAlpismeno. usmeno. pismeno i usmeno) pismeno iusmeno

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVOEENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI 4./2015.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITAI

l. Crnkovi6, L., Martinovi6, J., Mijod, I., Financijsko radunovodstvo, 8FOS,2008.2. Crnkovii, L., Martinovid, J., Mijod, I., Kontni plan, EFOS, 2009.3. Medunarodni radunovodstveni standardi, Narodne novine br. 65196,105197,39/97 i 3193

4. Gulin, D. et al.: Radunovodstvo trgovadkih dru3tava, Hrvatska zajednica radunovoda ifinancijskih djelatnika, Zagreb, 2001.

5. Cashin, J.: Financijsko radunovodstvo I, II i III, Faber&Zgombii Plus, Zagreb, 1996.6. Cmkovii, L., Martinovii, J.: Radunovodstvo na radunalu, Pentium d.o.o., Vinkovci, 1999.

7. Waren, C.S., Fess, P.E.: Financial accounting, South-Western Publishing Co.,Cincinati,1998.

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUDA!

OSTALE VAZNE EINJENICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

ISPIT SE POLAZE PUTEM RAdUNALA!

ISPITNI ROKOVIIZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTI

Veljala 2015.

Lipanj 2015,

Page 55: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4,I2OL5.

STUDIJSKI PROGRAM: DIPLOMSKI STUDIJ (MANAGEMENT)IME I PREZIME NASTAVNIKA: doc.dr.sc. lvo MijodIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: Dina Liovii, mag.oec.KOLEGIJ: FINANCIJSKO RACUNOVODSTVO

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OSIJEKOBLICI NASTAVE: -predavanja

-seminari t)satisatlsati-vje2be

-konzultacije: ponedjeljak 09:00h- I l:00h

NAiIN POLAGANJA ISPITA(pismeno, usmeno, pismeno i usmeno) pismeno iusmeno

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 20 I 4./20 I 5.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:

1. Cmkovii, L., Martinovii, J., Mijod, I., Financijsko radunovodstvo, EFOS,2008.2. Crnkovi6, L., Martinovii, J., Mijod, I., Kontni plan, EFOS, 2009.3. Metlunarodni radunovodstveni standardi, Narodne novine br. 65/96, 105/97 ,39/97 i31934. Gulin, D. et al.: Radunovodstvo trgovadkih druStava, Hrvatska zajednica radunovoda i

financijskih djelatnika, Zagreb, 2001.5. Cashin, J.: Financijsko radunovodstvo I, II i III, Faber&Zgombid Plus, Zagreb, 1996.

6. Crnkovii, L., Martinovii, J.: Radunovodstvo na radunalu, Pentium d.o.o., Vinkovci, 1999.

7. Waren, C.S., Fess, P.E.: Financial accounting, South-Western Publishing Co.,Cincinati,1998.

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUDA!

OSTALE VAZNE CTN:SNICE ZR UREDNO IZVODENJE NASTAVE

ISPIT SE POLAZE PUTEM RAdUNALAI

ISPITNI ROKOVI

VeljaEa 2015,

Lipanj 2015.

Page 56: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5

STUDIJSKI PROGRAM: diplomski studij, druga godina, smjer MenadZmentIME I PREZIME NASTAVNIKA: Prof.dr.sc. Vladimir CiniKOLEGIJ: Teorija i politika razvoja poduzetniStva

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE: - predavanja - satnica: 2- konzultacije: utorkom od 10.30 do I1.30 sati idetvrtkom od l4.30do 15.30

" (mogu6i inaknadni termini uz prethodni dogovor)NACIN POLAGANJA ISPITA: oismeno i usmenoISP

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4I2OI5.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:

DeZeljin, J. et al. (1999.) Poduzetnidki management, Zagreb: AlinejaBarkovii, I. (2009.) Teorija poduzetniStva: izazovi i perspektiva, Osijek: Pravni fakultet uOsijekuBilje5ke s predavanja

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM IEZIKtJ: postoji mogu6nost (engleskijezik)

OSTALE VAZNE ETNTSNICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

I'I NI ROKOVI ( z ciielu akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListopad 2014. 02.10.20r4. 02.10.2014.Studeni 2014.Prosinac 2014.Siiedani 2015.Veljala 2015. (dYatermina)

03.02.2015.17.o2.2015.

03.02.2015.17.02.2015.

OZuiak 2015.Travani 2015. 09.04.2015. 09.04.201s.Svibani 2015.Lipanj 2015. 09.06.2015.

23.06.2015.09.06.20t 5.23.06.20r5.

Srpani 2015.Rujan 2015. (dvatermina)

03.09.2015.r7.09.20t 5.

03.09.2015.17.09.2015.

Page 57: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5

STUDIJSKI PROGRAM: diplomski studij, druga godina, smjer MenadZmentIME I PREZIME NASTAVNIKA: doc.dr.sc. NataSa DrvenkarKOLEGIJ: Teorija i politika razvoja poduzetni5tva

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE: - seminarska nastava - satnica: 1

- konzultaciie: utorkom od 10.30 do 11.30 sati i detvrtkom od 14.30 do 15.30(mogu6i i naknadni termini uz prethodni dogovor)

NACIN POLACANJA ISPITA: pismeno iusmeno

POdETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 201412015.POPIS LITERATURE ZA STUDU I ZA POLAGANJE ISPITA'

DeZeljin, J. et al. (1999.) Poduzetnidki management, Zagreb: AlinejaBarkovii, L (2009.) Teorija poduzetni5tva: izazovi i perspektiva, Osijek: Pravni fakultet uOsijekuBilje5ke s predavanja

MOGUCNOST IZVOEENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKIJ postoj i mogu6nost (engleskiiezik)

OSTALE VAZNE dNq:BNICE ZE UREDNO IZVODENJE NASTAVE

lSPl l'Nl ROKOVI ( zr akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListoDad 2014. 02.r 0.2014. 02.10.2014.Studeni 2014.Prosinac 2014.Siielani 2015.Veljala 2015, (dvatermina)

03.02.20r5.17.02.20r s.

03.02.20 ts.17.02.2015.

OZuiak 2015.Travani 2015. 09.04.20r s. 09.04.2015.Svibani 2015.Lipanj 2015. 09.06.2015.

23.06.2015.09.06.2015.23.06.2015.

Sroani 2015.Rujan 2015, (dvatermina)

03.09.20t 5.

17.09.20t5.03.09.20t 5.17.09.2015.

