of 73 /73
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ EKONOMSKA POKLITIKA I REGIONALNI RAZVITAK ISHODI UČENJA Osijek, lipanj 2015.

sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Embed Size (px)

Text of sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Page 1: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

EKONOMSKA POKLITIKA I REGIONALNI RAZVITAK

ISHODI UČENJA

Osijek, lipanj 2015.

Page 2: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

1. SEMESTAR

Redni

broj

Predmet Nositelj predmeta Satnica ECTS

1. Mikroekonomska analiza i politika Doc.dr.sc. Ivan Kristek 60 5

2. Ekonometrija Prof.dr.sc. Jasna Horvat

Doc.dr.sc. Josipa Mijoč

60 5

3. Razvojna ekonomija Doc.dr.sc. Dražen Koški 60 5

4. Izborni predmet smjera 45 5

5. Izborni predmet smjera 45 5

6. Izborni predmet studija 45 5

IZBORNI PREDMETI SMJERA 1. SEMESTRA

Redni

broj

Predmet Nositelj predmeta Satnica ECTS

1. Upravljanje znanjem i inovacijama Prof.dr.sc. Željko Požega 45 5

2. Vođenje Prof.dr.sc. Sanja Pfeifer Doc.dr.sc. Marina Jeger

45 5

3. Upravljanje projektnim ciklusom Doc.dr.sc. Dražen Ćućić 45 5

4. Poslovna etika Prof.dr.sc. Antun Šundalić 45 5

5. Uvod u metodologiju znanstvenog

rada

Prof.dr.sc. Antun Šundalić 30 -

Page 3: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Opće informacije

Nositelj predmeta Ivan Kristek

Nastavu izvodi Ivan Kristek

Naziv predmeta Mikroekonomska analiza i politika

Studijski program Diplomski sveučilišni studij

Status predmeta Obvezan

Godina 1. godina, I. semestar

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+15+0

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

1. produbiti analitičku sposobnost studenata u mikroekonomici kako bi mogli teoriju koristiti za predviđanje i tumačenje

suvremenih ekonomskih pojava

2. pružiti studentima uvid u spoznaje mikroekonomske znanosti i na primjerima pokazati mogućnosti primjene glavnih

sredstava mikroekonomske analize;

3. osposobiti studente za samostalnu analizu i kritičko promišljanje o gospodarskim problemima s kojima se susreću

suvremena poduzeća;

4. osposobiti studente za rješavanje određenih kvantitativnih problema, odnosno izvlačenje zaključaka iz ekonomskih

modela, te vrednovanja njihove realnosti i korisnosti.

2. Uvjeti za upis predmeta

Status redovnog studenta upisanoga na prvu godinu diplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Primijeniti praktična i teoretska znanja o manjkavostima tržišta;

2. Analizirati i primijeniti kriterije izbora mjera mikroekonomske politike;

3. Vrednovati različite mjere mikroekonomske politike;

4. Primijeniti različite metode upravljanja rizikom u praksi poduzeća;

5. Primijeniti stečena znanja o tržištu, cijenama, poslovnom odlučivanju i ponašanju potrošača i poduzeća;

6. Samostalno analizirati i kritički promišljati o osnovnim gospodarskim problemima s kojima se susreću suvremena poduzeća.

4. Sadržaj predmeta

Uvod u mikroekonomsku analizu. Proučavanje temeljnih područja mikroekonomske teorije, posebice teorije potražnje, proizvodnje

i troškova, tržišta resursa, tržišnih struktura, eksternalija i javnih dobara, te primjena mikroekonomskih načela u ključnim

područjima ekonomske politike, kao što su reguliranje integracijskih aktivnosti i poslovanje privatnih i državnih monopola. Metode

odlučivanja u uvjetima rizika i neizvjesnosti, asimetrične informacije, moralni hazard i osiguranje.

Uvod u mikroekonomsku politiku. Razlozi i načela na kojima se temelji mikroekonomska politika države. Informacije, manjkavosti

tržišta i uloga države. Tržišta s asimetričnim informacijama, eksternalije i javna dobra. Politika javnog vlasništva, prirodni

monopoli, postojanje i posljedice, državna intervencija, uspješnost djelatnosti u državnom vlasništvu, privatizacija, regulacija i

Page 4: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

uvođenje sila konkurencije. Politika razvoja tehnologije, istraživanje i razvoj, inovacije i širenje tehnologije. Politika ponude i

pomaganje boljeg funkcioniranja tržišta. Javna i privatna politika u području obrazovanja.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Studenti su obvezni aktivno sudjelovati u nastavnom procesu (predavanja i vježbe). Aktivno sudjelovanje odnosi se na redovito

pohađanje nastave u kojem se, osim adekvatne razine znanja, očekuje argumentirano iznošenje osobnog stava u brojnim

raspravama koje će biti organizirane. Praćenje aktualne tematske literature.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave x Aktivnost u nastavi x Seminarski rad

Eksperimentalni rad

Pisani ispit x

Usmeni ispit x Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana provjera znanja

x Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja) 9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 1,5 (45)

1., 2., 3., 4., 5., 6.

Pohađanje predavanja; aktivno uključivanje uz postavljanje pitanja i diskusiju

Evidencija o nazočnosti na nastavi

0 0

Vježbe 0,5 (15)

1., 2., 3., 4., 5., 6.,

Samostalni i timski zadaci; aktivno uključivanje uz postavljanje pitanja i diskusiju

Kratka provjera 10 20

1. kolokvij 1,5 (45)

1., 2., 3. Samostalno učenje Pisani ispit 20 40

2. kolokvij 1,5 (45)

4., 5., 6. Samostalno učenje Pisani ispit 20 40

Ukupno 5 (150)

50 100

Integralni ispit (pisani/usmeni)*

5 (150)

1.,2.,3.,4.,5.,6.

Samostalno učenje Pisani test 50 100

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i

ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni.

U oblikovanju konačne ocjene za studente uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje (vježbe) i kontinuirana provjeravanje znanja

Page 5: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

(kolokvij). Aktivnost na nastavi nije dio ukupne ocjene.

Konačna ocjena oblikuje se prema sljedećoj skali:

izvrstan (5)……….91 – 100 bodova

vrlo dobar (4)…… 76 – 90 bodova

dobar (3)..………. 61 – 75 bodova

dovoljan (2)…..… 50 – 60 bodova

nedovoljan (1)…... 0 – 49 bodova.

10. Obvezatna literatura

1. Karić, M., (2010) Mikroekonomika, Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku.

2. Pindyck, R., S., Rubinfeld, D., L., (2005) Mikroekonomija, V. izdanje, Zagreb: MATE.

3. Karić, M., (2006) Analiza rizika, Osijek, Ekonomski fakultet u Osijeku.

11. Dopunska literatura

1. Babić, M., (2000) Mikroekonomska analiza, V. izdanje, Zagreb: MATE.

2. Bakalar, J., (2003) Mikroekonomija, Sarajevo: HKD Napredak.

3. Ferenčak, I., (2003) Počela ekonomike, II. izdanje, Osijek: Ekonomski fakultet.

4. Grubišić, D., (2000) Osnove mikroekonomije, Split: Veleučilište.

5. Kapić, R., (2002) Mikroekonomija, II. izdanje, Tuzla: ECON.

6. Koutsoyiannis, A., (1996) Moderna mikroekonomika, II. izdanje, Zagreb: MATE.

7. Pavić, I., Benić, Đ., Hashi, I., (2006) Mikroekonomija, Split: Ekonomski fakultet.

8. Pavlović, J., Santini, I., Škrtić, M., (1995) Mikroekonomika, Izabrana poglavlja, Zagreb: Mikrorad i Ekonomski fakultet.

9. Salvatore, D., (1994) Ekonomija za menedžere u svjetskoj privredi, II. izdanje, Zagreb: MATE.

10. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D., (2000) Ekonomija, prijevod, 14. izdanje, Zagreb: MATE.

11. Santini, I., (2004) Mikroekonomika, II. izdanje, Zagreb: Hibis: Centar za ekonomski consulting.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Po završetku nastavnog procesa provodi se anonimna interna evaluacija:

1. Interna evaluacija provodi se na razini Ekonomskog fakulteta u Osijeku i

2. Interna evaluacija na razini Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Page 6: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Opće informacije

Nositelj predmeta prof. dr. sc. Jasna Horvat i doc. dr. sc. Josipa Mijoč

Nastavu izvodi prof. dr. sc. Jasna Horvat i doc. dr. sc. Josipa Mijoč

Naziv predmeta Ekonometrija

Studijski program Diplomski studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Obavezni

Godina 1

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Ovladavanje teorijskim spoznajama izloženim na kolegiju. Osposobiti studenate za samostalno razumijevanje, postavljanje te

procjenjivanje ekonometrijskih modela sa stvarnim podacima uz uporabu programske podrške.

2. Uvjeti za upis predmeta

Odslušan i položen kolegij Statistika. Posjedovanje CARNet računa.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Prepoznati teorijske osnove ekonometrijskih modela

2. Opisati i interpretirati brojčano, grafički i tekstulano izračunate statističke pokazatelje i parametre

3. Odabrati primjerenu metodologiju za istraživani problem

4. Identificirati i testirati probleme višestruke regresijske analize

5. Temeljem provedbe odgovarajućih ekonometrijskih metoda samostalno donositi zaključke o postavljenim hipotezama

6. Prezentirati rezultate istraživanja temeljene na zaključcima istraživanja

4. Sadržaj predmeta Uvod u ekonometriju. Osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti i inferencijalne statistika (procjenjivanje parametara, svojstva procjenitelja, testiranje statističkih hipoteza). Ekonometrijski modeli. Model jednostavne linearne regresije. Model višestruke linearne regresije (ocjena parametara modela, metoda najmanjih kvadrata, klasične pretpostavke.Testiranje statističke značajnosti regresijskih parametara. Mjerenje prilagođenosti regresijskog modela, koeficijent determinacije, standardna greška regresije. Testiranje statističke značajnosti regresijskog modela, ANOVA, F-test. Narušavanje pretpostavki (autokorelacija i generalizirana metoda najmanjih kvadrata (GLS), multikolinearnost, heteroskedastičnost).

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad računalni program

ostalo: konzultacije, timski zadaci

6. Komentari Seminari, vježbe, samostalni zadaci, timski zadaci i mentorski rad sa studentima provode se uz programsku potrporu statističkog paketa IBM SPSS 22.0.

Page 7: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

7. Obveze studenata

Obveze studenata sastoje se u redovitom pohađanju nastave (70% redoviti student, 50% izvanredni student), aktivnom

sudjelovanju u nastavnom procesu, pripremi za nastavu izučavanjem nastavnog gradiva prije održanog sata, redovitoj provjeri

znanja u svim oblicima izvođenja nastave, sudjelovanje u izradi projektnog zadatka.

Sve navedene obveze studenta boduju se odgovarajućim brojem bodova. Navedene aktivnosti oslobađaju studenta obveze

pristupanja cjelovitom ispitu. Student koji pristupa cjelovitom ispitu obavezan je samostalno ili u timu izraditi projektni zadatak kao

uvijet izlaska na cjeloviti ispit kolegija.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave X Aktivnost u nastavi X Seminarski rad Eksperimentalni rad

Pisani ispit

Usmeni ispit Esej Istraživanje X

Projektni zadatak X Kontinuirana provjera znanja

X Kolokvij Praktični rad X

Portfolio Timski zadaci X Individualne zadaće

X Aktivnost na Loomenu

X

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanje, vježbe i seminarska nastava s interakcijom sa studentima

2 1 – 6 Pohađanje,slušanje, raspravljanje, uočavanje, rješavanje zadataka

Prisustvo na nastavi 10 15

Aktivnost u nastavi i Loomenu

0,25 1 – 6 Sudjelovanje u raspravama, otpočinjanje novih rasprava vezanih uz tematiku nastavnog gradiva

Praćenje broja javljanja i kvalitete aktivnosti na nastavim aktivnostima

2 5

Provjera znanja na nastavi

0,25 1 – 6 Pisanje kratkih redovitih pisanih provjera znanja prije/poslije nastavne aktvinosti

Ocjenjivanje kratkih provjera znanja na nastavnim amtivnostima

5 10

Individualne zadaće

0,50 1 – 6 Samostalna izrada zadaća proisteklih iz svih oblika nastavnih aktivnosti kolegija

Ocjenjivanje individualnih zadaća

8 10

Timski zadatci 0,50 1 – 6 Timska izrada zadaća

proisteklih iz svih oblika

nastavnih aktivnosti kolegija

Ocjenjivanje timskih zadaća

10 15

Projektni zadatak

1,5 1 – 6 Izrada i prezentacija

projektnog zadatka

samostalno ili u timu

Ocjenjivanje projektnog zadatka

25 45

Cjeloviti ispit 3 1 – 6 Pismena i usmena provjera

stečenog znanja

Ocjenjivanje znanja na pismenom i usmenom ispitu

60 100

UKUPNO 5 1 – 6 60 100

*Student samostalno bira polaganje ispita putem projektnog zadatka ili putem cjelovitog ispita.

Page 8: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

10. Obvezatna literatura

Bahovec, V., Erjavec. N.: Uvod u ekonometrijsku analizu, Element, Zagreb, 2009.

Kmenta, J.: Ekonometrija, drugo izdanje. Mate, Zagreb, 1997.

11. Dopunska literatura

Gujarati,D.N.: Basic Econometrics, Third Edt., McGraw-Hill, 1995.

Hill, R. C., Griffiths, W. E., & Lim, G. C.: Principles of econometrics (Vol. 5). Hoboken, NJ: Wiley., 2008.

Maddala,G.S.: Introduction to Econometrics, Third Edt., John Wiley&Sons, Ltd., 2001.

Wooldridge, J.: Introductory econometrics: A modern approach. Cengage Learning., 2012.

Belullo, A.: Uvod u ekonometriju, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2011.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Upitnik o provedenim nastavnim aktivnostima i metodama procjenjivanja po završetku kolegija. Forum (CARNet Loomen)

kolegija, rasprave na kraju nastavnih cjelina, konzultacije.

Opće informacije

Nositelj predmeta Doc. dr. sc. Dražen Koški

Nastavu izvodi Doc. dr. sc. Dražen Koški

Naziv predmeta Razvojna ekonomija

Studijski program Diplomski sveučilišni studij – Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Obvezni predmet smjera

Godina 1.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

1. Izložiti studentima poimanje ekonomskoga razvoja i njegove osnovne pokazatelje

2. Osposobiti studente za interpretaciju zajedničkih karakteristika zemalja u razvoju

3. Pružiti studentima znanja o mjerenju nejednakosti i siromaštva

4. Osposobiti studente za argumentiranu raspravu o povezanosti zaštite okoliša i ekonomskoga razvoja

5. Naučiti studente predvidjeti učinke primjene pojedinih vanjskotrgovinskih strategija u svrhu poticanja ekonomskoga razvoja

6. Naučiti studente predvidjeti učinke primjene pojedinih instrumenata ekonomske politike u svrhu poticanja ekonomskoga razvoja

7. Osposobiti studente za analizu različitih mogućnosti financiranja ekonomskoga razvoja

8. Osposobiti studente za analizu uloge međunarodne pomoći u ekonomskom razvoju zemlje

Page 9: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

2. Uvjeti za upis predmeta

Ostvareno pravo upisa na prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. objasniti različite aspekte pojma ekonomskoga razvoja i njegove osnovne pokazatelje

2. interpretirati zajedničke karakteristike zemalja u razvoju

3. analizirati razinu nejednakosti i siromaštva u promatranoj zemlji

4. argumentirano raspravljati o utjecaju ekonomskoga razvoja na zaštitu okoliša

5. predvidjeti učinke primjene pojedinih vanjskotrgovinskih strategija na ekonomski razvoj

6. predvidjeti učinke primjene pojedinih instrumenata ekonomske politike na ekonomski razvoj

7. analizirati različite mogućnosti financiranja ekonomskoga razvoja

8. analizirati ulogu međunarodne pomoći u ekonomskom razvoju zemlje

4. Sadržaj predmeta

1. Uvod u ekonomski razvoj – globalna perspektiva

2. Komparativni ekonomski razvoj

3. Siromaštvo, nejednakost i razvoj

4. Okoliš i razvoj

5. Teorija međunarodne razmjene i razvojna strategija

6. Bilanca plaćanja, dug, financijska kriza i stabilizacijske politike

7. Strano financiranje, investicije i pomoć: kontroverze i mogućnosti

8. Financiranje i fiskalna politika u ulozi razvoja

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70 % održanih sati nastave.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave X Aktivnost u nastavi X Seminarski rad X Eksperimentalni rad

Pisani ispit

X Usmeni ispit X Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

Page 10: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja i seminarska nastava

2 1-8 Slušanje, raspravljanje, računanje

Nazočnost na nastavi - -

Seminarski rad 0,5 2-8 Pisanje i prezentacija seminarskoga rada

Praćenje kvalitete seminarskoga rada

0 10

Aktivnost na predavanjima i seminarskoj nastavi

0,25 1-8 Raspravljanje o prethodno pročitanome tekstu

Praćenje kvalitete rasprave, prezentiranja ideja i kritičkoga mišljenja

- -

Kolokvij/ispit 2,25 1-8 Pripremanje kolokvija/ispita

Ocjenjivanje pisanoga kolokvija i pisanoga i usmenog ispita

60 90

Ukupno 5 60 100

10. Obvezatna literatura

1. Predavanja iz Razvojne ekonomije u tekućoj nastavnoj godini

2. Todaro, M. P.; Smith, S. C.: „Economic Development“, 11th edition, Pearson Education, Inc, Boston, 2012.

11. Dopunska literatura

1. Nafziger, E. W.: „Economic Development“, 5th edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Regulirano je internim aktima fakulteta.

Page 11: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Opće informacije

Nositelj predmeta izv. prof. dr. sc. Željko Požega

Nastavu izvodi izv. prof. dr. sc. Željko Požega

Naziv predmeta Upravljanje znanjem i inovacijama

Studijski program diplomski studij – smjer: ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta izborni

Godina I.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Temeljni koncepti upravljanja znanjem, inovacijama i tehnologijom. Nova paradigma dovodi čovjeka u središte interesa posebice

jer se putem mreža želi transferirati i kodificirati i tacitno i eksplicitno znanje. Uz znanje kao temeljnu odrednicu ljudskog kapitala,

presudan faktor razvoja postaje kreativnost i imaginacija, odnosno stvaralačka promjena znanja u nastanku novih ideja, spoznaja

i otkrića.

Ljudsku imovinu čini tacitno znanje opredmećeno u znanju zaposlenih.

