of 42 /42
I PROFESIA LIBERALĂ DE EXPERT CONTABIL ŞI DE CONTABIL AUTORIZAT 1. Definirea profesiei liberale de expert contabil şi de contabil autorizat Profesiile liberale se exercită în anumite domenii de activitate şi sunt protejate, de regulă, prin lege (experţi contabili, contabili autorizaţi, avocaţi, notari, medici, arhitecţi). Se exercită de către persoanele care au calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, în condiţiile prevăzute de O.G. nr.65/1994. Exercitarea profesiei are la bază norme profesionale şi reguli de conduită etică proprii, elaborate sau adoptate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – asociaţie profesională de utilitate publică autonomă. Normele profesionale şi regulile de conduită etică care stau la baza exercitării profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat sunt convergente cu cele utilizate de către asociaţiile profesionale de profil la nivel internaţional. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi au obligaţia să respecte normele profesionale şi regulile de conduită prevăzute de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. Pentru a asigura oferirea unor servicii de înaltă calitate în interesul public, experţii contabili şi 1

Suport Curs Deontologie

Embed Size (px)

DESCRIPTION

xxx

Text of Suport Curs Deontologie

Page 1: Suport Curs Deontologie

I PROFESIA LIBERALĂ DE EXPERT CONTABIL ŞI DE CONTABIL AUTORIZAT

1. Definirea profesiei liberale de expert contabil şi de contabil autorizat

Profesiile liberale se exercită în anumite domenii de activitate şi sunt protejate, de

regulă, prin lege (experţi contabili, contabili autorizaţi, avocaţi, notari, medici, arhitecţi).

Se exercită de către persoanele care au calitatea de expert contabil şi de contabil

autorizat, în condiţiile prevăzute de O.G. nr.65/1994.

Exercitarea profesiei are la bază norme profesionale şi reguli de conduită etică

proprii, elaborate sau adoptate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi –

asociaţie profesională de utilitate publică autonomă.

Normele profesionale şi regulile de conduită etică care stau la baza exercitării

profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat sunt convergente cu cele utilizate de

către asociaţiile profesionale de profil la nivel internaţional.

Experţii contabili şi contabilii autorizaţi au obligaţia să respecte normele

profesionale şi regulile de conduită prevăzute de Codul etic naţional al profesioniştilor

contabili.

Pentru a asigura oferirea unor servicii de înaltă calitate în interesul public, experţii

contabili şi contabilii autorizaţi trebuie să se conformeze, de asemenea, prevederilor

Programului naţional de dezvoltare profesională continuă, elaborat de către Corp.

2. Secţiunile membrilor Corpului cu drept de exercitare a profesiei de expert

contabil sau de contabil autorizat

Experţi contabili profesionişti care îşi desfăşoară activitatea individual sau ca

persoane fizice.

Experţi contabili care au statutul de angajaţi în întreprinderi, instituţii bancare şi de

asigurări, educaţie şi cerecetare şi instituţii centrale sau locale.

Persoane fizice străine care au obţinut calitatea de membru al Corpului.

Experţi contabili care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor societăţi, companii

sau cabinete membre ale Corpului.

Contabili autorizaţi liber profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod

individual sau ca persoane fizice autorizate.

1

Page 2: Suport Curs Deontologie

Contabili autorizaţi care au statutul de angajaţi în întreprinderi, instituţii bancare şi

de asigurări, educaţie şi cercetare şi instituţi centrale sau locale.

Contabili autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor de

contabilitate, membre ale Corpului.

Experţi contabili şi contabili autorizaţi onorifici.

3. Calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat

3.1 Calitatea de expert contabil

Definirea expertului contabil: persoana care a dobândit această calitate şi are

competenţă profesională de a (art.2, alin.(1) din O.G. nr.65/1994):

Organiza şi conduce contabiliotatea;

Supraveghea gestiunea societăţilor comerciale;

Efectua expertize contabile.

Dobândirea calităţii de expert contabil (art.3, alin.(1) din O.G. nr.65/1994):

Examen de acces la profesie (cel puţin media 7 şi minimum 6 la fiecare

disciplină);

Stagiu de 3 ani;

Examen de aptitudini la terminarea stagiului.

Condiţii pentru prezentare la examen de admitere (art.4, alin.(1) din O.G.

nr.65/1994);

Are capacitate de exerciţiu deplină;

Are studii economice superioare şi diplomă recunoscută de Ministerul

Educaţiei şi Cercetării;

Nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, intezice

dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

3.2 Calitatea contabil autorizat

Profesia de contabil autorizat se exercită de către persoane care au această calitate,

în condiţiile prevăzute de O.G. nr.65/1994.

Definirea contabilului autorizat: persoana care a dobândit această calitate şi are

comompetenţa profesională de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările în vederea

întocmirii situaţiilor financiare.

Dobândirea calităţii de contabil autorizat (art.3, alin.(1) din O.G. nr.65/1994):

2

Page 3: Suport Curs Deontologie

Examen de acces la profesie (cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la

fiecare disciplină);

Stagiu de 3 ani;

Examen de aptitudini la terminarea stagiului.

Condiţii pentru prezentare la examen de admitere (art.5 din O.G. nr.65/1994):

Are capacitate de exerciţiu deplină;

Are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educţiei şi

Cercetării;

Nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare,

interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

4. Exercitarea profesiei de expert contabil şi de coantabil autorizat

4.1 Expertul contabil

Competenţe profesionale (art.6 din O.G.nr.65/1994):

Ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi

semnează situaţiile financiare;

Acordă asistenţă privind organizarea şi conducerea contabilităţii;

Efectuează analize economico-financiare şi evaluării patrimoniale;

Efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate

de persoane fizice ori juridice în condiţile prevăzute de lege;

Execută alte lucrări cu caracter financiar – contabil, de organizare

administrativă şi informatică;

Îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul

de cenzor la societăţile comerciale;

Acordă asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi

reorganizarea societăţilor comerciale;

Efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care

presupun cunoştinţe de contabilitate;

Efectuarea de activităţi de audit financiar şi consultanţă fiscală cu

respectarea reglementărilor specifice acestor activităţi (O.G. nr.75/2001

privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit finaciar; O.G.

nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă

fiscală);

Aria activităţilor privind organizarea şi conducerea contabilităţii (anexa 1).

