Studiu de fezabilitate

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Studiu de fezabilitate

Text of Studiu de fezabilitate

STR. UNIRII, NR. 84S.C.DAVARO IMPEX S.R.L. CRAIOVA TEL. 0251/510859STUDIU DE FEZABILITATE ALIMENTARE CU AP{ SATELE TESLUI, VII}OARA MO}NENI }I URIENI, COMUNA TESLUI, JUD. DOLJPIESE SCRISE }I DESENATEPROIECT NR: 140/2008BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI, JUD. DOLJ2008S.C. DAVARO IMPEX S.R.L. Str. Unirii nr. 84 Craiova, cod po]tal 200330 Tel /fax: 0251/510859 TREZORERIA CraiovaNr. reg. comert: J 16/22/1993 Cod fiscal: RO 5275649 Cont: RO28 TREZ 2915069XXX002515FOAIE DE CAP{TDenumire proiect: ALIMENTARE CU AP{ SATELE TESLUI, VII}OARA MO}NENI }I URIENI, COMUNA TESLUI, JUD. DOLJ Beneficiar: Proiectant: }ef proiect: Pr. nr.: Faza: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI, JUDE|UL DOLJ S.C. DAVARO IMPEX S.R.L. CRAIOVA ING. V~LCEANU NICOLAE 140 / 2008 S.F.DECLARATIE DE CONFORMITATENoi S.C. DAVARO IMPEX S.R.l. cu sediul @n Craiova, str. Calea Unirii, nr.84, cu numar de @nmatriculare la Registrul Comertului nr. J/16/22/1993, declaram pe propria raspundere, ca serviciul prestat catre beneficiar Consiliul Local Comuna Teslui, Jude\ul Dolj, la proiectul 140/2008 ALIMENTARE CU AP{ SATELE TESLUI, VII}OARA MO}NENI SI URIENI, COMUNA TESLUI, JUD. DOLJ, la care se refera acesta declaratie, este @n conformitate cu prevederile privind proiectarea ]i executarea lucrarilor de alimentare cu apa: - SR1343/1-06 - Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de alimentare cu apa, - GP 106-04 - Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare @n mediu rural. - SR. 1628/1-95 - Alimentari cu apa, Surse de apa. Studii de teren ]i cercetari de laborator, - STAS 1342/1991 - Apa Potabila - STAS 8591-91 - Amplasarea @n localitati a retelelor edilitare subterane, executate @n sapatura. - SR 4163/1-95 - Alimentari cu apa. Retele de distributie, prescriptii de proiectare - SR 4163/2-95 - Alimentari cu apa. Retele de distributie, prescriptii de calcul - ST AS 4165/88 - Rezervoare din beton armat - prescriptii de proiectare - ST AS 10102/75 - Constructii din beton, beton armat ]i precomprimat - P.100 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social culturale, agrozootehnice ]i industriale - ST AS 6054-74 - Teren de fundare, adancimi de @nghet - ST AS 3300/85 - Teren de fundare, Principii generale de fundare - P2/85 - Normativ privind alcatuirea, calculul ]i executarea structurilor din zidarie. - SR-ISO 3607 - Tevi de polietilena - STAS 2250/2-89 - Presiuni nominale de @ncercare ]i presiuni de lucru maxim admise - STAS 2250-73 - Elemente pentru conducte. Presiuni. - STAS 2448-73 - Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare. - STAS 1504-85 - Distante de amplasare a obiectivelor sanitare, armaturilor ]i accesoriilor. - STAS 3300/1-85 - Teren de fundare. Principii generale de calcul - STAS 10104-90 - Constructii civile ]i industriale - STAS 10100-75 - Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor - I 9-94 - Normativ pentru proiectarea ]i executarea instalatiilor sanitare - I 22-99 - Normativ pentru proiectarea ]i executarea conductelor de apa ]i canalizare - C 130-78 - Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor, Craiova - octombrie 2008 DIRECTOR: ing. Nicolae V`lceanuS.C. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVAObiectiv: ALIMENTARE CUAPA SATELE TESLUI, VIISOARA MOSNENI SI URIENI, COM. TESLUI, JUD DOLJ Benef.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. nr: 140 /2008 Faza : S.F.LISTA DE RESPONSABI LITATILUCRARI EDILITARE:ing. N. V`lceanu ing. Gh. Mitrache teh. M. V`lceanuLUCRARI DE REZISTEN|{ing. }t. Trofimov teh. arh. V. Ancu\aANALIZA ECONOMICO - FINANCIARAEc Posnaies IulianaSEF PROIECT ing. N. V`lceanuDocumentatia prezent[ (piese scrise si desenate) este proprietatea S.C. DAVARO IMPEX SRL, poate fi folosita numai pentru scopul pentru care a fost @ntocmit[ conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusa, copiata, @mprumutata, @ntrebuin\at[ total sau portial, @n alt scop f[r[ permisiunea prealabil[, @n scris, a SC DAVARO IMPEX SRL.S.C. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVAObiectiv: ALIMENTARE CU APA SATELE TESLUI, VIISOARA MOSNENI SI URIENI, COM. TESLUI, JUD DOLJ Benef.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. nr: 140 /2008 Faza : S.F.BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATEA. PIESE SCRISE Foaie de cap[t Lista de responsabilit[ti Declaratie de conformitate Borderou piese scrise si desenate. Studiu de Fezabilitate - Date generale - Informatii generale privind proiectul - Costurile estimative ale investitiei - Analiza cost beneficiu - Sursele de finantare a investitiei - Estimarea privind forta de munc[ ocupat[ prin realizarea investi\iei - Principalii indicatori tehnico - economici ai investitiei - Avize si acorduri de principiu Deviz general Devize financiare Devize pe obiect Evalu[ri lucr[ri : Pre\ de cost al apei Breviarul de calcul Avize si acorduri Anexa 1. studiu topo Anexa 2. studiu geo B. PlESE DESENATE Plan @ncadrare @n zon[ Plan de situatie - retea de distrib\ie ap[ Plan de situatie - gospodrie apaIntocmit ing. Nicolae V`lceanuS.C. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVAObiectiv: ALIMENTARE CUAPA SATELE TESLUI, VIISOARA MOSNENI SI URIENI, COM. TESLUI, JUD DOLJ Benef.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. nr: 140 /2008 Faza : S.F.STUDIU DE FEZABILITATEDATE GENERALE. 1. Denumirea investitiei: ALIMENTARE CU AP{ SATELE TESLUI, VII}OARA MO}NENI }I URIENI, COMUNA TESLUI, JUD. DOLJ 2. Amplasament: 3. Titularul investitiei: SATELE TESLUI, VII}OARA MO}NENI }I URIENI, COMUNA TESLUI, JUD. DOLJ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TESLUI, JUDE|UL DOLJ4. Beneficiarul investitiei: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TESLUI, JUDE|UL DOLJ 5. Elaboratorul studiului de fezabilitate: S.C. DAVARO IMPEX S.R.L. Craiova, str. Calea Unirii, nr. 84, tel/fax. 0251-510859 sau 0742214010. INFORMATII GENERALE PRIVND PROIECTUL Prezenta documenta\ie este intocmita conform continutului cadru si metodologiei stipulate in H.G. nr. 28 / 09.01.2008 1. Situatia actual[ si informatii despre entitatea responsabil[ cu implementarea proiectului. Comuna Teslui este situat[ @n partea de est a jude\ului Dolj la cca 25 km de Municipiul Craiova, re]edin\a jude\ului - se dezvolt[ @n lungul drumului jude\ean DJ 641si drumuri comunale. Comuna Teslui are @n componen\a sa opt sate, Satul Teslui re]edin\[ de comun[ ]i satele Co]ereni, F`nt`nele, Preajba de Jos, Preajba de P[dure,|[r\[l, Urieni ]i Vii]oara Mo]neni Principalele institu\ii publice ]i economice existente @n comun[ sunt: prim[ria, poli\ia, ]coli generale, gr[dini\e, dispensar uman , dispensar veterinar, c[mine culturale, magazine mixte cuplate cu baruri si ateliere pentru utilje agricole. Ocupa\ia principal[ a locuitorilor comunei este agricultura ]i zootehnia. Consiliul Local Teslui nu a primit p`n[ @n present sprijin comunitar pentru investi\ii. #n ceea ce prive]te dotarea hidroedilitar[ a comunei, aceasta dispune de sistem centralizat de alimentare cu ap[ numai @n satul Preajba de P[dure, nu dispune de retea de canalizare a apelor uzate menajere, de]i o parte din popula\ia localit[\i Preajba de P[dure este bran]at[ la re\eaua de distribu\ie a apei, apa uzat[ fiind deversat[ @n fose, pu\uri absorbante sau rigole. #n celelaite localitati ale comunei, locuitorii nu dispun de sistem centralizat de alimentare, folosesc apa tot din pu\uri individuale, captat[ din stratul freatic de mic[ ad`ncime, provenit din precipita\iile atmosferice. Aceste surse nu asigura nici calitatea si nici cantitatea apei necesara satisfacerii nevoilor gospodaresti si publice, apa fiind @n cantit[\i insuficiente. Din punct de vedere al normelor igenico - sanitare, apa nu se incadreaz[ in prescrip\iile STAS - ului 1342/1991, fapt ce creaz[ probleme locuitorilor privind s[n[tatea. In perioada de var[, debitele de apa ale fantanilor scad, cele mai multe chiar seaca, astfe populatia este nevoit[ sa se aprovizioneze cu ap[ de la distante mari.Din punct de vedere al normelor igenico - sanitare, apa nu se incadreaz[ in prescrip\iile STAS - ului 1342/1991, fapt ce creaz[ probleme locuitorilor privind s[n[tatea. Din analizele de rutin[ efectuate de Inspectoratul de Poli\ie sanitar[ ]i Medicina Preventiv[ a rezultat c[ apa captat[ din f`nt`ni dep[]e]te concentra\ia de substan\e organice, iar duritatea este peste limitele normale, fiind frecvente cazuri de @mboln[vire. Solutionarea problemei care face obiectul prezentului studiu, alimentarea cu apa a satelor Teslui, Viisoara Mosneni si Urieni din comuna Teslui, judetul Dolj si fundamentarea solutiilor tehnice ce se propun se intemeiaza pe urmatoarele: - prevederile temei de proiectare ; - incadrarea lucrarilor solicitate in PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI TESLUI; - torografia tuturor satelor componente comunei obtinute din planurile topografice, scara 1 : 5000 si scara 1 : 1000; - caracteristicile geologice si hidrogeologice ale terenului din zona; - date rezultate ca urmare a examinarii situatiei la fata locului, prin deplasarea pe teren; - date tehnice suplimentare preluate din alte documentatii existente;. - considerarea tuturor prevederilor actelor normative si standardelor de profiI, in vigoare la data prezentei, cu referire la lucrari hidroedilitare, inclusiv pentru protectia mediului. Prezenta documentatie are ca obiect reaIizarea sistemului de alimentare cu apa in satele Teslui, Viisoara Mosneni si Urieni din comuna Teslui, judetul Dolj, urmand sa se relizeze si sistemul centralizat de canalizare si epurarea a apelor uzate. Beneficiarul sistem centralizat de alimentare cu apa este Consiliul Local al comunei Teslui, care a identificat urmatoarele nevoi pe termen lung: - asigurarea constanta a necesarului de apa potabila cantitativ si calitativ; - imbunatatirea starii de sanatate a populatiei din localitati prin asigurarea unei ape de buna calitate; - asigurarea protectiei calitati apei impotriva substantelor nutritive de origine agricola in comuna ; - reducerea cazurilor de imbolnavire datorita agentilor patogeni; - cresterea nivelului de trai a locuitorilor, prin asigurarea accesului la apa potabila in sistem centralizat timp de 24 ore/zi , 365 zile/an; - creerea infrastructurii de alimentare cu apa in vederea dezvolt[rii durabile a regiunii ; - crearea de noi locuri de munca: - ridicarea nivelului de trai, imbunatarirea starii de sanatate a populatiei si protectia mediului prin crearea premizelor realizarii sistemului de colectare si epurare a apelor uzate menajere. Dimensionarea obiectelor sistemuIui de alimentare cu apa are la baza elementele date prin tema de proiectare si vizeaza dotarea tehnico-edilitara a localitatii in deplina corelare cu situatia existenta. PopuIatia din comuna Teslui este de 2780 locuitori cuprinsi in 1173 de gospodarii . Satele Teslui, Viisoara Mosneni si Urieni num[r[ 1377 locuitori cuprinsi in 594 gospod[rii Entitatea responsabila cu implementarea proiectului, este Consiliul Local Teslui. - Cod Fiscal 4553330 - Localitatea Teslui, jude\ul Dolj - Tel/fax 0251/ 4566632. Descrierea investitiei. a. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investi\ii pe termen lung (@n cazul @n care a fost elaborate @n prealabil privind situa\ia actual[, necesitatea ]i oportunitatea promovorii investitiei, precum ]i ]cenariul tehnico economic selectat. Nu a fost elaborat studiu de prefezabilitate ]i nici plan de investi\ii pe termen lung. In Planului National de Dezvoltare (PND) au fost identificate un numar de prioritati ce au ca obiectiv imbunatatirea calitativa a mediului si protectia acestuia si care, conduc la imbunatatirea calitatii vietii. Intre aceste prioritati se gaseste si controlul gospodaririi apelor si al apelor uzate. La aceasta data locuitorii din satele Teslui, Vii]oara Mo]neni, Urieni, din comuna Teslui, nu beneficiaza de sistem centralizat de alimentare cu apa si consuma apa din puturile individuale (f`nt`nile s[te]ti ), captat[ din stratul freatic de mic[ ad`ncime, provenit din precipita\iile atmosferice, fiind @n cantit[\i insuficient[ pentru nevoile popula\iei ]i animalelor @n special vara c`nd mare parte din f`nt`ni seac[ . Apa folosit[ este poluat[, din cauza chimizarii agriculturii, tratarea plantelor ]i culturilor cu @ngr[][minte, insecticide, etc, dar @n special prezen\a la mic[ distan\[ de f`nt`ni a latrinelor s[te]ti. Circula\ia apei se face @n general din latrin[ c[tre pu\, datorit[ nivelului apei mai sc[zut @n pu\. Leg[tura de ap[ @ntre f`nt`n[ ]i latrina se accentueaza in timpul varia\iei nivelului apei freatice ]i in special vara, c`nd niveIul ]i debitul putului se reduce pana la imposibilitatea utilizarii. Ca urmare, @n toate analizele de rutin[, sau la cerere, efectuate de Inspectoratul de Poli\ie Sanitar[ ]i Medicina Preventiv[, apa din f`nt`nile sate]ti este grav poluata at`t chimic, cat ]i bacteriologic ]i parazitologic. In apa, apar oua de viermi intestinali, bacterii din grupa salmonella, specitice apelor infectate cu materii fecale. Din punct de vedere al normelor igenico - sanitare, nu se @ncadreaz[ in prescrip\iile STAS ului 1342/1991, fapt ce creaz[ probleme locuitorilor privind s[n[tatea. Din analiza ce s-a f[cut la fata locului ]i din datele prezentate de beneficiar, rezulta ca in situatia actuala, alimentarea cu apa este extrem de deficitara atat sub aspect sanitar, c`t ]i social. Fa\[ de acestea, este absolut necesar alimentarea cu ap[ a satelor din comuna Teslui cu sisteme centralizate de ap[. Obiectivul studiului de fezabilitate @I constituie alimentarea cu ap[ @n sistem centralizat a localit[\ilor Teslui, Vii]oara Mo]neni si Urieni, astfel, se asigur[ condi\iile de debit ]i presiune la to\i consumatori, precum ]i cerintele de calitate impuse de: - Prevederile STAS-ului 1342/92 - Directivele 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman transpus @n legislatia rom`neasc[ prin Legea 458//2002, - Directiva cadru privind apa, nr. 2008/60/EC, transpusa prin Lega Apelor nr. 107 /1996 ]i 584 din 30 iunie 2004. Proiectul va contribui la implementarea cerintelor UE referitoare la sectorul de gospodarirea apei si a apelor uzate prin : - Asigurarea constanta a necesarului de apa potabila cantitativ si calitativ pentru populatie si animalele din gospodarie; - reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei din zona, - asigurarea unei apei potabile de buna calitate, - #mbun[t[tirea situa\iei actuale a infrastructurii din cadrul spatiului rural; - #mbunatatirea conditiilor de viata a populatiei @n vederea realizarii unei dezvolt[ri durabile. - Sprijinirea activitatilor economice comerciale prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale; - Ameliorarea @n conformitate cu standardele @n vigoare a conditiilor igienico-sanitare alelocuitorilor ]i a activit[\ilor productive desfa]urate; - Cre]terea numarului de sate renovate; - Asigurarea premiselor dezvoltarii durabile a regiunii.b. Scenarii tehmco-economice prin care obiectivele proiectului de investi\ii pot fi atinse( @n cazul @n care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborate un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investi\ii pe termen lung). In vederea stabilirii variantei optime pentru alimentarea cu apa a satelor Teslui, Vii]oara Mo]neni, Urieni, din comuna Teslui, judetul Dolj, proiectantul a analizat doua scenarii : - I. -creerea a 3 sisteme de alimentare cu apa (sistem separat in fiecare localitate ); - II. -sistem unic de alimentare cu apa pentru toate cele 3 localit[ti . b.1. Scenariu 1. Creerea a 3 sisteme de alimentare cu ap[, unul pentru fiecare localitate . Investitia va cuprinde urmatoarele obiecte : - sursa - 3 foraje de adancimea de 80 m, c`te unul pe sistem ; - inmagazinare - 3 rezervoare cu V = 80 mc c`te unul pe sistem ; - pompare 3 statie de hidrofor, c`te una pe sistem ; - potabilizare 3 statie de potabilizare, c`te una pe sistem ; - retele de distributie independente pentru fiecare localitate . AVANTAJELE acestei variante constau in : - reducerea conductei de aductiune; - posibilitatea de functionare independenta a sistemelor; - neafectarea tuturor consumatorilor atunci cand se produce o avarie pe unul din sisteme . DEZAVANTAJELE acestei variante constau in: - costuri mari ale investitiei ( 3 surse, 3 gospodarii cu elementele componente, 3 posturi de transformare cu bram]amentele necesare la re\eaua de 20 kw pentru alimentarea cu energie electric[) - costuri mari @n exploatare; - rezerva de apa intangibila pt. stingerea incendiului este mica, fragmentata si dispersata in 3 locuri. - suprafata de tern ocupata pt. puturile forate si gospodoria de apa, mult mai mare. b.2. Scenariu 2. Sistemul unic de alimentare cu apa pentru cele trei sate, se compune din: - sursa - constituita din 2 foraje cu H=80m; - inmagazinare-rezervor de apa cu capacitateade 150mc; - statie de hidrofor; - statie de potabilizare; - retea de distributie.AVANTAJELE acestei variante constau in : - costuri mult mai mici ale investitiei cca o treime ( sursa constituita din 2 pu\uri forate la adancimea de 80 m, o gospodarii cu elementele componente si utilajele necesare ]i o alimentari cu energie electric[ ); - exploatarea si intretinerea unica a sistemului de alimentare cu apa, ceea ce implica cheltuieli mai mici pentru consumuri de energia electrica si personal mai putin; - asigurarea presiunii uniforme a apei la toti consumatorii; - asigurarea aceleiasi calitati a apei tuturor consumatorilor; - asigurarea rezervei intangibile de incendiu de 54 mc necesar stingerii unui incendiu exterior, asa cum o cere locatia respectiva . - suprafata de teren ocupata pentru puturile forate si gospodoria de apa, mic[ DEZAVANTAJELE acestei variante constau in: - afectarea tuturor consumatorilor atunci cand se produce o avarie in sistem; - re\ea de distribu\ie mai lung[. Scenariu recomandat si avantajele acestuia Din analiza alternativelor prezentate anterior proiectantul propune ca solutie optima de alimentare cu apa a satelor Teslui, Vii]oara Mo]neni, Urieni, din comuna Teslui, judetul Dolj, solutia scenariului 2, respectiv: - sursa sa fie constituita din 2 puturi forate la 80m adancime;, - inmagazinarea sa se faca intr-un rezervor metalic, cu capacitatea de 150 mc; - statia de potabilizare sa fie monobloc (conteiner uzinat, echipat cu toate instalatiie ), - statia de hidrofor sa fie monobloc (conteiner uzinat, echipat cu grup de electropompe format din doua (1+1) pentru consum menajer, una pentru incendiu, recipient de hidrofor cu membrane[ elastic[, conducte si armaturi ), - reteaua de distributie sa fie realizata din tuburi de polietilenrde inalta densitate Sistemul de distributie propus asigura simultan atat necesarul de apa pentru populatie cat si rezerva de incendiu, prin amplasarea in prima etapa a cismelelor stradale si a hidrantilor de incendiu. Sistemul centraIizat de alimentare cu apa, propus pentru satele Teslui, Vii]oara Mo]neni, Urieni, din comuna Teslui, judetul Dolj, va asigura in final gradul de modernizare, dotare ]i echipare cu instalatii interioare a locuin\elor care va cre]te. #n localitatile amintite, urmand sa se realizeze ]i sistem centralizat de canalizare ]i epurare a apelor uzate menajere. c. Descrierea constructiva, tehnologica ]i functionala a investitiei. Necesarul de ap[ s-a determinat pentru o populatie de 1.550 locuitori, pentru etapa de perspective[ (cca. 25 de ani), @n baza S.R. 1343/1-2006 ]i GP.106-2004, pentru asigurarea nevoilor gospod[re]ti ]i publice. De]i numeric popula\ia nu va avea o cre]tere semificativ[, gradul de modernizare, dotare ]i echipare cu instalatii interioare a locuin\elor va cre]te, @n localitati urmand a se realiza ]i sistem centralizat de canalizare ]i epurare a apelor uzate menajere. Debitele caracteristice ale necesarului de ap[ conform S.R.1342/1 2006 (vezi breviarul de calcul), sunt: Qs zi med = 216,17 mc/zi Qs zi max = 302,64 mc/ziQsrar max = 25,22 mc/h (7,00 l/s) Proiectul ]i schema cadru de alimentare cu apa se @ncadreaz[ @n priorit[\ile propuse prin Planul Urbanistic de Amenajare a Teritoriului (PUG) al Comunei Teslui. Sistemul de alimentare cu ap[ va fi alc[tuit din urm[toarele componente: - front captare; - retea de aductiune - rezervor de @nmagazinare; - sta\ie de hidrofor; - sta\ie de potabilizare; - re\ele de distribu\ie. - alimentare cu energie electrica Captare ap[ Frontul de captare este alc[tuit din dou[ pu\uri forate cu ad`ncimea de 80 m. Pu\urile sunt amplasate unul in gospod[ria de ap[ iar cel de al doilea la o distanta de minim 150m fata de celalalt Dup[ execu\ia pu\ului se vor face determin[rile pentru stabilirea parametrilor, apoi se vor echipa cu cabin[, instala\ie hidraulic[, instala\ie electric[ ]i pomp[ submersibil[. Cabin[ pu\ forat Forajul este prev[zut cu o cabin[ din beton armat monolit care va ad[posti cap[tul superior al pu\ului, inatala\iile electrice ]i hidraulice. Coloana