Click here to load reader

Suporta sa Pangangalaga ng Anak sa lungsod ng Ota · Karagdagan dito, nagtitipon ang ilang mga organisasyon ng NPO volunteers sa pagsasagawa ng Gabay sa Pagpasok sa Senior High School

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Suporta sa Pangangalaga ng Anak sa lungsod ng Ota · Karagdagan dito, nagtitipon ang ilang mga...

 • 2018.5 Vol.71Ota City Navigation

  Pangangalaga ng bata sa araw para sa mga magulang na hindi maalagaan ang anak dahil sa pagtatrabaho at iba pang dahilan.

  [1] Lisensyadong Paalagaan ng Bata ※Paalagaan ng bata o day care center na itinalaga at lisensyado ng Metropolitan Tokyo at binibigyan ng suportang pananalapi ng lungsod ng Ota.

  Tumatanggap ng mga bata mula 0 yr. old hanggang bago pumasok sa elementarya na kinakailangan ng pangangalaga ng higit sa 160 oras sa isang buwan. Ang impormasyon tungkol sa mga pasilidad ay maaring makita sa website ng lungsod. Mangyaring sumangguni sa bawat pasilidad tungkol sa paraan ng pag-apply at kalagayan ng pagkakaroon ng puwang.https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/hoiku/hoikushisetsu_nyukibo/ninshou/index.html(sa Wikang Hapon lamang)

  ●Sistema ng Suportang Pananalapi sa Bayad sa Paggamit:Mayroong sistema ng suportang pananalapi mula sa lungsod ng Ota sa halagang ¥13,000~¥40,000 ayon sa binabayarang buwis ng pamilya sa paninirahan dito.Mga kondisyon:① Ang magulang at anak ay rehistradong residente ng lungsod ng Ota.② May kontrata sa Lisensyadong Paalagaan ng Bata sa pagpapa-alaga

  ng higit sa 160 oras sa isang buwan.③ Walang pagpapabaya sa pagbabayad.④ Ang buwis sa paninirahan sa lungsod sa taong 2018 ay hindi hihigit

  sa 500,000yen.

  [2]Regular na Pangangalaga ng BataAng mga nagtatrabaho ng part-time o maikling oras ay maaring pumili

  ng araw at oras na nais mapaalagaan ang anak ayon sa tinutukoy na 8 oras sa 1 araw. (Maari rin magamit ito ng mga nagtatrabaho ng full time).Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnay sa bawat pasilidad o day care center.https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/hoiku/hoikushisetsu_nyukibo/teikiriyouhoiku/index.html (Wikang Hapon)

  Ang pagpapa-alaga ayon sa [1] [2] ay nangangailangan ng kontrata sa pagitan ng magulang at pasilidad o day care center (maliban sa Kizuna Room). Para sa karagdagang impormasyon sa paggamit ng pasilidad, mangyaring makipag-ugnay sa bawat day care center.

  [Sanggunian] [1][2] Nursery Services Infrastructure, Nursery Services Division☎03-5744-1277 FAX 03-5744-1715

  [3] Family Day Care Provider(Hoiku Mama)※Ang Family Day Care Provider ay mga kwalipikadong manggagawa tulad ng guro sa nursery, nurse at mga nakaranas ng pagpapalaki ng bata na binigyan ng pahintulot o sertipikasyon ng lungsod ng Ota. Ang Family Day Care Provider (Hoiku Mama) ay mag-aalaga ng mga batang higit sa 43 araw mula ng ipinanganak ~hindi lalagpas sa 2 yrs.old sa sariling bahay o group nursery room (hindi hihigit sa 3 bata ang aalagaan ng isang Hoiku Mama). Makakagamit ng serbisyong ito sa kondisyong kasalukuyang nagtatrabaho o naghahanap ng trabaho. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnay sa nakasaad na sanggunian.

  SanggunianNursery Staff Guidance Section, Nursery Services Division ☎03-5744-1643 FAX 03-5744-1715

  Suporta sa Pangangalaga ng Anak sa lungsod ng Ota

  Impormasyon para sa mga dayuhan

  Tagalog

 • Maaaring ma download ang listahan ng mga boluntaryong Japanese class sa Ota City sa URL sa ibaba.https://www.city.ota.tokyo.jp/kokusaitoshi/kouryu/nihongo_kyositu_multilingual.fi les/tagalog.pdf2

  Mayroong pakikipanayam sa doktor at HIV anti-body test sa pamamagitan ng pagsusuri ng dugo.●Nilalaman ng Pagsusuri: HIV Anti-body Test, maari rin isagawa ang pagsusuri ng Hepatitis B, Syphilis, Chlamydia.●Nararapat: Para sa mga nababahala sa posibleng pagkahawa ng sakit tulad ng HIV,atbp. at mahigit 60 araw na ang lumipas mula sa pagkakahawa.●Petsa/Oras: 2 beses bawat buwan, Wed., 9:00am-10:00am●Lugar: Kamata Area Offi ce.●Kapasidad: Pilian para sa 25 Katao●Walang bayad●Paraan ng pag-apply: Tumawag sa nakasaad na sanggunian at magpareserba (maaari ding tumanggap sa mismong araw ng pagsusuri).

