of 39 /39
Forår 2019 [0] VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Studieplan 1. semester Hold 19F Studieplanen for 1. semester er udviklet i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra studerende, kliniske samarbejdspartnere og undervisere fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Udviklingsarbejdet er sket med udgangspunkt i ”Studieordningen VIA Sygeplejerskeuddannelsen 2017” og ”VIA Sygeplejerskeuddannelsen semesterbeskrivelse for 1. semester”. 0901-2019.

Studieplan 1. semester Hold 19F · Anatomi og fysiologi ... 2 2 0 0 0 1 0 Naturvidenskab 8 2 Anatomi og fysiologi Mikrobiologi 6 2 1 1 Humanvidenskab 1 0 Kommunikation 1 0 I alt 25

Embed Size (px)

Text of Studieplan 1. semester Hold 19F · Anatomi og fysiologi ... 2 2 0 0 0 1 0 Naturvidenskab 8 2...

Forr 2019

[0]

VIA Sundhed

Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Studieplan 1. semester

Hold 19F

Studieplanen for 1. semester er udviklet i en arbejdsgruppe med reprsentanter fra studerende, kliniske samarbejdspartnere og undervisere fra

Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Udviklingsarbejdet er sket med udgangspunkt i Studieordningen VIA Sygeplejerskeuddannelsen 2017 og VIA

Sygeplejerskeuddannelsen semesterbeskrivelse for 1. semester.

0901-2019.

https://praktik.via.dk/deltedokumentersygeplejerske/Studieordning%20VIA%20Sygeplejerskeuddannelsen%202017.pdfhttps://praktik.via.dk/deltedokumentersygeplejerske/1.%20sem/1_semester_Semesterbeskrivelse_VIA_SPL.pdfhttps://praktik.via.dk/deltedokumentersygeplejerske/1.%20sem/1_semester_Semesterbeskrivelse_VIA_SPL.pdf

Forr 2019

[1]

Oversigt

Indhold Oversigt ................................................................................................................................................................................................................................... 1

Indhold .................................................................................................................................................................................................................................... 1

Tema for semesteret .............................................................................................................................................................................................................. 3

Overordnet tilrettelggelse ................................................................................................................................................................................................... 3

Fag angivet med ECTS-point ................................................................................................................................................................................................... 4

Undervisnings- og arbejdsformer .......................................................................................................................................................................................... 4

Undervisningsmodel for temaer ............................................................................................................................................................................................ 5

Studieplan ............................................................................................................................................................................................................................... 5

Uge 5-10. Introduktion til uddannelsen og 1. semester ................................................................................................................................................... 6

INFO & intro .................................................................................................................................................................................................................... 6

Sygepleje ......................................................................................................................................................................................................................... 7

Anatomi og fysiologi ....................................................................................................................................................................................................... 9

Retur til indholdsfortegnelsen ......................................................................................................................................................................................10

Uge 11-17. Tema 1: Sygepleje knyttet til menneskers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhnge med speciel fokus p bevgelse og

aktivitet .............................................................................................................................................................................................................................10

INFO & intro ..................................................................................................................................................................................................................10

Sygepleje .......................................................................................................................................................................................................................10

Sygdomslre ................................................................................................................................................................................................................13

Anatomi og fysiologi .....................................................................................................................................................................................................14

Tvrfaglig undervisning ...............................................................................................................................................................................................15

Kliniske lektioner / Sim Lab ..........................................................................................................................................................................................17

Uge 18-21. Tema 2: Sygepleje knyttet til menneskers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhnge med speciel fokus p kredslbet ..........18

Forr 2019

[2]

INFO & intro ..................................................................................................................................................................................................................18

Sygepleje .......................................................................................................................................................................................................................18

Sygdomslre ................................................................................................................................................................................................................20

Anatomi og fysiologi .....................................................................................................................................................................................................21

Kliniske lektioner /Sim Lab ...........................................................................................................................................................................................22

Tvrfaglig undervisning ...............................................................................................................................................................................................23

Uge 22-24. Tema 3: Sygepleje knyttet til menneskers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhnge med speciel fokus p respirationen ......24

Sygepleje .......................................................................................................................................................................................................................24

Sygdomslre ................................................................................................................................................................................................................25

Anatomi og fysiologi .....................................................................................................................................................................................................26

Kliniske lektioner /SimLab ............................................................................................................................................................................................27

Tvrfaglig undervisning ...............................................................................................................................................................................................28

Uge 5-24. Fag p tvrs af temaerne ................................................................................................................................................................................29

Farmakologi ..................................................................................................................................................................................................................29

Folkesundhed ................................................................................................................................................................................................................30

Ergonomi .......................................................................................................................................................................................................................31

Forskningsmetodologi ..................................................................................................................................................................................................33

Mikrobiologi ..................................................................................................................................................................................................................35

Kommunikation ............................................................................................................................................................................................................37

Uge 24-25. Sygepleje ved komplekse tilstande ...............................................................................................................................................................38

Tvrfaglig undervisning ...............................................................................................................................................................................................38

Uge 25 Semesterprve .....................................................................................................................................................................................................38

Forr 2019

[3]

Tema for semesteret Observation og vurdering af patienter og borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhnge Temaet retter sig mod at observere, identificere, analysere og vurdere patienter/borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhnge inden for sygeplejerskens virksomhedsomrde. Fokus er at opn viden om og frdigheder i at systematisere viden, planlgge, udfre og vurdere sygeplejeinterventioner i samspil med patienter/borgere.

Overordnet tilrettelggelse Semesteret er overvejende teoretisk. Efter en introduktionsperiode arbejdes der med tre overordnede tematikker om menneskers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhnge inden for sygeplejerskens virksomhedsomrde (bevgelse/aktivitet, kredslb og respiration). Hver af disse tematikker behandles over en periode p 4-6 uger, hvor der anvendes en flles grundmodel i fordybelsen, som er nrmere beskrevet nedenfor. Arbejdet med det frste tema afbrydes i uge 5 med en uges kliniske studier, hvor den studerende skal f indtryk af sygeplejerskefunktionen (link til klinisk studieplan). I arbejdet med menneskers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhnge i de tre overordnede tematikker inddrages klinisk undervisning afviklet i SIM-lab i samarbejde med kliniske vejledere. Sidst i semesteret hves kompleksiteten i de sygeplejefaglige analyser og handlingsforslag. Sidelbende med fordybelsen i de tre overordnede tematikker inddrages en rkke teorier, begreber og fag, som dels bidrager i arbejdet med tematikkerne og dels bidrager med generelle faglige aspekter, som gr p tvrs af disse. Semesteret afsluttes med en intern teoretisk prve, der tager udgangspunkt i de tre overordnede tematikker.

Uge 5-10 Uge 11-17 Uge 18-21 Uge 22-24 Uge 24-25

Introduktion til uddannelsen og 1. semester

Tema 1 Sygepleje knyttet til menneskers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhnge med speciel fokus p bevgelse og aktivitet En uges klinisk undervisning

Tema 2 Sygepleje knyttet til menneskers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhnge med speciel fokus p kredslbet

Tema 3 Sygepleje knyttet til menneskers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhnge med speciel fokus p respirationen

Komplekse tilstande og semesterprve

Sidelbende teorier, begreber og fag

https://praktik.via.dk/deltedokumentersygeplejerske/1.%20sem/1_semester_Klinisk_studieplan.pdf

Forr 2019

[4]

Fag angivet med ECTS-point

Teori Praktik

Sundhedsvidenskab 16 3

Sygepleje Sygdomslre Farmakologi Folkesundhed Ergonomi Forskningsmetodologi

9 2 1 1 1 2

2 0 0 0 1 0

Naturvidenskab 8 2

Anatomi og fysiologi Mikrobiologi

6 2

1 1

Humanvidenskab 1 0

Kommunikation 1 0

I alt 25 5

Undervisnings- og arbejdsformer Der inddrages et bredt spekter af undervisningsformer i semesteret. Klasseundervisning vil blive anvendt og i mindre omfang auditorieforelsninger for strre grupper af studerende. E-lring vil blive inddraget. Undervisningsformer med stor grad af studenteraktivitet vil vre dominerende og vil i stor udstrkning vre baseret p gruppeorganiserede arbejdsformer med instruktion, vejledning og feedback fra underviserne. Der lgges op til selvstndigt arbejde med caseanalyser, velser i SIM-lab (i samarbejde ned kliniske vejledere), feedback p medstuderendes produkter, fremlggelser, demonstrationer af praktiske frdigheder, kommunikation og instruktion. Der er to obligatoriske studieaktiviteter i semesteret med fokus p henholdsvis observation/vurdering og sundhedsudfordringer/ sygdomssammenhnge. Studiearbejdet knyttet til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhnge (de tre overordnede temaer) er tilrettelagt ud fra samme grundmodel, som grafisk er skitseret i nedenstende undervisningsmodel. Definitioner og rollefordelinger knyttet til forskellige terminologier anvendt i nedenstende detailoversigt over 1. semester fremgr af dokumentet Undervisnings- og arbejdsformer.

https://praktik.via.dk/sygeplejerske-aarhus/modul-og-semesterbeskrivelser/Documents/Undervisningsformer-rollefordeling.pdf

Forr 2019

[5]

Undervisningsmodel for temaer

Studieplan Den konkrete tilrettelggelse af studierne p 1. semester fremgr af nedenstende studieplan. Studieplanen er primrt opbygget i en tidsmssig kronologisk rkkeflge med: Introduktionsperiode, Tema 1, Tema 2, Tema 3 og en afsluttende periode med fokus p Sygepleje ved komplekse tilstande. Under hver af disse afsnit er de aktuelle fag beskrevet med angivelse af: Lektionsnumre, Indhold, Undervisningstilrettelggelse, Estimeret tidsforbrug og Litteratur og andet materiale. Enkelte fag indgr ikke i temastrukturen men srskilt i studieplanen. Lektionsnumrene angivet for fagene i studieplanen referer til samme talangivelse i skemaet. Det er muligt at g fra indholdsfortegnelsen direkte til valgte temaer og fag i studieplanen.

Forr 2019

[6]

Uge 5-10. Introduktion til uddannelsen og 1. semester

INFO & intro Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

Intro Introduktion til studiet og 1.

semester

Aud. 1 time Studieplan 1. semester.

1-2 Introduktion til klassen Etablering studiegrupper

Introduktion til

samarbejdsaftale

Klasseundervisning

3 timer Larsen MS, Mygind D (2018). Studerende i sygeplejerskeuddannelsen. I: Frederiksen K., Glinsvad B. (Red). Fag Grundbog i Sygepleje 2. udg. 1. oplag. Kbenhavn: Munksgaard; s. 365 390 (26)

Link til studieaktivitet Samarbejdsaftale Sgedato 13.12.18

3 Studievejledning Klasseundervisning 1 time

4-5 Intro til IT og VIA- service

Forelsning, 2

klasser. Undervisere:

Kim fra IT og Jesper

fra VIA- service

1 time

6 Introduktion til praktikportal,

valg af praktiksted og

Beredskabsplan

Klasseundervisning

Underviser p

klassen

1 time

7 Introduktion til DSR og SLS 1 time

8-10 Lsevejledning Klasseundervisning

Praktiske velser

3 timer

11 Introduktion til Studiebiblioteket

Navigation i det fysiske og det

digitale bibliotek

Praktiske velser i

brug af udvalgte

informations-

ressourcer

1 time

12 Intro til Sim Lab Sim Lab 1 time

13 Intro til itslearning og studienet

mm.

