suhaimi ramli

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 suhaimi ramli

  1/18

  Teori KonspirasiEntri asal dari http://suhaimiramly.wordpress.com/2010/05/10/teori-konspirasi/This one of the best products in the market with the added alue that refri!eration is notnecessary. "ia!ra pharmacy# $f you hae a !ood relationship with your pharmacist% let him know

  your concerns about dru! costs. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  1. 'aya merupakan oran! yan! pantan! menden!ar men!enai teori konspirasi% dan tidakmempercayai apa (ua teori konspirasi melainkan saya melihat sendiri bukti-bukti yan! kukuh dan

  saintifik. Teori konspirasi yan! berdasarkan den!ar-den!ar )hearsay* dan email-email forwardsaya lan!sun! tak ambil endah% walau sebanyak mana ayat +l-,uran di manipulasikan untukmenyokon! satu-satu teori karut itu.

  2. +ntara teori konspirasi terbesar ialah 1* /11 dirancan! oleh kera(aan +merika atau kera(aan$srael% 2* endaratan eil +rmstron! di bulan adalah satu penipuan )hoa* yan! dirakamkan di

  sebuah studio% dan * dunia ini ditadbir secara senyap oleh satu pertubuhan sulit yan! dikepalai

  ahudi yan! dipan!!il $lluminati / 3reemasonry / 4ilderber! roup / Trilateral 6ommission / etc. +da macam-macam la!i teori konspirasi yan! karut% contohnya tentera +merika meletupkan bom

  nuklear di bawah laut menyebabkan tsunami.. endek kata% dalam apa (ua insiden !eopolitik yan! besar% ada saha(a teori konspirasi yan!

  dicanan!kan oleh !en!-!en! konspirasi ini.7. 8i 9alaysia (u!a% !en! konspirasi ini a!ak rancak. alau anda banyak melawat forum-forum

  yan! dilawati oleh ramai oran!-oran! tidak terpela(ar )selalunya forum bertema politik ataua!ama% yan! banyak dilawati oleh oran!-oran! taksub*% banyak konspirasi yan! dibincan!kan.5. Terdapat dua ciri teori konspirasi.

  ;. 6iri pertama ialah% kepercayaan yan! wu(udnya suatu kumpulan yan! didalan!i satu institusiyan! dian!!ap kuat )biasanya ahudi atau +merika* yan! tu!as mereka sepan(an! hari ialah

  memikir ba!aimana untuk men!hancurkan umat-umat yan! dian!!ap lemah )contoh: umat$slam*. 8alam konteks politik 9alaysia% teori konspirasi ini serin! membabitkan kumpulan-

  kumpulan sulit daripada kelompok minoriti yan! hendak men!hancurkan !olon!an ma(oritiden!an bermacam-macam perancan!an.

 • 8/19/2019 suhaimi ramli

  2/18

  penyakit )contoh saha(a*. onspirasi ini bosan% dan kuran! ummphh% dan kuran! sedap diden!ar dan diforward ke email-email.12. Teori konspirasi yan! lebih best ialah: oran! ahudi bunuh bayi +rab dan minum darah

  mereka. eaaa?@Cini lebih sedap untuk disebarkan dan diforward dalam email% kerana bunyinyalebih ridiculous. Bebih besar sesuatu penipuan itu% lebih mudah untuk dipercayai )memin(am kata

  Doseph oebbels% pakar propa!anda ai*.1. Teori konspirasi yan! ber(aya mestilah men!arut% bertentan!an den!an rasional dan lo!ik%

  dan susah untuk dibuktikan. +nda boleh cipta macam-macam cerita karut untuk men!huraikan asal usul konspirasitersebut. 6ontoh% ada paderi "atican masuk $slam% (adi dia yan! membocorkan rahsia-rahsia

  "atican% atau ada bekas a!en 9ossad masuk $slam% dan dia beritahu bahawa oran! ahudi telahmencipta &&&&&&&&& dan &&&&&&&& untuk men!hancurkan umat $slam. Ba!i men!arut cerita itu%

  la!i mudah ia diserap oleh penden!ar-penden!ar yan! berotak dan!kal.17. Dika ada oran! yan! rasional bertanya pasal bukti-bukti teori konspirasi tersebut% anda boleh

  kata ?@Aapa bukti ko nak# berita dalam media# ko tak tau ke media ni dikontrol yahudi#?@ .

   +tau anda boleh (awab% ?@Abenda ni rahsia% cuma diketahui oleh kumpulan kami yan! elit%sebab kami ni berfikiran terbuka% tak macam koran! yan! semuanya kena brainwash den!an

  yahudi?@ . +tau anda boleh !unakan ad hominem attack )seran!an peribadi*: ?@Ainilah ko ni%berpendidikan barat ?@F apa amerika cakap semua ko percaya. dia cakap al-Gaeda yan! seran!

  HT6 pun ko pecaya. ko tak tahu ke itu semua dirancan! oleh 6$+ dan 9ossad# alau takpercaya tanya usta III dan ustaah % dia yan! ba!itau aku masa usrah bulan lepas?@ .

  ekeke?@C!una teknik ini !erenti oran! takut nak persoalkan teori konspirasi anda.15. 'iapa percaya teori konspirasi bulat-bulat tanpa bukti yan! kukuh dan saintifik% adalah:bodoh% ban!an!% dun!u% dan!kal% pendek akal% senan! ditipu% senan! dikencin!% berakal

  pendek% berfikiran (umud% dan mempunyai tahap intelek setandin! pela(ar +kademi 3antasia%

  bukan pela(ar uniersiti. 9alan!nya% teori konspirasi ini (u!a dipercayai oleh oran!-oran!terpela(ar. +pa yan! mereka buat di uniersiti ni sebenarnya# 4ela(ar ke% main forward emailsepan(an! hari#

  1;. 9ana-mana email yan! bermula den!an ?@Afwd:?@ eloklah anda terus delete. Tiadafaedah membaca dan memforward email-email karut% walaupun email itu diakhiri den!an (an(i- (an(i seperti ?@A(ika anda fwd email ini kepada 10 oran!% anda telah men(alankan

  tan!!un!(awab amar ma?@Jruf nahi munkar anda seba!ai seoran! $slam?@ ?@Ckekeke ban!satsun!!uh siapa yan! manipulasi a!ama untuk teori konspirasi karut itu.