Page 58: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5,

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij smjer MenadZmentIME I PREZIME NASTAVNIKA: Marijana Zekii-SuSacIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA:KOLEGIJ: Poslovne simulacije

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsiiekOBLICI NASTAVE:-predavanja_30

-seminari_O_sati- vj eZbe_0_sat i

-konzultacije__1:onedjeljkom 9.30-l I h_detvrtkom l6-17.30h

NAdIN PoLAGANJA ISPITA(piGeno, usmeno, pisreno i ur*"no;Dismeno i usmeno uz radunalo

ISPITNI ROROKOVI ( za ciielu akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListopad 2014. 15.10.2014. u l7h 15.10.2014. u 17hStudeni 2014. 05.11.2014. u l7h 05.11.2014. u 17hProsinac 2014. 03.12.2014.u17h 03.12.2014. u l7hSijedanj 2015, 14.01.2015. u 17h 14.01.2015. u l7hVeljaia 2015. (dvatermina)

04.02.2015. u 11h18.02.2015. u llh

04.02.2015. u llh18.02.2015. u llh

Oiujak 2015. 04.03.2015. u l7h 04.03.2015. u l7hTravanj 2015. 01.04.2015. u l7h 01.04.2015. u l7hSvibanj 2015. 06.05.2015. u l7h 06.05.2015. u 17hLipanj 2015. 18.06.2015. u 11h 18.06.2015. u llhSrpanj 2015. 02.07.2015. u llh 02.07.2015. u llhRujan 2015.(dva termina)

09.09.2015. u llh23.09.2015. u llh

09.09.2015. u llh23.09.2015. u llh

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVoDENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2012/2013.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:

a) obvezna literatura:l. W.D. Kelton, R.P Sadowski, N.B. Swets, Simulation with Arena, McGraw

Hi1t.2009.2. ierii, V., Simulacijsko modeliranje, Skohka knliga, Zagreb,1993.3. Vagner, V., Poslovne simulacije, PlayMath, Vol.4, No.l2, prosinac 2006.4. M. Zekii-SuSac, Nastavni materijali na web stranici kolegija Poslovne

simulacije, http://www.efos.unios.hr, Nastavnici, M. Zekii-Su5ac i u sustaluMoodle, htto ://moodle.carnet.hr/course/view.ohp?id:276

b) izborna literatura:I . Evans P.: How the New Economics of Information Transforms Strategy,

London, 20002. Pidd, M: Computer Simulation in Management Science. Chichester: New York,

1998.3. Banks J.: Discrete-event system simulation. Upper Saddle River,200l.4. Web izvori

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUDA.

OSTALE VAZNE iIT.IIENICT ZE UREDNO IZVODENJE NASTAVE

sati

Nastava se izvodi u informatidkoi udionici uz radunala.

Page 59: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij smjer MenadZmentIME I PREZIME NASTAVNIKA:IME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: Adela HasKOLEGIJ: Poslovne sim ulacije

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsiiekOBLICI NASTAVE:-predavania 0

-seminari_l 5x2grupe=3 0_sati-v jeLbe_l5x2grupe=3 0 sati-konzultacije_lonedjeljkom 9.30-l lh_

detvrtkom l6- 17.3 0hNACIN POLAGANJA ISPITA(pismeno, usmeno, pismeno i usmeno)

___lismeno i usmeno uz radunalolSPl l'Nl ROKOVI ( za c akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListopad 2014. 15.10.2014. u l7h 15.10.2014. u 17hStudeni 2014. 05.11.2014. u 17h 05.I1.2014. u l7hProsinac 2014, 03.12.2014. ul7h 03.12.2014. u l7hSiieiani 2015. 14.01.2015. u 17h 14.01.2015. u l7hVeljaia 2015. (dvatermina)

04.02.2015. u 1lh18.02.2015. u 1lh

04.02.2015. u 1lh18.02.2015. u 1lh

Oiujak 2015. 04.03.2015. u 17h 04.03.2015. u l7hTravani 2015, 01.04.2015. u 17h 01.04.2015. u 17hSvibanj 2015, 06.05.2015. u 17h 06.05.2015. u 17hLipanj 2015. 18.06.2015. u 11h 18.06.2015. u 11hSrpanj 2015. 02.07.2015. u 1lh 02.07.2015. u llhRujan 2015.(dva termina)

09.09.2015. u 1lh23.09.2015. u llh

09.09.2015. u llh23.09.2015. u 1lh

POiETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE ZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 201212013.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA

a) obvezna literatura:1. W.D. Kelton, R.P Sadowski, N.B. Swets, Simulation with Arena, McGraw

HiI1,2009.2. (eri6, V., Simulacijsko modeliranje, Skolska kniiga, Zagreb, 1993.3. Vagner, V., Poslovne simulacije, PlayMath, Vol.4, No.12, prosinac 2006.4. M. Zeki6-Su5ac, Nastavni materijali na web stranici kolegija Poslovne

simulacije, http://www.efos.unios.hr, Nastavnici, M. Zekii-Su5ac i u sustavuMoodle, htto ://moodle.camet.hrlcourse/view.php?id=2 76

b) izborna literatura:I . Evans P.: How the New Economics of Information Transforms Strategy,

London, 20002. Pidd, M: Computer Simulation in Management Science. Chichester: New York,

1998.3. Banks J.: Discrete-event system simulation. Upper Saddle River,200l.4. Web izvori

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUDA.

OSTALE VAZNE iTNIgNICg ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

sati

Nastava se izvodi u informatidkoj udionici uz radunala.

Page 60: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAYE 2OI4/20I5.

STUDIJSKI PROGRAM: SveudiliSni diplomski studij, druga godina, smjer MenadZment

IME I PREZIME NASTAVNIKA: doc. dr. sc. Anita Frajman Ivkovi6IMf, I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: -KOLEGIJ: Metlunarodna trgovina

MJESTO IZVODENJA NASTAVE:OBLICI NASTAVE: - predavanja 30 sati

- seminari 15 sati- vjeibe 0 sati- konzultacije: pon 9 - 11h

sri 15 - l6h

NACIN POLAGANJA ISPITA: (pismeno, usmeno, pismeno i usmeno): pismeno i usmeno

POCETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE \'IDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4I2OI5.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:

o Mati6, B.: Medunarodno poslovanje, Sinergija, Zagreb,2004.o Andrijanii, I.: Poslovanje u vanjskoj trgovini, Mikrorad, Zagreb,20l2.o Mati6, B.: Vanjskotrgovinsko poslovanje, Sinergija, Zagreb,2004.o Bhagwati, J.: Slobodna trgovina danas, Masrnedia, Zagreb, 2006.o Lazibat, T.; Kolakovid, M.: Medunarodno poslovanje u uvjetima globalizacije, Sinergija,

Zagreb, 2004.o Daniels, J.D.: International Business, Pearson & Prentice HaI|,2004.

