31
Prof. dr Slobodan Kovačević Sudovi časti L KS j u če, danas, sutra Izmene i dopune Statuta LKS (Sl. Glasnik RS 22/2012 od 23.3.2012.) Pravila o radu Sudova časti

Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

  • Upload
    dodang

  • View
    231

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Prof. dr Slobodan Kovačević

Sudovi časti LKSjuče, danas, sutra

Izmene i dopune Statuta LKS(Sl. Glasnik RS 22/2012 od 23.3.2012.)

Pravila o radu Sudova časti

Page 2: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Lekarska komora Srbije je najveće staleško udruženje lekara u Srbiji, stručna matica koja pruža profesionalnu podršku i zaštitu ličnosti u društvu, ali takođe istovremeno vrši i stalešku kontrolu disciplinske odgovornosti preko novoformiranih sudova časti.

Sudovi časti LKS su organi koji su u svom radu samostalni i nezavisni, a pridržavaju se Ustava, Zakona, Kodeksa profesionalne etike i drugih akata lekarske komore. Njihov cilj je da zaštite instituciju lekara i pacijenta na mostu koji će držati stameni stubovi morala, etike, struke i nauke, a kojim se kreću lekari i pacijenti uvažavajući jedni druge za dobrobit ljudskog života i zdravlja.

Dakle, cilj nam je da utvrđivanjem disciplinske odgovornosti uspostavimo red, da zaštitimo i pacijenta i lekara.

Lekarska komora Srbije

Page 3: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Sudovi časti su obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni sud časti na nivou LKS.

Sud časti prvog stepena je samostalan i nezavisan organ regionalne komore koji pokreće postupak po prijavi fizičkog ili pravnog lica ili organa Komore i odbacuje ili utvrđuje odgovornost člana Komore. U slučaju utvrđivanja odgovornosti člana Komore izriče mu meru za disciplinsku povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore.

Sudovi časti

Page 4: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

U postupku pred sudom časti nadležan je sud prvog stepenaprema mestu učlanjenja člana Komore odnosno prema njegovom prebivalištu.

Vrhovni sud časti u drugostepenom postupku odlučuje po žalbama na prvostepene odluke sudova časti regionalnih komora.

Pred sudom časti može da odgovara samo član LKS.

Sudovi časti

Page 5: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Sud časti prvog stepena ima predsednika, zamenika predsednika i deset članova

Sud časti prvog stepena određuje jednog od svojih članova da sprovede istražne radnje

Sud časti drugog stepena – Vrhovni sud časti u drugostepenom postupku odlučuje o žalbama na prvostepene odluke sudova časti regionalnih komora

Sud časti drugog stepena – Vrhovni sud časti čine predsednik i zamenik predsednika i petnaest članova, uvažavajući ravnopravnu zastupljenost regionalnih komora i državne i privatne prakse

Način rada i vođenje postupka sudova časti Komore uređuju se Statutom Lekarske komore (“Pravila o radu sudova časti”)

Mandat sudijama sudova časti prvog stepena i Vrhovnog suda časti je pet godina, počev od dana polaganja svečane izjave

Izmene i dopune Statuta LKS

Sudovi časti Komore – Član 43.

Page 6: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Radi vansudskog rešavanja sporova između članova Komore,kao i između člana Komore i pacijenta, u vezi sa obavljanjem zdravstvene delatnosti vrši se posredovanje.

Postupak posredovanja pokreće se na zahtev strana u sporu. Ulogu posrednika ima Komisija za posredovanje na nivou regionalnih komora od tri člana, koja svoj zadatak izvršava na osnovu Pravilnika o posredovanju.

Postupak posredovanja okončava se izmirenjem(sporazumom strana u sporu) ili konstatovanjem da posredovanje nije uspelo.

Sudovi časti

Page 7: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Sud časti može pokrenuti postupak na zahtev pacijenta, tj. oštećenog lica, ili po službenoj dužnosti mogu pokrenuti Skupština Komore, UO Komore, direktor Komore, Nadzorni odbor i Etički odbor Komore.

