of 68 /68
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE– DEZVOLTARE  ÎN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR Departamentul de Instalaţii TEMA: GHID PRIVIND DETERMINAREA SUPRAFEŢEI ECHIVALENTE TERMIC A CORPURILOR DE  ÎNCĂLZIRE FAZA: Redactarea I-a Contract nr. C 34 / 2001 Beneficiar: Ministerul Lucr ărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei DIRECTOR DEPARTA MENT: Prof. dr. ing. Dan Constantinescu RESPONSABIL TEMĂ: Ing. Horia Petran Ing. Ciprian Ene RESPONSABIL CALITATE ing. Melania Cruceanu - Noiembrie 2001 -

Suprafata Echivalenta de Incalzire

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Instalatii de incalzire

Text of Suprafata Echivalenta de Incalzire

Page 1: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 1/68

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE–DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR

Departamentul de Instalaţii

TEMA: GHID PRIVIND DETERMINAREA SUPRAFEŢEI

ECHIVALENTE TERMIC A CORPURILOR DE

 ÎNCĂLZIRE

FAZA: Redactarea I-a

Contract nr. C 34 / 2001 

Beneficiar: Ministerul Lucr ărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei

DIRECTOR DEPARTAMENT: Prof. dr. ing. Dan Constantinescu

RESPONSABIL TEMĂ: Ing. Horia Petran

Page 2: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 2/68

Colectiv de elaborare

Prof. dr. ing. Dan Constantinescu C.P. I

ing. Horia Petran C.P. III

ing. Ciprian Ene C.P. III

ing. Melania Cruceanu C.P. III

Page 3: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 3/68

MEMORIU DE PREZENTARE

 În România, contorizarea energiei termice livrate consumatorilor urbani (şi mai ales

clădirilor de locuit) racordaţi la sisteme centralizate de alimentare cu căldur ă a fost şi este

 în continuare deficitar ă. Din acest motiv, în multe cazuri defalcarea cheltuielilor de

 încălzire între clădirile civile racordate la un acelaşi punct termic / centrală termică 

funcţionând cu apă caldă s-a f ăcut şi se face în continuare în sistem pauşal. Conform

prevederilor legale (ex. Legea Locuinţei nr. 114/1996 şi a normelor metodologice pentru

aplicarea acesteia), criteriul de repartizare a cheltuielilor de încălzire între diferite clădiri

racordate la aceeaşi sursă de căldur ă este reprezentat de suprafaţa echivalentă termic a

corpurilor de încălzire din instalaţiile aferente clădirilor respective.

Determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire este utilă de

asemenea în cazul înlocuirii unor corpuri de încălzire cu ocazia reabilitării termice a

instalaţiei de încălzire interioare aferentă unei clădiri existente. În acest sens, se aminteşte

O.G. nr. 29/30.01.2000 care prevede reabilitarea termică a clădirilor existente, ordonanţă 

care derivă din directiva 93/76/CEE vizând limitarea emisiilor de bioxid de carbon (SAVE),

printr-o ameliorare a eficienţei energetice (inclusiv) a clădirilor şi instalaţiilor aferente.

Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire este o mărime convenţională 

care se calculează în prezent conform prevederilor STAS 11 984–83, din puterea termică 

obţinută prin încercări de laborator efectuate după metoda SR ISO 3148-99 şi

SR ISO 3150-99.

 În STAS 11 984–83 sunt date valorile suprafeţei echivalente termic numai pentru

câteva corpuri de încălzire şi anume cele fabricate de-a lungul anilor în România, pentru

marea majoritate a corpurilor de încălzire existente la ora actuală pe piaţa românească

Page 4: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 4/68

95/75/18°C. Cu toate acestea, valorile suprafeţei echivalente termic pentru corpurile de

 încălzire cuprinse în STAS 11984-83 r ămân neschimbate, prin modificarea valoriicorespunzătoare unui metru pătrat echivalent termic de 453 W/m², în loc de 525 W/m².

Ghidul este structura în două păr ţi: prima parte conţinând modul de definire al

suprafeţei echivalente termic a unui corp de încălzire (metrul pătrat de suprafaţă 

echivalentă termic) şi metodologia de determinare a suprafeţei echivalente termic a unui

corp de încă

lzire în condiţiile în care se cunoa

şte puterea termic

ănominal

ăa acestuia, iar 

cea de-a doua parte constituindu-se într-un catalog de valori ale suprafeţei echivalente

termic ale principalelor corpuri de încălzire existente la ora actuală pe piaţa românească,

luându-se în considerare în principal corpurile de încălzire pentru care a fost eliberat

agrement tehnic conform Legii calităţii în construcţii nr. 10/1995.

 Având în vedere dinamica foarte mare a pieţei produselor  şi echipamentelor de

instalaţii pentru construcţii (şi implicit cea a corpurilor de încălzire), este necesar ca

valorile cuprinse în ghidul de faţă să fie actualizate şi completate cel puţin odată la doi ani

prin analizarea noilor tipuri de corpuri de încălzire apărute pe piaţa autohtonă.

Page 5: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 5/68

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI

GHID

PRIVIND DETERMINAREA SUPRAFEŢEI ECHIVALENTE

TERMIC A CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE

INDICATIV:

Elaborat de:

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII ŞI

ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR INCERC

Director general: Prof. dr. ing. Dan Lungu

DEPARTAMENTUL INSTALAŢII ÎN CONSTRUCŢII

ŞI BAZA DE PRODUCŢIE AUXILIARĂ 

Director Departament: Prof. dr. ing. Dan Constantinescu

Elaboratori: Prof. dr. ing. Dan Constantinescu

Ing. Horia Petran

Ing. Ciprian Ene

Coordonat de: A.I.I.R.

Preşedinte Acad. prof. onor. dr. ing. Liviu Dumitrescu

Page 6: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 6/68

CUPRINS 

pag.

1. GENERALIT ĂŢI............................................................................................................... 1 1.1. Obiect şi domeniu de aplicare...................................................................................1 1.2. Terminologie şi definiţii..............................................................................................1 

2. DOCUMENTE CONEXE .................................................................................................2 3. DETERMINAREA SUPRAFEŢEI ECHIVALENTE TERMIC A CORPURILOR

DE ÎNC ĂLZIRE................................................................................................................3 BIBLIOGRAFIE....................................................................................................................4 

 ANEXA 1 SUPRAFAŢ A ECHIVALENT Ă TERMIC PENTRU

PRINCIPALELE CORPURI DE ÎNC ĂLZIRE UTILIZATE ÎN

CL ĂDIRI DE LOCUIT, SOCIAL-ADMINISTRATIVE ŞI SIMILARE

 ACESTORA....................................................................................................5

Page 7: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 7/68

GHID PRIVIND DETERMINAREA SUPRAFEŢEIECHIVALENTE TERMIC A CORPURILOR DE

 ÎNC ĂLZIRE

Indicativ:

 Înlocuieşte:

1. GENERALITĂŢI

1.1. Obiect şi domeniu de aplicare

Prezentul ghid defineşte şi stabileşte mărimea suprafeţei echivalente termic a

corpurilor de încălzire, folosite în clădiri de locuit, social-administrative şi similare acestora.

Prevederile prezentului ghid se aplică la defalcarea cheltuielilor de încălzire între

diferite clădiri racordate la aceeaşi sursă de căldur ă (în lipsa echipamentelor de măsurare

a energiei termice), precum şi în calculele pentru înlocuirea corpurilor de încălzire dinclădiri existente cu altele noi, de tip constructiv diferit. Ghidul nu se aplică la defalcarea

cheltuielilor de încălzire între apartamentele din cadrul clădirilor de locuit colective

racordate la instalaţia interioar ă de încălzire comună clădirii.

Prezentul ghid înlocuieşte STAS 11984-83.

1.2. Terminologie şi definiţii

1.2.1 Suprafaţa echivalentă termic a unui corp de încălzire, Sechiv, este o mărime

convenţională care caracterizează puterea termică a corpului de încălzire, în următoarele

condiţii uzuale de proiectare:

- temperaturile de intrare şi ieşire a agentului încălzitor (apă) din corp de 90/70°C,

temperatura interioar ă a încăperii de 20°C (diferenţa medie de temperatur ă apă-aer de

60°C);

Page 8: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 8/68

- vopsirea la exterior a corpului cu vopsea de culoare deschisă, f ăr ă pigmenţi

metalici;

- presiunea atmosferică de la nivelul mării (1,013 bar).

Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire se stabileşte de către

laboratoare specializate acreditate, care efectuează determinarea puterii termice a

corpurilor conform SR ISO 3148.

OBSERVAŢIE: Spre deosebire de suprafaţa echivalentă termic a unui corp de încălzire,suprafaţa de încălzire a corpului, S, reprezintă totalitatea suprafeţelor spălate de aer ale corpului

de încălzire.

1.2.2 Metrul pătrat de suprafaţă echivalentă termic este acea suprafaţă a

corpului de încă

lzire care cedează

453 W în condiţiile de folosire specificate la pct.

1.2.

1.

2. DOCUMENTE CONEXE

[1] SR ISO 3148 Radiatoare, convectoare şi aparate similare – Determinareaputerii termice. Metoda de încercare în camer ă închisă r ăcită cu

aer 

[2] STAS 11247/2 Instalaţii de încălzire centrală. Caracteristici termice şi hidraulice

ale corpurilor de încălzire. Determinarea puterii termice

[3] STAS 1797/1 Instalaţii de încălzire centrală. Dimensionarea corpurilor de

 încălzire. Prescripţii generale

[4] STAS 1797/2 Instalaţii de încălzire centrală. Dimensionarea radiatoarelor din

fontă

Page 9: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 9/68

[9] STAS 530 Ţevi de oţel, f ăr ă sudur ă, trase sau laminate la rece

[10] STAS 7656 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii[11] * * * Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată 

[12] * * * O. 29/N/23.12.1993 - Normativ cadru privind contorizarea apei şi a

energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici

[13] * * * O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termică a fondului

construit existent şi stimularea economisirii energiei termice.

3. DETERMINAREA SUPRAFEŢEI ECHIVALENTE TERMIC A

CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE

3.1. Suprafaţa echivalentă termic a unui corp de încălzire se determină cu relaţia:

453

QS 0

ET = , [m²] (1)

 în care Q0 reprezintă puterea termică a corpului de încălzire determinată conform

SR ISO 3148, pentru o diferenţă medie de temperatur ă ∆tn = 60°C.

3.2. În Anexa 1 la prezentul ghid sunt indicate valorile suprafeţei echivalente termic

ale principalelor corpuri de încălzire utilizate în clădiri de locuit, social-administrative şisimilare acestora.

3.3. În cazul înlocuirii unui corp de încălzire cu un altul, de alt tip constructiv,

Page 10: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 10/68

No - numărul de elemente al corpului prevăzut iniţial;

oechivS - suprafa

ţa echivalent

ătermic a corpului de înc

ălzire prev

ăzut ini

ţial, în metri

pătraţi de suprafaţă echivalentă termic pe element;

1echivS - suprafaţa echivalentă termic a corpului de încălzire înlocuitor, în metri

pătraţi de suprafaţă echivalentă termic pe element.

ValorileoechivS şi

1echivS sunt date în Anexa 1.

3.5 Valoarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire se indică în

documentaţia tehnică a produsului.

BIBLIOGRAFIE

1. * * *, Studiul caracteristicilor termice experimentale ale diferitelor tipuri de corpuri de

 încălzire (din fontă, oţel şi aluminiu) indigene şi str ăine în vederea propunerii unor caracteristici termice unitare ale acestora, contr. INCERC nr. 242C, poz. A.32/1994 

2. Costăchel, P. ş.a., Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire – criteriu de

repartizare a costurilor de încălzire, Rev. Instalatorul nr. 7/1998, p. 43-47. 

3. Costăchel, P. ş.a., Corpuri de încălzire româneşti şi str ăine - catalog de valori alesuprafeţei echivalente termic, Rev. Construc ţ ii nr. 3/1999, p. 45-62. 

