Click here to load reader

Studieordning for kandidatuddannelsen cand.soc i Politik ... · mellem politik og administration med udgangspunkt i en europæisk kontekst og dels samspillet mellem ... økonomi,

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Studieordning for kandidatuddannelsen cand.soc i Politik ... · mellem politik og administration...

Studieordning for

kandidatuddannelsen

cand.soc

i Politik og International Forvaltning

af 1. september 2015

med ndringer af 1. september 2016 og 1. september 2017

Side 1 Roskilde Universitet 1. september 2015

Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgrelse nr. 1328 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgrelsen) med se-nere ndringer og Fllesregler af 27. september 2012 med senere ndringer. ndringerne af 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgr sidst i dokumentet.

Indhold 1. Om uddannelsen

1.1 Forml 1.2 Kompetenceprofil 1.3 Hovedomrdetilknytning

1.4 Normering 1.5 Titel 1.6 Studienvn 1.7 Censorkorpstilknytning

2. Adgangskrav og merit 2.1 Adgangskrav 2.2 Merit 2.3 Forhndsmerit

3. Uddannelsens elementer 3.1 Kurser 3.2 Projekter 3.3 Projektorienteret praktikforlb 3.4 Speciale

4. Uddannelsens opbygning 4.1 Skematisk oversigt 4.2 Anbefalet studieforlb

5. Uddannelsen 5.1 1. semester 5.2 2. semester 5.3 3. semester 5.4 4. semester

6. Generelle bestemmelser 6.1 Tilmelding/framelding og omprve 6.2 Srlige prvevilkr 6.3 Faglige udvlgelseskriterier 6.4 Bestelseskrav 6.5 Frist for afslutning af uddannelse

7. Dispensation og klageadgang 7.1 Dispensation 7.2 Klageadgang

8. Ikrafttrdelses- og overgangsbestemmelser 8.1 Ikrafttrden 8.2 Overgangsregler

9. ndringer til studieordningen Bilag 1: Adgangskrav

Side 2 Roskilde Universitet 1. september 2015

1. Om uddannelsen Kandidatuddannelsen cand. soc i Politik og International forvaltning er en fagintegreret uddannelse normeret til 120 ECTS.

1.1 Forml

Kandidatuddannelsen i Politik og International forvaltning (IPAP) er en tvrfaglig afrundet torig hel-tidsuddannelse p 120 ECTS-point, som bygger videre p det faglige niveau, som den studerende har erhvervet i den adgangsgivende bacheloruddannelse. Kandidatuddannelsen er tilrettelagt p en sdan mde, at der sikres en faglig sammenhng og progres-sion i uddannelsesforlbet og sledes at uddannelsen afsluttes med umiddelbar erhvervskompetence mlrettet forvaltning af offentlige, private og ikke-statslige organisationer p alle niveauer (lokalt, nati-onalt, regionalt, europisk og internationalt), der operer p tvrs af lande-, sektor- og ressortgrnser. Kandidatuddannelsen IPAP er designet til at uddanne policy udviklere, policy analytikere, rdgivere og administratorer i offentlige og private organisationer. Uddannelsen har et dobbelt fokus: Dels samspillet mellem politik og administration med udgangspunkt i en europisk kontekst og dels samspillet mellem forskellige politiske og administrative niveauer (lokalt, nationalt, regionalt, europisk og internationalt). Baseret p hjeste internationale forskning giver uddannelsen de studerende viden, frdigheder og kompetencer, der gr dem i stand til at agere professionelt og effektivt inden for den komplekse del af forvaltningsomrdet, hvor problemstillinger og lsningsmodeller gr p tvrs af lande-, sektor- og res-sortgrnser. De studerende trnes i kritisk at forst, fortolke og selvstndigt gennemfre tvrviden-skabelige analyser, der forholder sig til forskellige forvaltningsniveauer, til inddragelse af offentlige svel som private aktrer og til problemstillinger, som ikke lader sig indfange af t ressortomrde. De studerende opnr gennem uddannelsen et dybdegende kendskab til centrale samfundsvidenskabe-lige teorier og metoder med srlig relevans for politik, administration og opgavelsning i en kompleks og flerdimensionel kontekst. De sttes i stand til selvstndigt at anvende disse teorier og metoder gennem analyser af en rkke selvvalgte problemstillinger med relevans for politik, forvaltning og of-fentlig opgavelsning i nvnte kontekst. De studerendes samarbejdsfrdigheder udvikles via projekt-arbejdsformen og de studerende trnes endvidere i at prsentere deres resultater bde mundtligt og skriftligt. Yderligere skrpes de studerendes kommunikative evner ved at stille krav om udfrdigelse af bde lngere, velargumenterede og veldokumenterede skriftlige arbejder, svel som korte, spidsfor-mulerede tekster og prsentationer, der skal tydeliggre temaets vsentligste opmrksomhedspunk-ter overfor modtageren. Kandidatuddannelsen Politik og International forvaltning har derudover til forml at kvalificere den stu-derende til at pbegynde en forskeruddannelse. 1.2 Kompetenceprofil Kandidatuddannelsen cand. soc i Politik og International forvaltning giver den studerende flgende kompetencer: Viden:

Viden baseret p hjeste internationale forskning om videnskabelige teorier og metoder inden for feltet international offentlig administration og politik, dvs. inden for offentlig administration med et tvrdisciplinrt fokus, der omfatter politik, konomi, sociologi og jura i relation til for-valtning og administration.