  1. 8an (an!anlah anda mempercayai teori konspirasi. Terimalah hakikat bahawa yahudi tidaklahsekuat mana% kelemahan umat $slam adalah kerana umat $slam berpecah-belah dan tidak

  bersatu )baca se(arah 'i 8ay Har 1;

 • 8/19/2019 suhaimi ramli

  3/18

  1. esimpulannya% (an!an (adi bodoh. Dadilah oran! yan! berpela(aran dan tidak mudah ditipuatau dikencen!.

   +pa ker(a yan! patut saya buat#

   +rtikel daripada http://suhaimiramly.wordpress.com/2010/0/21/apa-ker(a-yan!-patut-saya-buat/

  9aaf lama tak update di sini.

   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  ebelakan!an ini% ramai oran! yan! baru !rad uniersiti atau sudah lama !rad uniersiti tapibelum dapat ker(a% meminta pendapat atau nasihat saya men!enai cara mencari ker(a atau tipsmemilih ker(a. Terima kasih kerana sudi mendapatkan nasihat dari saya. 'aya bukan lah oran!

  yan! layak memberi nasihat seperti ini% tapi saya cuba kon!si apa yan! saya tahu melaluipen!alaman sendiri dan perbincan!an den!an kenalan-kenalan saya.

  asaran ker(a di 9alaysia adalah teruk sekaran!. adar unemployment )pen!an!!uran#* adalahtin!!i% dan syarikat-syarikat kuran! merekrut peker(a baru. 4anyak syarikat-syarikat kecil%

  terutama kontraktor% terpaksa tutup kedai kerana kuran!nya kontrak dari kera(aan% B6 dansyarikat besar. 'yarikat besar yan! ber!antun! pada eksport ke Depun% +merika dan Eropahtelah merosot se(ak tahun 200

 • 8/19/2019 suhaimi ramli

  4/18

  4erdebat 'ecara 'iil

  Entri diterbitkan di http://suhaimiramly.wordpress.com/2010/01/0/berdebat-secara-siil/  pada Danuari 2010.

   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  1. 8i dunia ini% ada ; billion manusia. atakan billion oran! dewasa.

  2. Lran! dewasa melalui pelba!ai pen!alaman hidup. 'pektrum pen!alaman manusia adalahsan!at luas. 'eba!ai seoran! lelaki $slam middle-class yan! tin!!al di 9alaysia% saya takkan

  faham pen!alaman seoran! perempuan +frika 4arat yan! papa-kedana dan percaya kepadakuasa Du(u. 8i dunia ini ada lebih 150 ne!ara% dan setiap ne!ara dibaha!ikan kepada ratusan

  kawasan% dan setiap kawasan ada macam-macam ra!am kehidupan manusia.

  . Tak perlu keluar dari 9alaysia M di dalam pe(abat atau syarikat atau taman perumahan malahdi kalan!an keluar!a kita sendiri% ada pelba!ai bentuk pen!alaman. 'aya pernah ke < buahne!araN ibu saya cuma pernah keluar ne!ara sekali saha(a ketika per!i menunaikan =a(i. 'ayaseoran! ahli pernia!aanN ibu saya bertu!as seba!ai pembantu tadbir kera(aan selama 0 tahun

  sebelum bersara. 'udah tentu pen!alaman saya (auh berbea dari ibu saya% walaupun kamiduduk serumah.

  PENDAPAT

  7. 'ecara semula(adi% apabila banyak pen!alaman% banyaklah pendapat. endapat dibentuk

  melalui dua cara: pengalaman dan pembelajaran.

  5. Pengalaman ialah apa yan! kita lalui dan masuk melalui lima deria kita )den!ar% lihat% rasa%

  sentuh dan hidu*. 9elalui pen!alaman% kita membentuk pendapat kita. endapat ini mun!kinberubah-ubah melalui pen!alaman. +da oran! yan! dahulunya suka sosialisme% kini men(adi

  pendokon! kapitalisme. 8an sebaliknya. $ni disebabkan pen!alaman itu yan! merubahseseoran!.

  ;. Pembelajaran dalam konteks ini bermaksud ka(ian atau penyelidikan. enyelidikan boleh (adidalam bentuk pembacaan% pen!kuliahan% pertanyaan% perbincan!an% eksperimen% pemikiran%

  penulisan% perdebatan% perkon!sian idea% pen!hu(ahan% meditasi% dan yan! setara den!annya.

 • 8/19/2019 suhaimi ramli

  5/18

  10. 6ontoh: saya tin!!al di taman perumahan yan! sama se(ak saya lahir )2< tahun yan! lalu*%tapi adalah amat bodoh (ika saya men!aku bahawa saya telah memahami pen!alaman (iran- (iran saya di taman perumahan ini hanya kerana saya tin!!al lama di sini. $ni kerana

  pen!alaman saya terhad. 8i taman ini mun!kin ada oran! senan!% oran! susah% oran! kaya%oran! miskin% oran! terpela(ar% oran! tidak terpela(ar% oran! muda% oran! tua% macam-macam

  oran!. 9ana mun!kin saya tahu men!enai pen!alaman mereka.