Predlog za pokretanje postupka pred Sudom časti se podnosi u pisanoj formi i mora da sadrži naziv organa pred kojimse vodi postupak, ime i prezime lekara protiv kog se vodipostupak, podatke o zaposlenju lekara, vreme i mesto izvršenja povrede, činjenice i okolnosti neophodne da se povreda odredi, dokaze kojim se potkrepljuju navodi iz prijave, kao i predloge koje dokaze treba izvesti pred Sudom časti.

Sudovi časti

Page 8: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Sud časti, na osnovu svog Pravilnika, utvrđuje povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore na osnovu sprovedenog postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti člana LKS.

Sudovi časti

Page 9: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Ta disciplinska odgovornost postoji, ako činjenjem ilinečinjenjem izvrši povredu profesionalne dužnosti iliugleda člana Komore:

Postupa u suprotnosti sa odredbama zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita i zakona kojim se uređuje zdravstveno osiguranje u pružanju zdravstvene zaštite pacijentima;

Povredi etički kodeks;

Obavlja zdravstvenu delatnost nestručno, odnosno u suprotnosti sa savremenim dostignućima medicinske, stomatološke, odnosno farmaceutske nauke i prakse, ili ako načini stručnu grešku;

Disciplinski postupak – Član 47.

Sudovi časti

Page 10: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Ta disciplinska odgovornost postoji, ako činjenjem ilinečinjenjem izvrši povredu profesionalne dužnosti iliugleda člana Komore:

Svojim ponašanjem prema pacijentima, drugim članovima Komore ili trećim licima povredi ugled profesije;

U obavljanju zdravstvene delatnosti zloupotrebi sredstva zdravstvenog osiguranja;

Ne ispunjava obaveze člana Komore utvrđene zakonom, statutom i drugim opštim aktima Komore;

Ne postupa po zahtevima organa Komore u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

Disciplinski postupak – Član 47.

Sudovi časti

Page 11: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Krivična ili prekršajna odgovornost, odnosno odgovornost člana Komore iz radnog odnosa kod poslodavca, ne isključuje disciplinsku odgovornost člana Komore po ovom statutu, te se ovi postupci mogu paralelno voditi

Povrede profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore Sudovi časti klasifikuju se kao: lake i teške povrede i kvalifikuju se srazmerno težini učinjene povrede profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore i težini nastale posledice, u svakom konkretnom slučaju

XVI Pravila o radu sudova časti

Sudovi časti

2. Disciplinska odgovornost – Član 195.

Page 12: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Za povrede profesionalne dužnosti ili ugleda člana komore izČlana 47. ovog statuta sud časti može izreći jednu od sledećihdisciplinskih mera:

Javnu opomenu;

Novčanu kaznu u visini do 20% od prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, u mesecu koji prethodi mesecu u kome se kazna izriče, po podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

Privremenu zabranu samostalnog rada u obavljanju određenih poslova zdravstvene delatnosti;

Privremenu zabranu samostalnog rada u obavljanju zdravstvene delatnosti.

Disciplinski postupak – Član 48.

Sudovi časti

Page 13: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Disciplinske mere iz ovog člana tač. 1) i 2) ovog statuta izriču se za lakše povrede profesionalne dužnosti i ugleda člana Komore

Disciplinska mera iz ovog člana tačka 2) ovog statuta može se izreći u trajanju od jednog do šest meseci

Disciplinske mere iz ovog člana tač. 3) i 4) ovog statuta izriču se za težu povredu profesionalne dužnosti i ugleda člana Komore

Disciplinske mere iz ovog člana tač. 3) i 4) ovog statuta ne mogu trajati kraće od šest meseci, ni duže od jedne godine, a u izuzetnim slučajevima mogu trajati do pet godina

Disciplinski postupak – Član 48.

Sudovi časti

Page 14: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Naplata novčanih kazni uplaćuje se na račun Regionalne lekarske komore, pred čijim Sudom časti je postupak vođen i na račun LKS, ukoliko je postupak vođen pred Vrhovnim sudom časti Lekarske komore Srbije, a što će biti regulisano posebnim Pravilima

Pri određivanju disciplinske mere, sudeće Veće Suda časti mora uzeti u obzir težinu i posledice učinjene povrede, okolnosti pod kojima je do učinjene povrede došlo, stepen krivice učinioca i njegovo držanje nakon učinjene povrede i druge olakšavajuće ili otežavajuće činjenice i okolnosti koje su imale uticaj na donošenje disciplinske mere

Sudovi časti

Član 240.XVI Pravila o radu sudova časti

Page 15: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

U postupku pred Sudom časti primenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku u pogledu usmene rasprave, dokazivanja, dostavljanja zapisnika,isključenja javnosti, kao i načela Zakona o upravnom postupku, kao što su načelo zakonitosti, istine, ocene dokaza i samostalnosti u rešavanju.