MOGUCNOST IZVOEENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

ISPITNI ROKOVI cl akademsku

MJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI IAPSOLVENTI

Listooad 2014. 7 .10.2014. u th. dv. I IStudeni 2014. 5.11.2014. u th. dv. l1Prosinac 2014. 10.12.2014. u th. dv. I I

Siie{ani 2015. 7.1.2015, u th, dv. I I

Veljala 2015. (dvat€rminaI

4.2.2015. \9h, dv.18.2.2015. u th. dv.

llll

OZuiak 2015. 10.3.2015. u th. dv. I I

Travani 2015. 14.4.2015. u th, dv. 1 I

Svibani 2015. 5.5.2015. u th. dv. 11

Lipanj 2015. 16.6.2015. u th, dv. 1 1

30.2015. u th, dv. llSrpani20l5.Rujan 2015.(dva termina)

2.9.2015. u th, dv.16.9.2015. u th. dv.

ll1l

OSTALE VAZNf, 'NJf,NICE

ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 61: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVF' 2OI 4/2015.

STUDIJSKI PROGRAM: SveudiliSni diplornski studij, druga godina, smjer MenadZment

IME I PREZIME NASTAVNIKA: doc. dr. sc. Anita Frajman lvkovi6IME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: .

KOLEGIJ: Medunarodna trgovina

MJESTO IZVODENJA NASTAVE:OBLICI NASTAVE: - predavanja 30 sati

- seminari 15 sati- vjeZbe 0 sati- konzultacije: pon 9 - 1lh

sri 15 - l6h

POdETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4I2OI5.

NAeIN POLAGANJA ISPITA: (pismeno, usmeno, pismeno i usmeno): pismeno i usmeno

ISPITNI ROKOVI (za akademsku

MJESEC REDOVITI STUDENTIIZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListoDad 2014. 7 .10.2Q14. u th, dv. I IStudeni 2014. 5.I 1.2014. u th, dv. llProsinac 2014. 10.12.2014. u th. dv. I ISiieIani20l5. 7.1.2015. u th, dv. llVeljaia 2015. (dvatermina)

4.2.2015. u th, dv.18.2.2015. u th, dv.

ll

OZuiak 2015. 10.3.2015. u th. dv. llTraYani 2015. 14.4.2015. u th. dv. I ISvibani 2015. 5.5.2015. u th, dv. llLipanj 2015. 16.6.2015. u th, dv. I I

30.2015. u th. dv, I ISroani 2015.Rujan 2015,(dva termina)

2.9.2015 . u th, dv .

16.9.2015. u th. dv.llll

POPIS LITERATURE ZA STT]DIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:

Mati6, B.: Medunarodno poslovanje, Sinergija, Zagreb, 2004.Andrijanid, L: Poslovanje u vanjskoj trgovini, Mikorad, Zagreb,2012.Mati6, B.: Vanjskotrgovinsko poslovanje, Sinergija, Zagreb, 2004.Bhagwati, J.: Slobodna trgovina danas, Masmedia, Zagre6,2006.Lazibaq T.; Kolakovi6, M.: Medunarodno poslovanje u uvjetima globalizacije, Sinergija,Zagreb,2004.Daniels, J.D.: International Business, Pearson & Prentice Ha11,2004.

ooooo

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

OSTALE VAZNE dINJENICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 62: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: diplomski studij, druga godina, smjer MenadZment, Regionalna ekonomijaIME I PREZIME NASTAVNIKA: Prof.dr.sc. Vladimir Cini

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE: - predavanja - satnica:2- konzultacije: utorkom od 10.30 do I I .30 sati i detvrtkom od 14.30 do 15.30

_ (mogu6i inakradni termini uz prethodni dogovor)NACIN POLACANJA ISPITA: oismeno i usmenoTSPITNI ROKOVI ( z r c iielu akademsku uMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListooad 2014. 02.10.2014. 02.t0.2014.Studeni 2014.Prosinac 2014.Siielani 2015.Veljala 2015. (dYatermina)

03.02.2015.17.02.2015.

03.02.20r5.17.02.201s.

OZuiak 2015.Travani 2015. 09.04.20rs. 09.04.2015.Svibani20l5.Lipanj 2015. 09.06.2015.

23.06.2015.09.06.20t 5.23.06.2015.

Srnani20l5.Rujan 2015. (dvatermina)

03.09.2015.17.09.2015.

03.09.201s.17.09.2015.

POCETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDL JIV A JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4I2OI5.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITABogunovii, A (1991 .) Regionalna ekonomika. Zagreb: NNBogunovi6, A (2001.) Ekonomske integracije i regionalna politika, Zagreb: Ekonomskifakultet Zagreb, Ekonomski fakultet Pula i MikoradBogunovi6, A (2011.) Regionalna ekr>nomika i politikn. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb,Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirkovi6 i. MikroradCini, V., Drvenkar, N. (2013.). Prsktikum iz Regionalne ekonomije. Osijek: Ekonomskifakultet u osijekuDruZii, I. (et al.) (2002) Uvod u hrvatsko gospodarstl)o. Zagreb: Ekonomski fakultetGrupa autora (1998.) Gospotlarska politifui Hrvdtske i Europska unua. Zagrebi Ekonomskifakultet Sveudili5ta u Zagrebu i Mekon promet d.o.o.KandZija, V., Cvedii, I. (2008) Makrosustav Europske unije. fujeka: Ekonomski fakultetRijekaP., Eskelinen, H. (1998). Competitiveness, Localised Learning and Regional Development:Specializalion and prosperity in small open economies. London: RoutledgeSimunovii, I. (1996.) Grad u regiji ili regionalni grad. Split: LogosSverko, M. (1995.) Upravljanje regionalnim razvojem. Rijeka: Ekonomski fakultet RijekaBiljeSke s predavanja

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU: postoji mogudnost (englesk.iezik)

OSTALE VAZNE ETNJENICE ZA UREDNO IZVOEENJE NASTAVE

Page 63: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAYE 2OI4I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: diplomski studij, druga godina, smjer MenadZment, Regionalna ekonomijaIME I PREZIME NASTAVNIKA: doc.dr.sc. Nata5a Drvenkar

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE: - seminari - satnica: I

- konzultacije: utorkom od 10.30 do 11.30 sati idetvrtkom od 14.30 do15.30 (mogu6i i naknadni termini uz prethodni dogovor)

NAaIN POLAGANJA ISPITA: oismeno iusrnenoISPITNI ROKOVI ( zr c iielu akademsku uMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTTListopad 2014. 02.10.2014. 02.10.2014.Studeni 2014.Prosinac 2014.Siielani 2015.Veljada 2015. (dvatermina)

03.02.20r5.11.02.2015.