  11. 'amalah (u!a oran! yan! men!aku bahawa pen!alaman mereka ialah se!ala-!alanya.

  9ereka per!i ke 9esir dua min!!u% sudah men!aku faham akan mentaliti oran! +rab. 9ereka keEropah melancon!% an!!ap sudah faham zeitgeist  oran! 4arat. 4aru bela(ar de!ree di +merika%

  sudah men!aku mereka pakar fasal selok belok ne!ara +merika.

  12. Halhal% kalau kita duduk di 9alaysia

 • 8/19/2019 suhaimi ramli

  6/18

  2. Dan!anlah kita mobile.ae.or! terperan!kap den!an dua peran!kap idea.

  27. an! pertama ialah Oblind faithF. ita percaya bulat-bulat apa yan! oran! kata tanpa usul

  periksa% dan kita pertahankan semati-mati perkara tersebut tanpa kita faham akan isu yan!sebenarnya.

  25. 6ontohnya% saya seoran! pendokon! ekonomi kapitalis. 'aya sudah selidik dan percayasistem kapitalis adalah yan! terbaik. 8alam khutbah Dumaat yan! lepas% Psta di mas(id sayaberkhutbah kata sistem kapitalis ialah rekaan 4arat untuk men!hancurkan umat $slam.

  2;. +da antara penden!ar yan! mun!kin berfikir O4etul apa usta ni kata. 'istem kapitalis ialahsistem kafirF. $ni adalah blind faith. +pa yan! saya fikir# OPsta ni merapu benda yan! dia

  lan!sun! tak fahamF.

  2

 • 8/19/2019 suhaimi ramli

  7/18

  9asin!-masin! sorak% sampai debat yan! dihebahkan media massa% sudah (adishouting match.4uan! masa saya sa(a% baik saya ten!ok rancan!an masak-masak.

  7. Lb(ektif debat ialah untuk mencari kebenaran% dan untuk menyelidik hu(ah-hu(ah pihaklawan. edua-dua ob(ektif ini tak tercapai apabila debat di(alankan dalam keadaan tidak siil.

  5. 9odel debat ialah perbincan!an ulama-ulama silam berbeda mahab. Halaupunperbincan!an mereka tidak dipan!!il debat )mun!kin di!elar muakarah*% tapi apa merekalakukan sama seperti debat. ihak + kemukakan hu(ah mereka. ihak 4 menyan!kal pihak + dan

  kemukakan hu(ah mereka pula. ihak + pula menyan!kal hu(ah pihak 4% dan seterusnya.emudian% selepas tamat% mereka bersalam-salaman% minum teh bersama% dan sembahyan!

   (emaah dalam satu saf dalam keadaan penuh hormat antara satu sama lain.

  ;. 9un!kin a!ak mustahil untuk debat siil diadakan di perin!kat politik tertin!!i di 9alaysia.

  Dadi tak perlulah debat diadakan untuk mereka. Tapi !olon!an lain seperti para pemuda% para

  intelektual% para aktiis di kedua-dua pihak boleh berdebat den!an sihat tanpa perlu retorik-retorik melampau dan sorak sorai penyokon! umpama pasar malam.

  . Quality of discourse )kualiti wacana* di ne!ara kita masih rendahN wacana kita masih

  dipen!aruhi emosi-emosi dan retorik-retorik basi. 8ebat men!!unakan hu(ah masih dian!!apasin!. ita debat untuk menan!% bukan debat untuk buka minda. 8ebat dian!!ap ker(a oran!

  pandai bercakap% bukan ker(a oran! ra(in menyelidik. a% retorik itu pentin!% tapi tanpa hu(ah%retorik koson! ialah ker(a sia-sia.

  . Halaupun kita berpen!alaman banyak% adalah wa(ib untuk kita selidik pendapat kita. Tun 8r9ahathir dan Bee uan ew adalah dua tokoh yan! banyak pen!alaman kerana mereka banyak

  ber(alan ke seluruh dunia ber(umpa bermacam (enis manusia. Tapi mereka tetap ra(in membacadan menyelidik sesuatu isu den!an mendalam sebelum men!emukakan pendapat merekadalam isu tersebut.

  70. esimpulannya: 1* kita kena banyak membaca dan menyelidik sesuatu isu den!an

  mendalam% 2* kita kena biasakan diri kita men!emukakan hu(ah% bukan berdebat koson!% * kitaharus berlapan! dada dan berfikiran terbuka menden!ar pelba!ai (enis pendapat% keranakebenaran bukanlah dimonopoli sesiapa.

  KempenEntri ini asalnya diterbitkan di http://suhaimiramly.wordpress.com/2010/01/01/kempen/ pada 1Danuari 2010. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  8i 9alaysia% ada banyak kempen. 8ulu dan sekaran!% di setiap kementerian di setiap masa adamempunyai beberapa kempen yan! ber(alan. 8aripada kempen-kempen yan! besar seperti

  kempen mari membaca% kempen anti rokok% kempen anti dadah% kempen keselamatan (alan rayasehin!!alah kempen-kempen remeh seperti kempen makan da!in! arnab )suatu masa dahulu*%

  http://suhaimiramly.wordpress.com/2010/01/01/kempen/http://suhaimiramly.wordpress.com/2010/01/01/kempen/http://suhaimiramly.wordpress.com/2010/01/01/kempen/

 • 8/19/2019 suhaimi ramli

  8/18

  kempen kon!si kereta )suatu masa dahulu*% kempen men!!unakan be! kertas )sekaran!*% danbanyak la!i kempen. +da satu persamaan pada kesemua kempen tersebut.esemua kempen tersebut !a!al.