Zbog toga u poduzetničkom društvu briga za kadrove i njihovu motivaciju postaje dijelom program i uspostavljanja i razvoja

integralne kvalitete tvrtke. Razvija se potpuno nova filozofija meanagementa koja označava povratak čovjeku kao kompleksnom i

jedinstvenom, emocionalnom i iracionalnom, a ne isključivo racionalnom biću. Pred mangere se postavljaju zahtjevi poticanja:

povjerenja, decentralizacije i distribucije informacija i znanja, obrazovanja i obučavanje vještina, jasne uloge i odgovornosti,

slobode djelovanja, povratnih informacija, motiviranja i potkrjepljenja i stvaranja resursa potrebnih za djelovanje.

Kolegij daje znanje o različitim inovativnim modelima i analitičkim tehnikama, te motivacijskim vještinama potrebnim za

mogućnost povećanja efikasnosti gospodarenja. Pored toga predmet obuhvaća i osposobljavanje studenata za kreativnost, timski

rad i strategijsko razmišljanje.

2. Uvjeti za upis predmeta

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Opisati značaj, aktivnosti i doprinos upravljanja znanjem i inovacijama

2. Identificirati ključne determinante upravljanja znanjem i inovacijama

3. Razlikovati specifičnosti u upravljanju znanjem i inovacijama u malim i velikim poslovnim subjektima

4. Opisivati procese tehnologijske promjene

5. Objasniti sustave procjene i mjerenja intelektualnog kapitala

6. Interpretirati upravljanje znanjem na primjerima organizacija intenzivnih znanjem

Page 12: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

4. Sadržaj predmeta

Tipologija znanja. Učenje i znanje. Kulturološke sličnosti i razlike. Podjela informacija po vrsti. Proces tehnologijske prom jene:

inovacija. Proces tehnologijske promjene: difuzija. Inovacije i novi proizvodi/usluge. Tehnologija i dinamika lanaca vrijednosti.

Organizacija u funkciji inovacija. Implementacija i upravljanje KM sustava. Tehnologija i konkurencija. Organizacija koja uči.

Osnove tehnologijske strategije. Sustavi baza znanja. Matrica upravljanja znanjem Komponente intelektualnog kapitala. Mjerenje

intelektualnog kapitala. Transfer znanja i tehnologije i zaštita industrijskog vlasništva. Kolaborativni strategijski aranžmani.

Partnerstva i alijanse. Vrednovanje i financiranje tehnologijskih projekata. Organizacijska kultura visokotehnologijskih tvrtki.

Konceptualna teorija i predstavljanje znanja. Primjeri organizacija intenzivnih znanjem. Teoretski i praktični aspekt i upravljanja

znanjem prvenstveno u kompanijskom okruženju.

5. Vrste izvođenja nastave

X predavanja X seminari i radionice

vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

X samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Obveze studenata u okviru kolegija odnose se na redovito pohađanje nastave i seminara koje je određeno prema Pravilniku o

studiranju. Redovito pohađanje predavanja i seminara omogućuje polaganje dva kolokvija. U okviru predavanja, seminara i

radionica studenti su obvezni rješavati zadatke, prezentirati slučajeve iz prakse i studijske literature te sudjelovati u raspravama,

uočavanju i rješavanju problema u predočenim studijama slučajeva i sl.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave x Aktivnost u nastavi x Seminarski rad x Eksperimentalni rad

Pisani ispit

x Usmeni ispit x Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja) 9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

pohađanje i aktivnost u

nastavi

2 1 – 6 sudjelovanje u raspravama i grupno rješavanje poslovnih

slučajeva

rasprava, rješavanje zadataka, prezentiranje

0 5

kolokvij I 1,25 1 – 6 kontinuirana provjera znanja

pisani ispit 0 10

kolokvij II 1,25 1 – 6 kontinuirana provjera znanja

pisani ispit 0 10

seminarski rad 0,5 6 seminarski rad ocjenjivanje timskih zadaća i prezentacija

0 5

cjeloviti ispit * 5 1 – 6 pismena i usmena

provjera stečenog znanja

ocjenjivanje stečenog znanja 0 12

* ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija

Page 13: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

10. Obvezatna literatura

Dabić, M., Salamon, D., “Upravljanje znanjem i inovacijama“, 2005.

Trott, P., ”Innovation Management and New Product Development”, Prentice Hall, 2002.

11. Dopunska literatura

Paul R Gamble: Knowledge Management, Kogan Page, 2002. Mohr, J.: Marketing of High-Technology Products and Innovations, Prentice-Hall, 2001. Narayanan, V.K.: Managing Technology and Innovation for Competitive Advantage, Prentice-Hall, 2001. Jolly, V.K.: Commercializing New Technologies: Getting from Mind to Market, Harvard Business School Press, 1997. Arora, A.; A. Fosfuri i A. Gambardella: Markets for Technology: The Economics of Innovation and Corporate Strategy, The MIT Press, 2001.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Studentska anketa.

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof.dr.sc. Sanja Pfeifer

Nastavu izvodi Prof.dr.sc. Sanja Pfeifer

Naziv predmeta Vođenje

Studijski program Diplomski sveučilištni studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Izborni

Godina I

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30 + 0 + 15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Studenti će biti osposobljeni za razumijevanje individualnih razlika u stilovima vodstva generiranih psihosociografskim i

kulturološkim karakteristikama vođa i okoline. Studenti će biti osposobljeni za kritičko promišljanje i primjenu različitih teorija i

modela vodstva u osobnom i organizacijskom okruženju, te oblikovanje efektivnih organizacijskih procesa koji podupiru efektivno

vođenje.

2. Uvjeti za upis predmeta

Nema

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

Page 14: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

1. Analizirati značaj, doprinos i ulogu vođenja i vodstva

2. Kritički sintetizirati teorijski okvir vođenja

3. Identificirati izazove i kritične aspekte upravljanja osobnim liderskim potencijalom

4. Procjenjivati izvore i odnose moći i utjecaja u organizacijskom kontekstu

5. Analizirati aktivnosti u domeni upravljanja promjenama

6. Predlagati specifične aktivnosti u svhu efektivnog upravljanja promjenama u kontekstu poslovnog subjekta

7. Predlagati poboljšanja vezana uz timski rad

8. Predlagati načine efektivne komunikacije, te načine efektivnog rješavanja konfliktnih situacija

4. Sadržaj predmeta

Tematske cjeline kolegija obuhvaćaju slijedeće: Upravljanje vs. vođenje vs. vodstvo; Teorijska perspektiva vođenja; Liderski

potencijal, Moć, autoritet i utjecaj, Vođenje promjene, Vođenje i organizacijska promjena, Vođenje i timski rad, Komunikacija,

emocionalna inteligencija i konflikti.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Student tijekom nastave aktivno participira u nastavi te gradivo polaže putem dva kolokvija i izrađenog seminara. Pristup

integralnom ispitu za studente koji nisu oslobođeni ispita putem kolokvija (kontinuiranog vrednovanja) ostvaruje se u standardnim

ispitnim rokovima.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave

x Aktivnost u nastavi X Seminarski rad x Eksperimentalni rad

Pisani ispit*

x Usmeni ispit* X Esej Istraživanje x

Projekt Kontinuirana provjera znanja

X Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja) 9.Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

Min max

Aktivnost u nastavi

2 1-8 Priprema za sat, rješavanje pojedinačnih zatvorenih problema, tematske rasprave

Kontinurirano vrednovanje pripremljenosti i doprinosa raspravi u obliku dokumentarija

5 15

Izrada i prezentacija seminarskog rada

1 3-7 Istraživanje, suradnički rad, konzultacije s mentorom, pisanje seminara

Ocjena pisanog rada i prezentacije

15 25

Kolokviji (2 kolokvija)

2 1-8 Rješavanje pisanog testa

(esejski odgovori)

Ocjena esejskih odgovora 30 60

Ukupno 5 50 100

* Student koji nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja) ima mogućnost ispit položiti integralno u standardnim ispitnim rokovima.

Page 15: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

10. Obvezatna literatura

1. Northouse, P.G: Leadership: Theory and practice. Sage. London, 2001.

2. Yukl G: Rukovođenje u organizacijama; VI. Izdanje, Slap: Zagreb, 2008.

3. Kotter, J: Vođenje promjena: Naklada Liber: Zagreb, 2009.

11. Dopunska literatura

1. Goleman, D: Working With Emotional Intelligence, Bantam, New York, 2002. 2. Tichy, N.M: The Leadersnhip Engine, Harper Business, New York, 2002. 3. Gardner H., Laskin E.: Leading Minds, Basic Books, USA, 1996. 4. Drucker P. F.: Management Challenges for 21st century, Harper Business, USA, 2001.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Sveučilišna i interna anketa studenta

Opće informacije:

Nositelj predmeta Prof.dr.sc. Josip Mesarić

Nastavu izvodi Prof.dr.sc. Josip Mesarić, Dario Šebalj, mag.oec.

Naziv predmeta Upravljanje projektnim ciklusom

Studijski program Diplomski studij Ekonomska politika i regionalni razvvitak

Status predmeta Izborni

Godina 1

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30P+0V +15S

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

- Identificirati znanja i steći uvid u opća (i posebna) znanja potrebna za upravljanje projektima na način općeprihvaćene dobre prakse

- Usvojiti zajednički (standardizirani) leksikon – rječnik koji se koristi u opisu i praksi PM-a - Razumjeti procese projektnog menadžmenta i njihove međusobne interakcije - Usvojit rad na alatu (računalnom programu) koji se koristi u upravljanju projektima na način općeprihvaćene dobre

prakse

2. Uvjeti za upis predmeta

Upisana prva godina diplomskog studija, i ovaj predmet.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Prepoznati što je projekt i kako prići načinu njegove realizacije

Page 16: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

2. Usvojiti rječnik koji se koristi u problemima upravljanja projektima; kategorizirati projektne organizacije 3. Prepoznati faze u životnom ciklusu projekta; njihove ulazne komponente i ishode pojedinih faza 4. Usvojiti potrebna znanja projektnog menadžmenta za realizaciju pojedine projektne faze 5. Koristiti alat (računalni program) za upravljanje projektom 6. Primijeniti znanja na konkretnom alatu (OpenProj) za upravljanje projektom 7. Zadani projektni problem u cijelosti opisati, dekomponirati u faze i izvesti uz upotrebu projektnog alata

4. Sadržaj predmeta

1. Okviri za projektni menadžment; zašto i kada PM, obuhvat PM-a 2. Projektna područna znanja i procesi projekata; 3. Životni ciklus projeka 4. Procesi inicijalizacije; Procesi planiranja; Procesi izvršenja; Procesi nadzora i kontrole; Procesi zatvaranja 5. Procesne interakcije 6. Mapiranje projektnih znanja na projektne procese 7. Upravljanje integracijom projekta; Razvoj projektne povelje, Razvoj plana upravljanja projektom, Usmjeravanje i

upravljanje izvršenjem, Monitoring i kontrola, Zatvaranje projekta 8. Upravljanje obujmom projekta 9. Upravljanje vremenom projekta 10. Upravljanje troškovima projekta 11. Upravljanje kvalitetom projekta 12. Upravljanje ljudskim resursima na projektu 13. Upravljanje projektnim rizikom 14. Upravljanje nabavom u projektu

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo __konzultacije______

6. Komentari Obrazovanje na daljinu bit će omogućeno od šk.god.2015/2016

7. Obveze studenata

Redovni studenti obvezni su pohađati minimalno 70% predavanja, te skupljati bodove kroz aktivnosti na nastavi, aktivnosti na

seminarima, izradi seminarskog rada, izradi vježbi i zadaća.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave

x Aktivnost u nastavi x Seminarski rad Eksperimentalni rad

Pisani ispit

x Usmeni ispit x Esej Istraživanje

Projekt x Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad x

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

Page 17: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanje s interakcijom sa studentima, rasprave i kontrolna pitanja

2 1 – 4 7

Slušanje, raspravljanje, uočavanje, računanje, crtanje, opisivanje, odgovaranje na kontrolna pitanja; studij literature i nastavnih materijala

Kolokviji, usmeni i pismeni ispiti

12 20

Prezentacija problema i Izrada projekta u timu uz upotrebu projektnog alata OpenProj

2 5 Projektni tim dobiva zadatak kojeg mora riješiti kao projekt; predstavlja zadatak s prijedlogom projektnog rješenja (pisani rad i prezentacija)

Ocjena kvalitete izvedenog projekta i prezentacije problemskog pristupa

12 20

Vježbe na računalima; Ovladavanje alatom za upravljanje projektima OpenProj

1 6 Izrada konkretnog zadatka na pojedinim modulima ERP- MS Dynamics-a;

Broj predanih i odobrenih zadaća

6 10

Ukupno: 5

30 50

10. Obvezatna literatura

1. PMI: Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, (prijevod od: PMBOK Guide 4th Edition), MATE, Zagreb, 2011

2. Gojšić, J., Horvatinčić, K., Jugo, G., Marjnaović, N., Upravljanje projektima (Ilustrirani vodič), Incremedia, Zagreb, 2008

11. Dopunska literatura

1. PMI, PMBOK Guide 4th Edition), Project Management Institute Inc., PE, USA, 2008. 2. Mulachny, R., PMP Exam Preparation, RMC Publication, USA, 2008

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Anketa o provedenim nastavnim aktivnostima i metodama procjenjivanja nakon završetka kolegija.

Page 18: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Opće informacije

Nositelj predmeta dr.sc. Antun Šundalić, red.prof. u trajnom zvanju

Nastavu izvodi dr.sc. Antun Šundalić, red.prof. u trajnom zvanju

Naziv predmeta Poslovna etika

Studijski program Diplomski/smjer Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Izborni

Godina Prva

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Cilj je predmeta u obrazovanju studenata na pitanjima etike i morala, te njihove aplikacije u svijet poslovnih odnosa. Bitno je naglašavanje važnosti etike kako u povijesnom razvoju kapitalizma, tako i u suvremenom globalnom kapitalizmu kojemu je jedno od važnih uporišta u jačanju socijalnog kapitala, kako u nacionalnim tako i u globalnom gospodarstvu. Nadalje, studenti trebaju steći kompetencije u profesiji za koju se obrazuju i odgovornost za njihovu primjenu u struci.

2. Uvjeti za upis predmeta

Uvjeta nema

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Razlikovati razine moralnog i etičkog djelovanja. 2. Opisati činitelje etike u zajednici/kolektivitetu kao i osnovu moralnog djelovanja pojedinca. 3. Analizirati poslovne odluke kroz njihove moguće etičke učinke. 4. Argumentirati slabe strane neetičkog poslovanja u odnosu na etičko. 5. Uspoređivati utjecaj različitih kultura na gospodarski život. 6. Definirati i opisati pravila etičkog kodeksa pri sklapanju poslovnih ugovora. 7. Primjeniti etički kodeks u analiziranju poslovnih odluka 8. Prepoznati značaj povjerenja u poslovnom životu

4. Sadržaj predmeta

Društvo i kultura kao socijalizacijski okvir moralnog djelovanja. Od etike (antropocentrizam) k bioetici (ekocentrizam): održivi razvoj kao nova koncepcija gospodarenja. Etika i moral u funkciji regulacije odnosa u društvu. Društvene institucije i etičke norme, zakoni i pravo kao institucionalno nametnute obveze u etici poslovnog ponašanja. Ljudska prava – samoodređenje, sloboda, vlasništvo, život. Povjerenje i nepovjerenje – kao temelj socijalnog kapitala, kao tipovi odnosa u poduzeću. Etika povjerenja. Odgovornost kao motivirajući činitelj. Etička dimenzija odgovornosti u odnosu poslodavac – posloprimac. Poslovna etika – pojam i određenje.Vrline i načela u poslovnoj etici. Poduzetnička etika – prema gospodarskom poretku, prema duhovno ideologijskom temelju, prema političkom poretku. Etička strana uspješnosti poduzeća: utilitarna, moralna i načela pravednosti. Menedžerska etika i poslovna politika.

Page 19: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Mediji i poslovna etika – uloga medija u oblikovanju javnog mnijenja. Etika u virtualnom svijetu medija. Etika u marketingu i društvena odgovornost. Kodeks etike u poslovanju.

5. Vrste izvođenja nastave

X predavanja X seminari i radionice

vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

X samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________

6. Komentari

7. Obveze studenata Redovito pohađati nastavu. Sudjelovati u radu seminara kroz: 1) aktivno uključivanje u diskusije na seminaru, 2) pisanje zadanih zadaća vezanih uz seminarske teme, 3) prezentiranje seminarskih zadataka u seminaru. Polaganje dva kolokvija tijekom semestra i usmeni ispit ili polaganje ispita na kraju semestra (pisani i usmeni ispit).

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave

X Aktivnost u nastavi Seminarski rad X Eksperimentalni rad

Pisani ispit

X Usmeni ispit X Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana provjera znanja

Referat X Praktični rad

Portfolio

Kolokviji X

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja) 9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanje 2 1, 2, 5, 6 Slušanje, aktivno uključivanje u rasprave i komentare postavljenih pitanja.

Evidencija prisutnosti i aktivnosti u nastavi

10 20

Seminar 0,5 3, 4, 7, 8 Sudjelovanje u radu seminara

Praćenje aktivnosti na seminarima i nastavi

5 10

Seminarski rad 0,5 3, 4, 7, 8 Izlaganje rada, raspravljanje o temi

Ocijeniti pripremljenost izlaganja

5 10

Ispit (ili 2 kolokvija)

2 1 – 8

Pokazivanje stečenog znanja

Ocjenjivanje od 1 do 5 40 60

Ukupno

5 60 100

10. Obvezatna literatura

Klose, Alfred (1996). Poduzetnička etika, Zagreb, Školska knjiga. Bebek, B. – Kolumbić, A. (2000). Poslovna etika, Zagreb, Sinergija. Maclagan, Patrick (1998). Management and Morality, London, SAGE Publications.

Page 20: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

11. Dopunska literatura

Nussbaum, Martha C. (2012). Ne profitu. Zašto demokracija treba humanistiku, Zagreb, AGM.

Zhao, Yong (2012). Sustizati ili voditi. Američko obrazovanje u doba globalizacije, Zagreb, EDUCA. Noe, R.A. –Hollenbeck, J.R. – Gerhart, B. – Wright, P.M. (2006). Menadžment ljudskih potencijala, Zagreb, MATE. Weber, Max (1968). Protestantska etika i duh kapitalizma, Sarajevo, Logos. Fukuyama, Francis (2000). Povjerenje, Zagreb, Izvori. Krkač, K. (2007). Uvod u poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost, Zagreb, MATE – ZŠEM.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Anketa o provedenim nastavnim aktivnostima i metode procjenjivanja nakon završetka kolegija

Opće informacije

Nositelj predmeta dr.sc. Antun Šundalić, red.prof. u trajnom zvanju

Nastavu izvodi dr.sc. Antun Šundalić, red.prof. u trajnom zvanju

Naziv predmeta Uvod u metodologiju znanstvenog rada

Studijski program Diplomski studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Izborni

Godina Prva

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+30

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Studente treba uvesti u znanost kroz jasne odrednice same znanosti, faze znanstveno-istraživačkog procesa, vrste znanstvenih

istraživanja, odrednica znanstvenog i stručnog rada i ostalog potrebnog za što potpunije doživljavanje znanosti. Time će i

znanstveni sadržaji biti metodološki prepoznati kao sastavnice života prirode i društva, kao zakonitosti koje znanost otkriva, njima

prilagođava čovjekove aktivnosti, ili ih kroz čovjekove aktivnosti mijenja.