definitiv[ a pu\ului se va @nchide la partea superioar[ cu o pies[ special[ - casca pu\ului forat. Aceasta are rolul de a @mpiedica p[trunderea diverselor corpuri str[ine ce ar putea duce la contaminarea ]i @nfundarea pu\ului, sau deteriorarea instala\iilor. Instala\ia hidraulic[ a pu\ului se va executa din \eav[ de o\el zincat[ cu Dn = 65 mm ( 2 ) pe care se vor monta urm[toarele arm[turi: - robinet de re\inere cu clap[ cu Dn = 65 mm; - robinet cu sertar ]i corp oval , cu Dn = 65 mm; - apometru cu Dn = 65 mm; - robinet de serviciu pentru luarea probelor. #ntruc`t forajele au caracter de explorare-exploatare, electropompele se vor achizi\iona dup[ executarea acestora ]i numai dup[ ce executantul va pune la dispozi\ia beneficiarului fi]ele forajelor, care vor cuprinde debitul de exploatare, nivelul hidrostatic ]i hidrodinamic, pozi\ia coloanei filtrante, etc. Pornirea ]i oprirea electropompelor se va face automat func\ie de nivelul apei din rezervor ]i din pu\urile forate, astfel: - pompa va porni la nivelul minim al apei din rezervor; - pompa se va opri la nivelul maxim al apei din rezervor ]i la nivelul minim al apei din pu\. Re\ea de aductiune face legatura dintre pu\urile forate si rezervorul de @nmagazinare a apei, se executa din tuburi de polietilen[ de @nalt[ densitate PE - 80. Trasel ei va urmari drumurile existente Amplasarea se va face numai pe zona cuprinsa intre rigola drumului si limitele proprietatilor, subteran, sub adancimea de inghet, cota radierulul sapaturii fiind la -1,3 m de la cota terenului natural. Gospod[ria de ap[ se va amplasa pe terenul domeniului public si contine: statia de potabilitate, statia de hidrofor, rezervor de @nmagazinarea apei. Sta\ia de potabilizare este o constructie monobloc tip container se livreaza de furnizorcompet echipata si se monteaz[ pe o platform[ din beton. Sta\ia de potabilizare are rolul de a asigura calitatea apei, @nainte de a ajunge la consumator. Dezinfectarea apei de la sursa de ap[ se va face n conformitate cu prevederile ghidului de proiectare pentru construc\ii ]i instala\ii de dezinfectare a apei GF 071-02. Metodele de tratare a apei n vederea dezinfect[rii sunt, conform acestui normativ, urm[toarele: - tratarea apei cu clor gazos - Cl2 (butelii de clor) - dezinfectarea apei cu dioxid de clor CIO2. - dezinfectarea cu ozon - O3 - dezinfectarea apei cu raze ultraviolete sau metode combinate. Pentru aceast[ gospod[rie se propune tratarea apei prin dezinfectare cu hipoclorit de sodiu, aceasta prezent`nd unele avantaje fa\[ de tratarea cu clor gazos depozitat n butelii de clor. n genere clorul introdus n ap[ formeaz[ acid hipocloros care ulterior disociaz[ n ioni de hidrogen ]i ioni de hipoclorit (care ]i acesta este un element activ pentru tratare). Reac\iile sunt dependente de PH-ul apei, astfel c[ la PH 10 aceasta exist[ sub form[ de ioni de hipoclorit. Practic ultima stare realizabil[ @n regim industrial este de hipoclorit de sodiu NaOCI - care poate fi folosit pentru dezinfectare. Solu\ia de hipoclorit con\ine 12% clor activ ]i are PH= 11 (cf STAS 918). Dezinfec\ia cu NaOCI se adopt[ de regul[ pentru sistemele de ap[ pentru colectivit[\i mici ( comune ]i sate) prezent`nd fa\[ de tratarea apei cu clor gazos Cl2 urm[toarele avantaje: - este o solu\ie simpl[ f[r[ riscuri n exploatare n condi\iile unor m[suri minime de siguran\[ nefiind necesar[ aparatur[ special[ a controlului clorului degajat. - Hipocloritul de sodiu este aprovizionat ]I depozitat @n recipien\i de plastic sau de polietilen[ @nchi]i ermetic care se livreaz[ de c[tre produc[torii de hipoclorit. - nu necesit[ instala\ii ]i echipamente sofisticate pentru manevrarea recipien\ilor de clor (butelii) ]I instala\ii preten\ioase de ventila\ie. - nu necesit[ autoriz[ri speciale pentru transportul pe drumurile publice ca @n cazul buteliilor de clor. Instala\ia de tratare cu hipoclorit se dimensioneaz[ @n func\ie de debitul sursei de ap[ (Q surs[ = 4,13 l/s) av`nd n vedere c[ solu\ia de NaOCI con\ine cca 12 % clor activ, ]i se compune n cazul n spe\[ din urm[toarele elemente: - o pomp[ dozatoare cu membran[ cu un debit variabil de 0 - 4 l/h avnd o frecven\[ de maxim 120 cicluri/min ]i cu o putere a motorului de 50 W. - pompa se livreaz[ cu toate accesoriile necesare: - rezervor de polietilen[ de 100 l. - furtun + lance pentru dozare, - furtun + filtru pentru aspira\ie. - kit nivel min-max pentru rezervorul de 100 l. Instala\ia func\ioneaz[ automat, debitul pompei dozatoare fiind reglat prin semnalul primit de la un debitmetru mecanic cu impulsuri Dn = 50 mm montat pe conducta "de la foraj" ntr-un c[min debitmetru. Instala\ii de ventila\ie n scopul evacu[rii degaj[rilor posibile de clor gazos, de la instala\iile tehnologice, @n @nc[perea de laborator ]i dozare cu hipoclorit, s-au prev[zut instala\ii de ventila\ie natural[ ]i instala\ii de avarie. Deoarece clorul este un gaz mai greu dect aerul, @n cazul instala\iei de ventila\ie natural[, se prev[d grile de ventila\ie emailate cu dimensiunile de 200 x 250 mm, montate @n zid[rie la 10 cmdeasupra pardoselii, prin care se face evacuarea amestecului clor-aer. n cazul ventila\iei de avarie, evacuarea aerului se va face prin intermediul unor ventilatoare de evacuare, montate la + 0,24 m de la nivelul pardoselii. n acest caz introducerea aerului se va face prin grile de ventila\ie montate pe pere\i opu]i evacu[rii. nainte de intrarea @n sta\ie, personalul de exploatare va trebui s[ pun[ @n func\iune instala\ia de ventila\ie, care se va ac\iona de la comutatoarele montate la intrare. n afar[ de m[surile tehnice ]i de protec\ia muncii pe care trebuie s[ le cunoasc[ personalul de exploatare, acesta va fi dotat cu mijloace individuale de protec\ia muncii, prev[zute @n proiect, Instala\iile sanitare constau din: - chiuvete dreptunghiulare - sifoane de pardoseal[ Robinetul chiuvetei din camera instala\iei de clorare va fi cu dublu serviciu, pentru ata]area unui furtun cu par[ de du] pentru stropitul pardoselii ]i interven\ie @n caz de avarie a instala\iei de clor. Re\eaua de canalizare interioar[ se va realiza din tuburi u]oare din P.V.C. #nc[lzirea statiei de potabilizare se ralizeaza cu dou[ radiatore electrice de 2,00 kw, fiecare Sta\ia de hidrofor are rolul mentinerii sub presiune a sistemului de conducte. Sta\ia de hidrofor este o constructie monobloc tip container care se va monta pe o platform[ din beton. Sta\ia de hidrofor se livraza complet echipata cu un grup de trei pompe: doua (una activ[ ]i una de rezerv[)cu debitul de 32 mc/h si presiunea de 34mCA, pentru distribuirea apei menajere la consummator si o pomp[ de incendiu cu debitul de 36 mc/h si presiunea de 41 mCA, un recipient de hidrofor cu membranea elastica. Pompele fiind prevazute cu convertizor de frecventa prin care se obtine variatia turatiei realizandu-se o presiune constanta si un debit variabil in acest fel s-a redus capacitatea recipientului de hidrofor. #nc[lzirea statiei de hidrofor se ralizeaza cu dou[ radiatore electrice de 2,0 kw, fiecare. Rezervorul de @nmagazinarea apei 150 mc n vederea asigur[rii rezervei intangibile de incendiu de 54 mc (conform P 66/2001) ]i a unui volum de compensare orar[ de 55,30 mc, s-a prev[zut un rezervor de nmagazinare cu capacitatea de 150mc. n ultimul timp n zon[ nu au mai fost executate rezervoare din beton armat, dintr- o serie de motive ca : - for\[ de munc[ necalificat[ corespunz[tor pentru lucr[ri care necesit[ o aten\ie deosebit[ n privin\a realiz[rii etan][rii acestor obiective. - organizare neadecvat[ ]i ma]ini ]i utilaje corespunz[toare pentru betoane ]i vibrarea acestora, lucr[rile de investi\ii fiind n genere departe de Craiova, - manoper[ scump[, lucru cu procese umede (betoane, mortare), materiale de etan]are scump[. - apari\ia de solu\ii alternative pentru confec\ionarea de rezervoare poliesteri arma\i cu fibr[ de sticl[, o\el inox, o\el galvanizat, etc. care se confec\ioneaz[ uzinat, ]i deci sub un control atent al fumizorului. - posibilitatea livr[rii acestora @mpreun[ cu toate accesoriile ]i arm[turile necesare, totul la un pre\ de cost comparabil sau uneori mai mic dect realizarea unor rezervoare de beton armat. Din aceste motive, pentru lucrarea de fa\[, a fost aleas[ solu\ia unui rezervor metalic cilindric, av`nd un volumul efectiv de ap[ V ap[ = 150 mc. Rezervorul complet @mpreun[ cu accesoriile ]i arm[turile necesare, sunt livrate de c[tre furnizor ]i se compune din:- corpul rezervorului format din pl[ci de o\el galvanizat 2500 x 1250 mm sau jum[t[\i ]i sferturi cu care se formeaz[ virole cilindrice care se monteaz[ cu cricuri hidraulice. Acoperirea anticoroziv[ a pl[cilor este prin zincare la cald cu minim 600 g/mp. de zinc, conform normelor n vigoare, grosimea pl[cilor fiind @ntre 2 8 mm func\ie de calculul de rezisten\[ static[ ]i dinamic[ a rezervorului. - izolarea termic[ este aplicat[ @n interiorul rezervorului cu pl[ci de polistiren expandant de grosimea 50 60 mm. - etan]eitatea rezevorului este datorat[ unei pungi din EPDM sau BUTYL avizat[ sanitar pentru ap[ potabil[ ]i care a fost croit[ ini\ial de produc[tor ]i termosudat[ conform cu forma ]i dimensiunile geometrice ale rezervorului comandat ]i \innd seama de desenele de amplasare a conductelor de leg[tur[ ]i arm[turilor necesare, conform desenelor anexate @n proiect. - acoperi]ul este confec\ionat sub forma unui sandwich cu izola\ie termic[ ]i fixat pe traverse de o\el zincat. - sc[rile de acces, chepengul de pe acoperi], ]tu\urile de racordare, conductele din interiorul rezervorului, consolele de fixare, arm[turile (robine\i, sorburi, etc) sunt din o\el zincat sau o\el inox. Furnitura este livrat[ complet conform celor de mai sus @mpreun[ cu : - @nc[lzitoare imersate de 2 x 3 Kw. care reduc la zero posibilitatea @nghe\[rii apei. Rezervorul se monteaz[ pe o platforma din beton armat. Alte lucr[ri la gospod[ria de ap[ Aceste lucr[ri constau n: a) canalizarea a sta\iei de clorare ]i sta\iei de hidrofor cu evacuare apelor @n re\eaua stradal[ de canalizare. Canalizarea sta\iei de clolare ]i, sta\iei de hidrofor se va face printr-un canal Dn = 200 mm din tuburi PVC SN4. Aceast[ canalizare preia apele uzate menajere de la sta\ia de clorare ]i sta\ia de hidrofor (sifon de pardoseal[ ]i chiuvet[). b) lucr[ri de mprejmuire a gospod[riei de ap[ ]i a pu\ului forat; Gospod[ria de ap[ se va @nprejmui pe o suprafa\[ de 812 mp av`nd forma ]i dimensiunile din planul de situa\ie cu gospod[ria de ap[. #mprejmuirea @n lungime de 116 m se va face din plas[ de