03.02.20t 5.17.02.2015.

Oiuiak 2015.Travani 2015. 09.04.20t 5. 09.04.201s.Svibani 2015.Lipanj 2015. 09.06.20rs.

23.06.2015.09.06.2015.23.06.2015.

SrDani 2015,Rujan 2015. (dvatermina)

03.09.2015.17.09.20t 5.

03.09.20t 5.17.09.2015.

POiETAK IZAVRSETAK TE SATNICA IZVoDENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4/2015.

POPIS LITERATURE ZA STUDTJ I ZA POLAGANJE ISPITA.Bogunovii, A (1991.) Regionalnc ekonomika, Zagreb: NNBogunovii, A (2001.) Ekonomske integracije i regionalna politika, Zagreb: Ekonomskifakultet Zagreb, Ekonomski fakultet Pula i MikroradBogunovii, A (201 1.) Regionalna ekonomikt i politika. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb,Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirkovid i. MikoradCini, V., Drvenkar, N. (2013.). Praktikum iz Regionalne eknnomije. Osijek: Ekonomskifakultet u OsijekuDruZid, I. (et at.) (2002) Uvod u hrvatsko gospodarstvo. Zagreb: Ekonomski lakultetGrupa autora (1998.) Gospodarska politika Hrvatske i Europska unija. Zagreb: Ekonomskifakultet Sveudili5ta u Zagrebu i Mekron promet d.o.o.KandZija, V., Cvedii, I. (2008) Makrosustay Europske unije. Rljeka: Ekonomski fakultetRijekaP., Eskelinen, H. (1998). Competitiveness, Localised Learning and Regional Development:Specialization and prosperity in small open economies. London: RoutledgeSimnnovi6, L (1996.) Grad u regiji ili regionalni grad. Split: LogosSverko, M. (1995.) Upravljanje regionalnim razvojem. Rijeka: Ekonomski fakultet RijekaBilje5ke s predavanja

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU: postoji moguinost (engleskiiezik)

OSTALE VAZNE iINTENICP ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 64: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5.

STIIDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij MenadZmentIMf, I PREZIME NASTAVNIKA: prof.dr.sc. Josip Mesari6IME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: Dario Sebalj, mag.oec.KOLf,GIJ: ERP SUSTAVI (Sustavi za upravljanje resursima poduze6a)

MJESTO IZVOEf,NJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE: - predavanja 30 sati

- seminari 0 sati- vjeibe 0 sati

- konzultacije: ponedjeljak 9:00-l l:00h, detvrtak 16:00-17:30h

NACIN POLAGANJA ISPITA: (pismeno): pismeno

POCETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVOEENJA NASTAVE VIDLJIVA Jf, IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4I2OI5.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:

Mesari6, J.: Predavanja na predmetu Upravljanje resursima poduzeia (ERP) 5k.god. 2013/14MajdandZii, N., Infonnacijski sustavi proizvodnih poduzeia, SveudiliSte J.J. Strossmayera, SlavonskiBrod.2006.Pavlii. M.: Informacijski sustavi. Skolska knjiga. Zagreb. 20 | IStephen Harwood ERP: The implementation cycle, Butterworth - Heinemann, New York, 2003Thomas F. Wallace, Michael H. Kremzar: ERP:Making It Happen, John Wiley & Sons, Inc., NewYork, 2001P-L. Poon, Y.T. Yu, Investigating ERP systems procurement practice: Hong Kong andAustralian experiences, Information and Software Technology (201 0), doi:I 0. I 0l 6/.j.infsof.20l 0.04.003Teubner, R.A., Strategic information systems planning: A case ..., J. Strateg. Inform. Syst. (2007),doi: I 0. 1 0 I 6/j jsis.2007.0 1.002Hedman J and Borell A (2005) "Broadening Information Systems Evaluation Through Narratives"The Electronic Journal of Information Systems Evaluation, Vol. 8, Iss. 2,pp l15-122, available onlineat www.ejise.comKre5imir Fertalj, Vedran Mornar KOMPARATIVNA ANALIZA PROGRAMSKE POTPOREINFORMACIJSKIM SUSTAVIMA U HRVATSKOJ, FER, Zagreb, sijedanj 2002.Prirudnici i materijali pojedinih proizvotlada ERP sustavaWeb izvori i sludaievi iz orakse

ISPITNI ROKOVI z akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListopad 2014. 07.10.2014. u th 07.10.2014. u thStudeni 2014. 04.11.2014. u th 04.11.2014. u thProsinac 2014. 02.12.2014. u9h 02.12.2014. u9hSiieCani 2015, 07.01.2015. u th 07.01.2015. u thVeljaCa 2015. (dvatermina)

03.02.2015. u thl'7 .02.2015. 't 9h

03.02.2015. u thl'7 .02.2015. u th

OZuiak 2015. 03.03,2015. u th 03.03.2015. u9hTravani 2015. 07,04.2015. u th 07.04.2015. u thSvibani 2015, 05.05.2015. u th 05.05.2015. u thLipani 2015. 23.06.2015. u th 23.06.2015. u thSroan i 2015. 07.07.2015. u th 07.07.2015. u thRujan 2015,(dva termina)

01.09.2015. u th15.09.2015. u th

01.09.2015. u th15.09.2015. u th

Page 65: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

]

MOGUENOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

OSTALE VAZNE EN..UENICE zA UREDN0 IZVODENJE NASTAVE

Page 66: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij MenadZmentIME I PRf,ZIME NASTAVNIKA: prof.dr.sc. Josip Mesari6IME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: Dario Sebalj, mag.oec.KOLEGIJ: ERP SUSTAVI (Sustavi za upravljanje resursima poduze6a)

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE: - predavanja 0 sati

- seminari 0 sati

- vjeibe 30 sati

- konzultacije: ponedjeljak 9:00-l l:00h, detvrtak l6:00-17:30h

NACIN POLAGANJA ISPITA: (pismeno): pismenoISPITNI ROKOVI akademsku

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOR-EDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4DOI5.

