of 14 /14
TUZLANSKI KANTON Općina Srebrenik Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave u vanrednim situacijama koje su posljedica djelovanja prirodnih i drugih nesreća“ STUDIJA IZUĈAVANJA SLUĈAJA Srebrenik, februar 2014. godine

STUDIJA IZUĈAVANJA SLUĈAJA - srebrenik.ba izucavanja slucaja.pdf · TUZLANSKI KANTON Općina Srebrenik „ Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave u vanrednim situacijama koje

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of STUDIJA IZUĈAVANJA SLUĈAJA - srebrenik.ba izucavanja slucaja.pdf · TUZLANSKI KANTON Općina...

Page 1: STUDIJA IZUĈAVANJA SLUĈAJA - srebrenik.ba izucavanja slucaja.pdf · TUZLANSKI KANTON Općina Srebrenik „ Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave u vanrednim situacijama koje

TUZLANSKI KANTON Općina Srebrenik

„ Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave

u vanrednim situacijama

koje su posljedica djelovanja prirodnih i drugih nesreća“

STUDIJA IZUĈAVANJA SLUĈAJA

Srebrenik, februar – 2014. godine

Page 2: STUDIJA IZUĈAVANJA SLUĈAJA - srebrenik.ba izucavanja slucaja.pdf · TUZLANSKI KANTON Općina Srebrenik „ Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave u vanrednim situacijama koje

O OPĆINI SREBRENIK

Srebrenik se prvi put u pismenim tragovima spominje u Povelji bosanskog bana

Stjepana Kotromanića, 1333.godine, koji je jedno kraće vrijeme stolovao u ovom gradu i u

kojem je napisao Povelju Dubrovĉanima. Ovom Poveljom ustupio im je Rat, Ston i Prevlaku

(Pelješac), te ostrva oko Rata. Nije poznato kada je izgraĊen ovaj, kako to historiĉar

Kreševljaković kaţe „ najtvrĊi grad u Bosni“. Općina Srebrenik se nalazi u Tuzlanskom kantonu Federacije Bosne i Hercegovine,

odnosno u sjeveroistoĉnom dijelu Bosne i Hercegovine. Površina općine Srebrenik iznosi

ukupno 247.935.351m2 od ĉega neplodnog zemljišta 16.009.437 m

2, dok ukupna površina

plodnog zemljišta iznosi 231.925.914 m2.1 To je 0,48 % teritorije BiH, odnosno 0.9 %

Federacije BiH, ili 8,88 % Tuzlanskog kantona.

Podruĉje općine Srebrenik se nalazi na prelazu izmeĊu dva velika geotektonska sklopa:

dinarida i panonske nizine. Najveći dio prostora pripada breţuljkasto brdovitom pojasu, u

visinskom intervalu izmeĊu 300 – 500 metara nadmorske visine (m.n.v.) gdje preovladavaju

bjelogoriĉna šuma.Hipsometrijski posmatrano, u strukturi Bosne i Hercegovine, podruĉje

općine je relativno nisko. Prosjeĉna nadmorska visina iznosi 450 m.

Općina Srebrenik je 2004. godine dobila certifikat ISO 9000:2001, kao prva općina na

Tuzlanskom kantonu i meĊu deset u Bosni i Hercegovini, koji je kroz proces godišnje

opservacije potvrĊen i zadrţan do danas. I naredne aktivnosti, zacrtane u planovima razvoja

Općine Srebrenik, ukljuĉuju stalno unapreĊenje odnosa, stvaranje nove vrijednosti, zaštitu

interesa i zadovoljavanje potreba graĊana, te razvoj lokalne zajdenice, što, dakako,

pretpostavlja i povećavanje broja zaposlenih.

Općina Srebrenik je prepoznala znaĉaj organizacije Civilne zaštite za razvoj lokalne

zajednice i nastoji ostvariti puno partnerstvo sa pravnim licima i nevladinim organizacijama

koje su veome bitne u sistemu razvoja zaštite i spašavanja a time i Civilne zaštite općine

Srebrenik.

1 Podaci o površini općine se razlikuju. U statistiĉkim godišnjacima od 1985.godine, registrovana je

površinaopćine 249 km2, a u statistiĉkom godišnjaku 1986.godine i 1991.godine površina je 248 km2.