s`rm[ cu ochiuri fixat[ pe stlpi din beton armat. La gospod[ria de ap[ s-au prev[zut o poart[ auto de 3 m ]i o poart[ pietonal[ de 1 m. Acestea se vor confec\iona din ram[ de o\el cu @mpletitur[ de srm[ zincat[. Se vor vopsi cu vopseluri rezistente la intemperii. Terenul cuprins @n zona de protec\ie sanitar[ cu regim sever (zon[ @mprejmuit[) va fi folosit exclusiv pentru exploatarea ]i ntre\inerea surselor de ap[ @n aceste zone fiind interzise: - utilizarea @ngr[][mintelor naturale ]i depozitare de substan\e poluante; - utilizarea substan\elor fitofarmaceutice care nu se degradeaz[ ntr-un timp mai scurt de 10 zile; - irigarea cu ape uzate; - cresc[torii de animale ]i depozit[ri de gunoaie; - p[]unatul animalelor; - amplasare de orice unit[\i industriale, sociale, locuin\e, etc. care evacueaz[ ape reziduale; - traversarea zonei cu sisteme de canalizare de ap[ uzate. #n aceste zone sunt permise numai cultivarea de plante @n special plante perene f[r[ a fi folosite @ngr[][minte chimice (vezi H.G. 930/2005). c) amenajarea de drumuri ]i alei n incinta gospod[riei de ap[; #n incinta gospod[riei de ap[ @n fa\a rezervorului, sta\iei de hidrofor ]i a sta\iei de clorare se va amenaja o platform[ din pietri] n grosime de 15 cm a]ezat pe un strat de agregate naturale cufunc\ie de rezisten\[ ]i filtrant[ gros de 15 cm. Toat[ acest[ suprafa\[ se va bordura cu borduri din beton. Restul incintei este zon[ verde neamenajat[ special. d) Conductele de leg[tur[ @ntre obiectivele gospod[riei de ap[ rezolv[ urm[toarele func\iuni: - conducte de aspira\ie grup pompe menajere ]i pomp[ incendiu @ntre rezervor ]i STH; - conduct[ de o\el cu Dn 100 mm ( 114 x 7 mm ) pentru alimentarea racordului PSI amplasat ntr-un c[min pentru racord autopompe mobile de incediu; - conduct[ dc o\el cu Dn 2" pentru golirea rezervorului; - conduct[ din PEHD cu PE80 - Dn = 40 mm, ntre sta\ia de hidrofor ]i sta\ia de clorare (pentru necesit[\i uzuale). Toate conductele se vor poza sub ad`ncimea de nghe\ ]i se vor trata conform indica\iilor din caietul de sarcini. Conductele ]i piesele metalice se vor izola anticoroziv pe traseu cu protec\ie exterioar[ din band[ PVC, izola\ie nt[rit[. Re\ele de distributie se pozeaza pe trama stradala a satelor Teslui, Viisoara Mosneni si Urieni, comuna Teslui, @n afara zonei carosabile, @n spatiu verde. Dimensionarea retelei de distributie a apei s-a f[cut la debitul Qs o max = 7,0 I/s ]i s-a verificat la Qverif = 12,00 I/s. Re\elele de distributie @n lungime totala de 10.868 m, se va executa din teava de polietilena PEHD, PE.80, SRD 17.6, Pn.6, cu diametre cuprinse @ntre D = 140 63 mm, montata @n pam`nt la 1.10 m adancime pe pat de nisip, astfel : - conducta PEHD, D = 140, Pn.6, PE.80, L= 50 m; - conducta PEHD, D = 110, Pn.6, PE.80 L= 3.042 m; - conducta PEHD, D = 90, Pn.6, PE.80 L= 5.972 m; - conducta PEHD, D = 63, Pn.6, PE.80 L= 1.804 m. Retelele de distributie proiectat[ se va echipa cu 36 cismele stradale cu autodescarcare, 5 hidranti de incendiu ]i 16 camine vane de sectorizare si ramificatii @n nodurile retelei. In zona intersectarii retelei de apa cu drumul judetean betonat subtraversarea se va face prin foraj orizontal, protectia conductei de PEHD realizandu-se cu conducta de otel cu Dn = 1 ,5 Dex PEHD . In zonele intersectarii retelei de apa cu strazi neasfaltate, subtraversarea se va face prin sapatura deschisa , dar se va reface obligatoriu sistemul rutier . In toate cazurile de subtraversare, conducta de PEHD se va proteja prin introducere intr-o conducta de otel cu Dn = 1 ,5 Dex PEHD. Lucr[rile propuse \in seama de situa\ia existent[ a sistemului de alimentare cu ap[, precum ]i de topografia terenului. Alimentarea cu energie electrica a good[riei de ap[ se va sigura prin construirea unui PTA 100 KVA, amplasat @n incinta good[riei de ap[, racordat la LEA 20 KV din zon[. Postul de transformare s-a dimensionat lu`nd @n calcul ]i consumul sta\iei de epurare care se va amplasa la o distant[ de cca 1.100 m. Din tabloul de joasa tensiune al PTA, se va alimenta @n cablu toate obiectele componente ale good[riei de ap[, iluminatul de incinta, precum ]i pu\urile forate. Investitia se @ncadreaz[ @n categoria de importante normal[ "C, conform H.G. 766/97. Conform STAS 4273, lucr[rile proiectate se @ncadreaz[ @n clasa IV de importante (constructii de importaon\[ normal[). Clasa de importan\[ s-a determinat pe baza specificului folosin\ei, importan\a economic[ ]i social[, durata de func\ionare ]i @nsemn[tatea func\ional[ @ncadrul unui complex hidrotehnic astfel: - Specificul folosin\ei, importan\a economic[ si social[; alimentare cu ap[ la sat, categ. 4 -a. - Durata de func\ionare ]i @nsemn[tatea functional[; permanenta principal[. 3. Date tehnice ale invetitiei. a. Zona si amplasamentul. Forajele si gospodaria de apa propuse, se amplaseaza in satul Teslui, pe teren ce apartine domeniului public din intravilanul acestuia Retelei de distributie a apei, sunt amplasate pe trama stradala a satelor Teslui, Vii]oara Mo]neni, Urieni, comuna Teslui, pe teren ce apartine domeniului public al comunei b. Statutul juridic al terenului care urmeaz[ a fi ocupat. Statutul juridic al terenului ocupat de alimentarea cu ap[ a satelor Teslui, Vii]oara Mo]neni, Urieni, comuna Teslui, este situat @n intravilanul comunei Teslui, apartine domeniului public, administrat de Primaria Comunei Teslui. c. Sita\ia ocup[rilor definitive de teren Pentru realizarea investi\iei este necesar[ ocuparea unor suprafe\e de teren definitiv, pentru pu\urile de ap[ ]i gospod[ria de ap[, precum ]i temporar pentru , re\eaua de aduc\iune, re\elele de distribu\ie ]i racordul electric de 20 kw. Teren ocupat definitiv: - Pu\ forat nr. 2 100,00 mp - gospod[rie de ap[ 812,00 mp - c[mine de vane, golire ]i aerisire 46,00 mp - st`lpi record electric 22,00 mp --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total ocupat definitiv: 980,00 mp Teren ocupat temporar: - Retea de aduc\iune 162,00 m x 3,00 m = - Re\ea de distribu\ie 10.868,00 m x 3,00 m = - Re\ea electric[ 1.100,00 m x 3,00 m =...486,00 mp 32.604,00 mp 3.300,00 mp------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total ocupat temporar 36.390,00 mp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total teren ocupat definitiv +temporar 37.370,00 mp d. Studii de teren. d.1. Studiu topografic i liste cu repere n sistem de referin naional (conform anexa1) - Studiile topografice au ca scop realizarea unui sistem planimetric i nivelitic pentru obiectivul proiectat. - A fost @ntocmit planul topografic scara 1:1.000. - Sistemul de proiectie x, y, STEREO 1970 . - Nivelul de referinta - Marea Neagr[. - In studiu se va anexa lista cu repere topografice. d.2. Studiu geoCa sinteza a studiului geotehnic prezentam urmatoarele: Din punct de vedere morfologie traseele studiate strabat zone de dealuri si relativ plane cu usoare pante ale versantilor naturali catre platformele drumurilor, favorizante concentrarilor de ape si inmuierii terenurilor si zonelor laterale; Panta longitudinala a traseelor studiate este variabila de aproximativ 1 - 3% ; Din punct de vedere al regimulni hidrologic local traseele studiate au un regim hidrologic mediu (scurgerea apelor nu este integral asigurata) la nefavorabil (exista zone cu baltirii). Formatiunile litologiee intalnite la cartarea de suprafata cat si cu forajele geotehnice, sunt reprezentate prin urmatoarele tipuri litologiee : Sol vegetal pe primii 0,20m; Argile la argile prafoase cafenii, plastic consistente, cu compresibilitate medie umede pana la 2,2 3,4 m, cu urmatoarele caracteristici fizico-mecanice: - umiditati variabile w = 19 20 %; - indice de consistenta Ic = 0,66 0,76; - indicele porilor E = 0,68 0,72; - greutatea volumetrica aparenta y = 18.4 + 18.8 kN/mc; - compresibilitate medie M2-3 = 143 168 daN/cmp; - unghiul de frecare intema = 13 18; - coeziunea c = 18 21 kPa Argile prafoase la argile nisipoase cafeniu galbui, plastic consistente, cu cuiburi de nisip si concretiuni calcaroase, cu compresibilitate medie, umede de la 2,2 3,.4m @n jos, cu urmatoarele caracteristici fizico-mecanice: - umiditati variabile w = 20 22 %; - indice de consistenta Ic =0,57 0,70; - indicele porilor E = 0,64 0,70; - greutatea volumetrica aparenta y = 18,9 19,2 kN/mc; - compresibilitate medie M2-3 = 122 145 daN/cmp; - unghiul de frecare intema = 14 17; - coeziunea c = 20 23 kPa. Forajele geotehnice realizate nu au interceptat orizontul acvifer; - Presiunile conventionale variaza intre Pconv = 171 kPa, pentru adincimea de fundare Df = 0,8m si latimea fundatiei B= 0,6m si Pconv = 254 kPa, pentru Df = 3m si B= 2m conform tabel1; -Presiunile admisibile la stare limita de deformatie (incarcari fundamentale), variaza intre Ppl = 179 kPa pentru Df-= 0,8m si B= 0,6m (tab 2) si Ppl = 242 kPa, pentru adincimea de fundare Df = 3 m si latimea fundatiei B = 2m ; - Presiunile admisibile la starea limita de capacitate portanta (incarcari speciale) variaza de la Pcr = 268 kPa, pentru adancimea de fundare Df = 0.8m si latimea fundatiei B= 0.6m in (tab2) si Pcr = 327 kPa (tab 2); - Tasarea absoluta probabila pentru o fundatie dretptunghiulara cu latimea B = 2,0m si adancimea de fundare hf =1,5m care exercita o presiune Pn= 2,0daN/cmp, este S =1,47cm (tab 3 ); - Zona studiata se gaseste in cadrul tipului climatic I cu un indice de umiditate Im = -20-0; - Taluzele sapaturilor vor avea inclinarea minima de 1/0.5 conform normativ C 169 88, privind executarea lucrarilor de terasamente, sau vor fi sprijinite pentru adincimi mai mari de 1.5m; - Toate umpluturile se vor realiza in straturi de maxim 20cm, la o umiditate apropiataumiditatea optima de compaetare, cu compactarea fiecarui strat la un grad minim de 90%; - Avind in vedere caraeterul foarte coeziv (argile prafoase) nu se recomanda amestecul cu nisip pentru formarea patului de montaj; - Materialele locale se vor folosi pentru umpluturi la o umiditate apropiata de umidiatea optima de compactare in straturi de maxim 20 cm cu compactarea fiecarui strat ; - Paminturile necoezive se pun in opera de preferinta la suprafata rambleelor sau patului umpluturilor, obligatoriu in straturi orizontale sau cu o usoara inclinare catre lateral pe toata latimea rambleului; - Se va evita formarea unor depresiuni sau pungi din paminturi necoezive in corpul umpluturilor, in care s-arputea aduna ape de infiltratie sau meteorice si pot inmuia umpluturile favorizind tasarile si deteriorarile; Din punct de vedere al categoriei geotehnice conform normativ NP 074 - 07 amplasamentul studiat se incadreaza in categoria geotehnica I, cu un rise geotehnie redus si s-au avut in vedere: - Importanta constructiei (amenajerii) normala; - Natura terenului (terenuri medii la bune de fundare); - Nivelul apei fara epuismente; - Risc inexistent din punct de vedere al vecinatatilor; - Din punct de vedere al seismicitatii, suprafata cercetata se afla in zona D de seismicitate, are un coeficient de seismicitate Ks = 0,16, perioada de colt Tc = 1,5s are gradul 71 de seismicitate (gradul 7 cu o perioada de revenire de 50 ani) ; - Din punct de vedere eolian (actiunea vintului ) amplasamentul studiat se gaseste in zona B; - Din punct de vedere climatic, al actiunilor date de zapada, amplasamentul se gaseste in zona C; - Adancimea de inghet a zonei este conform STAS 6054 de 80cm; - Adancimea fiecventa de inghet a zonei este de 40cm; - Controlul gradului de compactare al umpluturilor se va determina conform STAS1913/13-83; - Terenurile din zona se incadreaza in categoria terenurilor categoria a II-a din punct de vedere al comportarii la sapatura mecanica si sunt mijlocii la tari din punct de vedere al comportarii la sapaturi manuale. d.2. Alte studii de specialitate necesare La studiul de fezabilitate se va anexa studiul hidrogeologic preliminar @ntocmit de SC EXPLO 06 SRL Craiova. e. Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investi\ii. Captare ap[ Frontul de captare este alc[tuit din dou[ pu\uri forate cu ad`ncimea de 80 m. Cabin[ pu\ forat Datele tehnice ale cabinei pu\urilor forate: - Ac = Acd = 6,26 mp; - Au = 4,32 mp; - Cabina se va executa subteran - Inal\imea cabinei - 2,42 m - Volumul cl[dirii - 15,14 mc Re\ea de aductiune Re\eaua de aduc\iune @n lungime de 162 m, se va executa din teava de polietilena PEHD, PE.80, SRD 17.6, Pn.6, cu diametrul de 75 mm.Sta\ie de potabilizare - Este o constructie monobloc tip container cu dimensiunile 6,00 x 2,50 x 2,50 m furnizat[ compet echipata si se monteaz[ pe o platform[ din beton. - Ac = Acd = 15,00 mp; Sta\ie de hidrofor - Este o constructie monobloc tip container cu dimensiunile 6,00 x 2,50 x 2,50 m furnizat[ compet echipata si se monteaz[ pe o platform[ din beton. - Ac = Acd = 15,00 mp - Este echipat[ cu un grup de electropompe pentru consum menajer, format din 2 electropompe (1 +1 ) cu Q =32 mc/h, H = 34 mCA, P = 7,5 kw; o electropomp[ pentru incendiu cu Q =36 mc/h, H = 41 mCA, P = 11 kw; recipient de hidrofor cu capacitatea de 500 l. Rezervor de @nmagazinarea apei #nmagazinarea apei la gospod[ria GA2 se realizeaz[ @ntr-un rezervor metallic, cilindric, cu capacitatea150mc, amplasat vertical pe o platform[ din beton. - Diametrul = 6,20 m - Inal\imea = 4,20 m - Ac = 30,16 mp; - Volumul = 120,64 mc Re\ele de distribu\ie Re\elele de distributie @n lungime totala de 10.868 m, se va executa din teava de polietilena PEHD, PE.80, SRD 17.6, Pn.6, cu diametre cuprinse @ntre D = 140 63 mm, montata @n pam`nt la 1.10 m adancime pe pat de nisip, astfel : - conducta PEHD, D = 140, Pn.6, PE.80, L= 50 m; - conducta PEHD, D = 110, Pn.6, PE.80 L= 3.042 m; - conducta PEHD, D = 90, Pn.6, PE.80 L= 5.972 m; - conducta PEHD, D = 63, Pn.6, PE.80 L= 1.804 m. La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale @n vigoare, precum si a legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale sunt @n conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru executia lucrarilor. f. Situatia existenta a utilitatilor ]i analiza de consum. f.1. Necesarul de utilit[\i pentru varianta propus[ promovarii Pentru sistemul de alimentare cu apa propus utilitatile sunt constituite din alimentarea cu energie electrica a pu\urilor forate, precum ]i a obiectelor din incinta gospodariei de apa. Din analiza bilan\ului energetic al noilor consumatori rezult[: - puterea electric[ total instalat[ Pi = 43,30 KW - puterea electric[ total[ cerut[ Pc = 31,50 K - coeficient de cerere Kc = 0,73 f.2. Solu\ii tehnice de asigurare cu utilit[\i Pe teritoriul administrativ al comunei Teslui exista retea electrica de inalta tensiune la care se vor bransa componentele sistemului de alimentare cu apa astfel : - in cadrul gospodariei de apa se va amplasa un post de transformare de 63 KVA, din care se vor alimenta cu energie eletrica cele doua electropompe submersibile din puturi, statia depotabilizare ]i statia de hidrofor. Datorita caracteristicilor constructive ale statiei de potabilizare a apei ]i sta\iei de hidrofor, tip conteiner, @ncalzirea pe perioada de iarn[ se realizeaza prin calorifere electrice. Consumul de energie electrica se prezinta astfel : Volumul annal de apa captat = 216,17 x 365 = 78.902 mc/an Captare ap[ - 2 electropompe submersibilea Q = 10 mc/h, H = 60 mCA, P = 4 kw 2 x 4 kw x (78.902 mc/an : 2 x10 mc/h ) = 31.561 kw /an Energie consumat[ la pu\urile forate 31.561 kw/an Statie de potabilizare - Electropomp[ dozateare 0,5 kw x 120 h/an = 60 kw/an - 2 ventilatoare P = 0,20 kw 2 x 0,2 kw x 3 h/zi x 365 zile/an = 438 kw/ an - 2 radiatoare @nc[lzire 2 buc x 2 kw x 10 h/zi x 180 zile/an = 7.200 kw/an - 2 becuri ebectrice 2 buc x 0,1 kw/buc x 10 h/zi x 365 zile/ an = 730 kw/an Energie consumat[ la sta\ia de potabilizare 8.428 kw/an Statie de hidrofor - 2 electropompe menajere Q = 32 mc/h, H = 34 mCA, P = 7,5 Kwh 2 x 7,5 kw x (78.902 mc/an : 2 x32 mc/h ) = 18.493 kw /an - Electropomp[ incendiu Q = 36 mc/h, H = 41 mCA, P = 11 Kwh 11 kw x 50 h/an = 550 kw /an - 2 radiatoare @nc[lzire 2 buc x 2 kw x 10 h/zi x 180 zile/an = 7.200 kw/an - 2 becuri ebectrice 2 buc x 0,1 kw/buc x 10 h/zi x 365 zile/ an = 730 kw/an Energie consumat[ la sta\ia de hidrofor 26.973 kw/an Total energie electric[ consumat[ 66.962 kw/an Pe perioada executiei pentru organizarea de ]antier a antreprenorului, se pot asigura utilitatile necesare de alimentare cu energie electrica din retelele existente @n comuna Teslui, dar numai cu avizul beneficiarului de retea. g. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului. Proiectul respecta toate reglementarile de mediu (Legea 137/1995), asigurand @n efluentul epurat conditiile impuse de NTPA 001/2002. Din analiza celor doua etape caracteristice, executie ]i exploatarea, se deprinde urmatoarele concluzii : - activitatile generatoare de impact asupra mediului sunt cele legate de executia lucrarilor ; - solul ]i apa subterana sunt afectate @n perioada de executie, iar @n perioada de exploatare numai @n situatii accidentale (cutremure, etc) ; - praful din @mpra]tierea pamantului, zgomotul ]i emisiile gazelor de ardere de la utilajele de constructie, afecteaza temporar pe perioada executiei aerul atmosferic.- pentru evitarea unui risc cu impact asupra sanatatii, se va efectua periodic analiza calitatii apei pentru verificarea limitelor admise de STAS 1342/92 ]i Legea 458/2002. - Impactul produs @n perioada de executie asupra factorilor de mediu ]i @n special cel produs asupra activitatilor umane se situeaza @n limitele admise, iar cel din perioada de exploatare este nesemnificativ, lucrarile proiectate contribuind @n cea mai mare mosur[ la @mbun[t[tirea factorilor de mediu. 4. Durata de realizare si etape principale - grajicul de realizare al investitie : Etapele principale pentru implementarea proiectului sunt: a. Etapa premerg[toare. Aceast etap cuprinde toate procedurile necesare n vederea contractrii fondurilor pentru execuia lucrrii i procedurile de selectare la nivelul regional i Dup selectarea lucrrii urmeaz: b. Etapa privind realizarea proiectului tehnic: - lansarea licita\iei pentru servicii de proiectare; - stabilirea comisiei de evaluare a licitaiei; - selectarea ofertelor de servicii de proiectare; - elaborarea raportului de evaluare; - stabilirea ctigtorului i ncheierea contractului de proiectare; - realizarea proiectului tehnic i nsuirea lui; - ntocmirea documentelor pentru licitaie de lucrri. c. Licitaia pentru execuia de lucrri: - lansarea licitaiei ; - stabilirea comisiei de evaluare a licitaiei; - selectarea ofertelor; - elaborarea raportului de evaluare; - validarea raportului de evaluare; - stabilirea ctigtorului i ncheierea contractului de execuie; - publicarea rezultatului licitaiei; - predarea amplasamentului . d. Etapa realizrii execuiei - Execuia lucrrilor va dura 9 luni conform graficului alaturate) Etapa finala - Receptia la terminarea lucraril - Receptia finala la sfrsitul perioadei de garantie COSTURILE ESTIMATE ALE INVESTITIEI 1.Valoarea total[ cu detalierea pe structura devizului general.EVALUARECAP. 2. CHELTUELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI 2.1. - Ob.8. Alimentare cu energie electric[ gospod[rie ap[ - PTA 100 KVA 1 buc x 38.000 lei/buc = 38.000 lei - LEA 20 KV 1,10 km x 150.000 lei/km = 165.000 lei - Cablu joasa tensiune 0.4 KV 0.05 km x 60.000 lei/km = 3.000 lei - Firida bran]ament 1 buc x 3.500 lei = 3.500 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 209.500 lei TVA 19% 39.805 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAP. 2 249.305 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAP. 3. CHELTUELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 3.1.- Studii de teren - Studiu hidrogeologic 3.000 lei - Studii topografice - Studii geotehnice 1.000 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 4.000 lei TVA 19% 760 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 4.760 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2.- Taxe pentru ob\inerea de avize, acorduri ]i autoriza\ii - Certificat de urbanism - Obtinere/prelungire autorizatie construire - Avize si acorduri pentru record si bransament la retele publice - Aviz sanitar - Acord de mediu - Avizul de Gospodarire a Apelor- Avizului PSI250 lei 125 lei 500 lei 600 lei500 lei- Alte avize, acorduri si autonzatii solicitate prin lege. 4.375 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 6.350 lei TVA 19% 1.207 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 7.557 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.- Proiectare si inginerie- Studiu de fezabilitate 30.000 lei - Proiect tehnic 79.300 lei - Detalii executie 42.650 lei - Verificare tehnica proiect 6.800 lei - Documentatii acorduri, avize ]i autoriza\ii 7.400 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 166.150 lei TVA 19% 31.568 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 197.719 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.4.