Sudovi časti

Page 16: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Za potrebe vođenja postupka i utvrđivanja dokaza, Sudovi časti su ovlašćeni da od redovnih sudova, državnih organa, privrednih društava, ustanova i svih pravnih i fizičkih lica traže akte, spise, podatke i obaveštenja.

Sud časti vrši raspravu na osnovu priloženih dokaza u granicama predloga za pokretanje disciplinskog postupka, pazeći po službenoj dužnosti na nadležnost, dopuštenost i blagovremenost.

Vođenje postupka

Page 17: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Usmena rasprava je po pravilu javna, ali predsednik Suda časti može svojim obrazloženim zaključkom po službenoj dužnosti isključiti javnost sa cele rasprave ili samo jednog dela, ako to zahtevaju razlozi morala ili javne bezbednosti, kao i radi zaštite državne, vojne, službene, poslovne, profesionalne i naučne tajne.

U postupku pred Sudom časti uvek će biti isključena javnost u interesu dece i maloletnih lica.

Usmena rasprava

Page 18: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Ukupan broj predmeta pred sudovima časti 2008 – 2014.

UKUPAN BROJ NOVIH PREDMETA

Godina RLKBeograda

RLKVojvodine

RLK zа jugoistočnu Srbiju

RLK zacentralnu i zapadnu Srbiju

RLK zaKosovo i Metohiju

Ukupno

2008 60 12 8 0 80

2009 67 24 19 32 0 142

2010 72 40 58 25 0 195

2011 60 16 25 23 0 124

2012 31 4 9 6 0 50

2013 61 6 23 18 1 109

2014 51 14 13 14 0 92

Ukupno 402 104 159 126 1 792

Page 19: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Ukupan broj predmeta pred sudovima časti 2008 – 2014.

PREDMETI U VEZI SA POVREDOM ODREDABA KODEKSA

Godina RLKBeograda

RLKVojvodine

RLK zа jugoistočnu Srbiju

RLK zacentralnu i zapadnu Srbiju

RLK zaKosovo i Metohiju

Ukupno

2008 8 2 5 0 15

2009 10 6 4 18 0 38

2010 16 21 10 11 0 58

2011 17 3 5 17 0 42

2012 10 2 4 5 0 21

2013 22 3 6 8 0 39

2014 22 14 6 8 0 50

Ukupno 105 49 37 72 0 263

Page 20: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Ukupan broj predmeta pred sudovima časti 2008 – 2014.

POSEBNI PODACI O PREDMETIMA U VEZI SA POVREDOM KODEKSA U TOKU 2014. GODINE

Broj predmeta po vrstama povredaKodeksa profesionalne etike LKS u 2014. godini

RLK Beograda

RLK Vojvodine

RLK zа jugoistočnu Srbiju

RLK zacentralnu i zapadnu Srbiju

RLK za Kosovo i Metohiju

UKUPNO

Osnovna načela Kodeksa (jednakost polova, nacija, veroispovesti...) – čl. 1. – 11. Kodeksa

0 0 1 0 0 1

Lekarske i profesionalne tajne– čl. 19. Kodeksa 0 0 0 1 0 1

Prinudno lečenje– čl. 30. – 31. Kodeksa 0 0 0 0 0 0

Rad lekara veštaka– čl. 38. – 39. Kodeksa 6 2 1 0 0 9

Odnos lekara i pacijenta– čl. 40. – 49. Kodeksa 8 10 4 5 0 27

Posebna briga o deci– čl. 46. Kodeksa 1 0 0 1 0 2

Odnos prema pacijentovim bližnjim– čl. 50. Kodeksa 7 1 0 0 0 8

Međusobni odnos lekara– čl. 66. – 72. Kodeksa 0 1 0 1 0 2

UKUPNO 22 14 6 8 0 50

Page 21: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Statistika rada Vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbijeod početka njegovog rada (kraj 2009.) do kraja 2014. godine

Broj predmeta i datum Odluke

Prvostepeni sud časti regionalne lekarske komore

Odluka prvostepenog Suda časti RLK

Izjavljena žalba/žalbe

Odluka Veća Vrhovnog suda časti LKS

Predlagač –odgovorni lekar

Predmet spora

Dž – 1/2010

31. 01. 2010.