Page 3: STUDIJA IZUĈAVANJA SLUĈAJA - srebrenik.ba izucavanja slucaja.pdf · TUZLANSKI KANTON Općina Srebrenik „ Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave u vanrednim situacijama koje

I - IZLOŢENOST PODRUĈJA OPĆINE SREBRENIK

PRIRODNIM I DRUGIM NESREĆAMA

1 - Prirodne nepogode

Podruĉje općine Srebrenik je posebno osjetljivo na sljedeće prirodne i druge nesreće

koje mogu u velikoj mjeri ugroziti ţivot i zdravlje stanovništva kao i priĉiniti velike

materijalne štete:

1. Zemljotresi – veći zemljotresi zabiljeţeni 1968.godine jaĉine 6,3 stepeni merkalijeve

skale i 1972.godine od 6,4 stepena merkalijeve skale.

2. Odronjavanje i klizanje tla - Na podruĉju općine Srebrenik do sada je registrovano

ukupno 156 klizišta; malih i srednjih klizišta (od 100m2 do 10.000m

2) razliĉitih

karakteristika.

3. Poplave – Posljednje Velike poplave zabiljeţene 2001.,2003.,2005. i 2010.godine

4. Snijeţne padavine - Snijeţni pokrivaĉ u sjevernom dijelu Općine traje do 60 dana, a u

pojasu sa brdsko planinskim podruĉjima i do 90 dana. Decembar, januar i februar su

godišnji mjeseci kada se sruĉe najveće koliĉine snijega, posebno u naseljena mjesta

koja gravitiraju planini Majevici na sjeveru Općine i naseljena mjesta razmještenih na

padinama Ratiša na juţnom dijelu Općine.

5. Gräd/led - Štete najviše trpe seoska naselja u brdsko planinskom podruĉju Općine

gdje je i koncentrisana sadnja voćarskih kultura. Posebno je to izraţeno u proljeće i

ljeto kada su poljoprivredne kulture u zavisnosti od vrste već u stanju zrenja ili branja.

6. Suša - Suša na podruĉju Općine, prema dosadašnjim iskustvima traje 30 – 45 dana,

raĉunajući od momenta proglašenja stanja prirodne nepogode.

7. vjetar – Olujni vjetar se javlje najĉešće u proljeće i ljeto kada udari dostiţu i preko

100 km/h te priĉinjavaju štetu na stambenim i pomoćnim objektima a zabiljeţene su i

pojave obaranja stabala.

8. epidemije i epizootije - Potencijalna opasnost od pojave Q – groznice i Bruceloze na

podruĉju općine Srebrenik latentno postoji, imajuću u vidu nekontinuiranu provedbu

dijagnostiĉkih procedura, tvrdokornost uzroĉnika, mnogobrojne puteve širenja

(kontaminirano zemljište, vazduh, termiĉki neobraĊeno mlijeko i mlijeĉni proizvodi),

kretanje i promet ţivotinja u Općini i šire.

2 - Tehniĉko-tehnološke nesreće koje mogu ugroziti zdravlje i ţivot većeg broja

ljudi i prouzrokovati velike materijalne štete

Podruĉje općine Srebrenik eventualno mogu pogoditi tehniĉko-tehnološke nesreće

manjih i srednjih razmjera, u tehnološkom procesu i prometu posebno kroz rad/djelovanje

preduzeća koja u svom radu koriste toksiĉne i agresivne hemijske i biološke agense, zapaljive,

eksplozivne i druge opasne materije. U svim preduzećima gdje se u tehnološkom procesu

koriste navedene materije su objekti i rezervoari za skladištenje propisno izgraĊeni i

obezbijeĊeni, te imaju potrebne dozvole i u dobrom su stanju.

Radnici uposleni na manipulaciji su struĉno osposobljeni za rad sa navedenim

materijama, te pod stalnim nadzorima od strane inspektora koji prate ove oblasti. Preduzeća

ne posjeduju ureĊaj za monitoring koji bi svakodnevno pratio intenzitet zagaĊenja okoliša.

I pored znaĉajnih preduzimanja Zakonom propisanih mjera zaštite, postoje

potencijalne opasnosti od nastanka i širenja poţara kao i eksplozija jaĉeg intenziteta, kako

zapaljivih teĉnosti i gasova tako i eksplozivnih materija.

Page 4: STUDIJA IZUĈAVANJA SLUĈAJA - srebrenik.ba izucavanja slucaja.pdf · TUZLANSKI KANTON Općina Srebrenik „ Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave u vanrednim situacijama koje

Eventualne havarije pri transportu ţeljezniĉkim i drumskim saobraćajem kroz

teritoriju Općine velikih koliĉina zapaljivih, eksplozivnih i toksiĉnih materija koje se koriste u

tehnološkom procesu pokrenutih industrijskih giganata u Tuzli i Lukavcu, mogu uveliko

ugroziti zdravlja većeg broja ljudi, kao i priĉiniti velike materijalne štete.

