Click here to load reader

Studiraj na Sveučilištu u Rijeci! · 2020. 11. 24. · Menadžment u turizmu (smjerovi: Menadžment događaja i slobodnog vremena, Menadžment turističke destinacije) ... Njemački

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Studiraj na Sveučilištu u Rijeci! · 2020. 11. 24. · Menadžment u turizmu (smjerovi:...

Akademija primijenjenih umjetnosti
Gluma i mediji
Gluma
klasina izvedba nastave i online), Menadment, Financije i raunovodstvo, Marketing, Meunarodno poslovanje –izvedba nastave na hrv. i eng. jeziku) Diplomski studiji:
Ekonomija (smjer Ekonomija razvoja)
Poslovna ekonomija (smjerovi: Poduzetništvo –
Fakultet za menadment u turizmu i ugostiteljstvu
Preddiplomski studiji
Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
(smjerovi: Menadment u turizmu, Menadment u hotelijerstvu) – studiji u Opatiji i Zaboku
Menadment odrivog razvoja
dogaaja i slobodnog vremena, Menadment turistike destinacije)
Menadment u hotelijerstvu (smjerovi: Strateški
menadment u hotelijerstvu, Poslovni menadment u hotelijerstvu)
Odrivi razvoj turizma
Fizioterapija
Sestrinstvo - Menadment u sestrinstvu
engleskom jeziku) Preddiplomski studiji
Filozofija (dvopredmetni)
Povijest (dvopredmetni)
Filozofija(dvopredmetni)
Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Medicinski fakultet
Integrirani studiji
jeziku) Preddiplomski studiji
Logistika i menadment u pomorstvu i prometu
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Brodostrojarstvo
Diplomski studiji
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa
Elektronike i informatike tehnologije u pomorstvu
Pravni fakultet
Integrirani studij
Biotehnologija i istraivanje lijekova
na engleskom jeziku)
Fizika
Informatika
Informatika s modulom Informacijski i komunikacijski sustavi i modulom Poslovna informatika
Informatika – dvopredmetni studiji u kombinaciji s dvopredmetnim studijima Filozofskog fakulteta
Odjel za matematiku Preddiplomski studij
Matematika
Matematika i informatika
Diskretna matematika i primjene (studij na hrvatskom i studij na engleskom jeziku)
Preddiplomski studij
Diplomski studij
Sveuilište u Rijeci Preddiplomski studij
Logopedija
Politehnika