1 time

14 Studentervksthus Forelsning 1 time

Retur til indholdsfortegnelsen

https://praktik.via.dk/sygeplejerske-aarhus/modul-og-semesterbeskrivelser/Documents/1.%20semester/Prove%20og%20Opgavekriterier/S1-samarbejdsaftale.pdf

Forr 2019

[7]

Sygepleje Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

1-3 Intro til sygeplejefaget

Sygeplejeprofessionen

Sygeplejerskens

kompetencer

Klasseundervisning 4 timer Agerholm AH, Chrmmer T (2018). Sygeplejersken p

arbejde. I: Fag, grundbog i sygepleje 2. udgave. Red:

Frederiksen og Glinsvad. Kbenhavn; Munksgaard. s. 21 44

(24)

4-5 Sygeplejefagets historie og

idehistorie

Virginia Henderson

Dorothea Orem

Klasseundervisning

Gruppearbejde

4 timer Frederiksen K., Beedholm K. (2018). Sygeplejens historie. I:

Frederiksen K., Glinsvad B. (Red). Fag Grundbog i

Sygepleje 2. udg. Kbenhavn: Munksgaard s. 245 268 (24)

Hall E., Haarder I (2018) Teoriudvikling i sygeplejen. I:

Frederiksen K., Glinsvad B. (Red). Fag Grundbog i

Sygepleje 2. udg. Kbenhavn: Munksgaard s. 269 296

primrt fokus p s. 269- 280 (12)

6-8 Teoretiske referenceramme

for sygepleje: Fundamentals

of Care

Sygeplejens grundlggende

principper.

Flipped Learning 5 timer Elgaard Srensen E, Bahnsen I B, Pedersen P U, Uhrenfeldt

L. Sygepleje tilbage til det basale. Sygeplejersken. Fag og

Forskning. 2017(1) 52-57 (6) LINK. Sgedato: 13.12.2018

Haarder I. Sygepleje ud fra grundlggende behov. I:

Sygeplejersken 2000 (44) 20-27 (7) LINK. Sgedato: 13.12.18

Henderson V. Sygeplejens grundlggende principper

Dansk Sygeplejerd 2000 s. 14-20. (7) (scannet litteratur)

9-10 Vrdier, etik og jura i

sygeplejen

Patienters medinddragelse

i beslutninger

Tavshedspligt

Patienters retsstilling

Klasseundervisning

4 timer Lyhne H, Brndum S (2018). Sygeplejens samfundsmssige

mandat: Fag, grundbog i sygepleje.2. udgave. Red:

Frederiksen og Glinsvad. Kbenhavn; Munksgaard

s. 45-66 (22)

Sundhedsloven. LBK nr 1286 af 02/11/18 Gldende. Kap.1,

5.8, 9. Kbenhavn: Sundheds- og ldreministeriet. LINK Sgedato 13.12.18

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2017-1/sygepleje-tilbage-til-det-basalehttps://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2000-44/sygepleje-ud-fra-grundlaeggende-behov

Forr 2019

[8]

Aktindsigt

Sygeplejerskens autorisation

Autorisationsloven. LBK nr. 11.41 af 13/09/2018 Gldende.

Kap. 1,3,5,6,13, 27: 75-76,7879, 82 Sundheds- og

ldreministeriet.

LINK Sgedato 13.12.18

De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Vedtaget af Dansk

Sygeplejerds kongres d. 20. maj 2014. Kbenhavn:

Sygeplejeetisk Rd; 2014. Link Sgedato: 13.12.18

Styrelsen for patientsikkerhed. Anvendelse af tvang ved

somatisk behandling af varigt inhabile Information til personale.

Hvad betyder reglerne for dig? Pjece (5) LINK. Sgedato

13.12.18

LOV nr. 655 af 08/06/2017. Lov om anvendelse af tvang ved

somatisk behandling af varigt inhabile LINK. Sgedato

13.12.18

11-12 Patientens vej i

sundhedsvsenet

Primr sektor og

sekundr sektor

Tvrsektorielle overgange

Sammenhngende

patientforlb

Nationale Kvalitetsml

Flipped learning 4 timer Nielsen, C.S., 2018. Samarbejde p tvrs., in: Frederiksen,

K., f. 1952, Glinsvad, B. (Red.), Fag: Grundbog i Sygepleje.

Munksgaard, Kbh., pp. 131150.

Sundheds- og ldreministeriet (2017). 8 nye nationale ml for

sundhedsvsenet. LINK Sgedato: 13.12.18

13-14 Model for praktiske

frdigheder

Klasseundervisning 3 timer Larsen K, Nielsen C, Bjrk I.T. (2015). Praktiske frdigheder.

Kbenhavn: Munksgaard; s. 25-36. (12) Scannet litteratur.

Research in Nursing Skills LINK Sgedato: 13.12.18

15-16 Professionel fremtrden Klasseundervisning

4 timer Madsen LD. Etikette i sygeplejen. I Sygeplejebogen 1. 1. del.

Red; Pedersen S. Kbenhavn Gads Forlag 2007.s. 97-112 (16

sider) Scannet litteratur

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202412https://dsr.dk/sites/default/files/479/sygeplejeetiske_retningslinjer_2014.pdfhttps://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/rettigheder-og-pligter/tvang/~/media/9CD94EA7EBB947349BBF3FBDE0D2FBFE.ashxhttps://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=191818http://www.sum.dk/Temaer/Nationale-maal-for-sundhedsvaesenet.aspxhttp://www.rins.dk/video.html

Forr 2019

[9]

Sygeplejerskens

professionelle fremtrden

Uniformsetikette

At udfre kropspleje

Oplevelse af forlegenhed

og blufrdighed

Lawler J. Bak Skjermbrettene. Sykepleie, somologi og

kroppslige problemer. Oslo: Gyldendal;2002. s. 154 161 og

172 183 (scannet litteratur)

Jastrup S (2018) Kropspleje. I: Jastrup S, Rasmussen DH.

(Red). Klinik Grundbog i sygepleje. 2. udgave. Munksgaard:

Kbenhavn. s. 201-221 (21)

Statens Seruminstitut. Hndhygiejne. Interaktivt

lringsprogram LINK . sgedato: 13.12.18

Retur til indholdsfortegnelsen

Anatomi og fysiologi Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

1-2 Cellens opbygning og funktion Klasseundervisning 7 timer Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets anatomi

og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 46-57, 64-69 (17).

3-4 Neuronets opbygning og

funktion. Aktionspotentialet.

Synapsen

Klasseundervisning 6 timer Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets anatomi

og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 69-77, 104-105,

107-114 (18).

5-6 Det endokrine systems

opbygning og overordnet

funktion

Klasseundervisning

6 timer Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets anatomi

og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 180-212

(33).

Srligt fokus p 180-188, 188-196, 199-205, 212-213

7-8 Introduktion til anatomi Klasseundervisning 6 timer Hougaard, J. (2007). Fysiologi og anatomi, det levende

menneske. Kbenhavn: Munksgaard; s. 17-32 (16). Scannet

litteratur.

9-10 Vv og hudens opbygning

Klasseundervisning 6 timer Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets anatomi

og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 89-101.

Hougaard J. (2001). Kompendium Hud og slimhinder, findes

som scannet litteratur (33)

https://ssi.essenslms.com/public/vav_hh-k/index.html#/

Forr 2019

[10]

Retur til indholdsfortegnelsen

Uge 11-17. Tema 1: Sygepleje knyttet til menneskers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhnge med speciel fokus p

bevgelse og aktivitet

INFO & intro Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

15 Zotero Bibliotekar Maria

Schneider Viftrup

1 time Programmet Zotero skal installeres p din PC forud for

lektionen Installationsvejledning Sgedato 13-12.18

16 Klassetime med klasseansvarlig

Retur til indholdsfortegnelsen

Sygepleje Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

arbejdsformer

Estimeret

Tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

17-21 Patientens perspektiv

Oplevelsen af at vre patient

Oplevelsen af sygdom og

sundhed

Borgerens eget hjem som

arbejdsplads

Klasseundervisning

Gruppearbejde

7 timer Balteskard B. At bevare hjem som hjem udfordringer knyttet til hjemmebaseret omsorgstjeneste. I: Det nre sundhedsvsen, perspektiver p samfundsudvikling og mder mellem mennesker. Red; Glasdam S, Jrgensen JW. Munksgaard 2016. (Scannet litteratur) Hall EO, Graubk a. Patientologi fra fortlling til grundlggende vrdier. I: Patientologi, at vre patient 2. udgave. Red: Graubk A. Kbenhavn; Gads forlag 2013. s. 49-70 (20). (Scannet litteratur) Graubk A, Hall EO. Teorier om at vre syg. I: Patientologi, at vre patient 2. udgave. Red: Graubk A. Kbenhavn; Gads forlag 2013 s. 71-87 (16)

Angel S. Kampen for at komme videre i livet. I: Patientologi,

at vre patient 2. udgave. Red: Graubk A. Kbenhavn;

Gads forlag 2013. s.105-124 (17)

22-23 Krop og velvre

Flipped learning

5 timer Morse JM, Bottorff JL, Hutchinson S. The Phenomenology of

comfort. Journal of Advanced Nursing 1994; 20(1):189-195

(7). (Scannet litteratur)

https://www.bibliotekerne.via.dk/da/side/zotero

Forr 2019

[11]

24-26 Sygeplejeprocessen

Problem - og

samarbejdsproces

Klasseundervisning

Gruppearbejde

4 timer Suhr L, Winther B (2011). Klinisk beslutningstagning. I: Suhr

L, Winther B. Basisbog i sygepleje Krop og velvre. 2.

udgave. Munksgaard Danmark. Kbenhavn. S. 85-111 (27)

Sygeplejeprocessen i Repositoriet LINK

Vejledning om

sygeplejefaglige optegnelser. VEJ nr. 9019 af 15/01/2013.

Sundheds- og ldreministeriet. Kbenhavn:

Sundhedsstyrelsen; 2013. Link

Sgedato: 13.12.18(5).

27-29 Sygeplejeprocessen

Vejledning for

sygeplejeoptegnelser. Sygeplejefaglige

problemomrder for den

enkelte patient.

Mlformulering

Klasseundervisning

Gruppearbejde

med fremlggelser

3 timer Repetition:

Suhr L, Winther B (2011). Klinisk beslutningstagning. I: Suhr

L, Winther B. Basisbog i sygepleje Krop og velvre. 2.

udgave. Munksgaard Danmark. Kbenhavn. S. 85-111 (27)

Sygeplejeprocessen i Repositoriet LINK

Sundheds- og ldreministeriet. Vejledning om

sygeplejefaglige optegnelser. VEJ nr. 9019 af 15/01/2013.

Kbenhavn: Sundhedsstyrelsen; 2013. Link

Sgedato: 13.12.18(5).