Zaštita od poţara na podruĉju Općine će se urediti na osnovu posebne Procjene i Plana

zaštite od poţara, a u skladu sa Zakonom o zaštiti od poţara Tuzlanskog kantona (''Sl.novine

Tuzlanskog kantona'' broj: 9/01).

3 - Ostale nesreće koje moţe prouzrokovatu ĉovjek svojim aktivnostima

Vrlo frekventan saobraćaj koji se odvija magistralnim putem Ţupanja – Opuzen nešto

manje prugom Brĉko – Banovići, koji jednim svojim dijelom prolaze kroz teritoriju općine

Srebrenik, ĉijim saobraćajnicama se transportuju velike koliĉine opasnih, otrovnih, zapaljivih

i eksplozivnih materija, mogu predstavljati potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi i velike

štete na materijanim dobrima duţ prostora kojeg obuhvataju.

Opasnosti po zdravlje ljudi i velike materijalne štete, prije svega, mogu nastati nasilnim

istakanjem tereta iz teretnih vozila i ţeljeznĉkih vagona u prilikama prouzrokovanim

iskakanjem iz kolovoza, zbog eventualnih saobraćajnih nesreća, koje se mogu dogoditi pri

transportu, posebno gdje se saobraćajnice proteţu neposredno uz korito rijeke Tinje, iz ĉijih

kapaciteta se uglavnom stanovništvo grada snabdijeva pitkom vodom.

TakoĊer, pri eventualnoj havariji u transportu kroz gušće naseljena mjesta materijama

eksplozivne i zapaljive sadrţine, moglo bi doći do ugroţavanja ljudskih ţivota i znatnog

oštećenja stambenog i poslovnog fonda stanovništva Općine. To se odnosi prije svega na

naseljena mjesta Tinja, D. Potok i Srebrenik, gdje je koncentrisan najveći broj stambenog

fonda, a samim tim i stanovništva sa najrazvijenijom infrastrukturom.

Općina Srebrenik je sve do 2008.godine imala razvijen sistem zaštite i spašavanja koji je

imao i svoje slabosti. Te slabosti su se ogledale u sljedećem:

- Nepostojanje organiziranih struktura Civilne zaštite: samo Dobrovoljno Vatrogasno

Društvo sa svojom Dobrovoljnom vatrogasnom jedinicom, Sluţbu Hitne Medicinske

Pomoći,Crveni Kriţ/polumjesec, Policija

- Nepostojanje planova zaštite i spašavanja i legislative kako na nivou općine tako i na

višim nivoima vlasti.

- Poţari na višespratnicama, industrijskim objektima koji su se javljali gašeni su sa

velikim zakašnjenjem kako u prijemu dojave tako i u izlasku snaga za gašenje poţara

ali i u drugim nesrećama

Ukoliko uzmemo u obzir da je za izlazak vatrogasaca do mjesta intervencije u

prosjeku bilo potrebno oko 1 ĉas od dojave dolazimo do zakljuĉka da se to direkto

odraţavalo i na veliĉinu posljedica.

U cilju ispunjavanja svoje zakonske obaveze na ureĊenju sistema Civilne zaštite

prilagoĊenog potrebama i mogućnostima ali i zakljuĉcima iz Procjene ugroţensoti od

prirodnih i drugih nesreća općine Srebrenik, ne dovodeći u pitanje sigurnost graĊana

općina srebrenik je preduzela odluĉne korake na ureĊenju ovog, za opstanak društva,

veoma znaĉajnog segmenta sigurnosti.

Općinska sluţba civilne zaštite je pripremila a Općinsko vijeće odnosno Općinski

naĉelnik, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima su u smislu organizacije i pripreme na

odgovor prirodne ili druge nesreće, donijeli sljedeće planske dokumente:

Page 5: STUDIJA IZUĈAVANJA SLUĈAJA - srebrenik.ba izucavanja slucaja.pdf · TUZLANSKI KANTON Općina Srebrenik „ Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave u vanrednim situacijama koje

• Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja Općine Srebrenik

(„Sluţbeni glasnik Općine Srebrenik”, broj: 06/05,09/09 i 02/11)

• Odluku o organizovanju i funkcionisanju zaštite od poţara i vatrogastva („Sluţbeni

glasnik Općine Srebrenik”, broj: 9/12)

• Odluka o utvrĊivanju liĉnih i materijalnih formacija štabova, povjerenika i jedinica

civilne zaštite („Sluţbeni glasnik Općine Srebrenik”, broj: 11/07)

• Odluka o organizovanju sluţbi zaštite i spašavanja Općine Srebrenik („Sluţbeni

glasnik Općine Srebrenik”, broj: 1/08)

Time su stvorene pravne pretpostavke za organiziranje Sluţbi zaštite i spašavanja i to:

- Sluţba za zaštitu od poţara;

- Sluţba za medicinsku pomoć;

- Sluţba za zaštitu ţivotinja i namirnica ţivotinjskog porijekla;

- Sluţba za spašavanje iz ruševina;

- Gorska sluţba spašavanja;

- Sluţba za ĉistoću i asanaciju terena;

- Sluţba za vodosnabdijevanje;

- Sluţba za snabdijevanje.

