of 16 /16
Studij učenja na daljinu Distance Learning. Studiranje sopstvenim tempom. Studiranje uz posao.

Studij učenja na daljinu - efsa.unsa.ba · Učenje na daljinu omogućava stalno učenje putem inter- neta, gdje se studenti profesionalno usavršavaju, vlastitim tempom, na mjestu

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Studij učenja na daljinu - efsa.unsa.ba · Učenje na daljinu omogućava stalno učenje putem...

 • Studij uenja na daljinu

  Distance Learning. Studiranje sopstvenim tempom. Studiranje uz posao.

 • Sadr

  aj

  Dist

  ance

  Lea

  rnin

  g vs

  trad

  i-cio

  naln

  o u

  enje

  5

  Vrst

  e st

  udija

  6

  Pred

  nost

  i stu

  dira

  nja

  na d

  aljin

  u

  8

  ta

  je s

  ve p

  otre

  bno

  15

  Plan

  odv

  ijanj

  a na

  stav

  e

  10

  Nas

  tavn

  i mat

  erija

  li

  13

  Prov

  jera

  zna

  nja

  i kom

  unik

  cija

  14

  Dist

  ance

  Lea

  rnin

  g

  4

  Uredila: Amra Rizvi, dipl. oec

  Dizajn & grafiko ureenje www.poetapista.com | Poeta Pista

  Fotografije na str. 3 i 12 Mehmed Akamija

  Ekon

  omsk

  i fak

  ulte

  t /

  Trad

  icija

  inov

  acije

  u n

  asta

  vi

  3

 • Ekonomski fakultet u Sarajevu je sa svojom tradicijom, meu-

  narodnom orijentacijom, zalaganjem nastavnog kadra i jasnom

  vizijom menadmenta, postao lider u oblasti obrazovanja i nau-

  no-istraivakog rada na podruju ekonomskih i poslovnih nauka

  u Bosni i Hercegovini.

  Osnovan je 1952. godine i u prvu generaciju upisano je 105 re-

  dovnih i 129 vanrednih studenata, dok danas Fakultet obrazuje

  vie od 7.000 studenata na svim studijima i odsjecima.

  Cjelokupni period od osnivanja Fakulteta karakterizira intenzivan

  razvoj usmjeren na poveanje kvaliteta nastave i obrazovnog

  procesa, kao i njegovo osavremenjivanje.

  Ekonomski fakultet

  2002. Distance Lear-ning se koristi kao podrka kla-sinoj nastavi, ime su svi na-stavni materijali dostupni putem Interneta.

  2000. Layola University Chicago i EFSA upisuju nekoliko generacija stu-denata iz BiH koji putem Interneta zavravaju speci-jalizirane kurseve iz kompjuterskih nauka

  2006.Pokrenut novi program studiranja koji je omoguio svim zaposlenim osobama, ali i svim studentima ko-jima odgovara fleksibilan nain stu-diranja studiranje putem Interne-ta uenje na daljinu. Sistem korsti kombinovani model klasine edu-kacije u uionici i distance learning edukacije putem Interneta.

  2010.Nastavni materijali unapreeni u vidu audio snimaka, interaktivnih i mulitmedijalnih materijala. Upi-sano XX studenata! (Inforamciju o broju u ti poslati sutra).

  Jedna od sala za video konferencije

  1999.Ekonomski fakultet u Sarajevu je u Cen-tru za menadment i informacione teh-nologije imao prvi interaktivni distance learning program

  Distance Learning Studij

  3

 • Distance learning prua stu-

  dentima koji nemaju vremena

  da prate nastavu u uionici

  savladavanje gradiva uz mo-

  gunost uenja u vremenu

  kada njima najvie odgovara.

  Ovaj oblik obrazovnog procesa

  se, u posljednjih dvadesetak

  godina zahvaljujui prije svega

  brzom razvoju informacionih

  tehnologija, raunara i raunar-

  skih mrea, pridruio, ili je skoro

  u potpunosti zamijenio ranije

  poznate metode obrazovanja.

  Ogroman znaaj u ekspanziji

  ovog oblika obrazovanja ima

  internet, kao globalna raunar-

  ska mrea koja je rijeila kako

  pitanje brzog i relativno jeftinog

  povezivanja veoma udaljenih

  uesnika, tako i prevazilaenje

  tehnikih, jezikih i drugih bari-

  jera u obrazovnom procesu.