Aria activităţii de cenzor/auditor financiar (anexa 2).

3

Page 4: Suport Curs Deontologie

Modalităţi de exercitare a profesiei (art.7 din O.G. nr.65/1994):

Individual (activitate independentă, conform art.46, alin.(1) şi (3) din

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal);

Societăţi comerciale de expertiză contabilă (art.8 din O.G. nr.65/1994,

Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale).

4.2 Contabilul autorizat

Competenţe profesionale (art.9 din O.G.nr.65/1994):

Ţine contabilitatea operaţiunilor economic – finaciare prevăzute în

contract;

Pregăteşte lucrările în vederea elaborării situaţiilor finaciare.

Modalităţi de exercitare a profesiei (art.10 din O.G.nr.65/1994):

Individual (activitate independentă, conform art.46, alin.(1) şi (2) din

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;

Societăţi comerciale (art.10 din O.G. nr.65/1994; Legea nr.31/1990 privind

societăţile comerciale).

5. Imaginea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat

5.1 Evoluţia efectivului de experţi contabili şi contabili autorizaţi (anexa 3)

5.2 Structura activităţilor (misiunile) exercitate de către experţii contabili şi

contabililor autorizaţi (anexa 4)

6. Standardele profesionale aplicabile

Standardul profesional nr.21 Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi

prezentarea situaţiilor financiare.

Standardul profesional nr.22 Misiunea de examinare a contabilităţii, intocmirea şi

prezentarea situaţiilor financiare.

Standardul profesional nr.23 Activtatea de cenzor în societăţile comerciale.

Standardul profesional nr.32 Misiunea experţilor contabili pentru fuziuni şi divizări.

Standardul profesional nr.35 Expertizele contabile.

Satndardul profesional nr.37 Misiunea de evaluare a întreprinderii.

Standardul profesional nr.39Misiunea de consultanţă pentru crearea întreprinderilor.

Ghidul experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi în activitatea de prevenire şi

combatere a spălării banilor.

4

Page 5: Suport Curs Deontologie

II DEONTOLOGIA PROFESIONALĂ

1. Definirea deontologiei

Termenul de deontolgie pune la prima vedere o problemă de semantică şi prin

acesta o problemă de logică.

Conform micului dicţionar enciclopedic, „deontologia” provine de la cuvintele din

limba greacă „deont” = obligaţie şi „logos” = discurs.

Din punct de vedere moral înseamnă teoria obligaţiilor.

Deontologia reprezintă un ansamblu de reguli de drept aplicabile în exercitarea unei

profesii.

2. Etica profesională

Exercitarea profesiei liberale de expert contabil şi contabil autorizat presupune

asumarea răspunderii de a acţiona în interes public, nu numai de a satisface nevoile unui

client sau ale unui angajator.

Acţionând în interes public, format din clienţi, finanţatori, autorităţi publice,

angajatori, investitori - expertul contabil şi contabilul autorizat ca membru al unei profesii

liberale, trebuie să onoreze încrederea care i s-a acordat, respectând anumite norme de

conduită, în mod deosebit conştiinţa profesională şi independenţa.

Normele de conduită profesională a experţilor contabili sunt stabilite prin Codul etic

naţional al profesioniştilor contabili şi ordonanţa statutară privind organizarea activităţii de

expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi (O.G. nr.65/1994).

3. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili

3.1 Conţinutul Codului etic naţional al profesioniştilor contabili

Normele de conduită a profesioniştilor contabili.

Principiile fundamentale care trebuie respectate de către toţi profesioniştii

contabili – liber profesionişti sau angajaţi.

3.2. Obiectivele profesiei contabile

Indeplinirea celor mai înalte standarde de profesionalism.

Atingerea celor mai înalte niveluri de performanţă.

Satisfacerea cerinţelor interesului public.

5

Page 6: Suport Curs Deontologie

3.3. Cerinţele de bază pentru realizarea obiectivelor

Credibilitatea – asigurarea credibilităţii informaţiei şi a sistemului informaţional.

Profesionalism – identificarea şi formarea persoanelor profesioniste în domeniu

contabil.

Calitatea serviciilor – prestarea la standardul cel mai ridicat de performanţă a

serviciilor de către profesionistul contabil.

Încredere – încredinţarea utilizatorilor de servicii contabile că pentru prestarea

acestor servicii există un cadru al eticii profesionale.

3.4. Calităţile necesare profesioniştilor contabili

Ştiinţă, competenţă şi conştiinţă.

Independenţă de spirit şi dezinteres material.

Moralitate, probitate şi demnitate.

3.5. Cerinţe pentru dezvoltarea calităţilor necesare profesioniştilor contabili

Dezvoltarea continuă a nivelului cultural, nu numai profesional, a cunoştinţelor de

cultură generală, singurele capabile întăririi discernământului profesionistului contabil.

Acordarea fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate atenţia şi timpul necesar pentru

fundamentarea unei opinii personale înainte de a face propuneri.

Examinarea opiniei fără nici o reţinere faţă de dorinţa, chiar ascunsă, a celui ce îl

ascultă şi să se pronunţe cu sinceritate, fără ocolişuri.

Exprimarea, dacă este cazul, a opiniei cu rezerve asupra ipotezelor şi concluziilor

fundamentale.

Evitarea oricărei situaţii de a nu putea exercita libertatea de gândire sau de îngrădire

a îndatoririlor.

Considerarea independenţei ca o manifestare deplină în exercitarea profesiei şi

protejarea ei, cu respectarea integrală a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp.

3.6. Caracteristica distinctivă a profesiei contabile

Asumarea responsabilităţii de a acţiona în interes public.

Responsabilitatea profesionistului contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile

unui client sau unui angajator individual.