- organizarea procedurii de achizitie publica - Cheltuieli pentru @ntocmirea documenta\iei de licita\ie 2.000 lei - Cheltuieli pentru comisiile de evaluare 6.000 lei - Cheltuieli pentru publicitate 1.000 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 9.000 lei TVA 19% 1.710 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 10.710 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.5. - consultanta - Cheltuieli pentru @ntocmirea cereri de finan\are 6.000 lei - Cheltuieli management investi\ie 10.500 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 16.500 lei TVA 19% 3.135 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 19.635 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.6. - asistenta tehnica - Asistenta tehnica proiectant 7.000 lei - Supraveghere tehnica 16.000 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 23.000 lei TVA 19% 4.370 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 27.370 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAP. 3 267.750 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAP. 4. CELTUELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA Ob. 1. CAPTARE AP{4.1.1.Construc\ii ]i instala\iiEvaluarea s-a facut conform indici rezultati de la lucrari similare la nivel de preturi conform Decret 232/ 82 si reactualizati la zi conform HG 945 /90, HG 26/1992, HG 500/1994 si a indicelui de rata a inflatiei rezultat din Buletinul Comisiei Nationale de Statistica. Construc\ii - Foraj de explorare-exploatare cu H = 80 m. 2 buc x 80 m x 900 lei/m = 144.000 lei - Construc\ii cabin[ - pu\ forat 2 buc x 27.300 lei/buc 54.600 lei - Casc[ pu\ 2 buc x 4.500 lei/buc = 9.000 lei - Imprejmuire pu\ forat 240m x 115 lei / m = 27.600 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii 235.200 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instala\ii hidraulice - Instala\ii hidraulice pu\ forat 2 buc x 19.800 lei/buc = 39.600 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total instala\ii hidraulice 39.600 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instala\ii electrice - Instala\ii electrice pu\ forat 2 buc x 15.400 lei/buc = 30.800 lei - Racord electric 0,4 KV, PT pu\ forat 150 m x 42 lei/m 6.300 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total instala\ii electrice 37.200 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii ]i instala\ii 312.000 lei TVA19% 59.280 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii ]i instala\ii 371.280 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2.1. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice - Montaj utilaje ( 10% din valoare utilaj ) 1.958 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 1.958 lei TVA 19% 372 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje 2.330 lei--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.3.1. Procurare utilaje tehnologice. - Utilaj - extindere surs[ de captare ap[- conform lista utilaj19.580 lei--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 19.580 lei TVA 19% 3.720 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total procurare utilaje tehnologice 23.300 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAPTARE AP{ 396.910 Ob. 2. RE|EA ADUC|IUNE 4.1.2. Construc\ii ]i instala\ii - Conducta din teava de polietilena de @nalta densitate PE-HD, SRD 17.6, Pn.6, D = 75 mm, inclusiv piesele de leg[tur[, s[p[turi, umpluturi, transport 162 m x 64 lei/m = 10.368 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 10.368 lei TVA 19% 1,970 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RE|EA ADUC|IUNE 12.338 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ob.3 STA|IE DE POTABILIZARE AP{4.1.3. Construc\ii -funda\ie din beton 8.900 lei TVA 19% 1.691 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii ]i instala\ii 10.591 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2.3. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice 22.320 lei TVA 19 % 4.241 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje 26.561 lei--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.3.3. Procurare utilaje tehnologice. - Utilaj - extindere surs[ de captare ap[- conform lista utilaj 223.200 lei TVA 19 % 42.408 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total procurare utilaje tehnologice. 265.608 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL STA|IE POTABILIZARE 302.760 lei---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ob. 04. STA|IE DE HIDROFOR4.1.4. Construc\ii -funda\ie din beton 8.900 lei TVA 19 % 1.691 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii ]i instala\ii 10.591 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2.4. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice 6.900 lei TVA 19 % 1.311 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaj 8.211 lei-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.3.4. Procurare utilaje tehnologice. - Utilaj - extindere surs[ de captare ap[- conform lista utilaj 69.000 lei TVA 19 % 13.110 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total procurare utilaje tehnologice. 82.110 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL STA|IE DE HIDROFOR 100.912 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ob. 05. REZERVOR DE DEPOZITARE AP{4.1.5.Construc\ii ]i instala\ii Construc\ii (funda\ie din beton rezervor) 16.200 lei Instala\ii hidraulice 10.600 lei Instala\ii electrice ( semnalizare + legare la p[m`nt ) 6,500 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 33.300 lei TVA 19% 6.327 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii ]i instala\ii 39.627 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2.5. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice 15.230 lei TVA 19% 2.894 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje ]i echipamente tehnologice 18.124 lei--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.3.5. Procurare utilaje tehnologice. - Utilaj - extindere surs[ de captare ap[- conform lista utilaj 152.300 lei TVA 19% 28.937 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total procurare utilaje tehnologice. 181.237 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL REZERVOR DEPOZITARE 238.988 lei--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ob. 06. ALTE LUCR{RI LA GOSPOD{RIA DE AP{4.1.6. Construc\ii ]i instala\ii - Conduct[ din tuburi PVC D = 200 mm, @mbtnate cu inel de cauciuc; 26 m x 155 lei/ml = - Conduct[ din tuburi PVC D = 250 mm, @mbtnate cu inel de cauciuc; 50 m x 165 lei/ml = - Racord autopompe mobile incendiu cu c[min4.030 lei8.250 lei1 buc x 5,780 lei/buc = 5.780 lei - Conduct[ de leg[tur[ @ntre construc\ii @n incinta gospod[riei, din teava de polietilena de @nalta densitate PE-HD, SRD 17.6, Pn.6, D = 75 mm, 26 m x 64 lei/m = 1.664 lei - Idem cu D = 110mm 5 m x 88 lei/m = 440 lei - Idem cu D = 140mm 38 m x 110 lei/m = 4.180 lei - #mprejmuire cu gard din panouri gard bordurate pe st`lpi metalici pentru zona de protectie sanitara 112 m x 150 lei/ml = 16.800 lei - Porti metalice 10.0 mp x 140 lei/mp = 1.400 lei - Amenajare teren prin plantare, @nsamantare cu iarba 540 mp x 15 lei/mp 8.100 lei - Amenajare acces carosabil ]i platforme din macadam 88 mp x 120 lei/mp 10.560 lei - Camine de vizitare din beton, capac si rama din fonta carosabil; 2 buc x 2.100 lei/buc 4.200 lei - Pode\ tubular 5m x 540 lei / m = 2.700 lei - Racord electric 0,4 KV, PT tablou general gospod[rie ap[ 30 m x 48 lei/m = 1.440 lei - Re\ea electric[ + iluminat exterior gospod[rie ap[ 220 m x 20 lei/m = 4.400 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 73.944 lei TVA 19% 14.049 lei TOTAL ALTE LUCRARI #N GOSPODARIA DE AP{ 87.993 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ob. 07.RE|EA DISTRIBU|IE AP{4.1.7. Construc\ii ]i instala\ii - Conducta din teava de polietilena de @nalta densitate PE-HD, SRD 17.6, Pn.6, D =140 mm, montata @n pamant, inclusiv piesele de leg[tur[, s[p[turi, umpluturi, transport 50 m x 110,00 lei / m = 5.500 lei - Idem cu Dn =110 mm 3042 m x 88,00 lei / m = 267.696 lei - Idem cu Dn = 90 mm 5.972 m x 76,00 lei / m = 453.872 lei - Idem cu Dn = 63 mm 1.804 m x 54,00 lei / m = 97.416 lei - Ci]mele stradale cu autodesc[rc[toare 36 buc x 540 lei / buc = 19.440 lei - Hidranti de incendiu supraterani Dn.80, montati pe reteaua de distributie apa. 5 buc x 3.450 lei / buc = 17.250 lei - C[mine de vane de ramificotie si sectorizare D=1,50 m, inclusiv armaturile (robinete, piese de legatura) 16 buc x 3.500 lei / buc = 56.000 lei- C[mine de golire ]i aerisire 10 buc x 2.800 lei / buc =- Subtraversare DJ. prin foraj orizontal L=10 m, cu montarea conductei de28.000 leipolietilena @n tub de protectie din teava otel 3 buc x 12 m x 800 Iei/m = 28.800 lei - Desfacere ]i refacere sistemului rutier la traversarea strazilor ]i acceselor carosabile. 80 m x 200 lei/ml = 16.000 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 989.974 lei TVA 19% 188.095 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RETEA DE DISTRIBUTIE 1.178.069 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.5. LIST{ DOT{RI Dot[ri PSI - stingator spuma C.9 2 buc x 500 lei/buc = 1.000 lei - stingator portativ CO2 2 buc x 950lei/buc = 1.900 lei - lada nisip 0.5 mc 1 buc x 600 lei/buc = 600 lei - lopeti cu coada 2 buc x 120 lei/buc = 240 lei - panou incendiu 1 buc x 1.600 lei/buc = 1.600 lei - galeti tabla zn. 2 buc x 80 lei/buc = 160 lei - topor tarnacop 1 buc x 220 lei/buc = 220 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari P.S.I. 5.720 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotari mobilier - birou 1 buc x 250 lei/buc 250 lei - dulap2 buc x 180 lei/buc 360 lei - scaune 4 buc x 80 lei/buc 320 lei - cuier 2 buc x 80 lei/buc 160 lei - trusa scule 1 buc x 500 lei/buc 500 lei - material laborator 1.000 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari mobilier 2.590 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dot[ri protec\ia muncii - casca protectie 3 buc x 50 lei/buc 150 lei - manusi protectie 3 per x 30 lei/per 90 lei - ochelari protectie 3 buc x 20 lei/buc 60 lei - masca gaze 3 buc x 300 lei/buc 900 lei - cizme cauciuc 3 buc x 80 lei/buc 240 lei - costum vatuit 3 buc x 190 lei/buc 570 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari protectia muncii 2.010 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari 10.320 lei TVA19% 1.961 lei----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DOTARI 12.281 lei-------------------------------------------------------------------------------------------------TOTA CAP. 4 2.330.251 lei-------------------------------------------------------------------------------------------------------LISTA UTILAJE CU MONTAJOb. 