of 86 /86
Univerzitet u Zenici Pedagoški fakultet Matematika i informatika Sadržaj sveske sa vježbi iz predmeta Euklidska geometrija 1 (akademska 2010/2011.) Sedmica broj 1 (Osnovi pojmovi iz geometrije) Uvod 7 Prenošenje duži. Konstrukcija simetrale duži i simetrale ugla. Prenošenje uglova. 8 Konstrukcije trougla kod kojih su poznati SUS, USU, SSS, UUS i SSU. 14 Konstrukcija paralelnih pravih. 17 Razni konstruktivni zadaci. 19 Problemi broj 1. 5 Sedmica broj 3, 4 i 5 (Apsolutna geometrija) Aksiome incidencije (pripadanja) 29 Aksiome poretka 37 Konveksnost 53 Problemi broj 2 27 Sedmica broj 6 (Osnovi pojmovi iz geometrije) Centralni i periferiski ugao 69 Tetivni etverougao 73 Tangente na kružnicu 76 Tangentni etverougao 78 Razni zadaci 80 Sedmica broj 7, 8, 9 i 10 (Apsolutna geometrija) Aksiome podudarnosti 89 Problemi broj 3 87 Sedmica broj 11 (Osnovi pojmovi iz geometrije) Parlelogram 117 Romb 118 Racunanje povrsine trougla 120 Prizma i Piramida 121, 123 Sedmica broj 12, 13 i 14 (Apsolutna geometrija) Transformacije podudarnosti u ravni 127 Problemi broj 4 155 1 Sedmica broj 15 (Osnovi pojmovi iz geometrije) Eliminatorni zadaci sa ispita 157 Literatura i korisne zbirke su: R. Toši , V. Petrovi , Problemi iz geometrije (-Metodi ka zbirka zadataka-), Stylos M. Prvanovi , Osnovi geometrije, Gra evinska knjiga N. V. Jefimov, Viša geometrija, Nau na knjiga H. Meschkowski, Temelji euklidske geometrije, Školska knjiga R. Hartshorne, Euclid and beyond, Springer Sveska je skunuta sa stranice pf.unz.ba\nabokov. Za uo ene greške, kritike i mane pisati na [email protected] . 2

Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

geometrija

Text of Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

Page 1: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

Univerzitet u Zenici Pedagoški fakultet Matematika i informatika

Sadržaj sveske sa vježbi iz predmeta Euklidska geometrija 1 (akademska 2010/2011.)

Sedmica broj 1 (Osnovi pojmovi iz geometrije)

Uvod 7 Prenošenje duži. Konstrukcija simetrale duži i simetrale ugla. Prenošenje uglova. 8 Konstrukcije trougla kod kojih su poznati SUS, USU, SSS, UUS i SSU. 14 Konstrukcija paralelnih pravih. 17 Razni konstruktivni zadaci. 19 Problemi broj 1. 5

Sedmica broj 3, 4 i 5 (Apsolutna geometrija)

Aksiome incidencije (pripadanja) 29 Aksiome poretka 37 Konveksnost 53 Problemi broj 2 27

Sedmica broj 6 (Osnovi pojmovi iz geometrije)

Centralni i periferiski ugao 69 Tetivni etverougao 73 Tangente na kružnicu 76 Tangentni etverougao 78 Razni zadaci 80

Sedmica broj 7, 8, 9 i 10 (Apsolutna geometrija)

Aksiome podudarnosti 89 Problemi broj 3 87

Sedmica broj 11 (Osnovi pojmovi iz geometrije)

Parlelogram 117 Romb 118 Racunanje povrsine trougla 120 Prizma i Piramida 121, 123

Sedmica broj 12, 13 i 14 (Apsolutna geometrija)

Transformacije podudarnosti u ravni 127 Problemi broj 4 155

1

Sedmica broj 15 (Osnovi pojmovi iz geometrije)

Eliminatorni zadaci sa ispita 157

Literatura i korisne zbirke su: R. Toši , V. Petrovi , Problemi iz geometrije (-Metodi ka zbirka zadataka-), Stylos M. Prvanovi , Osnovi geometrije, Gra evinska knjiga N. V. Jefimov, Viša geometrija, Nau na knjiga H. Meschkowski, Temelji euklidske geometrije, Školska knjiga R. Hartshorne, Euclid and beyond, Springer

Sveska je skunuta sa stranice pf.unz.ba\nabokov. Za uo ene greške, kritike i mane pisati na [email protected].

2

Page 2: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

Osnovni konstruktivni zadaci u radu

Uvod

Svaki konstruktivni zadatak ima cetri dijela:1. Analiza2. Konstrukcija3. Dokaz4. Diskusija

U analizi pretpostavimo da je zadatak rijesen, i na osnovu tog rjesenja, logickimrazmisljanjem i po potrebi dodavanjem nekih novih elemenata slici, dolazimo do ideje stamozemo konstruisati od datih elemenata u zadatku.

U konstrukciji pravimo niz od jasnih i nedvosmislenih koraka sta i kojim redom trebamokonstruisati da bismo od datih elemenata u zadatku dosli do rjesenja. Konstrukciju mozemotumaciti i kao Algoritam u kome su ulaz dati elementi zadatka a izlaz rjesenja zadatkea.