4. GAT 126-96, Ghid de agrement tehnic pentru corpuri de încălzire statice. 

Page 11: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 11/68

ANEXA 1 

SUPRAFAŢA ECHIVALENTĂ TERMIC PENTRU

PRINCIPALELE CORPURI DE ÎNCĂLZIRE UTILIZATE ÎN

CLĂDIRI DE LOCUIT, SOCIAL-ADMINISTRATIVE ŞI

SIMILARE ACESTORA

 

Page 12: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 12/68

ANEXA 1 

Principalele modele de corpuri de încălzire utilizate în România

Producător Model/Tip Caracteristici

 Alurad Futestehnikai kft. – Ungaria ALURAD PANEL – radiatoare din aluminiu (sudate) Tabelul A1.8

Biasi – Italia

BTA – radiatoare panou din oţel

LBA – radiatoare din aluminiu (turnate)

LBA EURAL – radiatoare din aluminiu (turnate)TUBOLASER – radiatoare din oţel cu coloane

Tabelul A1.3

Tabelul A1.7

Tabelul A1.7Tabelul A1.2

Buderus Heiztechnik GmbH – Germania

BANK – radiatoare din oţel cu coloane libere de secţiune circular ă 

CAMBIOTHERM – radiatoare din oţel cu coloane libere de secţiune circular ă 

DIN 4703 – radiatoare din fontă cu coloane unite de secţiune eliptică 

DIN 4703 – radiatoare din oţel cu coloane unite de secţiune eliptică 

LOGATREND K-PLAN – radiatoare panou din oţelLOGATREND K-PROFIL – radiatoare panou din oţel

LOGATREND VK-PLAN – radiatoare panou din oţel

LOGATREND VK-PROFIL – radiatoare panou din oţel

SANO – radiatoare din oţel cu coloane libere de secţiune circular ă 

STANDARD – radiatoare din oţel cu coloane libere de secţiune circular ă 

STANDARD-HEIZWAND – radiatoare din profile de ţeavă din oţel

STANDARD-KONVECTOR – convectoare din oţel

Tabelul A1.2

Tabelul A1.2

Tabelul A1.1 

Tabelul A1.2

Tabelul A1.3

Tabelul A1.3

Tabelul A1.3

Tabelul A1.3

Tabelul A1.2

Tabelul A1.2

Tabelul A1.6

Tabelul A1.9

Carron Company – Marea Britanie CARRON – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3

Compañia Roca Radiadores sa – Spania DUBAL – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

De' Longhi Radiators spa – Italia

LINEAR – radiatoare panou din oţel

LINEAR VERTICALE – radiatoare panou din oţel

PLATTELLA – radiatoare panou din oţel

Tabelul A1.3

Tabelul A1.3

Tabelul A1.3

Demirdöküm Fabrikalan – Turcia RIDEM – radiatoare din fontă cu coloane Tabelul A1.1 

Page 13: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 13/68

 

DiaNorm Wärme – AustriaDIA PLUS – radiatoare panou din oţel

DIA VENTIL – radiatoare panou din oţel

Tabelul A1.3

Tabelul A1.3

Dunaferr Lemezalakitó kft. – Ungaria LUX-N – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3

Electrolux Lehel – UngariaRADAL – radiatoare din aluminiu (sudate)

RADAL PANEL – radiatoare din aluminiu (sudate)

Tabelul A1.8

Tabelul A1.8

Faral spa – Italia ALLIANCE – radiatoare din aluminiu (turnate)

GREEN – radiatoare din aluminiu (turnate)Tabelul A1.7Tabelul A1.7

Feroemail – Ploieşti

600×3 – radiatoare din fontă „cu mască”

750×4 – radiatoare din fontă cu coloane libere de secţiune circular ă 

STAS 7364 – radiatoare din fontă cu coloane libere de secţiune circular ă 

Tabelul A1.1 

Tabelul A1.1 

Tabelul A1.1 

Ferroli – Italia

 AMICO – radiatoare din elemente de fontă 

CLAN – radiatoare din aluminiu (turnate)

CLUB – radiatoare din aluminiu (turnate)

FERROTHERM – radiatoare panou din oţel

MAGO – radiatoare din aluminiu (turnate)

TAHITI – radiatoare din elemente de fontă 

Tabelul A1.7

Tabelul A1.7

Tabelul A1.7

Tabelul A1.3

Tabelul A1.7

Tabelul A1.1 Florida spa – Italia SEVEN – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

Fondall srl – Italia JOLLY – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

Fondital Finv spa – ItaliaBLITZ – radiatoare din aluminiu (turnate)

MASTER – radiatoare din aluminiu (turnate)

Tabelul A1.7

Tabelul A1.7

FTMCI – Bucureşti

ROTERM – radiatoare din tablă de oţel (elemente sudate)

ROTERM RT – radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel (elemente sudate)

Tabelul A1.4

Tabelul A1.5Ghidini Radiatori srl – Italia KING – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

Global sas – Italia MIX – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

IAA – Alexandria

CRP – convectoradiatoare panou din ţeavă şi tablă de oţel

SP – convectoradiatoare din ţeavă şi tablă de oţel

- convectoare cu mască normală 

- convectoare cu mască generală 

Tabelul A1.5

Tabelul A1.5

Tabelul A1.9

Tabelul A1.9

Page 14: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 14/68

 

Industrie Pasotti spa – ItaliaCONFORT 80 – radiatoare din aluminiu (turnate)

MONDIAL 80 – radiatoare din aluminiu (turnate)

Tabelul A1.7

Tabelul A1.7

IUPS – SuceavaROTERM – radiatoare din tablă de oţel (elemente sudate)

ROTERM RT – radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel (elemente sudate)

Tabelul A1.4

Tabelul A1.5

Korado as – Cehia

KORALUX PRISMA HORIZONTAL – radiatoare din profile de ţeavă din oţel

KORALUX PRISMA REFLEX – radiatoare din profile de ţeavă din oţel

KORALUX PRISMA VERTICAL – radiatoare din profile de ţeavă din oţel

RADIK KLASIK – radiatoare panou din oţel

RADIK PLAN VENTIL KOMPAKT – radiatoare panou din oţel

RADIK VENTIL KOMPAKT – radiatoare panou din oţel

Tabelul A1.6

Tabelul A1.6

Tabelul A1.6

Tabelul A1.3

Tabelul A1.3

Tabelul A1.3

Kristal sa – Rep. San MarinoMITO – radiatoare din aluminiu (turnate)

TITAN – radiatoare din aluminiu (turnate)

Tabelul A1.7

Tabelul A1.7

Manaut – Spania IBER – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

Martin – Cehoslovacia MARTIN 500/200/4 – radiatoare din tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1.4

Nova Florida srl – Italia SEVEN 97 – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

Nuova IMAS srl – Italia APOLLO EXTRA – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3

Primacon srl – Bucureşti PRIMATERM – radiatoare din profile extrudate de aluminiu Tabelul A1.7

Radson – Belgia

INTEGRA – radiatoare panou din oţel

KOMPAKT – radiatoare panou din oţel

PLANORA – radiatoare panou din oţel

VERTIKAL – radiatoare panou din oţel

Tabelul A1.3Tabelul A1.3

Tabelul A1.3

Tabelul A1.3

Rag-all – Italia TOP – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7Romexim Prodcom Plus srl – Bucureşti - corp de încălzire tip plintă Tabelul A1.8

Siral – Bucureşti

BIMETAL seria C – radiatoare din aluminiu (turnate)

BIMETAL seria CF – radiatoare din aluminiu (turnate)

BIMETAL seria S – radiatoare din aluminiu (turnate)

Tabelul A1.7

Tabelul A1.7

Tabelul A1.7

Soulis – Grecia AKANS – radiatoare din tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1.4

Termo Romradiatoare sa – Braşov TROPIC LUX – radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1.5

Page 15: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 15/68

 

Titan Bagno spa – Rep. San Marino

EVOLUTO – radiatoare din aluminiu (extrudate)

MIXER – radiatoare din aluminiu (extrudate)

SINTESI – radiatoare din aluminiu (extrudate)

Tabelul A1.7

Tabelul A1.7

Tabelul A1.7

UREMOAS – Bucureşti STAS 7363 – radiatoare din fontă cu coloane unite de secţiune eliptică Tabelul A1.1 

Vogel & Noot – AustriaVN 4000 AH ORNIS – radiatoare panou din oţel, cu şi f ăr ă ventil

VN 4000 NTR – radiatoare panou din oţel

Tabelul A1.3

Tabelul A1.3

VSZ Ocel – Slovacia KORAD – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3

ZDB Viadrus – Cehia

KALOR – radiatoare din fontă cu coloane

KALOR 3 – radiatoare din fontă cu coloane

TERMO – radiatoare din fontă cu coloane

Tabelul A1.1 

Tabelul A1.1 

Tabelul A1.1 

- – URSS 500/140/2 – radiatoare din fontă cu coloane libere de secţiune eliptică Tabelul A1.1 

 –registre verticale, coloane

serpentine şi registre orizontale

Tabelul A1.6

Tabelul A1.6

Page 16: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 16/68

 

Suprafaţa echivalentă termic pentru principalele corpuri de încălzire utilizate în clădiri de locuit, social-administrative şi

similare acestora

Poz Producător Model Observaţii

I. Radiatoare din fontă, cu coloane 

1 Buderus Heiztechnik GmbH

(Germania)DIN 4703 Tab. A1.1, Fig. A1.1 

2Demirdöküm Fabrikalan

(Turcia)RIDEM Tab. A1.1, Fig. A1.2

3Feroemail

(Ploieşti)

600×3

750×4

STAS 7364

Tab. A1.1, Fig. A1.3

Tab. A1.1, Fig. A1.4

Tab. A1.1, Fig. A1.5

4Ferroli

(Italia)

 AMICO

TAHITI

Tab. A1.1, Fig. A1.6

Tab. A1.1, Fig. A1.7

5 UREMOAS(Bucureşti)

STAS 7363 Tab. A1.1, Fig. A1.8

6ZDB Viadrus

(Cehia)

KALOR

KALOR 3

TERMO

Tab. A1.1, Fig. A1.9

Tab. A1.1, Fig. A1.10

Tab. A1.1, Fig. A1.11 

7 –

(URSS)

500/140/2 Tab. A1.1, Fig. A1.12

II. Radiatoare din oţel, cu coloane 

Page 17: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 17/68

 

8Biasi

(Italia)TUBOLASER Tab. A1.2, Fig. A1.13

9Buderus Heiztechnik GmbH

(Germania)

BANK

CAMBIOTHERM

DIN 4703

SANO

STANDARD

Tab. A1.2, Fig. A1.14

Tab. A1.2, Fig. A1.15

Tab. A1.2, Fig. A1.16

Tab. A1.2, Fig. A1.17

Tab. A1.2, Fig. A1.1/8

III. Radiatoare panou, din oţel 

10

Biasi

(Italia) BTA Tab. A1.3, Fig. A1.19

11 Buderus Heiztechnik GmbH

(Germania)

LOGATREND K-PLAN

LOGATREND K-PROFIL

LOGATREND VK-PLAN

LOGATREND VK-PROFIL

Tab. A1.3, Fig. A1.20

Tab. A1.3, Fig. A1.21 

Tab. A1.3, Fig. A1.22

Tab. A1.3, Fig. A1.23

12

Carron Company

(Marea Britanie) CARRON Tab. A1.3, Fig. A1.24

13De' Longhi Radiators spa

(Italia)

LINEAR

LINEAR COMPACT VERTICALE

PLATTELLA

Tab. A1.3, Fig. A1.25

Tab. A1.3, Fig. A1.26

Tab. A1.3, Fig. A1.27

14DiaNorm Wärme

(Austria)

DIA PLUS

DIA VENTIL

Tab. A1.3, Fig. A1.28

Tab. A1.3, Fig. A1.29

15 Dunaferr Lemezalakitó kft.(Ungaria)

LUX-N Tab. A1.3, Fig. A1.30

16Ferroli

(Italia)FERROTHERM Tab. A1.3, Fig. A1.31 

17Korado as

(Cehia)