POPIS LITERATURf, ZA STI]DIJ I ZA POLAGANJf, ISPITA:

l. Mesari6, J.: Predavanja na predmetu Upravljanje resursima poduze6a (ERP) Sk.god.2013/142. MajdandZi6, N., Informacijski sustavi proizvodnih poduze6a, SveudiliSte J.J. Strossmayera,

Slavonski Brod, 2006.3. Pavli6, M.: Informacijski sustavi, Skolska knjiga" Zagreb,20114. Stephen Harwood ERP: The implementation cycle, Butterworth Heinemann, New York,

20035. Thomas F. Wallace, Michael H. Kremzar: ERP:Making It Happen, John Wiley & Sons, Inc.,

New York, 20016. P-L. Poon, Y.T. Yu, lnvestigating ERP systems procurement practice: Hong Kong and7. Australian experiences, Information and Software Technology (2010), doi:

10.1 0l 6/j.infsof.2Ol 0.04.0038. Teubner, R.A., Strategic information systems planning: A case ..., J. Strateg. lnform. Syst.

(2007), doi:10.1016/jjsis.2007.01.0029. Hedman J and Borell A (2005) "Broadening Information Systems Evaluation Through

Narratives" The Electronic Journal of Information Systems Evaluation, Vol. 8, Iss. 2, pp I I 5-

122. available online at www.ejise.com10. Kreiimir Fertalj, Vedran Mornar KOMPARATMNA ANALZA PROGRAMSKE POTPORE

INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA U HRVATSKOJ, FER, Zagreb, sijedanj 2002.I l. Prirudnici i materijali pojedinih proizvodada ERP sustava

IZVANREDNI STUDENTI IAPSOLVENTI

Veljata 2015. (dva

Travani 2015.Svibani 2015.

Page 67: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

12. Web izvori i sludajevi iz prakse

MOGUENOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUNE

OSTALE VAZNE dNTTNNTCI ZN, UREDNO IZVODENJE NASTAVE

l

Page 68: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAYE 2OI4.I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: MENADZM ENT, diplomski studijIME I PREZIME NASTAVNIKA: prof. dr. sc. Antun Sundali6IME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: -KOLEGIJ: LIDERSTVO

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKUOBLICINASTAVE:-predavanja 30sati

-seminari 15 sati-vjeZbe - sati-konzultacije: PONEDJELJAK l6 - l7 SATI

CETVRTAK 9- 1O SATINACIN POLAGANJA ISPITA: (pismeno, usmeno, pismeno i usmeno): pismeno i usmeno

lsPlt Nl ROKoVI ( zr ciielu akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListoDad 2014. 15. 10. u 17 satiStudeni 2014. 19. I l.u 17 satiProsinac 2014. l'7 . 12. u l7 satiSiiedani20l5. 14. l. u 17 satiSijedarj 2015.Veliala 2015,

28. 1.. u 16 i 30 satill.2.u16i30 sati

OZuiak 2015. 18.3. u l7 satiTravani 2015. 15. 4. u 17 satiSvibani 2015. 13. 5. u l7 satiLiDani 2015. 17.6. u 16 i30 satiSrDani 2015 1.7. u 16 i 30 satiRujan 2015. 2. 9. u 16 i 30 sati

16.9. u 16 i30 sati

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2014/2015.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:Bebek, Borna (2005). Integrativno vodstvo - Leadership, Zagreb, Sinergija.Drucker, Peter (2006). Upravljanje u bududem drultvu, Zagreb, M.E.P. Consult.Certo, S. C., Certo, S. T. (2008). Vodenje, u knjizi: Certo, S. C., Certo, S. T.: ModernimenadZment, Zagreb, MATE , Zagrebadka Skola ekonomije i managementa, pogl 15, str. 350-379.Zhao, Yong (2012). Sustizati ili voditi. Ameriiko obrazovanje u doba globalizacije,Zagreb, EDUCA.Bebek, B., Kolumbii, A. (2000). Poslovna etika, Zagreb, Sinergija.Klose, Alfred (1996). Poduzetnitka etika, Zagreb, Skotska knjiga.Etiike norme i poslovni moral u gospodarskim odnosima, zbornik radova, Zagreb,Hrvatska udruga poslodavaca, 1 997.Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., Wright, P.M. (2006). MenadZment ljudskihpotencijala, Zagreb, MATE.Kompendij socijalnog nauka Crkve, pogl. VlL Gospodarski Livot, Zagreb, Kr3danskasada5njost, 2005.

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

OSTALE VAZNE CINJENICE ZA UREDNO IZVOEENJE NASTAVE

Page 69: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAYE 2OI4.I2OIS.

STUDUSKI PROGRAM: MENADZMENT, diplomski stutlijIME I PREZIME NASTAVNIKA: prof. dr. sc. Antun Sundali6IME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: -KOLEGIJ: LIDERSTVO

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKUOBLICINASTAVE:-predavanja 30sati

-seminari - sati-vieZbe - sati

-konzultacije: PONEDJELJAK l6 - l7 SATICETVRTAK 9_ IO SATI

NACIN POLAGANJA ISPITA: (pismeno, usmeno, pismeno i usmeno): pismeno i usmeno

lSPl l Nl ROKOVI ( za akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTTListopad 2014. 15. 10. u l7 satiStudeni 2014. 19. I l.u 17 satiProsinac 2014. l7 . 12. u 17 satiSiielani 2015. 14. l. u 17 satiSijelanj 2015.Veliala 2015.

28. 1.. u l6 i30 satiI1.2. u 16 i30 sati

OZuiak 2015. 18.3. u 17 sari

Travani20l5. 15. 4. u 17 satiSvibani 2015. 13. 5. u 17 satiLioani20l5. 17.6. u 16 i30 satiSrDan i 2015 1.7. u 16 i30 satiRujan 2015. 2.9. u 16 i30 sati

16.9. u 16 i30 sati

POEETAK ] ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2014/2015.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITABebek, Boma (2005). Integrativno vodstvo - Leadership, Zagreb, Sinergija.Drucker, Peter (2006). Upravljanje u bududem druStvu, Zagreb, M.E.P. Consult.Certo, S. C., Certo, S. T. (2008). Vodenje, u knjizi: Certo, S. C., Certo, S. T.: ModemimenadZment, Zagreb, MATE , Zagrebadka Skola ekonomije i managementa, pogl 15, str. 350-379.Zhao, Yong (2012). Sustizati ili voditi. Ameriiko obrazovanje u doba globalizacije,Zagreb, EDUCA.Bebek, B., Kolumbi6, A. (2000). Poslovna etika, Zagreb, Sinergija.Klose, Alfred (1996). Poduzetniika etika. Zagreb, Skolska knjiga.Etiike norme i poslovni moral u gospodarskim odnosima, zbornik radova, Zagreb,Hrvatska udruga poslodavaca, 1 997.Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., Wright, P.M. (2006). MenadZment ljudskihpotencijala, Zagreb, MATE.Kompendij socijalnog nauka Crkve, pogl. VII. Gospodarski Livot, Zagreb, KrSdanska

sadainjost, 2005.