01. CAPTARE AP{Nr. crt.Denumire utilajNr.buc. 2. 2 2 2Cost/buc lei3. 6.950 1.980 860Cost total lei4. 13.900 3.960 1.720 19.5800. 1. D.01. CAPTARE AP{ 1.1. - Electropomp[ submersibil[ cu D =10,0 mc / h, H = 60 mCA p= 4 kw/400V /50Hz/2700 rpm, 1.2. - Apometru pentru ap[ rece cu D = 65 mm 1.3. - Semnalizator magnetic de nivel cu electrozi tip SNE 3 Total utilaje - extindere surs[ de captare ap[LISTA UTILAJE CU MONTAJOb. 03. STATIE DE POTABILIZARE AP{Nr. crt.Denumire utilajNr.buc.Cost/buc lei3. 223.200Cost total lei4. 223.200 223.2000. 1. 2. D.03. STATIE DE POTABILIZARE AP{ 3.1. Sta\ie de potabilizare tip container cu dimensiunile 1 6,00 x 2,50 x2,50 m, complet echipat[ Total utilaje - extindere capacitate de depozitare existent[LISTA UTILAJE CU MONTAJOb. 04. STATIE DE HIDROFORNr. crt.Denumire utilajNr.buc. 2. 1Cost/buc lei3. 69.000Cost total lei4. 69.0000. 1. D.04. STATIE DE HIDROFOR 4.1. Sta\ie de hidrofor tip container metallic din panouri sandwish, av`nd dimensiunile 6,00 x 2,50 x2,50 m echipat[ cu: - grup pompare format din trei electropompe, dou[ (1A+1R), pentru consum menajer cu debitul32mc/h, presiunea 34 mCA, motor P= 7,5 kw si o electropomp[ de incendiu cu debitul 36mc/h, presiunea 41 mCA, motor P= 11 kw; - vas de expansiune 500 l; - conducte de aspira\ie ]i refulare din inox, 6 vane, 3 clapete de sens, 2 manometre, 3 presostate; - panou de control ]i automatizare, cu convertizor de frecven\[. Total utilaje sta\ie de hidrofor69.000LISTA UTILAJE CU MONTAJOb. 05. REZERVOR DEPOZITARE AP{Nr. crt.Denumire utilajNr.buc.Cost/buc lei3. 152.300Cost total lei4. 152.300 152.3000. 1. 2. D.05. REZERVOR DE DEPOZITARE AP{ 5.1. - Rezervor metalic modular din o\el, cilindric, cu 1 capacitatea de 150 mc Total utilaje - extindere capacitate de depozitare existent[CAP. 5. ALTE CHELTUELI5.1.Organizare de santier5.1.1. Lucr[ri de construc\ii 1.693.294 lei x 0,015 = 5.1.2. Cheltuieli conexe organiz[rii ]antierului 1.693.294 lei x 0,005 = 25.399 lei 8.466 lei--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 33.865 lei TVA 19% 6.434 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total organizare de santier 40.299 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului5.2.1. Comision ISC 1.718.693 lei x 0,007 = 1.718.693 lei x 0,001 = 5.2.3. Casa social[ a Constructiilor 0,5% 1.718.693 lei x 0,005 = 12.031 lei 1.719 lei 8.593 lei--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 22.343 lei TVA 19% --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total comisioane taxe 22.343 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.3. Cheltuieli diverse ]i neprev[zute 2.392.694 lei x 0,04 = 95.708 lei--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 95.708 lei TVA 19% 18.185 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total diverse si neprevazute 113.893 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAP. 5. 176.535 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEVIZ GENERALPrivind cheltuielile necesare realizarii investitiei ALIMENTARE CU AP{ SATELE TESLUI VIISOARA MOSNENI SI URIENI, COMUNA TESLUI, JUD. DOLJ la cursul de 3,9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.10.2008Nr.Denumirea capitolelor ]iValoareTVAValoareCrt.subcapitolelor de cheltuieli1 2 CAPITOLUL 1 Cheltuirli pentru ob\inerea ]i amenajarea terenului 1.1. Ob\inerea terenului 1.2. Amenajarea terenului 1.3. Amenaj[ri pentru protec\ia mediului ]i aducerea la starea ini\ial[ TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2 Cheltuirli pentru asigurarea utilit[\ilor necesare obiectivului 2.1. D.08 - Alimentare cu energie electric[ 209,500 52,132 TOTAL CAPITOL 2 209,500 52,132 CAPITOLUL 3 Cheltuirli pentru proiectare ]i asisten\[ tehnic[ 3.1. Studii de teren 4,000 1,014 3.2. Taxe pentru ob\inerea de avize, 6,350 1,610 acorduri ]i autoriza\ii 3.3. Proiectare ]i inginerie 166,150 42,138 3.4. Organizarea procedurilor de achizi\ie 9,000 2,283 3.5. Consultan\[ 16,500 4.185 3.6. Asisten\[ tehnic[ 23,000 5.833 TOTAL CAPITOL 3 225,000 57,063 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investi\ia de baz[ 4.1. Construc\ii ]i instala\ii 1.437,386 364,541 4.1.1 D.01 Captare surs[ de ap[ 312,000 79,128 . 4.1.2 D.02 - Re\ea de aduc\iune 10,368 2,629 . 4.1.3 D.03 - Sta\ie de potabilizare ap[ 8,900 2,257 . 4.1.4 D.04 - Sta\ie de hidrofor 8,900 2,257 . 4.1.5 D.05 - Rezervor de depozitare ap[ 33,300 8,445 . 4.1.6 D.06 Alte lucr[ri la gospod[ria de ap[ 73.944 18,753 . 4.1.7 D.07 - Re\ele de distribu\ie 989,974 251,071 . 4.2. Montaj utilaje tehnologice 46,408 11,770 4.2.1 D.01 - Captare surs[ de ap[ 1,958 0,496 4.2.2 D.02 - Re\ea de aduc\iune . 4.2.3 D.03 - Sta\ie de potabilizare ap[ 22,320 5,661 , 4.2.4 D.04 - Sta\ie de hidrofor 6,900 1,750 . 4.2.5 D.05 - Rezervor de depozitare ap[ 15,230 3,863 . 4.2.6 D.06 - Alte lucr[ri la gospod[ria de ap[ . 4.2.7 D.07 - Re\ele de distribu\ie .( f[r[ TVA mii lei mii euro 3 4( inclusiv[ TVAmii lei 5 39,805 39,805 0,760 1,207 31,569 1,710 3,135 4,370 42,750mii lei 6mii euro 7 - - -63,227 63,227 1,207 1,916 50,144 2,716 4,980 6,941 67,905249,305 249,305 4,760 7,557 197,719 10,710 19,635 27,370 267,750273,103 1.710,489 433,804 59,280 371,280 94,162 1,970 1,691 1,691 6,327 14,049 12,338 3,129 10,591 2,686 10,591 2,686 39,627 10,050 87,993 22,316188,095 1.178,069 298,775 8,818 0,372 4,241 1,311 2,894 55,226 14,006 2,330 0,591 26,561 6,736 8,211 2,082 18,124 4,596 -4.3. 4.3.1 . 4.3.2 . 4.3.3 . 4.3.4 . 4.3.5 . 4.3.6 . 4.3.7 . 4.4.Utilaje, echipamente tehnologice ]i func\ionale cu montaj D.01 - Captare surs[ de ap[ D.02 - Re\ea de aduc\iune D.03 - Sta\ie de potabilizare ap[ D.04 - Sta\ie de hidrofor D.05 - Rezervor de depozitare ap[ D.06 - Alte lucr[ri la gospod[ria de ap[ D.07 - Re\ele de distribu\ie464,080 19,580 223,200 69,000 152,300 -117,697 4,96688,175 3,720 -552,255 140,060 23,300 5,909 265,608 67,362 82,110 20,824 181,237 45,964 - - - -56,607 17,499 38,625 -42,408 13,110 28,937 -Utilaje f[r[ montaj ]i echipamente de transport 4.5. Dot[ri 10,320 2,617 4.6. Active necorporale TOTAL CAPITOL 4 1.958,194 496,625 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1. Organizare de santier 33,865 8,589 5.1.1. Lucr[ri de construc\ii 25,399 6,442 5.1.2. Cheltuieli conexe organiz[rii ] 8,466 2,147 antierului 5.2. Comisioane, cote, taxe, costul 22,343 5,666 creditului 5.2.1. Comision ISC 0,7% 12.031 3,051 5.2.1. Comision ISC 0,1% 1.719 0,436 5.2.3. Casa social[ a Constructiilor 0,5% 8,593 2,179 5.2.4.Costul creditului 5.3. Cheltuieli diverse ]i neprev[zute 95,708 24,273 TOTAL CAPITOL 5 151,916 38,528 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehn[l[gice ]i teste ]i predare la beneficiar 6.1. Preg[tirea personalului de exploatare 2,800 0,710 6.2. Probe tehnologice ]i teste 2,400 0,609 TOTAL CAPITOL 6 5,200 1,319 TOTAL GENERAL 2.549,810 646,668 Din care C + M 1.718,693 435,8851,961 12,281 3,115 - 372,057 2.330,251 890,984 6,434 4,826 1,608 18,185 24,619 40,299 10,220 30,225 7,665 10,074 2,555 22,343 5,666 12.031 3,051 1.719 0,436 8,593 2,179 113,893 28,885 176,535 44,7720,532 3,332 0,845 0,456 2,856 0,724 0,988 6,188 1,569 480,219 3.030,029 768,458 326,552 2.045,245 518,703PROIECTANT. S.C. DAVARO IMPEX S.R.LBENEFICIAR CONSILIUL LOCAL TESLUIDEVIZ FINANCIAR NR. 3.1.- Studii de teren la cursul de 3,9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.10.2008Nr. Crt.Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 1. - Studiu hidrogeologic - Studii topografice - Studii geotehnice Total0 1. 2. 3.Valoare ( f[r[ TVA ) Mii lei Mii euro 2 3 3,000 0761 1,000 0,254 4,000 1,015TVA Mii lei 4 0,570 0,190 0,760Valoare ( inclusiv[ TVA )Mii lei5 3,570 - 1,190 0,302 4,760 1,207Mii euro 6 0,905DEVIZ FINANCIAR NR. 3.2.- Taxe pentru ob\inerea de avize, acorduri ]i autoriza\ii la cursul de 3,9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.10.2008Nr. Crt.Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 1.0 1.Valoare ( f[r[ TVA ) Mii lei Mii euro 2 3 0,250 0,125 0,600 0,500 0,500 4,375 6,350 0,063 0,032 0,152 0,127 0,127 1,110 1,611TVA Mii lei 4 0,048 0,024 0,114 0,095 0,095 0831 1,207Valoare ( inclusiv[ TVA )Mii lei 5 0,298 0,149 0,714 0,595 0,595Mii euro 6 0,075 0,038 0,181 0,151 0,151Acorduri, avize, autorizatii de func\ionare - Certificat de urbanism- Obtinere/prelungire autorizatie construire - Avize si acorduri pentru record si bransament la retele publice - Aviz sanitar - Avizul de Gospodarire a Apelor - Obtinerea avizului PSI - Acord de mediu - Alte avize, acorduri si autonzatii solicitate prin lege. Total5,206 1,320 7,557 1,916DEVIZ FINANCIAR NR. 3.3.- Proiectare si inginerie Nr. Crt.0 1. 2. 3. 4.cusul de 3,9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.10.2008 Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor Valoare TVA de cheltuieli ( f[r[ TVA ) Mii lei Mii Mii lei euro 1. 2 3 4 30,000 7,608 5,700 - Studiu de fezabilitate 79,300 20,112 15,067 - Proiect tehnic 42,650 10,817 8,104 - Detalii executie 6,800 1,724 1,292 - Verificare tehnica proiect 7,400 1,877 1,406 - Documentatii acorduri, avize ]iValoare ( inclusiv[ TVA )Mii lei 5 35,700 94,367 50,754 8,092 8,806 197,719Mii euro 6 9,054 23,933 12,872 2,052 2,233 50144autoriza\iiTotal 166,150 42,138 31,569DEVIZ FINANCIAR NR. 3.4.- organizarea procedurii de achizitie publica la cursul de 3,9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.10.2008Nr. Crt.Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 1.0 1. 2. 3.- Cheltuieli pentru @ntocmireadocumenta\iei de licita\ie - Cheltuieli pentru comisiile de evaluare - Cheltuieli pentru publicitate TotalValoare ( f[r[ TVA ) Mii lei Mii euro 2 3 2,000 0,507 6,000 1,000 9,000 1,522 0,254 2,283TVA Mii lei 4 0,380 1,140 0,190 1,710Valoare ( inclusiv[ TVA )Mii leiMii euro 5 6 2,380 0604 1,811 0,302 2,7177,140 1,190 10,710DEVIZ FINANCIAR NR. 3.5.- consultanta la cursul de 3,9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.10.2008Nr. Crt.Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 1.0 1. 2.Valoare ( f[r[ TVA ) Mii lei Mii euro 2 3 6,000 10,500 16,500 1,522 2,663 4,185TVA Mii lei 4 1,140 1,995 3,135Valoare ( inclusiv[ TVA )Mii lei 5 7,140Mii euro 6 1,811- Cheltuieli pentru @ntocmirea cereri de finan\are- Cheltuieli management investi\ie Total12,495 3,169 19,635 4,980DEVIZ FINANCIAR NR. 3.6.- asistenta tehnica -la cursul de 3,9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.10.2008Nr. Crt.Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 1.0 1. 2.