RADIK KLASIK

RADIK PLAN VENTIL KOMPAKT

RADIK VENTIL KOMPAKT

Tab. A1.3, Fig. A1.32

Tab. A1.3, Fig. A1.33

Tab. A1.3, Fig. A1.34

18Nuova IMAS srl

(Italia) APOLLO EXTRA Tab. A1.3, Fig. A1.35

Page 18: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 18/68

 

19Radson

(Belgia)

INTEGRA

KOMPAKT

PLANORA

VERTIKAL

Tab. A1.3, Fig. A1.36

Tab. A1.3, Fig. A1.37

Tab. A1.3, Fig. A1.38

Tab. A1.3, Fig. A1.39

20Vogel & Noot

(Austria)

VN 4000 AH ORNIS

VN 4000 NTR

Tab. A1.3, Fig. A1.40

Tab. A1.3, Fig. A1.41 

21 VSZ Ocel

(Slovacia)KORAD Tab. A1.3, Fig. A1.42

IV. Radiatoare din tablă de oţel, cu elemente sudate 

22FTMCI

(Bucureşti)ROTERM Tab. A1.4, Fig. A1.43

23IUPS

(Suceava)ROTERM Tab. A1.4, Fig. A1.43

24Martin

(Cehoslovacia)MARTIN 500/200/4 Tab. A1.4, Fig. A1.44

25 Soulis(Grecia)

 AKANS Tab. A1.4, Fig. A1.45

V. Radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel, sudate 

26FTMCI

(Bucureşti)ROTERM RT Tab. A1.5, Fig. A1.46

27IAA

(Alexandria)

CRP

SP

Tab. A1.5, Fig. A1.47

Tab. A1.5, Fig. A1.48

28IUPS

(Suceava)ROTERM RT Tab. A1.5, Fig. A1.46

29Termo Romradiatoare sa

(Braşov)TROPIC LUX Tab. A1.5, Fig. A1.49

VI. Corpuri de încălzire din ţevi netede 

30 Buderus Heiztechnik GmbH(Germania)

STANDARD-HEIZWAND Tab. A1.6, Fig. A1.50

Page 19: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 19/68

 

31 Korado as

(Cehia)

KORALUX PRISMA HORIZONTAL

KORALUX PRISMA REFLEX

KORALUX PRISMA VERTICAL

Tab. A1.6, Fig. A1.51 

Tab. A1.6, Fig. A1.52

Tab. A1.6, Fig. A1.53

32 –registre verticale, coloane

serpentine şi registre orizontale

Tab. A1.6, Fig. A1.54

Tab. A1.6, Fig. A1.55

VII. Radiatoare din aluminiu, turnate sau extrudate 

33Biasi

(Italia)

LBA

LBA EURAL

Tab. A1.7, Fig. A1.56

Tab. A1.7, Fig. A1.57

34

Compañia Roca Radiadores sa

(Spania) DUBAL Tab. A1.7, Fig. A1.58

35Faral spa

(Italia)

 ALLIANCE

GREEN

Tab. A1.7, Fig. A1.59

Tab. A1.7, Fig. A1.60

36Ferroli

(Italia)

CLAN

CLUB

MAGO

Tab. A1.7, Fig. A1.61 

Tab. A1.7, Fig. A1.62

Tab. A1.7, Fig. A1.63

37 Florida spa(Italia)

SEVEN Tab. A1.7, Fig. A1.64

38Fondall srl

(Italia)JOLLY Tab. A1.7, Fig. A1.65

39Fondital Finv spa

(Italia)

BLITZ

MASTER

Tab. A1.7, Fig. A1.66

Tab. A1.7, Fig. A1.67

40 Ghidini Radiatori srl(Italia)

KING Tab. A1.7, Fig. A1.68

41 Global sas

(Italia)MIX Tab. A1.7, Fig. A1.69

42Industrie Pasotti spa

(Italia)

CONFORT 80

MONDIAL 80

Tab. A1.7, Fig. A1.70

Tab. A1.7, Fig. A1.71 

43 Kristal sa(Rep. San Marino)

MITOTITAN

Tab. A1.7, Fig. A1.72Tab. A1.7, Fig. A1.73

Page 20: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 20/68

 

44Manaut

(Spania)IBER Tab. A1.7, Fig. A1.74

45

Nova Florida

(Spania) SEVEN 97 Tab. A1.7, Fig. A1.75

46Primacon srl

(Bucureşti)PRIMATERM Tab. A1.7, Fig. A1.76

47Rag-all

(Italia)TOP Tab. A1.7, Fig. A1.77

48 Siral(Bucureşti)

BIMETAL seria C

BIMETAL seria CFBIMETAL seria S

Tab. A1.7, Fig. A1.78

Tab. A1.7, Fig. A1.79Tab. A1.7, Fig. A1.80

49Titan Bagno spa

(Rep). San Marino

EVOLUTO

MIXER

SINTESI

Tab. A1.7, Fig. A1.81 

Tab. A1.7, Fig. A1.82

Tab. A1.7, Fig. A1.83

VIII. Radiatoare din aluminiu, sudate 

50  Alurad Futestehnikai kft.(Ungaria)

 ALURAD PANEL Tab. A1.8, Fig. A1.84

51 Electrolux Lehel

(Ungaria)

RADAL

RADAL PANEL

Tab. A1.8, Fig. A1.85

Tab. A1.8, Fig. A1.86

52Romexim Prodcom Plus srl

(Bucureşti)corp de încălzire tip plintă Tab. A1.8, Fig. A1.87

IX. Convectoare 

53Buderus Heiztechnik GmbH

(Germania)STANDARD-KONVECTOR Tab. A1.9, Fig. A1.88

54IAA

(Alexandria)

cu mască normală 

cu mască generală 

Tab. A1.9, Fig. A1.89

Tab. A1.9, Fig. A1.90

Page 21: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 21/68

 

Tabelul A1.1 Radiatoare din fontă, cu coloane

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime

Lungimeelement

Nr.coloane

RacordSuprafaţă 

echivalentă termic

Observaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Buderus (DIN 4703)

200350350500500500500600600800800

280430430580580580580680680880800

25016022070110160220110160110160

6060606060606060606060

64523453434

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

0,2070,2070,2700,1450,201 0,2660,3390,2250,311 0,2970,436

Coloane unite de secţiune eliptică DIN 4703

Demirdöküm

RIDEM 3/500RIDEM 3/623RIDEM 3/813

RIDEM 4/500RIDEM 4/623RIDEM 4/813

500623813

500623813

570693883

570693883

999999

134134134

606060

606060

333

444

1¼1¼1¼

1¼1¼1¼

0,2280,2640,323

0,2720,3490,410

Coloane libere

Feroemail600×3750×4

600652

668748

107142

6060

34

1¼1¼

0,2750,314

Coloane libere de secţiune circular ă 

Feroemail

218/9472/4472/6624/4624/6

218472472624624

300541,5541,5693,5693,5

350142218142218

5050505050

94646

1¼1¼1¼1¼1¼

0,2760,2230,3140,2820,390

Coloane libere de secţiune circular ă STAS 7364-86

Feroemail 777/4777/6

777777

846846

142218

5050

46

1¼1¼

0,3280,476

Coloane libere de secţiune circular ă 

Ferroli

 AMICO 2/562 AMICO 2/685 AMICO 2/875 AMICO 3/402 AMICO 3/562 AMICO 3/685 AMICO 3/875 AMICO 4/685

 AMICO 4/875 AMICO 5/685 AMICO 5/875

500623813340500623813623

813623813

562685875402562685875685

875685875

676767105105105105143

143181 181 

6060606060606060

606060

22233334

455

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 

0,1740,2120,2600,1770,241 0,2850,3580,364

0,4440,4260,523

Coloane unite Aspect de radiator din aluminiu turnat

Page 22: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 22/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime

Lungimeelement

Nr.coloane

RacordSuprafaţă 

echivalentă termic

Observaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Ferroli

TAHITI 2/562TAHITI 2/685TAHITI 2/875TAHITI 3/402TAHITI 3/562TAHITI 3/685TAHITI 3/875TAHITI 4/562TAHITI 4/685TAHITI 4/875

TAHITI 5/685TAHITI 5/875

500623813340500623813500623813

623813

562685875402562685875562685875

685875

676767105969696130130130

181 181 

60606060606060606060

6060

2223333444

55

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 

0,1640,1920,241 0,1700,2150,2570,3170,2740,3220,405

0,4150,515

Coloane unite Aspect de radiator din aluminiu turnat

UREMOAS

300/3 – 60500/2 – 60600/2 – 60600/3 – 60600/3 – 75

300500600600600

388591 691 678684

250150150200200

6060606075

32233

1¼1¼1¼1¼1¼

0,2480,2250,2650,3350,371 

Coloane unite de secţiune eliptică STAS 7363-86

Viadrus

KALOR 350/160KALOR 500/070KALOR 500/110

KALOR 500/160KALOR 500/220KALOR 600/160KALOR 900/070KALOR 900/160

350500500

500500600900900

430580580

580580680980980

16070110

16022016070160

606060

6060606060

423

45424

1¼1¼1¼

1¼1¼1¼1¼1¼

0,1950,1490,195

0,2540,3340,3060,231 0,422

Coloane libereElemente cu o suprafaţă plană la exterior 

Viadrus

KALOR 3 350/160KALOR 3 500/070KALOR 3 500/110KALOR 3 500/160KALOR 3 900/070

350500500500900

430580580580980

1607011016070

6060606060

42342

1¼1¼1¼1¼1¼

0,2300,1690,2170,2850,268

Coloane libereElemente cu o suprafaţă plană la exterior 

Viadrus

TERMO 500/095TERMO 500/130TERMO 623/095TERMO 623/130TERMO 813/095TERMO 813/130

500500623623813813

560560683683873873

951309513095130

606060606060

343434

1 1 1 1 1 1 

0,2170,2640,2600,3150,3220,395

Coloane libere

(URSS) 500/140/2 500 585 137 95 2 1¼ 0,305 Coloane libere de secţiune eliptică 

Page 23: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 23/68

 

Tabelul A1.2 Radiatoare din oţel, cu coloane

 ÎnălţimeProducător Model/Tip între axe totală 

Adâncime Lungimeelement Nr.coloane Racord

Suprafaţă 

echivalentă termic

Observaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Biasi

TUBOLASER 2/300TUBOLASER 2/350TUBOLASER 2/400TUBOLASER 2/450TUBOLASER 2/500TUBOLASER 2/550

TUBOLASER 2/600TUBOLASER 2/685TUBOLASER 2/750TUBOLASER 2/885TUBOLASER 2/900TUBOLASER 2/1000TUBOLASER 2/1100TUBOLASER 2/1200TUBOLASER 2/1500TUBOLASER 2/1800TUBOLASER 2/2000TUBOLASER 2/2200TUBOLASER 2/2500TUBOLASER 2/2800TUBOLASER 2/3000

235285335385435485

535620685820835935103511351435173519352135243527352935

300350400450500550

6006857508859001000110012001500180020002200250028003000

636363636363

636363636363636363636363636363

464646464646

464646464646464646464646464646

222222

222222222222222

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0,0640,0740,0830,0920,101 0,111 

0,1200,1360,1480,1730,1760,1920,2130,2320,291 0,3600,3930,4350,4940,5670,614

Page 24: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 24/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime

Lungimeelement

Nr.coloane

RacordSuprafaţă 

echivalentă termic

Observaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Biasi

TUBOLASER 3/300TUBOLASER 3/350TUBOLASER 3/400TUBOLASER 3/450TUBOLASER 3/500TUBOLASER 3/550TUBOLASER 3/565TUBOLASER 3/600TUBOLASER 3/665TUBOLASER 3/685

TUBOLASER 3/750TUBOLASER 3/865TUBOLASER 3/885TUBOLASER 3/900TUBOLASER 3/1000TUBOLASER 3/1100TUBOLASER 3/1200TUBOLASER 3/1500TUBOLASER 3/1800TUBOLASER 3/2000