RLK Beograda osuđujuća odluka – javna opomena

okrivljeni - dr Zoran Đurić

delimično usvojena žalba i vraćeno na ponovno suđenje

Velimir Ilić – dr Zoran Đurić

uvreda izjavom u štampi od strane psihijatra

Dž – 2/2010

13. 07. 2010.

RLK Beograda Oslobađajuća odluka

predlagač –Stevan Stanisavljević

odbijena žalba i potvrđena odluka

Stevan Stanisavljević – dr Čedomir Čučković

lečenje uremije sa smrtnim ishodom ali od sepse

Dž – 3/20

24. 11. 2010.

RLK Beograda Oslobađajuća odluka

predlagači –Dušanka i Srbislav Đorđević

usvojena žalba i vraćeno na ponovno suđenje

Dušanka i Srbislav Đorđević – Prof. dr Mirko Bulajić

propusti u dijagnostičkom postupku u endoskopskom pregledu

Dž – 4/2010

24. 11. 2010.

RLK Beograda Osuđujuća odluka – opomena

predlagač –Slavoljub Radulović

odbijena žalba i potvrđena prvostepena odluka

Doc. dr. Dragana Kovačević – Pavićević

oftalmološka operacija katarakte

Dž – 5/2010

24. 11. 2010.

RLK Beograda Oslobađajuća odluka

predlagač –Zoran Živković

preinačena oslobađajuća odluka u osuđujuću – mera opomena

predlagač – Zoran Živkovićodgovorni – Prof. dr Zoran Kovačević i mr sc. med. Zoran Paunić

nedostatak pisanog pristanka pacijenta – primena ekperimentalnog leka Mabtera

Dž – 6/2010

24. 11. 2010.

RLK Beograda Oslobađajuća odluka

predlagač –Olivera Živković i odgovorna

dr Jelena Kirst

uvažena žalba predlagača – odbijena žalba lekara preinačeno

u javnu opomenu

RLK Beograda Osuđujuća – mera opomena

Page 22: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Statistika rada Vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbijeod početka njegovog rada (kraj 2009.) do kraja 2014. godine

Broj predmeta i datum Odluke

Prvostepeni sud časti regionalne lekarske komore

Odluka prvostepenog Suda časti RLK

Izjavljena žalba/žalbe

Odluka Veća Vrhovnog suda časti LKS

Predlagač –odgovorni lekar

Predmet spora

Dž – 7/201102-. 03. 2011.

RLK Beograda Oslobađajuća odluka (2. put)

predlagači –Dušanka i Srbislav Đorđević

usvojena žalba i vraćeno na ponovno suđenje (2. put)

Dušanka i Srbislav Đorđević – Prof. dr Mirko Bulajić

propusti u dijagnostičkom postupku u endoskopskom pregledu

Dž – 8/201112. 04. 2011.

RLK Beograda Oslobađajuća odluka (3. put)

predlagači –Dušanka i Srbislav Đorđević

usvojena žalba i vraćeno na ponovno suđenje (3. put)

Dušanka i Srbislav Đorđević – Prof. dr Mirko Bulajić

propusti u dijagnostičkom postupku u endoskopskom pregledu

Dž – 9/201110. 05. 2011.

RLK Beograda mr sc. med. Mina Radović oslobođena, a dr Aleksandra Garić osuđena - mera opomena

predlagač Milena Vasiljević i odgovorna dr Aleksandra Garić

usvojene obe žalbe i vraćeno na ponovno suđenje

Milena Vasiljević –dr Aleksandra Garić i mr sc. med. Mina Radović

anestezija na operaciji benignog adenoma prostate zbog infarkta i srčanog zastoja

Dž – 10/201226. 03. 2012.