Stoga je cilj ovoga predmeta četverostruk: 1. Pružiti studentima osnovni uvid u društvenu uvjetovanost proizvodnje znanja i

povijesni razvoj znanosti; 2. Osposobiti studente za korištenje znanstvene literature s kojom se susreću tijekom studija i sve

prisutnijeg cjeloživotnog učenja; 3. Osposobiti studente da društvenim pojavama pristupaju na znanstveni način; 4. Osposobiti

studente za provođenje samostalnih znanstvenih i stručnih istraživanja kroz usvajanje temeljnih istraživačkih metoda i tehnika.

Rezultat toga trebao bi biti i osposobljenost studenata za kvalitetno pisanje seminarskih i završnih radova na svim razinama

obrazovnog procesa.

2. Uvjeti za upis predmeta

Uvjeta nema

Page 21: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. razlikovati znanstveni pristup činjenicama od neznanstvenoga. 2. opisati i razlikovati znanstvene metode i tehnike. 3. analizirati primjenjivost određenih metoda na određene predmete istraživanja. 4. uspoređivati dosege kvantitativnih i kvalitativnih metoda u istraživanju. 5. definirati uzorak istraživanja. 6. argumentirano prezentirati rezultate znanstvenih i stručnih istraživanja. 7. klasicifirati dobivene rezultate istraživanja 8. interpretirati pročitanu znanstvenu literaturu

4. Sadržaj predmeta

O znanju kao teoriji i praksi – različiti pristupi; Znanost i društveni razvoj;

Zadatci znanosti i obrazovanja u suvremenosti, Vrijeme znanosti i inovacija – tehnoznanost, Etička dimenzija razvoja i upotrebe

znanosti, O pozivu znanstvenika u društvu znanja.

Određenje znanosti; Klasifikacija znanosti; Zadatci i obilježja znanosti)

Znanstveno istraživanje; Klasifikacija znanstvenih istraživanja.

Komponente znanstveno-istraživačkog procesa, Istraživačka etika.

Mjerenje i mjerni instrumenti.

Uzorkovanje; Temeljni pojmovi uzorkovanja; Osnovne vrste uzoraka.

Istraživački nacrti; Tipovi istraživačkih nacrta, Korelacijski nacrt, Longitudinalni nacrt, Eksperimentalni nacrt.

Anketna istraživanja.

Kvalitativne metode; Opažanje, Dubinski (kvalitativni) intervju, Studija slučaja, Fokus grupe, Online fokus grupe, Delphi metoda,

Analiza sadržaja.

Klasifikacija znanstvenih radova.

Struktura znanstvenog i stručnog djela.

Pisanje znanstvenog i stručnog djela.

Objavljivanje znanstvenog i stručnog djela.

5. Vrste izvođenja nastave

X predavanja X seminari i radionice

vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

X samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Redovito pohađati nastavu.

Sudjelovati u radu seminara kroz: 1) aktivno uključivanje u diskusije na seminaru, 2) pisanje zadanih zadaća vezanih uz

seminarske teme, 3) prezentiranje seminarskih zadataka u seminaru. Polaganje dva kolokvija tijekom semestra i usmeni ispit ili

polaganje ispita na kraju semestra (pisani i usmeni ispit).

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave X Aktivnost u nastavi Seminarski rad X Eksperimentalni rad

Pisani ispit

X Usmeni ispit X Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana provjera znanja

Referat X Praktični rad

Portfolio

Kolokviji X

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

Page 22: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanje 2 1, 3, 4, 5 Slušanje, aktivno uključivanje u rasprave i komentare postavljenih pitanja.

Evidencija prisutnosti i aktivnosti u nastavi

10 20

Seminar

0,5 2, 4, 6, 7 Sudjelovanje u radu seminara

Praćenje aktivnosti na seminarima i nastavi

5 10

Seminarski rad

0,5 2, 4, 6, 7 Izlaganje rada, raspravljanje o temi

ocjeniti pripremljenost izlaganja 5 10

Ispit (ili 2 kolokvija)

2 1 – 8

Pokazivanje stečenog znanja

Ocjenjivanje od 1 do 5 40 60

Ukupno 5 60 100

10. Obvezatna literatura

Šundalić, A., Pavić, Ž. (2013). Uvod u metodologiju društvenih znanosti, Osijek, Sveučilište J.J.Strossmayera – Ekonomski

fakultet, str. 285.

11. Dopunska literatura

Milas, Goran (2009). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima, Zagreb, Naklada Slap.

Zelenika, Ratko (1998). Metodologija i tehnologija izrade stručnog i znanstvenog rada, Rijeka, Ekonomski fakultet Sveučilišta

u Rijeci.

Liessmann, Konrad Paul (2008). Teorija neobrazovanosti, zablude društva znanja, Zagreb,Naklada Jesenski i Turk.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Anketa o provedenim nastavnim aktivnostima i metode procjenjivanja nakon završetka kolegija

Page 23: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

2. SEMESTAR

Redni

broj

Predmet Nositelj predmeta Satnica ECTS

1. Makroekonomska analiza i politika Prof.dr.sc. Đula Borozan 60 5

2. Ekonomske politike EU Doc.dr.sc. Dražen Koški

Doc.dr.sc. Dražen Ćućić

60 5

3. Ekonomika javnog sektora Doc.dr.sc. Boris Crnković 60 5

4. Izborni predmet smjera 45 5

5. Izborni predmet studija 45 5

6. Izborni predmet smjera 45 5

IZBORNI PREDMETI SMJERA 2. SEMESTRA

Redni

broj

Predmet Nositelj predmeta Satnica ECTS

1. Upravljanje promjenama Prof.dr.sc. Željko Požega 45 5

2. Makromarketing Prof.dr.sc. Mirna Leko-Šimić 45 5

3. Organizacijsko ponašanje Prof.dr.sc. Željko Turkalj

Doc.dr.sc. Ivana Fosić

45 5

4. Digitalno gospodarstvo

Prof.dr.sc. Marijana Zekić Sušac 45 5

Page 24: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Đula Borozan

Nastavu izvodi Prof. dr. sc. Đula Borozan

Naziv predmeta MAKROEKONOMSKA ANALIZA I POLITIKA

Studijski program Diplomski, smjer Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta obvezan

Godina 1.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+5+10

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Temeljni su ciljevi kolegija stjecanje teorijskih i praktičnih znanja iz makroekonomije te daljnje razvijanje modela nužnih za

provođenje makroekonomske analize i procesa oblikovanja i vrednovanja učinaka makroekonomske politike. Naglasak je dan na

izučavanje kako problematike povezane s dugoročnim gospodarskim rastom, tako i s kratkoročnim ekonomskim fluktuacijama i

njihovim makroekonomsko-političkim implikacijama.

2. Uvjeti za upis predmeta

-

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. odabrati prave makroekonomske modele za rješavanje specifične makroekonomske problematike

2. razumjeti ulogu štednje, pučanstva i tehnološkog progresa, te znanja i ljudskog kapitala u ostvarenju gospodarskog rasta

3. integrirati saznanja o ponašanju gospodarstva tijekom vremena

4. analizirati dinamične učinke šokova i makroekonomsko-političkih promjena na output i inflaciju te druge endogene varijable

5. razumjeti uzroke, obilježja i posljedice, kao i ulogu makroekonomske politike u razdobljima makroekonomskih poremećaja

5. odabrati pravilan politički miks za rješavanje problema narušene unutarnje i vanjske ravnoteže

7. vrednovati učinke i kritički preispitati domete makroekonomske politike tijekom različitih vremenskih razdoblja te u okviru

različitih deviznih režima

4. Sadržaj predmeta

1. Gospodarstvo u razdoblju od kratkoročja do dugoročja.

IS-LM model i tržište roba i novca. Izvođenje AD jednadžbe. WS-PS model i tržište rada. Izvođenje AS jednadžbe. AS-AD model. Učinci makroekonomske politike.

Mundell-Flemingov model u uvjetima fiksnog i fleksibilnog deviznog tečaja - tržište roba i novca u otvorenoj privredi. Učinci makroekonomske politike.

Gospodarski rast. Modeli rasta. 2. Proširenja

Dinamičan AS-AD model. Ekonomske fluktuacije i poremećaji.

Makroekonomija otvorene privrede. Platna bilanca. Politika vanjske i unutarnje ravnoteže. 3. Makroekonomska politika – sinteza, proširenje i debata.

Fiskalna politika. Državni proračun i makroekonomska performanca. Posljedice deficita i duga.

Monetarna politika. Monetarna politička dilema.

Page 25: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________

6. Komentari U okviru predmeta potiče se kod studenata primjena sustavnog i modelskog pristupa u analiziranju ekonomskih pojava, problema i vrednovanja makroekonomske politike i performance.

7. Obveze studenata

Redovito i aktivno sudjelovanje u nastavi te izvršavanje svih zadanih obveza.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave x Aktivnost u nastavi x Seminarski rad

Eksperimentalni rad

Pisani ispit

x Usmeni ispit x Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana provjera znanja

x Referat Praktični rad

Portfolio Problemski zadaci (domaće zadaće)

x

1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi (ukupno 100)

Min. Max.

Predavanja 1,5 1-7 Samostalno učenje kao priprema za svaki sat

nadolazeće nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi

Kolokviji 44 85

Vježbe 0,2 1-6 Individualno rješavanje zadataka, rad u grupi,

komentiranje i sugestije

Priprema za kolokvij 3 7

Seminar 0,3 2-7 Uspoređivanje i komentiranje dobivenih zadataka s

aktualnim stanjem u svijetu i Hrvatskoj

Domaće zadaće 3 6

Provjera znanja

3 1-7 Samostalno učenje Nastava 1 2

Ispit (pismeni + usmeni)* 51 100

Napomena: ukoliko se studenti uključe u sustav kolokviranja, konačna ocjena će biti formirana na temelju ocjena iz dva kolokvija. Prikupljeni bodovi iz svih drugih izvora (osim kolokvija) služit će kao korektiv (prema dolje ili gore) ocjeni dobivenoj na kolokvijima. * Ukoliko se studenti ne uključe u sustav kolokviranja koji će se odvijati tijekom redovne nastave, ili ukoliko ne uspiju kolokvirati, moći će pristupiti ispitima koji će se sastojati od pismene i usmene provjere znanja, a koji će biti održavani u redovnim ispitnim rokovima.

1.10. Obvezatna literatura

* Blanchard, O.: Makroekonomija, hrvatsko izdanje, Mate d.o.o., Zagreb, 2011.

* Borozan, Đ.: Makroekonomija, EFOS, Osijek, 2012.

* Mankiw, G.M.: Macroeconomics, Worth Puhlishers, New York, 2012.

1.11. Dopunska literatura

* Blanchard, O., Johnson, D.R.: Macroeconomics, Pearson, 2012. * Romer, D.: Advanced Macroeconomics, New York, McGraw Hill/Irwin, 2011.

Page 26: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

* Borozan, Đ.: Priručnik za vježbe iz makroekonomije, EFOS, Osijek, 2012. * zabilješke s predavanja

1.12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Regulirano internim aktima fakulteta. K tome, kontinuirani razgovori sa studentima tijekom i nakon izvođenja nastave u cilju

prikupljanja informacija o mogućnostima unaprjeđenja iste.

Opće informacije

Nositelj predmeta Doc. dr. sc. Dražen Koški

Nastavu izvodi Doc. dr. sc. Dražen Koški

Naziv predmeta Ekonomske politike Europske unije

Studijski program Diplomski sveučilišni studij – Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Obvezni predmet smjera

Godina 1.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

1. Pružiti studentima znanja o razlici između pojedinačnih i društvenih preferencija

2. Izložiti studentima ulogu društvenih preferencija u ekonomskoj politici

3. Osposobiti studente za interpretaciju tržišnih manjkavosti s mikroekonomskoga i makroekonomskoga aspekta

4. Osposobiti studente za interpretaciju „ne-tržišnih“ manjkavosti

5. Pružiti studentima znanja o elementima normativne i pozitivne teorije ekonomske politike

6. Naučiti studente predvidjeti učinke primjene pojedinih instrumenata mikroekonomske i makroekonomske politike na postavljene

ciljeve

2. Uvjeti za upis predmeta

Ostvareno pravo upisa na prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. razlikovati pojedinačne i društvene preferencije

2. objasniti ulogu društvenih preferencija u ekonomskoj politici

3. argumentirano raspravljati o elementima normativne i pozitivne teorije ekonomske politike

4. interpretirati tržišne manjkavosti s mikroekonomskoga aspekta

5. interpretirati tržišne manjkavosti s makroekonomskoga aspekta

6. interpretirati „ne-tržišne“ manjkavosti

7. predvidjeti učinke pojedinih instrumenata mikroekonomske politike na postavljene ciljeve

8. predvidjeti učinke pojedinih instrumenata makroekonomske politike na postavljene ciljeve

Page 27: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

4. Sadržaj predmeta

1. Pojedinačne preferencije i društvene preferencije

2. Društvene preferencije i institucije

3. Tržišne manjkavosti: mikroekonomski aspekti

4. Tržišne manjkavosti: makroekonomski aspekti

5. Normativna teorija ekonomske politike

6. „Ne-tržišne“ manjkavosti: elementi pozitivne teorije ekonomske politike

7. Mikroekonomska politika za efikasnost

8. Politika preraspodjele i optimalno oporezivanje

9. Makroekonomski ciljevi i monetarna politika

10. Makroekonomski ciljevi i fiskalna politika

11. Dohodak i politike cijena

12. Politike bilance plaćanja

13. Ekonomske politike u otvorenoj ekonomiji

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70 % održanih sati nastave.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave X Aktivnost u nastavi X Seminarski rad X Eksperimentalni rad

Pisani ispit

X Usmeni ispit X Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

Page 28: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja i seminarska

nastava

2 1-8 Slušanje, raspravljanje, računanje

Nazočnost na nastavi - -

Seminarski rad 0,5 2-8 Pisanje i prezentacija seminarskoga rada

Praćenje kvalitete seminarskoga rada

0 10

Aktivnost na predavanjima i

seminarskoj nastavi

0,25 1-8 Raspravljanje o prethodno pročitanome

tekstu

Praćenje kvalitete rasprave, prezentiranja ideja i kritičkoga

mišljenja

- -

Kolokvij/ispit 2,25 1-8 Pripremanje kolokvija/ispita

Ocjenjivanje pisanoga kolokvija i pisanoga i

usmenog ispita

60 90

Ukupno 5 60 100

10. Obvezatna literatura

1. Predavanja iz Ekonomskih politika Europske unije u tekućoj nastavnoj godini

2. Acocella, N.: „Počela ekonomske politike – vrijednosti i tehnike“, Mate, Zagreb, 2005.

11. Dopunska literatura

1. Sharma, S.; Tomić, D.: „Ekonomska politika i makroekonomski menadžment“, Mikrorad, Zagreb, 2012.

2. Crkvenac, M.: „Ekonomska politika“, Informator, Zagreb, 1997.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Regulirano je internim aktima fakulteta.

Page 29: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Opće informacije

Nositelj predmeta doc.dr.sc. Boris Crnković

Nastavu izvodi doc.dr.sc. Boris Crnković

Naziv predmeta Ekonomika javnog sektora

Studijski program Diplomski studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Obvezni predmet

Godina I. godina

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Ovaj predmet upoznaje student s ekonomikom javnog sektora odnosno pitanjem uloge države u funkcioniranju gospodarskog

sustava. Predmet je sadržajno usredotočen na teorijske aspekte ekonomike javnog sektora, kao in a niz tema vezane uz

svakodnevnu primjenu navedene teorije.

2. Uvjeti za upis predmeta

-

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Primijeniti mikroekonomsku teoriju u procesu donošenja odluka u javnom sektoru.