Ove operativne snage koje su organizirane u pravnim licima i udruţenjima graĊana ĉija je

redovna djelatnost zaštita i spašavanje u pojedinim oblastima stvorile su jednu egzaktnu i

pouzdanu snagu s kojima moţe rukovoditi Općinski štab civilne zaštite u zakonom utvrĊenim

situacijama. Opremanje ovih sluţbi se vrši kontinuirano u skladu sa finansijskim

mogućnostima.

Općinski štab civilne zaštite nije nikada gubio svoj kontinuitet postojanja a njegova

struktura je zavisila od aktuelnih zakonskih rješenja. Danas Općinski štab civilne zaštite ima

11 ( jedanaest ) pripadnika od ĉega je:

Page 6: STUDIJA IZUĈAVANJA SLUĈAJA - srebrenik.ba izucavanja slucaja.pdf · TUZLANSKI KANTON Općina Srebrenik „ Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave u vanrednim situacijama koje

- Komandant/zapovjednik štaba;

- Naĉelnik štaba,

- Ĉlanovi štaba ( svako zaduţen za odreĊene mjere zaštite i spašavanja )

Organizirana je i Općinska komisija za utvrĊivanje i procjenu šteta od prirodnih i drugih

nesreća koja broji pet ĉlanova. Komisija svoj rad zasniva na Metodologiji za utvrĊivanje i

procjenu šteta te Pravilniku o kriterijima, uslovima i prioritetima za dodjelu pomoći za

saniranje šteta od prirodnih i drugih nesreća.

Općina Srebrenik svake godine izdvaja u budţetu oko 8.000,oo KM za pruţanje pomoći

u saniranju posljedica od prirodnih i drugih nesreĉa, najĉešće od poţara. Kada se radi o

velikim nesrećama, kada je zahvaćen veći broj graĊana i veća materijalna dobra, iz budţeta se

izdvajaju i veća sredstva, kao što je to bilo 2010. godine kada je iz budţeta općine izdvojeno

140.000,oo KM za otklanjanje posljedica poplava.

II – PLANSKA DOKUMENTA IZ OBLASTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Nakon što je Općinsko vijeće usvojilo Procjenu ugroţenosti od prirodnih i drugih nesreća,

kao temeljni dokument za izradu Planske dokumentacije doneseni su i:

• Plan zaštite i spašavanja od poplave

• Plan zaštite i spašavanja od klizanja i slijeganja zemljišta

• Plan zaštite i spašavanja od epidemija i epizootija

• Plan zaštite i spašavanja od snijega i snijeţnih nanosa

• Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa

• Plan zaštite od poţara

Program razvoja zaštite i spašavanja općine Srebrenik za period 2011.-2016.godina je

usvojen od strane Općinskog vijeća.

Planska dokumenta se redovno aţuriraju a iskustva steĉena tokom spasilaĉkih akcija se

poslije izvršenih analiza u iste ugraĊuju s ciljem unapreĊenja sistema zaštite i spašavanja.

Za vršenje upravnih i struĉnih poslova iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadleţnosti općine

organizirana je sluţba za civilnu zaštitu prema shemi iz naredne slike:

Page 7: STUDIJA IZUĈAVANJA SLUĈAJA - srebrenik.ba izucavanja slucaja.pdf · TUZLANSKI KANTON Općina Srebrenik „ Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave u vanrednim situacijama koje

Sluţba za civilnu zaštitu je organizirana u dva odsjeka. Odsjek za zaštitu od poţara i

vatrogastvo je većim dijelom upućen na operativne pripreme za brze intervencije u odgovoru

na prirodne i druge nesreće dok se jednim manjim dijelom svojih kapaciteta bavi zaštitom od

poţara.