6

Page 7: Suport Curs Deontologie

Acţionând în interes public profesionistul contabil trebuie să respecte şi să se

conformeze prevederilor Codului etic.

Publicul profesiei contabile este format din: clienţi, instituţii de credit, autorităţi

guvernamentale, angajatori, angajaţi, patronate, investitori şi alte persoane care se bazează

pe obiectivitatea şi integritatea profesionistului contabil.

Definirea interesului public: bunăstarea colectivă a comunităţii şi a instituţiilor

deservite de profesionistul contabil.

Standardele profesionale – sunt puternic determinate de interesul public.

Exemplificări:

Profesioniştii contabili – prin misiunea de ţinere a contabilităţii şi de

întocmire a situaţiilor financiare – confirmă ţinerea corectă şi potrivit

dispoziţiilor legale a contabilităţii, regularitatea şi sinceritatea situaţiilor

financiare – suport pentru obţinerea de împrumuturi şi capital de lucru

pentru acţionari;

Auditorii finaciari şi cenzorii – opinia privind imaginea fidelă, poziţia şi

performanţa financiară a entităţii – atât pentru cerinţele interne cât şi

pentru investitori prezenţi sau potenţiali, creditori financiari şi comerciali,

clienţi, autorităţi şi alţi utilizatori.

Directorul financiar sau contabiluil şef – utilizarea eficientă a resurselor

entităţii;

Auditorul intern – asigură un sistem de control care sporeşte încrederea în

informaţiile financiare ale entităţii;

Expertul contabil – expertizele contabile jurdiciare efectuate constituie

mijloace de probă - prin calitatea lui personală contribuie la stabilirea

adevărului de către organele de drept.

Consultantul fiscal – contribuie la stabilirea încrederii şi eficienţei

informaţiilot din declaraţiile fiscale, la aplicarea corectă a prevederilor

Codului fiscal.

4. Principiile fundamentale ale eticii profesionale

Obiectivele şi principiile fundamentale sunt valabile pentru toţi profesioniştii

contabili, indiferent dacă practică în calitate de liber profesionişti sau ca angajaţi in diferite

entităţi economice sau sociale.

7

Page 8: Suport Curs Deontologie

4.1 Integritatea

Profesionistul contabil trebuie să fie drept şi onest.

Să nu se asocieze cu raportările sau evidenţele care apreciază că acestea conţin:

Informaţii false sau care induc în eroare;

Informaţii eronate;

Omit sau ascund informaţii, atunci când aceste omisiuni induc în eroare.

Exemplificări:

În „situaţia creanţelor şi datoriilor” (nota nr.5 de la bilanţul contabil

încheiat la data de 31.12....), societatea comercială în cauză nu a menţionat

garanţia angajată la bancă, constând în imobilul sediului central, pentru un

împrumut acordat pe o perioadă de 5 ani. Valoarea acestei garanţii nu se

reflectă nici în contul în afara bilanţului 8011 Giruri şi garanţii acordate.

O societate comercială schimbă, în cursul anului, în condiţiile unei rate a

inflaţiei de 8%, metoda de evaluare stocurilor de materiale, trecând de la

metoda FIFO („primul intrat – primul ieşit”) la metoda LIFO („ultimul

intrat – primul ieşit”), fără să prezinte această schimbare, inclusiv

influenţa asupra rezultatelor, în nota nr.6 la bilanţul contabil încheiat la

data de 31.12... . În fapt, ca urmare schimbării metodei de evaluare a

stocurilor materiale, societatea a influenţat rezultatul exercitiului, inclusiv

impozitul pe profit aferent.

La inventarierea anuală pentru încheierea bilanţului la 31.12.... se constată

că produsele finite din depozit, în valoare de 10 mil. lei, prezintă un grad

avansat de depreciere, de 60%, motiv pentru care urmează ca în cursul

anului următor să fie declasate şi valorificate.

Societatea nu constituie provizionul necesar, socotind ca din această cauză

ar înregistra pierdere pe anul respectiv, ceea ce constituie o abatere de la

principiul prudenţei, prevăzut de Reglementările contabile.

4.2 Obiectivitate

Obligaţia profesionistului contabil de a nu compromite profesia, din cauza unor:

Erori;

Conflicte de interese;

Influenţei nedorite a unor persoane.

Evitarea relaţiilor care influenţează în mod negativ raţionamentul profesional.

8

Page 9: Suport Curs Deontologie

Relaţii de afaceri, financiare, familiare sau personale cu clientul sau cu persoane cu

funcţii de conducere sau angajaţi ai clientului.

Păstrarea integrităţii serviciilor profesionale şi menţinerea obiectivităţii

raţionamentului profesional.

Atenţie următorilor factori:

Exercitarea de presini care pot diminua obiectivitatea;

Imposibilitatea definirii tuturor situaţiilor în care se pot exercita presiuni;

Evitarea influenţei ideilor preconcepute;

Garanţia însuşirii de către angajaţi a principiului obiectivităţii.

Neacceptarea de carduri sau invitaţii (la masă,spectacole) care pot fi considerate a

avea o influenţă dăunătoare asupra raţionamentului profesional.

Măsuri de protecţie:

Retragerea din echipa misiunii;

Proceduri de supraveghere;

Terminarea relaţiei de afaceri sau financiare care generează ameninţarea.

4.3 Competenţa profesională şi prudenţa

Competenţa unei persoane este capacitatea de a se pronunţa asupra unui lucru, pe

temeiul unei cunoaşteri adânci a problemei în discuţie (Dicţionarul Explicativ, Editura

Academiei, 1975).

Competenţa profesională se obţine prin studiu – practică. „Să acţionezi fără să

studiezi este fatal. Să studiezi fără să actionezi este inutil” (Mary Beard).

Principiul: menţinerea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale la nivelul necesar

exercitării profesiei.

Acţionarea cu prudenţă şi în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale.

Dezvoltarea profesională continuă a profesioniştilor contabili.