2. Objasniti pojmove javnih dobara i eksternalija te potrebu državne intervencije koristeći mikroekonomsku analizu.

3. Primijeniti ekonomsko razmišljanje u analizi određenih suvremenih ekonomskih problema.

4. Objasniti razloge za državnu intervenciju u gospodarstvu kao i nedostatke te intervencije.

5. Analizirati učinke vladine intervencije na tržištu na učinkovitost i raspdjelu.

6. Prepoznati situacije koje mogu dovesti do zakazivanja tržišta kao i oe koji dovode do zakazivanja vladine intervencije na

tržištu

4. Sadržaj predmeta

1. Uvod u ekonomiku javnog sektora.

2. Javni sektor u tržišnom gospodarstvu,

3. Tržišna efikasnost

4. Nesavršenost tržišta

5. Efikasnost i pravičnost,

6. Javna dobra i privatna dobra koja pruža javni sektor,

7. Državna intervencija

8. Javni izbor

9. Proizvodnja od strane javnog sektora

10. Privatizacija javnog sektora

11. Eksternalije i životna sredina

12. Analiza politike javnih rashoda,

13. Cost-benefit analiza,

14. Zdravstvena zaštita,

Page 30: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

15. Obrana i tehnologija

16. Socijalno osiguranje

17. Programi socijalne pomoći i preraspodjela nacionalnog dohotka,

18. Obrazovanje

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________

6. Komentari -

7. Obveze studenata

Obveze studenata u okviru kolegija odnose se na redovito pohađanje nastave i seminara koje je određeno prema Pravilniku o

studiranju. Redovito pohađanje predavanja i seminara omogućuje polaganje dva kolokvija čime se stječe pravo oslobađanja od

ispita. Studenti koji ne polože kolokvije pristupaju pisanom i usmenom ispitu. Studenti su obvezni izraditi pisani seminarski rad.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave x Aktivnost u nastavi Seminarski rad x Eksperimentalni rad

Pisani ispit*

x Usmeni ispit x Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana provjera znanja

x Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 1,5 1-6 Pohađanje predavanja Nazočnost na nastavi 0 0

Seminari 0,5 1-6 Pohađanje seminara Nazočnost na nastavi

0 0

Izrada seminarskog rada

1 1-6 Samostalna (ili grupna) izrada seminarskog rada

Ocjena seminarskog rada 0 33,33

Kolokviji (dva kolokvija)

2

1-6 Samostalno učenje Pisani test 0 66,67

Ispit* 2

1-6 Samostalno učenje Pisani test i usmeni ispit 0 66,67

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

10. Obvezatna literatura

1. J. Stiglitz, Economics of the Public Sector, Norton, New York, 2015. 2. Ott, K., Kesner-Škreb, M., Bajo, A., Bejaković, Z. i Bubaš, Z. (2002). Ekonomika javnog sektora : stanje, problemi i

moguća rješenja, Institut za javne finacije

11. Dopunska literatura

1. Holcombe, R. (2006). Public Sector Economics, Pearson Education

2. Richard W. T. (2008). Public Sector Economics, Palgrave Macmillan

Page 31: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

1. Interna evaluacija na razini Ekonomskog fakulteta u Osijeku

2. Interna evaluacija na razini Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Opće informacije

Nositelj predmeta prof. dr. sc. Antun Šundalić

Nastavu izvodi izv. prof. dr. sc. Željko Požega

Naziv predmeta Upravljanje promjenama

Studijski program Diplomski studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta izborni

Godina II.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

- usvojiti temeljna znanja, vještine i procese iz područja upravljanja promjenama te znati uspostaviti i provesti proces

promjene u poduzeću

- rješavati probleme prilikom procesa vođenja promjena i primjeniti tehnike upravljanja promjenama u različitim radnim

kontekstima

- steći temelje za daljnju formalnu i neformalnu edukaciju iz menadžmenta promjenama

2. Uvjeti za upis predmeta

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. prepoznati temeljne teorijske i aplikativne probleme upravljanja promjenama u suvremenim organizacijama

2. znati osnovne modele upravljanja promjenama i njihovu primjenu u poslovnoj praksi

3. osmisliti korake u procesu upravljanja promjenom u poduzeću

4. izraditi strategiju upravljanja promjenom u poduzeću

5. ustrojiti plan komunikacije u procesu upravljanja promjenom u poduzeću

6. uspostaviti plan učenja u procesu upravljanja promjenom u poduzeću

7. napraviti sustav motivacije i plan nagrađivanja zaposlenika u procesu upravljanja promjenom u poduzeću

8. znati različite organizacijske pristupe u procesu restrukturiranja poduzeća

4. Sadržaj predmeta

- osnove promjena

- koraci prema promjeni

- proces promjene

- vođenje promjena

Page 32: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

- menadžment potpune kvalitete

- reinžinjering poslovnih procesa

- restrukturiranje poduzeća

- organizacijske strukture društva znanja

5. Vrste izvođenja nastave

X predavanja X seminari i radionice

vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

X samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Obveze studenata u okviru kolegija odnose se na redovito pohađanje nastave i seminara koje je određeno prema Pravilniku o

studiranju. Redovito pohađanje predavanja i seminara omogućuje polaganje dva kolokvija. U okviru predavanja, seminara i

radionica studenti su obvezni rješavati zadatke, prezentirati slučajeve iz prakse i studijske literature te sudjelovati u raspravama,

uočavanju i rješavanju problema u predočenim studijama slučajeva i sl.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave x Aktivnost u nastavi x Seminarski rad

x Eksperimentalni rad

Pisani ispit

x Usmeni ispit x Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja) 9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

pohađanje i aktivnost u

nastavi

2 1 - 8 sudjelovanje u raspravama i grupno rješavanje poslovnih

slučajeva

rasprava, rješavanje zadataka, prezentiranje

0 5

kolokvij I 1,25 1 – 8 kontinuirana provjera znanja

pisani ispit 0 10

kolokvij II 1,25 1 – 8 kontinuirana provjera znanja

pisani ispit 0 10

seminarski rad 0,5 7 seminarski rad ocjenjivanje timskih zadaća i prezentacija

0 5

cjeloviti ispit * 5 1 - 8 pismena i usmena

provjera stečenog znanja

ocjenjivanje stečenog znanja 0 12

* ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija

10. Obvezatna literatura

Buble, M., “Management“, Ekonomski fakultet, Split, 2000.

Kotter, J. P., “Vođenje promjena“, Lider, Zagreb, 2009.

Luecke, R., “Upravljanje promjenama i tranzicijom“, Faber & Zgombić plus, Zagreb, 2004.

Potts, R., Lamarsh, J., “Uspješno poslovanje – upravljanje promjenom do uspjeha – provođenje promjene do optimalnog

rasta i maksimalne učinkovitosti“, Školska knjiga, Zagreb, 2005.

Požega, Ž., “Menadžment ljudskih resursa – upravljanje ljudima i znanjem u poduzeću“, Ekonomski fakultet u Osijeku,

Page 33: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Osijek, 2012.

Senge, P., Kleiner, A., Roberts, C., Ross, R., Roth, G., Smith, B., “Ples promjene – izazovi u razvoju učećih organizacija“,

Mozaik knjiga, Zagreb, 2003.

11. Dopunska literatura

Bebek, B., “Integrativno vodstvo – Leadership“, Sinergija, Zagreb, 2005. Certo, S. C., Certo, S. T., “Moderni menadžment“, deseto izdanje, Mate, Zagreb, 2008.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Studentska anketa.

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić

Nastavu izvodi Prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić. Doc.dr.sc. Helena Štimac

Naziv predmeta Makromarketing

Studijski program Diplomski studij, smjer Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Izborni smjera

Godina 4.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30P+0V+ 15S

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Upoznavanje s koncepcijom makromarketinga i razumijevanje specifičnosti funkcioniranja i uloge marketinga u društvu, te analiza

primjene marketinga za potrebe ekonomske politike države u vanjskim i unutarnjim odnosima.

2. Uvjeti za upis predmeta

Upisana prva godina diplomskog studija, i ovaj predmet.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. definirati pojam, razvoj i specifičnosti makromarketinga u odnosu na mikromarketing

2. analizirati elemente makromarketinga i njihovo djelovanje u datom okruženju

3. identificirati i analizirati područja i aktivnosti unutarnjeg i vanjskog makromarketinga

4. analizirati specifičnosti marketing strategije i marketing programa u funkciji ostvarivanja društvenih promjena

5. diskutirati primjenu makromarketinga u specifičnim društvenim područjima i problemima

Page 34: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

4. Sadržaj predmeta

1. Pojam makromarketinga i njegovo definiranje u sustavu znanosti.

2. Elementi makromarketinga

3. Okruženje makromarketinga

4. Vanjski makromarketing

5. Unutarnji makromarketing

6. Odnosi makro i mikromarketinga

7. Posebna područja primjene makromarketinga: etika u medicini: potražnja za organima, liječenje AIDS-a; utjecaj oglašavanja na

društvo; održiva potrošnja; problemi gladi i pretilosti, Wall-Mart efekt, prednosti i nedostatci globalizacije za društvo; korupcija;

kreiranje imagea zemlje.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo __konzultacije______

6. Komentari

7. Obveze studenata

Redovni studenti obvezni su pohađati nastavu, te skupljati bodove kroz aktivnosti na nastavi, aktivnosti na seminarima, analizi

case study-ja i zadaća.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave x Aktivnost u nastavi x Seminarski rad

x Eksperimentalni rad

Pisani ispit

x Usmeni ispit x Esej Istraživanje

Projekt x Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad x

Portfolio

Kolokviji x

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

Page 35: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanje i seminarska nastava s interakcijom sa studentima

2 1-5 Slušanje, raspravljanje Prisustvo na nastavi 5 10

Seminar 0,5 2-5 Izrada i prezentiranje seminarskog rada – case study, projekt

Ocjenjivanje seminarskog rada –case study i projekt

10 20

Aktivnost na predavanjima i seminarskoj nastavi

0,5 1-5 Raspravljanje uz kritičko razmišljanje, prezentiranje, predlaganje rješenja

Praćenje broja i kvalitete aktivnosti na seminarima i nastavi

10 20

Kolokviji / Ispit 2 1-5 Polaganje kolokvija / ispita Ocjenjivanje pismenog ispita/kolokvija

25 50

Ukupno: 5

50 100

10. Obvezatna literatura

1. Sharp, A.M. et al.. Economics of Social Issues, Irwin McGraw-Hill, 1998.

2. Grbac, B:. Identitet marketinga, Ekonomski fakultet Rijeka, 2006.

3. Predavanja i vezani članci

11. Dopunska literatura

1. Donovan, R., Henley, N.: Principles and Practice of Social Marketing, Cambridge University Press, 2010.

2. Chonko, L.B.: Ethical Decision Making in Marketing, Sage, 1995.

3. Bhattacharya, C.B- et al.: Leveraging Corporate Social Responsibility, Cambridge University Press 2011.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Anketa o provedenim nastavnim aktivnostima i metodama procjenjivanja nakon završetka kolegija.

Page 36: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof.dr.sc. Željko Turkalj i doc.dr.sc. Ivana Fosić

Nastavu izvodi Prof.dr.sc. Željko Turkalj; doc.dr.sc. Ivana Fosić; Ana Živković mag.oec.

Naziv predmeta Organizacijsko ponašanje

Studijski program Diplomski sveučilišni studij – smjer Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Izborni

Godina 1.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Upoznavanje s teorijom organizacijskog ponašanja i razumijevanje značenja pojedine razine organizacijskog ponašanja, te stjecanje specijalističkih znanja o načinima primjene elemenata organizacijskog ponašanja u pojedinim gospodarskim djelatnostima.

2. Uvjeti za upis predmeta

Nema posebnih uvjeta za upis predmeta.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći: 1. Objasniti i demonstrirati znanja iz područja organizacijskog ponašanja 2. Integrirati znanja te rasuđivati na temelju nepotpunih ili ograničenih informacija 3. Primijeniti stečena znanja i rješavanje problema iz područja organizacijskog ponašanja u novim ili nepoznatim praktičnim

situacijama 4. Argumentirano komunicirati stečena znanja zainteresiranim stranama 5. Posjedovati vještine učenja novih saznanja kroz proces cjeloživotnog obrazovanja

4. Sadržaj predmeta

Uvod u predmet. Mogućnosti oblikovanja organizacijskog ponašanja. Elementi organizacijskog ponašanja. Utjecaj organizacijskih obilježja na ponašanje pojedinaca i skupina. Motivacija. Procesno i sadržajno određenje motivacije. Osjećaji i stavovi. Razumijevanje grupnih interakcija. Komuniciranje u organizacijskom kontekstu. Individualna percepcija i kolektivna akcija. Izgradnja timskih odnosa. Sukobi u organizaciji. Politički odnosi u organizaciji. Izvori autoriteta i odnosi moći. Teorije vođenja i stilovi vođenja. Organizacijski sustav. Organizacijska dinamika i razvoj organizacije.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________

6. Komentari

7. Obveze studenata Obveze studenata sastoje se u redovitom pohađanju nastave, sudjelovanju u timskom radu koji obuhvaća izradu i prezentaciju seminarskog rada na zadanu temu. Aktivnost na nastavi boduje se odgovarajućem brojem bodova kroz sudjelovanje u raspravama, grupno rješavanje poslovnih slučajeva, samostalno pripremanje i rješavanje zadataka, te pisanje eseja na zadanu temu i zadaća. Bodovi ostvareni kroz pohađanje i aktivnost na nastavi pribrajaju se bodovima ostvarenim putem dvaju kolokvija i seminarskog rada. Navedene aktivnosti oslobađaju studenta obveze pristupanja integralnom ispitu.

Page 37: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave X Aktivnost u nastavi X Seminarski rad X Eksperimentalni rad

Pisani ispit

X Usmeni ispit X Esej X Istraživanje

Projekt Kontinuirana provjera znanja

X Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja) 9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Pohađanje i aktivnost u nastavi

2 1-5 Sudjelovanje u raspravama i grupno rješavanje poslovnih slučajeva, esej, zadaće

Rasprava, rješavanje zadataka, prezentiranje

18 30

Kolokvij 1. i 2. 2,5 1-5 Kontinuirana provjera znanja

Pisani ispit (15 pitanja) 36 60

Seminarski rad i prezentacija

0,5 1-5 Seminarski rad Ocjenjivanje timskih zadaća i prezentacija

6 10

Ukupno 5 60 100

Integralni ispit (pisani/usmeni)*

5 1-5 Pismena i/ili usmena provjera stečenog znanja

Ocjenjivanje stečenog znanja

60 100

*Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija(kontinuirana provjera znanja)

10. Obvezatna literatura

1. Robbins, S. P., Judge, T. A.: „ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE“, izdavač MATE, Zagreb, 2009. 2. Robbins, S. P.: „BITNI ELEMENTI ORGANIZACIJSKOG PONAŠANJA“, izdavač MATE Zagreb, 1992

11. Dopunska literatura

1. Martin, J.: Organizational Behaviour; Second edition; Thompson Learning; 2001. god.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Sveučilišna i interna anketa studenta

Page 38: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac

Nastavu izvodi Prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac, Adela Has, mag.oec.

Naziv predmeta Digitalno gospodarstvo

Studijski program Diplomski studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Izborni

Godina 1

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30P+15V+0S

OPIS PREDMETA

1.Ciljevi predmeta

Naučiti studente koncepte i način funkcioniranja elektroničkog poslovanja na tri razine: (1) strateškoj razini – naučiti značaj informacija i e-poslovanja za postizanje konkurentske prednosti, (2) upravljačkoj razini – naučiti modele tržišta i modele poslovanja, njihov način funkcioniranja, upravljanje njima, te metrike za ocjenjivanje uspješnosti modela e- poslovanja I (3) operativnoj razini – upoznavanje s tehnologijama i alatima koji se koriste u e –poslovanju. Specifične kompetencije razvijaju se u okviru vježbi kroz izradu projektnih zadataka prema preferencama studenata.

2. Uvjeti za upis predmeta

Nema.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Objasniti osnovne pojmove vezane uz digitalno gospodarstvo (obilježja nove ekonomije, modeli nove ekonomije, virtualni lanac vrijednosti, e-poslovanje, koraci strateškog planiranja e-poslovanja, faze e-poslovanja, prednosti i nedostaci e-poslovanja, modeli e-tržišta, modeli e-poslovanja, tehnologije za izradu sustava e-poslovanja, struktura i dizajn web mjesta, upotrebljivost web mjesta, metrike za mjerenje uspješnosti web mjesta, podsustavi e-poslovanja, sigurnost e-poslovanja, mobilno poslovanje i drugi pojmovi obrađeni kroz nastavu).

2. Objasniti značenje napisanih naredbi za izradu web sjedišta u alatu koji se obrađuje na nastavi. 3. Objasniti postupak izrade, testiranja i implementacije web sjedišta ili drugog sustava e-poslovanja. 4. Izraditi (stvoriti) web sjedište za zamišljenu ili stvarnu tvrtku koje će imati zadane funkcionalnosti prema uputama danim

na nastavi. 5. Izraditi (stvoriti) web sjedište za zamišljenu ili stvarnu tvrtku složenijeg tipa sa dodatnim funkcionalnostima (prema

vlastitom dodatnom istraživanju literature). 6.

4. Sadržaj predmeta

1. Koncepti digitalnog gospodarstva. Glavna obilježja nove, digitalne ekonomije. Uloga informacijsko-komunikacijske tehnologije i Interneta u novoj ekonomiji. Informacije i znanje kao glavni resurs poslovanja. Modeli nove ekonomije. Modularna i virtualna organizacija. Virtualni lanac vrijednosti. Mjerenje neopipljivih resursa. Informacije dodaju vrijednost. Menadžment znanja.

2. Prijelaz na elektroničko poslovanje. Pojam e-poslovanja. Vrste e-poslovanja. Strateško planiranje e-poslovanja. Prijelaz na e-poslovanje. Faze razvoja e-poslovanja. Prednosti i nedostaci e-poslovanja. Kroz vježbe se izrađuje strategija prijelaza na e-poslovanje na primjerima.

3. Modeli elektroničkih tržišta. Pojam e-tržišta. Funkcije e-tržišta. Razlika između tradicionalnih i e-tržišta. Sudionici i kategorije e-tržišta. Modeli e-tržišta: B2C, B2B, B2G, C2C i dr.

Page 39: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

4. Poslovni modeli e-poslovanja. Koncept poslovnog modela u novoj ekonomiji. Vrste poslovnih modela kod e-poslovanja: posrednički ili model prodaje, proizvodni, promocijski, model agregiranja i posredovanja informacijama, model povezivanja ili članski model, model poslovne zajednice, model pretplate, model mobilnog poslovanja. Kako izabrati odgovaraju model e-poslovanja.

5. Tehnološka podloga sustava e-poslovanja. Tehnologije za izradu sustava e-poslovanja.Troslojna arhitektura sustava e-poslovanja (front-end, srednji sloj, back-end). CMS alati za upravljanje web mjestom. Web 2.0 i Web 3.0 koncepti. Wiki alati, blog alati, forumi, RSS, mashup alati i drugi za interaktivnost web mjesta.

6. Upotrebljivost (usability) web mjesta. Koraci u izradi web mjesta. Struktura web mjesta. Upotrebljivot web mjesta. Grafički dizajn web mjesta. Kroz vježbe se određuje upotrebljivost, struktura I dizajn web mjesta.

7. Mjerenje uspješnosti web mjesta. Metrika poslovnih modela e-poslovanja. Financijski, funkcijski, infrastrukturni pokazatlji uspješnosti web mjesta. Alati za analizu posjećenosti i aktivnosti web mjesta.

8. Podsustavi e-poslovanja, e-dokumenti (E-račun). Podsustavi (moduli) sustava e-poslovanja. SCM i e-nabava. Sustav za upravljanje proizvodnjom/uslugama. CRM i e-prodaja. Elektronički dokumenti i transakcije (e-narudžba, e-račun). Uporaba e-računa.

9. Sigurnost e-poslovanja. Upravljanje rizicima narušavanja sigurnosti u eposlovanju. Načini ugrožavanja sigurnosti e-poslovanja. Mehanizmi i tehnike zaštite (sigurnosne mjere) e-poslovanja. Identifikacija, autentikacija i autorizacija. Zaštita intraneta. Mjere antivirusne zaštite. Zaštita tajnosti podataka (kriptografija). Zaštita privatnosti korisnika.

10. Mobilno poslovanje. Značaj mobilnog poslovanja. Kako se provodi mobilno poslovanje – hardver i softver mobilnog poslovanja. Mobilno bankarstvo. Mobilno plaćanje. SMS bankarstvo. Uređaji za autorizaciju putem mobilnog uređaja. Prednosti i nedostaci mobilnog poslovanja.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________

6. Komentari

Tijekom semestra, osim predavanja izvode se vježbe na računalima, kroz koje se studenti najprije analiziraju web sjedišta tvrtki na primjerima, zatim se upoznaju sa strateškim planiranjem, dizajniranjem i izradom web sjedišta u CMS alatu WordPress kroz rad na primjeru. Na kraju studenti rješavaju samostalni zadatak izrade web sjedišta za stvarnu ili zamišljenu tvrtku, ocjenjuju uspješnost i daju prijedloge za poboljšanja.