Odsjek za civilnu zaštitu je organiziran za vršenje svih poslova iz oblasti civilne

zaštite koji su dati u nadleţnost Sluţbi. Oslanjajući se na sopstvene personalne kapacitete,

svjesni svoje odgovornosti za stanje sistema civilne zaštite, ovaj odsjek ĉini maksimalne

napore da osigura kvalitetan i efikasan spasilaĉki odgovor organiziranim strukturama civilne

zaštite u situacijama kada nastupi ili zaprijeti svojim nastankom prirodna ili druga nesreća. U

praksi nailazimo na brojne probleme koje, iako u sluţbi nema diplomiranog pravnika,

uspješno rješavamo uz maksimalne napore svih zaposlenih.

III - PRIPREME ZA FUNKCIONISANJE SISTEMA

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2013.g.

Duboko svjesni svoje odgovornosti za stanje sistema zaštite i spašavanja na podruĉju

općine Srebrenik a posebno Civilne zaštite, ostvarujući kontinuiranu suradnju sa drugim

općinskim sluţbama, Sluţba za civilnu zaštitu redovno informiše Općinskog naĉelnika i

općinsko vijeće o stanju sistema zaštite i spašavanja i predlaţe potrebne mjere za njegovo

unapreĊenje.

Planiranje, organiziranje, opremanje, popuna, obuka i vjeţbe su veoma vaţan segment

sistema Civilne zaštite s ciljem njenog osposobljavanja za kvalitetan spasilaĉki odgovor.

Iskustvo je pokazalo da je općina Srebrenik dobro procijenila hazarde na svom podruĉju i

dimenzionirala potrebne snage i sredstva za suprotstavljanje udaru prirodne ili druge nesreće.

Za uspješno funkcioniranje jedinice lokalne samouprave u odgovoru na prirodne i druge

nesreće potrebno je obezbijediti niz predpostavku. Neke od tih predpostavki smo naveli u

predhodnom dijelu a pored njih svakako je potrebno posebnu paţnju posvetiti opremanju,

obuĉavanju i uvjeţbavanju tih snaga.

Page 8: STUDIJA IZUĈAVANJA SLUĈAJA - srebrenik.ba izucavanja slucaja.pdf · TUZLANSKI KANTON Općina Srebrenik „ Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave u vanrednim situacijama koje

Iz tih razloga, veoma veliku paţnju smo posvetili obuĉavanju i uvjeţbavanju organiziranih

snaga kako bi smo kroz uvjeţbavanja utvrdili kritiĉne taĉke i pravovremeno pronašli

odgovore i rješenja na iste.

U nastavku ćemo dati pregled jednog dijela aktivnosti koje je sluţba za civilnu zaštitu

provela tokom 2013.godine zajedno sa organiziranim snagama civilne zaštite te nevladinim

organizacijama.

- Sluţba je 13.02.2013. godine, organizirala i provela zajedniĉki sastanak sa predstavnicima

općina Gradaĉac i Srebrenik na kojem su bili prisutni predstavnici:

• policijskih stanica,

• zdravstvenih ustanova,

• vatrogasnih jedinica

• sluţbi civilnih zaštita Srebrenika i Gradaĉca,

Cilj sastanka je bio otklanjanje problema u meĊusobnoj saradnji i koordinaciji prilikom

pruţanja pomoći u spašavanju unesrećenih u saobraćajnim nesrećama i gašenju poţara na

prostoru Gradaĉca – smanjenje vremena reakcije na susjednoj općini kroz pojednostavljivanje

procedura pozivanja. Sastanak je rezultirao odreĊenim zakljuĉcima koji će u narednom

periodu da poboljšaju vrijeme reakcije na saobraćajne nesreće kako vatrogasnih sluţbi tako i

Sluţbi hitne medicinske pomoći.

- Poĉetkom aprila 2013.godine pruţena je aktivna struĉna i materijalna podrška Policijskoj

stanici Srebrenik pri izvoĊenju vjeţbe „Mjesec globalne sigurnosti” koja je pripremljena i

odrţana u centru grada. U vjeţbi su uĉestvovale snage i sredstava Profesionalne vatrogasne

jedinice, sluţbe hitne medicinske pomoći, Crvenog kriţa i Policije. Veoma je vaţno

napomenuti da su sve vjeţbe, pa tako i ova, imale veoma jaku i zapaţenu medijsku kampanju

te da su izvedene u najgušće naseljenom dijelu grada u vrijeme pazarnog dana kako bi što

veći broj graĊana mogao da „uţivo“ posmatra vjeţbe.

- Organiziran je i odrţan sastanak sa privrednicima općine Srebrenik sa ciljem njihovog

upoznavanja sa kapacitetima i mogućnostima Profesionalne vatrogasne jedinice. Privrednici

su posjetili prostorije gdje boravi PVJ, upoznali se sa sredstvima i opremom koju koristi PVJ.