Standardul Internaţional de Educaţie (IES) nr.7 emis de Federaţia

Internaţională a Contabililor (IFAC) prevede ca obiectiv al profesiei

contabile: oferirea de servicii de înaltă calitate pentru a veni în

întâmpinarea nevoilor publicului;

Standardul profesional nr.38 privind dezvoltarea profesională continuă a

profesioniştilor contabili;

Programul de dezvoltare profesională continuă a profesioniştilor contabili.

9

Page 10: Suport Curs Deontologie

4.4 Confidenţialitatea

Obligaţiile profesionistului contabil:

Abţinerea de a dezvălui informaţii confidenţiale în afara unităţii

angajatoare, excepţia cazului când a fost autorizat sau când există o

obligaţie legală sau profesională să publice acele informaţii;

Folosirea informaţiilor confidenţiale dobândite în timpul executării

sarcinilor de serviciu în avantajul persoanl sau în avantajul unei terţe

persoane;

Respectarea confidenţialităţii:

În mediu social (asociaţi de afaceri, rude);

În relaţiile cu un potenţial client sau angajator;

În cadrul entităţii angajatoare.

Asigurarea că personalul angajat sau aflat sub controlul său respectă

confidenţialitatea (pentru profesionistul contabil în calitate de

administrator, director, contabil şef, etc.).

Obligaţia de confidenţialitate cotinuă şi după încetarea relaţiei dintre profesionistul

contabil şi client sau angajator.

Posibilitatea divulgării informaţiilor, în situaţiile:

Autorizare de către client sau angajator;

Autorizare prevăzută prin lege (exemplu: furnizarea de probe în justiţie,

autoritatea fiscală, prevenirea şi sancţionarea spălarii banilor);

Conformare auditului de calitate;

Investigaţii din partea unui organism normalizator (statistice);

Profesionistul contabil trebuie să se convingă că părţile cărora li se adresează

comunicarea informaţiilor sunt destinatarii adecvaţi şi au responsabilitatea să recţioneze ca

atare (Exemplificare: solicitarea informaţiilor pentru Registrul Naţional al Experţilor

RNE).

4.5 Comportamentul profesional

Obligaţiile profesionistului contabil:

Conformarea cu legile şi reglementările relevante şi evitarea oricărei

acţiuni care pot discredita profesia;

Nefurnizarea de informaţii eronate despre profesie;

10

Page 11: Suport Curs Deontologie

Sa fie cinstit şi loial:

Să nu facă revendicări exagerate pentru serviciile pe care le oferă,

calificările pe care le posedă şi experienţa pe care o deţine;

Să nu ofere referinţe compromiţătoare sau comparaţii lipsite de

fundament privind munca desfăşurată de alţii.

5. Independenţa – principiul fundamental şi condiţia de exercitare a profesiei

liberale de expert contabil şi de contabil autorizat

5.1 Definirea independenţei

Independenţa este o situaţie a unei persoane care judecă lucrurile şi acţionează

neinfluenţat de alţii.

Independenţa trebuie înţeleasă în dublu sens:

Independenţa de spirit (de drept) – o stare de spirit, de judecată

profesională care nu este afectată de influenţe exterioare pe de o parte;

Independenţa în aparenţă (de fapt) – o stare care se manifestă în acţiune

care permite beneficiarilor de lucrări să nu pună la îndoială obiectivitatea

profesionistului contabil, pe de altă parte.

Din practică, rezultă că, majoritatea circumstanţelor care afectează independenţa se

datorează relaţiilor de afaceri şi financiare, cu angajaţii clientului aflaţi în poziţia de a

exercita influenţă directă asupra profesionistului contabil.

Regula de bază în cazul în care circumstanţele la adresa independenţei sunt

semnificative înainte de acceptarea misiunii, se procedează astfel:

Se întreprind diligenţele necesare pentru eliminarea acelor circumstanţe

sau, dacă nu este posibil,

Se refuză acceptarea sau continuarea misiunii.

5.2 Circumstanţele care afectează independenţa

Interes propriu.

Autoexaminare (autocontrol).

Favorizare.

Familiaritate.

Intimidare.

5.2.1 Interes propriu

11

Page 12: Suport Curs Deontologie

Interes financiar în firma clientului sau deţinerea unui interes împreună cu un client

Deţinerea de acţiuni într-o proporţie semnificativă la firma clientului;

A primit un titlu de moştenire de părţi sociale ale unei firme care a

fuzionat cu clientul în cauză.

Dependenţă faţă de onorariile primite de la un client.

90 % din cifra de afaceri a cabinetului provien de la un singur client.

Întreţinerea unei relaţii de afaceri strânse cu un client.

Profesionistul contabil este intr-o asociaţie în participaţie cu clientul.

Interesul de a nu pierde un client.

Pierderea clientului respectiv ar însemna intrarea în faliment a

cebinetului.

Onorarii neprevăzute.

Acceptarea pe parcursul executării lucrarilor a unor onorarii neprevăzute

în contract.

Împrumut către, sau de la un client, sau de la directorii sau angajaţii acestuia.

Dacă cientul este o bancă, împrumutul nu generează o ameninţare la

adresa independenţei, în condiţiile ca împrumutul să fie acordat conform

normelor procedurale valabile pentru ceilalţi clienţi.

5.2.2 Autoexaminare

Descoperirea unei erori semnificative în cursul unei lucrări de reevaluare.

Reportarea asupra situţiei financiare a unei firme de către acceaşi persoană

implicată în elaborarea situaţiei financiare respective.

Pregătirea documentelor primare pentru înregistrarea în contabilitate, care fac

obiectul unei misiuni de certificare.

Un membru al echipei de certificare care ocupă sau a ocupat funcţia de director sau

a fost angajat al clientului.

Prestarea unor servicii pentru un client care afectează direct subiectul în cauză.

5.2.3 Favorizare

12

Page 13: Suport Curs Deontologie

Promovarea acţiunilor într-o unitate cotată atunci când aceasta este un client de

audit al situaţiilor financiare.

Apărarerea uni client în cazul unor litigii sau în rezolvarea disputelor cu terţii.