7. Obveze studenata

Prisustvovati predavanjima i vježbama

Izraditi vježbe uz pomoć nastavnika na satu i danim uputama na web stranici kolegija

Izraditi samostalni zadatak u timu ili samostalno, prema uputama web na stranici kolegija

Polagati pismeni ispit (podijeljen u dva kolokvija)

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave

X Aktivnost u nastavi X Seminarski rad Eksperimentalni rad

Pisani ispit

X Usmeni ispit Esej Istraživanje

Projekt X Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

Page 40: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 2 1-3

Prisutnost uz aktivno sudjelovanje

Evidencija uz kratku provjeru znanja bez ocjenjivanja

(kvizovi)

0 0

Vježbe 1 1-4 Izrada vježbi na računalu zajedno s

nastavnikom

Evidencija uz provjeru ispravnosti vježbi i

razumijevanja

0 0

Samostalni projektni zadatak

1 3-5 Izrada i prezentacija vlastitog sustava e-

poslovanja

Bodovanje samostalnog zadatka uz usmeno ispitivanje

razumijevanja modela

30 50

Pismeni kolokviji (2 kolokvija) ili završni ispit

1 1-5 Pismena provjera

znanja

15 pitanja u svakom kolokviju (ili 30 pitanja u završnom ispitu) grupirana prema

ishodima učenja: - 20 pitanja za ishod

učenja 1-3 - 10 pitanja za ishod

učenja 4-5

60

60

0

100

80

20

Ukupno 5 90 150

10. Obvezatna literatura

Zekić-Sušac, M., Digitalno gospodarstvo, Nastavni materijali, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište u Osijeku, http://www.efos.unios.hr/digitalno-gospodarstvo, 2015.

Spremić, M., Menadžment i elektroničko poslovanje, Narodne novine, Zagreb, 2004.

Panian, Ž., Izazovi elektroničkog poslovanja. Narodne novine, Zagreb, 2002.

11. Dopunska literatura

Andam, Z. R., E - commerce and E - business, http://en.wikibooks.org/wiki/E - Commerce_and_E - Business, e - knjiga (full - text), 15.01.2012.

Gates, B., Poslovanje brzinom misli, Izvori, Zagreb, 1999.

HAMAG Invest, E - poslovanje, http://www.hamag.hr/baza - znanja/upravljanje - poslom/elektronicko - poslovanje.html , 18.02.2013.

Ministarstvo gospodarstva, E - poslovanje, http://www.mingo.hr/default.aspx?id=3211, 18.02.2013.

Ministarstvo poduzetništva i obrta, E - poslovanje za konkurentnost malih i srednjih poduzetnika, priručnik, http://www.eposlovanje.eu/images/stories/downloads/e - prirucnik.pdf , 18.02.2013.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Studentska anketa Sveučilišta, Studentska anketa Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Page 41: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

3. SEMESTAR

Redni

broj

Predmet Nositelj predmeta Satnica ECTS

1. Regionalna politika i razvitak Doc.dr.sc. Nataša Drvenkar 60 5

2. Industrijska ekonomika i politika Prof.dr.sc. Vladimir Cini

Doc.dr.sc. Nataša Drvenkar

60 5

3. Agrarna politika i ruralni razvitak Doc.dr.sc. Boris Crnković 60 5

4. Izborni predmet smjera 45 5

5. Izborni predmet smjera 45 5

6. Izborni predmet studija 5

IZBORNI PREDMETI SMJERA 3. SEMESTRA

Redni

broj

Predmet Nositelj predmeta Satnica ECTS

1. Urbana ekonomija Doc.dr.sc. Boris Crnković

Doc.dr.sc. Jerko Glavaš

45 5

2. Upravljanje javnim i neprofitnim

organizacijama

Doc.dr.sc. Julija Perić 45 5

3. Poslovne simulacije Prof.dr.sc. Marijana Zekić Sušac 45 5

4. Strategija konkurentnosti Prof.dr.sc. Đula Borozan 45 5

Page 42: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Opće informacije

Nositelj predmeta Doc.dr.sc. Nataša Drvenkar

Nastavu izvodi Doc.dr.sc. Nataša Drvenkar

Naziv predmeta Regionalna politika i razvitak

Studijski program Diplomski sveučilišni studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Obvezni predmet;

Godina 2. godina/ I. semestar

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5 (150 sati)

Broj sati (P+V+S)

3+0+1 (45 + 0 + 15)

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Gradivo koje je obuhvaćeno ovim predmetom rezultat je sinergije teorijskih i praktičnih znanja kako bi studenti dobili cjelovitu sliku

stanja hrvatskog gospodarstva, regionalnih razvojnih pitanja, načina efikasnog regionalnog planiranja, ali i šireg aspekta

regionalnih tema koje su obilježene utjecajem aktualnih svjetskih trendova i utjecaja globalizacije.

Polaganjem predmeta Regionalna politika i razvitak studenti će biti osposobljeni za:

1) razumijevanje temeljnih pojmova, principa i pojava u planiranju regionalnog razvoja zemlje,

2) kritičku analizu i razumijevanje dinamičkih razvojnih procesa i performansi hrvatskog gospodarstva i utjecaju na

regionalno gospodarstvo i

3) primjenu usvojenih temeljnih znanja i vještina u daljnjem akademskom razvoju.

2. Uvjeti za upis predmeta

Satus redovnog studenta upisanoga na drugu godinu diplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Objasniti i razumjeti temeljne pojmove, principe i pojave u planiranju regionalnog razvoja zemlje.

2. Utvrditi utjecaj mjera nacionalne ekonomske politike na gospodarski rast i razvoj regija uzimajući u obzir mjere regionalne

politike EU.

3. Identificirati i argumentirati interakcije između suvremenih trendova i pojava iz okruženja te razumjeti njihov utjecaj na

regionalno gospodarstvo, hrvatsko gospodarstvo i njegovu poziciju u globalnom gospodarstvu.

4. Razviti sposobnosti kritičkog i analitičkog pristupa literaturi, interpretirati prikupljene podatke, organizirati prikupljene podatke u

skladu sa zadanim zadacima i upotrijebiti prikupljene podatke za daljnja istraživanja i/ili diskutiranja.

5. Razviti istraživačke i organizacijske vještine na razini izrade stručnog rada kroz timske zadatke nastavnog procesa, a kojima se

i omogućava primjena i povezivanje teorije s praktičnim primjerima.

6. Osvijestiti studente na detekciju ključnih gospodarskih pojava i promjena u pravcu traženja konstruktivnih rješenja.

7. Osvijestiti studente o značaju inovativnog, proaktivnog i poduzetnog načina razmišljanja i djelovanja za osobni i opći regionalni

i nacionalni razvoj.

Page 43: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

4. Sadržaj predmeta

1. Ekonomski razvoj i regionalna ekonomija.

Pojmovno određenje ekonomskog rasta i razvoja; Teorije aglomeracije i regionalni ekonomski rast; Lokacija/alokacija

ekonomskog rasta; Pojam i značaj regionalne ekonomske politike; Faktori regionalnog rasta; Regionalni rast, razvoj,

disproporcije i konvergencija;

2. Inovativnost i regionalna konkurentnost.

Spillover teorija (R&D, FDI, triple helix); Poduzetništvo i regionalni razvoj; Mjerenje regionalnog ekonomskog rasta.

3. Institucije i regionalni rast.

Inteligentna uloga vlade; Položaj regionalne politike u nacionalnoj ekonomskoj politici; Regionalne integracije i

regionalna politika; Regionalna politika EU;

4. Suvremeni trendovi i promjene u regionalnoj ekonomiji

Globalizacija i regionalizacija; Regionalni industrijski klasteri; Učeće regije, regije u depresiji i regije kao čvorišta znanja i

izvozne moći; Regionalna dimenzija industrijske politike; Triple helix; Položaj i uloga regionalne politike u novoj i zelenoj

ekonomiji;

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice

samostalni zadaci timski zadaci multimedija i mreža mentorski rad

6. Komentari

7. Obveze studenata

Studenti su obvezni aktivno sudjelovati u nastavnom procesu (predavanja i seminarska nastava). Aktivno sudjelovanje odnosi se

na redovito pohađanje nastave u kojem se, osim adekvatne razine znanja, očekuje argumentirano iznošenje osobnog stava u

brojnim raspravama koje će biti organizirane. Praćenje aktualne tematske literature.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave 15% Case study*

15%

Esej (2) 10%

Pisani ispit*

x Usmeni ispit* x Kolokvij (2) 60%

Ukupno

100% (5 ECTS = 150 sati))

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

Page 44: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 1,5 (45)

1,2,3,4,5,6,7

Pohađanje predavanja; aktivno uključivanje uz postavljanje pitanja i diskusiju

Nazočnost na nastavi 1,25 2,5

1. Kolokvij 1 (30)

1,2,3,4 Samostalno učenje Pisani test 12,5 25

2. Kolokvij 1 (30)

1,2,3,4 Samostalno učenje Pisani test 12,5 25

Seminarska nastava Aktivnost na nastavi (a)

0,5 (15)

1,2,3,4,5,6,7

Pohađanje nastave i sudjelovanje u nastavnom procesu; diskutiranje; iznošenje mišljenja i zaključaka;

Nazočnost na nastavi i aktivnost na nastavi (pisani sažeci-ključne točke rasprava na nastavnom satu)

1,25

5 (a)

2,5

10 (a)

1. Timski zadatak: Esej 1

0,25 (7,5)

3,4,5 Samostalno timsko organiziranje vremena i aktivnosti oko istraživanja i prikupljanja literature, diskusija članova tima oko tematskih područja; pisanje rada.

Pisani esej: podudaranje teme eseja sa zadanim ciljem; Razumijevanje problematike i konstruktivna rasprava; Prijedlozi za rješenje problema; Citiranost

2,5 5

2. Timski zadatak: Esej 2

0,25 (7,5)

3,4,5 Samostalno timsko

organiziranje vremena i

aktivnosti oko istraživanja i

prikupljanja literature,

diskusija članova tima oko

tematskih područja; pisanje

rada.

Pisani esej: podudaranje teme eseja sa zadanim ciljem; Razumijevanje problematike i konstruktivna rasprava; Prijedlozi za rješenje problema; Citiranost

2,5 5

3.Timski zadatak: Case study (a) i izlaganje case-a (b)

0,5 (15)

3,4,5,6,7

Samostalno timsko

organiziranje vremena i

aktivnosti oko istraživanja i

prikupljanja literature,

diskusija članova tima oko

tematskih područja; razrada

teme; pisanje rada.

Pisani rad: podudaranje teme seminara sa zadanim ciljem; Logička konstrukcija teme; Analiza problema; Razumijevanje problematike i konstruktivna rasprava; Prijedlozi za rješenje problema; Citiranost

10 (a) 2,5 (b)

20 (a) 5 (b)

Ukupno 5 (150)

1-7 50 100

i. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Studenti mogu pristupiti polaganju ispita putem nastavnih aktivnosti i dva kolokvija. Ukoliko sudjeluju u minimalno 50% aktivnosti ukupnog nastavnog procesa i polože kolokvije, podrazumijeva se kako su redovito i aktivno pristupili kolegiju i položili ispit u cijelosti. Proizvoljno, studenti mogu izabrati opciju polaganja ispita u cijelosti što obuhvaća pismeni i usmeni dio ispita uz obvezu ispunjenja minimalno 50% aktivnosti nastavnog procesa za redovite studente.

1. Završno vrednovanje Pokazatelj provjere: 1.Završni ispit – pismeni + usmeni (za studente koji nisu položili ispit putem nastavnih aktivnosti, ali su sudjelovali u minimalno 50% nastavnih aktivnosti): Teorijski pisani ispit:

- Bodovni kriterij: min. 10, max. 20 bodova: 10-12,5 dovoljan (2) – zadovoljava minimalne kriterije, 13-15 dobar (3) - prosječan uspjeh s primjetnim nedostatcima, 15,5-17,5 vrlo dobar (4) – iznadprosječan uspjeh s ponekom greškom, 18-

Page 45: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

20 izvrstan (5) – izniman uspjeh Teorijski usmeni ispit: min. 1, max. 3 boda (konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog ispita i znanju na usmenom ispitu). 2.Polaganje ispita putem nastavnih aktivnosti i kolokvija (Tablica 1.9)

- Bodovni kriterij: min. 50 max. 100 bodova: 50-62 dovoljan (2) – zadovoljava minimalne kriterije, 63-75 dobar (3) – prosječan uspjeh s primjetnim nedostatcima, 76-88 vrlo dobar (4) – iznadprosječan uspjeh s ponekom greškom, 89-100 izvrstan (5) – izniman uspjeh.

10. Obvezatna literatura

Capello, R., Nijkamp, P. (2010), Handbook of Regional Growth and Development Theories, Edward Elgar Publishing Limited,

Northampton

Bogunović, A. (2011.), Regionalna ekonomika i politika, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb

Bilješke s predavanja

11. Dopunska literatura

Čavrak, V. (2010.), Regionalna politika i regionalne nejednakosti u Hrvatskoj, Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb

Đulabić, V. (2007.), Regionalizam i regionalna politika, Društveno veleučilište u Zagrebu, Zagreb

Bogunović, A. (2001), Ekonomske integracije i regionalna politika, Ekonomski fakultet Zagreb, Fakultet ekonomije i turizma „Dr.

Mijo Mirković, Pula i Mikrorads d.o.o., Zagreb

Baldwin, R., & Wyplosc, C. (2004), The Economics of European Integration, McGraw-Hill

Smith, S.,C., Todaro, M. P. (2006.), Ekonomski razvoj, TKD Šahinpašić, Zagreb/Sarajevo

Vietor, R.H.K. (2010.), Kako se zemlje natječju – Strategija, struktura i državno upravljanje u globalnoj ekonomiji, Harvard School

Press, Mate d.o.o, Zagreb

Dicken, P. (2003), Global Shift – Reshaping The Global Economic Map in The 21st Century, Fourth Edition, New York and

London: The Guilford Press

Znanstveni članci koji su unaprijed definirani za svaku akademsku godinu i pojedine aktivnosti nastavnog procesa

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Po završetku nastavnog procesa provodi se anonima interna evaluacija trostruke razine:

1. Upitnik koji priređuje nastavnik (studentska evaluacija nastavnika) o zadovoljstvu studenata s organizacijom predmeta,

izvođenjem predmeta, zanimljivosti i aktualnosti proučavanih tema i samoj pripremljenosti/kompetentnosti nastavnika. Isti upitnik

sadrži i mogućnost prijedloga/komentara studenata.

2. Interna evaluacija provodi se na razini Ekonomskog fakulteta u Osijeku i

3. Interna evaluacija na razini Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Page 46: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof.dr.sc.Vladimir Cini

Nastavu izvodi

Prof.dr.sc. Vladimir Cini

Doc.dr.sc. Nataša Drvenkar

Naziv predmeta Industrijska ekonomika i politka

Studijski program Diplomski sveučilišni studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Obvezni predmet;

Godina 2. godina/ I. semestar

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5 (150 sati)

Broj sati (P+V+S)

3+0+1 (45 + 0 + 15)

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Gradivo koje je obuhvaćeno ovim predmetom rezultat je sinergije teorijskih i praktičnih znanja kako bi studenti dobili cjelovitu sliku

pitanja industrijskog razvoja pod utjecajem aktualnih svjetskih trendova i globalizacije proizvodnje.

Polaganjem predmeta Industrijska ekonomika i politka studenti će biti osposobljeni za:

1. razumijevanje temeljnih pojmova, principa i pojava u planiranju i formuliranju industrijske politike,

2. kritičku analizu i razumijevanje dinamičkih razvojnih procesa i performansi hrvatskog gospodarstva i položaja industrijske

politike u nacionalnom, europskom i svjetskom strateškom pristupu u kreiranju ekonomske politike,

3. primjenu usvojenih temeljnih znanja i vještina u daljnjem akademskom razvoju.

2. Uvjeti za upis predmeta

Satus redovnog studenta upisanoga na drugu godinu diplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Objasniti i razumjeti temeljne pojmove, principe, pojave i važnost industrijske politike u planiranju dugoročno održivog

ekonomskog rasta i razvoja zemlje.

2. Utvrditi utjecaj mjera ekonomske politike na gospodarski rast i razvoj, protumačiti ih i analizirati različite pretpostavke

industrijske politike.

3. Identificirati i argumentirati interakcije između suvremenih trendova i pojava iz okruženja te razumjeti njihov utjecaj na

hrvatsko gospodarstvo i njegovu poziciju u globalnom gospodarstvu.

4. Razviti sposobnosti kritičkog i analitičkog pristupa literaturi, interpretirati prikupljene podatke, organizirati prikupljene

podatke u skladu sa zadanim zadacima i upotrijebiti prikupljene podatke za daljnja istraživanja i/ili diskutiranja.

5. Razviti istraživačke i organizacijske vještine na razini izrade stručnog rada kroz timske zadatke nastavnog procesa, a

kojima se i omogućava primjena i povezivanje teorije s praktičnim primjerima.

6. Osvijestiti studente na detekciju ključnih gospodarskih pojava i promjena u pravcu traženja konstruktivnih rješenja.

7. Osvijestiti studente o značaju inovativnog, proaktivnog i poduzetnog načina razmišljanja i djelovanja za osobni i opći

regionalni i nacionalni razvoj.

Page 47: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

4. Sadržaj predmeta

1. Industrijska politika u globalnoj perspektivi.

Natječu li se zemlje? - Teorija apsolutnih prednosti, Teorija komparativnih prednosti, Teorija konkurentskih prednosti; Od „stare“

industrijske politike prema „novoj“ industrijskoj politici; Položaj industrijske politike u nacionalnoj ekonomskoj politici; Industrijska

politika – kreiranje „učećeg društva“ i ekonomski rast i razvoj;

2. Konkurencija i regulacija.

Konkurentnost i inovativnost; Politika koncentracije; Liberalizacija i regulacija.