Forskningsbaseret viden om de institutionelle rammer for offentlig administration og politik, der gr sig gldende p og p tvrs af det lokale, regionale, nationale, interregionale, europiske og internationale niveau.

Side 3 Roskilde Universitet 1. september 2015

Forskningsbaseret viden om, hvordan nationale og internationale offentlige og private organisati-oner fungerer, hvordan de samarbejder, og hvorledes dette samarbejde kan fremmes og styres p tvrs af forvaltningsniveauer, lande-, sektor-, ressort- og kulturelle grnser.

Frdigheder: Analytiske frdigheder: evne til at vurdere og vlge mellem forskellige analytiske metoder og

redskaber og anvende disse til at analysere forhold relateret til international og europisk of-fentlig administration og politik ved hjlp af relevante teorier og ved hjlp af svel kvantitative som kvalitative metoder.

Kommunikative frdigheder: evne til at argumentere og skabe opmrksomhed omkring forsk-ningsbaseret viden, konklusioner og perspektiver p en relevant mde til forskellige mlgrup-per, ssom beslutningstagere, akademikere, praktikere og samarbejdspartnere i situationer, hvor forvaltningsniveauer, lande-, sektor-, ressort- og kulturgrnser mdes og brydes. IPAP-kandidater vil evne at udfrdige bde korte og prcise tekster, der tydeliggr et temas vsent-ligste opmrksomhedspunkter, svel som lngere velargumenterede og veldokumenterede arbejder.

Kompetencer: Kunne indg i gruppearbejde p en konstruktiv og selv-reflekteret mde samt anskue og

gennemfre et projektarbejde p en systematisk mde. Kunne engagere sig i og bidrage til styring og udvikling af lsninger p offentlige problem-

stillinger, der gr p tvrs af forvaltningsniveauer, lande-, sektor-, ressort- og kultur-grnser.

Form at identificere og have forstelse for institutionelle og kulturelle forskelle og kom-petence til at manvrere professionelt i sdanne komplekse sammenhnge.

Form at bidrage til styring og ledelse af projekter, der adresserer offentlige problemstil-linger, der krydser forvaltningsniveauer, lande-, sektor-, ressort- og kulturelle grnser og inddrager offentlige og private organisationer, der ligeledes opererer i dette kryds-felt.

Kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering og kritisk kunne reflektere over egen professionelle position og rolle.

1.3 Hovedomrdetilknytning Uddannelsen hrer under det samfundsvidenskabelige hovedomrde. 1.4 Normering Kandidatuddannelsen cand.soc i Politik og International Forvaltning. er en 2-rig uddannelse normeret til 120 ECTS-point. Uddannelsen afsluttes med et speciale, som er normeret til 30 ECTS-point.

1.5 Titel Cand.soc i Politik og International forvaltning. 1.6 Studienvn Uddannelsen hrer under Studienvnet for Samfundsstudier. 1.7 Censorkorpstilknytning Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Forvaltningsuddannelserne og Global Studies.

Side 4 Roskilde Universitet 1. september 2015

2. Adgangskrav og merit

2.1 Adgangskrav Se bilag 1.

2.2 Merit Roskilde Universitet kan, p baggrund af ansgning fra den studerende eller ved almindelige regler fast-sat af universitetet, godkende, at uddannelseselementer bestet p en anden dansk eller udenlandsk uddannelse p samme niveau, kan trde i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen p Roskilde Universitet, jf. Uddannelsesbekendtgrelsen. Frstartmerit Studerende er, ved optagelse p uddannelsen, forpligtet til at sge merit for uddannelseselementer, som tidligere er bestet p en ikke-afsluttet kandidatuddannelse. Roskilde Universitet kan godkende, at bestede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse p samme niveau trder i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen, jf. kandidatadgangsbekendtgrelsen. 2.3 Forhndsmerit Studerende kan, som en del af uddannelsen, sge Roskilde Universitet om forhndsmerit for at gen-nemfre uddannelseselementer ved et andet universitet i Danmark eller udlandet. Den studerende forpligter sig til at sende dokumentation for om de uddannelseselementerne er bestet eller ej, dokumentationen skal sendes til Roskilde Universitet. Godkendelsen af forhndsmeritten kan kun ske p baggrund af dokumentationen. Nr dokumentationen er modtaget, vil Roskilde Universitet administrativt godkende, at uddannelseselementerne meriteres ind i uddannelsen. Den studerende giver sit samtykke til, at Roskilde Universitet m indhente de ndvendige oplysninger hos vrtsuniversitetet, hvis den studerende ikke selv kan fremskaffe dokumentationen. Hvis de forhndsgodkendte uddannelseselementer f.eks. ikke udbydes af vrtsuniversitetet, kan den studerende sge om ndring af godkendelsen.