  ※�Mangyaring tumawag sa International City Ota Association Multilingual Consultation Desk (☎03-6424-8822) kung hindi marunong ng wikang Hapon.

  kurso sa bokasyonal na paaralan.※�Kapag maraming aplikante, maaring hindi mapili kahit na

  matugunan ang pamantayan※�Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pamantayan,

  mangyaring tunghayan ang nakasaad na website o tumawag sa nakasaad na sanggunian.

  http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/kashitsuke_kyuhu/syougakukin-kashitsuke.html (sa Wikang Hapon lamang)

  Uri ng Paaralan Bilang ng Tatanggapin Babayaran bawat Buwan

  Senior High School, Vocational School, Vocational High School

  15 na Estudyante

  Pampublikong paaralan-hindi hihigit sa 14,000yenPribadong paaralan-hindi hihigit sa 26,000yen

  University, Junior College, Vocational School Special Course

  80 na Estudyante

  Pampublikong paaralan-hindi hihigit sa 35,000yenPribadong paaralan-hindi hihigit sa 44,000yen

  ●Panahon ng Pagpahiram (Loan): Mula April hanggang pagtatapos ng pag-aaral (walang interes)

  [Sanggunian] Public Assistance Section, Welfare Management Division ☎03-5744-1245 FAX03-5744-1520

  Dalhin ang application form (ipinamamahagi sa lugar ng sanggunian) sa nakasaad na lugar ng sanggunian sa May 7~28.※�Maaring matagalan sa pagkuha ng mga kinakailangang dokumento.

  Mangyaring maaga isagawa ang pamamaraan sa pag-apply.

  Para sa mga nais kumuha ng My Number Card, tutulungan namin kayo sa pagkuha ng larawan na kakailanganin at pagtugon sa pamamaraan ng pag-apply tuwing weekdays, 9:00am~4:30pm. Walang bayad ito.※�Kailangan ang reserbasyon 1 araw bago isagawa ang pag-apply.

  Tumawag sa Ota My Number Call Center (☎0570-03-3370, 9:00am~7:00pm, hanggang 5:00pm sa Sat.&Sun.)

  Mangyaring magdala ng bagay na magpapatunay ng pagkakakilanlan sa araw ng pag-apply at magpunta sa My Number Issuance Counter

  Ito ay isang sistema ng pagpapahiram ng salapi na kailangan sa pag-aaral at walang interes.

  ●Nararapat:Mahigit sa isang taong naninirahan sa lungsod hanggang April 1, 2018 na umaasa sa magulang o ibang tagapangalaga at kasalukuyang nag-aaral sa mataas na paaralan, teknikal na kolehiyo, junior college, unibersidad at bokasyonal na paaralan na tinutukoy ng School Education Law.

  ●Pamantayan ng Pagpili:Ang kabuuang halaga ng kita ng pamilya sa taong 2017 ay mababa sa pamantayan. Kailangang mataas sa pangkalahatang pamantayan ang grado ng mga mag-aaral sa unibersidad, junior college, dalubhasang

  Notisya mula sa City Of� ce

  大田区生活展Pagpapasuri ng sakit tulad ng HIV, atbp. sa Pampublikong Sentro ng Kalusugan

  大田区生活展Sistema ng Scholarship Loan sa lungsod ng Ota (para sa mga rehistradong estudyante)

  Tulong sa Aplikasyon ng Pagkuha ng My Number Card

  SanggunianInfectious Disease Countermeasures Section, Infectious Disease Countermeasures Division☎03-5744-1263 FAX 03-5744-1524

 • Libreng serbisyo ng interpretasyon gamit ang Tablet sa Ota City Office atbp.● Mga Wika: English, Chinese, Korean, Spanish, Portugese, Vietnamese, Tagalog, Thai, French, Nepalese Russian at HinduMakipag-ugnay sa: Internationalization & Multiculturalism Promotion Division ☎ 03-5744-1227

  3

  2 araw na pananatili sa Izukougen High School (pasilidad ng pag-aaral sa lungsod ng Ota/rest home) at masayang paglalaro sa dagat. Pagsusuri ng mga hayop na namumuhay sa karagatan sa pagbaba ng tubig sa baybayin ng Jogasaki at snorkeling. Panonood ng mga bituin sa gabi.●Nararapat: Elem. Grade 3~6 (Maaring bata lang ang sumali)●Petsa: July 7 (Sat), 8 (Sun), 2018 (1 gabi, 2 araw)● Bayad: 23,000yen (Dagdag ng 1,050 yen ang hindi naninirahan sa

  lungsod)●Kapasidad: 40 Katao (sa pamamagitan ng bunutan ng pangalan)※Magkasama sa kuwarto (magkaiba ang lalaki at babae)

  ※May bus sa pagitan ng Kamata at Izukougen High School.