U dokazu dokazujemo one tvrdnje na koje smo se pozvali u Analizi a koje nisu dokazane.U diskusiji (determinizaciji) razmatramo broj rjesenja

Pri rjesavanju konstruktivnih zadataka polazimo od nekih zadataka koje ne svodimo naproste. To su:1. konstruisati pravu koja prolazi kroz dvije date tacke.2. konstruisati kruznicu kojoj su date centar i poluprecnik3. konstruisati presjecnu tacku dvije date prave4. konstruisati presjecnu tacku date prave i date kruznice5. konstruisati presjecnu tacku dvije date kruznice6. konstruisati proizvoljnu pravu, proizvoljnu kruznicu, proizvoljnu tacku koja pripada ili nepripada datoj pravoj ili datoj kruznici.

Prenosenje duzi. Konstrukcija simetrale duzi i simetrale ugla.Prenosenje uglova.

Uradeni zadaci

1. Na datoj pravoj a, sa date strane tacke A konstruisati tacku B, tako da duz AB budejednaka datoj duzi d.

2. Konstruisati duz jednaku zbiru dvije date duzi d1 i d2.

3. Konstruisati duz koja je jednaka razlici dvije date duzi d1 i d2 (d1>d2).

4. U datoj tacki date prave konstruisati normalu na tu pravu.

5. Kroz datu tacku koja ne pripada datoj pravoj konstruisati normalu na datu pravu.

6. Konstruisati pravu koja prolazi kroz sredinu date duzi i okomita je na tu duz.

7. Konstruisati simetralu datog ugla.

8. Iz pocetka date poluprave u datoj ravni konstruisati polupravu koja sa datom polupravomzaklapa ugao jednak datom uglu.

9. Konstruisati ugao jednak zbiru dva data ugla.

3

Konstrukcije trouglova kod kojih su poznatiSUS, USU, SSS, UUS i SSU

Uradeni zadaci

10. Konstruisati trougao kome su dvije stranice jednake dvijema datim duzima a ugao izmedunjih jednak datom uglu.

11. Konstruisati trougao u kome je jedna stranica jednaka datoj duzi a dva ugla nalegla na tustranicu su jednaka dvoma datim uglovima.

12. Konstruisati trougao cije su tri stranice jednake trima datim duzima

13. Konstruisati trougao u kome je jedna stranica jednaka datoj duzi, jedan ugao nalegao na tustranicu jednak datom uglu i ugao nasprem te stranice jednak drugom datom uglu.

14. Konstruisati trougao kome su dvije date stranice jednake dvijema datim duzima, a ugaonasprem jedne od stranica jednak datom uglu.

Konstrukcija paralelnih pravih

Uradeni zadaci

15. Kroz datu tacku van date prave konstruisati pravu paralelnu toj pravoj.

16. Konstruisati pravu koja prolazi kroz datu tacku (koja se nalazi van date prave) i koja sijecedatu pravu pod datim uglom.

Razni konstruktivni zadaci

Uradeni zadaci

17. Date su tacke A, B i C koje ne pripadaju istoj pravoj. Konstruisati medusobno paralelneprave a, b i c kroz tacke A, B i C redom tako da su rastojanja izmedu susjednih pravihpodudarna.

18. Konstruisati pravougli trougao ako su date jedna njegova kateta i tezisna linija kojaodgovara hipotenuzi.

19. Na kraku x ugla �xOy data je tacka A. Konstruisati na kraku y tacku B, tako da je�OAB = 3�OBA.

20. Konstruisati pravougli trougao ako su date jedna njegova kateta i tezisna linija kojaodgovara datoj kateti.

21. Konstruisati pravougli trougao ako su date jedna njegova kateta i tezisna linija kojaodgovara drugoj kateti.

22. Konstruisati kruznicu kroz tri date tacke.

23. Konstruisati kruznicu koja dodiruje tri date prave.

4

Page 3: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

Problemi broj 1

Zadaci za vjezbu

24. Konstruisati duz koja je jednaka razlici dvije date duzi d1 i d2.

25. Kroz datu tacku koja ne pripada datoj pravoj konstruisati normalu na datu pravu.Zatim datu duz prenijeti na datu pravu tako da presjek date prave i konstruisane normalepripada sredini date duzi.