3. Instrumenti industrijske politike.

Institucije i industrijska politika; Financiranje razvoja; Regionalna dimenzija industrijske politike

4. Znanstveno-tehnološki razvoj, inovativnost i industrijska politika.

Znanost i industrija; Suvremene perspektive industrijskog razvoja; Spin off; Klasteri; „Nova“ industrijska politika; Regionalne

studije slučajeva

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice

samostalni zadaci timski zadaci multimedija i mreža mentorski rad

6. Komentari

7. Obveze studenata

Studenti su obvezni aktivno sudjelovati u nastavnom procesu (predavanja i seminarska nastava). Aktivno sudjelovanje odnosi se

na redovito pohađanje nastave u kojem se, osim adekvatne razine znanja, očekuje argumentirano iznošenje osobnog stava u

brojnim raspravama koje će biti organizirane. Praćenje aktualne tematske literature.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave 15% Case study*

25%

Esej (2) 10%

Pisani ispit*

x Usmeni ispit* x Kolokvij (2) 50%

Ukupno

100% (5 ECTS = 150 sati))

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja) 9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 1,5 (45)

1,2,3,4,5,6,7

Pohađanje predavanja; aktivno uključivanje uz postavljanje pitanja i diskusiju

Nazočnost na nastavi 1,25 2,5

1. Kolokvij 1 (30)

1,2,3,4 Samostalno učenje Pisani test 12,5 25

2. Kolokvij 1 (30)

1,2,3,4 Samostalno učenje Pisani test 12,5 25

Seminarska nastava Aktivnost na nastavi (a)

0,5 (15)

1,2,3,4,5,6,7

Pohađanje nastave i sudjelovanje u nastavnom procesu; diskutiranje; iznošenje mišljenja i zaključaka;

Nazočnost na nastavi i aktivnost na nastavi (pisani sažeci-ključne točke rasprava na nastavnom satu)

1,25

5 (a)

2,5

10 (a)

Page 48: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

1. Timski zadatak: Esej 1

0,25 (7,5)

3,4,5 Samostalno timsko organiziranje vremena i aktivnosti oko istraživanja i prikupljanja literature, diskusija članova tima oko tematskih područja; pisanje rada.

Pisani esej: podudaranje teme eseja sa zadanim ciljem; Razumijevanje problematike i konstruktivna rasprava; Prijedlozi za rješenje problema; Citiranost

2,5 5

2. Timski zadatak: Esej 2

0,25 (7,5)

3,4,5 Samostalno timsko

organiziranje vremena i

aktivnosti oko istraživanja

i prikupljanja literature,

diskusija članova tima oko

tematskih područja;

pisanje rada.

Pisani esej: podudaranje teme eseja sa zadanim ciljem; Razumijevanje problematike i konstruktivna rasprava; Prijedlozi za rješenje problema; Citiranost

2,5 5

3.Timski zadatak: Case study (a) i izlaganje case-a (b)

0,5 (15)

3,4,5,6,7 Samostalno timsko

organiziranje vremena i

aktivnosti oko istraživanja

i prikupljanja literature,

diskusija članova tima oko

tematskih područja;

razrada teme; pisanje

rada.

Pisani rad: podudaranje teme seminara sa zadanim ciljem; Logička konstrukcija teme; Analiza problema; Razumijevanje problematike i konstruktivna rasprava; Prijedlozi za rješenje problema; Citiranost

10 (a) 2,5 (b)

20 (a) 5 (b)

Ukupno 5 (150)

1-7 50 100

ii. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Studenti mogu pristupiti polaganju ispita putem nastavnih aktivnosti i dva kolokvija. Ukoliko sudjeluju u minimalno 50% aktivnosti ukupnog nastavnog procesa i polože kolokvije, podrazumijeva se kako su redovito i aktivno pristupili kolegiju i položili ispit u cijelosti. Proizvoljno, studenti mogu izabrati opciju polaganja ispita u cijelosti što obuhvaća pismeni i usmeni dio ispita uz obvezu ispunjenja minimalno 50% aktivnosti nastavnog procesa za redovite studente.

1. Završno vrednovanje Pokazatelj provjere: 1.Završni ispit – pismeni + usmeni (za studente koji nisu položili ispit putem nastavnih aktivnosti, ali su sudjelovali u minimalno 50% nastavnih aktivnosti): Teorijski pisani ispit:

- Bodovni kriterij: min. 10, max. 20 bodova: 10-12,5 dovoljan (2) – zadovoljava minimalne kriterije, 13-15 dobar (3) - prosječan uspjeh s primjetnim nedostatcima, 15,5-17,5 vrlo dobar (4) – iznadprosječan uspjeh s ponekom greškom, 18-20 izvrstan (5) – izniman uspjeh

Teorijski usmeni ispit: min. 1, max. 3 boda (konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog ispita i znanju na usmenom ispitu). 2.Polaganje ispita putem nastavnih aktivnosti i kolokvija (Tablica 1.9)

- Bodovni kriterij: min. 50 max. 100 bodova: 50-62 dovoljan (2) – zadovoljava minimalne kriterije, 63-75 dobar (3) – prosječan uspjeh s primjetnim nedostatcima, 76-88 vrlo dobar (4) – iznadprosječan uspjeh s ponekom greškom, 89-100 izvrstan (5) – izniman uspjeh.

10. Obvezatna literatura

Stiglitz, J.E, Lin, Y.J. (2013), The Industrial Policy Revolution I: The Role of Government Beyond Ideology, International Economic

Association, Palgrave Macmillan

Bianchi, P., Labory, S. (2008), International Handbook on Industrial Policy, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton

Bilješke s predavanja

Page 49: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

11. Dopunska literatura

Baldwin, R., & Wyplosc, C. (2004), The Economics of European Integration, McGraw-Hill

V. Čavrak (ur), I. Družić, V. Barić, P. Grahovac, T. Gelo, N. Karaman Aksentijević, Ž. Mrnjavac, A. Obadić, Ž. Pašalić, Š. Smolić,

J. Šimurina, J. Tica (2011.), Gospodarstvo Hrvatske, Politička kultura, Zagreb

Smith, S.,C., Todaro, M. P. (2006.), Ekonomski razvoj, TKD Šahinpašić, Zagreb/Sarajevo

Vietor, R.H.K. (2010.), Kako se zemlje natječju – Strategija, struktura i državno upravljanje u globalnoj ekonomiji, Harvard School

Press, Mate d.o.o, Zagreb

Dicken, P. (2003), Global Shift – Reshaping The Global Economic Map in The 21st Century, Fourth Edition, New York and

London: The Guilford Press

Znanstveni članci koji su unaprijed definirani za svaku akademsku godinu i pojedine aktivnosti nastavnog procesa

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Po završetku nastavnog procesa provodi se anonima interna evaluacija trostruke razine:

1. Upitnik koji priređuje nastavnik (studentska evaluacija nastavnika) o zadovoljstvu studenata s organizacijom predmeta,

izvođenjem predmeta, zanimljivosti i aktualnosti proučavanih tema i samoj pripremljenosti/kompetentnosti nastavnika. Isti

upitnik sadrži i mogućnost prijedloga/komentara studenata.

2. Interna evaluacija provodi se na razini Ekonomskog fakulteta u Osijeku i

3. Interna evaluacija na razini Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Opće informacije

Nositelj predmeta doc.dr.sc. Boris Crnković

Nastavu izvodi doc.dr.sc. Boris Crnković

Naziv predmeta Agrarna politika i ruralni razvitak

Studijski program Diplomski studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Izborni predmet studija

Godina II. godina

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa stanjem i trendovima u poljoprivredi, te sa zakonodavstvom i agrarnom politikom EU. Poseban je naglasak

dan na analizi utjecaja ekonomske teorije i zajedničke agrarne politike na kandidate i članice EU. Diskusije će biti utemeljene na

analizi slučajeva pojedinih kandidata i članica EU.

Page 50: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

2. Uvjeti za upis predmeta

-

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

opisati razvitak agrarne politiku u svijetu i u Hrvatskoj

prepoznati značaj agrarne politike u okviru Europske unije

analizirati različite politike Europske nije i njihov utjecaj na reuralni razvitak

prepoznati osnovne smjernice regionalne politike Europske unije i analizirati njihov utjecaj na ruralna područja

prepoznati temeljne odrednice i principe ruralne politike

objasniti pojavu integriranog ruralnog razvitka

4. Sadržaj predmeta

Razvitak agrarne politike u svijetu i Hrvatskoj, institucije EU i postupci odlučivanja u njima, zajedničko tržište i njegova počela,

instrumenti EU, značaj poljoprivrede EU u globalnim okvirima – EU i WTO, poljoprivreda i okoliš, direktne strane investicije,

zajednička politika i područje regulacije: carinska, ekonomska i monetarna, porezna politika i harmonizacija poreznog sustava.

Regionalna politika EU i novi prioriteti u svijetlu proširenja EU, regionalna politika i ruralna područja, održivi razvitak i apsorpcijski

kapacitet, principi ruralne politike, europeizacija ruralne i politika zaštite okoliša, integrirani ruralni razvitak

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________

6. Komentari -

7. Obveze studenata

Obveze studenata u okviru kolegija odnose se na redovito pohađanje nastave i seminara koje je određeno prema Pravilniku o

studiranju. Redovito pohađanje predavanja i seminara omogućuje polaganje dva kolokvija čime se stječe pravo oslobađanja od

ispita. Studenti koji ne polože kolokvije pristupaju pisanom i usmenom ispitu. Studenti su obvezni izraditi pisani seminarski rad.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave X Aktivnost u nastavi Seminarski rad X Eksperimentalni rad

Pisani ispit*

X Usmeni ispit X Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana provjera znanja

X Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

Page 51: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 1,5 1-6 Pohađanje predavanja Nazočnost na nastavi 0 0

Seminari 0,5 1-6 Pohađanje seminara Nazočnost na nastavi

0 0

Izrada seminarskog rada

1 1-6 Samostalna (ili grupna) izrada seminarskog rada

Ocjena seminarskog rada 0 33,33

Kolokviji (dva kolokvija)

2

1-6 Samostalno učenje Pisani test 0 66,67

Ispit* 2

1-6 Samostalno učenje Pisani test i usmeni ispit 0 66,67

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

10. Obvezatna literatura

Petrač, B. (2002): «Agrarna ekonomika», Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek

Anonymous (2004.): The Common Agricultural Policy explained

Grosskopf, W., Thiele, E. (2003.): Grundlagen der Agrarpolitik, Universitaet Hohenheim

Gail L. Crames and Clarence W. Jansen (1982.): Agriculture, Economics & Agribusiness, 2. izdanje, Montana State University, New York

11. Dopunska literatura

Ronald, D. Key; Wiliam M. Edvards (1994.): Farm Management, Mc Grow-Hill

Ritson, C., Harvey, D. (1997.): The Common Agricultural Policy, CABI Publishing, 2nd edition.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Interna evaluacija na razini Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Interna evaluacija na razini Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Page 52: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Opće informacije

Nositelji predmeta Prof.dr.sc. Maja Lamza MAronić, doc.dr.sc. Jerko Glavaš, doc.dr.sc. Boris Crnković

Nastavu izvodi Prof.dr.sc. Maja Lamza MAronić, doc.dr.sc. Jerko Glavaš, doc.dr.sc. Boris Crnković

Naziv predmeta Urbana ekonomija

Studijski program Diplomski studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Izborni smjera

Godina Druga (2.)

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Cilj kolegija Urbana ekonomija na diplomskom studiju smjera «Mekonomska politika i regionalni razvitak» jeste upoznavanje

studenata sa važnosti fenomena urbane ekonomije u današnjim uvjetima globaliziranog poslovanja. Urbana ekonomija

predstavlja suvremeni način u promatranju i istraživanju funkcioniranja grada kao „živoga organizma“, te je i sam kolegij zamišljen

i postavljen na istoj osnovi – kako i na koji način funkcioniraju složene urbane sredine – gradovi. Cilj izbornog predmeta

diplomskoga studija « Urbana ekonomija « je zainteresirati studente za dinamicno podrucje urbane ( prostorne ) ekonomije koja je

pozicionirana infrastruktrno i daje mogucnot evaluacije, izbora i determiniranja optimalnih startegija.

2. Uvjeti za upis predmeta

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1.prepoznati osnovna obilježja grada i upravljanja gradom

2.znati prepoznati različite gradske strukture

3.procijeniti utjecaj urbane ekonomije na procese donošenja odluka u gradu

4.kreirati vlastitu viziju razvoja gradske sredine

5.utvrditi ključne čimbenike za uspješnije upravljanje gradom

4. Sadržaj predmeta

1. Infrastrukturni odnos - geoprostorna informacija u ekonomiji. 2. Mogućnost korištenja infrastrukturnih geoprostornih podataka. 3. Evaluacija i izbor mreže prostornih podataka. 4. Prirodno povijesni faktori urbanog ( prostornog ) razvoja 5. Urbani ekonoomski rast, obilježja urbanog rasta 6. Suburbanizacija i moderni gradovi 7. Teorija ravnoteže u urbanom razvitku 8. Tržište kao determinanta razvoja gradova 9. Trgovina kao faktor lokacije gradova 10.Korištenje zemljišta i zoniranje 11.Tržište poslovnog i industrijskog prostora 12. Distribucija dohotka i korisnosti u prostoru 13. Problemi urbanog prometa 14. Implikacije prostorne strukture 15. Tržišni aspekti gradske infrastrukture

Page 53: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

5. Vrste izvođenja nastave

X predavanja X seminari i radionice X vježbe

obrazovanje na daljinu terenska nastava

X samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij

X mentorski rad ostalo _________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Obveze studenata u okviru kolegija odnose se na redovito pohađanje nastave i seminara / vježbi koje je određeno prema

Pravilniku o studiranju. Redovito pohađanje predavanja i seminara omogućuje polaganje dva kolokvija. U okviru predavanja,

seminara i radionica studenti su obvezni rješavati zadatke, prezentirati vlastite radove (esej, seminar ili pristupni rad) te

sudjelovati u raspravama, uočavanju i rješavanju problema, te ostale aktivnosti.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave x Aktivnost u nastavi x Seminarski rad

x Eksperimentalni rad

Pisani ispit

x Usmeni ispit x Esej x Istraživanje

Projekt Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Pohađanje i aktivnost u nastavi

2 1 - 5 Sudjelovanje u nastavi i grupno rješavanje postavljenih zadataka

Rješavanje zadataka, prezentacija, rasprava

0 5

Kolokvij 1 1,25 1 - 5 Kontinuirana provjera znanja

Pisani parcijalni ispit 0 10

Kolokvij 2 1,25 1 - 5 Kontinuirana provjera znanja

Pisani parcijalni ispit 0 10

Seminarski rad 0,5 4,5 Seminarski rad Ocjena timskih zadataka i prezentacije

0 5

Cjeloviti ispit 5 1 - 5 Pismena i usmena provjera

stečenog znanja Ocjena stečenog znanja na kolegiju

0 12

10. Obvezatna literatura

1. Šimunović, I., Urbana ekonomika – petnaest tema o gradu, Školska knjiga, Zagreb, 2007. 2. Lamza-Maronić, M., Glavaš, J., Mavrin, I., Urbani management – Izazovi, upravljački trendovi i regeneracijske prakse

za gradove, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2015. (u tisku) 3.

11. Dopunska literatura

1. O'Sullivan, A., Urban economics, McGraw-Hill/Irwin; 8 edition, 2011.

2. Tica, J. (2012): Ekonomske posljedice spriječavanja pada cijena stanova, EFZG WPS 11-06

Page 54: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Anketa koja se provodi ispred Ureda za kvalitetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao i interna anketa

Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Opće informacije

Nositelj predmeta Doc.dr.sc Julia Perić

Nastavu izvodi Doc.dr.sc. Julia Perić

Naziv predmeta Upravljanje javnim i neprofitnim organizacijama

Studijski program Diplomski studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Izborni

Godina 2

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je upoznati studente s djelovanjem javnih i neprofitnih organizacija stavljajući naglasak na poduzetništvo kao način

ponašanja i djelovanja koje omogućava uočavanje prilika i povećanje organizacijske djelotvornosti. Kolegij omogućava

studentima razumijevanje problema i izazova s kojima se suočavaju javne i neprofitne organizacije kao i utjecaj vođenja i

upravljanja, kao važnih poduzetničkih vještina, na razvoj uspješne strategije poslovanja.

2. Uvjeti za upis predmeta

Upisana druga godina diplomskog studija Upravljanje javnim i neprofitnim organizacijama

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Definirati javne i neprofitne organizacije i njihove specifičnosti

2. Analizirati upravljanje, planiranje i organiziranje javnih i neprofitnih organizacija

3. Analizirati probleme i izazove javnih i neprofitnih organizacija

4. Diskutirati i argumentirati važnost poduzetničkog djelovanja u kontekstu utjecaja poduzetničkog ponašanja i upravljanja na

razvoj organizacijske djelotvornosti.

4. Sadržaj predmeta

1. Definicija i specifičnosti javnih i neprofitnih organizacija. Misija i vizija. Doprinos društvu.

2. Problemi i izazovi javnih i neprofitnih organizacija. Vođenje javnih i neprofitnih organizacija.

3. Management ljudskih potencijala u javnim i neprofitnim organizacijama.

4. Mjerenje uspjeha u javnim i neprofitnim organizacijama.

5. Etičke dileme javnih i neprofitnih organizacija.

Page 55: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

6. Osobitosti poduzetništva javnih i neprofitnih organizacija.

7. Razvijanje poslovnog ponašanja u javnim i neprofitnim organizacijama

8. Strategije poslovanja javnih i neprofitnih organizacija.

5. Vrste izvođenja nastave

X predavanja X seminari i radionice

vježbe obrazovanje na daljinu

X terenska nastava

X samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

pismeni ispit

usmeni ispit

završni zadatak

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave X Aktivnost u nastavi X Seminarski rad Eksperimentalni rad

Pisani ispit X Usmeni ispit

X Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad X

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanje s interakcijom sa studentima

1 1-4 pohađanje nastave, interakcija na nastavi, timski i pojedinačni zadaci na nastavi

potpisne liste, praćenje aktivnosti na nastavi

0 0

Zadaće 0,5 1-4 uočavanje, povezivanje sa sadržajem, kritički osvrt

broj predanih i odobrenih zadaća

0 5

Ispit

2 1-4 učenje ocjenjivanje: 1-5 22 40

Praktični rad 1,5 1-4 Analiza poslovanja javnih i neprofitnih organizacija i konzultantski izvještaj

ocjenjivanje: 1-5 31 55

UKUPNO 53 100

10. Obvezatna literatura

1. Letts, S.W. – Ryan, W.P. – Grossman, A.: High Performance Nonprofit Organization – Managing Upstream for Greater

Impact, John Wiley & Sons, New York 1999.

2. Skloot, E.: The Nonprofit Entrepreneur, Foundation Center, New York 1995.

3. North, D. C.: Institucije, institucionalna promjena i ekonomska uspješnost, Masmedia, Zagreb, 2003

4. Bailey, S. J.: Public Sector Economics: Theory, Policy and Practice, 2nd edition, Palgrave, 2002

Page 56: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

11. Dopunska literatura

1. Dees, J.G. – Emerson, J. – Economy, P.: Enterprising Nonprofits – A Toolkit for Social Entrepreneurs, John Wiley &

Sons, New York 2001.