30-31 Sygepleje knyttet til menneskers

sundhedsudfordringer og

sygdomssammenhnge i

forbindelse med sansepvirkning

Bevidsthedspvirkning

Glasgow Coma Scale

Klasseundervisning

3 timer Givard K. (2018) Bevidsthed, I: Jastrup S, Rasmussen DH.

(Red). Klinik Grundbog i sygepleje. 2. udgave.

Munksgaard: Kbenhavn s. 345-373 (28)

Sundhedsstyrelsen (2016) National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium Link s. 12-32 (21) + B-CAM: Link (1) Sgedato 13.12.18

32-33 Sanserne

Afstandssanser

Hud og slimhindesanser

Klasseundervisning

4 timer Schmidt M. Sygepleje til patienter med sansesvigt. I:

Sygeplejens fundament 2. udgave. Red. Hundborg S.

Kbenhavn, Nyt Nordisk Forlag 2013. S. 630-643 (13)

Scannet litteratur

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=144979https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/9B627A494BCC4A8F804BE7BDDC3421BA.ashxhttps://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/23FC7C21EF5140BC88DDA6F0360ADD8F.ashx

Forr 2019

[12]

Dybdesanser

Sanseintegration

Bjerg C (2018). Sanser. I: Jastrup S, Rasmussen DH. (Red).

Klinik Grundbog i sygepleje. 2. udgave. Munksgaard:

Kbenhavn s. 375-396 (22)

34-36 Smerter

Smerteanamnese

Totalsmertemodellen

Flipped learning

Klasseundervisning

4 timer Pedersen A-L, Fuhlendorff B. (2018). Smerter. I: Jastrup S,

Rasmussen DH. (Red). Klinik Grundbog i sygepleje. 2.

udgave. Munksgaard: Kbenhavn s. 397-429 (23)

37-38 Svn

Svnanamnese

Nonfarmakologisk

sygeplejeinterventioner

Flipped learning

Klasseundervisning

3 timer Greve H. (2018). Svn, I: Jastrup S, Rasmussen DH. (Red). Klinik Grundbog i sygepleje. 2. udgave. Munksgaard: Kbenhavn. s. 457-482 (26) Center for Kliniske Retningslinjer. (2014). Nonfarmakologiske sygeplejeinterventioner til fastholdelse og forbedring af svnkvalitet hos voksne indlagte patienter. Bilag 4. Beskrivelse af anbefalede interventioner. s. 53-58 (6) Link. Sgedato: 13.12.18

Jennum, P. m.fl. (2015) Svn og Sundhed. Skim

indholdsfortegnelsen og ls appendiks 1-3 (5) Link

Sgedato 13.12.18

39-40 Sygepleje knyttet til menneskers

sundhedsudfordringer og

sygdomssammenhnge i

forbindelse med mobilitet og

immobilitet

Flipped learning

Klasseundervisning

3 timer Hansen B K. & Schmidt R D (2014). Mobilitet og Immobilitet, I: Suhr L, Winther B. (Red). Basisbog i sygepleje - krop og velvre. 2. udgave. Kbenhavn: Munksgaard Danmark; s.311-326 (33) (med fokus p side 311-319) Scannet Litteratur Storm Annette (2013). Aldring og funktionsevne. I: Damsgaard E, Nielsen D, Rahbek K (red). Geriatri en tvrfaglig og problemorienteret tilgang; 1.udgave. Gads Forlag; s 55-72(18) Scannet Litteratur

41-42 Trykskader

Trykskade forebyggelse

Screeningsredskaber

Klasseundervisning

3 timer Herling SF. (2010). Forebyggelse af tryksr. I: Beyer N,

Poulsen I. (Red). Inaktivitet og immobilitet i et tvrfagligt

perspektiv. 2. udgave. Kbenhavn: Munksgaard Danmark; s.

147-162 (16) (scannet litteratur)

http://www.cfkr.dk/media/345325/final_s_vn_130214.pdfhttp://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_soevn-og-sundhed_digital.pdf

Forr 2019

[13]

Evidensbaseret klinisk retningslinje for forebyggelse af

trykskader hos patienter med hoftebrud. Center for Kliniske

Retningslinjer; 2010. Link. Sgedato: 13.12.18 s. 112 (13)

Sommer C. Tryksr skyldes altid tryk. Trialog. I: Fag &

Forskning 2018 (2): 25-28. Sygeplejefaglige artikler

43

(udvidet)

Patientens forlb ved hoftefraktur Forelsning

2 timer Rud K, Stuhaug HN. Medinddragelse i egen rehabilitering

efter hoftebrud. Sygeplejersken 2010;110(5):50-54. (5) Link

Sgedato: 13.12.18

44-45

Opsamling p tema 1 Klasseundervisning

og evt. gruppe

arbejde

2 timer Repetition af pensum fra tema 1 i sygepleje

Retur til indholdsfortegnelsen

Sygdomslre Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

Arbejdsformer

Estimeret

Tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

1 Intro sygdomslre (systematik) Klasseundervisning 1 time

2-3 Frakturer

Osteoporose

Klasseundervisning 5 timer Wium-Andersen MK, zel S. Bevgeapparatet. I: Viborg AL,

Torup AW, redaktrer. Sygdomslre. Hnden p hjertet.

Kbenhavn: Munksgaard; 2018, s. 469-489

Behandlingsvejledning, Osteoporose. Dansk

Knoglemedicinsk Selskab. 2018. Netversion Ls afsnittene

2-4, 6 og 8.

Sgedato: 17.12.2018

4-5 Collum femoris og pertrokantr

fraktur

Osteoartrose

Reumatoid artrit

Klasseundervisning 5 timer Al-Aubaidi Z. Ortopdkirurgi. I: Ivarsen H, Aziz A, redaktrer.

Sygdomslre for sundhedsprofessionelle. Kbenhavn: Gads

Forlag; 2013 s. 280-283 (skannet litteratur)

Referenceprogram for hoftefraktur. Udarbejdet af Dansk

Sygeplejerd, Danske Fysioterapeuter, Dansk Ortopdisk

Selskab. 2008.

Smertebehandling (s. 8-9)

http://www.cfkr.dk/media/344416/forebyggelse_af_trykskader_hos_patienter_med_hoftebrud.pdfhttps://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2010-5/medinddragelse-i-egen-rehabilitering-efter-hoftebrudhttp://wp.dkms.dk/?page_id=1049

Forr 2019

[14]

Billeddiagnostisk udredning ved mistanke om hoftebrud (s.

12-13)

Operativ behandling (s. 14-24)

Materialet skimlses.

Referenceprogram; Hoftebrud.

Sgedato: 17.12.2018

Wium-Andersen MK, zel S. Bevgeapparatet. I: Viborg AL,

Torup AW, redaktrer. Sygdomslre. Hnden p hjertet.

Kbenhavn: Munksgaard; 2018, s. 490-495

Retur til indholdsfortegnelsen

Anatomi og fysiologi Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

Arbejdsformer

Estimeret

Tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

11-12 Nervesystemet

-Hjernens opbygning

Klasseundervisning 7 timer Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets

anatomi og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 105-

107, -114-133, 141-146 (26).

13-14 Nervesystemet Klasseundervisning 6 timer Repetition fra forrige lektion:

Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets

anatomi og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 105-

107, -114-133, 141-146 (26).

15 Hjernens funktionsomrder Forelsning 3 timer Wyller V. B. (2011). Det Sunde Menneske II. 2. Udg. s. 62-63, 73-75 (5) Thorup, L. (2013). Nervesystemet, I: Viborg A.L., Thorup A.W. (Red.) Sygdomslre. Hnden p hjertet. Kbenhavn: Munksgaard; s. 355-357 (2)

16-17 Sanserne og nervesystemet

-portcelleteori

Klasseundervisning 7 timer Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets

anatomi og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 146-

155, 164-167 (13).

18-19 Autonome nervesystem

Autonom refleksbue

Klasseundervisning 6 timer Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets

anatomi og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 133-

141 (9)

20-21 Musklen Klasseundervisning 7 timer Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets

anatomi og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 234-

265 (32)

S. 252-265 skimmes.

http://www.ortopaedi.dk/fileadmin/Guidelines/Referenceprogrammer/Referenceprogram_for_patienter_med_hoftebrud2008.pdf

Forr 2019

[15]

22-23 Musklen Klasseundervisning 6 timer Repetition fra forrige lektion:

Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets

anatomi og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 234-

265 (32)

S. 252-265 skimmes.

24-25 Musklen opsamling.

Knogle, bruskvv og stttevv.

Led

Klasseundervisning 6 timer Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets anatomi og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 94-95, 214-232. S.224-232 skimmes. Thybo P, Christensen P.H. (2007) Bevgeapparatet og motorik. I: Fasting U, Hougaard J, (Red.). Fysiologi og anatomi: det levende menneske. Kbenhavn: Munksgaard Danmark; s. 409-412,424-428

Scannet litteratur (32).

26-27 Knogle, bruskvv og stttevv.

Led

Klasseundervisning 7 timer Repetition fra forrige lektion: Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets anatomi og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 94-95, 214-232. S.224-232 skimmes. Thybo P, Christensen P.H. (2007) Bevgeapparatet og motorik. I: Fasting U, Hougaard J, (Red.). Fysiologi og anatomi: det levende menneske. Kbenhavn: Munksgaard Danmark; s. 409-412,424-428

Scannet litteratur (32).

28-29 Smertefysiologi Case-arbejde 4 timer Repetition af: Pedersen A-L, Fuhlendorff B. (2018). Smerter.

I: Jastrup S, Rasmussen DH. (Red). Klinik Grundbog i

sygepleje. 2. udgave. Munksgaard: Kbenhavn; s. 397-429

Smertefysiologi og modulation

Retur til indholdsfortegnelsen

Tvrfaglig undervisning Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

Arbejdsformer

Estimeret

Tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

1 Intro til klinik Klasseundervisning 1 time LINK Sgedato 13.12.18

2 Opsamling efter klinik 1 time

3 Argumentationsteori

Klasseundervisning

Sygepleje og et

andet fag

2 timer Glinsvad B, Frederiksen K. (2018). Argumentation i praksis. I:

Frederiksen K., Glinsvad B. (Red). Fag Grundbog i

Sygepleje 2. udg. Kbenhavn: Munksgaard.

http://www.siaweb.dk/siakliniskuv/index.html

Forr 2019

[16]

S. 391-403 ( 13)

Glinsvad B, Frederiksen K. (2018). Argumentation i skriftlige

opgaver. I: Frederiksen K., Glinsvad B. (Red). Fag

Grundbog i Sygepleje. 2. udg. Kbenhavn: Munksgaard s.

405-419 (15).

4-5 Argumentationsteori

Sygepleje og et andet fag

Gruppearbejde m.

vejledning og

fremlggelse

info

2 timer Glinsvad B, Frederiksen K. (2018). Argumentation i praksis. I:

Frederiksen K., Glinsvad B. (Red). Fag Grundbog i

Sygepleje 2. udg. Kbenhavn: Munksgaard.

s. 391-403 (13)

Glinsvad B, Frederiksen K. (2018). Argumentation i skriftlige

opgaver. I: Frederiksen K., Glinsvad B. (Red).

Fag Grundbog i Sygepleje. 2. udg. Kbenhavn:

Munksgaard s. 405-419 (15).