TUBOLASER 3/2200TUBOLASER 3/2500TUBOLASER 3/2800TUBOLASER 3/3000

235285335385435485500535600620

68580082083593510351135143517351935

2135243527352935

300350400450500550565600665685

750865885900100011001200150018002000

2200250028003000

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 

101 101 101 101 

46464646464646464646

46464646464646464646

46464646

3333333333

3333333333

3333

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

0,0900,1030,1160,1290,141 0,1530,1570,1660,181 0,186

0,2020,2290,2340,2380,2620,2850,311 0,3820,4540,502

0,5490,621 0,6930,743

Page 25: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 25/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime

Lungimeelement

Nr.coloane

RacordSuprafaţă 

echivalentă termic

Observaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Biasi

TUBOLASER 4/300TUBOLASER 4/350TUBOLASER 4/400TUBOLASER 4/450TUBOLASER 4/500TUBOLASER 4/550TUBOLASER 4/565TUBOLASER 4/600TUBOLASER 4/665TUBOLASER 4/685

TUBOLASER 4/750TUBOLASER 4/865TUBOLASER 4/885TUBOLASER 4/900TUBOLASER 4/1000TUBOLASER 4/1100TUBOLASER 4/1200TUBOLASER 4/1500TUBOLASER 4/1800TUBOLASER 4/2000TUBOLASER 4/2200TUBOLASER 4/2500TUBOLASER 4/2800TUBOLASER 4/3000

235285335385435485500535600620

685800820835935103511351435173519352135

243527352935

300350400450500550565600665685

7508658859001000110012001500180020002200250028003000

139139139139139139139139139139

139139139139139139139139139139

139

139139139

46464646464646464646

4646464646464646464646464646

4444444444

44444444444444

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 

0,1170,1350,1520,1680,1850,201 0,2060,2170,2380,244

0,2640,3000,3060,3120,3370,371 0,4030,4950,6020,6460,7050,7820,8770,935

Biasi

TUBOLASER 5/300TUBOLASER 5/350TUBOLASER 5/400TUBOLASER 5/450TUBOLASER 5/500TUBOLASER 5/550TUBOLASER 5/600TUBOLASER 5/685TUBOLASER 5/750TUBOLASER 5/885TUBOLASER 5/900TUBOLASER 5/1000TUBOLASER 5/1100TUBOLASER 5/1200TUBOLASER 5/1500TUBOLASER 5/1800TUBOLASER 5/2000

TUBOLASER 5/2200TUBOLASER 5/2500TUBOLASER 5/2800TUBOLASER 5/3000

23528533538543548553562068582083593510351135143517351935

2135243527352935

300350400450500550600685750885900100011001200150018002000

2200250028003000

177177177177177177177177177177177177177177177177177

177177177177

4646464646464646464646464646464646

46464646

55555555555555555

5555

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

0,1440,1650,1860,2070,2270,2470,2670,3020,3270,3790,3840,4190,461 0,4980,6080,7330,786

0,8570,9521,0641,131 

Page 26: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 26/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime

Lungimeelement

Nr.coloane

RacordSuprafaţă 

echivalentă termic

Observaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Biasi

TUBOLASER 6/300TUBOLASER 6/350TUBOLASER 6/400TUBOLASER 6/450TUBOLASER 6/500TUBOLASER 6/550TUBOLASER 6/600TUBOLASER 6/685TUBOLASER 6/750TUBOLASER 6/885

TUBOLASER 6/900TUBOLASER 6/1000TUBOLASER 6/1100TUBOLASER 6/1200TUBOLASER 6/1500TUBOLASER 6/1800TUBOLASER 6/2000TUBOLASER 6/2200TUBOLASER 6/2500TUBOLASER 6/2800TUBOLASER 6/3000

235285335385435485535620685820

835935103511351435173519352135243527352935

300350400450500550600685750885

9001000110012001500180020002200250028003000

215215215215215215215215215215

215215215215215215215215215215215

46464646464646464646

4646464646464646464646

6666666666

66666666666

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0,171 0,1970,2220,2470,271 0,2960,3190,3590,3900,438

0,4580,5040,5490,5940,7250,8580,9321,0141,1301,255

1,332

Buderus BANK

143017301930243029301430173019302430293014301730193024302930

150018002000250030001500180020002500300015001800200025003000

145145145145145185185185185185225225225225225

404040404040404040404040404040

444445555566666

½½½½½½½½½½½½½½½

0,6540,781 0,8681,081 1,3120,7970,9441,0441,2931,5460,9481,1281,2441,5641,876

Coloane libere de secţiune circular ă 

Page 27: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 27/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime

Lungimeelement

Nr.coloane

RacordSuprafaţă 

echivalentă termic

Observaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Buderus CAMBIOTHERM

3003505006009001000300350500600

900100030050060010002003003505006009001000

3704205706709701070370420570670

970107037057067010702703704205706709701070

105105105105105105145145145145

145145185185185185225225225225225225225

45454545454545454545

45454545454545454545454545

3333334444

4455556666666

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

0,1120,1260,1680,1990,2770,3050,1450,1650,2180,255

0,3500,3860,1820,2690,3130,4730,1540,2130,2380,3130,3670,5040,554

Coloane libere de secţiune circular ă 

Buderus DIN 4703

500900350500900350500900

200

600100045060010004506001000

300

110110160160160220220220

250

5050505050505050

50

22333444

5

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

0,161 0,2560,1770,2190,3420,2270,2890,446

0,185

Coloane pline de secţiune eliptică 

Page 28: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 28/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime

Lungimeelement

Nr.coloane

RacordSuprafaţă 

echivalentă termic

Observaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Buderus SANO

190230280330380430480530680830

930103011301430173019302130243027302930

260300350400450500550600750900

1000110012001500180020002200250028003000

65656565656565656565

65656565656565656565

45454545454545454545

45454545454545454545

2222222222

2222222222

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

0,0550,0670,0780,0870,0980,1090,1180,1290,1600,188

0,2080,2270,2470,3060,3650,4040,4440,5030,5630,602

Coloane libere de secţiune circular ă 

Buderus SANO

190

230280330380430480530680830930

103011301430173019302130243027302930

2603003504004505005506007509001000

110012001500180020002200250028003000

105

105105105105105105105105105105

105105105105105105105105105

4545454545454545454545

454545454545454545

33333333333

333333333

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

0,0780,0930,1070,1220,1360,1500,1640,1780,221 0,2600,289

0,3130,3390,4150,4880,5350,5830,651 0,7190,760

Coloane libere de secţiune circular ă 

Page 29: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 29/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime

Lungimeelement

Nr.coloane

RacordSuprafaţă 

echivalentă termic

Observaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Buderus SANO

190230280330380430480530680830

930103011301430173019302130243027302930

260300350400450500550600750900

1000110012001500180020002200250028003000

145145145145145145145145145145

145145145145145145145145145145

45454545454545454545

45454545454545454545

4444444444

4444444444

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

0,101 0,121 0,1380,1580,1750,1950,2120,2290,2820,330

0,3640,3980,4290,5250,6170,6790,7380,8260,9100,967

Coloane libere de secţiune circular ă 

Buderus SANO

190230280330380430480530680830930

103011301430173019302130243027302930

2603003504004505005506007509001000

110012001500180020002200250028003000

185185185185185185185185185185185

185185185185185185185185185

4545454545454545454545

454545454545454545

55555555555

555555555

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

0,1270,1500,1730,1960,2190,2420,2650,2840,3500,4100,449

0,4880,5280,6380,7450,8130,8770,9701,0561,112

Coloane libere de secţiune circular ă 

Page 30: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 30/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime

Lungimeelement

Nr.coloane

RacordSuprafaţă 

echivalentă termic

Observaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Buderus SANO

190230280330380430480530680830

930103011301430173019302130243027302930

260300350400450500550600750900

1000110012001500180020002200250028003000

225225225225225225225225225225

225225225225225225225225225225

45454545454545454545

45454545454545454545

6666666666

6666666666

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

0,1500,1760,2060,231 0,2570,2830,3080,3340,4070,479

0,5270,5730,6180,7520,8790,9641,0441,1601,2721,346

Coloane libere de secţiune circular ă 

Buderus STANDARD

120190230280330380430480530680830

930103011301430173019302130243027302930

190260300350400450500550600750900

1000110012001500180020002200250028003000

6565656565656565656565

65656565656565656565

4545454545454545454545

45454545454545454545

22222222222

2222222222

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

0,041 0,0550,0670,0780,0870,0980,1090,1180,1290,1600,188

0,2080,2270,2470,3060,3650,4040,4440,5030,5630,602

Coloane libere de secţiune circular ă 

Page 31: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 31/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime

Lungimeelement

Nr.coloane

RacordSuprafaţă 

echivalentă termic

Observaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Buderus STANDARD

120190230280330380430480530680

830930103011301430173019302130243027302930

190260300350400450500550600750

9001000110012001500180020002200250028003000

105105105105105105105105105105

105105105105105105105105105105105

45454545454545454545

4545454545454545454545

3333333333

33333333333

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

0,0560,0780,0930,1070,1220,1360,1500,1640,1780,221 

0,2600,2890,3130,3390,4150,4880,5350,5830,651 0,7190,760

Coloane libere de secţiune circular ă 

Buderus STANDARD

120190230280330380430480530680

83093010301130143017301930213024302730

2930

190260300350400450500550600750

900100011001200150018002000220025002800

3000

145145145145145145145145145145

145145145145145145145145145145

145

45454545454545454545

45454545454545454545

45

4444444444

4444444444

4

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

0,0750,101 0,121 0,1380,1580,1750,1950,2120,2290,282

0,3300,3640,3980,4290,5250,6170,6790,7380,8260,910

0,967

Coloane libere de secţiune circular ă 

Page 32: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 32/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime

Lungimeelement

Nr.coloane

RacordSuprafaţă 

echivalentă termic

Observaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Buderus STANDARD

110190230280330380430480530680

830930103011301430173019302130243027302930

180260300350400450500550600750

9001000110012001500180020002200250028003000

185185185185185185185185185185

185185185185185185185185185185185

45454545454545454545

4545454545454545454545

5555555555

55555555555

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

0,0890,1270,1500,1730,1960,2190,2420,2650,2840,350

0,4100,4490,4880,5280,6380,7450,8130,8770,9701,0561,112

Coloane libere de secţiune circular ă 

Buderus STANDARD

110190230280330380430480530680

83093010301130143017301930213024302730

2930

180260300350400450500550600750

900100011001200150018002000220025002800

3000

225225225225225225225225225225

225225225225225225225225225225

225

45454545454545454545

45454545454545454545

45

6666666666

6666666666

6

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼1¼

0,1090,1500,1760,2060,231 0,2570,2830,3080,3340,407

0,4790,5270,5730,6180,7520,8790,9641,0441,1601,272

1,346

Coloane libere de secţiune circular ă 

Page 33: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 33/68

 

Page 34: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 34/68

 

Tabelul A1.3 Radiatoare panou, din oţel

 ÎnălţimeProducător Model/Tip  între axe totală  Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă 

echivalentă termic

Observaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Biasi BTA 10S

246446546846

300500600900

50505050

360; 480;600; 720;840; 960;

1080; 1200;1320; 1440;1560; 1680;1800; 1920;

2160; 2400;2640; 2760;

3000

½½½½

0,9171,4501,7032,458

Biasi BTA 11K

246446546846

300500600900

64646464

360; 480;600; 720;840; 960;

1080; 1200;1320; 1440;1560; 1680;1800; 1920;

2160; 2400;2640; 2760;

3000

½½½½

1,491 2,4362,8734,032

Biasi BTA 21K

246446546846

300500600900

84848484

360; 480;600; 720;840; 960;

1080; 1200;1320; 1440;1560; 1680;1800; 1920;

2160; 2400;2640; 2760;3000

½½½½

2,2643,5774,1965,902

Biasi BTA 22K

246446546846

300500600900

108108108108

360; 480;600; 720;840; 960;

1080; 1200;1320; 1440;1560; 1680;1800; 1920;