Un membru al echipei de audit are o rudă de gradul I sau un afin care ocupă funcţia

de director sau angajat al clientului.

Acceptarea unor cadouri din partea clientului.

Asocierea de lungă durată a unui membru important al echipei cu clientul.

5.2.4 Intimidare

Ameninţarea înlocuirii sau concedierii făcută de client.

Ameninţarea în litigiu.

Exercitarea unei presiuni în vederea reducerii volumului de muncă pretins aferent

execuţiei unei misiuni şi respectiv a onorariilor.

5.3 Măsuri de protecţie

5.3.1 Măsuri de protecţie generate de exercitarea profesiei

Cerinţe educaţionale, de formare şi experienţă la intrarea în profesie.

Condiţii la examenul de acces la profesie;

Efectuarea stagiului;

Susţinerea examenului de aptitudini.

Dezvoltarea profesională continuă.

Reglementări privind incompatibilităţi şi interdicţii în exercitarea profesiei (anexa

7).

Reglementări profesionale;

Reglementări de drept comercial;

Reglementări procedurale.

Monitorizarea misiunilor (auditul de calitate).

Raportarea activităţii desfăşurate.

5.3.2 Măsuri de protecţie în mediul de lucru

Poziţia de conducător al firmei, care subliniază importanţa respectării principiilor

fundamentale.

Idem, că membrii echipei acţionează în interes public.

13

Page 14: Suport Curs Deontologie

Politici şi proceduri pentru reglementarea şi monitorizarea contrului calităţii

misiunilor.

Documentarea situaţiilor care pot afecta conformitatea cu principiile fundamentale

şi la adresa independenţei.

Comunicarea la timp a polticilor şi procedurilor, şi instruire a personalului şi a

partenerilor.

Desemnarea unui membru cu experienţă al conducerii drept responsabil pentru

supravegherea funcţionării adecvate a sistemului de control al calităţii.

Implicarea unui profesionist contabil suplimentar pentru monitorizarea şi

consilierea misiunii.

Consultarea unei terţe persoane (organism profesional – CECCAR, CAFR, CCF,

ANEVAR, UNPRL, sau normalizator – MFP, Consiliul concurenţei, etc.), sau alt

profesionist contabil membru al Corpului.

Prezentarea naturii serviciilor prestate şi a mărimii onorariilor percepute către

organele tutelare ale clientului.

Implicarea altui profesionist contabil (persoană fizică sau societate de profil) pentru

a realiza din nou o parte din misiune.

5.3.3 Măsuri de protecţie din partea clientului

Ratificarea sau aprobarea de către persoane din afara clientului a alegerii

profesionistului contabil pentru realizarea misiunii.

Alegerea profesionistului contabil şi atribuirea misiunii prin licitaţie.

Clientul are angajaţi competenţi care pot lua decizii manageriale.

Clientul a implementat proceduri interne – organizarea contabilităţii, auditul intern,

sistemul informatic etc. – care asigură alegeri obiective în mandatarea misiunilor.

5.4 Acceptarea unui client

Examinarea anticipată a situaţiei clientului, sub aspectul dacă acceptarea misiunii ar

crea anumite ameninţări la adresa conformităţii cu principiile fundamentale.

Exemplificări privind astfel de situaţii: implicarea clientului în activităţi ilegale

(spălare de bani), practici de raportări financiare eronate (bancrută frauduloasă), evaziune

fiscală, concurenţă neloială, achiziţia şi desfacerea de produse cu încălcarea dreptului de

proprietate industrială, etc.

14

Page 15: Suport Curs Deontologie

Evaluarea situaţiilor de această natură şi luarea măsurilor de protecţie, pentru a le

elimina sau a le reduce la un nivel acceptabil, dacă este posibil.

Atunci când nu este posibilă reducerea ameninţărilor la un nivel acceptabil , un

profesionist contabil independent ar trebui să refuze să intre în relaţii cu clientul.

Examinarea posibilităţii de acceptare a misiunii din punct de vedere al competenţei

profesionale a profesionistului contabil, astfel încât angajamentul (misiunea) să fie

realizate la nivelul corespunzător.

Luarea în considerare a reputaţiei, experienţei şi a resurselor disponibile ale

profesionistului contabil în cazul când se apelează la acesta pentru consiliere sau expertiză

în situaţii de natura celor arătate mai sus.

Apelarea de către profesionistul contabil la un alt profesionist contabil se află sub

restricţia confidenţialităţii şi în funcţie de natura misiunii trebuie să obţină permisiunea

clientului (de regulă, în scris).

5.5 Conflicte de interese

Identificarea circumstanţelor în care ar putea apărea un conflict de interese:

Profesonistul contabil are interese de afaceri directe cu un client sau are o

participaţie la un competitor al clientului;

Profesionistul contabil prestează servicii pentru clienţi ale căror interese

sunt în conflict.

Evaluarea semnificaţiei circumstanţei care generează conflictul de interese şi luarea

măsurilor de protecţie:

Notificarea clientului despre conflictul de interese ce ar putea apărea şi

obţinerea consimţământului acestuia de acţiona în asemenea împrejurări;

Notificarea tuturor părţilor interesate;

Utilizarea unor echipe distincte de misiuni;

Îndrumarea echipei, confidenţialitatea.

În cazul când un conflict de interese reprezintă o ameninţare la adresa unuia sau mai

multor principii fundamentale, ameninţare care nu poate fi eliminată – profesionistul

contabil concluzionează că nu este corespunzător să accepte misiunea.

5.6 Onorarii şi alte forme de remuneraţii

15

Page 16: Suport Curs Deontologie

Dacă nivelul onorariului este atât de mic încât ar putea fi dificil realizarea misiunii

în conformitate cu standardele profesionale, generează o ameninţare la adresa

independenţei.