3. Uddannelsens elementer 3.1 Kurser Disse studieelementer skal give den studerende en teoretisk og metodisk viden samt frdigheder inden for uddannelsens fagomrde. Den studerende skal fagligt forberedes til at kunne fordybe sig i problem-stillinger, der er relevante i forhold til projektarbejde og specialet. Kursusformen kan vre forelsnin-ger, holdundervisning, casearbejde, workshops m.m. 3.2 Projekter Projektarbejdet er problemorienteret, eksemplarisk og deltagerstyret. Det skal udvikle og dokumentere den studerendes frdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrnset fagligt emne. Projektarbejdet indebrer en valgfri og selvstndig formulering af et problem inden for rammerne i studieordningen. Projektarbejdet foregr i grupper bestende af 2-6 studerende. Emnet for projektarbejdet vlges af de studerende inden for de emner og temaer, som studienvnet har fastsat. Studielederen kan i srlige tilflde tillade, at en studerende udarbejder et projekt eller eksamineres alene.

Side 5 Roskilde Universitet 1. september 2015

3.3 Projektorienteret praktikforlb En studerende kan sge studienvnet om forhndsgodkendelse til at gennemfre et srligt tilrettelagt, fagligt relevant projektorienteret praktikforlb, som trder i stedet for enkelte specificerede dele af det ordinre uddannelsesforlb. Det fremgr af studieordningen, hvilke semestre praktikken kan placeres p. Det projektorienterede praktikforlb omfatter bl.a. udarbejdelse af en praktikprojektrapport. Nr ansgningen om forhndsgodkendelse er imdekommet, tildeler studielederen den studerende en vej-leder. Studienvnet skal ved behandling af ansgningen sikre, at den studerende gennem det projekt-orienterede praktikforlb opnr faglige kompetencer, der i omfang og niveau svarer til de kompetencer, der kan opns gennem det ordinre uddannelsesforlb. Studienvnet skal samtidig sikre, at praktikfor-lbet ikke hindrer, at den studerende kan gennemfre de evt. vrige studieaktiviteter p det pglden-de semester. 3.4 Speciale Kombinationskandidatuddannelsen indeholder et strre selvstndigt studiearbejde, som dokumente-res ved udarbejdelse af et speciale. I specialet skal den studerende dokumentere viden om og frdig-heder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrnset, faglig og rele-vant problemstilling. Den studerende skal dokumentere frdigheder i at analysere, kategorisere, disku-tere, argumentere, vurdere og reflektere p et videnskabeligt grundlag samt kunne vlge og forholde sig kritisk til kilder, litteratur, teori og metoder anvendt i specialet. Med specialet skal den studerende demonstrere frdighed i at kunne kommunikere en akademisk undersgelse til fagfller samt demon-strere kompetence til at igangstte, styre og gennemfre en lngerevarende akademisk undersgel-ses- og skriveproces.

Side 6 Roskilde Universitet 1. september 2015

4. Uddannelsens opbygning 4.1 Skematisk oversigt

4. semester Speciale (30 ECTS)

3. semester (version A)

Valgkursus: Videregende me-

tode (5 ECTS)

Valgkursus: Specialiseringskursus

(10 ECTS)

Fagprojekt 2 (15 ECTS)

3. semester (version B) Projektorienteret praktikforlb (30 ECTS)

2. semester

Valgkursus: Videregende me-

tode (5 ECTS)

Fagkursus 4: Comparative policy analysis in an internationalized world

(10 ECTS)

Fagprojekt 1 (15 ECTS)

1. semester

Fagkursus 1: Civil Servants: Civil Servants in Interna-tional Public admin-istration and Poli-

tics with methods & skills course on

Communication in an Intercultural

Context (10 ECTS)

Fagkursus 2: Institutions and Actors: Insti-tutions and Actors in Interna-tional Public Administration and Politics with advanced methods & skills course on Data Analysis and Statistics

(10 ECTS)

Fagkursus 3: International Public Eco-

nomics

(10 ECTS)

4.2 Anbefalet studieforlb For at bidrage til sikring af uddannelsens kvalitet og progression, samt for at sttte den studerende i forhold til studieplanlgning, anbefales flgende studieforlb: 1. semester

Fagkursus 1: Civil Servants (Civil Servants in International Public Administration and Politics with methods and skills course on Communication in an Intercultural Context) (10 ECTS)

Fagkursus 2: Institutions and Actors (Institutions and Actors in International Public Administra-tion and Politics with advanced methods and skills course on Data Analysis and Statistics) (10 ECTS)

Fagkursus 3: International Public Economics (10 ECTS) 2. semester

Valgkursus: Videregende metode (5 ECTS) Fagkursus 4: Comparative policy analysis in an internationalized world (10 ECTS) Fagprojekt 1 (15 ECTS)

Side 7 Roskilde Universitet 1. september 2015

3. semester Version A

Valgkursus: Videregende metode (5 ECTS) Valgkursus: Specialiseringskursus (10 ECTS) Specialeforberedende projekt (15 ECTS)