2160; 2400;2640; 2760;3000

½½½½

2,8024,5675,2697,249

Page 35: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 35/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă 

termicObservaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Biasi BTA 33K

246446546846

300500600900

161 161 161 161 

360; 480;600; 720;840; 960;

1080; 1200;1320; 1440;1560; 1680;1800; 1920;2160; 2400;2640; 2760;

3000

½½½½

3,9896,2697,2739,756

BuderusLOGATREND K-PLAN

10

250350450550850

300400500600900

5858585858

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

½½½½½

0,9871,1961,4851,7642,574

Buderus LOGATREND K-PLAN11 

250

350450550850

300

400500600900

58

58585858

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

½

½½½½

1,392

1,7492,1492,5433,670

BuderusLOGATREND K-PLAN

21 

250350450

550850

300400500

600900

646464

6464

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;

1800; 2000;2300; 2600;

3000

½½½

½½

2,0432,5563,053

3,5234,860

BuderusLOGATREND K-PLAN

22

250350450550850

300400500600900

9898989898

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

½½½½½

2,6693,2583,9434,5836,259

Page 36: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 36/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă 

termicObservaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

BuderusLOGATREND K-PLAN

33

250350450550850

300400500600900

153153153153153

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

½½½½½

3,7844,7445,6656,5368,846

BuderusLOGATREND K-PROFIL

10

250

350450550850

300

400500600900

65

65656565

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

½

½½½½

0,956

1,2341,5031,7552,492

BuderusLOGATREND K-PROFIL

11 

250350450

550850

300400500

600900

656565

6565

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

½½½

½½

1,5031,921 2,312

2,6863,668

BuderusLOGATREND K-PROFIL

21 

250350450550850

300400500600900

6666666666

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

½½½½½

2,0722,5883,0863,5685,004

BuderusLOGATREND K-PROFIL

22

250350450550850

300400500600900

100100100100100

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

½½½½½

2,7933,5254,2294,8986,761 

Page 37: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 37/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă 

termicObservaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

BuderusLOGATREND K-PROFIL

33

250350450550850

300400500600900

155155155155155

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

½½½½½

4,0365,041 5,9796,8909,405

BuderusLOGATREND VK-PLAN

10

250

350450550850

300

400500600900

58

58585858

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

¾

¾¾¾¾

0,987

1,1961,4851,7642,574

BuderusLOGATREND VK-PLAN

11 

250350450

550850

300400500

600900

585858

5858

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

¾¾¾

¾¾

1,3921,7492,149

2,5433,670

BuderusLOGATREND VK-PLAN

21 

250350450550850

300400500600900

6464646464

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

¾¾¾¾¾

2,0432,5563,0533,5234,860

BuderusLOGATREND VK-PLAN

22

250350450550850

300400500600900

9898989898

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

¾¾¾¾¾

2,6693,2583,9434,5836,259

Page 38: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 38/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă 

termicObservaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

BuderusLOGATREND VK-PLAN

33

250350450550850

300400500600900

153153153153153

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

¾¾¾¾¾

3,7844,7445,6656,5368,846

Buderus LOGATRENDVK-PROFIL10

250

350450550850

300

400500600900

65

65656565

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

¾

¾¾¾¾

0,956

1,2341,5031,7552,492

BuderusLOGATRENDVK-PROFIL

11 

250350450

550850

300400500

600900

656565

6565

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

¾¾¾

¾¾

1,5031,921 2,312

2,6863,668

BuderusLOGATRENDVK-PROFIL

21 

250350450550850

300400500600900

6666666666

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

¾¾¾¾¾

2,0722,5883,0863,5685,004

BuderusLOGATRENDVK-PROFIL

22

250350450550850

300400500600900

100100100100100

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

¾¾¾¾¾

2,7933,5254,2294,8986,761 

Page 39: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 39/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă 

termicObservaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

BuderusLOGATRENDVK-PROFIL

33

250350450550850

300400500600900

155155155155155

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

¾¾¾¾¾

4,0365,041 5,9796,8909,405

Carron

CARRON 300 singleCARRON 300 doubleCARRON 300 finnedCARRON 450 singleCARRON 450 doubleCARRON 450 finnedCARRON 600 singleCARRON 600 doubleCARRON 600 finnedCARRON 750 singleCARRON 750 doubleCARRON 750 finned

242242242392392392542542542692692692

300300300450450450600600600750750750

365757365757365757365757

443÷4943 în paşi de150 mm

½ (¾)½ (¾)½ (¾)½ (¾)½ (¾)½ (¾)½ (¾)½ (¾)½ (¾)½ (¾)½ (¾)½ (¾)

1,0481,6272,0461,481 2,3192,861 1,8882,9593,6882,2843,581 4,295

Valorile între paranteze corespund suprafeţelor mai mari de4,5 m2

De' Longhi

LINEAR 10/3LINEAR 10/4LINEAR 10/5LINEAR 10/6LINEAR 10/7LINEAR 10/9

240340440540640840

300400500600700900

626262626262

400; 500;

600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1400;1600; 1800;2000; 2300;2600; 3000

½½½½½½

0,781 0,9651,1621,3761,6022,121 

De' Longhi

LINEAR 20/3LINEAR 20/4

LINEAR 20/5LINEAR 20/6LINEAR 20/7LINEAR 20/9

240340

440540640840

300400

500600700900

6969

69696969

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1400;1600; 1800;2000; 2300;2600; 3000

½½

½½½½

1,3951,779

2,1362,4722,8093,439

De' Longhi

LINEAR 21/3LINEAR 21/4LINEAR 21/5LINEAR 21/6

LINEAR 21/7LINEAR 21/9

240340440540

640840

300400500600

700900

86868686

8686

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1400;

1600; 1800;2000; 2300;2600; 3000

½½½½

½½

2,1852,7633,3173,845

4,3445,292

Page 40: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 40/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă 

termicObservaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

De' Longhi

LINEAR 22/3LINEAR 22/4LINEAR 22/5LINEAR 22/6LINEAR 22/7LINEAR 22/9

240340440540640840

300400500600700900

103103103103103103

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1400;1600; 1800;2000; 2300;2600; 3000

½½½½½½

2,7073,3633,9974,6195,2356,471 

De' Longhi

LINEAR 33/3LINEAR 33/4LINEAR 33/5LINEAR 33/6LINEAR 33/7LINEAR 33/9

240340440540640840

300400500600700900

159159159159159159

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1400;1600; 1800;2000; 2300;2600; 3000

½½½½½½

3,8974,8675,8026,7107,5969,339

De' Longhi

LIN. VERTICALE 10/300LIN. VERTICALE 10/400LIN. VERTICALE 10/500LIN. VERTICALE 10/600LIN. VERTICALE 10/700

LIN. VERTICALE 10/900

240340440540640

840

306406506606706

906

6262626262

62

1400; 1600;1800; 2000;

2300

½½½½½

½

0,5730,7640,9551,1471,337

1,719

Corp aşezat vertical

De' Longhi

LIN. VERTICALE 20/300LIN. VERTICALE 20/400LIN. VERTICALE 20/500LIN. VERTICALE 20/600LIN. VERTICALE 20/700LIN. VERTICALE 20/900

240340440540640840

306406506606706906

696969696969

1400; 1600;1800; 2000;

2300

½½½½½½

1,1341,5131,8902,2672,6463,401 

De' Longhi

LIN. VERTICALE 21/300LIN. VERTICALE 21/400LIN. VERTICALE 21/500

LIN. VERTICALE 21/600LIN. VERTICALE 21/700LIN. VERTICALE 21/900

240340440

540640840

306406506

606706906

696969

696969

1400; 1600;

1800; 2000;2300

½½½

½½½

1,4191,8932,367

2,8403,3124,260

De' Longhi

PLATTELLA 10/3PLATTELLA 10/4PLATTELLA 10/5PLATTELLA 10/6PLATTELLA 10/7PLATTELLA 10/9

240340440540640840

300400500600700900

626262626262

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1400;1600; 1800;2000; 2300;

2600; 3000

½½½½½½

0,9181,1701,4191,6701,9232,447

Page 41: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 41/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă 

termicObservaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

De' Longhi

PLATTELLA 11K/3PLATTELLA 11K/4PLATTELLA 11K/5PLATTELLA 11K/6PLATTELLA 11K/7PLATTELLA 11K/9

240340440540640840

300400500600700900

636363636363

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1400;1600; 1800;2000; 2300;2600; 3000

½½½½½½

1,4691,9472,4022,8303,2373,972

De' Longhi

PLATTELLA 21/3PLATTELLA 21/4PLATTELLA 21/5PLATTELLA 21/6PLATTELLA 21/7PLATTELLA 21/9

240340440540640840

300400500600700900

858585858585

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1400;1600; 1800;2000; 2300;2600; 3000

½½½½½½

2,3102,9003,471 4,0334,5935,715

De' Longhi

PLATTELLA 22/3PLATTELLA 22/4PLATTELLA 22/5PLATTELLA 22/6

PLATTELLA 22/7PLATTELLA 22/9

240340440540

640840

300400500600

700900

102102102102

102102

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1400;

1600; 1800;2000; 2300;2600; 3000

½½½½

½½

2,7863,5654,2934,972

5,6106,769

De' Longhi

PLATTELLA 33/3PLATTELLA 33/4PLATTELLA 33/5PLATTELLA 33/6PLATTELLA 33/7PLATTELLA 33/9

240340440540640840

300400500600700900

158158158158158158

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1400;1600; 1800;2000; 2300;

2600; 3000

½½½½½½

3,9275,0056,0196,9737,8679,507

DiaNorm Wärme DIA PLUS 10

450500550840

500550600900

45454545

400; 500;600; 800;1000; 1200

½½½½

1,5941,7371,8903,166

S f ţă

Page 42: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 42/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă 

termicObservaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

DiaNorm Wärme DIA PLUS 11 

300450500550840

350500550600900

6565656565

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1300;1400; 1600;1800; 2000;2200; 2600;

3000

½½½½½

1,8982,6342,8683,1244,336

DiaNorm Wärme DIA PLUS 21 450500550840

500550600900

95959595

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1300;1400; 1600;1800; 2000

½½½½

3,351 3,631 3,9385,592

DiaNorm Wärme DIA PLUS 22

200300450

500550840

250350500

550600900

959595

959595

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1300;

1400; 1600;1800; 2000;2200; 2600;

3000

½½½

½½½

2,3863,2564,428

4,7885,1596,914

DiaNorm Wärme DIA PLUS 33

200300450500550840

250350500550600900

150150150150

150

150

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1300;1400; 1600;

1800; 2000;2200; 2600;3000

½½½½½½

3,3444,4946,1726,6957,2279,777

DiaNorm Wärme DIA VENTIL 11 

5050505050

350500550600900

6565656565

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1300;1400; 1600;1800; 2000

½½½½½

1,8982,6342,8683,1244,336

Î Suprafaţă

Page 43: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 43/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă 

termicObservaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

DiaNorm Wärme DIA VENTIL 21 

50505050

500550600900

95959595

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1300;1400; 1600;1800; 2000

½½½½

3,351 3,631 3,9385,592

DiaNorm Wärme DIA VENTIL 22

505050

505050

250350500

550600900

959595

959595

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1300;1400; 1600;1800; 2000

½½½

½½½

2,3863,2564,428

4,7885,1596,914

DiaNorm Wärme DIA VENTIL 33

505050505050

250350500550600900

150150150150150150

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1300;1400; 1600;1800; 2000

½½½½½½

3,3444,4946,1726,6957,2279,777

Dunaferr LUX-N 10K240440540840

300500600900

56565656

400÷3000 în paşi de100 mm

½½½½

0,9451,4661,7102,391 

Dunaferr LUX-N 11K

240440540840

300500600900

56565656

400÷3000 în paşi de100 mm

½½½½

1,4042,2032,5693,539

Dunaferr LUX-N 21K

240440

540840

300500

600900

81 81 

81 81 

400÷3000

 în paşi de100 mm

½½

½½

2,0423,168

3,6855,084

Dunaferr LUX-N 22K

240440540840

300500600900

106106106106

400÷3000 în paşi de100 mm

½½½½

2,6143,9334,5606,378

Dunaferr LUX-N 33K

240440540840

300500600900

156156156156

400÷3000 în paşi de100 mm

½½½½

3,7475,5706,4068,699

Î ă Suprafaţă

Page 44: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 44/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă 

termicObservaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Ferroli FERROTHERM 10