Măsuri de protecţie faţă de potenţialele ameninţări în legătură cu nivelul

onorariului:

Atenţionarea clientului cu privire la condiţiile realizării misiunii, baza de

calcul a onorariului şi serviciile oferite;

Alocarea timpului şi personalului calificat necesar pentru realizarea

misiunii;

Încheierea unui precontract privind baza de remunerare;

Prezentarea politicilor şi procedurilor de control a calităţii;

Examinarea de către o terţă persoană a activtăţii realizate de către

profesionistul contabil (exemplu: auditul de calitate).

5.7 Marketingul serviciilor profesionale

Promovarea serviciilor trebuie să fie conformă cu principiile fundamentale.

Ameninţare: interesul propriu (exemplificare, publicitatea făcută pentru certificarea

bilanţurilor, în perioada aplicării H.G.nr.483/1996, privind prestarea serviciilor în

domeniul contabilităţii, verificarea şi certificarea bilanţurilor contabile în baza prevederilor

Legii contabilităţii nr.82/1991).

În promovarea serviciilor profesionale este necesară onestitatea şi loialitatea.

Să nu se exagereze calitatea serviciilor oferite, calificarea deţinută,

experienţa câştigată;

Să nu se facă referiri compromiţătoare cu privire la activitatea altora.

Semnificaţia termenilor în înţelesul Codului:

Publicitate – comunicarea către public a informaţiilor privind serviciile

oferite sau calificarea profesionistului contabil, în scopul obţinerii de

lucrări (Exemplu: Tabloul corpului).

Anunţul – comunicarea către public a unor fapte privind profesionsitul contabil.

Deschiderea cabinetului sau schimbarea adresei;

Publicarea datelor de indentificare a cabinetului în anuare, cărţi de

telefon, cataloage etc.

Oferta – directă sau indirectă conţinând demersurile întreprinse pe lângă un

eventual client, în scopul de a i se propune servicii profesionale.

16

Page 17: Suport Curs Deontologie

Publicitatea şi oferta sunt permise numai pentru membrii activi ai Corpului.

Interdicţii privind publicitatea şi oferta:

Publicitate prin comparaţie cu alte cabinete, care aduc prejudicii în vreun

fel acestora;

Oferirea de reduceri de tarife (remize, comisioane sau alte avantaje) sau

uzarea de un mandat politic, misiune sau funcţie administrativă.

Profesioniştii contabili pot folosi emblema Corpului pe hârtia cu antet destinată

corespondenţei;

Emblema corpului sintetizează rolul de crainic al profesionistului

contabil;

Deviza „Ştiinţă, Independenţă, Moralitate” – atribute esenţiale ale

exercitării profesiei.

5.8 Profesionştii contabili angajaţi

Profesionistul contabil angajat poate fi salariat, partener, director administrativ, sau

într-o altă funcţie în cadrul entităţii economice sau sociale.

Ameninţări la adresa respectării principiilor fundamentale:

Interes propriu

Interese financiare, împrumuturi sau garanţii;

Convenţii de compensare prin stimulente;

Utilizarea inadecvată a activelor firmei.

Autoexaminare

Întocmirea unor documente care fac obiectul examinarii şi

justificării (aprobării) de către acelaşi profesionist contabil

(exemplu, acordă viza de control financiar preventiv pentru

operaţiuni în documente pe care tot el le aprobă).

Familiaritate

Încheierea unui contract de prestări de consultanţă financiar –

contabilă cu un profesionist contabil membru apropiat ala familiei.

Indimidare

Ameninţarea cu concedierea sau schimbarea din funcţie dacă

profesionsitul contabil nu este de acord cu aplicarea unui principiu

contabil la prezentarea situaţiei financiare a firmei.

Măsuri de protecţie

17

Page 18: Suport Curs Deontologie

Aplicarea standardelor profesionale;

Respectarea reglementărilor;

Implementarea sistemului de control intern, control financiar

preventiv;

Monitorizarea performanţei angajaţilor;

Aplicarea de politici şi proceduri proprii angajaţilor.

În situaţia în care profesionistul contabil consideră că se vor continua acţiuni neetice

Apelarea la consiliere juridică, sau

In cazuri extreme – demisionare din cadrul entităţii angajatoare.

5.9 Conflicte potenţiale

Presiuni asupra profesionistului contabil care privesc:

Încălcarea reglementărilor;

Încălcarea standardelor profesionale;

Faclitarea unor proceduri ilegale de administrare a veniturilor sau a

costurilor;

Prezentarea eronată a unor elemente în situaţiile financiare;

Nerespectarea reglementărilor fiscale.

Măsuri de protecţie

Consiliere de către un profesionist independent;

Apelarea la consultanţă juridică.

6. Incompatibilităţi şi interdicţii (anexa 5)

7. Responsabilitatea profesională

7.1 Conţinutul responsabilităţii profesionale

Responsabilitatea profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi

cuprinde:

- Răspunderea disciplinară;

- Răspunderea contravenţională sau administrativă;

- Răspunderea civilă;

- Răspunderea penală;

Reglementările cu privire la răspunderea disciplinară, administrativă, civilă şi

penală, după caz, se aplică tuturor experţilor contabili şi contabililor autorizaţi

înscrişi în Tabloul Corpului.

18

Page 19: Suport Curs Deontologie

În acest sens, OG nr. 65/1995 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă

şi a contabililor autorizaţi din România (art.15), precum şi Regulamentul de

organizare şi funcţionare a Corpului (pct.98), prevăd că „ În exercitarea profesiei

experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund disciplinar, administrativ sau

penal, potrivit legii...”

Limitele răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se

stabilesc prin contractele de prestări de servicii în funcţie de uzanţele interne şi

internaţionale ale profesiei contabile.

7.2 Răspunderea disciplinară

7.2.1 Fundamentare

Este o rezultantă a abaterilor săvârşite de un membru al Corpului prin care se

încalcă dispoziţiile legii, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a

CECCAR, ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili.

Acţiunea disciplinară pentru sancţionarea anumitor fapte, se întreprinde fie în

paralel cu acţiunea penală, civilă sau administrativă, fie în afara existenţei unei

asemenea acţiuni.

Principiul „Penalul ţine în loc civilul” nu se aplică în materie disciplinară.