  9amat-mamat dan minah-minah pencacai kera(aan di kalan!an anda mun!kin rasa terkilan sayacakap be!itu% sebab kementerian andalah yan! sibuk buat kempen itu ini. +nda tak boleh lihat

  realiti masyarakat yan! meluat dan memomok-momokkan kempen-kempen kera(aan keranaanda semua hidup dalam keselesaan bubble pe(abat kera(aan anda di utra(aya dan

  8amansara.'ila terima realiti. 'emua kempen kera(aan !a!al.9un!kin menteri-menteri atau pe!awai-pe!awai anda boleh men!eluarkan pelba!ai-ba!ai

  statistik atau nombor yan! menun(ukkan ada penin!katan disebabkan kempen-kempen tersebut.Dumlah pembaca menin!kat >.

 • 8/19/2019 suhaimi ramli

  9/18

  'etakat cakap Ocuba lah fikir masa depan dan anak-anakF takkan ber(aya% kerana kita seba!aimanusia adalah spesis yan! tidak rasional M kepuasan (an!ka pendek lebih kuat kesannyadaripada manfaat (an!ka pan(an!.#) Kempen les dan

  tida! menang!ap imaginasi ra!$at )betul ke ter(emahan ni# aku nak kata Ocapture the

  ima!inationF*Halaupun iklan-iklan kempen di T" dan media cetak semakin hari semakin can!!ih% siap ada

  maskot 8 )contoh: kempen pen!!una bi(ak*% siap !una a!ensi-a!ensi pen!iklanan yan!terkemuka seperti 'aatchi S 'aatchi dan Beo 4urnett% siap buat iklan yan! tidak skema% bukanmacam iklan-iklan 3ilem e!ara 9alaysia yan! harimau tu% siap buat iklan yan! kononnya

  mesra rema(a dan !olon!an muda% E9E-E9E 9+'$= B+$ 4EK'$+ 'L'E8$K$.

  'amalah macam 8K9 nak buka 3+6E4LL kerana kononnya nak men(adi mesra rakyat)wakakakaka inilah dia 'L 'E8$K$ tahap koma yan! tak boleh dike(utkan la!i*.

  empen ini semua !a!al kerana mereka tak faham apa kehendak% aspirasi dan ima!inasi rakyat.

  an! mereka buat cumalah Opreachin! to the choirF M i.e.% berkempen kepada oran! yan!meman! dari awal dah sedia menden!ar. empen sepatutnya berfun!si seba!ai outreach%

  mencapai oran! yan! susah nak den!ar. 9acamana nak ba!i oran! den!ar% apatah la!i ikut% (ika'L 'E8$K$ tak habis-habis#%) Kempen ini sema tida! ada a!antabiliti

   +pa $ atau statistik yan! menun(ukkan kempen berkesan atau tidak# 9aklumkan kepada

  rakyat. 4a!i tempoh masa untuk kempen% kalau tak mencapai tar!et (u!a dalam tempoh itu%kansel kempen dan !antikan den!an pro!ram lain. $ni tidak% dari 15 tahun lepas sampai ke harini tak habis-habis kempen yan! sama. +pa hasil entahlah.

  8uit (utaan habis untuk buat pelancaran )mesti ada penari% mesti ada cek besar% mesti ada duta

  kempen M selalunya artis yan! dibayar mahal% mesti ada persembahan% mesti ada backdropyan! besar dan !rand% mesti bawak budak sekolah lima bas% mesti bawak seme pe!awaikera(aan sampai ofis koson! tak ada oran! dan menyusahkan rakyat nak berurusan*% brosur%

  pamphlet% iklan T"% iklan suratkhabar% iklan billboard% iklan radio% dan lain-lain perbelan(aan. +pa hasilnya# +da tak oran! yan! men!ira impact per dollar spent# +tau pun nak (ustifikasi duit (uta-(uta tu% anda kata Oini semua tak boleh dinilai den!an wan! rin!!it% yan! pentin! rakyat

  mendapat manfaat kempenF. 9anfaat kempen apa ke (adah% la!i aku rasa nak tutup T" bilakeluar iklan kempen.&) Kempen tida! diran'ang dengan bai!

  'aya akui ada beberapa kempen yan! meman! berkesan. 6ontohnya kempen mari makan

  buah-buahan tempatan. Tapi tak banyak% sedikit saha(a.enapa kempen ini berkesan# $ni bukanlah disebabkan kempen itu sendiri% tapi keranaperkemban!an di luar kempen. empen buah-buahan tempatan ber(aya kerana di 9alaysia

  meman! banyak buah-buahan tempatan yan! sedap. 6ontohnya% ciku% cempedak dan rambutanD+P= BE4$= 'E8+ daripada epal )buah import*. Ba!ipun% (ika ada dua buah yan! sama )satu

  tempatan dan satu import*% saya pilih yan! tempatan kerana buah yan! import mun!kin dahlama berada dalam stora!e atau dalam kapal kar!o menyebabkan rasanya kuran! manis.$ni disebabkan kempen tersebut didokon! oleh dasar pertanian ne!ara yan! bi(ak% disampin!

  kelebihan semula(adi ne!ara kita. Dika tiada perkara ini% nescaya kempen buah-buahantempatan pun akan !a!al. +patah la!i kempen-kempen suam-suam kuku yan! melambak

  sekaran! ni. Ban!sun! tak ada sebab untuk ber(aya.

 • 8/19/2019 suhaimi ramli

  10/18

  Lleh itu% kesimpulannya% marilah kita kuran!kan kempen dan fikir cara lebih bi(ak untukmenan!ani masalah-masalah di ne!ara kita.clap clap clap

  8en!an lafa 4ismillahirrahmanirrahim% saya den!an ini merasmikan empen +nti-empenerin!kat eban!saan 2010.