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

OSTALE VAZNE CTTENICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 70: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

STUDIJSKI PROGRAM: DIPLOMSKI STUDIJ <MENADZMENT>IME I PREZIME NASTAVNIKA: Doc.dr.sc. Martina BriS Ali6IME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA:KOLEGIJ: VISEDISCPLINARNI PROJEKTI (izborni predmet smjera 4. semestra)

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE:-predavanja I 5 sati

-seminari 30 sati-konzultacije: utorak 08:00 - 09:00 h

srijeda l7:00 * I 8:00 hNACIN POLAGANJA ISPITA (pismeno, usmeno, pismeno i usmeno): pismeno i usmenoISPITNI ROKOVI ( zr lu akademsku

MJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI IAPSOLVENTI

Listooad 2014. 21. listonada 2014. u 18:00 hStudeni 2014. 18. studenos 2014. u l8:00 hProsinac 2014. 09, Drosinca 2014. u 18:00 h

Siielani 2015. 20. siielnia 2015. u 18:00 hVeljada 2015. (dvatermina)

03. veljade 2015, u l8:00 ht7, veliale 2015. u 18:00 h

03. veljale 2015, u l8:00 h17, veliale 2015. u l8:00 h

OZuiak 2015. 17. ozuika 2015. u l8:00 h

Travani 2015. 07. travnia 2015. u 18:00 hSvibani 2015. 19. svibnia 2015. u l8:00 hLipanj 2015.(dva termina)

09. lipnja 2015. u l8:00 h30. linnia 2015, u 18:00 h

09. lipnja 2015. u 18:00 h30. linnia 2015, u l8:00 h

Rujan 2015,(dva termina)

08, rujna 2015. u 18:00 h22. ruina 2015. u l8:00 h

08. rujna 2015. u l8:00 h22. ruina 2015. u l8:00 h

AKIZA AK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2014/2015,

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:

Obvezna literaturaI. INTERDISCIPLINARE MANAGEMENTFORSCHUNG, INTERDISCIPLINARYMANAGEMENT RESEARCH, THE J.J. STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK,PFORZHEIM LINIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, OSIJEK,2OO5.2. MANAGEMENTDEZENTRALER SYSTEME IN STAAT UND WIRTSCHAFT, XXIV.Wissenschaftliches Symposium, Pforzheim University of Applied Sciences, The J.J. StrossmayerUniversity of Osijek, Fachhochschule Pforzheim Hochschule fur Gestaltung Technik undWirtschaft und Ekonomski fakultet u Osiieku. Pforzheim 2003,

Izborna literatural. Medunarodna poslovna logistika kao uvjetr uspjeSnog ukljudivanja u europske gospodarsketokove, Ekonomski fakultet u Osijeku, Ekonomski fakultet u Mostaru, Mostar 2003.2. Qualitatsmanagement ( Eine Betrachtung aus unterschiedlichen betriebswirtschaftlichenPerspektiven, University of Applied Sciences, Gissen - Friedberg,2002.3. Barkovii, D.: Uvod u Operacijski management, SveudiliSte J.J. Strossmayer u Osijeku,Ekonomski fakultet u Osijeku, 1999.4. Lamza-Maronii, M.; Segetlija, Z.: Suvremena logistika i distribucija u uvjetima globalizacije.Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2004.5. Poslovna logistika u suvremenom menadZmentu, SveudiliSte J.J. Strossmayera u Osijeku,Ekonomski fakultet u Osijeku, Institut za poljoprivredu i turizam Pored, Pored 2002.

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUNe

OSTALE VAZNE CINTTNICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 71: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAYE 2OI4I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij Menadiment (Redoviti)IME I PREZIME NASTAVNIKA: Doc.dr.sc. Davorin TurkaljIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA:KOLEGIJ: Menadiment usluga

MJESTO IZVODENJA NASTAVE:OBLICI NASTAVf,: - predavanja 30 sati

- seminari sati- vjezbe sati- konzultacije: dva puta tjedno (termin ovisan o rasporedu predavanja)

NACIN POLAGANJA ISPITA: (pismeno, usmeno, pismeno i usmeno): pismeno i usmenoISP

POCETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4I2OI5.

POPIS LITERATURf, ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:

Obvezna literatura1. RuZii, D.: Marketing turistidkog ugostiteljstva, SveudiliSte J.J. Strossmayera,

Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2005. od 184 stranice (Kvaliteta ugostiteljskihproizvoda i usluga)

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM Jf,ZIKU

OSTALE VAZNE iINJENICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

ITNI ROKOVI z akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListooad 2014. 28.10.2014. u l0 sati 28.10.2014. u l0 satiStudeni 2014. 25.11.2014. u l0 sati 25.1 1.2014. u l0 satiProsinac 2014. 16.12.2014. u l0 sati 16.12.2014. u 10 satiSiielani 2015. 27.01.2015. u l0 sati 27.01.2015. u l0 satiVeljaia 2015. (dvatermina)

10.02.2015. u l0 sati24.02.2015. u l0 sati

10.02.2015. u l0 sati24 .02 .201 5 . u l0 satl

OZuiak 2015. 24.01.2015. u l0 sati 24.03.2015. u l0 satiTravani 2015. 28.04.2015. u l0 sati 28.04.2015. u l0 satiSvibani 2015. 26.05.2015. u l0 sati 26.05.2015. u l0 satiLipani 2015. 16,06.2015. u l0 sati 16.06.2015. u 10 sati

Srpani20l5. 01.07.2015. u l0 sati 01.07.2015. u l0 satiRujan 2015.(dva termina)

08.09.2015. u l0 sati22.09.2015. u l0 sati

08.09.2015. u l0 sati22.09,2015. u l0 sati

Page 72: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAY E 2OI4/I5.

STUDIJSKI PROGRAM: Diplonski studij MenadZmentIME I PREZIME NASTAVNIKA: Doc.dr.sc. Davorin TurkaljIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: lvan Keli6, univ.spec.oec.KOLEGIJ: MenadZment usluga - REDOVITI

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE:-predavanja sati

-seminari l5 sati-vjeZbe sati

konzultacije: Dva puta tjedno po dva sata ovisno o rasporedu predavanjaNACIN POLAGANJA ISPITA: (pismeno, usmeno, pismeno i usmeno): Pismeno i usmenoISPITNI ROKOVI ( za akademsku sodinu

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4/15.

IZVANREDNI STUDENTI IAPSOLVENTI

Veljala 2014. (dva

OZuiak 2014.Travani 2014.

