stycze„-luty 2010

 • View
  220

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of stycze„-luty 2010

 • Nr 12 (105106)ISSN 14277506

  stycze luty 2010Cena 3 z

  PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

  W numerze m.in.:

  BednarczukBereszyskiDudaGoczoHamadaJanickiKaczorowskiKonopkoKozeraKouch NiciejaOlesiskaPatelskiPisarekSosnowskiSpaekSzczepaniakWierciskiWyderka

  Zima zim (rzeba Henryka Hartmanna na dziedzicu Collegium Maius UO)

 • Spis treci

  Kronika uniwersytecka ...............................................................3Prof. Stanisaw S. Nicieja w Radzie Programowej lska ........7Arcybiskupowi za wkad w pojednanie ....................................8Laureaci Nagrd Quality .............................................................8Poza Tamto (Dobromir Kouch o Stanisawie Chaciskim) .....9Lalka i forma (Aleksandra Konopko) ........................................14Wiersze Jana Goczoa ..............................................................16ko zamiast tronu (Wodzimierz Kaczorowski) .....................17Lekcja z komiksem (Bartomiej Janicki) ...................................20Go UO: prof. Andrzej Chwalba ..............................................24Co z jzykiem lskim? (Bogusaw Wyderka) .......................25Laudacja ku czci prof. M. Lisa (Bartomiej Kozera)...................28Pegaz z napdem CD (rozmowa z dr Monik Grsk-

  -Olesisk) ...........................................................................30Za szybkie pisanie 10 (Adam Wierciski) ..............................33Jubileusz prof. Jana Rzocy (Andrzej Szczepaniak) .................36Katedra w Beauvais (Andrzej Hamada) .....................................39Jak wyprowadzi osad w pole? (rozmowa z dr hab. Izabell

  Pisarek) ................................................................................42 Tablica w Kamiennej Grze (Krzysztof Spaek) .........................45wiat starych fotografii (Halina Nicieja) ...................................46Tajemnice jednego domostwa (Joachim Sosnowski) ...............48Kim jest genera? .....................................................................49Pogo Lww rediviva! (Jerzy Duda) ........................................50Mj wiek (felieton Bartomieja Kozery) .....................................53Z Dziennika (Jan Goczo) ..........................................................54Miniatury na niepogod (Magorzata Andrzejak-Nowara) .........55Nasi absolwenci: Zygmunt Szuta (Cecylia awniczak-

  -Bohdziewicz) .......................................................................57Z archiwum SAF (fotografie Bronisawa Sieczki) ......................58Przepraszam, dzikuj, zapraszam (Wiesaw Janicki) ..............59Uniwersytet w trybach prasy: Rozmowa

  z prof. S. Rospondem ..........................................................64Instytut lski w Opolu w aktach SB

  (Zbigniew Bereszyski) ........................................................66Oni rzdzili wojewdztwem opolskim (Mariusz Patelski) .........69Sowianie Wschodni na emigracji (Bronisaw Kodzis) ..............72lsk w kalejdoskopie (konferencja w Kamieniu lskim)........73

  Nasi ekolodzy w Kopenhadze (Izabela Siubiak) ........................7460 lat Olimpiady Matematycznej (Joanna Napirkowska) ........76Zwizki alternatywne (relacja z debaty na UO)..........................77Spektrum animacji (o studenckiej sesji naukowej

  Joanna Spaliska-Mazur) ..................................................77Demony na UO? (studenckie seminarium naukowe) ................79Senat UO ..................................................................................80O Strategii rozwoju UO w latach 2009-2014 ............................83Nagroda Qol Ghali dla prof. Jzefa Podgreckiego ..................87Recenzja najnowszej ksiki prof. S. Nicieji (Pawe Guszek) ...88Nowoci wydawnicze ...............................................................90

  W zwizku z licznymi pytaniami Czytelnikw, doty-czcymi punktw sprzeday Indeksu, informujemy, e pismo mona kupi w trzech miejscach: portiernia Collegium Maius UO (pl. Kopernika 11), kafeteria Book a coffee (ul. Czaplaka 2), Ksigarnia Naukowo-Lite-racka Kowal i Suek (pl. Kopernika 10).

  2 INDEKS nr 12 (105106)

  Indeks. Pismo UOWydawca: Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius, pok. 217, tel. 775416017,

  e-mail: indeks@uni.opole.pl, www.indeks.uni.opole.plZesp redakcyjny: Barbara Stankiewicz-Buch owska (redaktor naczelna), Anna Drobina-Sawicka. Zdjcia: Jerzy Mokrzycki,

  Tadeusz Parcej. Opieka merytoryczna: prof. Stanisaw S. NiciejaFotografia na okadce: Jerzy Mokrzycki, Skad komputerowy: Henryk Kobiela, Druk: Drukarnia Cyfrowa TOTEM

  Czekajc na egzamin

 • stycze luty 2010 3

  Kronika uniwersytecka

  9 grudnia. Rektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja podpisaa w Urzdzie Marszakowskim umow o dofinansowanie projektu: przebu-dowa budynku Wydziau Chemii UO etap II, wyposaenie laboratoriw i pomieszcze dydaktycznych w ra-mach poddziaania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyj-nej Regionalnego Programu Opera-cyjnego Wojewdztwa Opolskiego na lata 20072013.

  1112 grudnia. Prorektor ds. na-uki i wsppracy z zagranic prof. dr hab. Piotr P. Wieczorek wzi udzia w uroczystoci wrczenia nagrd laureatom regionalnego konkursu Przyjazna wie na najlepszy pro-jekt infrastruktury zrealizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu rodkw unijnych. Uroczysto od-bya si w Jarnotwku, przy okazji spotkania liderw odnowy wsi zor-ganizowanego przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzdu Marszakowskiego w Opolu. Na spo-tkaniu omwiono plan dziaania Se-

  kretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich na lata 20102011.