  Sve vei broj studenata u svije-

  tu znaajan dio svojih studijskih

  obaveza obavlja kod kue ili

  na poslu, koristei sadraje s

  Interneta koji su upravo za njih

  pripremljeni i oblikovani tako

  da ih vode kroz proces uenja i sa-

  vladavanja nastavnog gradiva. Na

  Ekonomskom fakultetu u Sarajevu

  je 2002. godine poeo ovakav vid

  uenja, gdje su studenti preko web

  sistema dobijali dodatne materijale

  od strane profesora. Pored toga,

  ovaj sistem sluio je profesorima

  i drugim studentima za dobijanje

  dodatnih objanjenja, razmjenu

  informacija i rad na zajednikim

  zadacima.

  U kolskoj 2006/2007. godini

  pokrenut je DL sistem rada koji u

  potpunosti korespondira sa tradici-

  onalnom (in-class) nastavom. Studij

  tradicionalne nastave i DL nastave

  za studente dodiplomskog studija

  smatraju se jednako kvalitetnim i

  imaju istu vrijednost, kako u daljnjem

  kolovanju, tako i na tritu rada.

  Distance learning

  Ekonomski fakultet

  Sarajevo

  4

 • Distance learning

  Tradicionalno uenje

  Nezavisnost od mjesta odravanja nastave

  Nezavisnost vremena odravanja nastave

  Mogunost samoorganizovanja vremena za uenje

  Diskusije sa drugim studentima 24/7

  Konsultacije sa nastavnikom iz udobnosti vae kue

  Tehnika podrka

  Tutorijali

  Tekstovi za itanje

  Multimedijalni materijali

  Lista dodatnih resursa za uenje

  Neogranieno ponavljanje gradiva

  Kvizovi i drugi materijali za provjeru znanja iz svakog predmeta

  Projekti i seminarski radovi

  Lokacija za uenje na internetu

  Trenutna dostupnost rezultata

  Rjenik pojmova i baza esto postavljanih pitanja

  Diploma o zavrenom kolovanju

  Distance learning vs. tradicionalno uenje

  Brojne su prednosti onli-ne edukacije. Da biste jasnije uoili razlike izmeu distan-ce learninga i tradicionalnog naina uenja, lake odabrali onaj koji Vam prua vie i ko-jim postiete bolje rezultate, uradili smo za Vas uporedni prikaz.

  Distance learning, kao novi vid uenja, prua studentima koji nemaju vremena da sjede u uionici i na taj nain prate svakodnevna predavanja, da savladaju gradivo uz mogunost uenja u vremenu kada njima najvie odgovara.

  Distance Learning Studij

  5

 • menadm

  ent

  poslo

  vni

  menadm

  ent

  ekon

  omija

  a) Ekonomija / EconomicsStudij Ekonomije ima za cilj da obrazuje stru-

  njake za razliite aspekte bavljenja ekonom-

  skom naukom u podrujima koja izlaze iz

  domena klasinih poslovnih funkcija, odnosno

  preduzea kao poslovnog sistema. Ovdje se

  prije svega radi o poslovima kao to su: empi-

  rijska ekonomska istraivanja, mikro i makro-

  ekonomske analize, mikro i makro-ekonomsko

  modeliranje, predvianje ekonomskih tokova,

  uloga drave u sferi ekonomije, poslovi Central-

  ne banke, osiguravajuih kompanija, penzionih

  fondova, savjetodavne uloge pri zakonodova-

  nim i izvrnim tijelima vlasti i sl. Pored klasinih

  ekonomskih znanja, ovi studenti se kroz kvanti-

  tativne predmete (Matematika za ekonomiste,

  Statistika u ekonomiji i menadmentu, Matemat-

  ske metode za ekonomiste, Ekonomska analiza)

  i odgovarajue softvere obrazuju za koritenje

  analitikih metoda i tehnika u makroekonom-

  skoj analizi i modeliranju. Nakon zajednikih

  predmeta, obaveznih predmeta odsjeka,

  student ima priliku da bira jedan od sljedeih

  smjerova: Globalna ekonomija, Ekonomska

  analiza, Ekonomija javnog sektora, Ekonomija

  Evrope, Makroekonomski menadment, Ma-

  krofinansijski menadment.