26. Konstruisati ugao od 45◦.

27. Konstruisati ugao jednak razlici dva data ugla.

28. Ako su data dva ugla trougla konstruisati treci ugao tog trougla.

29. Dat je jedan ostar ugao pravouglog trougla. Konstruisati drugi ostar ugao tog trougla.

30. Konstruisati ugao pri vrhu jednakokrakog trougla ako je dat ugao na osnovici.

31. Konstruisati ugao na osnovici jednakokrakog trougla ako je dat ugao pri vrhu.

32. Konstruisati jednakokraki trougao ako su mu dati krak i ugao pri vrhu.

33. Konstruisati pravougli trougao ako su mu zadane katete.

34. Konstruisati jednakokraki trougao ako su dati njegova osnovica i ugao na osnovici.

35. Konstruisati pravougli trougao ako su dati njegova kateta i ugao nalegao na tu katetu.

36. Konstruisati jednakokraki trougao kome su dati osnovica i krak.

37. Konstruisati jednakostranicni trougao ako mu je data jedna stranica.

38. Konstruisati uglove od 30◦, 60◦, 120◦ i 150◦.

39. Konstruisati pravougli trougao kome je data hipotenuza i jedan ostar ugao.

40. Konstruisati jednakokraki trougao kome je data osnovica i ugao pri vrhu.

42. Konstruisati jednakokraki trougao ako mu je dat krak i ugao na osnovici.

43. Konstruisati pravougli trougao ako su mu dati kateta i hipotenuza.

44. Konstruisati pravu koja se nalazi na datom rastojanju od date prave.

45. Kroz dvije date tacke M i N konstruisati dvije paralelne prave.

5

(Ova stranica je ostavljena prazna)

6

Page 4: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

7 8

Page 5: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

9 10

Page 6: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

11 12

Page 7: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

13 14

Page 8: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

15 16

Page 9: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

17 18

Page 10: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

19 20

Page 11: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

21 22

Page 12: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

Apsoloutna geometrija

Aksiome incidencije (pripadanja)

Postoji osam aksioma incidencije:

I1 Za svake dvije tacke A i B postoji prava a koja je incidentna i sa tackom A i sa tackom B.

I2 Za svake dvije tacke A i B postoji najvise jedna prava koja je incidentna sa svakom odtacaka A i B.

I3 Za svaku pravu postoje bar dvije tacke koje su sa njom incidentne. Postoje bar tri tackekoje nisu incidentne sa istom pravom.

I4 Za svake tri tacke A, B i C koje nisu incidentne sa istom pravom, postoji ravan koja jeincidentna sa svkom od tacaka A, B, C.Svakoj ravni je incidentna bar jedna tacka.

I5 Za svake tri tacke A, B i C koje nisu incidentne sa istom pravom postoji najvise jednaravan koja je incidentna sa svakom od tacaka A, B, C.

I6 Ako su dvije tacke prave a incidentne sa ravni α, tada je svaka tacka prave a incidentne saravni α.

I7 Ako postoji jedna tacka koja je incidentna i sa ravni α i sa ravni β, tada postoji bar josjedna tacka koja je incidentna i sa ravni α i sa ravni β.

I8 Postoje bar cetri tacke koje nisu incidentne sa istom ravni.

Skraceno, aksiome mozemo predstaviti slikama:

Pitanje: Kakva je razlika izmedu aksioma I1 i I2?Kakva je razlika izmedu aksioma I4 i I5?

23

Uradeni zadaci

1. Dokazati da postoji jedna i samo jedna ravan koja sadrzi datu pravu u tacku van nje.

2. Dokazati da postoji jedna i samo jedna ravan koja sadrzi dvije date prave koje se sijeku.

3. Dokazati da presjek dvije razlicite prave moze biti ili prazan skup ili tacka.

4. Dokazati da presjek dvije razlicite ravni moze biti ili prazan skup ili prava.

5. Dokazati da za datu pravu a postoji prava b koja s njom nema zajednickih tacki.

Napomena: Prave koje ne leze u jednoj ravni zovu se mimoilaznim pravama.

6. Dokazati da je svaka ravan incidentna sa najmanje tri tacke.

7. Dokazati da za svaku pravu a postoji prava b, takva da prave a i b ne pripadaju istoj ravni.

Aksiome poretka

Postoje cetiri aksiome poretka:

II1 Ako je A−B−C tada su A, B i C tri razlicite tacke jedne iste prave i takode je C −B−A.

II2 Za svake dvije tacke A i B postoji tacka C, takva da je A − B − C.

II3 Ako su A, B i C tri tacke jedne prave, tada vazi najvise jedna od relacija: A − B − C,B − C − A ili C − A − B.

II4 (Pasova aksioma) Neka su A, B, C tri nekolinearne tacke i neka je p prava koja jeincidentna sa ravni ABC i nije incidentna ni sa jednom od tacakaA, B, C. Ako postoji tacka D ∈ p takva da je A − D − B tada postoji tacka E ∈ p takvada vazi bar jedna od relacija B − E − C ili C − E − A.

Skraceno aksiome predstavljene slikama:

Uradeni zadaci

8. Za svake dvije tacke A i B postoji tacka C takva da je A − C − B.

9. Date su cetiri kolinearne tacke A, B, C, D. Dokazati da vaze sljedeca dva tvrdenja:a) Ako je A − B − D i B − C − D tada je A − B − C;b) Ako je A − B − D i B − C − D tada je A − C − D.

10. Dokazati da svaka duz ima beskonacno mnogo tacaka.

11. (Pasova teorema) Prava p pripada ravni koja je odredena nekolinearnim tackama A, B, C i

24

Page 13: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

ne sadrzi nijednu od tih tacaka. Ako pri tom prava p sijece pravu p(A, B) izmedu tacaka A i Btada ona sijece ili pravu p(B, C) izmedu tacaka B i C ili pravu p(A, C) izmedu tacaka A i C.