  14 grudnia. Z inicjatywy rektor UO prof. dr hab. Krystyny Czai w auli UO przy ul. Oleskiej odbyo si otwarte, robocze spotkanie dotycz-ce reformy szkolnictwa wyszego. Podczas spotkania rektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja omwia kierunki reform szkolnictwa wy-szego, w tym proponowane przez MNiSW Zaoenia do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wy-szym oraz ustawy o stopniach na-ukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a take strategiczne kierunki rozwoju uczelni zawarte w projekcie KRASP--FRP-KRZaSP Strategia rozwoju szkolnictwa wyszego 20102020 projekt rodowiskowy. Prorektor UO prof. dr hab. Piotr P. Wieczorek wzi udzia w posie-dzeniu Polskiego Komitetu Allian-ce Franaise w Warszawie. Prorektor UO dr hab. Stefan M.

  Grochalski, prof. UO, uczestniczy w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Ksztacenia i Studentw.

  15 grudnia. W zastpstwie rek-tor UO prof. dr hab. Krystyny Czai prorektor prof. dr hab. Piotr P. Wie-czorek we Wrocawiu wzi udzia w posiedzeniu Kolegium Rektorw Uczelni Wrocawia, Opola, Czsto-chowy i Zielonej Gry. Rektor UO prof. dr hab. Krysty-na Czaja odbya rozmowy w Mini-sterstwie Nauki i Szkolnictwa Wy-szego w sprawie dofinansowania in-westycji realizowanych na uczelni.

  16 grudnia. Himalaistka Kinga Baranowska na zaproszenie Duszpa-sterstwa Akademickiego Resurrexit gocia na Wydziale Teologicznym UO. Prorektor ds. ksztacenia i stu-dentw prof. Stefan M. Grochalski uczestniczy w zebraniu sprawoz-dawczo-wyborczym Forum Studenc-kiego Ruchu Naukowego. Na zaproszenie marszaka woje-wdztwa opolskiego Jzefa Sebesty

  17 XII 2009. Podczas obrad Senatu wrczono Medale 15-lecia UO. Na zdjciu wyrnieni profesorowie (bez prof. Witolda Wacawka) w towarzystwie wadz uniwersytetu. Od lewej stoj: prorektorzy UO prof. Piotr P. Wieczorek i prof. Stani-sawa Sokoowska, prof. Micha Lis, rektor UO prof. Krystyna Czaja, prof. Zbigniew Mikoajewicz, prof. Adam Suchoski, prorektor UO prof. Stefan M. Grochalski

 • 4 INDEKS nr 12 (105106)

  i dyrektora Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Opolu rektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja wzia udzia w konferencji podsumowujcej Pro-gram Operacyjny Kapita Ludzki.

  17 grudnia. Obradowa Senat UO. Wicej na str. 80. Forum Prawa Finansowego Sto-warzyszenia Prawa Finansowego AUREUS przy Wydziale Prawa i Administracji UO w Sali Plafono-wej Collegium Maius zorganizowa-o XXXIII spotkanie, ktrego przed-miotem bya problematyka finansw komunalnych. Z referatem pt. Gra-nice wydatkw z budetw jednostek samorzdu terytorialnego wystpi Grzegorz Czarnocki czonek Ko-legium Regionalnej Izby Obrachun-kowej w Opolu. W ramach Muzycznych Czwart-kw w Auli Bkitnej Collegium Maius mona byo posucha dzie J. Haydna i A. Corellego w wyko-naniu kwartetu smyczkowego Neo Quartet. Jubileusz 55-lecia pracy nauczy-cielskiej oraz 40-lecia pracy badaw-czej i naukowej prof. dra hab. Mi-chaa Lisa witowano w Sali Sena-tu UO. Organizatorem uroczystego spotkania, w ktrym uczestniczyy wadze uczelni i rodzina profesora, by dziekan Wydziau Historyczno-Pedagogicznego oraz dyrekcje: In-

  stytutu Politologii i Instytutu Histo-rii. Wicej na str. 28.

  18 grudnia. Prorektor UO prof. dr hab. Piotr P. Wieczorek wygosi referat pt. Stan polskich bada na-ukowych w dziedzinie OZE na kon-ferencji zatytuowanej Ekoenergia. wiat Europa Polska Opole. Or-ganizatorami konferencji by Urzd Marszakowski i Zesp Szk Eko-nomicznych w Opolu. Rektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja gocia wojewod opolskiego Ryszarda Wilczyskiego. Rektor UO prof. dr hab. Krysty-na Czaja przyja przedstawicieli fir-my WROBIS wykonawcy realizo-wanej inwestycji dla biotechnologii.

  1819 grudnia. Prorektor UO prof. Stefan M. Grochalski uczest-niczy w posiedzeniu Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej w Cieniu.

  21 grudnia. Rektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja wraz z prorekto-rem dr. hab. Markiem Grochalskim, prof. UO, zoyli wizyt prezydento-wi Opola Ryszardowi Zembaczy-skiemu. Rozmowa dotyczya udziau uniwersytetu w inicjatywie utworze-nia modzieowego Centrum Nauk Przyrodniczych. Rektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja wzia udzia w spotkaniu ro-boczym powiconym przebudowie obiektu Wydziau Chemii.

  Prorektor ds. finansw i rozwoju uczelni prof. dr hab. Stanisawa So-koowska w Ministerstwie Nauki