Version B

Projektorienteret praktikforlb (30 ECTS) 4. semester

Speciale (30 ECTS)

5. Uddannelsen 5.1 1. semester Frste semester har til forml, at den studerende skal tilegne sig et solidt fagligt og metodisk funda-ment indenfor studiet af internationale politiske institutioner, forvaltning og konomi. De tre obligatori-ske kurser p frste semester udruster de studerende med teoretisk indsigt, empirisk kontekstuel viden samt metodiske kompetencer indenfor disse tre temaer. Ved en integration af bde kvalitative og kvantitative metoder i de faglige kurser fremmes de studerendes evne til at anvende metoderne p re-levant materiale. Uddannelseselementer i 1. semester Semesteret omfatter

Fagkursus 1: Civil Servants (Civil Servants in International Public Administration and Politics with methods and skills course on Communication in an Intercultural Context) (10 ECTS)

Fagkursus 2: Institutions and Actors (Institutions and Actors in International Public Administra-tion and Politics with advanced methods and skills course on Data Analysis and Statistics) (10 ECTS)

Fagkursus 3: International Public Economics (10 ECTS) Titel Fagkursus 1:

Civil Servants: Civil Servants in International Public Administration and Poli-tics with methods and skills course on Communication in an Intercultural Context

Undervisningssprog Engelsk Type Obligatorisk ECTS-normering 10 ECTS-point Lringsudbytte/ bedmmelseskriterier

Mlet med kurset er, at den studerende opnr: Viden

Teoretisk og empirisk forskningsbaseret viden p hjeste internationale

Side 8 Roskilde Universitet 1. september 2015

niveau om embedsmandens placering og rolle i moderne offentlig ad-ministration og hvorledes bde placering og rolle udfordres i en kon-tekst, hvor policy-problemer og deres lsninger udfordrer gngse grnsedragninger mellem forvaltningsniveauer, sektorer og ressort-omrder.

Forskningsbaseret viden p hjeste internationale niveau om hvorledes embedsmandens placering og rolle veksler mellem og pvirkes af for-skellige forvaltningsniveauer, af forskellige policy processer, af ndre-de globale betingelser og af beslutningsprocesser, der spnder over flere niveauer.

Viden om, hvordan centrale aktrer kan skabe opmrksomhed om og forflge deres politiske ml i en interkulturel kontekst.

Viden om teknikker og metoder til kommunikation og opmrksomheds-skabelse i en interkulturel kontekst.

Frdigheder Analysere embedsmandens placering og rolle ift. forskellige forvalt-

ningsniveauer, styreformer og stadier i policy processen. Analysere og agere p de udfordringer moderne offentlig administration

str overfor i det problemstillinger og lsningsforslag gr p tvrs af forvaltningsniveauer, land-, sektor-, og ressortgrnser.

Kompetencer Hndtere en tidsmssig afgrnset faglig situation og kunne prioritere

og strukturere tid og stof. Give og modtage feedback p eget og andres faglige produkt. Kommunikere faglig viden p en lettilgngelig mde bde mundtligt og

skriftligt. Overordnet indhold

Kurset bestr af to delelementer, der afprves samlet. Delelement 1 fokuserer p embedsmandens placering og rolle i en tid, hvor of-fentlige problemstillinger og deres lsninger udfordrer gngse grnsedrag-ninger mellem lande, forvaltningsniveauer, sektorer og ressortomrder. Kurset ser p embedsmandens rolle i den offentlige administration og hvad det bety-der at arbejde i en politisk styret organisation. Samtidig diskuteres, hvad det betyder for disse variable, at styring sker (1) p forskellige forvaltningsniveauer (lokalt, nationalt, regionalt, europisk, internationalt), (2) under forskellige po-litiske systemer, og (3) i tider karakteriseret af globalisering og beslutningspro-cesser, der involverer flere niveauer. Delelement 2 fokuserer p teoretiske og praktiske aspekter omkring opmrk-somhedsskabelse og kommunikation i en interkulturel kontekst. Der ses p metoder og teknikker, som kan anvendes svel af individer som af kollektive aktrer. Ligeledes diskuteres betydningen af cross-border arbejdende organisa-tioners forskellige institutionelle strukturer og beslutningsmnstre for op-mrksomhedsskabelse og effektiv kommunikation. Der lgges vgt p, at undervisningen adresserer bde skriftlig og mundtlig formidling.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen bestr primrt af forelsninger med lbende inddragelse af de studerende i diskussioner og i lsningen af mindre opgaver. I lbet af seme-steret skal de studerende udarbejde to obligatoriske skriftlige opgaver. Endvi-dere indgr en tvrgende heldagsworkshop med semesterets vrige to kur-ser.