6-7 Videooptagelser Sim-Lab Link til: Praktiske frdigheder og kommunikation

Sgedato 13.12.18

8-10 Feedback kom/sygpl Link til: Praktiske frdigheder og kommunikation

Sgedato 13.12.18

11 Intro studiedesignvelse Klasseundervisning 2 timer Opgavekriterier-studiedesigsnvelse

Sgedato 13.12.18

12-14 Vejledning studiedesignvelse Gruppearbejde med

vejledning

10 timer

15-16 Fremlggelse

studiedesignsvelse

17 I forlngelse af sygeplejelek.43:

Patientens forlb ved

hoftefraktur

Forelsning

1 timer

18 Intro til TFK 1 Klasseundervisning 1 time Teoretisk forudstningskrav: Sundhedsudfordringer og

sygdomssammenhnge hos patient/borger

Sgedato 13.12.18

19-21 Vejledning TFK 1

Sygepleje

Anatomi og fysiologi

Mikrobiologi

Teoretisk forudstningskrav: Sundhedsudfordringer og

sygdomssammenhnge hos patient/borger

Sgedato 13.12.18

22 Vejledning TFK 1

Sygdomslre

Teoretisk forudstningskrav: Sundhedsudfordringer og

sygdomssammenhnge hos patient/borger

Sgedato 13.12.18

https://praktik.via.dk/sygeplejerske-aarhus/modul-og-semesterbeskrivelser/Documents/1.%20semester/Prove%20og%20Opgavekriterier/S1_praktiske%20f%c3%a6rdigheder_kommunikation.pdfhttps://praktik.via.dk/sygeplejerske-aarhus/modul-og-semesterbeskrivelser/Documents/1.%20semester/Prove%20og%20Opgavekriterier/S1_praktiske%20f%c3%a6rdigheder_kommunikation.pdfhttps://praktik.via.dk/sygeplejerske-aarhus/modul-og-semesterbeskrivelser/Documents/1.%20semester/Prove%20og%20Opgavekriterier/S1-studiedesign%C3%B8velse.pdfhttps://praktik.via.dk/deltedokumentersygeplejerske/1.%20sem/1_semester_TF_Sundhedsudf._og_sgd.sammenhaenge_VIA_SPL.pdfhttps://praktik.via.dk/deltedokumentersygeplejerske/1.%20sem/1_semester_TF_Sundhedsudf._og_sgd.sammenhaenge_VIA_SPL.pdfhttps://praktik.via.dk/deltedokumentersygeplejerske/1.%20sem/1_semester_TF_Sundhedsudf._og_sgd.sammenhaenge_VIA_SPL.pdfhttps://praktik.via.dk/deltedokumentersygeplejerske/1.%20sem/1_semester_TF_Sundhedsudf._og_sgd.sammenhaenge_VIA_SPL.pdfhttps://praktik.via.dk/deltedokumentersygeplejerske/1.%20sem/1_semester_TF_Sundhedsudf._og_sgd.sammenhaenge_VIA_SPL.pdfhttps://praktik.via.dk/deltedokumentersygeplejerske/1.%20sem/1_semester_TF_Sundhedsudf._og_sgd.sammenhaenge_VIA_SPL.pdf

Forr 2019

[17]

Retur til indholdsfortegnelsen

Kliniske lektioner / Sim Lab Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

Arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

1-3 Ergonomi: Forflytningssituationer i sygepleje Forflytningsteknik: -Naturlige bevgemnstre -Fysiske rammer -Fysiske lovmssigheder -Hjlpemidler -Patientens ressourcer -Samarbejde/kommunikation -Arbejdsteknik

-Risikovurdering

Praktiske velser i SIM-lab

6 timer Lunde PH. Forflytningskundskab: Aktivering, hjlp og trning ved forflytning. 2.udgave. Kbenhavn: Gads Forlag 2010 s 56-64, 119-126, 131-143, 155-181 (55).

Mogensen M., Bcher M. Krfter og biomekanik, 2014. I:

Ergonomi Forflytnings- og arbejdsteknik. 2.udagve, Nyt

Nordisk Forlag s 27-50 (24). Indscannet litteratur p

studienet.

4-7 Sygepleje: Forberedelse til praktik,

hygiejne.

Kropspleje:

vre og nedre hygiejne

Mundhygiejne: Observationer

og tandbrstning

Hjlp til brusebad

Observationer ved personlig hygiejne

Sengens milj

Praktiske velser SIM-lab

7 timer Klinisk retningslinje Mundhygiejne til voksne borgere og

patienter. Bilag 1. Resume s. 1-9 Link Sgedato 13.12.18

Sundhedsstyrelsen Hygiejne

Link Sgedato: 13.12.18

VAR Kropspleje Link Sgedato 13.12.18

VAR Tandbrstning. Link Sgedato

VAR Hndhygiejne Link Sgedato 13.12.18 Lawler J. Bak Skjermbrettene. Oslo: Gyldendal;2002. s. 154 161 og 172 183 (repetition) Jastrup S, Skouenborg PB. Kropspleje. I: Jastrup S, Rasmussen DH. (Red). Klinik Grundbog i sygepleje. 1. udgave. Munksgaard: Kbenhavn; s. 207-228 (repetition)

8-12 Sygepleje til patienten, der er

immobil

Observation og interventioner

Praktiske velser

SIM-lab

6 timer Repetition af pensum fra lektion 33-41 i sygeplejefaget.

Larsen K, Nielsen C, Bjrk I.T. (2015). Praktiske

frdigheder. Kbenhavn: Munksgaard; s. 25-36. (12)

Scannet litteratur. (Repetition fra lektion 12-13)

http://www.cfkr.dk/media/351595/Bilag%201.pdfhttps://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/miljoe/hygiejnehttps://www.varportal.dk/portal/content/9410/13https://www.varportal.dk/portal/search?facets=mfs_space_facet_da%3A2%2F%240040-8741.8742.9626%24%24Hud+og+v%C3%A6v&query=https://www.varportal.dk/portal/procedure/9669/13

Forr 2019

[18]

Sygepleje til patienten, der har

smerter

Observation og interventioner

Sygepleje til patienten, der har

svnproblemer Observation og interventioner

VAR. Vurdering af smerte. Link Sgedato 141218

Ikke medikamentel smertelindring: voksne (se bde akut og

langvarig). Link Sgedato 290618

VAR. Aktivitet / hvile. Lejring i sengen Link Sgedato: 290618

VAR. Svn. Tilrettelggelse af nattesvn i institution. Link

Sgedato 13.12.18

Retur til indholdsfortegnelsen

Uge 18-21. Tema 2: Sygepleje knyttet til menneskers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhnge med speciel fokus p

kredslbet

INFO & intro Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

Arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

17 International/ Muligheder for at

studerende i udlandet

Auditoriet ved

international

koordinator

1 time

18 Litteratursgning: Kendskab til

grundlggende sgeteknik:

Trunkering og boolske

operatorer

Litteraturdatabasen

Bibliotek.dk (evt SveMed+)

Klasseundervisning

ved bibliotekar

MSCH

2 timer Rasmussen LT, Remvig K, Wien C. Litteratur- og

informationssgning til opgaven. I: Rienecker L, Jrgensen PS,

redaktrer. Den gode opgave. 5. udgave. Samfundslitteratur;

2017. s. 145-170

19 Intro til eksamen Aud. 1 Link til prvekriterier LINK Sgedato 13.12.18

Retur til indholdsfortegnelsen

Sygepleje Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

Arbejdsformer

Estimeret

Tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

46-47 Sygepleje knyttet til menneskers

sundhedsudfordringer og

Flipped learning 4 timer Hjerteforeningen. 28 r og pludselig hjertepatient. Link (081217)

https://www.varportal.dk/portal/search?facets=mfs_space_facet_da%3A4%2F%240015-8741.8742.9785.9786.9954%24%24Vurdering+af+smerte&query=https://www.varportal.dk/portal/search?facets=mfs_space_facet_da%3A4%2F%240015-8741.8742.9785.9786.9954%24%24Vurdering+af+smerte&query=https://www.varportal.dk/portal/search?facets=mfs_space_facet_da%3A4%2F%240015-8741.8742.9785.9786.9954%24%24Vurdering+af+smerte&query=https://www.varportal.dk/portal/procedure/9741/13https://www.bibliotekerne.via.dk/da/page/bibliotekdkhttps://www.bibliotekerne.via.dk/da/node/197https://praktik.via.dk/deltedokumentersygeplejerske/1.%20sem/1_semester_Intern_proeve_VIA_SPL.pdfhttps://www.youtube.com/watch?v=Kuo25da8UX8

Forr 2019

[19]

sygdomssammenhnge i

forbindelse med kredslbslidelser

Patientens oplevelse og

perspektiv

Brud i hverdagslivet

rtenblad L. (2013). At leve med en kronisk sygdom

Patientperspektivet. I: Hellqvist Dahl B, Dssing A, lsgaard.

G. (Red). Livet med kronisk sygdom - et samfunds- og

sundhedsfagligt perspektiv. 1. udg. Gads Forlag; s.19-43.

(25). Scannet litteratur.

48-50 Sygepleje til patienten med

kredslbslidelser

TOKS

ABCDE

demer

Kompressionsbehandling

Klasseundervisning

5 timer Wagner MK, Hansen GJ. (2018) Cirkulation. I: Jastrup S, Rasmussen DH. (Red). Klinik Grundbog i sygepleje. 2. udgave. Munksgaard: Kbenhavn.s. 251 277 (27) Sundhedsstyrelsen (2017) National klinisk retningslinje for behandling af kronisk dem i underekstremiteterne. Side 1-15 Link Sgedato 13.12.18(16) Jrgensen T. Af og ptagning af kompressionsstrmper Link Sgedato 13.12.18

51-53 Dorothea Orems teori om:

Egenomsorg

Egenomsorgssvigt

Sygeplejesystemer

Flipped learning 4 timer En prsentation af hovedaspekterne i D. Orems behovsteori.

Udarbejdet af Lektor ved VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Pernille B Skouenborg. Repositorium (via studienet) om

Orem: Link Sgedato: 14.12.2018

Kristoffersen NJ. (2006). Teoretiske perspektiver p

sygepleje. I: Kristoffersen NJ, Nortvedt F, Skaug E. (Red.).

Grundlggende sygepleje, bind 4. Kbenhavn: Munksgaard.

Danmark; s.13-14, 38-52. (17). Scannet litteratur.