7.2.2 Reglementări

OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a

contabililor autorizaţi (art. 16)

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi

Contabililor Autorizaţi din România (art.124-130)

7.2.3 Sancţiunile disciplinare (art. 16 din OG nr. 65/1994)

Mustrare;

Avertisment scris;

Suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil

autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la 1 an;

Interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil

autorizat.

7.2.4 Abateri disciplinare (art. 124 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a

CECCAR)

19

Page 20: Suport Curs Deontologie

Comportament necuviincios faţă de membrii Corpului, reprezentanţii Ministerului

Finanţelor sau faţă de alţi participanţi la reuniunile de lucru ale organelor de

conducere şi control ale Corpului;

Absenţa nemotivată de la întrunirea adunării, generale a filialei sau de la

Conferinţa Naţională;

Nerespectarea dispoziţiilor Codului etic naţional al profesioniştilor contabili

referitoare la publicitate;

Absenţa nejustificată de la cursurile de pregătire şi perfecţionare profesioanală

reglementate prin normele emise de Corp;

Prestarea de servicii de contabilitate fără contract scris încheiat cu clientul sau pe

baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl

încheie : expert contabil sau contabil autorizat;

Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profesional;

Nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor în scopul sustragerii de la plată

cotizaţiei prevăzută în regulament;

Fapta membrului Corpului de a nu depune în termenul stabilit de filiala de care

aparţine, fişa pentru persoane fizice sau juridice; pentru persoanele juridice

răspunderea incumbă preşedintelui consiliului de administraţie sau

administratorului, după caz;

Încălcarea dispoziţiilor pct. 98 cu privire la incompatibilităţile exercitării

profesiei;

Refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale Corpului documentele

privind activitatea profesioanală;

Declaraţii neconforme realităţii, în relaţiile cu Corpul sau cu terţii, în vederea

producerii de consecinţe juridice, precum şi orice alte încălcări ale conduitei etice

şi profesionale;

7.2.5 Fapte care se sancţionează cu suspendarea şi interdicţia dreptului de

exercitare a profesiei (art. 125 din Regulamentul de organizare şi

funcţionare a CECCAR)

FAPTA SANCŢIUNEA

Neplata cotizaţiei profesioanale sau/şi a

celorlalte obligaţii băneşti la termenele

Suspendarea dreptului de exercitare a

profesiei până la plata efectivă, dar nu

20

Page 21: Suport Curs Deontologie

stabilite de Regulament, în cursul unui

an calendaristic.

mai puţin de trei luni şi nici mai mult de

un an.

Condamnarea definitivă pentru

săvârşirea unei fapte penale care, potrivit

legii, interzice dreptul de gestiune şi de

administrare a societăţilor comerciale.

Interdicţia dreptului de exercitare a

profesiei

Încălcarea, cu intenţie, prin acţiune sau

omisiune, a normelor de lucru privind

exercitarea profesiei, dacă fapta a avut

ca urmare producerea unui prejudiciu

moral sau material.

Interdicţia dreptului de exercitare a

profesiei

Practicarea profesiei de expert contabil

sau contabil autorizat fără viza anuală

pentru exercitarea profesiei.

Interdicţia dreptului de exercitare a

profesiei

7.2.6 Radierea unui membru din Tabloul Corpului (art. 22 din OG nr. 65/1994)

A fost condamnat pentru o infracţiune care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice

dreptul de administrare şi gestiune a societăţilor comerciale;

Nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor încasate de la

persoanele fizice;

Neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an;

Nerespectarea reglementărilor cu privire la incompatibilitate;

A fost sancţionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei

Cu suspendarea acestui drept pe o perioadă de un an.

8. Asigurarea civilă

Asigurarea este o formă de garantare a răspunderii civile a experţilor contabil şi

contabililor autorizaţi pentru serviciie profesionale prestate clienţilor.

Este o formă de asigurare a riscului profesional.

Asigurarea civilă este obligatorie atât în cazul când activitatea profesională se

desfăşoară în mod individual cât şi în situaţia când aceasta se realizează prin

societăţi de profil.

21

Page 22: Suport Curs Deontologie

Conform art.12 din OG nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză

contabilă şi a contabililor autorizaţi „Experţii contabili şi contabilii autorizaţi

garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată, prin subscrierea unei

poliţe de asigurări sau prin vărsarea unei contribuţii la fondul de garanţii”.

Categoriile de riscuri care pot fi asigurate:

- Responsabilitatea civilă faţă de clienţi

- Reconstituirea arhivelor (cauzate de calamităţi, furt, viruşi, etc.)

- Incendiu

- Pierderi din exploatare (clienţi incerţi, rotaţia personalului, etc.)

Societăţile de asigurare agreate de Corp pentru realizarea asigurărilor civile privind

riscul profesional al membrilor : ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM S.A.;

ASIBAN S.A.; ASIGURARE REASIGURARE ARDAF S.A.; SOCIETATEA

COMERCIALĂ DE ASIGURARE–REASIGURARE ASTRA S.A.; SC OTP

GARANCIA ASIGURĂRI S.A.; OMNIASIG S.A.; ASITRANS S.A.;

SOCIETATEA DE ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI EUROASIG S.A.

Principalele elemente ale asigurării de răspundere civilă a experţilor contabili şi

contabililor autorizaţi prevăzute în convenţia nr. 012506/19.04.2001 încheiate între

SC OTP GARANCIA ASIGURARE S.A. (noua denumire a societăţii

ASIGURAREA CECCAR Romas S.A.) în baza căreia se emit poliţe de asigurare

pentru membrii Corpului sunt cele prezentate în continuare:

Obiectul asigurării acoperă răspunderea civilă contractuală ce revine asiguratului ca

urmare a faptelor şi/sau actelor de eroare sau omisiune datorate culpei în

desfăşurarea activităţii profesionale în baza unui contract scris de prestări servicii,

legal încheiat semnat de ambele părţi.