  Studij zavrava diplomskim radom, a u zavisno-

  sti od zakonskog rjeenja, odnosno rjeenja na

  nivou Univerziteta u Sarajevu, koristit e se zva-

  nje BSc (Bachelor of Science) ili BA (Bachelor of

  Arts). Nakon zavrenog studija student se moe

  odmah upisati na magistarski ili MBA studij.

  Ukoliko upiete Distance Learning studij, kao i klasini studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, dobijate status redovnog studenta, a po zavretku kolovanja zvanje BSc (Bachelor of Science), a ovisno o vaim preferencijama moete upisati studij Ekonomije i menadmenta ili studij Poslovnog menadmenta.

  Trogodinji - fakultetski ili akademski studij sa dva odsjeka

  Ekonomski fakultet

  Sarajevo

  6

 • b) Menadment / ManagementOvaj program je namijenjen onima koji

  ele kombinirati analitika znanja eko-

  nomije i biznisa sa praktinim znanjima

  i vjetinama menadmenta. Polaznici

  ovog studija treba da budu ne samo

  budui menaderi ve i tzv. poslovni

  analitiari sa odlinim poznavanjem

  logike odvijanja poslovnih procesa.

  Program prua osnovna znanja iz

  ekonomije, biznisa i menadmenta, a

  zatim osigurava menaderska znanja i

  alate u pojedinim podrujima kao to

  su: marketing menadment, finansijski

  menadment, menadment ljudskih

  resursa, strateki menadment, ope-

  racijski menadment, informacijski

  menadment itd.

  Na ovom studiju predvieni su slijede-

  i smjerovi: Marketing menadment,

  Menadment i organizacija, Meuna-

  rodni biznis, Menadment i informacij-

  ski sistemi, Finansijski menadment i

  Raunovodstvo i revizija.

  Studij zavrava diplomskim radom, a u

  zavisnosti od zakonskog rjeenja, od-

  nosno rjeenja na nivou Univerziteta u

  Sarajevu, koristit e se zvanje BSc (Ba-

  chelor of Science) ili BA (Bachelor of

  Arts). Nakon zavrenog studija student

  se moe odmah upisati na magistarski

  ili MBA studij.

  Poslovni menadmentOvaj studij ima za cilj da profilira budue

  ekonomiste koji e raditi u tipinim poslovnim

  funkcijama savremenog poslovanja kao to

  su: marketing, komercijala, raunovodstvo,

  poslovne finansije, ljudski resursi, poslovna

  informatika i sl. Za razliku od prethodno nave-

  denog studija Menadmenta, ovaj studij ima

  za cilj da studentima prui osnovna ekonom-

  ska i poslovna znanja u obavljanju klasinih

  poslovnih funkcija.

  Ovi kadrovi, nakon sticanja odreenog isku-

  stva u struci i uz dodatnu naobrazbu iz

  podruja analitikih metoda, mogu nastaviti

  MBA/MSc studij koji ih profilira u menadere

  razliitih specijalnosti.

  Na ovom studiju predvieni su slijedei smje-

  rovi: Bankarstvo i osiguranje, Menadment,

  Marketing, Razvoj poslovnih informacijskih

  sistema, Raunovodstvo i revizija i Turizam.

  Studij zavrava diplomskim projektom, a u

  zavisnosti od zakonskog rjeenja, odnosno rje-

  enja na nivou Univerziteta u Sarajevu, koristit

  e se zvanje BSc (Bachelor of Science) ili BA

  (Bachelor of Arts). Nakon ovog studija stu-

  dent moe upisati MBA ili magistarski studij uz

  uslov da ima 2 godine radnog iskustva (prije ili

  poslije studija) i da prije upisa poloi razliku iz

  predmeta: Matematika za ekonomiste, Statisti-

  ka u ekonomiji i menadmentu i Matematske

  metode u ekonomiji.

  Trogodinji studij

  Distance Learning Studij

  7

 • Uenje na daljinu omoguava stalno uenje putem inter-

  neta, gdje se studenti profesionalno usavravaju, vlastitim

  tempom, na mjestu i u vremenu koje sami odaberu. Studenti

  prolaze kroz materijal za uenje onom brzinom i onoliko

  puta koliko ele.