- Asistenta tehnica proiectant - Supraveghere tehnicaTotalValoare ( f[r[ TVA ) Mii lei Mii euro 2 3 7,000 1,775 16,000 4,058 23,000 5,833TVA Mii lei 4 1,330 3,040 4,370Valoare ( inclusiv[ TVA )Mii leiMii euro 5 6 8,330 2,113 19,040 4,829 27,370 6,942DEVIZ PE OBIECT NR. 014.1.1 - CAPTARE AP{ la cursul de 3,9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.10.2008Nr. Crt.Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli1 2 I LUCR{RI DE CONSTRUC|II }I INSTALA|II 1.1 - Construc\ii pu\ forat . 1.2 - Instala\ii hidraulice . 1.3 - Instala\ii electrice . TOTAL I II - MONTAJ 1.4 Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice . TOTAL II III - PROCURARE 1.5 Utilaje ]i echipamente tehnologice . 1.6 Utilaje ]i echipamente de transport . 1.7 Dot[ri . TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )Valoare ( f[r[ TVA ) Mii lei Mii euro 3 4 235,200 39,600 37,200 312,000 1,958 1,958 19,580 19,580 333,538 59,650 10,043 9,435 79,128 0,496 0,496 4,966 4,966 84,590TVA Mii lei 5 44,688 7,524 7,068 59,280 0,372 0,372 3,720 3,720 63,372Valoare ( inclusiv[ TVA )Mii lei 6 279,888Mii euro 7 70,98447,124 11,951 44,268 11,227 371,280 2,330 2,330 23,300 - - 23,300 5,909 369,910 100,662 94,162 0,591 0,591 5,909DEVIZ PE OBIECT NR. 024.1.2. - RE|EA DE ADUC|IUNEla cursul de 3,9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.10.2008Nr. Crt.Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli1 2 I LUCR{RI DE CONSTRUC|II }I INSTALA|II 2.1 - Extindere re\ea aduc\iune . TOTAL I II - MONTAJ 2.2 Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice . TOTAL II III - PROCURARE 2.3 Utilaje ]i echipamente tehnologice . 2.4 Utilaje ]i echipamente de transport . 2.5 Dot[ri . TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 10,368 10,368 10,368 2,629 2,629 2,629TVA Mii lei 5 1,970 1,970 1,970Valoare ( inclusiv[ TVAMii lei 6 12,338 12,338 - - -Mii euro 7 3,129 3,129 -12,338 3,129DEVIZ PE OBIECT NR. 034.1.3. - STA|IE DE POTABILIZARE AP{ la cursul de 3,9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.10.2008Nr. Crt.Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli1 2 I LUCR{RI DE CONSTRUC|II }I INSTALA|II 3.1 - Construc\ii (funda\ie din beton ) . TOTAL I II - MONTAJ 3.2 Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice . TOTAL II III - PROCURARE 3.3 Utilaje ]i echipamente tehnologice . 3.4 Utilaje ]i echipamente de transport . 3.5 Dot[ri . TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 8,900 8,900 22,320 22,320 223,200 10.320 233,520 264,740 2,257 2,257 5,661 5,661 56,607 2,617 59,224 67,142TVA Mii lei 5 1,691 1,691 4,241 4,241 42,408 1,961 44,369 50,301Valoare ( inclusiv[ TVAMii lei 6 10,591 10,591 26,561 26,561 265,608 - -Mii euro 7 2,686 2,686 6,736 6,736 67,36212,281 3,115 277,889 70,477 315,041 79,899DEVIZ PE OBIECT NR. 044.1.4. - STA|IE DE HIDROFOR la cursul de 3,9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.10.2008Nr. Crt.Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli1 2 I LUCR{RI DE CONSTRUC|II }I INSTALA|II 4.1 - Construc\ii (funda\ie din beton ) . TOTAL I II - MONTAJ 4.2 Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice . TOTAL II III - PROCURARE 4.3 Utilaje ]i echipamente tehnologice . 4.4 Utilaje ]i echipamente de transport . 4.5 Dot[ri . TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 8,900 8,900 6,900 6,900 69,000 69,000 84,800 2,257 2,257 1,750 1,750 17,499 17,499 21,506TVA Mii lei 5 1,691 1,691 1,311 1,311 13,110 13,110 16,112Valoare ( inclusiv[ TVAMii lei 6 10,591 10,591 8,211 8,211 82,110 - - -Mii euro 7 2,686 2,686 2,082 2,082 20,82482,110 20,824 100,912 25,592DEVIZ PE OBIECT NR. 054.1.5. - REZERVOR DE DEPOZITARE AP{ la cursul de 3,9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.10.2008Nr. Crt.Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli1 2 I LUCR{RI DE CONSTRUC|II }I INSTALA|II 5.1 - Construc\ii (funda\ie din beton ) . 5.2 - Instala\ii hidraulice . 5.3 - Instala\ii electrice ( semnalizare + . legare la p[m`nt ) TOTAL IValoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 16,200 10,600 6,500 33,300 4,109 2,688 1,648 8,445TVA Mii lei 5 3,078 2,014 1,235 6,327Valoare ( inclusiv[ TVAMii lei 6 19,278Mii euro 7 4,88912,614 3,199 7,735 1,962 39,627 10,050II - MONTAJ 5.4 Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice . TOTAL II III - PROCURARE 5.5 Utilaje ]i echipamente tehnologice . 56. Utilaje ]i echipamente de transport 5.7 Dot[ri . TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )15,230 15,230 152,300 152,300 200,8303,863 3,863 38,625 38,625 50,9332,894 2,894 28,937 28,937 38,15818,124 18,124 181,237 - - -4,596 4,596 45,964181,237 45,964 238,988 60,611DEVIZ PE OBIECT NR. 064.1.6. - ALTE LUCR{RI LA GOSPOD{RIA DE AP{ la cursul de 3,9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.10.2008Nr. Crt.Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli1 2 I LUCR{RI DE CONSTRUC|II }I INSTALA|II 6.1 - Construc\ii ]i instala\ii . TOTAL I II - MONTAJ 6.2 Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice . TOTAL II III - PROCURARE 6.3 Utilaje ]i echipamente tehnologice . 6.4 Utilaje ]i echipamente de transport . 6.5 Dot[ri . TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 73.944 73.944 18,753 18,753 -TVA Mii lei 5 14,049 14,049 -Valoare ( inclusiv[ TVAMii lei 6 87,993 87,993 -Mii euro 7 22,316 22,316 -73.94418,75314,049- - 87,993 22,316DEVIZ PE OBIECT NR. 074.1.7. - RE|ELE DE DISTRIBU|IE la cursul de 3,9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.10.2008Nr. Crt.Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli1 2 I LUCR{RI DE CONSTRUC|II }I INSTALA|IIValoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4TVA Mii lei 5Valoare ( inclusiv[ TVAMii lei 6Mii euro 77.1 - Re\ea de distribu\ie ap[ . TOTAL I II - MONTAJ 7.2 Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice . TOTAL II III - PROCURARE 7.3 Utilaje ]i echipamente tehnologice . 7.4 Utilaje ]i echipamente de transport . 7.5 Dot[ri . TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )989,974 251,071 989,974 251,071-188,095 1.178,069 188,095 1.178,069 -298,775 298,775 ----- - -989,974 251,071188,095 1.178,069 298,775DEVIZ PE OBIECT NR. 082.1. - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC{ la cursul de 3,9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.10.2008Nr. Crt.Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli1 2 I LUCR{RI DE CONSTRUC|II }I INSTALA|II 8.1 - Instala\ii electrice . TOTAL I II - MONTAJ 8.2 Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice . TOTAL II III - PROCURARE 8.3 Utilaje ]i echipamente tehnologice . 8.4 Utilaje ]i echipamente de transport . 8.5 Dot[ri . TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 209,500 209,500 53,132 53,132 -TVA Mii lei 5 39,805 39,805 -Valoare ( inclusiv[ TVAMii lei 6 249,305 249,305 -Mii euro 7 63,227 63,227 -209,50053,13239,805- - 249,305 63,2275. SURSELE DE FINAN|ARE ALE INVESTI|IEI.Finan\area investi\iei se face @n conformitate cu legisla\ia @n vigoare ]i const[ din fonduri externe nerambursabile (masura 322 din Planul Na\ional de Dezvoltare Rurala 2007 - 2013), credite bancare pentru cheltuielile neeligibile.6. ESTIMARI PRIVIND FOR|A DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI1.Numarul de locuri de munc[ create @n faza de execu\ie Pe perioada execu\iei lucrarilor, @n ]antier for\a de munc[ ocupat[, va fi curins[ @ntre 10-20 muncitori, @n functie de fazele de lucru. #n aceea]i perioada pot fi create 10-15 locuri de munca noi pentru populatia din localitate. 2.Num[rul de locuri de munc[ create @n faza de operare. In faza de operare a sistem centralizat de alimentare cu apa se creeaza 4 locuri de munca.7. PRINCIPALlIINDICATORIl TEHNICO - ECONOMICI1. Valoarea total[ (INV) inclusiv TV A(preturi 06 .10.2008, 1euro = 3.9430 lei)3.030,029lei / 768,458 eurodin care:- constructiimontaj (C+M)- utilaj cu montaj 2. E]alonarea investitiei (IN V /C +M). Anul l. 3. Durata de realizare a investitiei. 4. Capacitati. - debit dimensionare Q.o.max. - retele de distribu\ie - debit pompat 5. Alti indicatori specifici : - Costuri totale de productie - Volumul mediu anual de apa tratat (Qmed an) - Costul apei tratate2.045,245 lei / 518,703 euro 552,255 lei / 140,060 euro 3.030,029 lei / 768,458 euro 12 luni 25,22 mc /h 10,868 Km98.826 lei 78.902 mc/an 1,25 lei/mc8. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU - Avizul beneficiarului de investi\ie privind necesitatea ]i oportunitatea investi\iei. - Certificatul de Urbanism - Avizul de Gospodarire a Apelor - Acordul de Mediu - Avizul Directiei de San[tate Public[ - Avizul S.C. Electrica S.A - Avizul ROMTELECOM - Avizul D.S.V.S.A. PROIECTANT. S.C. DAVARO IMPEX S.R.L BENEFICIAR CONSILIUL LOCAL TESLUIDEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ALIMENTARE CU AP{ SATELE TESLUI VIISOARA MOSNENI SI URIENI, COMUNA TESLUI, JUD. DOLJ SCENARIUL 1 la cursul de 3,7827 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 13.10.2008Nr.Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor deValoareTVAValoareCrt.cheltuieli1 2 CAPITOLUL 1 Cheltuirli pentru ob\inerea ]i amenajarea terenului 1.1. Ob\inerea terenului 1.2. Amenajarea terenului 1.3. Amenaj[ri pentru protec\ia mediului ]i aducerea la starea ini\ial[ TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2 Cheltuirli pentru asigurarea utilit[\ilor necesare obiectivului 2.1. D.08 - Alimentare cu energie electric[ 209,500 TOTAL CAPITOL 2 209,500 CAPITOLUL 3 Cheltuirli pentru proiectare ]i asisten\[ tehnic[ 3.1. Studii de teren 4,000 3.2. Taxe pentru ob\inerea de avize, acorduri ]i 6,350 autoriza\ii 3.3. Proiectare ]i inginerie 166,150 3.4. Organizarea procedurilor de achizi\ie 9,000 3.5. Consultan\[ 16,500 3.6. Asisten\[ tehnic[ 23,000 TOTAL CAPITOL 3 225,000 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investi\ia de baz[ 4.1. Construc\ii ]i instala\ii 1.437,386 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.2. 4.2.1 4.2.2. 4.2.3, 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. 4.4. D.01 Captare surs[ de ap[ D.02 - Re\ea de aduc\iune D.03 - Sta\ie de potabilizare ap[ D.04 - Sta\ie de hidrofor D.05 - Rezervor de depozitare ap[ D.06 Alte lucr[ri la gospod[ria de ap[ D.07 - Re\ele de distribu\ie Montaj utilaje tehnologice D.01 - Captare surs[ de ap[ D.02 - Re\ea de aduc\iune D.03 - Sta\ie de potabilizare ap[ D.04 - Sta\ie de hidrofor D.05 - Rezervor de depozitare ap[ D.06 - Alte lucr[ri la gospod[ria de ap[ D.07 - Re\ele de distribu\ie Utilaje, echipamente tehnologice ]i func\ionale cu montaj D.01 - Captare surs[ de ap[ D.02 - Re\ea de aduc\iune D.03 - Sta\ie de potabilizare ap[ D.