12
1 SULIT Bahagian A Jawab semua soalan. Setiap soalan disertakan dengan pilihan A, B, C dan D. Pilih jawapan yang paling tepat. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan rangkaian? A. Dua atau lebih komputer dihubungkan dengan plug tambahan untuk mendapatkan satu sumber elektrik. B. Dua atau lebih komputer yang dihubungkan melalui kabel, gelombang radio atau satelit untuk berkongsi maklumat. C. Dua atau lebih komputer yang menggunakan perisian yang sama. D. Dua atau lebih komputer yang digunakan pada masa yang sama. 2. Komputer dalam rangkaian boleh dihubungkan dengan medium berikut kecuali A. Cahaya Inframerah B. Kabel C. Gelombang radio D. Pemacu kilat (flash drive) 3. Antara berikut yang manakah merupakan kelebihan rangkaian i) Berkongsi fail ii) Berkongsi maklumat peribadi iii) Berkongsi akses internet iv) Berkongsi kata laluan mel peribadi SUMATIF 1 TMK 2015

Sumatif 1 Tmk Tahun 5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tmk t5

Citation preview

Page 1: Sumatif 1 Tmk Tahun 5

1

SULIT

Bahagian A

Jawab semua soalan. Setiap soalan disertakan dengan pilihan A, B, C dan

D. Pilih jawapan yang paling tepat.

1. Apakah yang dimaksudkan dengan rangkaian?

A. Dua atau lebih komputer dihubungkan dengan plug tambahan

untuk mendapatkan satu sumber elektrik.

B. Dua atau lebih komputer yang dihubungkan melalui kabel,

gelombang radio atau satelit untuk berkongsi maklumat.

C. Dua atau lebih komputer yang menggunakan perisian yang

sama.

D. Dua atau lebih komputer yang digunakan pada masa yang

sama.

2. Komputer dalam rangkaian boleh dihubungkan dengan medium

berikut kecuali

A. Cahaya Inframerah

B. Kabel

C. Gelombang radio

D. Pemacu kilat (flash drive)

3. Antara berikut yang manakah merupakan kelebihan rangkaian

i) Berkongsi fail

ii) Berkongsi maklumat peribadi

iii) Berkongsi akses internet

iv) Berkongsi kata laluan mel peribadi

A. i dan ii

B. ii dan iii

C. i dan iii

D. iii dan iv

SUMATIF 1 TMK 2015

Page 2: Sumatif 1 Tmk Tahun 5

2

SULIT

Soalan 4, 5 dan 6 adalah berdasarkan gambarajah 1 di bawah.

Gambarajah 1 menunjukkan sistem rangkaian di dalam sebuah makmal

komputer sekolah:

Gambarajah 1

4. Apakah nama komponen bertanda X?A. Pelayan (server)B. Modem C. Titik capaian tanpa wayar (Access point)D. Kabel rangkaian

5. Apakah jenis sambungan yang ditunjukan dalam gambarajah 1?A. Rangkaian Kawasan Setempat Tanpa Wayar (WLAN)B. Rangkaian Tanpa Wayar (WIFI)C. Rangkaian Kawasan Luas (WAN)D. Rangkaian Kawasan Setempat (LAN)

6. Apakah kelebihan jenis rangkaian ini?A. Dapat mengakses internet di tempat-tempat awam. B. Penggunaan akan lebih laju jika kurang bilangan komputer

yang menggunakan rangkaian ini.C. Tidak memerlukan kabel untuk mengakses internet. D. Semua komputer dapat berkongsi perisian yang sama dengan

hanya memasangkan perisian tersebut di dalam pelayan (server).

7. Ahmad telah ke sebuah restoran makanan dan dia telah terlihat logo seperti dalam gambarajah 2.

SUMATIF 1 TMK 2015

X

Page 3: Sumatif 1 Tmk Tahun 5

3

SULIT

Gambarajah 2

Apakah kelebihan menggunakan rangkaian dalam gambarajah 2?A. Hanya perlu memasang perisian di dalam pelayan (server). B. Tidak memerlukan kabel untuk mengakses internet. C. Memerlukan kabel untuk mengakses internet. D. Tidak boleh mengakses internet di tempat-tempat awam.

8. Kamarul ingin memilih rangkaian yang sesuai untuk digunakan agar dia dapat menghantar maklumat kepada rakannya di luar negara. Apakah jenis rangkaian yang paling sesuai?

A. Rangkaian Kawasan Setempat Tanpa Wayar (WLAN)B. Rangkaian Tanpa Wayar (WIFI)C. Rangkaian Kawasan Luas (WAN)D. Rangkaian Kawasan Setempat (LAN)

9. Antara yang berikut yang manakah diperlukan dalam rangkaian kawasan setempat (LAN)?i) Pelayan (server)ii) Hab iii) Titik Capaian Tanpa Wayar (Access)iv) Penghala (Router)

A. i, ii dan iiiB. i, ii dan iv C. i, iii, dan ivD. ii, iii dan iv

10. Yang manakah antara berikut perkakasan yang diperlukan untuk mendapatkan rangkaian kawasan setempat tanpa wayar (WiFi)i) Jalur lebar (broadband)ii) Titik capaian (access point)iii) Kad WiFi

SUMATIF 1 TMK 2015

Page 4: Sumatif 1 Tmk Tahun 5

4

SULIT

iv) Kabel LAN

A. i, ii dan iiiB. i, ii dan ivC. ii, iii dan ivD. i, iii dan iv

11. Apakah yang dimaksudkan dengan internet?

A. Tempat penghantaran maklumat dari satu kawasan ke satu kawasan.

B. Dua atau lebih komputer disambungkan menggunakan kabel. C. Jaringan komputer terbesar yang menghubungkan berjuta-juta

komputer seluruh dunia. D. Alat menghantar maklumat dari satu komputer ke komputer

berhampiran.

