Click here to load reader

Suisse LEBADA NEAGRA - · PDF file Dro{esor de ingineria riscului la Insti- i York, membru asociat la Instirurul la Universitatea Oxford.A fost i din Londra, profesor de gtiinqe ale;achusetts

 • View
  15

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Suisse LEBADA NEAGRA - · PDF file Dro{esor de ingineria riscului la Insti- i York, membru...

 • Dro{esor de ingineria riscului la Insti- i York, membru asociat la Instirurul

  la Universitatea Oxford. A fost i din Londra, profesor de gtiinqe ale ;achusetts din-Amherst qi profesor de Stiinte Matematice Courant de la

  lungul timpului, membru in numeroase

  in t993.Apoi, a deqinut diverse funcgii hnd, Credit Suisse First Boston, Banque

  De asemenea, a lucrat pentru Bankers tivat 9i independent, in cadrul Chicago firma'Empiiica 9i este consultant pentru

  \fharton a Universitilii Pennsylvania lui, oblinut la Universitatea

  blemelor legate de noroc, incertiru-di1e' rnstruit trei-cariere de un inalt profesio- om de litere, ca ffader gi om de afaceri, Cnrtile sale au devenit bestseller, inregis-

  raduse in peste 30 de limbi.

  NASSIM NICHOLAS TALEB

  YV

  LEBADA NEAGRA

  lmpactul foarte putin probabilului

  Ediqia a III-a, reYiz:uite (include eseul pqst-scriptum

  Despre robustele ;i fragilitate)

  Traducere din limba englezd, d,e VIOREL ZAICU

  cuRTEL @vEcHE

 • i

  CUPRINS

  Notdkadouaeditte. .........7 Mulpumiripentruprimaediry. .........9 Prolog .... ' 15

  Desprepenajulpisirilor .....15 Ceea ce na $ifi . . ' .17 Experpi;iocostame goale' .......18 Inad.pareainvdgdrii .......20

  IJn nou tip de ingratitutline ........21. Viaqaestefoarteneobignuiti. .......23 Platon gitocilarul .....24 Prea plictisitor pentnr a fi expus in scris . . . .25 Bilanq. ........26

  Sinopsis .....27

  Partea I ANTIBIBLIOTECA LUI UMBERTO ECO

  SAU CUM CAUTAM VALIDAREA

  Ceprrorur I Ucenicia unui sceptic empiric . .. . . ... . 31

  AnatomialebedeiNegre ....31 Despre demonstrarea convingerilor prin fapte ..... . ... 34 "Paradisul"

  e'uapora.t .....35 Noaptea instelatd

  Istoriagitripletaopacitigii .........36 Nimeni nu ,tie ce se petrece . . , . . .37 Istoria. nu se thrd;te, ci face sahuri . . . . . . 38 Dragd jurnalule - despre istoria ca.re curge invers , . . . . 40Edwcapieintaxi ....42

 • Grupuri ... ...43 Unde e speuacolul?

  Cinci kilograme mai tirziu . ........46 Cuaintulcaread,aceind,Eendenpa ...... ...,.49 Filosofuld.inlimuzind ....50

  Cnmorur 2 Lebida Neagri a Evgheniei . .. . 51

  C*prtolur 3 Speculatorulgiprostituata.. .....,...54

  celmaibonsfat(prost) ..::.::..::::.::::'.'.'...s4 Atenqieiascalabil ....,5C

  Aparipia.scalabilului ......57 Scalabilitatea gi globalizarea ... .....59 CilntoriiinMediocristan.. ........60

  StraniapardExtremistan. ......61 Extremistanul;icwnoagterea.. ........,62 Bknd.ulsisdlbaticul .",...........63 Tirdniaaceidentalui ..,.s::..... ..,..A4

  Caprtorur 4 O mie gi una de zile $au cum si nu fii un fraier . . . . .62

  Cum si invigirn de la curcan Antr e n asi p enqil. st upiditate Lebdd.a Neagrd este rektfuid k cunoaStere , . . .73

  Scurtl istorie aproblemei Lebedei Negre .........74 Sextus (vai!) Empiricul .... .....75 Algazel........;... ..:,.. ......;..... .....76 Scepticul,prieten alreligiei. ... ., i i . ;. . ..... i:. .....77 Na ztreau. sd fiu curcan . . . .78 Vor sd trdiascd in Med,iocvistan