  Obrazovne institucije u BiH i regionu tek poinju koristiti

  internet u svrhu predavanja i prenoenja informacija kako u

  sklopu klasine nastave, tako i u kontekstu nekih oblika ue-

  nja na daljinu. Dok se u BiH poinje sa integracijom savre-

  menog naina uenja- uenja putem interneta u klasinom

  obrazovanju, Ekonomski fakultet u Sarajevu ima dugogodi-

  nju tradiciju u ovakvom nainu organizovanja nastave.

  Prednosti ovakvog naina

  studiranja su

  Plan, program i zvanje u skladu sa bolonjskim principima studij putem distance lear-ning programa je usklaen sa pravima i pravi-lima Bolonjske deklaracije

  Mjesto uenja moe se oda-brati i prilago-diti potrebama uenja uz rad ili odabranim sti-lom ivota (ui se na poslu ili od kue, iz ho-tela ukoliko ste na slubenom putu), te primi-jeniti naue-no u kontekstu svog radnog okruenja

  Smanjenje trokova smje-taja i transpor-ta (obzirom da student vei dio svojih oba-veza obavlja kod kue ili na poslu)

  Odabiranje svog naina uenja aktiv-no ili pasivno uenje, razliite vrste interak-cije: klasini pisani materi-jal uz voenje vlastitih biljeki, interaktivne si-mulacije, dis-kusija sa osta-lim studentima (e-mail, forum, chat).

  Istovremeno stalni kontakt sa informaci-onim i komu-nikacionim tehnolokim okruenjem doprinosi ra-zvoju kreativ-nih sposobnosti i savladava-nju specifinih praktinih vje-tina potreb-nim za budui razvoj karijere (brzog tipka-nja, istraiva-nja interneta i samostalnog rada i online socijalizacije i komunikacije)

  Konciznost izabranog ma-terijala i stan-dardizovane procedure kori-tenja tekstova, audio zapisa i multimedijalnih sadraja. On-line materijali se mogu mo-dernizirati, te studenti mogu odmah uoiti promjene

  Studenti mogu koristi-ti internet da bi pristupi-li najnovijim i relevantnim nastavnim ma-terijalima, te komunicirati sa strunjacima iz podruja koje prouavaju, a kada su nastav-ni materijali do-stupni na inter-netu, predava studente lake upuuje na in-formacije, uzi-majui u obzir njihove potrebe

  Povezivanje i upoznavanje sa studentima iz drugih grado-va i regiona, te stvaranje do-brih poslovnih mrea.

  Uenjem na daljinu je omo-guen jo je-dan nain sti-canja znanja i kompetencija neophodnih za pronalaenje sve dinami-nijih poslovnih rjeenja.

  Ekonomski fakultet

  Sarajevo

  8

 • Plan, program i zvanje u skladu sa bolonjskim principima studij putem distance lear-ning programa je usklaen sa pravima i pravi-lima Bolonjske deklaracije

  Mjesto uenja moe se oda-brati i prilago-diti potrebama uenja uz rad ili odabranim sti-lom ivota (ui se na poslu ili od kue, iz ho-tela ukoliko ste na slubenom putu), te primi-jeniti naue-no u kontekstu svog radnog okruenja

  Smanjenje trokova smje-taja i transpor-ta (obzirom da student vei dio svojih oba-veza obavlja kod kue ili na poslu)

  Odabiranje svog naina uenja aktiv-no ili pasivno uenje, razliite vrste interak-cije: klasini pisani materi-jal uz voenje vlastitih biljeki, interaktivne si-mulacije, dis-kusija sa osta-lim studentima (e-mail, forum, chat).

  Istovremeno stalni kontakt sa informaci-onim i komu-nikacionim tehnolokim okruenjem doprinosi ra-zvoju kreativ-nih sposobnosti i savladava-nju specifinih praktinih vje-tina potreb-nim za budui razvoj karijere (brzog tipka-nja, istraiva-nja interneta i samostalnog rada i online socijalizacije i komunikacije)

  Konciznost izabranog ma-terijala i stan-dardizovane procedure kori-tenja tekstova, audio zapisa i multimedijalnih sadraja. On-line materijali se mogu mo-dernizirati, te studenti mogu odmah uoiti promjene

  Studenti mogu koristi-ti internet da bi pristupi-li najnovijim i relevantnim nastavnim ma-terijalima, te komunicirati sa strunjacima iz podruja koje prouavaju, a kada su nastav-ni materijali do-stupni na inter-netu, predava studente lake upuuje na in-formacije, uzi-majui u obzir njihove potrebe

  Povezivanje i upoznavanje sa studentima iz drugih grado-va i regiona, te stvaranje do-brih poslovnih mrea.