Forudstning for at Obligatoriske opgaver

Side 9 Roskilde Universitet 1. september 2015

kunne g til eksamen For at f adgang til eksamen skal de studerende i lbet af semesteret aflevere to opgaver. Den frste er en skriftlig opgave p baggrund af et stillet sprgsml, der vil handle om embedsmnds situation og rolle i kursets kontekst. Opgaven m max. fylde 7,200 anslag med mellemrum og inklusive litteraturliste (tre nor-malsider 2,400 anslag). Afleveringsfristen for opgaven annonceres p kur-sus.ruc.dk fr kursusstart. Den anden opgave bestr i at udarbejde en skriftlig bedmmelse (feedback) af en af de medstuderendes opgaver. Denne feedback m maksimalt fylde 4,800 anslag (to normalsider 2,400 anslag). Den studerende, der skrev opgaven, der bedmmes, modtager sin medstuderendes skriftlige feedback via undervi-seren. Begge de afleverede opgaver skal godkendes af underviseren, fr der gives ad-gang til kursets afsluttende eksamen.

Prveform Afsluttende eksamen Kursusforlbet afsluttes med en mundtlig eksamen p baggrund af en skriftlig opgave. Samlet set testes empirisk og teoretisk viden omkring kursets to de-lelementer svel som evnen til at koble to de to elementer i en praksisnr si-tuation. De studerende skal i den skriftlige opgave udarbejde en policy brief. Policy brie-fen m ikke overstige 7,200 anslag inklusive mellemrum (svarende til tre nor-malsider). Opgaven afvises fra eksamen, hvis den overstiger det maksimale omfang og der er brugt et eksamensforsg. De studerende kan vlge at udarbejde policy briefen alene eller sammen med n anden studerende. De studerende har 48 timer til udarbejdelsen af opgaven. Opgaven udleveres efter sidste kursusgang. Den mundtlige prve afholdes som en gruppeprve, hvis to studerende har valgt at udarbejde opgaven sammen. Prvens lngde eksklusive votering er:

Ved 1 eksaminand 25 minutter Ved 2 eksaminander 35 minutter

De studerende eksamineres p en mde, s individuel bedmmelse er mulig. Den mundtlige prve bestr af en kort mundtlig prsentation af indholdet af policy briefen samt sprgsml fra eksaminator og censor. Der kan stilles sprgsml til svel den mundtlige prsentation, policy briefen samt hele kur-sets pensum. Den mundtlige prsentation m gerne vre akkompagneret af en fremvisning i Power Point, Keynote, Prezi eller lignende. Det er de stude-rendes eget ansvar at have ndvendigt visningsudstyr (fx Pcer) med til eksa-minationen. Fremvisningen (slides) skal udleveres til eksaminator og censor i papirform. De studerende kan desuden vlge at udlevere et fakta-ark p mak-simalt n side til understttelse af deres prsentation.

Side 10 Roskilde Universitet 1. september 2015

Ved bedmmelsen gives n samlet karakter for den skriftlige opgave (policy briefen) og den mundtlige prstation. Omprve (indstillingsbetingelser): Studerende, der ikke fr godkendt den frste opgave skal aflevere en ny opga-ve p 7,200 anslag, der skal godkendes af underviseren. Studerende, der ikke fr godkendt den anden opgave (feedbacken) skal aflevere en ny feedback p 4,800 anslag, der skal godkendes af underviseren. Omprve (afsluttende mundtlig eksamen): Omprve flger de samme bestemmelser som den ordinre eksamen

Gruppeprve eller in-dividuel prve

Jf. ovenstende afsnit kan den studerende vlge gruppeprve eller individuel prve

Bedmmelse 7-trins-skala. Censur Intern Titel Fagkursus 2:

Institutions and Actors (Institutions and Actors in International Public Administration and Politics with Advanced methods and skills course on Data Analysis and Statistics)

Undervisningssprog Engelsk Type Obligatorisk ECTS-normering 10 ECTS-point Lringsudbytte/ bedmmelseskriterier

Viden Viden p hjeste internationale niveau om politiske dynamikker in-

stitutionelle strukturer og beslutningsmnstre i den Europiske Union og i internationale organisationer (ssom FN, IMF og Euro-pardet). Der vil vre fokus p disse institutioners bidrag til multi-level styring i en globaliseret verden, med specielt fokus p den Europiske Unions pvirkning af internationaliseret og europi-seret offentlig administration.

Viden om teorier, der bidrager til forstelse af institutioner og be-slutningsprocesser i en multiniveaukontekst.

Viden om retslige of politiske aspekter af beslutnings- og forvalt-ningsprocesser i en multi-level kontekst

Viden om forholdet mellem offentlige og private aktrer og institu-tioner i transnational implementering.

Viden om, hvordan statistik bidrager til at belyse en problemstilling inden for et policy-omrde.

Frdigheder Reflektere kritisk over forskellige institutioner og aktrers bidrag til

lsning af problemstillinger, der gr p tvrs af grnser. Anvende retlige og politiske kilder fra forskellige niveauer til analyse

af et konkret policy problem Analysere EU policy og lov-dokumenter og deres betydning for ad-

ministrationen p forskellige niveauer i medlemsstaterne. Finde og vlge mellem relevante statistiske data i forskellige data-

banker for at kunne belyse et policy-problem p en relevant m-

Side 11 Roskilde Universitet 1. september 2015

de. Evnen til at fortolke statistiske analyser af problemstillinger inden

for kursets genstandsfelt.