54-55 Feber

Feberens faser

Mlemetoder i

temperaturmling

Mleusikkerheder

Klasseundervisning

velser

3 timer Mathiesen L, Jastrup S. (2018). Feber. I: Jastrup S,

Rasmussen DH. (Red). Klinik Grundbog i sygepleje. 2.

udgave. Munksgaard: Kbenhavn s. 279-300 (22)

Thaysen H.V, Thurah A. (2016). Non-invasiv temperaturmling hos voksne indlagte patienter. Center for Kliniske Retningslinjer. (20) Link Sgedato 13.12.18

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/~/media/B8177C39A23445D4A6553DF6C78EBAF6.ashxhttps://www.youtube.com/watch?v=Qv3BTJOzHLwhttps://studienet.via.dk/sites/repositorie_sygeplejerskeuddannelsen/Materialedepot/Netudd_modul_1/spl_etivitet_grundl%C3%A6ggende_behov/flash_Orem/Egenomsorg%20-%20Orems%20behovsteori.swfhttp://www.cfkr.dk/media/352048/Non-invasiv%20temperaturm%C3%A5ling%20hos%20voksne%20indlagte%20patienter.pdf

Forr 2019

[20]

56-57 Klinisk beslutningstagning

Kliniske retningslinjer som

redskab til beslutningssttte i

sygeplejen

TOKS og TOBS

Flipped learning 4 timer Dansk Sygeplejerd. Fag og Forskning. Kliniske retningslinjer. (1). Link Sgedato13.12.18 Sestoft B, Rohde CV, m.fl. (2015). Tidlig opsporing af akut opstet kritisk sygdom hos indlagte patienter over 16 r. Center for Kliniske Retningslinjer; s. 1-7, 38-39 (9) Link Sgedato 13.12.18 Sundhedsstyrelsen. Afsnit. 5 Centrale deltagere i tidlig opsporing + 9.6 TOBS. I: Sundhedsstyrelsen 2017. Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ldre menneske. Link Sgedato: 13.12.18 s. 8-9 og 27 29 (5) Maarslet L, Gravgaard L, Juhl I, Ammitzbll O. (2014). Tidlig opsporing af sygdom i det primre sundhedsvsen. Sygeplejersken 2014; (2): 46 (1). Link Sgedato: 13.12.18

58 Oplg ekstern Forelsning i

auditoriet

1 timer Forelsning v. sygeplejerske fra klinikken

59 60 Opsamling tema 2

Klasseundervisning

og gruppearbejde

2 Repetition af pensum tema 2

Retur til indholdsfortegnelsen

Sygdomslre Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

Arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

6-7 Introduktion til

hjertesygdomme

Aterosklerose

Klasseundervisning 4 timer Guldager S. Basal sygdomslre. Kbenhavn: Munksgaard

Danmark; 2014. s. 129 -154 (skannet litteratur)

Hansen GS. Hjerte-kar-og blodsygdomme. I: Viborg AL,

Torup AW, redaktrer. Sygdomslre. Hnden p hjertet.

Kbenhavn: Munksgaard; 2013, s. 147-171

8-9 Angina pectoris

Claudicatio intermittens

Klasseundervisning 4 timer Hansen GS. Hjerte-kar-og blodsygdomme. I: Viborg AL,

Torup AW, redaktrer. Sygdomslre. Hnden p hjertet.

Kbenhavn: Munksgaard; 2013, s. 171-178

Hansen GS. Hjerte-kar-og blodsygdomme. I: Viborg AL,

Torup AW, redaktrer. Sygdomslre. Hnden p hjertet.

Kbenhavn: Munksgaard; 2013, s. 195-197

https://dsr.dk/fag-og-forskning/fakta-om-faget/kliniske-retningslinjerhttp://www.cfkr.dk/media/347724/complete_version_kr_tidlig_opsporing_kritisk_syg_sjh_palle_bodil_10__april__15_r1__2_-pallearbejdspc_final.pdfhttps://www.sst.dk/da/aeldre/aeldre-medicinske-patient/~/media/4D9BF1D790584C6C8C8A8084ECFDD5D6.ashxhttps://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2014-2/tidlig-opsporing-af-sygdom-i-det-primaere-sundhedsvaesen

Forr 2019

[21]

Perifer arteriesygdom. Retningslinjer for diagnostik og

behandling. Kbenhavn: Dansk Cardiologisk Selskab; 2018.

Netversion Sgedato: 17.12.2018

10-11 AKS - akut koronar syndrom

Klasseundervisning 4 timer Hansen GS. Hjerte-kar-og blodsygdomme. I: Viborg AL,

Torup AW, redaktrer. Sygdomslre. Hnden p hjertet.

Kbenhavn: Munksgaard; 2013, s. 171-178

Hansen GS. Hjerte-kar-og blodsygdomme. I: Viborg AL,

Torup AW, redaktrer. Sygdomslre. Hnden p hjertet.

Kbenhavn: Munksgaard; 2013, s. 179-184 (skimlses)

Akut koronart syndrom. Retningslinjer for diagnostik og

behandling. Kbenhavn: Dansk Cardiologisk Selskab; 2017.

afsnit 1.1 - 1.5 og 1.10. Netversion Sgedato: 17.12.2018

Retur til indholdsfortegnelsen

Anatomi og fysiologi Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

Arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

30-31

Blodets sammenstning og

funktion

Klasseundervisning 7 timer Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets

anatomi og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 314-

322, 325-331 (16).

32-33 Hjertet og kredslbets opbygning

og funktion

Klasseundervisning 7 timer Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets

anatomi og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 266-280

(15).

34-35 Hjertet og kredslbets opbygning

og funktion

Klasseundervisning 6 timer Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets

anatomi og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 281-313

(33).

36-37 Hjertet og kredslbets opbygning

og funktion

Klasseundervisning 6 timer Repetition fra forrige lektion:

Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets

anatomi og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 281-

313.

38-39 Temperaturregulering

Klasseundervisning 7 timer Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets

anatomi og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 436-

450, 196-199 (19).

http://nbv.cardio.dk/padhttp://nbv.cardio.dk/aks

Forr 2019

[22]

Retur til indholdsfortegnelsen

Kliniske lektioner /Sim Lab Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

Arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

13-17 Sygepleje knyttet til patienters problemer med kredslbet og temperatur. Observationer og njagtig dataindsamling

Dokumentation

Interventioner

velser i SIMLAB 6 timer Patientinformation: Venepumpevelser velser til hvede ben. Skejby: Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, rhus Universitetshospital; 2007 (4) (Scannet Litteratur) Karlsmark T. Kompressionsbehandling. I: Gottrup F, Karlsmark T, redaktrer. Sr: baggrund, diagnose og behandling. 2. udgave. Kbenhavn: Munksgaard Danmark; 2008 s. 111-121 (11) (Scannet Litteratur) Sundhedsstyrelsen (2017) National klinisk retningslinje for behandling af kronisk dem i underekstremiteterne. Side 4-7 Link Sgedato 13.12.18 (4) (repetition) Larsen K, Nielsen C, Bjrk I.T. (2015). Praktiske frdigheder. Kbenhavn: Munksgaard; s. 25-36. (12) (repetition) VAR. Auskultatorisk mling af blodtryk p overarmen. Link Sgedato 13.12.18 VAR. Fejlkilder ved blodtryksmling. Link Sgedato 13.12.18 VAR. Mling af iltmtning med pulsoximeter. Link Sgedato 13.12.18 VAR. Respirationsmling. Link Sgedato 1.12.18 VAR. Opmling af kompressionsstrmpe Link Sgedato 13.12.18

Sygeplejens fundament: Mling af manuelt blodtryk LINK til

filmklip. Sgedato: 13.12.18

Kompressionsbehandling - valg af bandage, tvrfaglig

instruks, Srafsnittet, Hud- og Knssygdomme, AUH. LINK

edok-rm.dk sgedato 13.12.18

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/~/media/B8177C39A23445D4A6553DF6C78EBAF6.ashxhttps://www.varportal.dk/portal/procedure/9804/13https://www.varportal.dk/portal/content/9035/13https://www.varportal.dk/portal/procedure/9911/13https://www.varportal.dk/portal/procedure/9821/13https://www.varportal.dk/portal/procedure/9767/13https://www.youtube.com/watch?v=XsVKJGDi-i4https://www.youtube.com/watch?v=XsVKJGDi-i4https://e-dok.rm.dk/edok/admin/GUI.nsf/desktop.html?Open

Forr 2019

[23]

Retur til indholdsfortegnelsen

Tvrfaglig undervisning Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

Arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

23 Intro til Journal Club Klasseundervisning 1 time Journal Club 13.12.18

24-25 FS/FM - journal club Gruppearbejde med

vejledning

2 timer, med

forberedelse 10

timer

Journal Club Sgedato 13.12.18

26 Intro til TFK 2 Klasseundervisning 1 time Teoretisk forudstningskrav: Kliniske metoder til

observation og vurdering i sygepleje Sgedato

13.12.18

27-30 Vejledning TFK 2 Gruppearbejde Teoretisk forudstningskrav: Kliniske metoder til

observation og vurdering i sygepleje

Sgedato 13.12.18

31-32 Intro til pdagogisk plejeplan Klasseundervisning

gruppearbejde

2 time Pdagogisk plejeplan Sgedato 13.12.18

33-34 1. Vejledning til pdagogisk

plejeplan

Gruppearbejde 3 Pdagogisk plejeplan Sgedato 13.12.18

35-36 2. Vejledning til pdagogisk

plejeplan

Gruppearbejde 4 Pdagogisk plejeplan Sgedato 13.12.18

37-38 Videooptagelse Sim Lab 5 Pdagogisk plejeplan Sgedato 13.12.18

39-44 Fremlggelse af pdagogisk

plejeplan

Klasseundervisning ( hold) 3 Pdagogisk plejeplan Sgedato 13.12.18

Retur til indholdsfortegnelsen

https://praktik.via.dk/sygeplejerske-aarhus/modul-og-semesterbeskrivelser/Documents/1.%20semester/Prove%20og%20Opgavekriterier/S1-Journal%20Club.pdfhttps://praktik.via.dk/sygeplejerske-aarhus/modul-og-semesterbeskrivelser/Documents/1.%20semester/Prove%20og%20Opgavekriterier/S1-Journal%20Club.pdfhttps://praktik.via.dk/deltedokumentersygeplejerske/1.%20sem/1_semester_TF_Analyse_af_klinisk_metode_i_sygepleje_VIA_SPL.pdfhttps://praktik.via.dk/deltedokumentersygeplejerske/1.%20sem/1_semester_TF_Analyse_af_klinisk_metode_i_sygepleje_VIA_SPL.pdfhttps://praktik.via.dk/deltedokumentersygeplejerske/1.%20sem/1_semester_TF_Analyse_af_klinisk_metode_i_sygepleje_VIA_SPL.pdfhttps://praktik.via.dk/deltedokumentersygeplejerske/1.%20sem/1_semester_TF_Analyse_af_klinisk_metode_i_sygepleje_VIA_SPL.pdfhttps://praktik.via.dk/sygeplejerske/semester/Documents/1.%20semester/Aarhus/S1-P%C3%A6dagogisk%20plejeplan.pdfhttps://praktik.via.dk/sygeplejerske/semester/Documents/1.%20semester/Aarhus/S1-Pdagogisk%20plejeplan.pdfhttps://praktik.via.dk/sygeplejerske/semester/Documents/1.%20semester/Aarhus/S1-Pdagogisk%20plejeplan.pdfhttps://praktik.via.dk/sygeplejerske/semester/Documents/1.%20semester/Aarhus/S1-Pdagogisk%20plejeplan.pdfhttps://praktik.via.dk/sygeplejerske/semester/Documents/1.%20semester/Aarhus/S1-Pdagogisk%20plejeplan.pdf

Forr 2019

[24]

Uge 22-24. Tema 3: Sygepleje knyttet til menneskers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhnge med speciel fokus p

respirationen

Sygepleje Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

Arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

61-62 Respiratoriske lidelser

Patientens perspektiv

Oplevelse og hndtering

af ndend

Klasseundervisning

Gruppearbejde

3 timer Jrgensen L.B, Dahl R, Pedersen P.U, Lomborg K. Fire

mder at hndtere ndend p i dagliglivet et grounded

theory-studie. Sygeplejersken 2014 (9) s. 85-102. (18). LINK

Sgedato 13.12.18

63-65 Sygepleje knyttet til

menneskers

sundhedsudfordringer og

sygdomssammenhnge i

forbindelse med respiration,

krop og sygdom

Observation af

borgere/patienter med

respiratoriske

udfordringer

Vurdering af ndend

Oplevelse ndend

Lindring af ndend

Rehabilitering

Klasseundervisning

Gruppearbejde

4 timer Spile M, Gamborg H, m.fl. (2012). Klinisk retningslinje for

lindring af dyspn hos voksne uhelbredeligt syge

krftpatienter. Aarhus: Center for Kliniske Retningslinjer;

Bilag 7. s. 40-45. (6) Link Sgedato 13.12.18.