12. Date su cetiri kolinearne tacke A, B, C, D. Iskljucivo aksiomama incidencije i poretkadokazati da ako je A − B − C i A − C − D tada je B − C − D;

13. Neka je data poluravan α s ivicom u pravoj s i neka su date tacke S ∈ s i T ∈ α. Dokazatida je poluprava pp[S, T ) ⊆ α.

14. Prava koja pripada ravni nekog trougla i prolazi kroz jednu njegovu unutrasnju tacku ima satim trouglom tacno dvije zajednicke tacke. Dokazati.

15. Dat je ugao �aOb i tacka M unutar tog ugla. Dokazati da poluprava pp[O, M) sijece svakuduz AB gdje je A ∈ a i B ∈ b.

16. Iskljucivo aksiomama incidencije i poretka pokazati da je unutrasnjost trougla neprazanskup.

17. Neka se prave a i b sijeku u tacki A i neka je A−B −C na pravoj a, i A−D −E na pravojb. Iskljucivo aksiomama incidencije i poretka dokazati da se duz BE mora sijeci sa duziCD u tacki M .

18. Dokazati da svaka tacke prave dijeli tu pravu na dvije koneksne figure (poluprave).

25

Konveksnost

Figura F je konveksna ako za svake dvije tacke A i B iz F slijedi AB ⊆ F . Prazan skup ∅ ifigura koja se sastoji od samo jedne tacke su konveksne.

Najpoznatije konveksne figure su: prava, poluprava, ravan, polurava, krug, sfera, kocka,paralelogram...

Izlomljena poligonalna linija je unija uzastopnih nadovezanih duzi od kojih nijedna od dvijesusjedne nadovezane duzi ne pripadaju istoj oblasti.

Mnogougao je unija zatvorene poligonalne lonije (cije se duzi ne sijeku) i njene unutrasnjeoblasti.

Uradeni zadaci

19. Dokazati da je presjek dvije konveksne figure konveksna figura.

20. Dokazati da je unutrasnja oblast ugla, razlicitog od ravnog konveksan skup, dok jespoljasnja oblast tog ugla nekonveksan skup.

21. Dokazati da je unutrasnja oblast trougla konveksan skup i da je spoljasnja oblast trouglanekonveksan skup.

22. Dokazati da je mnogougao konveksan ako i samo ako se svi vrhovi mnogougla nalaze u istojpoluravni odredenoj pravom koja sadrzi ma koju stranicu tog mnogougla.

23. Cetverougao je konveksan ako i samo ako mu se dijagonale sijeku.

24. Dokazati da je cetverougao konveksan ako i samo ako svaka duz MN pri cemu M ∈ AB,N ∈ CD sijece njegove dijagonale.

25. Dokazati da je cetverougao konveksan ako i samo ako svaki vrh cetverougla lezi u spoljasnjojoblasti trougla kojeg obrazuju ostala tri vrha cetverougla.

26. Date su cetri konveksne fugure u ravni takve da svake tri od njih imaju jednu zajednickutacku. Dokazati da sve cetri date figure imaju zajednicku tacku.

27. Dokazati da prava ne moze sijeci sve stranice mnogougla sa neparnim brojem stranica.

26

Page 14: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

Problemi broj 2

Zadaci za vjezbu

28. Dokazati da ravan i prava koja ne pripada toj ravni mogu da imaju najvise jednu zajednickutacku.

29. Ako cetri razlicite tacke ne pripadaju istoj ravni tada medu njima ne postoje tri kolinearne.Dokazati.

30. Dokazati da za svaku ravan postoji prava koja joj ne pripada.

31. Neka su A, B, C i D cetiri kolinearne tacke. Dokazati da vaze sljedeca tvrdenja:a) Ako je A − B − C i B − C − D tada je A − B − D;b) Ako je A − B − C i B − C − D tada je A − C − D;

32. Neka su A, B, C i D cetiri kolinearne tacke. Dokazati da ako je A − B − C i A − D − Ctada je ili A − D − B ili B − D − C.

33. Neka su A, B, C, D, M cetiri kolinearne tacke i neka je A − C − B, A − D − B iC − M − D. Dokazati da je A − M − B.

34. Neka su A, B, C i D kolinearne tacke. Dokazati da iz ¬(B − A − C) i ¬(B − A − D) slijedi¬(C − A − D).

35. Neka su A, B, C i D kolinearne tacke. Dokazati da iz B − A − C i B − A − D slijedi¬(C − A − D).

36. Ako prava sijece jednu stranicu mnogougla, tada ona ima bar jos jednu zajednicku tacku satim mnogouglom. Dokazati.

37. U ravni je dato n duzi (n ≥ 3), tako da svake tri od njih imaju zajednicku tacku. Dokazatida postoji tacka zajednicka za sve duzi.