Kompetencer Hndtere teorier om institutioner og aktrer p IPAPs genstands-

felt. Finde relevante statistikker i forskellige databanker til at belyse et

policy-problem. Anvende statistik p problemstillinger belyst i den teoretiske del af

kurset Ansvar for egen faglig udvikling

Overordnet indhold

Kurset bestr af tre integrerede dele. Det frste delelement fokuserer p teoretisk forstelse af de institutionel-le strukturer og beslutningsmnstre i en multi-level kontekst og disse in-stitutioners bidrag til styring i en globaliseret verden. Dette element ser ogs p forskellige former for governance i beslutningsprocessen og p offentlige og private aktrer i transnational styring. Det andet delelement lrer de studerende at analysere tekster produce-ret af forskellige institutioner i en multi-level kontekst (f.eks et policy do-kument eller et EU direktiv). Det tredje delelement gr de studerende bekendte med forskellige data ssom European social survey og Eurostat data. Endvidere trnes de stu-derende i at applicere statistiske tests p et policy issue.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen veksler mellem forelsninger og velser. Endvidere ind-gr en tvrgende heldagsworkshop med semesterets vrige to kurser.

Prveform Kursusforlbet afsluttes med en skriftlig opgave, hvor tre sprgsml skal besvares. t sprgsml vil teste teoretisk viden om institutionelle strukturer og be-slutningsprocesser p forskellige niveauer; t sprgsml vil teste hvorvidt de studerende selvstndigt kan analysere et policy eller juridisk doku-ment med fokus for dets betydning for styring i en globaliseret verden; t sprgsml vil teste evnen til at applicere statistisk test og metoder p en problemstilling inden for genstandsfeltet om institutioner og aktrer i in-ternational offentlig administration og politik. Opgaven skal lses individuelt. Omfanget af den samlede opgave m ikke overstige 28,800 anslag inklusi-ve mellemrum (svarende til 12 normalsider af 2,400 anslag) og inklusive litteraturliste. Opgaven afvises fra eksamen, hvis den overstiger det maksimale omfang og der er brugt et eksamensforsg.

Side 12 Roskilde Universitet 1. september 2015

De studerende har 4 hverdage til at lse opgaven. Omprve flger de samme bestemmelser som den ordinre eksamen.

Gruppeprve eller indivi-duel prve

Individuel prve

Bedmmelse 7-trins-skala Censur Intern Titel Fagkursus 3:

International Public Economics Undervisningssprog Engelsk Type Obligatorisk ECTS-normering 10 ECTS-point Lringsudbytte/ bedmmelseskriterier

Mlet med kurset er, at den studerende opnr: Viden

Viden p hjeste internationale niveau om teoretiske nglebegreber inden for offentlig konomi (offentlige goder, konomisk effektivi-tet, lighed, indkomst-, og velfrdsfordeling mv.).

Forskningsbaseret viden om, hvorledes aktiviteter, der gr p tvrs af gngse grnsedragninger inden for offentlig administration og poli-tik, srligt europisering og globalisering, pvirker disse nglebe-greber.

Viden om samspillet mellem nationale og transnationale (srligt EU-) reguleringsmekanismer, der sger at pvirke de offentlige konomi-ske nglebegreber.

Frdigheder Analysere og reflektere over udviklingen i offentlig konomis nglebe-

greber. Vurdere forskellige reguleringsmekanismers indvirkning p den offent-

lige konomi p forskellige niveauer. Vlge og forflge en relevant analytisk vinkel p en praktisk problem-

stilling inden for international offentlig konomis genstandsfelt.

Kompetencer Ansvar for egen faglig udvikling. Form under pres at vurdere en problemstilling inden for genstands-

feltet og formulere relevante teoretiske og empiriske overvejelser om problemstillingens indhold, nrmere analyse og mulige relevan-te tiltag.

Overordnet indhold

Kurset fokuserer p, hvad get aktivitet og pvirkning over landegrnser be-tyder for nglebegreber inden for offentlig konomi (offentlige goder, ko-nomisk effektivitet, lighed, indkomst-, og velfrdsfordeling mv.). Disse be-greber er traditionelt set blevet bde analyseret og forsgt styret fra det na-

Side 13 Roskilde Universitet 1. september 2015

tionale niveau, om end samspillet mellem det nationale og transnationale niveau i stigende grad udfordrer denne logik. Det er naturligt at se srligt p betydningen af EUs politiske konomi, og den markedskonomiske tanke-gang, som er kommet til udtryk i Romtraktaten og senere i Lissabontrakta-ten. Ogs sammenhngen mellem de forskellige substantielle nglebegre-ber vil blive diskuteret p kurset.