Stougaard T, Toth E C. (2018). Respiration. I: Jastrup S,

Rasmussen DH. (Red). Klinik Grundbog i sygepleje. 2.

udgave. Munksgaard: Kbenhavn s. 223-250 (28)

Dansk Lungemedicinsk Selskab. Borgs dyspn skala +

Medical Research Council (MRC) ndendsskala (5-trins

skala). Link Sgedato: 13.12.18

Hjortbak BR og Handberg C. Sundhedspolitiske strategier. I:

Aadal L og Angel S (Red.) Rehabiliterede sygepleje. Fra

begreb til klinisk praksis. Forlaget Munksgaard 2014. s. 21

36 (16) (scannet litteratur)

Sundhedsstyrelsen (2018) National klinisk retningslinje for

rehabilitering af patienter med KOL. Link sgedato: 13.12.18

Ls punkterne: 3. Rehabilitering af patienter med KOL og MRC under eller lig med 2 (ndend i lettere grad) 9. Inddragelse af prrende i KOL rehabiliteringsprogram.

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2013-9/fire-mader-at-handtere-andenod-pa-i-dagliglivet-et-grounded-theoryhttp://www.cfkr.dk/media/344817/lindring_af_dyspn__hos_voksne_uhelbredeligt_syge_kr_ftpatienter..pdfhttps://www.lungemedicin.dk/fagligt/faglige-dokumenter/skemaer.htmlhttps://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/~/media/AD2FF426014943D983E0D7B937B356B9.ashx

Forr 2019

[25]

66-67 Patienters / borgeres

oplevelser af lidelse

Teorier om lidelse

Flipped learning 4 timer Eriksson K. (2012). Det lidende menneske. 2. udgave.

Kbenhavn: Munksgaard Danmark; s. 51-53, 76-93 (21)

Scannet litteratur.

Morse J. Toward a Praxis Theory of Suffering. Advances in

Nursing Science 2001;24(1):47-59 (13) (scannet litteratur)

68-69 Opsamling p tema 3 Casearbejde

Gruppearbejde

3 timer Pensum fra tema 3

70 Sygepleje til patienten med

respiratoriske lidelser

Forelsning i auditoriet

for hele holdet/ekstern

oplgsholder

1 time Forelsning v. sygeplejespecialist

71-72 Opsamling p sygepleje p

semester 1

Klasseundervisning

Gruppearbejde

2 timer Repetition af semestrets pensum

Retur til indholdsfortegnelsen

Sygdomslre Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

Arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

12 Intro til lungesygdomme Klasseundervisning 2 timer Viborg AL. Respirationsorganerne. I: Viborg AL, Torup AW,

redaktrer. Sygdomslre. Hnden p hjertet. Kbenhavn:

Munksgaard; 2013, s. 111-125

13-14 Pneumoni

KOL

Klasseundervisning 4 timer Viborg AL. Respirationsorganerne. I: Viborg AL, Torup AW,

redaktrer. Sygdomslre. Hnden p hjertet. Kbenhavn:

Munksgaard; 2013, s. 125-127 og 130-141

Laut K, Benfield T. Lungeinfektioner er hyppige hos ldre.

Statusartikel. Ugeskrift for lger. 2013; 175(47): s 2-5.

Adgangskode til onlineversion oplyses ved personlig

henvendelse i biblioteket

Hilberg O. Lungesygdomme. I: Ivarsen H, Aziz A, redaktrer.

Sygdomslre for sundhedsprofessionelle. Kbenhavn:

GADs Forlag Danmark; 2013. s. 202-214

KOL retningslinje. Kbenhavn: Dansk Lungemedicinsk

Selskab; 2017. s. 4-20 (Patologi - Hndtering og behandling

af KOL eksacerbationer)

Netversion. Sgedato 17.12.2018

https://www.lungemedicin.dk/fagligt/101-dansk-kol-vejledning-2017.html

Forr 2019

[26]

15-16 KOL (fortsat)

Astma

Klasseundervisning 4 timer Viborg AL. Respirationsorganerne. I: Viborg AL, Torup AW,

redaktrer. Sygdomslre. Hnden p hjertet. Kbenhavn:

Munksgaard; 2013, s. 127-141

KOL retningslinje. Kbenhavn: Dansk Lungemedicinsk

Selskab; 2017. s. 4-20 (Patologi - Hndtering og behandling

af KOL eksacerbationer)

Netversion. Sgedato 17.12.2018

Iltbehandling i hjemmet. Kbenhavn: Dansk Lungemedicinsk

Selskab; 2017. Sgedato 22.05.2018. Netversion

Akut astma. Kbenhavn: Dansk Lungemedicinsk Selskab;

2015. Sgedato 17.12.2018 Netversion

17-18 Fremlggelser Link til studieaktiviteten Sygdomslre

19-20 Fremlggelser Link til studieaktiviteten Sygdomslre

Retur til indholdsfortegnelsen

Anatomi og fysiologi Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

Arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

40-41 Lungerne og luftvejenes

opbygning

Respirationens mekanik,

bevgelser og muskler.

Lungevolumina

Klasseundervisning 7 timer Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets

anatomi og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 354-

369 (16).

42-43 Regulering af ventilationen

Respirationsarbejde og

forhold der pvirker

ventilationen

Gasudveksling ilt og kuldioxid

Klasseundervisning 6 timer Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets

anatomi og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 369-

376 (8).

44-45 Regulering af ventilationen

Respirationsarbejde og

forhold der pvirker

ventilationen

Gasudveksling ilt og kuldioxid

Klasseundervisning 7 timer Repetition fra forrige lektion:

Haug E., Sand O., Sjaastad .V. (2015). Menneskets

anatomi og fysiologi. 3. udgave. Kbenhavn: Gad; s. 369-

376 (8).

46-47 Dissektioner Gruppearbejde 3 timer Relevant pensum fra tema 2 og 3.

https://www.lungemedicin.dk/fagligt/101-dansk-kol-vejledning-2017.htmlhttp://www.lungemedicin.dk/fagligt/55-iltbehandling.htmlhttp://www.lungemedicin.dk/fagligt/33-akut-astma.htmlhttps://praktik.via.dk/sygeplejerske-aarhus/modul-og-semesterbeskrivelser/Documents/1.%20semester/Prove%20og%20Opgavekriterier/S1-sygdomslaere.pdfhttps://praktik.via.dk/sygeplejerske-aarhus/modul-og-semesterbeskrivelser/Documents/1.%20semester/Prove%20og%20Opgavekriterier/S1-sygdomslaere.pdf

Forr 2019

[27]

48-49 Kroppens helhed Gruppearbejde og

fremlggelse

8 timer Relevant pensum fra 1. semester.

Normal aldring, Nilesen O. L, Bojsen-Mller M. J. (2012) Anatomi og fysiologi, Hnden p hjertet. 1. Udgave Kbenhavn: Munksgaard; s. 491-501 (10) (scannet litteratur)

50-51 Kroppens helhed Gruppearbejde og

fremlggelse

8 timer Relevant pensum fra 1. semester.

Retur til indholdsfortegnelsen

Kliniske lektioner /SimLab Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

Arbejdsformer

Estimeret

Tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

18-20 Ergonomi: Forflytningssituationer i sygepleje Forflytningsteknik: -Naturlige bevgemnstre -Fysiske rammer -Fysiske lovmssigheder -Hjlpemidler -Patientens ressourcer -Samarbejde/kommunikation -Arbejdsteknik

-Risikovurdering

Praktiske velser i SIM-lab

4 timer Lunde PH. Forflytningskundskab: Aktivering, hjlp og trning ved forflytning. 2.udgave. Kbenhavn: Gads Forlag 2010 s 209-215 (6)

21-25 AF + sygepleje:

Sygepleje knyttet til respirationen

Praktiske velser

SIM-lab

6 timer Madsen, AH: Frstehjlp. Dansk rde Kors Kbenhavn.2009 side 25-35 (11) (scannet litteratur) Dansk Rd for genoplivning. Avanceret genoplivning 2015. LINK Sgedato 13.12.18 Fra VAR (Sgedato 13.12.18)

Mling af iltmtning Link

Ilttilfrsel med nsekateter/maske Link

Respirationsmling Link

Sekretmobilisering ved vejrtrknings- og hostevelser Link

Sekretmobilisering ved hjlp af PEP Link

Sekretmobilisering ved hjlp af CPAP Link

Basal hjerte-lungeredning Link

http://genoplivning.dk/wp-content/uploads/2015/10/Folder-2015-pub.pdfhttps://www.ppsnett.dk/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69891&vn=12.0https://www.varportal.dk/portal/procedure/9911/13https://www.ppsnett.dk/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69890&vn=12.0https://www.varportal.dk/portal/procedure/9886/13https://www.ppsnett.dk/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69861&vn=12.0https://www.varportal.dk/portal/procedure/9821/13https://www.ppsnett.dk/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69893&vn=12.0https://www.varportal.dk/portal/procedure/9928/13https://www.ppsnett.dk/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69894&vn=12.0https://www.varportal.dk/portal/procedure/9939/13https://www.ppsnett.dk/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=67423&vn=12.0https://www.varportal.dk/portal/procedure/9903/13https://www.ppsnett.dk/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=67479&vn=12.0https://www.varportal.dk/portal/procedure/9666/13

Forr 2019

[28]

Hjerte-lungeredning med hjertestarter Link

Fremmedlegeme i luftvejene Link

Sideleje Link

e-Dok.rm.dk 2.16.2 Peakflowmling. link sgedato: 020718

Repetition fra sygepleje lektion 56-58: Spile M, Gamborg H [m.fl.] Bilag 7 af Klinisk retningslinje for lindring af dyspn hos voksne uhelbredeligt syge krftpatienter. Aarhus: Center for kliniske retningslinjer; 2012.

