UMSKE KOMUNIKACIJE-SKRIPTA

 • View
  203

 • Download
  72

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skripta za šumarske tehničare

Text of  UMSKE KOMUNIKACIJE-SKRIPTA

 • UMSKE KOMUNIKACIJE

 • Znaaj umskih cesta

  umske komunikacije bave se projektiranjem i izgradnjom umskih

  prometnica. umska prometna infrastruktura predstavlja osnovu dobrog i racionalnog

  gospodarenja umskih bogatstvom. Cesta je graevinski objekt koji trajno omoguuje

  promet svih vrsta motornih vozila. Mrea umskih cesta sastavni je dio mree

  gospodarskih cesta koje su vezane uz javne prometnice u jedan cjelovit prometni

  sustav. Gospodarske ceste su one koje su od osobitog znaaja za pojedinu granu

  gospodarstva (umarstvo, poljoprivredu). Uloga (znaaj) umskih cesta je

  viestruka:

  prijevoz drvne sirovine do stovarita ili potroaa

  protupoarna i preventivna zatita

  lake obavljanje poslova uzgajanja i ureivanja uma

  lov

  turizam

  Hrvatske ume d.o.o. gospodare s oko 14 000 km umskih cesta to predstavlja

  skoro 50 % svih javnih prometnica u Hrvatskoj.

  Podjela umskih prometnica

  Mreu gospodarskih cesta u umarstvu prema Tehnikim uvjetima za

  gospodarske ceste dijelimo:

  a) prema znaenju

  b) prema prometnom optereenju

  c) obzirom na konfiguraciju terena

  d) prema veliini i uestalosti transporta drvna mase

  Prema znaenju ceste dijelimo na:

  spojene ceste

  glavne umske ceste

  sporedne umske ceste

  prilazne umske ceste ulaze najdublje na umsku povrinu te se na njih

  nadovezuju umske vlake

 • Prema prometnom optereenju:

  ceste sa srednje tekim prometnim optereenjem (500-2500 tona dnevno)

  ceste sa lakim prometnim optereenjem (100-500 t dnevno)

  ceste sa neznatnim prometnim optereenjem (ispod 100 t dnevno)

  Prema veliini i uestalosti transporta drvne mase:

  umske ceste 1. reda

  umske ceste 2. reda

  umske ceste 3. reda

  Obzirom na konfiguraciju terena razlikujemo:

  ravniarske ceste

  prigorsko-brdske ceste

  planinske ceste

  Prema vrsti prometa umske prometnice se dijele na:

  a) UMSKE CESTE

  b) TRAKTORSKE PROMETNICE

  umske ceste ine primarnu mreu umskih prometnica i trajan su graevinski

  objekt ijom se izgradnjom oduzima dio proizvodnog umskog tla. Potrebno ih je

  planirati u osnovi gospodarenja i za njih izraditi glavni izvedbeni projekt.

 • Traktorske prometnice ine sekundarnu mreu umskih prometnica i

  predstavljaju privremene graevinske objekte koji se grade za potrebu proizvodnje

  (sjea i izvlaanje). Ovu mreu ine traktorski putovi i umske vlake. Traktorski putovi

  planiraju se kao budue umske ceste. umske vlake se ne planiraju perspektivnim

  planom ve se njihov poloaj i koliina odreuje na temelju godinjeg plana

  proizvodnje. Za umske vlake nije potreban dokumentacija nego se za njih samo na

  terenu oznai trasa.

 • Sastavni elementi umskih cesta

  Sastavni elementi umskih cesta su:

  1. ELEMENTI CESTE U TLOCRTU horizontalna projekcija

  2. ELEMENTI CESTE U NACRTU vertikalni ili uzduni presjek

  3. ELEMENTI CESTE U POPRENOM PRESJEKU okomito na os ceste

  Elementi ceste u tlocrtu

  Horizontalan projekcija umske ceste predstavlja tlocrt umske ceste i naziva

  se situacijski (poloajni) nacrt. U tlocrtu cesta se sastoji od:

  a) KRIVINA (ZAVOJ, LUK)

  b) PRAVACA

  c) PRIJELAZNICA (PRIJELAZNA KRIVINA)

  Kruna krivina moe biti lijeva ili desna gledajui od poetne toke trase.

  Ovisno o konfiguraciji terena cesta ima vie ili manje pravaca i krunih lukova.

 • Krune krivine

  Krune krivine u pravilu imaju oblik krunog luka. Izraunavaju se i oblikuju

  prema polumjeru krunog luka i vrnom ili skretnom kutu. Krivine mogu biti

  sastavljene od dva ili vie krunih lukova razliitih polumjera te se nazivaju sloene ili

  koaraste krivine. Poveanjem polumjera krivine smanjuje se ukupna duljina puta,

  postiu se bolji uvjeti vonje i sigurnost u prometu te se smanjuju trokovi

  eksploatacije.

  Elementi krunog luka:

  vrni (skretni) kut

  poligoni (smjerni) kut

  PL,SL,KL poetak, sredina i kraj luka krivine

  Tg tangenta

  BD bisektrisa

  R polumjer krivine

 • Prijelazne krivine (prijelaznice)

  Osnovni uvjet za sigurnu, mirnu i brzu vonju cestama je pravilno oblikovanje

  krivina. Prijelazne krivine koriste se za prijelaz iz pravocrtnog u kruno gibanje.