38. Dokazati da svaka tacka prave dijeli tu pravu na dvije konveksne figure (poluprave).

39. Dokazati da svaka prava dijeli ravan kojoj pripada na dvije konveksne figure (poluravni).

40. Dokazati da je presjek konacnog broja konveksnih figura konveksna figura. Da li je presjekbeskonacno mnogo konveksnih figura konveksna figura? Da li je unija konacnog brojakonveksnih figura konveksna figura? (Odgovore obrazloziti.)

41. Dokazati da dvije prave koje se sijeku dijele ravan u kojoj leze na cetri konveksne figure.

42. Dokazati da svaka ravan dijeli prostor na dvije konveksne figure (poluprostora).

43. Dokazati da dvije ravni koje se sijeku dijele prostor na cetiri konveksne oblasti.

44. Dokazati da diedar razlicit od ravnog dijeli prostor na dvije oblasti od kojih je jednakonveksna (unutrasnjost diedra), a druga nije (spoljasnjost diedra).

45. Dokazati da triedar dijeli prostor na dvije oblasti od kojih je jedna konveksna(unutrasnjost triedra), a druga nije (spoljasnjost triedra).

46. Dokazati da tetraedar dijeli prostor na dvije oblasti od kojih je jedna konveksna(unutrasnjost tetraedra), a druga nije (spoljasnjost tetraedra).

Napomena:Diedar je skup od dvije poluravni koje ishode iz zajednicke prave. Zajednicka prava se zove

ivica diedra a poluravni su strane dijedra.Triedar (trostrani poliedarski ugao) su tri poluprave pp[S,A), pp[S,B) i pp[S,C) koje ishode

iz jedne tacke S prostora i ne leze u jednoj ravni. Oglovi koje obrazuju po dvije od ovih

27

polupravih nazivaju se ivicni uglovi ili strane triedra. Tacka S je tjeme tetraedra.Tetraedar ili trostrana piramida.Poliedar (opisna definicija) je geometrisko tijelo trodimenzionalnog Euklidskog prostora

ograniceno povrsima ravnih mnogouglova.

47. Dokazati da konveksan mnogougao i prava koja ne sadrzi nijednu njegovu stranicu mogu daimaju najvise dvije zajednicke tacke.

48. Dokazati tvrdenja:(a) Svaka dijagonala dijeli konveksan mnogougao na dva konveksna mnogougla;(b) Svaka duz cije krajnje tacke pripadaju razlicitim stranicama konveksnog mnogougla dijelitaj mnogougao na dva konveksna mnogougla.

49. Mnogougao A1A2...An je konveksan ako i samo ako su konveksni svi cetverougloviAiAjAkAl, 1 ≤ i < j < k < l ≤ n. Dokazati.

50. (Helijeva teorema) Ako svake tri od n (n ≥ 3) konveksnih figura iste ravni imaju neprazanpresjek, tada je presjek svih n figura neprazan.

51. U ravni je dato n duzi (n ≥ 3), takve da svake tri od njih imaju zajednicku tacku. Dokazatida postoji tacka zajednicka za sve duzi.

28

Page 15: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

29 30

Page 16: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

31 32

Page 17: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

33 34

Page 18: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

35

(Zadaci su skinuti sa stranice: \pf.unze.ba\nabokovZa uocene greske pisati na [email protected])

36

Page 19: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

37 38

Page 20: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

39 40

Page 21: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

41 42

Page 22: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

43 44

Page 23: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

45 46

Page 24: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

47 48

Page 25: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

49 50

Page 26: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

51 52

Page 27: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

53 54

Page 28: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

55 56

Page 29: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

57 58

Page 30: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

59 60

Page 31: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

61 62

Page 32: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

63 64

Page 33: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

65 66

Page 34: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

67 68

Page 35: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

69 70

Page 36: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

71 72

Page 37: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

73 74

Page 38: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

75 76

Page 39: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

77 78

Page 40: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

79 80

Page 41: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

81 82

Page 42: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

Aksiome podudarnosti

Postoji pet aksioma podudarnosti (tri aksiome podudarnosti za duzi + dvije aksiomepodudarnosti za uglove)

III1 Za svaku polupravu a′ sa pocetnom tackom A′ i za svaku duz AB, postoji tacka B′ ∈ A′,takva da je duz AB podudarna sa duzi A′B′, sto zapisujemo ovako AB ∼= A′B′.

III2 Ako je A′B′ ∼= AB i A′′B′′ ∼= AB tada je A′B′ ∼= A′′B′′.

III3 Ako je A − B − C i A′ − B′ − C ′ i ako je AB ∼= A′B′ i BC ∼= B′C ′ tada je AC ∼= A′C ′.

III4 Za svaku poluravan α′ sa ivicom u pravoj p′, za svaku polupravu a′ ⊆ p′ sa pocetnomtackom O′, za svaki ugao �ab, postoji jedna i samo jedna poluprava b′ ⊆ α′ sa pocetnom tackomO′, takva da je ugao �ab podudaran sa uglom �a′b′, sto zapisujemo �ab ∼= �a′b′.

III5 Ako za trouglove �ABC i �A′B′C ′ vazi da je AB ∼= A′B′, AC ∼= A′C ′,�BAC ∼= �B′A′C ′ tada je i �CBA ∼= �C ′B′A′.