2. McLeish, B.: Successful Marketing Strategies for Nonprofit Organizations, John Wiley & Sons, New York 1995.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

1. Kontinuiranost rada studenata pratit će se kroz aktivnost u nastavi (diskusije, individualno i timsko izvršavanje

zadataka) i domaće zadaće (osobni kritički osvrt, sposobnost povezivanja naučenog sa stvarnim primjerima)

2. Uspjeh na završnom ispitu

3. Uspješno napisan završni zadatak

4. Evaluacija kolegija kroz studentsku anketu

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac

Nastavu izvodi Prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac, Adela Has, mag.oec.

Naziv predmeta Poslovne simulacije

Studijski program Diplomski studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Izborni

Godina 2

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Naučiti studente osnovnim znanjima i vještinama izrade i opisa simulacijskih modela koji se mogu koristiti u poslovanju. Stjecanje specifičnih kompetencija omogućeno je kroz specijalizirana znanja ovladavanja programskim alatima za simulacije

Solver, Risk Solver i Arena Simulation. Specifične kompetencije razvijaju se u okviru seminarskih radova i vježbi kroz izradu

projektnih zadataka prema preferencama studenata.

2. Uvjeti za upis predmeta

Nema.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

Objasniti osnovne pojmove vezane uz simulacije i simulacijsko modeliranje (model, računalne simulacije, poslovne simulacije, optimizacijski modeli i metode, neoptimizacijski modeli i metode, analitičko modeliranje, Monte Carlo simulacije, diskretne simulacije, kontinuirane simulacije (sistemska dinamika), repovi čekanja, entiteti, procesi, ograničenja, simulacijski sat i drugi pojmovi obrađeni kroz nastavu)

Page 57: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Objasniti značenje napisanih naredbi za simuliranje iz alata koji se obrađuju na nastavi.

Objasniti postupak izrade, testiranja i implementacije simulacijskog modela

Izraditi (stvoriti) vlastiti model poslovne simulacije koji može biti optimizacijski ili neoptimizacijski (diskretna ili kontinuirana simulacija) jednostavnog tipa (po uzoru na primjere napravljene na nastavi)

Izraditi (stvoriti) vlastiti model poslovne simulacije složenijeg tipa (prema vlastitom dodatnom istraživanju literature)

4. Sadržaj predmeta

1. Teorijsko - metodološko definiranje simulacija. Definicija simulacija, osnovni koraci simulacijskog procesa, podjela simulacija, primjena simulacija, softverski alati za simulacije. 2. Simulacijsko modeliranje. Modeliranje i računala - Izgradnja simulacijskih modela. Osnovni pojmovi simulacije diskretnih događaja. Struktura računarskih alata za simulaciju diskretnih događaja. Konceptualni simulacijski modeli. Dijagrami ciklusa aktivnosti. Strategije izvođenje simulacije. Mehanizmi pomaka vremena. Simulacijske strategije. Trofazna strategija simulacije. Simulacijski softver. Kriteriji izbora simulacijskog softvera. Razvojne tendencije simulacijskog softvera. Osnovni koncepti, način modeliranja, izvođenja simulacijskih eksperimenata i njihova analiza. Ocjenjivanje simulacijskih modela. Verifikacija računarskog modela. Vrednovanje konceptualnog modela. 3. Analitičko modeliranje.Optimizacijski modeli. Funkcije cilja, resursi, ograničenja. Maksimizacija profita, minimizacija troškova, transportni problem, problem trgovačkog putnika. Uporaba alata Solver za analitičko modeliranje. 4. Monte Carlo simulacija. Uključivanje neizvjesnosti (rizika) u simulacijski model. Razdiobe koje se koriste u simulacijama (jednolika, trokutasta, normalna). Provedba i ocjenjivanje Monte Carlo simulacija na primjerima. 5. Diskretna simulacija. Tijek procesa, kapaciteti, ograničenja. Entiteti, atributi, događaji, aktivnosti, procesi, repovi čekanja, simulacijski sat. Konceptualni model diskretne simulacije, dijagrami ciklusa aktivnosti. Izvođenje i vrednovanje simulacijskog modela diskretne simulacije. Primjeri primjene diskretnih simulacija. 6. Kontinuirana simulacija (sistemska dinamika). Pojam i faze razvoja modela sistemske dinamike. Sustavi s povratnom spregom. Pozitivna i negativna povratna sprega. Resursi, razine, brzina promjene razina, funkcije odlučivanja. Simboli u dijagramima sistemske dinamike. Jednadžbe razina i brzina. Primjeri primjene sistemske dinamike. 7. Simulacijski programi i primjeri simulacija. Excel Solver, Risk Solver , Arena Simulation. 8. Poslovne simulacijske igre - BricksOrClicks, Industryplayer, virtualne burze.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________

6. Komentari

Tijekom semestra, osim predavanja izvode se vježbe na računalima, kroz koje se studenti najprije upoznaju sa izradom simulacijskih modela za optimizaciju u alatima Solver i Risk Solver te sa diskretnom simulacijom s pomoću alata Arena Simulation kroz rad na nekoliko primjera. Zatim studenti rješavaju i samostalni zadatak izrade vlastitog simulacijskog modela po izboru kojeg prezentiraju u okviru seminarske nastave.

7. Obveze studenata

Prisustvovati predavanjima i seminarima

Izraditi primjere uz pomoć nastavnika na satu i danim uputama na web stranici kolegija

Izraditi seminarski rad u timu ili samostalno, prema uputama web na stranici kolegija

Polagati pismeni ispit (podijeljen u dva kolokvija)

Page 58: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave x Aktivnost u nastavi x Seminarski rad X

Eksperimentalni rad

Pisani ispit

x Usmeni ispit Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja) 9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 2 1-3

Prisutnost uz aktivno sudjelovanje

Evidencija uz kratku provjeru znanja bez ocjenjivanja (kvizovi)

0 0

Seminarska nastava

1 3-5 Izrada i prezentacija vlastitog simulacijskog modela

Bodovanje seminarskog rada uz usmeno ispitivanje razumijevanja modela

30 50

Pismeni kolokviji (2 kolokvija) ili završni ispit

1 1-5 Pismena provjera znanja

15 pitanja u svakom kolokviju (ili 30 pitanja u završnom ispitu) grupirana prema ishodima učenja: - 20 pitanja za ishod

učenja 1-3 10 pitanja za ishod učenja 4-5

60

60

0

100

80

20

Ukupno 5 - 90 150

10. Obvezatna literatura

Zekić-Sušac, M., Poslovne simulacije, Nastavni materijali, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište u Osijeku, http://www.efos.unios.hr/poslovne-simulacije, 2015.

W.D. Kelton, R.P Sadowski, N.B. Swets, Simulation with Arena, McGraw Hill, 2009.

Čerić, V., Varga, M., Informacijska tehnologija u poslovanju (samo poglavlja 9, 10 i 12), Element, Zagreb, 2004.

11. Dopunska literatura

Banks J.: Discrete-event system simulation. Upper Saddle River, 2001.

Greasly , A., Simulation and Modelling , Ashgate Publishing Limited , Burlington, USA, 2004., raspoloživo na Google BooksVagner, V., Poslovne simulacije, PlayMath, Vol.4, No.12, prosinac 2006.

i drugi web izvori koji će biti dani uz svako predavanje.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Studentska anketa Sveučilišta, Studentska anketa Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Page 59: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Đula Borozan

Nastavu izvodi Prof. dr. sc. Đula Borozan

Naziv predmeta STRATEGIJA KONKURENTNOSTI

Studijski program Diplomski studij Ekonomska politika i regionalni razvotak

Status predmeta Izborni

Godina 2.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

* povezati teorijska saznanja o procesu strateškog upravljanja sa stvarnim slučajevima iz hrvatske i inozemne prakse

* unaprijediti znanja i analitičke vještine nužne za razumijevanje konkurentnosti i strateško pozicioniranje na tržištu

* ilustrirati primjerima proces formuliranja i implementacije strategije

* demonstrirati značaj razvijanja adekvatne kulture za implementaciju usvojene strategije

2. Uvjeti za upis predmeta

Nisu definirani.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. argumentirano raspravljati o važnosti ekonomskih principa za strateško planiranje i upravljanje

2. integrirati saznanja o strateškom i kreativnom promišljanju za rast i razvoj organizacije

3. razlikovati između pojedinih razina strategije u organizaciji, kao i između različitih strategija rasta i razvoja

4. primijeniti različite metodološke alate u procesu analize vanjskog i unutarnjeg okruženja organizacije

5. analizirati vanjsko i unutarnje okruženje izabrane organizacije, kao i njezinu odabranu strategiju

6. identificirati i objasniti izvore konkurentskih prednosti

7. objasniti ulogu kulture u procesu formuliranja i implementiranja određene strategije

4. Sadržaj predmeta

* Ekonomski pristup strategiji: snaga ekonomskih principa. Vanjski utjecaji. Strategija – polazna određenja.

* Strateška dijagnoza organizacije:

analiza vanjskog okruženja organizacije: analiza općeg okruženja, analiza industrijskog i konkurentskog okruženja

organizacije

strateško pozicioniranje i dinamika: konkurentske prednosti, analiza sredstava i konkurentske pozicije organizacije,

financijska analiza, strateško pozicioniranje, izvori i održavanje konkurentske prednosti

* Strateške dinamičke interakcije: teorija igara i strategija, dinamika cjenovne konkurencije, judo ekonomija i strategija

* Strateški smjer: granice poduzeća: vertikalne granice poduzeća i vertikalna integracija, diverzifikacija, generičke strategije

* Organizacijska kultura u funkciji implementacije strategije

* Izvan djelokruga strategije konkurentnosti – strategija plavog oceana.

Page 60: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo: poslovne simulacije

6. Komentari U okviru kolegija potiče se kod studenata povezivanje teorijskih saznanja sa situacijom u praksi.

7. Obveze studenata

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave x Aktivnost u nastavi x Seminarski rad x Eksperimentalni rad

Pisani ispit x Usmeni ispit

x Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad

Portfolio Poslovne simulacije

x

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

Min. Max.

Predavanja 1,5 1-5 Priprema za svaki sat nadolazeće nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi

Kolokviji 34 66

Seminarske aktivnosti

1,5 3, 4, 6, 7

Rješavanje problemskih situacija i zadataka, terenski rad, izrada seminara, prezentacija seminara, rasprave

Nastava 2 4

Provjera znanja 2,0 1-7 Samostalno učenje Seminarski rad i njegova prezentacija

0 30

Ispit (pismeni + usmeni)* 51 100

Napomena: ukoliko se studenti uključe u sustav kolokviranja, njihova konačna ocjena će biti formirana kao prosjek triju ocjena: ocjene iz dva kolokvija, te ocjene iz nastavnih i vannastavnih aktivnosti. Pri tome će ocjena iz nastavnih i vannastavnih aktivnosti biti formirana na temelju prikupljenih bodova tijekom nastavnog procesa. * Ukoliko se studenti ne uključe u sustav kolokviranja koji će se odvijati tijekom redovne nastave, ili ukoliko ne uspiju kolokvirati, moći će pristupiti ispitima koji će se sastojati od pismene i usmene provjere znanja, a koji će biti održavani u redovnim ispitnim rokovima.

10. Obvezatna literatura

* Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M., Schaefer, S.: Economics of Strategy, J. Wiley & Sons, 2010.

* Thompson, A.A., Strickland, A.J., Gamble, J.E.: Strateški menadžment, U potrazi za konkurentskom prednošću, Teorija i

slučajevi iz prakse, Mate, Zagreb, 2008.

11. Dopunska literatura

* Borozan, Đ., Frajman Ivković, A.: Prezentacijski materijali iz Strategije konkurentnosti, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2010. * Kim, W.C., Mauborgne, R.: Strategija plavog oceana - Kako stvoriti prostor bez konkurencije na tržištu?, Naklada Masmedia, Zagreb, 2007.

Page 61: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

* Pierce, J.A., Robinson, R.B.: Formulation, Implementation and Control of Competitive STrategy, Irwin/McGraw-Hill, 2008. * Različiti članci iz respektabilnih znanstvenih časopisa

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Regulirano internim aktima fakulteta. K tome, kontinuirani razgovori sa studentima tijekom i nakon izvođenja nastave u cilju

prikupljanja informacija o mogućnostima unaprjeđenja iste.

Page 62: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

4. SEMESTAR

Redni

broj

Predmet Nositelj predmeta Satnica ECTS

1. Lokalni ekonomski razvitak Prof.dr.sc. Đula Borozan

Doc.dr.sc. Boris Crnković

60 5

2. Ekonomsko vrednovanje ulaganja Doc.dr.sc. Dubravka Pekanov

Starčević

60 5

3. Izborni predmet smjera 45 5

4. Izborni predmet smjera 45 5

5. Izborni predmet studija 45 5

ZAVRŠNI RAD 10

IZBORNI PREDMETI SMJERA 4. SEMESTRA

Redni

broj

Predmet Nositelj predmeta Satnica ECTS

1. Lokalne financije Prof.dr.sc. Branimir Marković

Doc.dr.sc. Domagoj Karačić

45 5

2. Pokretanje poslovnog pothvata Prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka 45 5

3. Inteligentni sustavi za potporu

odlučivanju

Doc.dr.sc. Josip Mesarić Doc.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac

45 5

Page 63: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Đula Borozan

Nastavu izvodi Prof. dr. sc. Đula Borozan; Doc. dr. sc. Boris Crnković

Naziv predmeta LOKALNI EKONOMSKI RAZVITAK

Studijski program Diplomski, smjer Ekonomska politika i regionalni razvoj

Status predmeta obvezan

Godina 2

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Temeljna je svrha predmeta razviti teorijska i praktična saznanja vezana uz planiranje i upravljanje lokalnim ekonomskim

razvojem, a u pravcu jačanja njegove konkurentnosti i povećanja jednakosti. U okviru predmeta posebna će pozornost biti pridana

istraživanju načina poticanja endogenog lokalnog ekonomskog razvoja.

2. Uvjeti za upis predmeta

-

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. argumentirano raspravljati o važnosti lokalnog ekonomskog razvoja

2. usporediti vodeće teorije lokalnog ekonomskog razvoja

3. opisati proces provođenja lokalnog ekonomskog razvoja

4. opisati proces formuliranja i implementacije strategije lokalne zajednice

5. vrednovati ekonomsku osnovicu lokalnog područja

6. analizirati stvarne slučajeve te argumentirano raspravljati o ograničenjima i izazovima koji se otvaraju pred izabranim

zajednicama

4. Sadržaj predmeta

Lokalni ekonomski razvoj: polazna određenja.

Koncepti i teorije lokalnog ekonomskog razvoja.

Proces planiranja lokalnog ekonomskog razvoja.

Strategija lokalnog ekonomskog razvoja.

Razvoj lokalnog gospodarstva i specifičnih endogenih determinanti lokalnog ekonomskog razvoja.

Izgradnja implementacijskog plana.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________

6. Komentari

Page 64: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

7. Obveze studenata

Redovito i aktivno sudjelovanje u nastavi te izvršavanje svih zadanih obveza.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave x Aktivnost u nastavi x Seminarski rad x Eksperimentalni rad

Pisani ispit x

Usmeni ispit x Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana provjera znanja

x Referat Praktični rad

Portfolio

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi (ukupno 100)

Min. Max.

Predavanja 1,5 1-7 Samostalno učenje kao priprema za svaki sat nadolazeće nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi

Kolokviji 34 66

Vježbe 0,3 2-7 Individualno rješavanje zadataka, rad u grupi, komentiranje i sugestije

Nastava 2 4

Seminar 0,2 5-7 Izrada seminarskog rada i njegova prezentacija

Seminarski rad i njegova prezentacija

0 30

Provjera znanja 3 1-7 Samostalno učenje Ispit (pismeni + usmeni)* 51 100

Napomena: ukoliko se studenti uključe u sustav kolokviranja, njihova konačna ocjena će biti formirana kao prosjek triju ocjena: ocjene iz dva kolokvija, te ocjene iz nastavnih i vannastavnih aktivnosti. Pri tome će ocjena iz nastavnih i vannastavnih aktivnosti biti formirana na temelju prikupljenih bodova tijekom nastavnog procesa. * Ukoliko se studenti ne uključe u sustav kolokviranja koji će se odvijati tijekom redovne nastave, ili ukoliko ne uspiju kolokvirati, moći će pristupiti ispitima koji će se sastojati od pismene i usmene provjere znanja, a koji će biti održavani u redovnim ispitnim rokovima.

10. Obvezatna literatura

* Leigh, N.G., Blakely, E.J.: Planning Local Economic Development: Theory and Practice, SAGE Publications, 2013.

11. Dopunska literatura

* Blair, J.P., Carroll M.C.: Local Economic Development: Analysis, Practice and Globalization, SAGE Publications, 2008. * De la Cruz, R., Mannheim, C.P., Poeschl, C.: The Local Alternative: Decentralization and Economic Development, Palgrave Macmillan, 2011. * izabrani članci * zabilješke s predavanja

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Regulirano internim aktima fakulteta. K tome, kontinuirani razgovori sa studentima tijekom i nakon izvođenja nastave u cilju

prikupljanja informacija o mogućnostima unaprjeđenja iste.

Page 65: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Opće informacije

Nositelj predmeta Doc. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević

Nastavu izvodi Doc. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević

Naziv predmeta Ekonomsko vrednovanje ulaganja

Studijski program Diplomski sveučilišni studij „Ekonomska politika i regionalni razvoj“

Status predmeta Obvezni smjera

Godina 2. godina/ IV. semestar

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 5

(150 sati)

Broj sati (P+V+S) (30+0+30)

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Ekonomsko vrednovanje ulaganja kolegij je na kojem se student upoznaje s problematikom izbora optimalnog investicijskog

prijedloga. Ciljevi predmeta uključuju razumijevanje i primjenu metoda odlučivanja o investiranju ciljem vrednovanja investicijskih

projekata. Temeljem navedenog izgradit će se kompetencije za donošenje odluke o financijskoj (ne)prihvatljivosti projekta.

Također, studenti će steći znanja o komponentama rizika projekta u procesu investiranja te načinima za upravljanje rizicima.