RLK Beograda dr Zoran Đurić –po presudi Upravnog suda Srbije 6 U. 8130/11

predlagač Velimir Ilić

Konstatacija nastupanja apsolutne zastarelosti vođenja ovog postupka

Velimir Ilić – dr Zoran Đurić

uvreda u štampi od strane psihijatra

Dž – 11/201104. 10. 2011.

RLK za jugoistočnu Srbiju

Oslobađajuća odluka

predlagač Ivan Tasić

za dr Nadu Mihajlović žalba odbijena – apsolutna zastarelost, a za dr Živadina Zdravkovića odbijena žalba i potvrđena oslobađajuća odluka

Ivan Tasić - dr Nada Mihajlović i dr Živadin Zdravkovića

tumor koji je utvrđen nakon porođaja

Page 23: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Statistika rada Vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbijeod početka njegovog rada (kraj 2009.) do kraja 2014. godine

Broj predmeta i datum Odluke

Prvostepeni sud časti regionalne lekarske komore

Odluka prvostepenog Suda časti RLK

Izjavljena žalba/žalbe

Odluka Veća Vrhovnog suda časti LKS

Predlagač –odgovorni lekar

Predmet spora

Dž – 12/2012

11. 01. 2012.

RLK Beograda oslobađajuća odluka za dr Jelenu Stamenković Dukanac

predlagač Dragana Nićiforović

odbijena žalba i potvrđena oslobađajuća odluka

Dragana Nićiforović - dr Jelena Stamenković Dukanac

rođeno mrtvo dete sa izlivom krvi u mozak

Dž – 13/2012

26. 03. 2012.

RLK Beograda oslobađajuća odluka za dr Zorana Lekića

predlagač Sanela Michel iz Berlina

odbačena žalba zbog zastarelosti

Sanela Michel –dr Zoran Lekić

nezadovoljstvo rezultatom estet. plast. operacije

Dž – 14/201226. 03. 2012.

RLK Beograda osuđujuća odluka -mera: PRIVREMENA ZABRANA SAMOSTALNOG RADA u obavljanju poslova lekara hitne pomoći na terenu u trajanju od 9 (devet) meseci

dr Vlado Vujnović

odbijena žalba kao neosnovana

Dragoljub Kandić –dr Vlada Vujnović

nedostojno ponašanje lekara iz hitne pomoći pored tela preminulog građanina

Dž – 15/2012

30. 05. 2012.

RLK Beograda osuđujuća odluka -mera: javna opomena

odgovorna dr Danijela Rodić

odbijena žalba kao neosnovana

Slađana Đapić –dr Danijela Rodić

porodilju pred porođajem uputila da taksijem ode u

drugu ustanovu

Dž – 16/2012

30. 05. 2012.

RLK Beograda osuđujuća odluka -mera: javna opomena

odgovorna dr Gordana Ivković Krstić

odbijena žalba kao neosnovana

Živka Ilić –dr Gordana Ivković Krstić

uskraćivanje primerenog informisanja pacijenta o njegovom stanju i o planiranim merama lečenja

Page 24: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Statistika rada Vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbijeod početka njegovog rada (kraj 2009.) do kraja 2014. godine

Broj predmeta i datum Odluke

Prvostepeni sud časti regionalne lekarske komore

Odluka prvostepenog Suda časti RLK

Izjavljena žalba/žalbe

Odluka Veća Vrhovnog suda časti LKS

Predlagač –odgovorni lekar

Predmet spora

Dž – 17/2012

19. 06. 2012.

RLK za jugoistočnu Srbiju

oslobađajuća odluka predlagač Zoran Milovanović

odbijena žalba kao neosnovana

Zoran Milovanović –dr Gorica Stojanović i dr Vladimir Marković

perforacija bubne opne

Dž – 18/2012

14. 08. 2012.

RLK Beograda oslobađajuća odluka predlagač Milka Topalović

odbijena žalba kao neosnovana

Milka Topalović –dr Milenko Savić

pacijent dao pisani pristanak na neurohiruršku intervenciju (curenje cementa u kičmeni kanal)

Dž – 19/201217. 12. 2012.