Asigurarea nu acoperă răspunderea civilă extracontractuală ce-i poate reveni

asiguratului în legătură cu pagubele cauzate terţilor datorate faptelor proprii.

Riscuri asigurate, respectiv despăgubiri acordate, pentru:

- Acoperirea prejudiciilor produse terţilor urmare unor lucrări profesionale,

executate acestora de către asigurat.

- Acoperirea prejudiciilor produse clientului asiguratului ca urmare

pierderii, distrugerii sau deteriorării documentelor originale şi/sau

suporturilor magnetice predate de aceştia asiguratului în vederea

înregistrării şi prelucrării datelor financiar – contabile

22

Page 23: Suport Curs Deontologie

- Sumele cheltuite de asigurat sau clientul prejudiciat al acestuia pentru

reconstituirea, refacerea sau înlocuirea documentelor anterior menţionate.

- Cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la

desdăunare.

Nu se acordă despăgubiri pentru:

- Pierderi cauzate de alte activităţi decât cele prevăzute de lege

- Pagube produse cu intenţie sau din neglijenţă gravă a asiguratului

- Pagube produse ca urmare a nerespectării reglementărilor legale în

vigoare referitoare la desfăşurarea activităţii profesioanle şi a conduitei

etice.

- Pagubele cauzate din neexecutarea sau executarea parţială a

angajamentelor contractuale.

Perioada de acoperire a pretenţiilor de despăgubiri solicitate de clienţi (răspunderea

asiguratului):

- Până la 5 ani - pentru obligaţii fiscale (corelată cu termenul de prescripţie

prevăzut de art. 89 alin (1) din Codul de procedură fiscală)

- Până la 2 ani de la data producerii pagubei (corelată cu termenul de

prescripţie de 2 ani prevăzut de art. 3 alin (2) din Decretul nr. 167/1958

privitor la prescripţia extinctivă, în cazul raporturilor ce izvorăsc din

asigurare)

9. Răspunderea administrativă

9.1 Fundamentare

Răspunderea administrativă sau contravenţională intervine în cazul abaterilor de la

reglementările şi procedurile judiciare, fiscale, contabile şi alte acte normative

emise de autorităţile administraţiei publice.

9.2 Reglementări

Codul de procedură civilă

Codul de procedură penală

Codul de procedură fiscală

Legea contabilităţii nr. 82/1991

9.3 Fapte sancţionabile administrativ

23

Page 24: Suport Curs Deontologie

Înlocuirea expertului contabil de către instanţă (art. 205, alin. (2), din Codul de

procedură civilă), în cazul în care acesta nu se înfăţişează.

Aducerea în instanţă a expertului contabil, cu mandat (art. 188, alin(2), din Codul de

procedură civilă), în caz de pricini urgente sau pentru a da lămuriri atunci când i se

cere (art. 211 din Codul de procedură civilă).

9.4 Amenzi judiciare

Art.108¹ din Codul de procedură civilă

„Dacă legea nu prevede altfel, instanţa potrivit dispoziţiilor acestui capitol, va

sancţiona următoarele fapte săvârşite în legătură cu procesul...cu amenda

judiciară de la 300 000 la 500 000 lei...”

c) refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în termenul

fixat, ori refuzul de a da lămuririle cerute;

d) neluarea de către conducătorul unităţii în cadrul căreia urmează a se efectua o

expertiză, a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru

efectuarea la timp a expertizei;

e) neprezentarea unui înscris sau a unui bun, de către cel care îl deţine, la

termenul fixat în acest scop de instanţă;

f) refuzul sau omisiunea unei autorităţi sau altei persoane de a comunica la

cererea instanţei la termenul fixat în acest scop, datele care rezultă din actele

şi evidenţele ei;

g) cauzarea amânării judecării sau executării silite de către cel însărcinat cu

îndeplinirea actelor de procedură”.

Art. 198 din Codul de procedură penală

„Sancţionarea cu amendă judiciară a următoarelor abateri săvârşite de expertul

contabil în cursul derulării procesului penal”:

a) lipsa nejustificată a expertului de la procesul penal, atunci când este citat;

b) tergiversarea de către expert a îndeplinirii însărcinărilor primite, respectiv a

efectuării şi depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară.

9.5 Despăgubiri (art. 108³ din Codul de procedură civilă)

„ Cel care, cu intenţie sau din culpă, a pricinuit amânarea judecării sau a executării

silite, prin una dintre faptele prevăzute în art. 108^1 sau art. 108^2, la cererea părţii

interesate va putea fi obligat de către instanţa de judecată ori, după caz, de către

24

Page 25: Suport Curs Deontologie

preşedintele instanţei de executare, la plata unei despăgubiri pentru paguba cauzată

prin amânare.”

9.6 Contravenţii fiscale (art. 189 din Codul de procedură fiscală)

9.7Contravenţii la prevederile legii contabilităţii (art. 35 şi 36 din Legea contabilităţii

nr. 82/1991)

10. Răspunderea Penală

10.1 Fundamentarea:

sunt supuse dreptului penal infracţiunile:

- comerciale sau de afaceri

- de fals intelectual sau bancruta frauduloasă

- fiscale

- de serviciu

- de spălare a banilor

10.2 Reglementări:

- Codul penal

- Codul civil

- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

- Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

- Codul de procedură fiscală, aprobat prin OG nr. 92/2003

- Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

- Legea contabilităţii nr. 82/1991

- Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor

10.3 Infracţiuni comerciale sau de afaceri (Legea nr. 31/1990)

Fondatorul, administratorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al

societăţii

25

Page 26: Suport Curs Deontologie

Administratorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii

Administratorul

Cenzorul

10.4 Infracţiuni de fals intelectual sau bancrută frauduloasă

10.5 Infracţiuni fiscale (art 3-12/Legea nr. 241/2005)

10.6 Infracţiuni de serviciu (în cursul exercitării profesiei)

10.7 Infracţiuni de spălare a banilor (art. 23 alin (1) din Legea nr. 656/2002

pentru prevenire şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea

unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism (M. Of.

nr. 904/12.12.2002))

26