  Uenjem na daljinu je omo-guen jo je-dan nain sti-canja znanja i kompetencija neophodnih za pronalaenje sve dinami-nijih poslovnih rjeenja.

  Distance Learning Studij

  9

 • Nastava na distance learning studiju je organizovana po

  semestrima kao i klasina nastava. Svaki semestar traje 15

  sedmica nastave. Od ukupnog broja sedmica, studenti ovog

  studija dolaze na klasinu nastavu koja se odvija u uionici

  (in class) u 1., 5., 8., 12. i 15. sedmici nastave, a u toku ostalih

  sedmica u semestru, student prati nastavu putem interneta

  (online).

  Tih pet sedmica koje student provede na Fakultetu slue

  za upoznavanje sa predmetom, predmetnim profesorom i

  asistentom, nainom rada u predstojeem semestru, kao i

  za konsultacije oko materije koju nisu mogli savladati putem

  interneta, te pristupanje parcijalnom i finalnom ispitu.

  Ostatak nastave (10 sedmica kojima student pristupa putem

  interneta) je u potpunosti prilagoen studentima. Materi-

  jali su kreirani i organizovani tako da student moe lako da

  savlada gradivo. Postoje razliiti naini ocjenjivanja znanja

  putem interneta (testovi, diskusije na odreenu temu, zada-

  e, studije sluajeva, seminarski radovi), ali postoje i testovi

  za samostalnu provjeru znanja iz odreenih oblasti.

  Plan odvijanja nastavena DL studiju

  Uvodnopredavanje

  Predavanje / konsultacije Predavanje /

  konsultacije

  Predavanje / konsultacije ili eventualno drugi test

  Prvi test

  15 sedmicasemestra

  DistanceLearningnastava

  klasinanastava

  1

  5

  8

  12

  15

  Ekonomski fakultet

  Sarajevo

  10

 • Od ukupnog broja sedmica, studenti ovog studija dolaze na klasinu nastavu koja se odvija u uionici (in class) u 1., 5., 8., 12. i 15. sedmici nastave, a u toku ostalih sedmica u semestru, student prati nastavu putem interneta (online).

  Distance Learning Studij

  11

 • Knjige iz biblioteke i knjiare

  Za sve predmete dostupna je ade-kvatna literatu-ra koju studenti mogu posuditi iz Biblioteko-infor-macionog centra. Pored toga, stu-denti upisani na DL studij dobijaju pri-stup online biblio-teci knjiga (ebiblio-teka.efsa.unsa.ba)

  Audio prezentacije sa predavanja

  U svrhu to kva-litetnijeg izvoe-nja online nastave, nai profesori su uz pomo DL tima za studente distan-ce learning studija, kreirali audio pre-zentacije koje su 24 sata dostupne studentima putem interneta u vrijeme koje im odgovara. Audio prezentacije obuhvataju gradi-vo predvieno na-stavnim planom i programom za te-kui semestar.

  Saeci i tekstovi

  Slue kao dodat-ni materijali koje studenti koriste prilikom pripre-me ispita. Radi se o tekstovima i sa-ecima koji prate odreenu temati-ku, a od velike su pomoi studenti-ma i u izradi semi-narskih radova.

  Flash lekcije

  Tabla i kreda su nekada zaista ne-ophodni da bi se neki problem obja-snio. Ipak, DL stu-dent je student nove, savremene generacije. Animi-rani grafikoni, dija-grami i sheme dio su flash lekcija koje e pomoi DL stu-dentu da savlada gradivo.

  lanci

  Svakodnevno, profesori Eko-nomskog fakul-teta su autori strunih teksto-va koji se objav-ljuju u raznim medijima. Kao i saeci i tekstovi, dostupni su stu-dentima kao do-datni materija-li za uenje ili za izradu seminar-skih radova.