  CeprTorur 5 Confirmarea gtronfirrniriit ... . .. ,. .. 80

  Zurbelenu sunttoa.te c-u.rbe ......92 Dwezi ..... 84

  Empirismulnegativ .........85 Nundrhndpkndktrei .. -......92 Incd un MiniroSu! .......89 Nutatul ....g9 inapoiin Mediocvistdn .. . . .. .. . . 90

 • 43 Cnpnorur 6 Eroarea narativi ..... ...92

  Despre cavzele faptului ci resping caszele ........92 Secgionarea creierului ...... ..94

  Pupin maimultd doparnind ......97 RegulaluiAndreiNibolaeztici ....98 O calemaibundde amuri .....100

  Amintirealucrurilornuchiartrecure .....100 Naratiztitateanebunulai .......101 NaratfutitateSiterapie ...103

  A te ingela cu o infiniti precizie . . . .104 $tiinpanEasinnald ......10d

  SenzagionalulqiLebidaNeagri ....105 Orbireak LebddaNeagrd .....108 $ocwlsenzapionalului ....110

  Scurtiturile ...It2 Atenpiehqeier ...1t4 Cum evitdm eroarett narativd , . . 115

  Cepltorur 7 '- Viagain anticamera speranlei .......t17

  Cruzimeasemenilor ........lll Ci.nd.relevant este senza.liona.lul... ........ 119 Non-lini^aritdti.. . .... .. . nA Procesul deaswprarezwbatelor ...lZI Natura wmand, fericirea Si recompensele inegale . . . . . 123 Anticamera speranpei ...,t24 imbdtat de speranpd Capcana dulce a anticipdrii .....126 Cknd. avem nevoie de fortdreaya Basti.ani . . . . .126

  El desierto de los tdrtaros . . . ... .. .127 Shngerare saa explozie . . .129

  Ceprrorul S Norocul nesmintit al lui Giacomo Casanova - problemadovezilorticute ....132

  Istoriaadoratorilor?necagi .....,..132 Cimitirulliterelor ....134

  Cum sd deoiimilionarin zece paSi ..... ......137 O casi de sinitate penrru;obolani .. . . . . . I3g

  Deoiagiivicioase ........ 140

  46

  51

  54 54

  56 57

  ..,,..59 60 6l 62

  lfruafraier.

  . csro4ttere i Negre

  53

  64

  67 69 72

  73

  74 75

  76

  77

  80 82

  84

  85

  87 89

  89

 • Aheaplicapiiascunse .....140 Eoolayia corpuluitnotdtorului ...14I

  Ce vedegi si ce nu vedeqi . . . .142 Med.ici ....145

  Protecgia ca de teflon a lui Giacomo Casanova . . .145 ,Suntopersoand.care-;idsum.driscuio ..... ........ 148

  SuntoLeb;daNeagri-deviagiaantropici ...... 150 Cosrnetical"dincauzao ........152

  Ceprrorur 9 Eroarea ludici sau incertitudinea tocilarului . .....154

  TonyGrisanul ... ...154 Johnnon-brooklynezul ........ 155

  Plfinzla lacul Como ... ....157 Incertitudineatocilarului .......15p Jocul ca zarulnepotrivit. . .. . ...161

  Ambalareaprimeipirgi. ....1.63 Cosmeticuliese lasuprafald.... .......163 Di.stanpad.eprirnate .....165

  Partea a II-a PUR $I SIMPLU NU PUTEM PREZICE

  De la Yogi Berra la Henri Poincard . . . . 168

  Caprrorur 10 Scandalul predicqiei .. ..169

  Despre imprecizia numiririi amanqilor Ecaterinei ..... .. 170 inapoi la orbirea in faga Lebedei Negre . . . . 173

  Ghicire;ipredicpie ......174 Informaqia dduneazi. cunoagterii . . .175 Problema expertului sau tragediacostumului gol .. ..... 177

  Ce se migcd ;i ce nu se miScd . . . .1.78 Cum sd rkzi la armd . . . . 180 Evenimentelesuntneobi4nuite.. ......182 Turmadeztite ....182 ,Aproape" atn aaut dreptate . . .. 184 Realiutea? Lace bun? ........t97