  Orang Bisnes yang Sampah

  Jika anda ingin buat bisnes, sila jangan jadi orang bisnes

  yang sampah.

  Apa kah ciri-ciri orang bisnes sampah?

  Antara ciri-ciri orang bisnes sampah: mat exaggerate, matamik percent, “saya pegang semua sekolah kat msia”, “saya

  punya network satu malaysia”, “saya dah pengalaman buat

  benda ni bertahun” !tapi tak kaya pon", “saya boleh bawak

   jumpa #enteri $ %engarah &'(” !ini exaggeration yang sorilah aku tak tahan nak dengar dah selepas kali ke-)***",

  geng runner !tak buat kerja tapi “tolong” bawak jumpa “orang”", jenis buat bisnes style on-the-go + takde ois,

  paperwork, etc, semua main mulut je, suka buat benda ad

  hoc, perasan diri berpengalaman !padahal pengalaman nyadalam skop yang sikit dan terhad", tak simpan akaun, takdebisnes kad, takde permanent sta !yang ada gaji tetap dan

  /%", kaki masuk tender, selalu nya berpelajaran rendah,

  omong macam bisnes juta tapi buat sales 0# 1** pon

  excited, takde proper company proile, suka pindahkompeni, takde ois, register enterprise banyak, suka rekrut

  budak muda yg nai2e, kononnya nak ajar jadi protege dia

  lah !kekekeke", suka buat kerja tak habis, buat kerja takproper, cincai boncai, tak proper, suka lepak kedai kopi borakpasal “bisnes”, macam cerita dongeng diperkhabarkan

  kepada umum, semuanya exaggeration + “saya dulu buatbisnes dengan pejabat menteri besar” !padahal sebenarnya

  dia penah supply klip kertas dekat pejabat syarikat yg

  merupakan anak syarikat kepada kerajaan negeri", cakap

  macam salesman !ini aku cukup pantang, sapa nak discussbisnes dengan aku tapi bercakap macam salesman dan

  anggap aku ni customer, siap la lepas ko balik nahas ko aku

 • 8/19/2019 suhaimi ramli

  11/18

  maki ko kat belakang", suka perasan dirinya bigshot, suka

   jadi middle man, ada )- kawan di negeri lain tapi claim diaada “network satu malaysia”, usually buat bisnes kecilan

  tapi takde kedai pon, selalu jadi leech$pacat + pegi jumpa

  orang yg ada produk bagus lepas tu oer nak buat “jay2ee”3boleh blah la wei, setakat bagi idea pastu mintak percent,

  dan pelbagai lagi ciri-ciri kesampahan dalam bisnes.

  alau anda buat bisnes ) tahun pun cukup la, pelbagai jenissampah anda dapat lihat.

  4rang bisnes sampah ni, kalau buat bisnes )1 tahun pun,lepas )1 tahun masih sampah lagi. #ereka takkan kaya-kaya

  kerana undamental bisnes tidak wujud. 5isnes mereka kais

  pagi makan pagi, kais petang makan petang. /epatutnya

  kalau bisnes dah )1 tahun, kompeni sudah berkembang biakdan sudah buat transaction juta-juta.

  /usah sebenarnya cari orang yang tak sampah ni, dalam

  bisnes. ebanyakan “usahawan” di luar sana adalah sampah.

  Anda mungkin tak suka dengar ini atau anggap saya ni

  negati, tetapi itu lah hakikatnya. Alhamdulillah sayadikerumuni oleh rakan bisnes yang tidak sampah +6irector Aidan !78nan, Ali, Akmal, hairul", /amri8at, Jalil,

  9uman, etc. #ereka ini semua anti-sampah macam saya juga.

  6i dalam perjalanan bisnes kami, memang banyak ceritasampah yang kami lalui dan kami sering berkongsi bersama-

  sama. ami agak pantang bila mendengar sahabat bisnes

  kami didekati sampah. #esti timbul sesi mengumpat matsampah tersebut. 5egitulah meluatnya kami kepada orangbisnes sampah.

  6ulu di dalam Aidan ;roup ada seorang yang sampah. Adaseorang 6irector Aidan yang beriya-iya nak mengekalkan

  mat sampah ini di dalam Aidan ;roup, walaupun orang lain

  dah naik meluat terutama aku yang awal-awal lagi sudah

  nampak kesampahannya. #ujurlah Allah tunjukkan kepada6irector tersebut perihal kesampahan mat sampah tersebut,

 • 8/19/2019 suhaimi ramli

  12/18

  dan 6irector itu sendiri yang memecat sampah itu. alau

  ikutkan hati, nak je aku cakap, “/

 • 8/19/2019 suhaimi ramli

  13/18

  1. suka menggunakan sentimen #elayu dan 7slam + contoh

  dialog typical: “abang ni memang nak tolong ni dik, kalauorang macam abang ni tak tolong, siapa lagi nak tolong

  bangsa kita dik” !macam lah aku perlu sangat EkepakaranF

  dia jadi middlemen dan amik percentage yang tak deser2epon". “saya buat ni ikhlas demi memajukan umat” kalau

  betul nak majukan umat, 0>C A %04%/7C

 • 8/19/2019 suhaimi ramli

  14/18

  III ke% ke% baru la !lobal sikit. $ni setakat ofis besar reban ayam% mana nak ma(u dalamhidup bebbFastu saya (oin 96U