Stougaard T, Toth E C. (2018). Respiration. I: Jastrup S,

Rasmussen DH. (Red). Klinik Grundbog i sygepleje. 2.

udgave. Munksgaard: Kbenhavn (repetition) Wagner MK, Hansen GJ. (2018) Cirkulation. I: Jastrup S, Rasmussen DH. (Red). Klinik Grundbog i sygepleje. 2. udgave. Munksgaard: Kbenhavn (repetition) Grnseth R, Markestad T. Datasamling, observasjon og overvkning av barn. I: Pediatri og pediatrisk sykepleie. 3. utgave. Oslo: Fagbokforlaget; 2011 s. 95-102 (8) (Scannet Litteratur) Dansk Lungemedicinsk Selskab. Borgs skala for ndend: LINK sgedato:13.12.18 Trygfonden. Sdan genkender du et hjertestop LINK Sgedato 13.12.18

Retur til indholdsfortegnelsen

Tvrfaglig undervisning Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

Arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

45 I folngelse af sygepl. Lek 70:

Sygepleje til patienten med

respiratoriske lidelser

Forelsning i auditoriet for

hele holdet/ekstern

oplgsholder

1 time Forelsning v. sygeplejespecialist

https://www.ppsnett.dk/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=77652&vn=12.0https://www.varportal.dk/portal/procedure/10081/13https://www.ppsnett.dk/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69881&vn=12.0https://www.varportal.dk/portal/procedure/9732/13https://www.ppsnett.dk/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=67485&vn=12.0https://www.varportal.dk/portal/procedure/9972/13https://e-dok.rm.dk/edok/admin/GUI.nsf/desktop.html?Openhttps://www.lungemedicin.dk/fagligt/faglige-dokumenter/skemaer/137-borg-dyspno-skala.htmlhttps://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/saadan-genkender-du-et-hjertestop

Forr 2019

[29]

Retur til indholdsfortegnelsen

Uge 5-24. Fag p tvrs af temaerne

Farmakologi Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

1-2 Introduktion til farmakologi

Introduktion til lgemiddelregning

Introduktion af Promedicin.dk

Klasseundervisning 3 timer Olsen I. Hallin SP. Farmakologi. Hnden p hjertet.

Kbenhavn: Munksgaard; 2013. Kap 1, s 21-31

Olsen LA. Praktisk medicinregning. Kbenhavn: FADLs

Forlag; 2015 Indledning og kap 1.

Link til pro.medicin Sgedato: 17.12.2018

Link til interaktionsdatabasen Sgedato: 17.12.2018

3-4 Introduktion til analgetika Klasseundervisning 4 timer Olsen I. Lgemidler til behandling af rheumatiske

sygdomme. I: Olsen I, Hallin S P, Farmakologi, Hnden p

hjertet. Kbenhavn. Munksgaard; 2014 s. 413- 416

Olsen I. Analgetika. I: Olsen I, Hallin S P, Farmakologi,

Hnden p hjertet. Kbenhavn. Munksgaard; 2014 s. 425-

436

5-6 Hjertemedicin Klasseundervisning 4 timer Olsen I. Farmakokinetik. I: Olsen I, Hallin SP. Farmakologi.

Hnden p hjertet. Kbenhavn. Munksgaard; 2014 Kap 2

Olsen I. Hovedgruppe C. Hjerte og kredslb. I: Olsen I, Hallin

SP. Farmakologi. Hnden p hjertet. Kbenhavn.

Munksgaard; 2014 s 323 - 334

Olsen LA. Praktisk medicinregning. Kbenhavn: FADLs

Forlag; 2015 Kap 2.

7-8 Hjertemedicin Klasseundervisning 4 timer Olsen I. Farmakodynamik. I: Olsen I, Hallin SP. Farmakologi.

Hnden p hjertet. Kbenhavn. Munksgaard; 2014 Kap 3

Olsen I. Hovedgruppe C. Hjerte og kredslb. I: Olsen I, Hallin

SP. Farmakologi. Hnden p hjertet. Kbenhavn.

Munksgaard; 2014 s 323 334

https://pro.medicin.dk/http://www.interaktionsdatabasen.dk/

Forr 2019

[30]

9-10 Midler mod luftvejslidelser

Antibiotika

Lgemiddelregning

Klasseundervisning

og gruppearbejde

4 timer Olsen I. Hovedgruppe J. Lgemidler til systemisk behandling

af infektionssygdomme. I: Olsen I, Hallin SP. Farmakologi.

Hnden p hjertet. Kbenhavn. Munksgaard; 2014 s. 383 -

398

Olsen I. Hovedgruppe R. Respirationsorganer. I: Olsen I,

Hallin SP. Farmakologi. Hnden p hjertet. Kbenhavn.

Munksgaard; 2014 s 471 - 485

Olsen LA. Praktisk medicinregning. Kbenhavn: FADLs

Forlag; 2015. Kap 3

Link tilstudieaktiviteten Opgave farmakologi

Retur til indholdsfortegnelsen

Folkesundhed Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

Arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

1-2 Folkesundhedsperspektiv i sundhedsarbejde: WHO; Alma Ata, Ottawa Charter Begreber: Sundhedsfremme & Forebyggelse

Klasseundervisning 6 timer Geil K; Sndergaard DE; Rod MH. Organisatoriske og politiske rammer for forebyggelsen i Danmark. Jensen BB; Grnbk M; Reventlov S. red. Forebyggende Sundhedsarbejde, 6. udg. Munksgaard. Kbenhavn. 2016. kap. 2. s.21-39 (18 sider) Ottawa Charter for Health Promotion. WHO.1986. www.euro.who.int (5 sider)

Sundhedsvsenets begrebsbase (NBS). Systematisk liste

for forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed.

Sundhedsdatastyrelsen. 2016.

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-

retningslinjer/om-terminologi/nbs Anvendes som opslag

3-4 Forekomst og fordeling af sundheds - og sygdomstilstande blandt danskerne og faktorer af betydning for disse. Sundhedsprofiler: Social ulighed. Sundhedsudfordringer.

Klasseundervisning Sgning, analyse og vurdering af sundhedsdata (anvende begreber fra

6 timer Reventlov S; Jensen BB; Grnbk M; Jrgen FK. Analysemodeller. Jensen BB; Grnbk M; Reventlov S. red. Forebyggende Sundhedsarbejde, 6. udg. Munksgaard. Kbenhavn. 2016. Kap. 3 s. 41 48 (8 sider)

https://praktik.via.dk/sygeplejerske-aarhus/modul-og-semesterbeskrivelser/Documents/1.%20semester/Prove%20og%20Opgavekriterier/S1-Opgave-farmakologi.pdfhttp://www.euro.who.int/en/publications/policy-documents/ottawa-charter-for-health-promotion,-1986https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/nbshttps://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/nbs

Forr 2019

[31]

forskningsmetodologi: tvrsnitsstudie, prvalens, incidens, OR)

Glmer C; Juel K. Sundhedsprofiler. Jensen BB; Grnbk

M; Reventlov S. red. Forebyggende Sundhedsarbejde, 6.

udg. Munksgaard. Kbenhavn. 2016 Kap. 16. s.231-238 (8

sider)

Den Nationale Sundhedsprofil. Sundhedsstyrelsen 2017. www.sst.dk Anvendes som opslag

5 Borgers sundhedsudfordringer: Health Belief Model

Start p

Livsstilssamtale

2 timer Lringsaktivitet med lringsressource (p studienet)

Dalum P, Sonne T F, Davidsen M. At tale om forandring. En bog om sundhedsadfrd og motiverende samtaleteknik. Tobaksskaderdet 2000. s. 28 35. (7) G til netversion

Journal Club Afvikles sammen

med

Videnskabsteori og

forskningsmetodolo

gi.

Studiesprgsml til

sgning i

Sundhedsprofiler:

National, Regional

og European

Link til studieaktiviteten Journal club Studiesprgsml Folkesundhedsvidenskab. (p studienet) Artikel: Koch MB1, Diderichsen F2, Grnbk M1, Juel K1. What is the association of smoking and alcohol use with the increase in social inequality in mortality in Denmark? A nationwide register-based study. BMJ Open. 2015 May 11;5(5). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25967987

6-8 Borgers sundhedsudfordringer: Health Belief Model

Workshop og

Analyse af

livstilsamtaler

10 timer Due p, Holstein B. Sundhedsadfrd. Jensen BB; Grnbk M; Reventlov S. red. Forebyggende Sundhedsarbejde, 6. udg. Munksgaard. Kbenhavn. 2016s. Kap. 8. 101-114

Retur til indholdsfortegnelsen

Ergonomi Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

1+2 Forflytningsteknik: -Det naturlige bevgemnster -Fysiske rammer -Fysiske lovmssigheder -Hjlpemidler -Patientens ressourcer

Klasseundervisning

med gruppearbejde 5 Lunde PH. Forflytningskundskab: Aktivering, hjlp og

trning ved forflytning. 2.udgave. Kbenhavn: Gads Forlag 2010 s. 15-20, 39-55, 72-82 (34). Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvr. AT-Vejledning D.3.4, Arbejdstilsynet, maj 2005 (8)

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/danskernes-sundhed-den-nationale-sundhedsprofil-2017http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/E9AAB1FA544749E292495FEE444034D9.ashxhttps://praktik.via.dk/sygeplejerske-aarhus/modul-og-semesterbeskrivelser/Documents/1.%20semester/Prove%20og%20Opgavekriterier/S1-Journal%20Club.pdfhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25967987

Forr 2019

[32]

-Samarbejde/kommunikation -Arbejdsteknik -Risikovurdering Lovgrundlag for arbejdsmilj og aktrerne p arbejdsmiljomrdet. Fysiske belastninger under arbejdet, arbejdsskaber og

nedslidning.

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/d-3-4-

arbejdsrelateret-muskel-og-skeletbesvaer.aspx

sgedato: 19.11.2018

Lft, trk og skub. AT-Vejledning D.3.1, Arbejdstilsynets

september 2005 (20)

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/l/d-3-1-loft-

traek-og-skub.aspx

Sgedato: 19.11.2018

Forflytning, lft og anden manuel hndtering af personer. At-

vejledning D.3.3, Arbejdstilsynet, juli 2004 (12)

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/d-3-3-

forflytning-loft-af-personer.aspx

Sgedato: 19.11.2018

3-5 Forflytningssituationer i sygepleje

Praktiske velser i SIM-lab Dialogbaseret undervisning Optage praktisk handling i SIM-lab som grundlag for konkrete ergonomiske analyser Gruppearbejde

4 timer Lunde PH. Forflytningskundskab: Aktivering, hjlp og trning ved forflytning. 2.udgave. Kbenhavn: Gads Forlag 2010 s. 181-204 (14)

6 Opsamling p lektion 3-5

Klasseundervisning 2 timer

Retur til indholdsfortegnelsen

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/d-3-4-arbejdsrelateret-muskel-og-skeletbesvaer.aspxhttp://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/d-3-4-arbejdsrelateret-muskel-og-skeletbesvaer.aspxhttps://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/l/d-3-1-loft-traek-og-skub.aspxhttps://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/l/d-3-1-loft-traek-og-skub.aspxhttps://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/d-3-3-forflytning-loft-af-personer.aspxhttps://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/d-3-3-forflytning-loft-af-personer.aspx

Forr 2019

[33]

Forskningsmetodologi Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

1-2 Grundlggende videnskabsteori

-positivisme, hermeneutik,

fnomenologi, naturvidenskab,

humanvidenskab,

samfundsvidenskab,

sundhedsvidenskab

Forskningsetik

Kvalitativt design.