Tokom posjete privrednici su se upoznali sa realnim mogućnostima profesionalne vatrogasne

jedinice te modalitetima buduće saradnje, prije svega na polju razvijanja prevencije. Sastanak

je od strane udruţenja privrednika općine Srebrenik ocijenjen kao veoma uspješan

Page 9: STUDIJA IZUĈAVANJA SLUĈAJA - srebrenik.ba izucavanja slucaja.pdf · TUZLANSKI KANTON Općina Srebrenik „ Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave u vanrednim situacijama koje

- Sluţba za civilnu zaštitu u kontinuitetu praktikuje obilaske pravnih lica, posebno onih

koja imaju izraţeno poţarno opterećenje. Ove posjete su doprinijele većoj svijesti vlasnika

pravnih subjekata o potrebi provoĊenja kvalitetne zaštite od poţara. Tokom posjeta ukazano

je na odreĊene nedostatke koji su otklanjani ali i davane preporuke za unapreĊenje postojećeg

stanja zaštiteod poţara.

- Ulaganje u preventivnu zaštitu je daleko najisplativiji oblik razvijanja otpornosti

društva na udare prirodnih i drugih nesreća. Ulaganje u djecu, kao najranjiviju kategoriju

stanovništva, s aspekta razvijanja svijesti o preventivi od malih nogu je investicija koja će

dugoroĉno dati svoje rezultate. Iz tih razloga, tokom godine smo obišli sve obrazovne

ustanove, razgovarali s djecom i prezentirali svoju opremu: kako opremu koju koriste

vatrogasci tako i drugu spasilaĉku opremu. NajmlaĊi uzrast iz obliţnjih škola redovno obilazi

profesionalnu vatrogasnu jedinicu u njenom sjedištu.

- organiziran je, pripremljen i odrţan seminar za direktore i sekretare obrazovnih

ustanova na podruĉju Općine Srebrenik na temu: „Zaštitu i spašavanje u obrazovnim

ustanovama”, gdje su obraĊene cjeline:

- percepcija rizika i sigurnosti u obrazovanju,

- sistemska pripremljenost obrazovanja za nesreću,

- pripreme za vanredne situacije,

Page 10: STUDIJA IZUĈAVANJA SLUĈAJA - srebrenik.ba izucavanja slucaja.pdf · TUZLANSKI KANTON Općina Srebrenik „ Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave u vanrednim situacijama koje

- hitne situacije i planovi evakuacije u obrazovanju.

Nakon provedenog jednodnevnog seminara svim polaznicima su uruĉeni certifikati.

- Profesionalno vatrogastvo nemoţe svoje zadatke izvršavati u punom kapacitetu bez

razvijenog dobrovoljnog vatrogastva. Zahvaljujući veoma dobroj saradnji profesionalnih i

dobrovoljnih vatrogasaca, izdvajanju finansijskih sredstava iz budţeta općine za rad

Dobrovoljnog vatrogasnog društva,organizirana je i popunjena dobrovoljna vatrogasna

jedinica koja je sastavni dio svih vjeţbi. Sluţba za civilnu zaštitu ĉini sve kako bi osgurala

nesmetan razvoj dobrovoljnog vatrogastva u okviru kojeg se posebno njeguje vatrogasni

podmladak.

- U mjesecu maju i oktobru, kao i svake godine orgniziraju se razni sadrţaji u cilju

obiljeţavanja ovih mjeseci u znaku zaštite od poţara. Intenzivniji obilasci pravnih subjekata,

dijeljenje edukacijskih letaka, medijska kampanja, odrţavanje manjih pokaznih vjeţbi su neki

od sadrţaja koje izvodimo uz maksimalnu podršku graĊana.

- Operativni centar civilne zaštite predstavlja nervni sistem rukovoĊenja i

komandovanja u toku trajanja prirodnih i drugih nesreća preko kojeg se prikupljaju, obraĊuju

i distribuiraju informacije te prenose odluke i naredbe Općinskog štaba civilne zaštite. Ono

što smo zapazili tokom proteklih nekoliko godina je dualizam koji se javlja u radu

Operativnog centra civilne zaštite s jedne strane i dispeĉerskog centra vatrogastva s druge

strane. Uspjeli smo objediniti ova dva informaciona sistema u jedan, obezbijediti neprekidno

funkcioniranje Operativnog centra civilne zaštite objedinjavajući i poslove vatrogastva u

Page 11: STUDIJA IZUĈAVANJA SLUĈAJA - srebrenik.ba izucavanja slucaja.pdf · TUZLANSKI KANTON Općina Srebrenik „ Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave u vanrednim situacijama koje

okviru istog dok su na pomenute poslove rasporeĊeni dispeĉeri deţurni operativni iz

profesionalne vatrogasne jedinice. Ovakav naĉin organiziranja je, stvarajući sinergiju,

obezbijedio neprekidan protok informacija za sve faktore zaštite i spašavanja uz korištenje

jedinstvene informatiĉke i komunikacione opreme.

