Click here to load reader

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT DALEKOVOD DV

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT DALEKOVOD DV

 • HRVATSKE CESTE d.o.o. Voninina 3, 10 000 Zagreb

  DRAVNA CESTA DC403 OD VORA KURINJE DO LUKE RIJEKA

  STUDIJA UTJECAJA NA OKOLI NE-TEHNIKI SAETAK

  Studeni 2017.god.

 • Naruitelj: HRVATSKE CESTE d.o.o. Voninina 3, 10 000 Zagreb

  Graevina:

  DRAVNA CESTA DC403 OD VORA KURINJE DO LUKE RIJEKA

  Razina obrade:

  STUDIJA UTJECAJA NA OKOLI NE-TEHNIKI SAETAK

  Voditelj studije: Mladen Grbac,dipl.ing.gra. Broj projekta: 17-001 D i r e k t o r: Rene Lustig,dipl.ing.gra.

  Rijeka, studeni 2017.god.

 • DRAVNA CESTA D403 OD VORA KURINJE DO LUKE RIJEKA

  BROJ PROJEKTA 15-035 STUDIJA UTJECAJA NA OKOLI str. 6

  SADRAJ stranica

  1. NASLOVNA STRANA 1-2 2. SADRAJ NE-TEHNIKOG SAETKA SUO 3-4

  1. OPIS ZAHVATA 5-7 2. IDEJNO RJEENJE ZAHVATA 7 3. OPIS LOKACIJE ZAHVATA I PODACI O OKOLIU 7-10

  3.1. Lokacija zahvata 3.2. Vaei dokumenti prostornog ureenja 3.3. Zatita prirode i ekoloka mrea 3.4. Opis postojeeg stanja okolia i podruja utjecaja zahvata

  Geoloke znaajke

  Hidrogeoloke i hidroloke znaajke

  Seizminost terena

  Klimatoloke i meteoroloke prilike ili imbenici

  Bioloka raznolikost

  umarstvo i lovstvo

  Kulturno povijesna batina

  Krajobrazne karakteristike

  Stanovnitvo

  Namjena, koritenje i organizacija prostora

  Kvaliteta zraka

  Buka

  Stanje vodnih tijela

  Varijanta ne initi nita

  4. OPIS UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLI , TIJEKOM PRIPREME, GRAENJA I KORITENJA ZAHVATA 10-18

  Utjecaj zahvata na sastavnice okolia Utjecaj na ekoloku mreu

  Utjecaj na zatiena podruja

  Utjecaji na prostor i prometne tokove

  Utjecaj na vode

  Klimatske promjene i utjecaji

  Utjecaj na bioloku raznolikost

  Utjecaj na umarstvo i lovstvo

  Utjecaj na kulturno povijesnu batinu

  Utjecaj na vizalnu kvalitetu krajobraza

  Utjecaj na stanovnitvo i socioloka obiljeja

  Utjecaj na namjenu, koritenje i organizaciju prostora

  Utjecaj na kakvou zraka

  Utjecaj na stanje vodnih tijela

  Rizik i opasnost od poplava na zahvat

  Utjecaj zahvata kao optereenje okolia Utjecaj na razinu buke

  Utjecaj na svjetlosno oneienje

  Otpad

 • DRAVNA CESTA D403 OD VORA KURINJE DO LUKE RIJEKA

  BROJ PROJEKTA 15-035 STUDIJA UTJECAJA NA OKOLI str. 7

  5. PRIJEDLOG MJERA ZATITE OKOLIA I PROGRAMA PRAENJA STANJA OKOLIA S PRIJEDLOGOM PLANA PROVEDBE 19-25

  5.1. PRIJEDLOG MJERA ZATITE OKOLIA Mjere zatite - sastavnice okolia Mjere zatite voda i tetnih utjecaja na vodna tijela

  Mjere zatite bioloke raznolikosti

  Mjere zatite umarstva i lovstva

  Mjere zatite kulturno - povijesne batine

  Mjere za smanjenje negativnih utjecaja na krajolok

  Mjere zatite za smanjenje negativnih utjecaja na stanovnitvo

  Mjere za smanjenje negativnih utjecaja na namjenu, koritenje i organizaciju prostora

