Studieordning - Sundhedskommunom - august 2018 .nem Afgangsprojektet kunne beskrive og reflektere

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Studieordning - Sundhedskommunom - august 2018 .nem Afgangsprojektet kunne beskrive og reflektere

Kommunom- uddannelsen

Studieordning for Sundhedskommunomuddannelsen

GLDENDE FRA August 2018

P AKADEMINIVEAU

2

Indholdsfortegnelse DelI................................................................................................................................................................3

1.Indledning..................................................................................................................................................3

2.Uddannelsensforml.................................................................................................................................3

3.Mlgruppeforuddannelsen......................................................................................................................3

4.Uddannelsensvarighed.............................................................................................................................3

5.Denuddannedestitel................................................................................................................................4

6.Adgangskrav..............................................................................................................................................4

7.Uddannelsenslringsudbytte,strukturogopbygning.............................................................................4

8.Afgangsprojekt...........................................................................................................................................6

9.Undervisningenspdagogisketilrettelggelse........................................................................................7

10.Prvereksamenogevaluering.............................................................................................................8

11.Merit......................................................................................................................................................10

12.Studievejledning....................................................................................................................................10

13.Overgangsordning.................................................................................................................................11

14.Grundlag................................................................................................................................................11

DelIIModulbeskrivelser............................................................................................................................12

Bilag1..........................................................................................................................................................13

Bilag2..........................................................................................................................................................21

Anvendte forkortelser COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling ECTS European Credit Transfer System GVU Grundlggende voksenuddannelse IKT Informations- og kommunikations teknologi

3

Del I 1. Indledning Sundhedskommunomuddannelsen p Akademiniveau er en erhvervsrettet og videregende uddannelse. Nrvrende studieordning er udarbejdet af Center for Offentlig Kompetenceudvikling i henhold til kvivalensvurderingen fra Danmarks Evalueringsinstitut. Styrelsen for Videregende Uddannelse og Uddannelsessttte vurderer p baggrund af den af EVA gennemfrte kvivalensvurdering i forret 2013 at Kommunomuddannelsen er p niveau med uddannelser udbudt efter bekendtgrelsen om videregende uddannelser (akade-miuddannelser). Uddannelsen udbydes landsdkkende p COKs regionale lokationer. 2. Uddannelsens forml Formlet med Sundhedskommunomuddannelsen er at kvalificere ansatte i kommuner og re-gioner til selvstndigt at varetage funktioner og hndtere udviklingsorienterede situationer inden for administration og forvaltning i sundhedsvsenet samt forst den centrale samfunds-faglige og retlige teori og metode, der anvendes i sundhedsvsenet. Det er uddannelsens forml at kvalificere de studerendes faglige og tvrfaglige frdigheder samt deres overblik over organisatoriske sammenhnge inden for Sundhedsvsenet. Form-let er endvidere at styrke de studerendes kommunikative kompetencer i forhold til bruger-/pa-tientrettet kontakt og i samarbejdet med andre faggrupper. Uddannelsen tager sigte p at udvikle de studerendes evner til selvstndigt og kontinuerligt at opgradere egen viden inden for professionsomrdets metode og teori. Endvidere skal de stude-rende kvalificeres til ud fra praksisnre sammenhnge at udvikle egen praksis, opstille ls-ningsmuligheder og kunne formidle disse til samarbejdspartnere og brugere. 3. Mlgruppe for uddannelsen Medarbejdere med administrative funktioner p sundhedsomrdet i kommuner og regioner og p strre institutioner. Medarbejdere i selvejende institutioner p sundhedsomrdet, der samarbejder med kommuner og regioner. 4. Uddannelsens varighed Uddannelsen er normeret til et studenterrsvrk. 1 studenterrsvrk er en heltidsstuderendes arbejde i et r og svarer til 60 ECTS1 point. ECTS point er en mleenhed, der udelukkende an-giver arbejdsbyrden og ikke uddannelsesforlbets svrhedsgrad. 60 ECTS svarer til 1680 ti-mers arbejdsbelastning. Heri indgr alle studieaktiviteter: Skemalagt undervisning, forberedel-se, selvstudium, obligatoriske opgaver, projektarbejde, vejledning, velser og eksamen. Uddannelsen er fleksibelt organiseret som deltidsstudium, men skal vre afsluttet inden for en periode p 6 r fra det tidspunkt, hvor man starter p uddannelsen. 1 European Credit Transfer System