- Kontinuirano tokom cijele godine putem sredstava masovnog komuniciranja: radija,

TV, internet i dr. emituju se i prikazuju:

- upozorenja,

- saopćenja,

- upute i

- sliĉni sadrţaji sa ciljem educiranja i upoznavanja graĊana o opasnostima kao i

jaĉanju prevencije.

- Općina je razvila i aktivno podrţava volonterski staţ u organima i organizacijama koje

imaju veliki znaĉaj za zaštitu i spašavanje kao što su:

- Vatrogasno društvo,

- Klub spasilaca „Gradina”,

- Crveni kriţ i dr.

Ova podrška se sastoji prije svega u tome što se za njihov rad i opremanje izdvajaju

znaĉajna sredstva iz budţeta općine.

- U Januaru mjesecu 2013. godine, Sluţba civilne zaštite je na lokalitetu planine Vlašić,

planirala, organizirala i obezbijedila struĉnu pomoć te provela obuku za skijanje ĉlanovima

Gorske sluţbe spašavanja i obuke spašavanja unesrećenih na skijaškim stazama sa upotrebom

aki ĉamca.

- U Aprilu mjesecu 2013. godine Sluţbe civilne zaštite je preko GSS, a u sklopu

saradnje sa viskoškolskim obrazovnim ustanovama, na lokalitetu Stari grad „Gradina”

Srebrenik organizirala i izvela obuku studentima III i IV godine fakulteta za fiziĉku kulturu i

sport Univerziteta u Tuzli u tehnikama penjanja, spuštanja i upotrebi specijalne opreme za

alpinizam.

Page 12: STUDIJA IZUĈAVANJA SLUĈAJA - srebrenik.ba izucavanja slucaja.pdf · TUZLANSKI KANTON Općina Srebrenik „ Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave u vanrednim situacijama koje

- 01. Juna 2013. godine ekipa GSS Srebrenik je, uz logistiĉku podršku Sluţbe civilne

zaštite i u koordinaciji sa klubom Visokogoraca iz Sarajeva upućena na ekspediciju osvajanja

vrha Maglića, sa osnovnim ciljem da se u ekstremnim uslovima pokaţe sposobnost ĉlanova

GSS odnosno primijene tehnike penjanja koje su izvoĊene na poligonu za obuku. Nakon

osvajanja vrha Maglića u ekstremnim uslovima GSS Srebrenik moţe odgovoriti svim

mogućim zahtjevima spašavanja na nepristupaĉnim terenima u zimskim uslovima.

- U Julu mjesecu 2013. godine Sluţba civilne zaštite je pripremila, organizirala i na

lokalitetu jezera Orion-Ormanica izvela obuku „Spašavanje na vodi i pod vodom” za

pripadnike GSS.

- U Julu mjesecu 2013. godine Sluţba civilne zaštite je pripremila,organizirala i na rijeci

Krivaji izvela obuku GSS u upravljanju ĉamcima na brzim i divljim vodama u svrhu jaĉanja

sposobnosti za „Spašavanje na vodi i pod vodom”.

- U Augustu mjesecu 2013. godine Sluţba civilne zaštite je pripremila, organizirala i na

rijeci Tara izvela obuku GSS u upravljanju ĉamcima na brzim i divljim vodama u svrhu

jaĉanja sposobnosti za „Spašavanje na vodi i pod vodom” u saradnji sa Klubom “Wolf” iz

Foĉe.

- Sluţba civilne zaštite je pripremila, organizirala i na lokalitetu jezera Vidara u

Gradaĉcu izvela obuku profesionalne vatrogasne jedinice „Spašavanje na vodi i pod vodom”

uz upotrebu ĉamca sa veslima i vanbrodskim motorom u svrhu jaĉanja sposobnosti na

spašavanju unesrećenih tokom poplava.

- Organizirano je obiljeţavanje 1. Marta - meĊunarodnog dana civilne zaštite. Na

sveĉanosti su urućena priznanja i nagrade pojedincima i kolektivima. To je dugogodišnja

praksa Sluţbe za civilnu zaštitu u obiljeţavanju ovog vaţnog datuma s ciljem motiviranja

graĊana, posebno mladih za ukljuĉivanje u sistem civilne zaštite na volonterskoj osnovi.