RLK za jugoistočnu Srbiju

oslobađajuća odluka odgovorni: dr Desanka Milenković i dr Lazar Stanković

odbijena žalba kao neosnovana

Etički odbor LKS –dr Desanka Milenković i dr Lazar Stanković

žalba zbog troškova postupka koji im nisu dosuđeni

Dž – 20/2013

21. 02. 2013.

Mešovito veće –čl. 205. Statuta LKS

oslobađajuća odluka predlagač –Etički odbor LKS

usvojena žalba –preinačenje u osuđujuću odluku – mera: javna opomena

Etički odbor LKS – dr Alekasandar Dimić i dr Dragan Đorđević

povreda Kodeksa LKS – kontakt sa sponzorima istraživanja i nepoštovanje organa LKS

Dž – 21/2013

21. 02. 2013.

Mešovito veće –čl. 205. Statuta LKS

oslobađajuća odluka predlagač –Etički odbor LKS

usvojena žalba –preinačenje u osuđujuću odluku – mera: javna opomena

Etički odbor LKS –Prof. dr Branislav Perin

neovlašćeno otvaranje računa u Vojvođanskoj banci i obavljanje nabavki za RLK Vojvodine bez javnih nabavki

Page 25: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Statistika rada Vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbijeod početka njegovog rada (kraj 2009.) do kraja 2014. godine

Broj predmeta i datum Odluke

Prvostepeni sud časti regionalne lekarske komore

Odluka prvostepenog Suda časti RLK

Izjavljena žalba/žalbe

Odluka Veća Vrhovnog suda časti LKS

Predlagač –odgovorni lekar

Predmet spora

Dž – 22/201326. 04. 2013.

RLK Beograda osuđujuća odluka –mera: javna opomena

predlagač Nebojša Đorđević dr Milica Nikolić Urošević

odbijene obe žalbe kao neosnovane

Nebojša Đorđević – dr Milica Nikolić Urošević

odbijanje da pacijentu da uput kod specijaliste zbog određivanja dalje terapije

Dž – 23/201313. 05. 2013.

RLK za jugoistočnu Srbiju

osuđujuća odluka –mera: javna opomena (dr Momčilo Stošić i dr Goran Ivković)

dr Momčilo Stošić odbijena žalba kao neosnovana

Etički odbor LKS –dr Momčilo Stošić i dr Goran Ivković

fizički sukob ova dva lekara i OB Vranje

Dž – 24/201313. 05. 2013.

RLK Beograda oslobađajuća odluka predlagač Gordana Bojčić

usvojena žalba –preinačenje u osuđujuću odluku – mera: javna opomena

Gordana Bojčić – Prof. dr Radoje Ilić i dr Svetislav Tišma

u postoperativnom periodu, nakon operacije na srcu, pacijent preminuo od perforcije ulkusa

Dž – 25/201307. 06. 2013.

RLK za jugoistočnu Srbiju

oslobađajuća odluka predlagač: Marina i Rajko Jakovljević

odbijena žalba kao neosnovana

Marina i Rajko Jakovljević –dr Bobana Milojković, dr Miodrag Lazić, dr Goran Stanojević, dr Dragan Mihajlović, dr Nenad Filipović i dr Nebojša Đorđević

pacijent, sada pok. sam prekinuo hospitalizaciju u KC Niš i otišao u KC Srbije u Beogradu

Dž – 26/201327. 09.2013.

RLK Beograda konstatovana zastarelost vođenja postupka

predlagač: Jovica Netković

delimično uvažena žalba zbog pogrešnog datuma zastarelosti u prvostepenoj odluci i odbijena kao neosnovana

Jovica Netković – Prof. dr Jovan Dimitrijević

sumnja na pogrešan histopatološki nalaz

Page 26: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Statistika rada Vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbijeod početka njegovog rada (kraj 2009.) do kraja 2014. godine

Broj predmeta i datum Odluke

Prvostepeni sud časti regionalne lekarske komore

Odluka prvostepenog Suda časti RLK

Izjavljena žalba/žalbe

Odluka Veća Vrhovnog suda časti LKS

Predlagač –odgovorni lekar

Predmet spora

Dž – 27/201328. 11. 2013.