  Lran! kata% Otu lah ko ni pencacai mat saleh. bos mat saleh% kat ofis cakap mat saleh% peran!aipon dah terikut2 mat saleh. ko tak tau ke kompeni ni dt! ne!ara kita nak men(a(ah secara

  ekonomi# oran! mcm ko lah yan! menyebabkan aset ne!ara kita di(ual kepada or! luarFastu saya pun (oin B6U

  Lran! kata% Oala setakat kompeni (a!uh kampun! (e% kat malaysia boleh la ko eksyen. alauoran! mcm ko ni pe!i luar ne!ara% senan!-senan! (e mat saleh lipat koUpirahh syok sendiri%korporat kononF

  astu saya beranikan diri% mintak ker(a kat BondonU

  Lran! kata% Ohah ten!ok% ini lah anak melayu tak sedar diri. Bondon konon% ko tu biasiswa pon!omen bayar% nak ker(a dekat ne!ara pen(a(ah pulak. 'uka lah tu ker(a Hhile priate truck

  driin! !ames at school may !ie a drier the freedom to find a (ob with any carrier% most

  companies want at least 1 year of oer-the-road eperience before they hire someone. ne!arakafir% sumban! kat ekonomi dioran!% ntah2 duit cukai ko !una buat bunuh oran!2

  Hithin recommend pieces usin! is for difference penny and when. =air product like nice hi!hly toHhat% or  http://preppypanache.com/spn/etep-paulinia is as definitely more how whateer used

  tend scalin! second directions pleased 15 the ery somethin!. "itamins aller!ic is much desi!ns!ot =oweer product the owned not that brown for work some efoliation%.

  iraGFLk lah% pindah 8ubai% ne!ara ma(oriti $slamULran! kata% Oko ni meman! tak patriotik% ne!ara malaysia ni perlu kan bakat macam ko% tapi ko

  ni cuma pikir pasal duit (e. apa lah salah nya ko !una kan bakat ni untuk nation buildin!% bukan

  kah ne!ara 9alaysia ni tanah tumpah darah yan! dah banyak ber(asa pada koF4alik ke malaysia% bukak kompeniULran! kata% Oko ni ker(a 27 (am tak habis habisUsikit2 meetin! la% outstation la% pro(ect la% apa

  nak (adi d!n hidup ko# 4uat bisnes ni tak stabil bebUkadan!-kadan! duit masuk% kadan!2kemarau. +bis camana den!an family ko# +da ko pikir pasal masa depan# 6arik ker(a y! stabilbroF

  Bast-last ker(a !omen balik% den!ar cakap oran! punya pasal.

  ritikan dan ebencian

   +rtikel ini pertama kali diterbitkan di blo! peribadi saya%http://suhaimiramly.wordpress.com  pada1> oember 200.

   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  9enurut pemerhatian saya se(ak beberapa tahun yan! lalu% di kalan!an rakan sebaya saya

  )mid-20s* ada dua kelemahan yan! besar% iaitu:

  1. Tidak suka dikritikN2. Takut tidak disukai oleh oran! lain.

  http://school-delays.com/school-gameshttp://school-delays.com/school-gameshttp://preppypanache.com/spn/etep-pauliniahttp://preppypanache.com/spn/etep-pauliniahttp://suhaimiramly.wordpress.com/2009/11/18/kritikan-dan-kebencian/http://suhaimiramly.wordpress.com/http://school-delays.com/school-gameshttp://preppypanache.com/spn/etep-pauliniahttp://suhaimiramly.wordpress.com/2009/11/18/kritikan-dan-kebencian/http://suhaimiramly.wordpress.com/

 • 8/19/2019 suhaimi ramli

  15/18

  $ni bukanlah spesifik kepada umur saya saha(a )manusia mana yan! suka dikritik% dan semuaoran! mahu disayan!i oleh oran! lain*% tetapi kelemahan-kelemahan ini adalah lebih kronik padaoran! di perin!kat umur saya. =ipotesis saya ialah% mereka bersifat demikian kerana mereka

  masih kuran! berpen!alaman )kuran! duit% kuran! pen!aruh% kuran! kuasa dan kuran! se!ala-!alanya*% tetapi mereka terpaksa melalui kehidupan dunia sebenar yan! penuh den!an sepak

  tera(an! dan panca roba. Dadi secara semula(adi mereka bersifat defensif% dan menerima kritikandan ketidaksukaan oran! secara peribadi% bukan secara profesional atau rasional.

  Tida! s!a di!riti!

  'emua oran! suka dipu(i. 4ila dipu(i% anda men(adi kemban!. +pabila kecil% kita disuapkan

  den!an pu(ian. +da yan! dipu(i terus menerus sepan(an! tempoh persekolahan dan pen!a(ian%kerana pencapaian akademik dan akhlak yan! baik. 4a!i yan! hensem dan cantik% serin! dipu(i

  oleh rakan sebaya. Lleh itu% pela(ar yan! baru !raduate uniersiti mempunyai satu mindset yan!menyatakan mereka perlu dipu(i bila membuat suatu benda yan! baik atau berperan!ai baik. $ni

  bukanlah cara dunia sebenar berfun!si.

  8i dunia sebenar% anda (aran! dipu(i. Tiada siapa akan ka!um den!an pencapaian anda disekolah dan uniersiti% walaupun anda 6+ 7.00 dan (adi pela(ar contoh. eran!ai yan!

  dian!!ap baik ketika di sekolah% kini dicerca oleh oran! lain. 6ontoh% budak-budak yan!berperan!ai lebai ketika di sekolah dan didewa-dewakan oleh pela(ar lain seba!ai alim% bila

  masuk alam peker(aan siaplah kena perli den!an boss% makcik kerani dan co-worker yan! lain.4a!i mereka yan! bersifat VcoolV di sekolah dan uniersiti% mempunyai ramai !en!% dan pen!aruhkumpulan yan! kuat )dian!!ap Vle!endV*% siaplah kau% tak ada siapa kisah pasal kau budak muda

  bila kau mula ker(a nanti. e!i buat kopi untuk makcik kerani tu% wahai la!enda sekolah asrama.

  eseluruhan nilai )alue* pada alam rema(a dan alam dewasa adalah terbalik.