  Prilikom vonje kroz krivine poloaj prednjih kotaa se mijenja za odgovarajui kut pri

  emu kotai opisuju krivinu sa promjenjivim polumjerom od polumjer pravca= ,do

  polumjer=polumjer kruga. Prijelazna krivina pojavila se sa pojavom modernih

  kolnikih konstrukcija koje su omoguile razvijanje velikih brzina vonje. Osnovna

  zadaa prijelaznica:

  omoguavanje postupnog porasta bonog pritiska zbog centrifugalne

  sile

  postupno okretanje prednjih kotaa za odgovarajui kut

  postupna promjena poprenog nagiba kolnika

  omoguuje vozau da na vrijeme uoi otrinu krivine

  Prijelazne krivine rijetko se koriste pri projektiranju umskih cesta.

  Serpentine

  Serpentina (zaokretnica, okretnica) je sloena tlocrtna krivina sastavljena od

  glavne krivine (okretita) i prikljunih krivina. Izvodi se na tekim planinskim terenima

  gdje treba na strmoj padini svladati velike visinske razlike ili kad se pri normalnom

  polaganju trase ne moe svladati visinska razlika doputenim nagibom.

  Dijelovi serpentine:

  a) GLAVNA KRIVINA velik skretni kut, >180

  b) PRIKLJUNE KRIVINE moraju biti dvije, a mogu biti iste ili razliite

  duljine i polumjera

 • c) MEUPRAVAC smjeten izmeu glavne i prikljune krivine

  d) GRLO SERPENTINE najui dio izmeu prikljunih krivina

  e) GRANE SERPENTINE prikljuni pravci zajedno sa prikljunim

  krivinama i meupravcima do glavne krivine

  Krak serpentine je meusobna udaljenost dvaju sredita glavne krivine.

  Prikljune krivine u odnosu na glavnu krivinu moraju biti suprotnog smjera.

  Oblici serpentina:

  a) simetrina

  b) asimetrina

  c) nepotpuna

  Elementi ceste u nacrtu

  Nacrt umske ceste predstavlja uzduni presjek ceste po njezinoj osi. Prikaz

  izlomljene linije ceste u uzdunom presjeku naziva se NIVELETA. Niveleta se sastoji

  od pravaca i vertikalnih lomova. Pravac moe biti oznaen sa + to predstavlja

  uspon, i sa to predstavlja pad gledano u smjeru kretanja od poetka do zavretka

  trase. Uzduni presjek crta se u kombiniranom mjerilu 1:1000/100 i 1:2000/200 (os x

  je u sitnijem mjerilu). Niveleta se oznaava malim slovima n nagib ili i inklinacija, a

  izraava se u postotku. Obzirom na posebnost prijevoza nagib nivelete umske ceste

  ne bi smio biti vei od 8 %. Iznimno, kada drugaije nije mogue, doputen je i vei

  nagib ali na kraim udaljenostima (12 %). Prijelomi nivelete nastaju zbog njezina

  prilagoavanja liniji terena. Izlomljena niveleta (nezaobljena) ne omoguuje odvijanje

  prometa. Na sjecitima niveleta razliitih nagiba potrebno je ublaiti prijelome tzv.

  VERTIKALNIM KRIVINAMA. Vertikalne krivine zajedno s elementima ceste u tlocrtu

  trebaju omoguiti:

  sigurnost prometa poboljanjem preglednosti

  uravnoteeno prostorno voenje linije

  prilagoavanje terenu i smanjenje trokova gradnje

  ouvanje okolia

  Postoje dva tipa zaobljenja nivelete tj. dva tipa vertikalnih krivina:

  1. ISPUPENA (konveksna)

  2. UDUBLJENA (konkavna)

 • Elementi ceste u poprenom presjeku

  Popreni presjek umske ceste sastoji se od:

  a) poprenog presjeka terena

  b) vertikalne osi

  c) lijeve i desne strane

  d) gornjeg i donjeg ustroja

  U elemente poprenog presjeka u vanjskom pojasu ceste ubrajamo kosine nasipa i

  iskopa, odvodne jarke te potporne i oblone zidove.

  Osnovni pojmovi vezani uz elemente ceste u poprenom presjeku:

  Kolnik prometna povrina s jednom ili vie prometnih traka, namijenjena u

  prvom redu prometu vozila

  Kolnika traka uzduni dio kolnika namijenjen prometu vozila u jednom

  smjeru, s jednom prometnom trakom ili vie prometnih traka

  Prometna (vozna) traka obiljeeni ili neobiljeeni uzduni dio kolnika ija je

  irina dovoljna za nesmetan promet jednog reda motornih vozila u jednom

  smjeru

  linija terena

  niveleta

  (nezaobljena)

 • Bankina rubni element ceste koji slui za zatitu kolnika

  Planum povrina koju zajedno ine kolnik i bankine

  Gornji ustroj predstavlja kolniku konstrukciju koja je izgraena iznad

  donjeg ustroja i na njega vrsto nalijee

  Donji ustroj (trup ceste) temeljna umjetna konstrukcija izraena os zemlje

  ili drugih materijala na koju dolazi gornji ustroj

  Berma proirenje nasipa ili usjeka koje slui za zadravanje materijala koji

  se sputa niz kosinu ili u jarak

  Odvodni jarak element uzdune odvodnje koji sakuplja svu oborinsku vodu

  sa povrine planuma

  Kruna iskopa (KI) najvia toka do koje mora doi stroj da bi izvrio zadanu

  koliinu iskopa

  Noica nasipa (NN) najnia toka koja osigurava stabilnost i vrstou

  ugraenog materijala

  Osnovni popreni presjeci

  Osnovni popreni presjeci na umskim cestama su nasip, usjek i zasjek te galerije

  koja se rijetko gradi.

 • Galerija

  irina kolnika na umskim cestama

  Pod irinom kolnika na umskim cestama podrazumijevamo dovoljnu irinu

  prometnog ili voznog traka za prolazak motornih vozila. Na umskim cestama

  razlikujemo sljedee irine kolnika:

  a) irina kolnika u pravcu (normalna irina)

  b) irina kolnika u k