  Para sa paraan ng pag-apply at iba pang katanungan mangyaring tignan ang website.

  ●Petsa/Oras: May 27, 2018 (Sun)/ 9:00am~12:30pm●Lugar,Oras ng Pagtitipon:Magt i t i pon ng 8 :30am~9 :00 sa Den-enchofu Seseragi Park (Den-enchofu 1-53-10), gilid ng Multipurpose Square Office.※Itutuloy kahit umambon o mahina lang ang ulan.※�Kailangan samahan ng magulang ang mga bata na hindi pa mag-

  aaral sa elementarya.● Daan: Mula Den-enchofu Seseragi Park papuntang Tamagawa at

  pabalik (humigit-kumulang 6 km)

  ● Paraan ng Pag-apply: Hindi na kailangan ang aplikasyon, magpunta sa lugar ng paggaganapan sa nakatakdang araw.

  sa 1F ng Ota City Office Main Bldg.

  Noong March, ang Ota City Tourism Promotion Association ay nagdaos ng kaganapan na tinawag na Wa-no-Saiten. Mahirap isalin sa Ingles ang salitang [Wa], ngunit bukod sa nakaranas ng iba’t-ibang kaugaliang gawain sa Japan, naramdaman ang “Japanese-ness” sa kaganapang ito. Tumulong ako dito, naglibot sa ibang mga bahagi at lumahok sa ibang mga kaganapan. Ang masasabi ko na pinaka-nagustuhan ko ay ang Japanese style

  café kung saan maaring magpahinga sa ilalim ng pulang payong o parasol habang umiinom ng matcha at kumain ng mocha sweets, pagsali sa Wadaiko (Japanese drum) workshop, iba’t-ibang pagtatanghal sa entablado kasama na ang pagtatanghal gamit ng instrumento na tinatawag na Koto ng isang living national treasure at nabighani ako sa pagtatanghal ng sayaw sa musika ng Hayashi. Lahat ng mga nagtanghal at lider ng workshop ay nakasuot ng magandang tradisyonal na damit na nagpapakita ng kanilang labis na kahusayan sa kanilang mga propesyon, higit kong naramdaman ang pagiging mapalad na naging bahagi nito at napagtanto na higit pa sa aking naiisip ang mga kaganapan sa lungsod ng Ota.

  Makipag-ugnay saInternationalization & Multiculturalism Promotion Division☎ 03-5744-1227 FAX 03-5744-1323

  Kid’s Camp ~ Paglalaro sa DagatOTA Walking ~ Maglakad sa tabi ng Tamagawa sa pagsisimula ng Tag-init ~

  Matilda’s Corner: Miyembro ng International Exchange

  Sanggunian

  Izu Kogen Gakuen (1154-3 Yawatano, Ito-Shi, Shizuoka-Ken) ☎0557-48-7815 http://www.izukougengakuen.jp/Public Facility Section, Community Activities Promotion Division☎03-5744-1229 FAX03-5744-1518

  SanggunianOta Athletic Association (Public Interest Incorporated Foundation) ☎03-5471-8787 FAX03-5471-8789

  InquiriesHousehold Residents Registry Section,Household Residents Registry Division☎03-5744-1185 FAX03-5744-1513

 • 4Ota City Navigation 2018/5/15 (Inilalathala tuwing ika-15 ng buwan (maliban sa buwan ng Enero at Agosto)Issued by Internationalization & Multiculturalism Promotion Division, Ota City Office 144-8621 5-13-14, Kamata, Ota ☎ 03-5744-1227 FAX 03-5744-1323

   Multilingual Consultation Desk News ~Nagkaroon ng konsultasyon~ Dumating sa Japan sa edad na 16 yrs. old. Nais mag-aral sa paaralan ng Japan.