Skraceno, aksiome podudarnosti predstavljene slikama:

Sljedece teoreme su dokazane na predavanjima i mi cemo ih samo navesti.Teoreme o podudarnosti trouglova:

1.AB ∼= A′B′

�CAB ∼= �C ′A′B′

AC ∼= A′C ′

⎫⎬⎭

SUS=⇒ �ABC ∼= �A′B′C ′

83

2.�CAB ∼= �C ′A′B′

AB ∼= A′B′

�ABC ∼= �A′B′C ′

⎫⎬⎭

USU=⇒ �ABC ∼= �A′B′C ′

3.AB ∼= A′B′

AC ∼= A′C ′

BC ∼= B′C ′

⎫⎬⎭

SSS=⇒ �ABC ∼= �A′B′C ′

4.�ACB ∼= �A′C ′B′

�CAB ∼= �C ′A′B′

AB ∼= A′B′

⎫⎬⎭

UUS=⇒ �ABC ∼= �A′B′C ′

5.AC ∼= A′C ′

BC ∼= B′C ′

�ABC ∼= �A′B′C ′

AC > BC

⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭

SSU(ugao nasprem vece stranice)

=⇒ �ABC ∼= �A′B′C ′

U nekim zadacima, od broja 12 pa nadalje, cemo pretpostaviti da vrijedi sljedeca teorema:

�PAN = �ABV = ω ako i samo ako a‖b(p(P, Q) transferzala ili presjecnica)

λ i ω su naporedni uglovi η i μ su unakrsni ugolovi

α i β su saglasni ugloviα i γ su suprotni ugloviα i δ su naizmjenicni uglovi

84

Page 43: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

Uradeni zadaci

1. Vanjski (spoljasnji) ugao trougla je veci od oba unutrasnja nesusjedna ugla. Dokazati.

2. Najvise jedan ugao u trouglu moze biti prav ili tup, a najmanje dva su ostra. Dokazati.

3. Nasuprot veceg ugla u trouglu lezi veca stranica. Dokazati.

4. Neka je �aOb prav ugao (a i b su poluprave sa pocetnom tackom O) i neka su tacke A ∈ a iB, C ∈ b. Dokazati da je OC > OB ako i samo ako je AC > AB.

5. Dokazati da je ortogonalna projekcija tacke koja pripada jednom kraku ostrog ugla na pravuodredenu drugim krakom pripada tom, drugom kraku. Formuliati i dokazati odgovarajucuteoremu za tup ugao.

6. Neka je AA1 tezisna linija �ABC. Dokazati da je ugao �BAA1 > �CAA1 ako i samo ako jeAB < AC.

7. Neka je A1 sredina stranice BC trougla �ABC. Dokazati da vrijedi:a) AA1 > 1

2(AB + AC − BC)

b) AA1 < 12(AB + AC)

c) zbir tezisnih linija trougla je veci od poluobima a manji od obima trougla.

8. Neka je M tacka u unutrasnjosti trougla �ABC. Dokazati da vrijedi:a) �AMB > �ACBb) MA + MB < AC + CB

9. Neka je M1 ortogonalna projekcija tacke M na pravu odredenu tackama A i B. Dokazati da jeMA ≥ MB ako i samo ako je MA1 ≥ M1B.

10. Za trouglove �ABC i �A1B1C1 vrijedi AB ∼= A1B1 i AC ∼= A1C1. Dokazati da jeBC ≥ B1C1 ako i samo ako je �BAC ≥ �B1A1C1.

11. U trouglu ABC je AB < AC. Neka su E, D i H redom tacke u kojima simetrala ugla,tezisna linija i visina iz tjemena A sijeku prave BC. Dokazati da vrijedia)�AEB < �AECb)BE < CEc) da je poredak H − E − D.

12. Dokazati da je potreban i dovoljan uslov da trougao bude jednakokrakia) da su dvije visine podudarneb) da je jedna simetrala ugla ujedno i tezisnicac) da su mu dvije tezisne linije podudarne.

13. U konveksnom cetverouglu �ABCD, AB je najveca, a CD najmanja stranica. Dokazati daje �D > �B i �C > �A.

Pretpostavimo da je dokazana teorema o ugovima na transferzali koja glasi:

85

�APM = �AQN = λ ako i samo ako p‖qPomocu ove teoreme mozemo uraditi zadatak broj 1 i na drugi nacin.

14. Vanjski (spoljasnji) ugao trougla je veci od oba unutrasnja nesusjedna ugla. Zbir uglova utrouglu je ravan ugao. Dokazati.

15. U konveksnom cetverouglu �ABCD je �A = �B i BC > AD. Dokazati da je �C < �D.

16. U trouglu �ABC, AP polovi ugao �BAC, sa P na BC, i duz BQ polovi �ABC sa Q nCA. Zna se da je �BAC = 60◦ i da je AB + BP ∼= AQ + QB. Odrediti ostale uglove u�ABC.