250350450550650850

300400500600700900

484848484848

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1400;1600; 1800;

2000

½½½½½½

1,5672,0442,481 2,8833,2453,863

Ferroli FERROTHERM 11 

250350450

550650850

300400500

600700900

595959

595959

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1400;1600; 1800;

2000

½½½

½½½

1,5672,0442,481 

2,8833,2453,863

Ferroli FERROTHERM 21 

250350450550650850

300400500600700900

858585858585

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1400;1600; 1800;

2000

½½½½½½

2,2632,8503,4083,9434,4685,479

Ferroli FERROTHERM 22

250350450550650850

300400500600700900

115115115115115115

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1400;1600; 1800;

2000

½½½½½½

2,9933,7734,5195,2255,8987,172

Ferroli FERROTHERM 33

250350450550650850

300400500600700900

171 171 171 171 171 171 

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1100;1200; 1400;1600; 1800;

2000

½½½½½½

4,2545,3626,3847,3338,2169,810

Korado RADIK KLASIK 10

246346446546846

300400500600900

4747474747

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;

2300; 2600;3000

½½½½½

0,8391,1191,4001,6782,174

Î ălţi Suprafaţă

Page 45: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 45/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă 

termicObservaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Korado RADIK KLASIK 11 

246346446546846

300400500600900

6363636363

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

½½½½½

1,3221,7262,1262,5283,163

Korado RADIK KLASIK 20 446546846

500600900

666666

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

½½½

2,2892,7003,503

Korado RADIK KLASIK 21 446546

846

500600

900

6666

66

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;

1800; 2000;2300; 2600;

3000

½½

½

2,6983,291 

4,422

Korado RADIK KLASIK 22

246346446546846

300400500600900

100100100100100

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

½½½½½

2,3662,9983,6074,1965,792

Korado RADIK KLASIK 33

246346446546846

300400500600900

155155155155155

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

½½½½½

3,4464,3405,1926,0028,128

Înălţime Suprafaţă

Page 46: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 46/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă 

termicObservaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

KoradoRADIK PLAN VENTIL

KOMPAKT 11 PLAN VK5050

500600

6565

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000

½½

1,8232,135

KoradoRADIK PLAN VENTIL

KOMPAKT 20 PLAN VK5050

500600

6868

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;

1800; 2000

½½

1,9182,214

KoradoRADIK PLAN VENTIL

KOMPAKT 21 PLAN VK5050

500600

6868

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000

½½

2,6453,049

Korado

RADIK PLAN VENTIL

KOMPAKT 22 PLAN VK

50

50

500

600

102

102

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000

½

½

3,472

4,042

KoradoRADIK VENTIL

KOMPAKT 10 VK

5050505050

300400500600900

4747474747

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

½½½½½

0,8391,1191,4001,6782,174

KoradoRADIK VENTIL

KOMPAKT 11 VK

5050505050

300400500600900

6363636363

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

½½½½½

1,3221,7262,1262,5283,163

Înălţime Suprafaţă 

Page 47: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 47/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime Lungime Racord

p ţechivalentă 

termicObservaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

KoradoRADIK VENTIL

KOMPAKT 20 VK

505050

500600900

666666

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

½½½

2,2892,7003,503

Korado RADIK VENTILKOMPAKT 21 VK

505050

500600900

666666

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

½½½

2,6983,291 4,422

KoradoRADIK VENTIL

KOMPAKT 22 VK

505050

5050

300400500

600900

100100100

100100

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;

1800; 2000;2300; 2600;

3000

½½½

½½

2,3662,9983,607

4,1965,792

KoradoRADIK VENTIL

KOMPAKT 33 VK

5050505050

300400500600900

155155155155155

400; 500;600; 700;800; 900;

1000; 1200;1400; 1600;1800; 2000;2300; 2600;

3000

½½½½½

3,4464,3405,1926,0028,128

Nuova IMAS APOLLO EXTRA 11-EK450550750

505605805

51 51 51 

300; 400;500; 600;700; 800;900; 1000;1200; 1400;1600; 1800;2000; 2200;2400; 2600;2800; 3000

½½½

2,7793,2254,311 

Înălţime Suprafaţă 

Page 48: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 48/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime Lungime Racord

ţechivalentă 

termicObservaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Nuova IMAS APOLLO EXTRA 22-DK

250350450550750

305405505605805

102102102102102

300; 400;500; 600;700; 800;900; 1000;1200; 1400;1600; 1800;2000; 2200;2400; 2600;2800; 3000

½½½½½

3,2874,1465,0575,8687,541 

Nuova IMAS APOLLO EXTRA 33-3K

250350450550750

305405505605805

155155155155155

300; 400;500; 600;

700; 800;900; 1000;1200; 1400;1600; 1800;2000; 2200;2400; 2600;2800; 3000

½½½½½

4,821 6,1377,3978,62710,991 

Radson INTEGRA 11 

244344

394444544694844

300400

450500600750900

6565

6565656565

450; 600;750; 900;

1050; 1200;

1350; 1500;1650; 1800;1950; 2100;2250; 2400;2550; 2700;

3000

½½

½½½½½

1,459

1,869

2,261 2,6273,1443,624

Radson INTEGRA 21 

244344394

444544694844

300400450

500600750900

696969

69696969

450; 600;750; 900;

1050; 1200;1350; 1500;

1650; 1800;1950; 2100;2250; 2400;2550; 2700;

3000

½½½

½½½½

2,1302,7043,241 3,7444,441 5,086

Radson INTEGRA 22

244344394444

544694844

300400450500

600750900

106106106106

106106106

450; 600;750; 900;

1050; 1200;1350; 1500;1650; 1800;

1950; 2100;2250; 2400;2550; 2700;

3000

½½½½

½½½

2,791 3,5394,2264,853

5,6956,428

 Înălţime Suprafaţă 

Page 49: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 49/68

 

ţProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime Lungime Racord echivalentă 

termicObservaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Radson INTEGRA 33

244344394444544694844

300400450500600750900

172172172172172172172

450; 600;750; 900;

1050; 1200;1350; 1500;1650; 1800;1950; 2100;2250; 2400;2550; 2700;

3000

½½½½½½½

3,9595,081 6,1067,0358,2639,303

Radson KOMPAKT 10

244344444544694844

300400500600750900

484848484848

450; 600;750; 900;

1050; 1200;1350; 1500;1650; 1800;1950; 2100;2250; 2400;2550; 2700;

3000

½½½½½½

0,9051,1631,4091,6451,9832,309

Radson KOMPAKT 11 

244344444544694844

300400500600750900

656565656565

450; 600;750; 900;

1050; 1200;

1350; 1500;1650; 1800;1950; 2100;2250; 2400;2550; 2700;

3000

½½½½½½

1,554

1,990

2,4042,7923,3373,843

Radson KOMPAKT 21S

244344444544694844

300400500600750900

696969696969

450; 600;750; 900;

1050; 1200;1350; 1500;

1650; 1800;1950; 2100;2250; 2400;2550; 2700;

3000

½½½½½½

2,2772,8883,4583,9924,7305,408

Radson KOMPAKT 22

244344444544

694844

300400500600

750900

106106106106

106106

450; 600;750; 900;

1050; 1200;1350; 1500;1650; 1800;

1950; 2100;2250; 2400;2550; 2700;

3000

½½½½

½½

2,9933,7904,5185,180

6,0656,829

 ÎnălţimeP d ăt M d l/Ti Adâ i L i R d

Suprafaţă hi l tă Ob ţii

Page 50: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 50/68

 

ţProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime Lungime Racord echivalentă 

termicObservaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Radson KOMPAKT 33

244344444544694844

300400500600750900

172172172172172172

450; 600;750; 900;

1050; 1200;1350; 1500;1650; 1800;1950; 2100;2250; 2400;2550; 2700;

3000

½½½½½½

4,2405,4326,5127,4878,7669,836

Radson PLANORA 11  505050

500600900

626262

500; 600;700; 800;

900; 1000;1200; 1400;1600; 1800;

2000

½½½

2,2982,5563,616

Radson PLANORA 21 505050

500600900

102102102

500; 600;700; 800;900; 1000;1200; 1400;1600; 1800;

2000

½½½

3,2963,8325,342

Radson PLANORA 22

50505050

300500600900

102102102102

500; 600;700; 800;900; 1000;1200; 1400;1600; 1800;

2000

½½½½

2,4283,7004,3186,143

Radson PLANORA 33

505050

50

300500600

900

152152152

152

500; 600;700; 800;900; 1000;1200; 1400;

1600; 1800;2000

½½½

½

3,5195,3366,174

8,481 

Radson VERTIKAL 10

67676767

1500180019502100

49494949

450; 600;750

½½½½

4,0404,7795,1295,497

Radson VERTIKAL 20

105105105105

1500180019502100

81 81 81 81 

450; 600;750

½½½½

6,5677,6538,1948,749

 ÎnălţimeProducător Model/Tip Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă Observaţii

Page 51: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 51/68

 

Producător Model/Tip între axe totală 

Adâncime Lungime Racord echivalentă termic

Observaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Vogel & Noot VN 4000 AH ORNIS 10

246346446546846

300400500600900

46

400; 520;600; 720;800; 920;

1000; 1120;1200; 1320;1400; 1600;1800; 2000;2200; 2400;2600; 2800;

3000

½½½½½

1,0101,2701,5401,8102,670

Vogel & NootVN 4000 AH ORNIS 11;

11 V

246346446546846

300400500600900

59

400; 520;

600; 720;800; 920;

1000; 1120;1200; 1320;1400; 1600;1800; 2000;2200; 2400;2600; 2800;

3000

½½½½½

1,5702,0602,5102,9303,910

Vogel & NootVN 4000 AH ORNIS 21;

21 V

246346446546846

300400500600900

83

400; 520;

600; 720;800; 920;1000; 1120;1200; 1320;1400; 1600;1800; 2000;2200; 2400;2600; 2800;

3000

½½½½½

2,3903,0403,6604,2605,850

Vogel & NootVN 4000 AH ORNIS 22;

22 V

246346446546846

300400500600900

108

400; 520;

600; 720;800; 920;1000; 1120;1200; 1320;1400; 1600;1800; 2000;2200; 2400;2600; 2800;

3000

½½½½½

3,0503,9504,7805,5407,370

 ÎnălţimeProducător Model/Tip Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă Observaţii

Page 52: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 52/68

 

Producător Model/Tip între axe totală 

Adâncime Lungime Racord echivalentă termic

Observaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Vogel & NootVN 4000 AH ORNIS 33;

33 V

246346446546846

300400500600900

170

400; 520;600; 720;800; 920;

1000; 1120;1200; 1320;1400; 1600;1800; 2000;2200; 2400;2600; 2800;

3000

½½½½½

4,3705,6506,8307,92010,440

Vogel & Noot VN 4000 NTR 10

246346446546846

300400500600900

46

400; 520;

600; 720;800; 920;

1000; 1120;1200; 1320;1400; 1600;1800; 2000;2200; 2400;2600; 2800;

3000

½½½½½

1,0101,2701,5401,8102,670

Vogel & Noot VN 4000 NTR 11 

246346446546846

300400500600900

51 

400; 520;

600; 720;800; 920;1000; 1120;1200; 1320;1400; 1600;1800; 2000;2200; 2400;2600; 2800;

3000

½½½½½

1,5702,0602,5102,9303,910

Vogel & Noot VN 4000 NTR 11 KC

246346446546846

300400500600900

59

400; 520;

600; 720;800; 920;1000; 1120;1200; 1320;1400; 1600;1800; 2000;2200; 2400;2600; 2800;

3000

½½½½½

1,5702,0602,5102,9303,910

 ÎnălţimeProducător Model/Tip Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă Observaţii