RLK Beograda osuđujuća odluka – mera: PRIVREMENA ZABRANA samost. Rada u OBAVLJANJU ODREĐENIH POSLOVA zdravtvene delatnosti, odnosno zabrane sastavljanja i davanja savetodavnog i bilo kakvog mišljenja – obavljanja veštačenja na zahtev stranke u sudskim i drugim postupcima u traj. od 1 godine

predlagač –Predrad Aničić i dr Velimir Jovanović i njegov adv. Ljubiša Živadinović

odbijene sve 3 žalbe

Predrag Aničić –dr Velimir Jovanović

psihijatrijski veštački nalaz sa vrlo uvredljivim izrazima

Dž – 28/201320. 12. 2013.

RLK za jugoistočnu Srbiju

oslobađajuća odluka predlagač: Nikola Nikolić

odbijena žalba kao neosnovana

Nikola Nikolić –Mdr Marija Dimitrijević

sumnja na nekorektno obrađenu ranu od motorne testere

Dž – 29/201417. 01. 2014.

RLK Beograda osuđujuća odluka: mera PRIVREMENE ZABRANE samostalnog rada U OBAVLJANJU ODREĐENIH POSLOVA zdravstvene delatnosti, odnosno zabrane samostalne opservacije i indikovanje komplementarnih dijagnostičko – terapijskih procedura hitniim neurohirurškim pacijentima i zabrane samostalnog postavljanja indikacija za hitne neurohirurške operativne zahvate, u trajanju od 6 (šest) meseci

predlagači: Dobrosavka i Ksenija Roki idr Olivera Joanikić

odbijene obe žalbe kao neosnovane

Dobrosavka i Ksenija Roki –dr Olivera Joanikić

neblagovremeno i neadekvatno reagovanje na promenu zdravstvenog stanja pacijenta (sada pok.) Roki Đorđa

Dž – 30/201407. 02. 2014.

RLK za jugoistočnu Srbiju

oslobađajuća odluka predlagač: Mirjana Maleš

uvažena žalba i preinačena odluka u javnu opomenu

Mirjana Maleš –dr Marija Tasić

neadekvatna primena srednjegvakuuma pri porođaju

Page 27: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Statistika rada Vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbijeod početka njegovog rada (kraj 2009.) do kraja 2014. godine

Broj predmeta i datum Odluke

Prvostepeni sud časti regionalne lekarske komore

Odluka prvostepenog Suda časti RLK

Izjavljena žalba/žalbe

Odluka Veća Vrhovnog suda časti LKS

Predlagač –odgovorni lekar

Predmet spora

Dž – 31/201407. 02. 2014.

RLK Beograda (po čl. 205. Statuta LKS

umesto RLK Vojvodine)

osuđujuća odluka: mera -javna opomena

predlagač: Gordana i Žana Radojević i

- dr Bosiljka Selena Kordin- dr Jelena Lukić

Petrov i dr Dragoslav Bjelica

odbijene sve 4 žalbe kao neosnovane

Gordana i Žana Radojević –

dr Bosiljka Selena Kordin,dr Jelena Lukić

Petrov i dr Dragoslav Bjelica

neodgovarajuće ponašanje prema pacijentu nakon

neurohirurške operacije i smrtni ishod

Dž – 32/2014

10. 03. 2014.

RLK Beograda osuđujuća odluka:

PRIVREMENA ZABRANA samostalnog rada U

OBAVLJANJU ODREĐENIH POSLOVA zdravstvene delatnosti, odnosno zabrana samostalnog rada

doktora medicine, sem

propisivanja terapije

odnosno izdavanje recepata – već ranije ordinirane terapije za hronične bolesti i stanja, u trajanju od 1

(jedne) godine

odgovorna

dr Branka Raca

preinačena odluka:

PRIVREMENA ZABRANA samostalnog rada

U OBAVLJANJU ODREĐENIH POSLOVA zdravstvene delatnosti, odnosno zabrana

samostalnog rada

doktora medicine, sem

propisivanja terapije odnosno izdavanje recepata – već ranije ordinirane terapije za

hronične bolesti i stanja, u trajanju od 6 (šest)

meseci

Milan Todić –

dr Branka Raca

prisilna

hospitalizacija u dr Laza Lazarević

Page 28: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Statistika rada Vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbijeod početka njegovog rada (kraj 2009.) do kraja 2014. godine

Broj predmeta i datum Odluke

Prvostepeni sud časti regionalne lekarske komore

Odluka prvostepenog Suda časti RLK

Izjavljena žalba/žalbe

Odluka Veća Vrhovnog suda časti LKS

Predlagač – odgovorni lekar

Predmet spora

Dž – 33/2014

19. 05. 2014.