17. Dokazati da je u svakom konveksnom cetverouglu bar jedna stranica manja od vecedijagonale.

18. Dokazati da u trouglu postoji najvise jedna stranica koja je manja od njoj odgovarajucevisine.

19. Izmedu svih trouglova sa datim zbirom tezisnih linija odrediti onaj sa najvecim zbiromvisina.

20. Dokazati da u trouglu postoji najvise jedna stranica koja je manja od njoj odgovarajucevisine.

86

Page 44: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

Problemi broj 3

Zadaci za vjezbu

21. U trouglu su povucene simetrala ugla i tezisna linija iz tjemena koje je incidentno sa dvijenejednake stranice trougla. Dokazati da je odsjecak simetrale ugla koji lezi izmedu tjemena inaspremne stranice manji od tezisne linije.

22. U konveksnom cetverouglu �ABCD je AD ∼= BC i �DAB > �ABC. Dokazati da je i�BCD > CDA.

23. U konveksnom cetverouglu �ABCD je �A ∼= �C i �B ∼= �D. Dokazati da je AB ∼= CD iAD ∼= BC.

24. Dokazati da je zbir dijagonala konveksnog cetverougla veci od poluobima, a manji od obimacetverougla.

25. Ako sva tri tjemena trougla �A1B1C1 pripadaju unutrasnjosti trougla ABC, tada je obimtrougla �A1B1C1 manji od obima trougla �ABC. Dokazati.

26. Neka je AB najmanja stranica trougla �ABC i M proizvoljna tacka u unutrasnjostitrougla. Dokazati da je MA + MB + MC < AC + BC.

27. Dokazati da konveksan cetverougao �ABCD tangentan ako i samo ako je se kruzniceupisane u trouglove �ABC i �ACD dodiruju.

Napomena: Cetverougao je tangentan ako i samo ako se u njega moze upisati kruznica.

28. Kod tangentnog cetverougla sredina jedne dijagonale pripada drugoj dijagonali. Dokazati daje taj cetverougao deltoid.

Napomena: Deltoid je konveksan cetverougao u kojem iz dva dijagonalna tjemena izlazepo dvije medusobno podudarne stranice.

29. Ako postoji kruznica koja na svim stranicama cetverougla �ABCD odsjeca medusobnopodudarne duzi, tada je AB + CD ∼= AD + BC. Dokazati.

30. U konveksnom cetverouglu �ABCD je AC + CD ≥ AB + BD. Dokazati da je AB<AC. Dali tvrdenje vazi za nekonveksne cetverouglove?

31. Dakazati da u Sakerijevom cetverouglu �ABCD simetrala stranice AB je istovremenao isimetrala stranice CD.

Napomena: Konveksan cetverougao �ABCD kod kojeg su uglovi kod tjemena A i Dpravi, a stranice AD i BC medusobno podudarne, zove se Sakerijev.

32. Dakazati da u Sakerijevom cetverouglu �ABCD je �C ∼= �D.

33. Dakazati da u Sakerijevom cetverouglu �ABCD je AB ≤ CD.

34. Neka su A1 i B1 redom sredine stranica BC i AC trougla �ABC. Dokazati da jeA1B1 ≤ 1

2AB.

35. Neka su A1 i B1 redom sredine stranica BC i AC trougla �ABC. Dokazati da prava A1B1

je normalna na simetralu stranice AB.

36. Neka su A1 i B1 redom sredine stranica BC i AC trougla �ABC. Dokazati da prava A1B1

ne sijece pravu AB.

87

37. Neka je C ′ podnozje visine iz tjemena C pravouglog trougla �ABC sa pravim uglom kodtjemena C. Dokazati da je �ACC ′ ≤ �ABC

38. Dokazati da je u pravouglom trouglu �ABC, SC ≤ 12AB, gdje je S-sredina hipotenuze AB.

39. Dokazati da periferiski ugao nad precnikom kruznice nije veci od pravog ugla.

40. Dokazati da je unutrasnjost kruznice konveksna oblast.

88

Page 45: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

89 90

Page 46: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

91 92

Page 47: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

93 94

Page 48: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

95 96

Page 49: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

97 98

Page 50: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

99 100

Page 51: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

101 102

Page 52: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

103 104

Page 53: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

105 106

Page 54: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

107 108

Page 55: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

109 110

Page 56: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

111 112

Page 57: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

113 114

Page 58: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

115 116

Page 59: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

117 118

Page 60: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

119 120

Page 61: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

121 122

Page 62: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

123 124

Page 63: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

125

(Zadaci su skinuti sa stranice: \pf.unze.ba\nabokovZa uocene greske pisati na [email protected])

126

Page 64: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

127 128

Page 65: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

129 130

Page 66: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

131 132

Page 67: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

133 134

Page 68: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

135 136

Page 69: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

137 138

Page 70: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

139 140

Page 71: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

141 142

Page 72: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

143 144

Page 73: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

145 146

Page 74: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

147 148

Page 75: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

149 150

Page 76: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

151 152

Page 77: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

153 154

Page 78: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

155 156

Page 79: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

Univerzitet u ZeniciPedagoski fakultetOdsjek: Matematika i informatika

Elementarni zadaci sa ispita iz predmeta Euklidska geometrija 1

Zadatak br. 1Paralelogram �HIDR preslikati osnom simetrijom s osom u pravoj p(D, R) a zatim

novodobijeni cetverougao �H ′I ′D′R′ rotirati oko tacke D′ za ugao od 60◦ u negativnom smjeru.