  ●M○D, Nagkaroon ng konsultasyon mula sa isang 16 yrs.old na lalaki mula sa Nepal na nakapagtapos ng junior high school sa sariling bansa. Nais niyang mag-aral sa senior high school sa Japan. Siya ay nagtanong kung ano ang nararapat na gawin. Ang kompulsaryong edukasyon sa Japan ay 9 na taon at kung nakatanggap ng edukasyon ng higit sa 9 na taon sa ibang bansa itinuturing na nakumpleto na ang pinapatupad na kompulsaryong edukasyon. Kapag nais na mag-aral sa Senior High School, kailangang pumasa sa entrance exam at ito ay napakahirap para sa mga anak ng dayuhan na hindi sapat ang kaalaman sa wikang Hapon. Sa gayong dahilan, may tinatatawag na [Entrance Exam for Foreigners] para sa mga estudyante na nananatili sa Japan ng hindi hihigit sa 3 taon mula ng dumating dito, na isinasagawa sa ilang Metropolitan High Schools ang entrance exam sa pamamagitan ng paggawa ng komposisyon sa Ingles o Wikang Hapon at pag-iinterbyu lamang.

  Mayroon ring mga pribadong grupo na sumusuporta sa pag-aaral upang makapasok sa Senior High School ang mga dayuhang bata o mga batang ipinanganak at lumaki sa ibang bansa sa pamamagitan ng pag-aaral ng wikang Hapon, pag-aaral ng bawat paksa o asignatura na kinakailangan sa pagsusulit.Karagdagan dito, nagtitipon ang ilang mga organisasyon ng NPO volunteers sa pagsasagawa ng Gabay sa Pagpasok sa Senior High School sa iba’t-ibang wika na ginaganap ng 2 beses taun-taon para sa mga mag-anak na hindi wikang Hapon ang sariling wika, dito nagbibigay ng mga impormasyon at pagpapayo tungkol sa edukasyon sa iba’t-ibang wika. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnay sa nakasaad na sanggunian.

  [Sanggunian] International City Ota Multilingual Consultation Desk☎03-6424-8822

  Multilingual consultation desk of Global City Ota Cooperation Association

  Mayroong mga serbisyo sa Multilingual consultation desk sa Global City Ota Cooperation Association tulad ng konsultasyon tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa pang-araw araw na pamumuhay, pagsasalin ng lingwahe (translation at interpretation).

  ● Konsultasyon tungkol sa PamumuhayAng mga konsultasyon tungkol sa pang-araw araw na pamumuhay katulad ng pamilya / anak, pagpapakasal / diborsyo, trabaho at kahirapan sa komunikasyon ay maaari sa iba’t-ibang lingwahe.

  ● Pagsasalin ng lingwahe(Interpretation service)May mga interpreters na nakalaang tumulong sa mga banyaga sa pagsama sa mga iba’t-ibang seksyong nakatakdang puntahan sa Ota City office at tutulong sa pagsasalin ng lingwahe sa pamamaraan ng pag-aayos ng mga papeles/bagay na itinakda ng City office.

  ● Pagsasalin ng lingwahe(Translation service)Mayroong translation service na isinasagawa para sa mga dokumento katulad ng mga sertipiko atbp. na kailangang i-submit sa Ota City office.

  ● Impormasyon tungkol sa mga Japanese language classesMayroong mga impormasyon tungkol sa mga Japanese language schools at volunteer-organized Japanese classes na isinasagawa sa Ota City.

  ● Iskedyul ng konsultasyon sa iba’t-ibang lingwaheAraw at OrasMon. – Fri. 9:00a.m - 12:00p.m 1:00p.m - 5:00p.m1st at 3rd Sun. 1:00p.m - 5:00p.m

  Global City Ota Cooperation AssociationMultilingual consultation desk

  Address: Consumer Center 1st floor, 5-13-26 Kamata, Ota-Ku☎ 03-6424-8822FAX 03-5710-6330http: www.ota-goca.or.jpEmail: [email protected]

  Multilingual�consultation�desk�of�Global�City�Ota�Cooperation�Association

  Tokyu Line

  RJ

  to KawasakiKampachi Ave.

  東口East Exit

  Kamata Sta. Ota City Office

  East Exit

  To Kawasaki

  Counsumer Center

  LingwaheChinese Mon. – Fri. 10:00a.m - 12:00p.m 1:00p.m - 5:00p.m 1st Sun. 1:00p.m - 5:00p.mEnglish Mon. – Fri. 9:00a.m - 12:00p.m 1:00p.m - 5:00p.m Tagalog Mon, Tue, Thurs at Fri 10:00a.m - 12:00p.m 1:00p.m - 5:00p.m 1st at 3rd Sun. 1:00p.m - 5:00p.mNepalese Wed 1:00p.m - 5:00p.mVietnamese Thurs 9:00 - 12:00

  Mangyaring tandaan na kinakailangang magpa-reserba para sa mga sumusunod na lingwahe: Hangle / Korean, Thai, Spanish, Portuguese, Russian, Urdu, Hindi at Bengali.