Smatramo veoma vaţnim, od strateškog znaĉaja za sistem civilne zaštite i zaštite i

spašavanja u cjelini afirmirati na pravi naĉin volonterizam. To je jedna enigma koja traţi

multidisciplinaran i sveobuhvatan pristup svih faktora planiranja, upravljanja i

rukovoĊenja.

Page 13: STUDIJA IZUĈAVANJA SLUĈAJA - srebrenik.ba izucavanja slucaja.pdf · TUZLANSKI KANTON Općina Srebrenik „ Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave u vanrednim situacijama koje

IV - REZULTATI - DOBRA PRAKSA:

- donošenje svih akata uz uĉešće javnosti ( javne rasprave po naseljima ili sluţbene stranice

općine;

- povećan broj mladih koji se volonterski angaţiraju u spasilaĉkim sluţbama pri GSS (67

volontera), Vatrogasnom društvu (86 volontera), Crvenom kriţu (27 volontera);

- Skraćeno je kvalitativno vrijeme izlaska na intervenciju spasilaĉkih sluţbi ( sa 1 sata na 7

minuta ) zbog ĉega je smanjen broj povrijeĊenih i poginulih a za 65 % smanjene štete od

prirodnih i drugih nesreća;

- Provedenim aktivnostima: vjeţbama, saopćenjima, radio emisijama uţivo, telefonskim

kontaktima, obilascima terena, lecima, izloţbama, seminarima itd. podigli smo svjest javnosti

o znaĉaju preduzimanja preventivnih mjera – smanjili broj nesreće (poţara);

- Nabavkom nove opreme i tehnike, obukama i vjeţbama postigli smo veći kvalitet

intervencije;

- Spajanjem OCCZ i DCPVJ u jedan centar dobijeno je na kvalitetu i efikasnosti odgovora te

ostvarene uštede u broju radnika;

- Sva vaţnija dokumenta su objavljena i dostupna javnosti;

- FB stranica „Operativni centar civilne zaštite općine Srebrenik“ svakodnevno je servisirana

od operatera sa svjeţim informacijama. Ovaj veoma jeftini naĉin brzog prenosa informacija je

naišao na veliko interesovanje graĊana o ĉemu svjedoĉi broj svakodnevnih posjeta ovoj

stranici.

Sve ankete i rasprave koje se vrše na više naĉina: fb grupama, sluţbena općinska

stranica, tokom javnih rasprava itd. ukazuju na povećanje zadovoljstva graĊana

pokazanim i pruţaju podršku daljem radu ( ĉesto i donacijama u opremi ).

Posebno smo ponosni na ostvarenu saradnju sa:

- GSS Vinkovci – Republika Hrvatska,

- DUZS Republike Hrvatske - podruĉni ured Vukovar,

- Civilnom zaštitom i vatrogascima iz Brĉko Districta,

- Civilnom zaštitom općine Kakanj,

- Vatrogasnom jedinicom Derventa, Jelah , Lukavac, Graĉanica i Tuzla,

- Spasilaĉkim klubom “Wolf” Foĉa,

- Hercegovaĉkom gorskom sluţbom spašavanja Mostar,

- Jedinicom za podršku MUP-a TK,

- Sluţbama civilnih zaštita TK-a ,

- Klubom spasavalaca “2000” i Klubom visokogoraca Sarajevo, GSS Travnik itd.

- Nevladinim organizacijama od znaĉaja za zaštitu i spašavanje općine Srebrenik

Page 14: STUDIJA IZUĈAVANJA SLUĈAJA - srebrenik.ba izucavanja slucaja.pdf · TUZLANSKI KANTON Općina Srebrenik „ Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave u vanrednim situacijama koje

23. Juna 2013. godine na lokalitetu Starog grada „Gradina” Srebrenik odrţana je

zdruţena taktiĉko-pokazana vjeţba „Snaga odgovora 2013”. Po obimu sadrţaja i broju

uĉesnika, zasigurno je jedna od najkomplikovanijih vjeţbi u BiH. U ovoj kompleksnoj

vjeţbi i na veoma nepristupaĉnoj lokaciju uĉestvovali su: GSS, Klub spasilaca

„Gradina”, Klub terenaca 4x4, PVJ, Vatrogasno društvo, Policijska stanica, Hitna

medicinska sluţba,Crveni kriţ, Civilna zaštita – ukupno 68 uĉesnika.

VIDEO PRIKAZ ZDRUŢENOG ODGOVORA MOŢETE POGLEDATI NA LINKU:

http://www.youtube.com/watch?v=VeHjUORcAco

BEACON KOORDINATOR

Bajro Imširović

Tel. 035-647-140; 369-170.

Ul. TO-92 b.b. Srebrenik