Page 53: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 53/68

 

Producător Model/Tip între axe totală 

Adâncime Lungime Racord echivalentă termic

Observaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Vogel & Noot VN 4000 NTR 21 K

246346446546846

300400500600900

83

400; 520;600; 720;800; 920;

1000; 1120;1200; 1320;1400; 1600;1800; 2000;2200; 2400;2600; 2800;

3000

½½½½½

2,3903,0403,6604,2605,850

Vogel & Noot VN 4000 NTR 22 K

246346446546846

300400500600900

108

400; 520;

600; 720;800; 920;

1000; 1120;1200; 1320;1400; 1600;1800; 2000;2200; 2400;2600; 2800;

3000

½½½½½

3,0503,9504,7805,5407,370

Vogel & Noot VN 4000 NTR 22 K

246346446546846

300400500600900

170

400; 520;

600; 720;800; 920;1000; 1120;1200; 1320;1400; 1600;1800; 2000;2200; 2400;2600; 2800;

3000

½½½½½

4,3705,6506,8307,92010,440

VSZ Ocel KORAD 10

245345445545845

300400500600900

45

500; 600;

700; 800;900; 1000;1200; 1400;1600; 1800;2000; 2200;2400; 2600;2800; 3000

½½½½½

0,9341,2221,5031,7802,594

 ÎnălţimeProducător Model/Tip Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă Observaţii

Page 54: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 54/68

 

Producător Model/Tip între axe totală 

Adâncime Lungime Racord echivalentă termic

Observaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

VSZ Ocel KORAD 11 K; 11 KV

245345445545845

300400500600900

61 

500; 600;

700; 800;900; 1000;1200; 1400;1600; 1800;2000; 2200;2400; 2600;2800; 3000

½½½½½

1,541 2,0182,4732,9064,022

VSZ Ocel KORAD 21 K; 21 KV

245

345445545845

300

400500600900

100

500; 600;700; 800;900; 1000;

1200; 1400;1600; 1800;2000; 2200;2400; 2600;2800; 3000

½

½½½½

2,297

2,9453,5744,1785,833

VSZ Ocel KORAD 22 K; 22 KV

245345445545845

300400500600900

100

500; 600;700; 800;900; 1000;1200; 1400;1600; 1800;

2000; 2200;2400; 2600;2800; 3000

½½½½½

2,781 3,5244,2454,9376,812

VSZ Ocel KORAD 33 K; 33 KV

245345445545845

300400500600900

156

500; 600;700; 800;900; 1000;1200; 1400;1600; 1800;2000; 2200;2400; 2600;

2800; 3000

½½½½½

3,8934,941 5,9486,9099,447

Tabelul A1.4 Radiatoare din tablă de oţel, cu elemente sudate

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime

Nr.

elem.

Lungime

element

Nr.

coloaneRacord

Suprafaţă echivalentă 

termicObservaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] – a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

 ÎnălţimeProducător Model/Tip Adâncime

Nr.elem

Lungimeelement

Nr.coloane

RacordSuprafaţă 

echivalentă  Observaţii

Page 55: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 55/68

 

p între axe totală  elem. element coloane

termicţ

 – – h [mm] H [mm] b [mm] – a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

FTMCI;IUPS

ROTERM 630 S

ROTERM 730 SROTERM 330 DROTERM 630 DROTERM 730 D

630

730330630730

645

745345645745

53

53135135135

2÷20

2÷202÷202÷202÷20

75

75757575

1 222

½

½½½½

0,213

0,2400,2250,3920,440

NTR 4524-83

Martin MARTIN 500/200/4 500 590 2003; 5; 10;

1245 4 1¼ 0,241 

Pot exista şi combinaţii ale numărului deelemente

Soulis AKANS

905655505905

655505905655505

995745595995

745595995745595

858585135

135135195195195

3÷31 3÷31 3÷31 3÷31 

3÷31 3÷31 3÷31 3÷31 3÷31 

38383838

3838383838

2223

33444

½½½½

½½½½½

0.2300.1790.1280.333

0.2560.2050.4350.3330.282

Tabelul A1.5 Radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel, sudate

Page 56: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 56/68

 

ţ ş ţ ,

 ÎnălţimeProduc

ător Model/Tip

 între axe totală Adâncime

Nr.

elem.

Lungime

element

Nr.

coloaneRacord

Suprafaţă 

echivalentă termicObserva

ţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] – a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

FTMCI;IUPS

ROTERM RT 630 SROTERM RT 730 SROTERM RT 330 DROTERM RT 330 DROTERM RT 330 D

630730330630730

645(670)745(770)345(370)645(670)745(770)

6060150150150

2÷202÷202÷202÷202÷20

7575757575

1 1 222

½½½½½

0,2000,2130,1980,3670,396

NTR 4701-83 Înălţimile din paranteză sunt pentru varianta

3, restul datelor pentru 1, 2 şi 3

IAA

CRP – I – 472CRP – I – 624

CRP – I – 777CRP – II – 472CRP – II – 624CRP – II – 777

472642

777472642777

502654

807502654807

3030

30100100100

4÷284÷28

4÷284÷284÷284÷28

6060

60606060

1 1 

1 222

⅜ ⅜ 

⅜ ⅜ ⅜ ⅜ 

0,1240,160

0,1930,2240,2880,346

NTI 331/83 şi STAS 12908-90

IAA

SP 600/ ISP 750/ ISP 1100/ ISP 600/ IISP 750/ II

SP 1100/ II

60075011006007501100

63478411346347841134

100100100250250250

2÷352÷352÷352÷352÷352÷35

707070707070

1 1 1 222

½½½½½½

0,1620,1940,271 0,311 0,3720,520

NID 3087-64

TermoRomradiatoare

TROPIC LUX

300400500600700800

342442542642742842

140140140140140140

6; 7; 9;10; 12;13; 14;16; 17;18; 19;

21 

727272727272

1 1 1 1 1 1 

½½½½½½

0,1990,391 0,4640,5300,6180,706

Tabelul A1.6 Corpuri de încălzire din ţevi netede

Page 57: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 57/68

 

ţ

 Înălţime LungimeProduc

ător Model/Tip

totală între axeAdâncime

totală între axe

Nr.

elementeRacord

Suprafaţă echivalent

ă 

termicObserva

ţii

 – – H [mm] h [mm] b [mm] L [mm] l [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

BuderusSTANDARD-HEIZWAND

800100018001800

76596517651765

40404061 

350;420;490;560

 – – – –

5;6;7;8

½½½½

0,1560,191 0,3300,491 

Profile de oţel 70×11×1,25

KoradoKORALUX PRISMA

HORIZONTAL

292;

366;440;514;588;884

 –

 – – – – –

50

5050505050

6008001000

12001400160018002000230026003000

550750950

11501350155017501950225025502950

4;

5;6;7;8;12

½½½

½½½½½½½½

0,1160,1550,193

0,2320,271 0,3090,3480,3860,4440,5020,580

Profile de oţel 70×11×1,540×35×1,5

KoradoKORALUX PRISMA

REFLEX1800 1750 50

514;662;810;

958;1106;1254;1402;1550;1698

 – – – – – – – – –

4;6;8;10;12;14;16;18;20

½ 0,405Profile de oţel 70×11×1,5

40×35×1,5Oglindă în loc de 3 elemente

KoradoKORALUX PRISMA

VERTICAL

1200140016001800200023002500

1150135015501750195022502450

50

144;218;366;514;662;810;958

 – – – – – – –

2;3;5;7;9;11;13

½½½½½½½

0,2670,3100,351 0,3900,4250,471 0,496

Profile de oţel 70×11×1,5

40×35×1,5

Ţeavă STAS 7656 Ţeavă STAS 7656 Suprafaţa

Page 58: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 58/68

 

Ţeavă STAS –7656,STAS 404/1 şi 2, STAS 540/1 şi 2

Ţeavă STAS –7656,STAS 404/1 şi 2, STAS 540/1 şi 2Modul de alcătuire

a corpului de încălzire diametrul

exterior 

diametrul

nominal

Suprafaţa echivalentă termic pe metru liniar 

de ţeavă, Sechiv /m

diametrul

exterior 

diametrul

nominal

Suprafaţaechivalentă termicpe metru liniar de

ţeavă, Sechiv /m – mm ţoli m2/m mm ţoli m2/m

Din mai multe ţevinetede verticale

(registre verticale,coloane din băi,

grupuri sanitare ş.a.)

33,742,448,360,376,1 

1 1 1/41 1/2

22 1/2

0,1580,1890,2130,2550,305

63,570,076,080,083,0

 – – – – –

0,2650,2850,3050,3170,326

Din mai multe ţevinetede orizontale,

suprapuse

(serpentine şiregistre orizontale)

33,742,448,3

60,376,1 

1 1 1/41 1/2

22 1/2

0,1750,211 0,238

0,2790,336

63,570,076,0

80,083,0

 – – –

 – –

0,2920,3190,336

0,351 0,361 

Tabelul A1.7 Radiatoare din aluminiu, turnate sau extrudate

Page 59: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 59/68

 

 ÎnălţimeProduc

ător Model/Tip

 între axe totală Adâncime

Lungime

element

Nr.

coloaneRacord

Suprafaţă echivalent

ă 

termicObserva

ţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Biasi

LBA 350LBA 500LBA 600LBA 700LBA 800

350500600700800

422572672772872

9898989898

8080808080

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

0,2790,3690,4240,4590,510

Biasi

LBA EURAL 350LBA EURAL 500

LBA EURAL 600LBA EURAL 700LBA EURAL 800

350500

600700800

422572

672772872

9898

989898

8080

808080

1 1 

1 1 1 

1 1 

1 1 1 

0,2790,368

0,3870,441 0,491 

Roca

DUBAL 45DUBAL 60DUBAL 70DUBAL 80

350500600700

421 571 671 771 

82828282

80808080

1 1 1 1 

1 1 1 1 

0,249 (0,240)0,326 (0,315)0,377 (0,366)0,419 (0,406)

Valorile din paranteze sunt pentru varianta cudeschidere frontală 

Faral

 ALLIANCE N 350 ALLIANCE N 500 ALLIANCE N 600 ALLIANCE N 700 ALLIANCE N 800

350500600700800

430580680780880

8080808080

8080808080

1 1 1 

1 1 1 

0,2380,3150,3660,4

10

0,453

Faral

GREEN 350GREEN 500GREEN 600GREEN 700GREEN 800

350500600700800

430580680780880

8080808080

8080808080

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

0,2560,3580,4040,4530,501 

Ferroli

CLAN 350CLAN 500CLAN 600CLAN 700CLAN 800

350500600700800

431,5581,5681,5781,5881,5

9898989898

8080808080

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

0,2740,3750,4370,4900,543

Ferroli

CLUB 350CLUB 500CLUB 600CLUB 700CLUB 800

350500600700800

431,5581,5681,5781,5881,5

9898989898

8080808080

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

0,2740,3660,4280,4900,541 

Ferroli

MAGO 350MAGO 500MAGO 600MAGO 700

MAGO 800

350500600700

800

420570670770

870

98989898

98

80808080

80

1 1 1 1 

1 1 1 1 

0,2600,3600,411 0,459

0,510

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

între axe totalăAdâncime

Lungimeelement

Nr.coloane

RacordSuprafaţă 

echivalentă termic

Observaţii

Page 60: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 60/68

 

 între axe totală  termic – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Florida