  Kvizovi

  Studenti e imati priliku da izvr-e samoprovje-ru znanja putem online kviza. Kviz sadri pitanja iz do tada pree-nog gradiva koja e imati formu dihotomnih (da/ne) i multiple choice (a,b,c) pi-tanja. Odmah po zavretku izrade kviza studen-ti mogu vidjeti svoje rezultate.

  Zadae

  Svaka zadaa se sastoji od pitanja koja se odno-se na teoretski dio preenog gradiva i pro-blemskih pitanja koja se odno-se na situaciju predstavljenu u pripadajuem sluaju iz prakse. Domae zadae imaju odreeni udio u konanoj strukturi ocjene studenta.

  Online diskusije

  Tokom neke od sedmica koja je rezervisana za online nastavu stu denti e moi pristupiti online diskusiji. Studenti se mogu javiti na diskusiju sa svo-jim odgovorima, prijedlozima i ko-mentarima u za-visnosti od toga ta se bude zahti-jevalo kroz online diskusiju.

  Sluajevi

  Metoda uenja pomou sluaje-va predstavljala metodu izvoe-nja nastave uz upotrebu studi-ja sluajeva kroz koje studenti tre-baju razviti vlasti-tu otroumnost, unaprijediti nain razmiljanja, spo-sobnost diskusije i analitike vjeti-ne za rjeavanje problema unutar datog predmeta prouavanja.

  Seminarski rad je struni

  rad koji sadri samostalnu strunu obradu odreene tematike iz nastavnog programa. Svrha seminarskog rada je u proirivanju i produbljivanju teoretskog i praktinog znanja iz odreene oblasti, razvijanju sposobnosti koritenja razliitih izvora podataka, te usavravanju vjetine pisanja. Izradom seminar-skog rada student stie prva iskustva u pisanju strunih i naunih radova. Sve konsultacije i dostavljanje seminarskih radova se obavlja putem elektronske pote.

  Ekonomski fakultet

  Sarajevo

  12

 • Knjige iz biblioteke i knjiare

  Za sve predmete dostupna je ade-kvatna literatu-ra koju studenti mogu posuditi iz Biblioteko-infor-macionog centra. Pored toga, stu-denti upisani na DL studij dobijaju pri-stup online biblio-teci knjiga (ebiblio-teka.efsa.unsa.ba)

  Audio prezentacije sa predavanja

  U svrhu to kva-litetnijeg izvoe-nja online nastave, nai profesori su uz pomo DL tima za studente distan-ce learning studija, kreirali audio pre-zentacije koje su 24 sata dostupne studentima putem interneta u vrijeme koje im odgovara. Audio prezentacije obuhvataju gradi-vo predvieno na-stavnim planom i programom za te-kui semestar.

  Saeci i tekstovi

  Slue kao dodat-ni materijali koje studenti koriste prilikom pripre-me ispita. Radi se o tekstovima i sa-ecima koji prate odreenu temati-ku, a od velike su pomoi studenti-ma i u izradi semi-narskih radova.

  Flash lekcije

  Tabla i kreda su nekada zaista ne-ophodni da bi se neki problem obja-snio. Ipak, DL stu-dent je student nove, savremene generacije. Animi-rani grafikoni, dija-grami i sheme dio su flash lekcija koje e pomoi DL stu-dentu da savlada gradivo.

  lanci

  Svakodnevno, profesori Eko-nomskog fakul-teta su autori strunih teksto-va koji se objav-ljuju u raznim medijima. Kao i saeci i tekstovi, dostupni su stu-dentima kao do-datni materija-li za uenje ili za izradu seminar-skih radova.

  Kvizovi

  Studenti e imati priliku da izvr-e samoprovje-ru znanja putem online kviza. Kviz sadri pitanja iz do tada pree-nog gradiva koja e imati formu dihotomnih (da/ne) i multiple choice (a,b,c) pi-tanja. Odmah po zavretku izrade kviza studen-ti mogu vidjeti svoje rezultate.

  Zadae

  Svaka zadaa se sastoji od pitanja koja se odno-se na teoretski dio preenog gradiva i pro-blemskih pitanja koja se odno-se na situaciju predstavljenu u pripadajuem sluaju iz prakse. Domae zadae imaju odreeni udio u konanoj strukturi ocjene studenta.