Klasseundervisning 6 timer Grundlggende videnskabsteori:

Priebe, Gunilla., Landstrm, Catharina. 2018. "Den

videnskabelige erkendelses muligheder og begrnsninger

grundlggende videnskabsteori." I Videnskabelig teori og

metode, redigeret af Henricson, Maria, 37-57. Kbh.:

Munksgaard. 2.udgave (19)

Forskningsetik:

Sykepleiernes Samarbeid i Norden. 2003. "Ethical

Guidelines for Nursing Research in the Nordic Countries.".

Tilgngelig fra 01.01.2019, http://ssn-norden.dk/wp-

content/uploads/2016/01/SSNs-etiske-retningslinjer.pdf

Kvalitativt design:

Henricson, Maria., Billhult, Annika. 2018. "Kvalitativt design. "

I Videnskabelig teori og metode, redigeret af Henricson,

Maria, 139-147. Kbh.: Munksgaard. 2.udgave (10)

3-4 Kvantitative studiedesigns og

evidens

Klasseundervisning 6 timer Billhult, Annika. 2018. "Kvantitativ metode og stikprver." I

videnskabelig teori og metode, redigeret af Henricson, Maria,

123-136. Kbh.: Munksgaard. 2. udgave (13)

Willman, Ania., Stoltz, Peter. 2018. "Metaanalyse." I

videnskabelig teori og metode, redigeret af Henricson, Maria,

465-477. Kbh.: Munksgaard. 2. udgave (12)

Mikkelsen, Ellen M. 2009. "Epidemiologisk forskningsmetode

Kort fortalt." Tidsskrift for sygeplejeforskning (2): 3-7

Findes p studienet i Scannet litteratur

Evidensbaseret Design i DNU-processen. 2000. "Kort

indfring i evidens". Tilgngelig fra 01.01.2019,

http://www.dnu.rm.dk/siteassets/dnudnu/borger/visioner/bilag

-1_ebd_hierarkier.pdf

5-6

Kvantitative metoder

dataindsamling

Mlemetoder

Klasseundervisning

og velser

5 timer

Billhult, Annika. 2018. "Mleinstrumenter og diagnostiske

test." I Videnskabelig teori og metode, redigeret af Henricson,

Maria, 165-174. Kbh.: Munksgaard. 2. udgave (9)

http://ssn-norden.dk/wp-content/uploads/2016/01/SSNs-etiske-retningslinjer.pdfhttp://ssn-norden.dk/wp-content/uploads/2016/01/SSNs-etiske-retningslinjer.pdfhttp://www.dnu.rm.dk/siteassets/dnudnu/borger/visioner/bilag-1_ebd_hierarkier.pdfhttp://www.dnu.rm.dk/siteassets/dnudnu/borger/visioner/bilag-1_ebd_hierarkier.pdf

Forr 2019

[34]

Introduktion til program/IT platform til elektroniske

sprgeskemaer

7-8

Kvantitative metoder

dataindsamling

Sprgeskemaer

Klasseundervisning

og velser

5 timer

Billhult, Annika. 2018. "Sprgeskemaundersgelser." I

videnskabelig teori og metode, redigeret af Henricson, Maria,

151-163. Kbh.: Munksgaard. 2. udgave (12)

Mnster, Kirstine. 2011. "Sprgeskemaundersgelser." I

Forskningsmetoder i Folkesundhedsvidenskab, redigeret af

Vallgrda, Signild., Kock, Lene. 283-302. Kbh.: Munksgaard.

4. udgave. (20). Findes p studienet i scannet litt.

9-10 Kvantitativ databearbejdning

Deskriptiv analyse

Klasseundervisning

og velser

7 timer Lund, Hans., Rgind, Henrik. 2016. Kapitel 1-4. I statistik i

ord. Kbh.: Munksgaard, 13-52 (40)

Billhult Annika. 2018. "Frafaldsanalyse og beskrivende

statistik." I videnskabelig teori og metode, redigeret af

Henricson, Maria, 291-300. Kbh.: Munksgaard. 2. udgave

(10)

Selvstudium/forberedelse til lektioner: Basale funktioner i

Excel. De frste 8 videoer om Excel:

https://www.nemprogrammering.dk/Tutorials/excel/online-

kursus-gratis.php (excel skal bruges i lektionerne)

11-12 Kvantitativ databearbejdning

Prdiktiv statistik

Klasseundervisning

og velser

7 timer Lund, Hans., Rgind, Henrik. 2016. Kapitel 5-7. I statistik i

ord. Kbh.: Munksgaard, 53-87 (34)

Billhult, Annika. 2018. "Analytisk statistik." I videnskabelig

teori og metode, redigeret af Henricson, Maria, 303-312.

Kbh.: Munksgaard (9)

13-16 FM-dag

Anvendelse af alle elementer fra

FM faget tages ind

Foredrag

(introduktion)

Gruppearbejde/

Workshop med

vejledning

6 timer Alt fra lektion 1-12 er pensum

Medbring smartphone eller tablet der kan scanne QR kode.

Journal Club flles med

Folkesundhedsvidenskab

Flipped learning

Gruppearbejde

med vejledning

7 timer Journal Club (kriterier)

Sgedato: 09.01.2019

https://www.nemprogrammering.dk/Tutorials/excel/online-kursus-gratis.phphttps://www.nemprogrammering.dk/Tutorials/excel/online-kursus-gratis.phphttps://praktik.via.dk/sygeplejerske-aarhus/modul-og-semesterbeskrivelser/Documents/1.%20semester/Prove%20og%20Opgavekriterier/S1-Journal%20Club.pdf

Forr 2019

[35]

Mellem

lektion 4

og 5

Studiedesignsvelse

Med inddragelse af artikler fra

flere af semestrets fag.

Flipped learning

Gruppearbejde

med vejledning

7 timer Studiedesignsvelse (kriterier)

Sgedato: 09.01.2019

Retur til indholdsfortegnelsen

Mikrobiologi Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

1-2 Intro til mikrobiologi

Mikroorganismer

-Bakteriologi

-Mikrobiota

-Biofilm

Klasseundervisning

,

6 timer til

lsning af og

arbejde med

pensum,

herunder

arbejde med

studiesprgs

ml

Nielsen LA, stergaard C.(2014) Mikrobiologi. 2. udgave

Kbenhavn: Munksgaard. s. 41-69 (28)

3-4 Mikroorganismer

-Virologi

Klasseundervisning 6 timer til

lsning af og

arbejde med

pensum,

herunder

arbejde med

studiesprgs

ml

Nielsen LA, stergaard C (2014) Mikrobiologi. 2. udgave

Kbenhavn: Munksgaards. 75-88 (14)

5-6

Mikroorganismer

-Mykologi

-Parasitologi

Klasseundervisning 6 timer til

lsning af og

arbejde med

pensum,

herunder

arbejde med

studiesprgs

ml

Nielsen LA, stergaard C.(2014) Mikrobiologi. 2. udgave

Kbenhavn: Munksgaard; s. 93-106 (14)

7-8

Hygiejne og smitteforebyggelse

-Smittekden

-Sygehusinfektioner

Klasseundervisning

, gruppearbejde

med cases og

opgaver

6 timer til

lsning af og

arbejde med

pensum,

herunder

arbejde med

Nielsen LA, stergaard C.(2014) Mikrobiologi. 2. udgave

Kbenhavn: Munksgaard s. 185-201,262-266, 290-302 (33)

https://praktik.via.dk/sygeplejerske-aarhus/modul-og-semesterbeskrivelser/Documents/1.%20semester/Prove%20og%20Opgavekriterier/S1-studiedesignvelse.pdf

Forr 2019

[36]

studiesprgs

ml

9-10

Diagnostik og Resistens

problematik

Klasseundervisning

, gruppearbejde

med cases og

opgaver

6 timer til

lsning af og

arbejde med

pensum,

herunder

arbejde med

studiesprgs

ml

Nielsen LA, stergaard C.(2014) Mikrobiologi. 2. udgave

Kbenhavn: Munksgaard; s. 267-276, 161-174, 276-289 (35)

Fahmy P, Knudsen Bygum T. (2013) Blodprver. 2. udgave

Kbenhavn: Munksgaard Danmark; 2013. s. 171-174 (4).

Antibiotikaforbrug og resistens

Link Sgedato: 12.12.2018

Viden og rd om MRSA

Link Sgedato: 12.12.2018

11-12 Infektionsbegrebet Klasseundervisning

, gruppearbejde

med cases og

opgaver

6 timer til

lsning af og

arbejde med

pensum,

herunder

arbejde med

studiesprgs

ml

Nielsen LA, stergaard C.(2014) Mikrobiologi. 2. udgave

Kbenhavn: Munksgaard s. 161-184 (24 sider)

13-14 Immunforsvar

-Det ydre immunforsvar

-Det uspecifikke immunforsvar

Klasseundervisning

, gruppearbejde

med cases og

opgaver

6 timer til

lsning af og

arbejde med

pensum,

herunder

arbejde med

studiesprgs

ml

Nielsen LA, stergaard C.(2014) Mikrobiologi. 2. udgave

Kbenhavn: Munksgaard s 115-137 (22)

15-16

Det akutte inflammations respons

Klasseundervisning

, gruppearbejde

med cases og

opgaver

6 timer til

lsning af og

arbejde med

pensum,

herunder

arbejde med

studiesprgs

ml

Guldager S. (2014) Basal sygdomslre. Kbenhavn:

Munksgaard Danmark. s. 75-88 (13). (scannet litteratur)

Retur til indholdsfortegnelsen

https://antibiotika.ssi.dk/antibiotika-og-resistens/antibiotikaresistens---for-sundhedspersonerhttps://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Viden%20og%20raad%20om%20MRSA.aspx

Forr 2019

[37]

Kommunikation Lektions-

nr.

Indhold Undervisnings- og

arbejdsformer

Estimeret

tidsforbrug

Litteratur og andet materiale

1-2 Den professionelle samtale. Klasseundervisning 6 timer Jrgensen, K.M. (2017). Kommunikation i sundhedsvsenet.

I: Jrgensen, K.M. (Red). Kommunikation for

sundhedsprofessionelle. Kbenhavn: Gads Forlag. 4.

Udgave. S. 1929 (11). Scannet litteratur

Kongsgaard, L. (2015). Kommunikationsstile - et

professionelt repertoire. I: Kongsgaard, L. og Rod, M.H.

(Red). Multiteoretisk praksis i socialt arbejde.

Samfundslitteratur. S. 55-72. (18). Scannet litteratur

3-4 Aktiv lytning og sprgsmlstyper Klasseundervisning

Praktiske velser

6 timer Jrgensen, K.M. (2017). Aktiv lytning. I: Jrgensen, K.M.

(Red). Kommunikation for sundhedsprofessionelle.

Kbenhavn: Gads Forlag. 4. Udgave. S. 115-128 (14).

Scannet litteratur

Moltke, H.V, og Molly, A. (2009). Sprgsmlstyper og

sprgeteknik. I: Moltke, H.V. og Molly, A, (Red). Systemisk