Rujan 2014.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:RuZii, D.: Marketing turistidkog ugostiteljstva, SveudiliSte J.J. Strossmayera, Ekonomskifakultet u Osijeku, Osijek 2005. od 184 stranice (Kvaliteta ugostiteljskih proizvoda iusluga)

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

OSTALE VAZNE iINTENTCE ZA. UREDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 73: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAYE 2OI4 I 15.

STUDIJSKI PROGRAM: Diplomski studij MenadZrnentIME I PREZIME NASTAVNIKA: Doc.dr.sc. Davorin TurkaljIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTA: Ivan Kelii, univ.spec.oec.KOLEGIJ: MenadZment usluga - IZVANREDNI

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE:-predavanja sati

-seminari l5 sati-vjeZbe sati

konzultacije: Dva puta tjedno po dva sata ovisno o rasporedu predavanjaNACIN POLAGANJA ISPITA: (pismeno, usmeno, pismeno i usmeno): Pismeno i usmenoISPITNI ROKOVI ( za u akademsku sodinu

POdETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIvA JEIzRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4/15.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:RuZii, D.: Marketing turistidkog ugostiteljstva, SveudiliSte J.J. Strossmayera, Ekonomskifakultet u Osijeku, Osijek 2005. od 184 stranice (Kvaliteta ugostiteljskih proizvoda iusluga)

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

OSTALE VAZNE EINJENICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVE

VeljaCa 2014. (dva

Rujan 2014,

Page 74: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM:I. godina - diplomski studij - MenadZment

IME I PREZIME NASTAVNIKA : Ljerka Rado5, prof.IME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTAKOLEGIJ: Poslovni engleski jezik 4

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE:-predavanja l5_sati

-seminari sati-vjeZbe 30_sati-konzultacije utorak l7-18 h

detvrtak l1-l2 h

NAaIN POLAGANJA ISPITA (pismeno, usmeno, pismeno i usmeno) _ pismeno i usmeno

POdf,TAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJTVA Jf, IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2014/2015.

POPIS LITERATURE ZA STI]DIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:

Obvezna: Izbor aktualnih autentidnih tekstova (tisak, Intemet)

Preporudena:

l. Goddard, Ch. (1995): Business Idioms Intemational, Hemel Hempstead: PhoenixELT.

2. Wallace, M.J. (1998): Study Skills in English, Cambridge: CUP.3. RadoS, Lj. (200\: "Kako uspje5no izlagati na znanstvenim skupovima - iz

perspektive prevoditelja", Ekonomski ujesnik br. I i 2 (1 6), 143-l50,Osl1ek.4. Wallwork, A. (2002): Business Options, Oxford: OUP.5. Jednojezidni idvojezidni rjednici po izboru studenata

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

SPl l Nt R0KOVt ( za lu akademsku uMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListoDad 2014. 09.10. 09.10.Studeni 2014. 07.1lProsinac 2014. 05.12.Sijelanj 2015. 08.01.

VeljaCa 2015. (dvatermina)

28.0 t.11.02.

2E.01.11.02.

Otuiak 2015. 05.03.Travani 2015, 03.04.Svibani20l5. 08.05.Lipani 2015. 16.06. r6.06.Srpan i 2015. 30.06. 30.06.Rujan 2015.(dva termina)

03.09.t1.09.

03.09.17.09.

OSTALE VAZNE iINJf,NICE ZA URf,DNO IZVODENJE NASTAVE

Page 75: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI5.

STUDIJSKI PROGRAM:I. godina - diplomski studij - MenadZment- izvanredni

IME I PREZIME NASTAVNIKA : Ljerka Rado3, prof.IME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTAKOLEGIJ: Poslovni engleski jezik 4

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: OsijekOBLICI NASTAVE:-predavanja l5_sati

-semlnan-vjeZbe-konzultacije

_30_satiutorak 17-18 hdetvrtakll-12h

NACIN POLAGANJA ISPITA (pismeno, usmeno, pismeno i usmeno) _ pismeno i usmeno

POdf,TAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA Jf, IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4/20I5.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:

Obvezna: Izbor aktualnih autentidnih tekstova (tisak, Internet)

Preporudena:

L Goddard, Ch. (1995): Business Idioms Intemational, Hemel Hempstead: PhoenixELT.Wallace, M.J. (1998): Study Skills in English, Cambridge: CUP.RadoS, Lj. (2004): "Kako uspjeino izlagati na znanstvenim skupovima - izperspektive prevoditelja", Ekonomski ujesnik br. I i 2 ( 16), 143 -l5l,Osijek.Wallwork, A. (2002): Business Options, Oxford: OUP.Jednojezidni i dvojezidni rjednici po izboru studenata

MOGUCNOST IZVODf,NJA NASTAVE NA STRANOM Jf,ZIKU

2.

3.

4.

5.

SPI I-Nl ROKOVI ( zr c iielu akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListoDad 2014. 09.10.Studeni 2014. 07.1 IProsinac 2014. 05.12.Sijelanj 2015. 08.0r.

Veljala 2015. (dYatermina)

28.0t.I1.02.

OZuiak 2015. 05.03.Travani 2015. 03.04.Svibani 2015. 08.05.Lipani20l5. 16.06.SrDani 2015. J0.06.Rujan 2015.(dva termina)

03.09.17.09.

OSTALE VAZNE dINJf,NICE ZA I]REDNO IZVODENJE NASTAVE

Page 76: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

MOCUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUda

OSTALE VAZNE iINTgMCg ZR UREDNO IZVODENJE NASTAVEIZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I20I5.

TUDIJSKI PROGRAM: SVEUdILISNI DIPLOMSKI STUDIJ (MenadZment) redoviti studijIME I PREZIME NASTAVNIKA: Mirna Hocenski-DreiseidlIME I PREZIME SURADNIKA/ASISTENTAKOLEGIJ: Poslovni njemaiki jezik 4

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: Ekonomski fakultet u OsijekuOBLICI NASTAVE:-predavanja 15 sati

-seminari sati-vjeZbe 30 satikonzultacije ponedjeljak 13.00 - 14.00, ietvrtak 10.00 - 11.00

NACIN POLAGANJA ISPITA(pismeno, usmeno, pismeno i usmeno) pismeno i usmeno

POEETAK I ZAVRSETAK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZRASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 201412015.POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I ZA POLAGANJE ISPITA:

1 . Izbor aktualnih, autentidnih studnih tekstova2. Riegler-Poyet, M. / Boelcke, J. / Straub, B. / Thiele, P. (2000): Das Testbuch

Wirtschaflsdeutsch. Berlin, Miinchen, Wien, Ziirich, New York: Langenscheid.6. Dreyer, H., Schmitt, R., (1999) Lehr- und Ubungsbuch der deutschen

Grammatik, Verlag fiir Deutsch, Ismaning/Miinchen.7. Jaki(. B., Hurm, A., (1991) Hrvatsko-njemaiki rjeinik, Skolska kniga. Zagreb.