2. Uvjeti za upis predmeta

Status redovitog/izvanrednog studenta upisanog na drugu godinu diplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. primijeniti osnovne i dopunske metode odlučivanja o investiranju (metoda neto sadašnje vrijednosti, interna stopa

rentabilnosti, razdoblje povrata, metoda ekvivalentnih godišnjih anuiteta i indeks profitabilnosti) u ocjeni investicijskog

prijedloga,

2. rangirati konkretne investicijske prijedloge temeljem odgovarajućih metoda te odabrati optimalan,

3. identificirati i objasniti temeljne komponente rizika projekta,

4. usporediti odnos očekivane stope povrata i rizika pri financijskom odlučivanju,

5. razmotriti moguće načine financiranja investicijskog prijedloga te odlučiti o optimalnom izvoru financiranja

4. Sadržaj predmeta

1. Osnovna obilježja investicijskih projekata

2. Metode odlučivanja o investiranju

3. Problem odabira diskontne stope

4. Investicijske odluke u uvjetima rizika i neizvjesnosti

5. Metode mjerenja rizika

6. Rizik i povrat na ulaganja

7. Izvori financiranja poduzeća

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Page 66: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Obavezno je sudjelovanje studenata u predavanjima i seminarskoj nastavi. Podrazumijeva se redovito pohađanje nastave te pri

tome sudjelovanje u raspravama i kritičko prosuđivanje obrađivanih problemskih zadataka.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave 5% Aktivnost u nastavi 15% Seminarski rad 30%

Pismeni ispit* X Usmeni ispit* X Kolokvij (2) 50%

Ukupno 100% (5 ECTS = 150 sati)

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

ECTS

Ishod učenj

a

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 1 (30)

1-5 Pohađanje predavanja; aktivno sudjelovanje uključivanjem u raspravu

Prisustvo i aktivnost na nastavi 6 10

1. kolokvij 1 (30)

1-2 Samostalan rad Provjera praktičnog znanja

(pisani test) i teorijskog znanja

(pisani i/ili usmeni)

15 25

2. kolokvij 1 (30)

3-5 Samostalan rad Provjera praktičnog znanja

(pisani test) i teorijskog znanja

(pisani i/ili usmeni)

15 25

Seminarska nastava

1 (30)

1-5 Pohađanje seminarske nastave; aktivno sudjelovanje uključivanjem u rasprave

Prisustvo i aktivnost na nastavi 6 10

Seminarski rad 1 (30)

1-5 Sinteza prikupljene literature u smislenu cjelinu; razrada teme; pisanje seminarskog rada; prezentacija seminarskog rada

Pisani rad: Teorijska podloga obrađivane teme; Stil pisanja; Primjena teorijskih znanja na konkretnom primjeru; Moguća rješenja problema

18 30

Ukupno 5 (150)

60 100

10. Obvezatna literatura

Bendeković, J. i koautori (2007) Priprema i ocjena investicijskih projekata. Zagreb: FOIP.

Brealey, R. A., Myers, S. C. & Marcus, A. J. (2007) Osnove korporativnih financija. Zagreb: MATE. (poglavlja 7-12 i

poglavlje 15)

Orsag, S. (2002) Budžetiranje kapitala – Procjena investicijskih projekata. Zagreb: Masmedia.

11. Dopunska literatura

Drury, C. (2009) Management accounting for business. 4th edition. London: CENGAGE Learning EMEA.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Kvaliteta nastavnog procesa prati se:

od akademske godine 2005./2006. provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete;

od akademske godine 2015./2016. provedbom ankete na razini Ekonomskog fakulteta u Osijeku te

internim upitnikom koji sastavlja nastavnik, a u cilju unaprjeđenja nastavnog procesa.

Page 67: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Opće informacije

Nositelj predmeta

prof.dr.sc Branimir Marković

doc.dr.sc. Domagoj Karačić

Nastavu izvodi

prof.dr.sc Branimir Marković

doc.dr.sc. Domagoj Karačić

Naziv predmeta Lokalne financije

Studijski program Diplomski studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Izborni predmet

Godina 2. godina

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

- stjecanje teoretskog i institucionalnog znanja iz područja lokalnih financija

- spoznaja važnosti i značaja lokalnih financija za nesmetano funkcioniranje ukupnog gospodarstva

- usvajanje metodoloških znanja vezano za sve aspekte djelovanja lokalnih financija.

2. Uvjeti za upis predmeta

Upisana 3.godina preddiplomskog studija, i ovaj predmet.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. opisati prirodu lokalnih financija kao znanosti koja se bavi rješavanjem problema financiranja lokalnih i regionalnih

razina vlasti,

2. identificirati vrste javnih potreba i usluga te mehanizme njihovog financiranja na lokalnoj i regionalnoj razini,

3. analizirati lokalne prihode i rashode kroz uspješne ili neuspješne aktivnosti lokalnih i regionalnih razina vlasti,

4. argumentirati teorijske osnove lokalnih prihoda te analizirati njihove vrste i ekonomske učinke na funkcioniranje

lokalnih i regionalnih razina vlasti,

5. procijeniti i analizirati čimbenike koji utječu na porezne i neporezne promjene na djelovanje proračuna lokalnih i

regionalnih razina vlasti,

6. analizirati utjecaj i važnost lokalnih proračuna glede postizanja ciljeva lokalnih ekonomskih politika,

7. utvrditi i analizirati nove načine financiranja lokalnih i regionalnih razina vlasti sa stajališta proračunskog financiranja,

8. moći samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz lokalnih financija kroz izradu seminarskog rada.

4. Sadržaj predmeta

1. Javni sektor

2. Raspodjela javnih funkcija i ovlasti

3. Prihodi lokalnih jedinica vlasti

4. Fiskalno izravnanje

5. Dug i zaduživanje lokalnih jedinica vlasti

6. Ostali izvori financiranja lokalnih jedinica vlasti

Page 68: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

7. Proračun lokalnih jedinica vlasti

8. Regionalna politika EU

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _konzultacije______

6. Komentari -

7. Obveze studenata

Obveze studenata u okviru kolegija odnose se na redovito pohađanje nastave i vježbi koje je određeno prema Pravilniku o

studiranju. Redovito pohađanje predavanja i vježbi omogućuje polaganje tri kolokvija čime se stječe pravo oslobađanja od ispita.

Studenti koji ne polože kolokvije pristupaju pisanom i usmenom ispitu.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave

x Aktivnost u nastavi x Seminarski rad x Eksperimentalni rad

Pisani ispit*

x Usmeni ispit x Esej x Istraživanje

Projekt x Kontinuirana provjera znanja

x Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja) 9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 1,5 1-7 slušanje, aktivno uključivanje u rasprave i komentari

prisutnost na nastavi i praćenje aktivnosti studenata na nastavi

5 10

Seminarska nastava

0,5 1-7 sudjelovanje na seminarskoj nastavi

praćenje aktivnosti na seminarskoj nastavi

5 10

Seminarski rad 0,5

8 izrada i prezentiranje seminarskog rada

ocjenjivanje seminarskog rada

10 20

Kolokviji (dva kolokvija)

2,5

1-7 pokazivanje stečenog znanja

pisani test i usmeni ispit 40 60

Ispit* 5

1-8 60 100

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

10. Obvezatna literatura

1. Bajo, A.; Jurlina-Alibegović, D.: Javne financije lokalnih jedinica vlasti, Školska knjiga, Zagreb 2008.

11. Dopunska literatura

1. Jelčić, Barbara: Javne financije, Rrif plus, Zagreb, 2001.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

3. Interna evaluacija na razini Ekonomskog fakulteta u Osijeku u okviru ankete

4. Interna evaluacija na razini Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u okviru ankete

Page 69: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Opće informacije

Nositelj predmeta Izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka

Nastavu izvodi

Izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka

Tihana Koprivnja, mag.oec.

Petra Mezulić, mag.oec.

Naziv predmeta Pokretanje poslovnog pothvata

Studijski program Diplomski sveučilišni studij - smjer Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Izborni kolegij

Godina 2. godina, 4. semestar

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30p + 15 s

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Osnovni cilj predmeta je osposobiti studente za samostalnu izradu i prezentaciju poslovnog plana, temeljenog na vlastitoj ideji. Kroz prikupljanje informacija i izradu poslovnog plana, kao i kroz predavanja, zadatke, analizu slučajeva i rasprave, te sudjelovanje poduzetnika u prikazivanju vlastitih slučajeva, predmet uvodi studente u faze poduzetničkog procesa i pomaže studentima da ih razumiju i njima ovladaju.

2. Uvjeti za upis predmeta

Upisana prva godina diplomskog studija

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći: 1. Argumentirati o značaju poduzetništva te malih i srednjih poduzeća za razvoj društva 2. Definirati poduzetnički proces i njegove faze 3. Definirati i razlikovati ideju i priliku. 4. Opisati načine vrednovanja prilike 5. Nabrojati i objasniti elemente i sadržaj poslovnog plana 5. Prepoznati i grupirati informacije potrebne za izradu poslovnog plana 6. Kreirati poslovni plan na vlastitoj poslovnoj ideji 7. Prezentirati poslovni plan

4. Sadržaj predmeta

Predmet se bavi poduzetničkim procesom; procesom od ideje do poslovnog pothvata;od identificiranja poslovne prilike, tima, potrebnih resursa, organizacijsko-pravnog oblika te razvoja poslovnog modela i upravljanja poslovnim pothvatom. Ključne teme koje će biti obrađene su: značaj poduzetništva i malih i srednjih poduzeća za razvoj društva. Poduzetnički proces i faze poduzetničkog procesa. Timmonsov model poduzetničkog pothvata. Poslovna ideja vs. poslovna prilika. Tehnike vrednovanja poslovne prilike. Prozor prilika.Poduzetnik i tim. Resursi. Načini financiranja novih poduzetničkih pothvata. Razvoj poslovnog modela. Upravljanje poslovnim pothvatom.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________

Page 70: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

6. Komentari

7. Obveze studenata Redovito pohađanje nastave, predaja projektnog zadatka te polaganje ispita (pismeno i usmeno).

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave X Aktivnost u nastavi X Seminarski rad

Eksperimentalni rad

Pisani ispit

X Usmeni ispit X Esej Istraživanje

Projekt X Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad X

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja) 9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanje i aktivnost na nastavi

1 1-7 Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi

Evidencija prisutnih studenata i evidencija pisanih zadaća/komentara

0 10

Ispit

2 1-6 Učenje Ocjenjivanje :1-5 25 45

Seminarska nastava (projekt)

2 1-7 Generiranje ideje,

istraživanje i

prikupljanje podataka,

povezivanje s

usvojenom

metodologijom pisanja

poslovnog plana

Pisani projekt (poslovni plan) 25 45

Ukupno 5 50 100

10. Obvezatna literatura

1. Barringer, B.R.; Ireland, R.D. (2010), Poduzetništvo:Uspješno pokretanje novih poduhvata, III.izdanje, Centar za razvoj poduzetništva Tuzla, Tuzla

2. Bangs, D. H., Jr.: Kako napraviti poslovni plan s kojim će vaše poduzeće uspjeti, 7. izdanje, prijevod s engleskog, Centar za poduzetništvo i Jakubin i sin, Osijek, Zagreb, 1998

3. Timmons, Jeffry A. And Spinell, Stephen: New Venture Creation, 6th Ed., N.Y. McGraw Hill/Irwin, 2004

11. Dopunska literatura

1. Allen, Kathleen R.: Launching New Ventures: An Entrepreneurial Approach, Houghton Miffl in Company, 3rd ed., 2002. 2. Stevenson, Howard, et al: Low Risk, High Reward: Starting and Growing A Business with Minimal Risk, Free Press, 2000

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Sveučilišna i interna/fakultetska studentska anketa.

Page 71: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof.dr.sc. Josip Mesarić, Prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac

Nastavu izvodi Prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac, Adela Has, mag.oec.

Naziv predmeta Inteligentni sustavi za potporu odlučivanju

Studijski program Diplomski studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Izborni

Godina 2

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

20+0+25

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Naučiti studente osnovnu teoriju o sustavima poslovne inteligencije i primjenu tehnika umjetne inteligencije u sustavima poslovne inteligencije, odnosno sustavima za potporu odlučivanju s naglaskom na probleme predviđanja, klasifikacije i prepoznavanje uzoraka. Naučiti studente osnovnim principima dizajniranja i evaluacije inteligentnih sustava. Stjecanje specifičnih kompetencija omogućeno je kroz specijalizirana znanja ovladavanja programskim alatom Statistica. Specifične kompetencije razvijaju se u okviru seminarskih radova i vježbi kroz izradu projektnih zadataka prema preferencama studenata.

2. Uvjeti za upis predmeta

Nema.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Objasniti osnovne pojmove vezane uz sustave poslovne inteligencije (umjetna inteligencija, tehnike umjetne inteligencije, skladištenje podataka, rudarenje podataka, neuronske mreže, aktivacijske funkcije, pravila učenja, faze rada neuronske mreže, mjerila uspješnosti neuronske mreže, stabla odlučivanja, čvorovi stabla, Gini indeks, asocijacijska pravila, inteligentni agenti, robotika i drugi pojmovi obrađeni kroz nastavu)

2. Objasniti značenje napisanih naredbi za izgradnju modela poslovne inteligencije iz alata koji se obrađuju na nastavi.

3. Objasniti postupak dizajniranja, testiranja i implementacije modela poslovne inteligencije (neuronske mreže za problem predviđanja i klasifikacije, stabla odlučivanja i asocijacijskih pravila) i objasniti rezultate

4. Izraditi (stvoriti) vlastiti model poslovne inteligencije koji koristi metode neuronskih mreža, stabla odlučivanja ili asocijacijskih pravila (po uzoru na primjere napravljene na nastavi)

5. Izraditi (stvoriti) vlastiti model poslovne inteligencije koji koristi dodatne metode (prema vlastitom dodatnom istraživanju literature)

4. Sadržaj predmeta

1. Teorijsko definiranje umjetne inteligencije Pojam i povijest umjetne inteligencije. Pristupi umjetne inteligencije u rješavanju intelektualnih problema. Umjetna inteligencija vs. tradicionalno računarstvo. Tehnike umjetne inteligencije. Područja primjene umjetne inteligencije. Inteligentne metode kao dio sustava za potporu odlučivanju. 2. Sustavi poslovne inteligencije Definicija poslovne inteligencije. Skladištenje podataka. Uloga skladišta podataka u informacijskom sustavu. Arhitektura skladišta podataka. Alati za skladištenje podataka. Rudarenje podataka. Metode rudarenja podataka u poslovnim sustavima. Trendovi razvoja poslovnih sustava. Primjena inteligentnih metoda u poslovanju.

Page 72: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

3. Neuronske mreže. Definicija i način funkcioniranja neuronskih mreža. Povijest razvoja neuronskih mreža. Priprema podataka za neuronske mreže. Dizajniranje arhitekture neuronske mreže. Alati za razvoj neuronskih mreža. Upotreba neuronskih mreža u poslovnoj praksi (analiza slučajeva i rad na primjerima). 4. Stabla odlučivanja. Pojam i način funkcioniranja stabla odlučivanja. Stabla odlučivanja u analizi odlučivanja. Klasifikacijska i regresijska stabla odlučivanja. Tumačenje numeričkih i grafičkih rezultata stabala odlučivanja. Upotreba stabala odlučivanja. 5. Asocijacijska pravila. Pojam asocijacijskih pravila. Primjena asocijacijskih pravila u analizi potrošačke košarice. Izvođenje i tumačenje rezultata analize potrošačke košarice. Upotreba analize potrošačke košarice. Alati za uporabu asocijacijskih pravila. 6. Inteligentni agenti. Definiranje inteligentnih agenata. Način rada inteligentnih agenta. Primjeri upotrebe inteligentnih agenata. 7. Robotika. Definicija i povijest robotike. Struktura i izvori energije robota. Interakcija s okolinom i načini kretanja robota. Područja upotrebe robota. Uporaba robotike u poslovanju. 8. Uvođenje sustava poslovne inteligencije. Poslovna inteligencija kao dio poslovnog sustava. Pojam upravljanja projektima

( eng. Project management). Izazovi upravljanja projektom poslovne inteligencije. Upravljanje projektom izgradnje sustava

poslovne inteligencije. Analiza sustava poslovne inteligencije. Studije slučajeva.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________

6. Komentari

Tijekom semestra, osim predavanja izvode se vježbe na računalima, kroz koje se studenti najprije upoznaju sa izradom modela poslovne inteligencije u alatu Statistica kroz rad na nekoliko primjera. Zatim studenti rješavaju i samostalni zadatak izrade vlastitog model poslovne inteligencije po izboru kojeg prezentiraju u okviru seminarske nastave.

7. Obveze studenata

Prisustvovati predavanjima, seminarima i vježbama

Izraditi vježbe uz pomoć nastavnika na satu i danim uputama na web stranici kolegija

Izraditi seminarski rad u timu ili samostalno, prema uputama web na stranici kolegija

Polagati pismeni ispit (podijeljen u dva kolokvija)

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave x Aktivnost u nastavi x Seminarski rad

x Eksperimentalni rad

Pisani ispit

x Usmeni ispit Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

Page 73: sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku ekonomski fakultet u

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Ishod učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 2 1-3

Prisutnost uz aktivno sudjelovanje

Evidencija uz kratku provjeru znanja bez ocjenjivanja (kvizovi)

0 0

Vježbe 1 1-4 Izrada vježbi na računalu zajedno s nastavnikom

Evidencija uz provjeru ispravnosti vježbi i razumijevanja

0 0

Seminarska nastava

1 3-5 Izrada i prezentacija vlastitog simulacijskog modela

Bodovanje seminarskog rada uz usmeno ispitivanje razumijevanja modela

30 50

Pismeni kolokviji (2 kolokvija) ili završni ispit

1 1-5 Pismena provjera

znanja

15 pitanja u svakom kolokviju (ili 30 pitanja u završnom ispitu) grupirana prema ishodima učenja: - 20 pitanja za ishod učenja

1-3 - 10 pitanja za ishod učenja

4-5

60

60

0

100

80

20

Ukupno 5 90 150

10. Obvezatna literatura

Zekić-Sušac, M., Sustavi poslovne inteligencije, Nastavni materijali, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište u Osijeku, http://www.efos.unios.hr/sustavi-poslovne-inteligencije/, 2014.

Klepac, G., Mršić, L., Poslovna inteligencija kroz poslovne slučajeve, Lider, Tim Press, Zagreb, 2006.

Panian Ž.,. Klepac, G., Poslovna inteligencija, Masmedia, Zagreb, 2003

11. Dopunska literatura

Russell, S. J., Norvig, P., Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall; 2nd edition, 2002.

Bishop, C., Neural Networks and Machine Learning, Springer Verlag, Berlin, 1998.

Trippi, R. R., Lee, J.K., Artificial Intelligence in Finance & Investing, Irwin Professional Publishing, Burr Ridge, IL,1996.

Witten, I.H., Frank, E., Data Mining:Practical Machine Learning Tools and Techniques with Java Implementation. Morgan Kaufman Publishers, San Francisco, CA, 2000.

Wikipedia, Artificial Intelligence, http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence, 01.03.09.

Associaion of the Advances of AI (AAAI), http://www.aaai.org/AITopics/pmwiki/pmwiki.php/AITopics/HomePage, 01.03.09.

MS Agents, http://www.microsoft.com/MSAgent/, 01.03.09.

ERIS, http://eris.foi.hr, 01.03.09.

i drugi web izvori koji će biti dani uz svako predavanje.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Studentska anketa Sveučilišta, Studentska anketa Ekonomskog fakulteta u Osijeku