12. Berikut ialah kebaikan internet KECUALI

A. Dapat berkomunikasi dengan sesiapa sahaja tidak mengira tempat dan masa.

B. Membolehkan maklumat rahsia sesuatu organisasi dicerobohi. C. Mengakses maklumat, berita dan banyak lagi dengan pantas. D. Mengikuti kelas pembelajaran maya.

13. Dania sudah lama tidak bertemu dengan Jazlyyne semenjak dia belajar di luar negara. Dania ingin berbual dengan Jazlynne secara bersemuka. Bagaimanakah Dania dapat melakukannya?

A. Menghantar emel B. Menghantar pesanan suaraC. Melalui talian telefon D. Membuat persidangan video

14. Jason melayari internet dan dia dapati terdapat maklumat yang menarik dan ingin mendapatkannya. Bagaimanakah caranya untuk Jason mendapatkannya?

A. Memuat naikB. Memuat turunC. Membuangnya

SUMATIF 1 TMK 2015

Page 5: Sumatif 1 Tmk Tahun 5

5

SULIT

D. Memadamkannya

15. Yang manakah berikut BUKAN enjin carian dalam internet.

A. YahooB. Google C. MozillaD. Bing

16. Antara berikut yang manakah langkah-langkah berjaga-jaga yang perlu ditekankan semasa melayari internet

A. Memastikan anda log keluar akaun yang telah dibuka selepas menggunakan internet

B. Membuka laman web yang boleh menggugat keharmonian agama dan bangsa.

C. Menghantar mesej palsu semasa melayari internetD. Memuat turun bahan-bahan sesuka hati tanpa membaca

terlebih dahulu peringatan.

17. Gambarajah 3 di bawah menunjukkan salah satu perkhidmatan internet.

Gambarajah 3Apakah nama perkhidmatan tersebut?A. Laman sosialB. TweeterC. BlogD. E-mel

SUMATIF 1 TMK 2015

Page 6: Sumatif 1 Tmk Tahun 5

6

SULIT

18. Apakah nama alat Q di bawah

Alat Q

A. SuisB. Kad Antaramuka Rangkaian (NIC)C. Kabel Rangkaian D. Modem

19. Gambarajah 4 menunjukkan titik capaian tanpa wayar (Access Point). Apakah kegunaan alat ini?

Gambarajah 4

A. Alat yang menghubungkan data berwayar kepada tanpa wayar. B. Membawa data dari satu rangkaian ke rangkaian yang lain. C. Membolehkan komputer menghantar data melalui talian telefon.D. Menyambungkan rangkaian internet.

20. Salah satu perkhidmatan internet ialah FTP. Apakah maksud FTP?

A. File To Port C. File To PublicB. File Transfer Protocol D. File To Print

Bahagian B

1. Tulis jawapan di ruangan yang disediakan. Namakan perkakasan rangkaian berikut.

SUMATIF 1 TMK 2015

Pengahala (router)

Kabel rangkaian dan R

Hab Suis

Modem

Page 7: Sumatif 1 Tmk Tahun 5

7

SULIT

a.

b.

c.

d.

e.

2. Lakarkan komputer, kabel, pencetak dan penghala dalam satu rangkaian serta labelkan perkakasan-perkakasan tersebut

SUMATIF 1 TMK 2015

[ / 10 MARKAH]

Page 8: Sumatif 1 Tmk Tahun 5

8

SULIT

3. Isikan jawapan dalam ruangan di bawah dengan jawapan yang betul.

Merupakan rangkaian komputer jarak jauh dan teknologi yang biasanya digunakan untuk menyambungkan komputer yang berada pada lokasi yang berbeza.

Menyambungkan komputer di mana-mana sahaja di rumah atau di sekolah tanpa sambungan wayar.

SUMATIF 1 TMK 2015

a.

b.

WiFi WAN LAN

[ / 20 MARKAH]

Page 9: Sumatif 1 Tmk Tahun 5

9

SULIT

Rangkaian kumpulan komputer dan peranti rangkaian yang disambung bersama-sama bisanya dibangunan yang sama dalam kawasan yang terhad.

4. Tulis BETUL atau SALAH bagi pernyataan berikut:

a. Internet boleh dilayari di atas talian dan juga luar talian.

b. Internet boleh dilayari oleh semua individu termasuklah

organisasi kerajaan dan swasta.

c. Perkhidmatan membeli dan menjual barang tidak boleh

dilakukan di dalam talian Internet.

d. Kita boleh menghantar e-mel kepada rakan walaupun kita

tidak ada akaun e-mel.

e. Kita boleh memuat turun dan memindah fail melalui Protokol

Pindahan Fail.

f. Pencarian di perkhidmatan carian maklumat boleh

dimulakan http:// dan www.

g. Kita boleh berkomunikasi dan berkongsi maklumat dengan

rakan-rakan luar negara melalui e-mel dan juga blog.

5. Berikut ialah urutan dalam sistem rangkaian berwayar dan sistem rangkaian tanpa wayar. Lengkapkan urutan tersebut.

SUMATIF 1 TMK 2015

c.

[ / 14 MARKAH]

[ / 6 MARKAH]

a.

c.

Page 10: Sumatif 1 Tmk Tahun 5

10

SULIT

SUMATIF 1 TMK 2015