RLK Beograda osuđujuća odluka -mera: PRIVREMENA ZABRANA samost. rada

u OBAVLJ. ODREĐENIH POSLOVA zdr. delatnosti, odnosno zabrana samost. obavljanja ultrasono-

grafske dijagnostike dojke u trajanju od 6 mes.

odgovorna mr sci. med. Svetlana

Perović

odbijena žalba kao neosnovana

Aleksandra Macanović –dr Svetlana Perović

kasno otkrivanje kancera dojke

Dž – 34/2014

26. 05. 2014.

RLK Beograda oslobađajuća odluka predlagač: Zorica Tairovski

odbijena žalba kao neosnovana

Zorica Tairovski –dr Nataša Karadžov-Orlić, dr Dragana Maglić i dr Željko Miković

GAK Narodni front – visokorizična trudnoća i mrtvorođeno dete sa anomalijama (odnos lekar – pacijent)

Dž – 35/2014

26. 05. 2014.

RLK za jugoistočnu Srbiju

oslobađajuća odluka predlagač: Miroslav Stojanović

uvažena žalba i preinačena odluka mera: javna opomena

Miroslav Stojanović – dr Saša Veljković

nije pregledao pacijenta koji je imao infarkt i poslao ga kući

Dž – 36/2014

07. 07. 2014.

RLK Beograda oslobađajuća odluka predlagač: Mirjana Galić

odbijena žalba kao neosnovana

Mirjana Galić –Prof. dr Mirjana Perišić

promena terapije pacijentu nakon transplantacije jetre

Dž – 37/2014

07. 11. 2014.

RLK za jugoistočnu Srbiju

oslobađajuća odluka predlagač: Milivoje Predić

uvažena žalba i preinačena odluka u osuđujuću: mera javne opomene

Milivoje Predić – dr Aleksandar Marković

laporoskopska operacija kamena u žuči sa reoperacijom i smrtim ishodom

Page 29: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Statistika rada Vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbijeod početka njegovog rada (kraj 2009.) do kraja 2014. godine

Broj predmeta i datum Odluke

Prvostepeni sud časti regionalne lekarske komore

Odluka prvostepenog Suda časti RLK

Izjavljena žalba/žalbe

Odluka Veća Vrhovnog suda časti LKS

Predlagač – odgovorni lekar

Predmet spora

Dž – 38/201509. 01. 2015

RLK za jugoistočnu Srbiju

oslobađajuća odluka predlagači: Suzana i Bojan Trajković

uvažena žalba i preinačena odluka u osuđujuću: mera

javne opomene

Suzana i Bojan Trajković – dr Biljana Stevanović i dr Mirjana

Nikolić Pavlović

loša dijagnoza i terapija novorođenčeta

Dž – 39/201509. 01. 2015

RLK Beograda oslobađajuća odluka predlagač: dr Jasmina Momčilović

odbijena žalba kao neosnovana

dr Jasmina Momčilović – Prof. dr Danica Grujičić

infekcija sa Cl. Difficile tokom hospitalizacije nakon

neurohirurške intervencije

Vrhovni sud časti LKSŽeljko Mihić, sekretar

Page 30: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

“Izjavljujem da ću se u svom radu pridržavati Ustava, Zakona i akata Lekarske komore

Srbije i da ću poverenu funkciju vršiti savesno i nepristrasno”

Tako je bilo do danas, a sutra, za sve nas, za svakog uvaženog člana LKS tekst svečane izjave date neposredno pre izbora doktora medicine za sudiju Suda časti LKS koji glasi:

treba i mora da bude integralni moto suštinske profesionalne aktivnosti za budućnost dobrog narodnog zdravlja i ugled LKS, kao najvećeg strukovnog udruženja lekara

Page 31: Sudovi časti LKS juče, danas, sutra - umpspravo.org.rs S - Sudovi casti juce danas...Sudovi častisu obrazovani kao sudovi časti prvog stepena pri regionalnim komorama kao i vrhovni

Hvala na pažnji…