  Online diskusije

  Tokom neke od sedmica koja je rezervisana za online nastavu stu denti e moi pristupiti online diskusiji. Studenti se mogu javiti na diskusiju sa svo-jim odgovorima, prijedlozima i ko-mentarima u za-visnosti od toga ta se bude zahti-jevalo kroz online diskusiju.

  Sluajevi

  Metoda uenja pomou sluaje-va predstavljala metodu izvoe-nja nastave uz upotrebu studi-ja sluajeva kroz koje studenti tre-baju razviti vlasti-tu otroumnost, unaprijediti nain razmiljanja, spo-sobnost diskusije i analitike vjeti-ne za rjeavanje problema unutar datog predmeta prouavanja.

  Seminarski rad je struni

  rad koji sadri samostalnu strunu obradu odreene tematike iz nastavnog programa. Svrha seminarskog rada je u proirivanju i produbljivanju teoretskog i praktinog znanja iz odreene oblasti, razvijanju sposobnosti koritenja razliitih izvora podataka, te usavravanju vjetine pisanja. Izradom seminar-skog rada student stie prva iskustva u pisanju strunih i naunih radova. Sve konsultacije i dostavljanje seminarskih radova se obavlja putem elektronske pote.

  Nastavni materijali

  Obzirom da studenti DL studija veinu predavanja

  prate putem interneta, nastavni materijali su

  organizovani i struktuirani tako da mogu lako

  savladati gradivo. Dio materijala koji se nalazi na internetu ulazi u strukturu

  ocjene, a ostali materijali su tu kako bi student

  provjerio svoje znanje.

  Fakultetska biblioteka

  Distance Learning Studij

  13

 • Komunikacija se vri na razne naine:

  Na svakom predmetu student ima mogunost da u

  bilo koje vrijeme postavi pitanje na forumu, a pred-

  metni profesor i asistent odgovaraju u to kraem

  roku na to pitanje.

  Svake sedmice, postoje online konsultacije (u formi

  chata) u unaprijed zakazanom terminu u trajanju

  od sat vremena, gdje studenti mogu odmah dobiti

  odgovor na postavljeno pitanje.

  Pored toga mogu poslati e-mail ili zvati telefonom

  profesora u kabinet.

  Dolaskom u kabinet i razgovarati sa profesorom

  uivo u vrijeme konsultacija.

  Provjera znanja i komunikacija

  Predmeti se sastoje iz odreenog broja nastavnih modula, ije otvaranje i praenje je vremenski

  proizvoljno od strane svakog studenta. Polaganje ispita se obavlja na klasian nain nain (sredi-

  nom i krajem semestra; uobiajno u toku jedne sedmice), na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu u

  predvienim ispitnim rokovima u uionici uz identifikaciju i u prisustvo nastavnika.

  Obzirom da je studij uenja na daljinu redovan studij Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, provjera

  znanja mora biti u skladu sa bolonjskoim principima tj. podrazumijeva kontinuiran rad u toku seme-

  stra (polaganje parcijalnih ispita, izrada kvizova i seminarskih radova i sl.)

  Student u distance learning sistemu sam bira predmet, dinamiku i vrijeme uenja.

  Ekonomski fakultet

  Sarajevo

  14

 • Neophodan softver

  Mozilla Firefox 3.0 (besplatan) ili Inter-net Explorer 7.0

  Open Office 3.0 (be-splatan) ili Microsoft Office 97

  Adobe PDF reader (besplatan)

  Flash player (besplatan)

  Neophodan hardver

  Raunar (minimalno Pentium 4, 512 MB RAM-a)

  Internet pristup (pre-poruujemo ADSL ili kablovski)

  Ekonomski fakultet Vam obezbjeuje

  E-mail account pri upisu na Ekonomski fakultet

  Raunarske sale sa brzim pristupom za download

  Prostor i vrijeme za vjebe

  Telefonsku i e-mail tehniku podrku

  Tehniki zahtjevi

 • Ekonomski fakultet Sarajevo

  Trg Osloboenja Alija Izetbegovi br. 1

  tel: +387 33/251-890; 033/251-881 fax: +387 33/251-891 [email protected]

  www.efsa.unsa.ba/dl