  ,,in afari de asta", totul a fost in reguli . . . . 189 Frurnusepeatehnologiei-foile Excel. ........19t Caracterulerorilor de predicgie ........I92

 • Nu traversagi un r6u cu o adincime (medie) de un merru gi jumitate Scbimbagi-vd slajba LaJFK

  Caprrorur 11 Cum si ciutim giina! . ......19g

  Cum si ciutim giinag . . .. ..1g9Descoperirineprevdzate ........200 O solupie tn a;teptareaproblemei ......2O3Continwareacdutdrii ....204

  Cum si vi preziceti predicqiile ! . . . .205 An-abili de biliard ..... ...208

  Atreia eticbetd arepublicii .....20gProblemacelortreicorpwri .....210Hayekestelncdignorat.. ......21.4 Cun sd na fii tocilar . . . . .216 Libertarianismwlacademic ... ........21,g Pred.icpie Siliber arbitru ........ZtBVerbistrealasmaraldului ....220

  Marea masinirie deanticipai ......224 Ceprrorur 12 Epistemocraqia-unvis... ,..226

  MonsieurdeMontaigne,epistemocratwl .. ....226Epistemocragia . . .228 Trecutul trecutului 9i viitorul trecutului . . .22g

  Predicpie,predicpie eronatd;ifericire . ........230 Helenws ;i profepiile inversati . . .231 Cubalde ghea;dcare se topege ........232 Dinnouapareinformapiaincompletd ... .....233Cenutnescuniicunoagtere... ...234

  Ceprrorur 13 Apelles Pictorul sau ce faci cind nu pofi prezice . . .237

  Sfatul e ieftin, foarte ieftin........ ..:... .......237 Amdgipi-adacolo unde este cazul ......23g

  ,. Fipipregdtit ......23gIdeeaaccidentuluipozitiv.... .....23g Volatiliutea ;i riscal Lebed.ei Negre . . . .240Strategi.aganterei ....... ......241 "Nimenina ttie nirnic* ........242Mareaasimetrie ........246

  193 196 197

  tlfzrcf

  157

  159

  161

  163 t63 165

  t45 145

  148

  150

  152

  154

  'rf;uE*me 169

  t7a 173

  174 175

  177 178

  180

  182 182 184

  187

  189

  191 t92

  0fur'ml rillMt0xl

  ,ilili,. r

 • Partea a III-a LEBEDELE GRI DIN EXTREMISTAN

  Cnprrorur 14 Din Mediocristanin Extremistan giinapoi ..... ...251

  Lwrneaestenedreaptd ... ......251, Efeaul Matei. ....252 Lingaafranca ....255 Idei Si contagiwni . .. . . ..256

  Nimeni nu ein siguranqiin Extremistan ... ..,..257 Unfrancez d.in Broohlyn .......257 Coadalungd. ....259 Globalizareanahtd. .....261

  lntoarceridinExtremistan.. ......263

  Clprrorur 15 Clopotul lui Gauss -Marea Fraudi Intelectual5 . .. ..... 265

  Gaussianulgimandelbrotianul . ....265 Creyereatn descreStere ......,.267 Mandelbrotianul... ..1.:... .....268 Ce trebuierelinut ,......270 Inegalitatatea .. .. ......27A Extrernistanul;iregulaS0/2A . ........271 Iarbdgipomi..... ......272 Cumpopi bea cafeatn siguranpd .......274 Iubireadecertitudini..... .....275 Cum sdprouoci catastrofe ......276

  MonstrulmediualluiQu6teler... .-.....277 Mediacviuteaauritd .....278 GreSeahluiDamnezer!.... .!;... .....279 Salvarea Poincard .......290 Eliminareainflaenpeined.repte ........280 ,Greciiarfizeificat-oo .. ......280 Numaicu oda saunu.o,vdrog ........281

  IJn experiment (literar) de gindire cu privire la originea clopomlui lui Gauss . . . . . Zg2 Ni4te asump;iilinigtitoare ......297 ,Ubicuitateacarbeigaussiene" ........288

  Cepl

Search related