  Mjere za smanjenje oneienja zraka

  Mjere zatite optereenje okolia Mjere zatite od buke

  Mjere zatite od svjetlosnog oneienja

  Mjere zatite gospodarenja otpadom

  Mjere za sprjeavanje i ublaavanje posljedica moguih ekolokih nesrea

  5.2. PRIJEDLOG PROGRAMA PRAENJA STANJA OKOLIA S PRIJEDLOGOM PLANA PROVEDBE 25-26 5.3. PRIJEDLOG OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA OKOLI 26

  - grafiki prilog Pregledna situacija 1:5000

  VODITELJ STUDIJE:

  MLADEN GRBAC, dipl.ing.gra.

 • DRAVNA CESTA DC403 OD VORA KURINJE DO LUKE RIJEKA

  BROJ PROJEKTA 17-001 STUDIJA UTJECAJA NA OKOLI str. 5 NETEHNIKI SAETAK

  1. OPIS ZAHVATA UVOD Studija utjecaja na okoli za zahvat dravne ceste DC403 u duljini od L = 2,977 km izrauje se u skladu sa odredbama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli (NN61/14) i Uredbe o Izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli (NN 03/17). Prema Prilogu I definiran je Popis zahvata za koje je obavezna procjena utjecaja zahvata na okoli a dravna cesta DC403 spada u toku 15. Dravne ceste, a za iju provedbu postupka je nadleno Ministarstvo. Dravna cesta DC403 temelji se na Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/16). Prema toj odluci naziv glasi: DC 403 vorite kurinje (A7) luka Rijeka zapad. SVRHA GRAENJA Planirani zahvat dravna cesta DC 403 povezuje postojei vor kurinje koji se nalazi na obilaznici Rijeke (autocesta A7) sa podrujem Luka Rijeka zapad i sa centom grada Rijeke (Zvonimirova ulica). Cesta DC 403, zajedno sa prethodno izgraenom DC 404, dio su rijekog cestovnog prometnog vora, i ini okosnicu povezivanja glavne longitudinalne autocestovne veze (A7) na potezu Rupa - Matulji kurinje Orehovica Draga Sv. Kuzam sa glavnim dijelovima rijekog lukog bazena (zapad I istok), i centrom grada. Luka Rijeka je luka od osobitog (meunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, i kategorizirana je kao glavna luka (Core Port") Transeuropske prometne mree (TEN-T). Na podruju bazena Rijeka zapad u tijeku je izgradnja novog kontejnerskog terminala Zagrebaka obala, ime e se znatno poveati postojei kapaciteti luke Rijeka. Osnovni preduvjet za funkcioniranje novog terminala je dravna prometnica DC 403, i bez ove prometnice cijeli razvojni projekt razvitka Luke Rijeka zapad nije mogue kvalitetno i funkcionalno realizirati. Planirana prometnica pored funkcije povezivanja zapadnog dijela luke Rijeka sa rijekom obilaznicom, ima ulogu povezivanja centra grada Rijeke sa obilaznicom prema zapadu, i ona e biti zapadni ulaz/izlaz iz centra grada. DC403, kao poprena veza, skrauje dosadanja putovanja ljudi i roba sa rijeke zaobilaznice do postojeih lukih i gospodarskih objekata u zoni luka zapad te direktnije povezuje i usmjerava terete na osnovnu dravnu infrastrukturnu mreu, dok povezivanjem na gradske prometnice odnosno gradsku cestovnu mreu, skrauje duine putovanja i omoguuje kvalitetnije i funkcionalnije povezivanje gradskih cjelina.Na taj nain rasteretiti e se postojee gradske prometnice u smislu prometa osobnih i teretnih vozila. Potvrda njene temeljne funkcije, a samim time i svrhe graenja ostvariti e se kroz gospodarski razvoj, rastereenje postojeih gradskih prometnica koje gravitiraju unutar promatranog prostora te zaokruiti nivo kvalitetnog prometnog povezivanja cestovne infrastrukture to sagledavajui ini iri prostor omoguuje vei kvalitetni pomak u ukupnoj mrei infrastrukture. PROSTORNO-PROMETNA ULOGA DC403 - Cestovno vorite rijekog podruja prikuplja prometne tokove zapadne, srednje i istone Europe te ih usmjerava u podruja june i sjeverne Hrvatske, prema gradu Rijeci i lukom bazenu kvarnerskog podruja. Rijeko cestovno vorite definirano je cestovnim pravcima:

  Jadranski cestovni pravac -apsorbira i usmjerava promet iz smjera Italije i Slovenije preko Rupe na rijeku zaobilaznicu i dalje preko Kriia za utu Lokvui (Autocesta A7).

  Transverzalni pravac- protee se od Rijeke, tonije od vora Orehovica na rijekoj zaobilaznici prema Zagrebu i dalje Budimpeti i Beu, odnosno destinacijama srednje i istone Europe (Autocesta A6).

  Vezne i spojne ceste (u koje se ubraja i DC403), preko vorita na zaobilaznici povezuje promet sa gradskih zona, lukog prostora, industrijskih zona i zona slobodne trgovine.

  Cestovno vorite Rijeka objedinjuje sve glavne gradske, prigradske, industrijske i luke prostore u jedinstvenu cjelinu tako da se sa spojnom cestom za Luku Rijeka postie puna povezanost tog dijela grada. Sredinji dio cestovog vorita Rijeke je dio Jadranskog cestovnog pravca, poznatiji kao rijeka zaobilaznica koja je realizirana u punom profilu . Realizacijom dravne ceste DC403 omoguuje se sinergija pomorskog i cestovnog prometa i omoguuje daljnji razvojni koncept luke Rijeka. Novi planirani razvoj rijeke luke baziran je na teretima koje je potebno morskim putem dovesti, prekrcati te eljeznikim ili cestovnim prometnim pravcima distribuirati u Hrvatski i Europski prostor. Dravna cesta DC403 korak je u toj realizacji jer se preko nje i rijeke zaobilaznice roba usmjerava na tri osnovna autocestovna pravca, i to:

  Juni jadranski smjer Jadransko jonski

  Sjeverni smjer - srednja i istona Europa

  Zapadni smjer srednja i zapadna Europa

 • DRAVNA CESTA DC403 OD VORA KURINJE DO LUKE RIJEKA

  BROJ PROJEKTA 17-001 STUDIJA UTJECAJA NA OKOLI str. 6 NETEHNIKI SAETAK

  Prometno gospodarski aspekti - Poloaj Primorsko goranske upanije u smislu znaajnih europskih prometnih koridora definiran je s jedne strane Jadransko podunavskim pravcem, a s druge ini poveznicu sa Padsko alpskim prostorom. U jezgri ovih glavnih koridora nalazi se rijeki prometni vor kao prirodni prolaz izmeu tih dviju gospodarskih cjelina. Nakon zaokruenja svih elemenata rijekog prometnog vora moe se jasno rei da su svi osnovni prometno gospodarski aspekti zadovoljeni, a to se prije svega odnosi na:

  Omoguena perspektiva breg razvoja rijekog metropolitanskog podruja

  Osiguran prometni pristup i ulaz u najvei Hrvatski luki sustav (luke Rijeka, Suak, Bakar, Omialj i Brica)

  Olakana disperzija i decentralizacija gospodarskih djelatnosti upanije

  Stvoreni uvjeti za napredak ostalih prometnih sustava (eljeznice, morski transport, zrani transport). OPIS ZAHVATA Trasa je obraena po dionicama RASKRIJE U VORU KURINJE I TRASA OD VORA KURINJE DO SJEVERNOG PORTALA TUNELA Planirano kruno raskrije predvieno je kao jednotrano raskrije s tri privoza. Na svakom od privoza omoguen je direktan prolaz izvan krunog toka za desne skretae. Trasa od raskrija sa vorom kurinje do portala planiranog tunela Podmurvice, duine L= 593,

Search related