SEVEN 350

SEVEN 500SEVEN 600SEVEN 700SEVEN 800

350

500600700800

427

577677777877

99

99999999

80

80808080

1 1 1 1 

1 1 1 1 

0,282

0,3770,4320,4880,539

Fondall

JOLLY 35JOLLY 50JOLLY 60JOLLY 70JOLLY 80

350500600700800

425575675775875

9580809580

8080808080

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

0,2270,3200,371 0,4320,444

Fondital

BLITZ 97 350

BLITZ 97 500BLITZ 97 600BLITZ 97 700BLITZ 97 800

350

500600700800

427

577677777877

96

96969696

80

80808080

1 1 1 1 

1 1 1 1 

0,276

0,3630,4140,4670,517

Fondital

BLITZ 97/80 500/80BLITZ 97/80 600/80BLITZ 97/80 700/80BLITZ 97/80 800/80

500600700800

577677777877

80808080

80808080

1 1 1 1 

1 1 1 1 

0,3290,3780,4120,455

Fondital

MASTER 97 350MASTER 97 500

MASTER 97 600MASTER 97 700MASTER 97 800

350500

600700800

427577

677777877

9898

989898

8080

808080

1 1 

1 1 1 

1 1 

1 1 1 

0,2790,363

0,4160,4670,517

Ghidini

KING 350KING 500KING 600KING 700KING 800

350500600700800

430577677777877

9595959595

8080808080

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

0,2320,3180,4280,4830,523

Global

MIX 350MIX 500

MIX 600MIX 700MIX 800

350500

600700800

440590

690790890

9797

959595

8080

808080

1 1 

1 1 1 

1 1 

1 1 1 

0,2660,357

0,4120,4650,514

Industrie Pasotti

CONFORT 80 C.400CONFORT 80 C.500CONFORT 80 C.600CONFORT 80 C.700CONFORT 80 C.800

400500600700800

480580680780880

9090909090

8080808080

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

0,2980,3600,4130,461 0,514

Industrie Pasotti

MONDIAL 80 M.400MONDIAL 80 M.500MONDIAL 80 M.600MONDIAL 80 M.700MONDIAL 80 M.800

400500600700800

480580680780880

9090909090

8080808080

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

0,3020,3640,4

19

0,4680,521 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime

Lungimeelement

Nr.coloane

RacordSuprafaţă 

echivalentă termic

Observaţii

Page 61: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 61/68

 

termic – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Kristal

MITO M 200

MITO M 350MITO M 400MITO M 500MITO M 580MITO M 600MITO M 700MITO M 730MITO M 800MITO M 900

200

350400500580600700730800900

242

392442542622642742772842942

100

100100100100100100100100100

80

808080808080808080

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0,181 

0,2670,3020,3640,4020,4170,4640,4700,5080,552

Kristal

TITAN T 200

TITAN T 350TITAN T 400TITAN T 500TITAN T 580TITAN T 600TITAN T 700TITAN T 730TITAN T 800TITAN T 900TITAN T 1000

TITAN T 1200TITAN T 1400TITAN T 1600TITAN T 1800TITAN T 2000TITAN T 2200TITAN T 2500TITAN T 3000

200

3504005005806007007308009001000

12001400160018002000220025003000

242

3924425426226427427728429421042

12421442164218422042224225423042

100

100100100100100100100100100100

100100100100100100100100

80

80808080808080808080

8080808080808080

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

0,181 

0,2670,3020,3620,4020,4150,4590,4640,5060,5470,596

0,691 0,781 0,8830,9781,0731,1681,2871,501 

ManautIBER 350IBER 500IBER 600

350500600

425575675

979797

808080

1 1 1 

1 1 1 

0,2900,3760,435

Nova Florida

SEVEN 97 350SEVEN 97 500SEVEN 97 600SEVEN 97 700SEVEN 97 800

350500600700800

427577677777877

9696969696

8080808080

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

0,2830,3660,4190,4700,517

PrimaconPRIMATERM A 350PRIMATERM A 600

350600

380630

6060

6060

22

1 1 

0,1520,260

Rag-allTOP 35TOP 50TOP 60

350500600

425575675

808080

808080

1 1 1 

1 1 1 

0,2600,3530,402

Siral BIMETAL C 500BIMETAL C 600

500600

580680

110110

7575

22

1 1 

0,3400,376

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime

Lungimeelement

Nr.coloane

RacordSuprafaţă 

echivalentă termic

Observaţii

Page 62: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 62/68

 

termic – – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Siral

BIMETAL CF 300

BIMETAL CF 500BIMETAL CF 600BIMETAL CF 700BIMETAL CF 800

300

500600700800

380

580680780880

110

110110110110

75

75757575

2

2222

1 1 1 1 

0,235

0,3440,391 0,4420,486

SiralBIMETAL S 360BIMETAL S 580BIMETAL S 680

300500610

360570670

140128128

757575

222

1¼1 1 

0,2390,3270,376

Titan Bagno

EVOLUTO T–E8–50EVOLUTO T–E8–60EVOLUTO T–E8–70

EVOLUTO T–E8–80

500600700

800

543643743

843

100100100

100

808080

80

1 1 1 

1 1 1 

0,281 0,3190,334

0,400

Titan Bagno

MIXER TM8 30MIXER TM8 40MIXER TM8 50MIXER TM8 60MIXER TM8 70MIXER TM8 80MIXER TM8 90MIXER TM8 100MIXER TM8 120

MIXER TM8 140MIXER TM8 160MIXER TM8 200MIXER TM8 220

30040050060070080090010001200

1400160020002200

34344354364374384394310431243

1443164320432243

100100100100100100100100100

100100100100

808080808080808080

80808080

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

0,2300,281 0,3320,3790,4280,4740,5160,5590,639

0,7160,7880,9200,982

Titan Bagno

SINTESI TS8 30SINTESI TS8 40SINTESI TS8 50SINTESI TS8 60SINTESI TS8 70SINTESI TS8 80SINTESI TS8 90SINTESI TS8 100SINTESI TS8 120SINTESI TS8 140SINTESI TS8 160SINTESI TS8 200SINTESI TS8 220

300400500600700800900100012001400160020002200

343443543643743843943104312431443164320432243

100100100100100100

100

100100100100100100

80808080808080808080808080

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

0,2350,2860,3370,3850,431 0,4760,5

19

0,5620,6420,7190,791 0,9280,994

Tabelul A1.8 Radiatoare din aluminiu, sudate

Page 63: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 63/68

 

 ÎnălţimeProducător Model/Tip

 între axe totală Adâncime

Nr.

elem.

Lungime

element

Nr.

coloaneRacord

Suprafaţă echivalentă 

termicObservaţii

 – – h [mm] H [mm] b [mm] – a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

 Alurad ALURAD PANEL

254454554954

3005006001000

62626262

3÷253÷253÷253÷25

75757575

1 1 1 1 

¾¾¾¾

0,151 0,2340,2680,395

ElectroluxRADAL 300RADAL 500RADAL 600

300500600

347547647

140140140

3÷253÷253÷25

172÷18221 1 1 

¾¾¾

0,221 0,3490,392

ElectroluxRADAL PANEL 300RADAL PANEL 500RADAL PANEL 600RADAL PANEL 1000

3005006001000

3475476471047

60606060

3÷253÷253÷253÷25

143÷17931 1 1 1 

¾¾¾¾

0,1420,221 0,2520,370

RomeximProdcom Plus

corp de încălzire tipplintă 

100 × (nr.elem.-1)

100100100100100100100

16161616161616

 – – – – – – –

1000150020002500300035004000

1 1 1 1 1 1 1 

½½½½½½½

0,301 0,451 0,6020,7520,9031,0531,204

 Înserierea se face prin coturi

Tabelul A1.9 Convectoare

Page 64: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 64/68

 

Dimensiunile măştiiProducător Model/Tip

 Înălţime Adâncime Lungime

Nr. ţevi în bateria

convectoruluiRacord

Suprafaţă echivalentă 

termicObservaţii

 – – H [mm] b [mm] L [mm] – ţoli Sechiv [m2/corp] –

Buderus

KONVECTOR LCR 142KONVECTOR LCR 143KONVECTOR LCR 144KONVECTOR LCR 213KONVECTOR LCR 214

140140140210210

72133194133194

500; 600;700; 800;

900; 1000;1100; 1200;1400; 1500;1600; 1800;2000; 2200;2400; 2600;2800; 3000

22222

½½½½½

1,5442,4993,5373,1744,526

IAA. Alexandria CMR 140 A 230 140

500600700800900100011001200130014001500

2 ½

0,7430,9831,2251,4671,7071,9472,1852,4292,6672,9053,152

NII 62-72, I 24-76

IAA. Alexandria CMN 140 A 460 140

500600700800900100011001200

130014001500

2 ½

1,1871,5031,821 2,1372,4552,771 3,0903,406

3,7244,0404,358

NII 62-72, I 24-76

Dimensiunile măştiiProducător Model/Tip

 Înălţime Adâncime Lungime

Nr. ţevi în bateriaconvectorului

RacordSuprafaţă 

echivalentă termic

Observaţii

2

Page 65: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 65/68

 

 – – H [mm] b [mm] L [mm] – ţoli Sechiv [m2/corp] –

IAA. Alexandria CMN 186 A 460 186

500

600700800900100011001200130014001500

3 ½

1,910

2,3502,7903,2323,6724,1144,5544,9965,4365,8806,320

NII 62-72, I 24-76

IAA. Alexandria CMR 140 B 230 140

50060070080090010001100120013001400

1500

2 ½

0,7060,9341,1641,3941,6221,8502,0762,3082,5342,760

2,994

NII 62-72, I 24-76

IAA. Alexandria CMN 140 B 460 140

500600700800900100011001200130014001500

2 ½

1,1281,4281,7302,0302,3322,6322,9363,2363,5383,8384,140

NII 62-72, I 24-76

IAA. Alexandria CMN 186 B 460 186

5006007008009001000110012001300

14001500

3 ½

1,7572,1622,5672,9733,3783,7854,1904,5965,001 

5,4105,814

NII 62-72, I 24-76

Dimensiunile măştiiProducător Model/Tip

 Înălţime Adâncime Lungime

Nr. ţevi în bateriaconvectorului

RacordSuprafaţă 

echivalentă termic

Observaţii

H [ ] b [ ] L [ ] ţ li S [ 2/ ]

Page 66: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 66/68

 

 – – H [mm] b [mm] L [mm] – ţoli Sechiv [m2/corp] –

IAA. Alexandria CMGR 140 A 230 186

500

600700800900100011001200130014001500

2 ½

0,743

0,9801,2291,4671,7051,9622,1902,4382,6672,9143,162

NTI 309-78

IAA. Alexandria CMG 140 A 460 140

50060070080090010001100120013001400

1500

2 ½

1,1901,5051,8482,1332,4572,7623,0953,3903,7524,0574,362

NTI 309-78

IAA. Alexandria CMG 186 A 460 186

500600700800900100011001200130014001500

3 ½

1,9052,1522,5522,9523,3523,7624,1524,571 4,971 5,371 5,790

NTI 309-78

IAA. Alexandria CMGR 255 A 230 255

60070080090010001100120013001400

1500

4 ½

1,3521,8002,2482,9143,4103,8864,381 4,8575,333

5,810

NTI 309-78

Dimensiunile măştiiProducător Model/Tip

 Înălţime Adâncime Lungime

Nr. ţevi în bateriaconvectorului

RacordSuprafaţă 

echivalentă termic

Observaţii

H [mm] b [mm] L [mm] ţoli S [m2/corp]

Page 67: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 67/68

 

 – – H [mm] b [mm] L [mm] – ţoli Sechiv [m /corp] –

IAA. Alexandria CMGR 140 B 230 140

500

600700800900100011001200130014001500

2 ½

0,706

0,931 1,1681,3941,6201,8642,081 2,3162,5342,7683,004

NTI 309-78

IAA. Alexandria CMG 140 B 460 140

50060070080090010001100120013001400

1500

2 ½

1,131 1,4301,7562,0262,3342,6242,9403,2203,5643,8574,144

NTI 309-78

IAA. Alexandria CMG 186 B 460 186

500600700800900100011001200130014001500

3 ½

1,7531,9802,3482,7163,0843,461 3,8204,2054,5734,941 5,327

NTI 309-78

IAA. Alexandria CMGR 255 B 230 255

60070080090010001100120013001400

1500

4 ½

1,2841,7102,1362,7683,2403,6924,1624,6145,066

5,520

NTI 309-78

Page 68: Suprafata Echivalenta de Incalzire

7/16/2019 Suprafata Echivalenta de Incalzire

http://slidepdf.com/reader/full/suprafata-echivalenta-de-incalzire-5633856207b38 68/68