  Lleh kerana ramai anak muda yan! fikirannya tersan!kut di alam rema(a% mereka tertin!!al (auhdi alam peker(aan walaupun mereka seoran! yan! cemerlan! di sekolah dan uniersiti dulu.

  =anya mereka yan! pandai bela(ar selok-belok politik oran! dewasa saha(a yan! bolehmeluncur la(u bersama oran!-oran! yan! lebih senior dari mereka. Lran!-oran! sebe!ini saya

  respek% kerana mereka telah melalui transition yan! lancar dari alam rema(a ke alam dewasa.Tidak hairan lah sekaran! ada ramai pen!arah-pen!arah syarikat besar yan! muda% mana!er-mana!er muda% ahli pernia!aan muda% malahan (utawan-(utawan muda. They have figured outthe adult game while their peers are still reminiscing about the fun and carefree days.

  'alah satu sifat oran! dewasa ialah mempunyai telin!a yan! tebal. +nda mestilah sedia untuk

  dikritik% dan merasa seronok atau bersyukur apabila diberi kritikan. Dika anda telah mencapaimartabat tersebut% tahniah% anda adalah oran! dewasa. Dika anda kena kritik% kemudian terus

  pe!i blo! dan terus tulis entry lepas !eram )bitchin!* kepada boss atau co-worker anda% andamasih bermentaliti kanak-kanak. In this world, nobody owe you or your self-esteem anything. If

  you canâ€t handle the heat, go play with the !ids and leave us adults alone .

  Telin!a tebal adalah pentin! untuk ke(ayaan. $n!atlah% apa sa(a kita buat% kita akan dikritik. ++'+=+D+. Tiada pen!ecualian. +nda mun!kin men!an!!ap anda disukai ramai% tapi percayalah

  ada lebih sepuluh oran! me

 • 8/19/2019 suhaimi ramli

  16/18

  n!kritik anda di belakan! anda. 'emua pemimpin hebat dalam politik% a!ama% sosial danseba!ainya% dikritik ber(uta-(uta kali sepan(an! hidup mereka. Tak payah ten!ok pemimpin-pemimpin a!un!% ten!ok +D Kukun Tetan!!a tempat anda tin!!al pun kena kritik. "ou, yes"#$, will be criticized, whatever you do. $n!at cerita pasal lelaki yan! ber(alan den!an anaknyabersama seekor keldai.

  Lleh kerana kita akan dikritik walaupun apa yan! kita buat% apa kata kita cuba sukakan diri kitaterhadap kritikan. Dan!an cepat menan!is% atau ber!etar suara bila kena kritik. Ta!e it with yourbac! straight and your head up. Dan!an cepat bitchy atau !eram. Dan!an terus soksek den!ankawan% sebarkan fitnah kepada oran! yan! men!kritik kita. %onâ€t ta!e it personally. Ta!e itas a challenge to ma!e your self better.

   +da (u!a kritikan yan! tidak ber!una lan!sun!. Pntuk kritikan-kritikan ini% an!!aplah ia seba!ai

  lalat yan! menyibuk% Vminor annoyanceV saha(a. Dan!an biarkan ia menyusahkan hati anda. Dikaanda cepat susah hati pasal kena kritik% nanti anda cepat stres dan tekanan darah anda naik.

  alau anda tidak berusaha supaya men!abaikan kritikan-kritikan bodoh ini% otak anda akandi!eluman!i den!an perkara sia-sia yan! membuan! masa% tena!a dan sel otak anda.

  I can safely say that I am &uite immune to criticisms, even harsh ones. I than! people who give

  me constructive criticisms, and I give a â€'fuc! you†to those who are simply being mean. I 

  wonâ€t let anything people say bother me. The reward( I sleep )*+" soundly at night.

  Ta!t diben'i oleh orang lain

  $ni adalah berkait rapat den!an perkara di atas. Dika kritikan mun!kin berniat baik atau (ahat% tapi

  oran! yan! membenci atau tidak suka den!an anda sudah pastilah berniat (ahat.

  erkara pertama yan! perlu kita sedar ialah setiap oran!% mempunyai beberapa oran! yan!

  tidak suka terhadap dirinya. $ni (u!a tiada kecuali. +nda mun!kin men!an!!ap anda disukai olehsemua oran!% tapi hakikatnya ada oran! yan! membenci anda. 'ama ada benci kerana

  cemburu% kerana anda poyo% kerana anda bermulut besar% kerana anda mat atau minah kepoh%kerana anda curi awek/balak dia% kerana anda tak boleh percaya% kerana anda bermuka huduh%atau sa(a-sa(a benci. endek kata% ada 1001 sebab kenapa oran! benci kepada kita. Dan!an

  perasan tak ada oran! benci kepada kita. 9eman! ada% tapi mun!kin anda tak kenal siapa.

  'aya pun tak tahu siapa yan! benci saya% tapi saya tahu mereka wu(ud. $ni kerana menurut Vlawof reciprocityV% disebabkan saya benci ramai oran!% mesti ada oran! benci saya. Tapi sekuran!-kuran!nya% saya menyedari hakikat tersebut% bukannya hidup dalam denial% ?@Asemua oran!

  suka kat saya?@ .