4

5. Den uddannedes titel Titlen p uddannelsen er Sundhedskommunomuddannelsen p Akademiniveau (Academy Profession Level Education in Health Administration). 6. Adgangskrav Adgang til optagelse p uddannelsen er betinget af, at ansgeren har bestet en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grundlggende voksenuddannelse (GVU), en gymnasial uddannelse eller en relevant uddannelse p samme niveau. Ansgere skal desuden have mindst 2 rs erhvervserfaring efter gennemfrt adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnet sidelbende med den adgangsgivende uddannelse, medregnes ved optagelsen. COK optager ansgere, hvor en individuel realkompetencevurdering kan anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. COK kan optage ansgere, der efter konkret vurdering sknnes at have uddannelsesmssige forudstninger, der kan sidestilles med relevant erhvervsuddannelse. Kommende studerende indstilles i vrigt helt overvejende af deres arbejdsplads. 7. Uddannelsens lringsudbytte, struktur og opbygning

7.1 Forventet lringsudbytte Ved deltagelse i Sundhedskommunomuddannelsen vil der blive arbejdet med et lringsind-hold, der p en balanceret mde giver de studerende indsigt i den teoretiske baggrund for de metoder og principper, der prsenteres. Desuden indgr praksisrelaterede velser og opgaver, som er med til at sikre en hj grad af relevans for de studerende. Mlet er at sikre et robust lringsudbytte for de studerende. Viden De studerende skal

kunne skabe sammenhng mellem praksisudfordringer i eget arbejde i sundhedsvse-net og vide, hvorledes teorier og metode kan bringes i anvendelse i egen professions udvikling. kunne forst praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forst sundheds-vsenets anvendelse af teori og metode. have udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode inden for administration i sundhedsvsenet.

Frdigheder De studerende skal

kunne analysere egen og andres praksis og vide, hvorledes dette relaterer til relevant teori og metode inden for administration i sundhedsvsenet. i praksis kunne anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til egne faglige udfordringer inden for sundhedsadministration og service.

5

kunne vurdere omfanget af praksisnre problemstillinger i sundhedsvsenet og herfra opstille og vlge lsningsmuligheder samt justere, tilpasse og udvikle arbejdsgange og processer. kunne formidle praksisnre problemstillinger og lsningsmuligheder til samarbejdspart-nere, kolleger og brugere/patienter.

Kompetencer De studerende skal

kunne hndtere udviklingsorienterede og nye situationer inden for sundhedsvsenet samt varetage planlgningsfunktioner i relation til professionens praksis. kunne deltage aktivt i den faglige udvikling og det tvrfaglige samarbejde i sundheds-vsenet. kunne udvikle egen praksis p en systematisk mde, s det reflekterer en tiltagende kvalitativ udvikling af eget arbejde og profession.

6

7.2 Uddannelsens struktur og opbygning Sundhedskommunomuddannelsen p Akademiniveau er en fleksibel og modulopbygget uddannelse, som bestr af 3 obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et Afgangsprojekt, sledes: Obligatoriske Moduler I alt 30 ECTS

Valgmoduler I alt 20 ECTS (10/5 ECTS pr. modul)

Sundhedsvsenet opgaver, struktur og konomi Eksamen Forlbskoordinering, kommunikation og psykologi Eksamen Kvalitet, patientsikkerhed og samfundsvidenskabelig metode Eksamen

Databearbejdning og controlling Sundhedsdata, DRG og andre afregningsmetoder Vejlederuddannelsen for elevansvarlige lgesekretrer Hertil kommer valgmoduler fra Kommunomuddannelse p akademiniveau Eksamen

Afgangsprojekt I alt 10 ECTS

Afgangsprojektet udarbejdes individuelt eller i grupper af 2-3 studerende Eksamen / Individuel eller gruppe efter eget valg

Modulerne kan tages i vilkrlig rkkeflge. (For uddybning af lringsml og indhold i obligatoriske og valgfrie moduler se bilag 1 og bilag 2). 8. Afgangsprojekt Afgangsproje