Zadatak br. 2Svaka prava koja sadrzi presjek dijagonala paralelograma i sijece jednu stranicu, sijece i

suprotnu stranicu. Njen odsjecak je raspolovljen presjecnom tackom dijagonala. Dokazati.

Zadatak br. 3Konstruisati pravougli trougao �ABC ako su poznati kateta b i visina hc koja odgovara

hipotenuz)i c.

Zadatak br. 4Dat je jednakokraki - pravougli trougao �ABC s pravim uglom kod vrha C. Nad stranicom

(katetom) BC konstruisan je jednakostranicni trougao �BCD (razlikovati dva slucaja, kad jetacka D sa one strane prave p(A, B) sa koje nije tacka C i kad je tacka D sa one strane pravep(B, C) sa koje nije tacka A). Izracunati velicinu ugla �ADB.

Zadatak br. 5Dat je konveksan cetverougao �ABCD. Izracunati njegovu povrsinu ako je

AB + AD = 8 cm, BC = CD i �BAD = �BCD = 90◦.

Zadatak br. 6Ako se saberu polovina, cetvrtina i osmina ugla α, onda se dobije ugao suplementan uglu α.

Koliki je ugao β koji je komplementan sa suplementom ugla α?

Zadatak br. 7Na pravoj p(A, B) trougla �ABC data je tacka M takva da je A − B − M i BM ∼= BC.

Dokazati da je prava p(M, C) paralelna simetrali ugla.

Zadatak br. 8Zadan je kvadrat �ABCD duzine stranice 1 dm. Naci poluprecnik kruznice koja dodiruje

njegove dvije stranice i prolazi kroz njegov jedan vrh.

Zadatak br. 9Jednakokraki trougao �ABC ciji je obim O = 64 cm, a visina na osovici ha = 24 cm rotirati

oko vrha B za ugao od 90◦ u pozitivnom smjeru. Izracunati povrsinu novonastalog rotiranogtrougla.

Zadatak br. 10Konstruisati pravougli trougao kome je data hipotenuza i jedan ostar ugao.

Zadatak br. 11Kroz datu tacku M van date prave p konstruisati pravu koja sijece datu pravu pod uglom od

20◦. (Ugao od 20◦ konstruisati priblizno tacno.)

Zadatak br. 12Jednakokraki trapez �ABCD sa osnovicom AB = 7 cm rotirati oko tacke C za ugao od 120◦

u pozitivnom smjeru.

157

Zadatak br. 13U trouglu �ABC je �ABC = 2�BAC i tezisna linija CM je normalna (ortogonalna) na BD

ugla �ABC. Odrediti uglove trougla �ABC.

Zadatak br. 14Dijagonale u cetverouglu �JAST se polove. Ako je �JAS = 40◦ izracunati ostale uglove u

cetverouglu. Izracunati i ugao �SJA.

Zadatak br. 15U jednakokrakom trapezu srednja linija ima duzinu 5 cm, a dijagonala je dva puta duza od

srednje linije. Kolika je povrsina tog trapeza?

Zadatak br. 16U trouglu �ABC je AC = BC, a visina AD sa simetralom AE (E ∈ BC) ugla �DAC gradi

ugao od 30◦. Naci uglove trougla �ABC i dokazati da je AE = EC.

Zadatak br. 17Dat je kvadrat �ABCD i unutar njega je odabrana tacka P tako da je trougao �BCP

jednakostranican. Prava AP sijece stranicu CD u tacki E. Odrediti mjerni broj ugla �CPE.

Zadatak br. 18U cetverougao �ABCD je AB < BC < CD < AD i svake dvije susjedne stranice se razlikuju

za 2 cm (izuzev AB i AD). Naci povrsinu cetverougla, ako mu je obim 36 cm i ako dijagonalaAC pripada simetrali ugla �BAD.

Zadatak br. 19Tezisnica i visina iz vrha A u �ABC djele ugao α na tri jednaka dijela. Koliki su uglovi

trougla �ABC.

Zadatak br. 20Konstruisati cetverougao �ABCD ako su date duzine njegovih stranica AB = 8 cm,

BC = 6 cm, CD = 5 cm i AD = 7 cm. Da li se u ovaj cetverougao moze upisati krug?

Zadatak br. 21Zadani su ugao �ACB, poluprava CM unutar ugla �ACB i poluprava CS koja polovi

�ACB. Dokazati da je �SCM = 12(�MCA − �MCB).

Zadatak br. 22Ako su kraci trapeza medusobno normalni, dokazati da je zbir kvadrata osnovica jednak zbiru

kvadrata dijagonala.

158

Page 80: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

159 160

Page 81: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

161 162

Page 82: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

163 164

Page 83: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

165 166

Page 84: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

167 168

Page 85: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

169 170

Page 86: Sveska Iz Euklidske Geometrije I v2

171 172