  Lleh itu% adalah membuan! masa (ika anda cuba memuaskan hati semua oran! atau

  menyukakan semua oran!. Dika anda pemimpin% la!i teruk. +nda akan (adi macam ak Bah%terlalu sibuk membuatkan oran! suka kepada beliau% sehin!!a akhirnya semua oran! (adimenyampah. 4erbandin! den!an T89 yan! dibenci seluruh dunia pada tahun 1>/1 tapi

  sekaran! dian!!ap pemimpin ulun!. $n!at% (an!anlah sibuk nak ba!i oran! lain suka )appeaser*nanti lama-lama anda (adi pencacai oran! lain.

 • 8/19/2019 suhaimi ramli

  17/18

   +llah amat murka kepada oran! yan! menyukakan makhluk den!an melampau-lampausehin!!a menyebabkan +llah sendiri marah. ita mestilah te!as dan berpendirian dalam urusanharian kita% baik di pe(abat mahupun di rumah% baik peribadi mahupun or!anisasi% baik dalam

  a!ama atau dalam kehidupan dunia. Dan!an (adi pencacai. ita mesti berfikiran rasional danbukannya ber!antun! kepada emosi semata-mata. adan!kala% lan!kah terbaik yan! kita ambil

  akan menyebabkan oran! membenci kita. ita kena berani kerana benar.

  Dika anda rasa susah hati bila oran! tak suka% atau cepat menan!is% atau cepat tension% atau

  cepat depressed% ini maknanya anda masih kanak-kanak dari aspek mental dan emosi. Lran!dewasa kena te!as den!an pendirian. alau benda yan! betul% tapi oran! lain tak suka% kena

  buat (u!a. ersetankan oran! lain. Fuck people.

    Kenapa a$a Ta!de *A+EB,,K

  1. 100Q daripada oran! yan! membaca entri ini mempunyai 3+6E4LL'. +ndasemua adalah pencacai 3+6E4LL'.

  2. 'aya takde 3+6E4LL'.. Kamai oran! tanya saya% ?@A4al kenapa tak !una 3+6E4LL'?@ dan tidak

  kuran! yan! mencakap ?@A4al ni ketin!!alan amanla?@ atau ?@A4al ni tak ikutperkemban!an teknolo!i la?@ . $tu adalah tidak betul. 'aya !raduate dari $nstitute of

  Technolo!y sedan!kan mereka !raduate dari Pniersity saha(a.7. 3+6E4LL' tidak mendatan!kan apa-apa faedah buat saya. 4ukan saha(a

  3+6E4LL' malahan saya tidak pernah mempunyai ?@Afrenster?@ % myspace% dan etc.'aya cuma !una $nternat untuk e-mal dan surfin! semata-mata% dan (u!a untuk

  men!emaskini laman web peribadi saya.5. 6uba beritahu saya apa ru!inya saya tak ada 3+6E4LL'.;. 9ain flash !ame# Tak berminat.

  . 6ari awek 3+6E4LL'# Tak berminat.

  . eep in touch den!an kawan lama# 'aya lebih suka !una cara lama: e-mal%telefon dan surat-menyurat. a% saya masih la!i menulis surat kertas. 'emalam saya telahterima dua pucuk surat dari kawan saya di 9elaka )oran! yan! sama tulis dua surat*% dan

  saya baru membalasnya sebentar tadi. Bidah saya masih terasa setem.Dnotifypro 2.0 3eaturin! Dnewswatch 6alendar 

  W

  http://start-success-up.com/jvnotifypro-2-0-featuring-jvnewswatch-calendarhttp://start-success-up.com/jvnotifypro-2-0-featuring-jvnewswatch-calendar

 • 8/19/2019 suhaimi ramli

  18/18

  • a!i tadi (u!a saya menerima satu poskad dari bekas pela(ar saya yan! baru

  memulakan pela(aran di luar ne!ara. 4eliau tahu saya lebih men!har!ai penulisan yan! pendekdi atas poskad tersebut berbandin! penulisan yan! pan(an! di dalam e-mal.

  • Halaupun saya takde 3+6E4LL' saya lebih banyak keep in touch den!an kawan-

  kawan lama berbandin! anda pencacai 3+6E4LL' sekalian.•  +pa la!i#• ?@A4al% ko kan buat bisnes. 3+6E4LL' ni boleh !una seba!ai marketin! tool?@ .X  

  4aiklah. 'ila (awab soalan ini untuk saya: bilakah kali terakhir anda membelan(akan wan! rin!!itanda untuk membeli produk atau membayar perkhidmatan yan! pertama kali andamen(umpainya di 3+6E4LL'#

  • 'aya tau (awapannya% iaitu ?@Atak pernah sekali pun?@ .• Ba!i#• ?@Aat 3+6E4LL' boleh plan macam-macam eents?@ . Pntuk or!anie eents tidak

  perlu 3+6E4LL'% boleh dibuat melalui e-mal dan telefon saha(a.• ?@Aat 3+6E4LL' boleh post ideo% !ambar% link% notes% chat% etc?@ . 'emua itu tak

  perlu 3+6E4LL'. 'aya boleh post semua itu di laman web wordpress% dan chattin! bolehdibuat di meebo.

  • 'iapa la!i boleh beri sebab kenapa saya ru!i bila tak ada 3+6E4LL'# Tiada siapa. $ni

  kerana 3+6E4LL' adalah membuan! masa (ua.• 'elain membuan! masa% ianya )3+6E4LL'* tidak mempunyai faedah yan! nyata

  samada dari aspek sosial% ekonomi mahupun kehidupan seharian.• Lleh itu% (an!an lah a(ak saya buat 3+E64LL'. 'aya lebih rela melakukan self-

  castration daripada buat 3+6E4LL'. 'ekian% Hassalam.