Samsalovii, G. (1990) Njemaiko-hrvatski rjeinik, Grafidki zavod Hrvatske,Zagreb.

8. Rodek, S.- Kosanovic, J.(2004):Wirtschaftswdrterbuch Deutsch-Kroatisch/Njemadko-hrvatski poslovni rjednik, Masmedia, Zagreb.

6. po izboru: Njemaiko-hrvatski rjeinik gospodarskog nazivlja ( razliditi autori )

SPI l Nl ROKOVI ( zrtc akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListopad 2014. 15.10. u 18:30h, dv. 1 15.10. u l8:30h, dv. 1

Studeni 2014. 12.11. u 16:30h, dv. 14 12.11. u l6:30h, dv. 14Prosinac 2014. 10.12. u l5:45h, dv.3 i0.12. u 15:45h, dv.3Sijedanj 2015. 14.01. u 15:45h, dv.3 14.01. u 15:45h, dv.3Veljala 2015. (dvatermina)

03.02. u 12:00h, dv. 1,2,317.02. u 9:00h, dv. 1,2,3

03.02. u l2:00h, dv.1,2,317.02. u 9:00h, dv. 1,2,3

OZujak 2015. 11.03. u 15:45h, dv. 3 11.03. u l5:45h, dv.3Travanj 2015. 22.04.u l5:45h. dv. 3 22.04. u l5:45h, dv. 3

Svibanj 2015. 20.05. u 15:45h, dv.3 20.05. u 15:45h, dv.3Lipanj 2015. 15.06. u 12:00h, dv. 1,2,3

29.06.u 9:00h, dv. 1,2,315.06. u 12:00h, dv.1,2,329.06.u 9:00h. dv. 1.2.3

Srpanj 2015.

Rujan 2015.(dva termina)

02.09. u I l:00h, dv. 1,2,322.09.u ll:00h, dv. 1.2,3

02.09. u l1:00h, dv. 1,2,322.09.u l1:00h. dv. 1.2.3

Page 77: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKUda

OSTALE VAZNE EINJENICE ZA UREDNO IZVODENJE NASTAVEIZVEDBENI PLAN NASTAVE 2OI4I2OI 5.

TUDIJSKI PROcRAM: SVEUdILISNI DIPLOMSKI STIJDIJ (Menadlment) izvanredni studijIME I PREZIME NASTAVNIKA: Mirna Hocenski-DreiseidlIME I PREZIME SURADNIKAiASISTENTAKOLEGIJ: Poslovni njemaiki jezik 4

MJESTO IZVODENJA NASTAVE: Ekonomski fakultet u OsijekuOBLICI NASTAVE:-oredavan ia 15 sati

-semtnan-vjeZbe 30 sati

sati

-konzultacije ponedjeljak 13.00 - 14.00, ietvrtak 10.00 - 11.00NACIN POLAGANJA ISPITA(pisrleno, usmeno, pismeno i usmeno) pismeno i usmenoISPITNI ROKOVI ( zr c iielu akademskuMJESEC REDOVITI STUDENTI IZVANREDNI STUDENTI I

APSOLVENTIListopad 2014. 15.10. u 18:30h, dv. I 15.10. u 18:30h, dv. 1

Studeni 2014. 12.11. u 16:30h, dv. l4 12.1t. u 16:30h, dv. 14Prosinac 2014. 10.12. u 15:45h, dv.3 10.12. u l5:45h, dv.3Sijeianj 2015. 14.01. u 15:45h, dv.3 14.01. u l5:45h, dv. 3

Veljada 2015. (dvatermina)

03.02. u 12:00h, dv.1,2,317.02. u 9:00h. dv. 1.2.3

03.02. u l2:00h, dv. 1,2,317.02. u 9:00h, dv.1,2,3

OZujak 2015. 11.03. u 15:45h, dv. 3 I 1 .03. u I 5:45h, dv. lTravanj 2015. 22.04. t l5:45h. dv. 3 22.04.u l5:45h, dv. 3

Svibarj 2015. 20.05. u l5:45h, dv.3 20.05. u l5:45h, dv.3Lipanj 2015. 15.06. u 12:00h, dv.1,2,3

29.06. u9:00h, dv. 1,2,3

15.06. u l2:00h, dv.1,2,329.06.u 9:00h, dv. 1,2,3

Srpanj 2015.

Rujan 2015.(dva termina)

02.09. u l1:00h, dv. 1,2,322.09.t 11:00h. dv. 1,2,3

02.09. u I 1:00h, dv. 1,2,3

22.09.,t l l :00h, dv. 1,2,3AK I ZAV AK TE SATNICA IZVODENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZ

RASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2OI4/20I5.

POPIS LITERATURE ZA STUDIJ IZA POLAGANJE ISPITA:

1. Izbor aktualnih, autentidnih studnih tekstova2. Riegler-Poyet, M. / Boelcke, J. / Straub, B. / Thiele, P. (2000): Das Testbuch

Wirtschaftsdeutscft. Berlin, Miinchen, Wien, Ziirich, New York: Langenscheid.12. Dreyer, H., Schmitt, R., (1999) Lehr- und Ubungsbuch der deutschen

Grammatik, Verlag fiir Deutsch, Ismaning/Miinchen.13. Jaki6, B., Hurm, A., (1991) Hrvatsko-njemctiki rjeinik. Skolska kniga. Zagreb.

SamSalovii, G. ( I 990) Njemaiko-hrvatski rjeinik, Grafidki zavod Hrvatske,Zagreb.

14. Rodek, S.- Kosanovic, J.(2004):Wirtschaftswdrterbuch Deutsch-Kroatisclr./Njemadko-hwatski poslovni rjednik, Masmedia, Zagreb.

6. .po izboru: Njemaiko-hrvalski rjeinik gospodarskog nazivlja ( razliditi autori )MOGUCNOST IZVODENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

Page 78: SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U · PDF filePrimjenjena mikroekonomija 2 lvj 5 Doc.dr.sc. N. Drvenkar Doc.dr.sc. B. CmkoviC ... - vjeZbe 0 sati - konzultacije: ponedjeljak 8:00

OSTALE VAZNE CINJENICE ZA UREDNO ZVODENJE NASTAVE