Undervisningsform Undervisningen veksler mellem forelsninger og velser. Efter udvalgte un-dervisningsgange vil de studerende individuelt eller i grupper udarbejde ek-sempler p eksamenssprgsml med udgangspunkt i undervisningen og kur-suslitteraturen, som lgges p Moodle. Udvalgte sprgsml vil efterflgen-de blive kommenteret af underviseren. Endvidere indgr en tvrgende heldagsworkshop med semesterets vrige to kurser.

Prveform Individuel mundtlig prve med udgangspunkt i en synopsis. Synopsen skal skrives inden for 1 af 10 emner, som dkker pensum bredt og som offentliggres senest tre uger inden kursusslut. De studerende m skri-ve synopsen alene eller i grupper af op til tre personer. Synopsen m fylde op til 7,200 anslag inklusive mellemrum og litteraturliste (3 normalsider) og uploades til eksamen.ruc.dk umiddelbart efter kursusslut. Det prcise afle-veringstidspunkt vil fremg af kursus.ruc.dk. Overstiger synopsen det tilladte omfang, afvises de(n) studerende fra eksa-men og der er brugt et eksamensforsg. Til den individuelle mundtlige prve stiller eksaminator og censor sprgsml til synopsen og det tema den dkker svel som til pensum bredt. Eksamina-tionen varer 30 minutter inklusiv votering. Synopsen tller ikke med i be-dmmelsen. Omprve: Omprven har den samme form som den ordinre prve.

Gruppeprve eller indi-viduel prve

Individuel

Bedmmelse 7-trins-skala Censur Ekstern

5.2 2. semester Forml Andet semester har til forml, at den studerende fr dybdegende viden om policy analyser i et interna-tionalt og komparativt perspektiv, opnr specialiserede metodiske kompetencer indenfor det kvantita-tive eller kvalitative omrde, og endeligt udvikler evnen til at gennemfre en undersgelse af en selv-valgt problemstilling ved at skrive et projekt indenfor et relevant tema. Uddannelseselementer i 2.semester Semestret omfatter:

Valgkursus: Videregende metode (5 ECTS)

http://kursus.ruc.dk/

Side 14 Roskilde Universitet 1. september 2015

Metodekurserne udbydes inden for omrderne: Videregende metodekursus aflst med en skriftlig opgave afleveret 7 dage

efter kursusslut Videregende metodekursus aflst med 48-timers eksamen Videregende metodekursus aflst med portfolio Videregende metodekursus aflst med stedprve Videregende metodekursus aflst med skriftlig opgave samt poster-eksamen

Fagkursus 4: Comparative policy analysis in an internationalized world (10 ECTS) Fagprojekt 1 (15 ECTS)

Titel Videregende metode aflst med skriftlig opgave afleveret 7 dage efter

kursusslut Seneste ndring 1. september 2017 Undervisningssprog Dansk eller engelsk Type Valgkursus ECTS-normering 5 ECTS Lringsudbyt-te/bedmmelseskriterier

Viden Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres

anvendelse og relevans p videregende niveau. Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller

praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremti-dige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Frdigheder

Udfre undersgelser og analysere ved hjlp af akademiske og/eller praksisrettede metoder.

Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige og professionelle praksis.

Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettede un-dersgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt prcis, velstruktureret og velargumenteret.

Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademi-

ske og/eller praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmssige og professio-nelle kontekster.

Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling. Overordnet indhold Forskningsmssige og professionelle prmisser for akademiske

og praksisrettede analyser. Fremgangsmder ved brugen af akademiske og/eller praksisrette-

de redskaber i henholdsvis forskningsmssige og professionelle kontekster.

Undervisnings- og ar-bejdsform

Forelsninger, velser, studenter-prsentationer, peer feedback og diskussioner.

Prveform Eksamen bestr af en individuel skriftlig metodeopgave, som diskuterer og problematiserer forskellige mulige metodiske tilgange. Opgaven afle-

Side 15 Roskilde Universitet 1. september 2015

veres senest en uge efter kursets afslutning. Opgaven m ikke overstige 24.000 anslag inkl. mellemrum svarende til 10 normalsider. Omfanget af opgaven er baseret p 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag. Opgaven afvises fra eksamen, hvis den overstiger det maksimale omfang og der er brugt et eksamensforsg. Omprve: Omprven bestr af en ugeeksamen som flger de samme bestemmelser som den ordinre eksamen.

Gruppeprve eller individuel prve

Individuel prve

Hjlpemidler til eksamen

Alle

Bedmmelse

7-trins-skalaen

Censur

Ingen

Titel Videregende metode aflst med 48-timers eksamen Seneste ndring 1. september 2017 Undervisningssprog Dansk eller engelsk Type Valgkursus ECTS-normering 5 ECTS Lringsudbyt-te/bedmmelseskriterier

Viden Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres

anvendelse og relevans p videregende niveau. Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller

praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremti-dige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Frdigheder

Udfre undersgelser og analysere ved hjlp af akademiske og/eller praksisrettede metoder.

Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige og professionelle praksis.

Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettede un-dersgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt prcis, velstruktureret og velargumenteret.

Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademi-

ske og/eller praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmssige og professio-nelle kontekster.

Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling. Overordnet indhold Forskningsmssige og professionelle prmisser for akademiske

og praksisrettede analyser. Fremgangsmder ved brugen af akademiske og/eller praksisrette-

Side 16 Roskilde Universitet 1. september 2015

de redskaber i henholdsvis forskningsmssige og professionelle kontekster.

Undervisnings- og ar-bejdsform

Forelsninger, velser, studenter-prsentationer, peer feedback og diskussioner.

Prveform Eksamen bestr af en 48-timers skriftlig prve. Besvarelsen m maksi-malt fylde 12.000 anslag inkl. mellemrum (svarende til 5 normalsider). Omfanget af opgaven er baseret p 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag. Opgaven afvises fra eksamen, hvis den overstiger det maksimale om-fang. Omprven flger de samme bestemmelser som den ordinre eksamen.

Gruppeprve eller individuel prve

Individuel prve

Hjlpemidler til eksamen

Alle

Bedmmelse

7-trins-skalaen

Censur

Ingen

Titel Videregende metode aflst med portfolio Seneste ndring 1. september 2017 Undervisningssprog Dansk eller engelsk Type Valgkursus ECTS-normering 5 ECTS Lringsudbyt-te/bedmmelseskriterier

Viden Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres

anvendelse og relevans p videregende niveau. Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller

praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremti-dige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Frdigheder

Udfre undersgelser og analysere ved hjlp af akademiske og/eller praksisrettede metoder.

Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige og professionelle praksis.

Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettede un-dersgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt prcis, velstruktureret og velargumenteret.

Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademi-

ske og/eller praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmssige og professio-

Side 17 Roskilde Universitet 1. september 2015

nelle kontekster. Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold Forskningsmssige og professionelle prmisser for akademiske og praksisrettede analyser.

Fremgangsmder ved brugen af akademiske og/eller praksisrette-de redskaber i henholdsvis forskningsmssige og professionelle kontekster.

Undervisnings- og ar-bejdsform

Forelsninger, velser, studenter-prsentationer, peer feedback og diskussioner.

Prveform Kurset forudstter den studerendes medvirken og engagement p kur-susgangene og aflses med en portfolio bestende af et antal produkter fastsat af den kursusansvarlige. Produkterne kan fx vre mundtlige op-lg, skriftlige velser, wiki-bidrag, peer-feedback mm. Omprve: Der udleveres et sprgsml til besvarelse. De studerende har 48 timer til udarbejdelsen af opgaven. Opgaven m ikke overstige 12.000 anslag inkl. mellemrum svarende til fem normalsider. Omfang af opgaverne er baseret p 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklu-siv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag. Opgaverne afvises fra eksamen, hvis de overstiger det maksimale omfang og der er brugt et eksamensforsg.

Gruppeprve eller individuel prve

Individuel prve

Hjlpemidler til eksamen

Alle

Bedmmelse

7-trins-skalaen

Censur

Ingen

Titel Videregende metode aflst med stedprve Seneste ndring 1. september 2017 Undervisningssprog Dansk eller engelsk Type Valgkursus ECTS-normering 5 ECTS Lringsudbyt-te/bedmmelseskriterier

Viden Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres

anvendelse og relevans p videregende niveau. Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller

praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremti-dige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Frdigheder

Udfre undersgelser og analysere ved hjlp af akademiske og/eller praksisrettede metoder.

Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige og professionelle praksis.

Side 18 Roskilde Universitet 1. september 2015

Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettede un-dersgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt prcis, velstruktureret og velargumenteret.

Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademi-

ske og/eller praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmssige og professio-nelle kontekster.

Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling. Overordnet indhold Forskningsmssige og professionelle prmisser for akademiske

og praksisrettede analyser. Fremgangsmder ved brugen af akademiske og/eller praksisrette-

de redskaber i henholdsvis forskningsmssige og professionelle kontekster.

Undervisnings- og ar-bejdsform

Forelsninger, velser, studenter-prsentationer, peer feedback og diskussioner.

Prveform Kurset afprves ved fire timers skriftlig stedprve. Omprven flger de samme bestemmelser som den ordinre eksamen.

Gruppeprve eller individuel prve

Individuel prve

Hjlpemidler til eksamen

Alle

Bedmmelse

7-trins-skalaen

Censur

Ingen

Titel Videregende metode aflst med skriftlig opgave samt mundtlig po-

ster-eksamen Seneste ndring 1. september 2017 Undervisningssprog Dansk eller engelsk Type Valgkursus ECTS-normering 5 ECTS Lringsudbyt-te/bedmmelseskriterier

Viden Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres

anvendelse og relevans p videregende niveau. Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller

praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremti-dige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Frdigheder

Udfre undersgelser og analysere ved hjlp af akademiske og/eller praksisrettede metoder.

Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige og

Side 19 Roskilde Universitet 1. september 2015

professionelle praksis. Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettede un-

dersgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt prcis, velstruktureret og velargumenteret.

Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademi-

ske og/eller praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmssige og professio-nelle kontekster.

Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling. Overordnet indhold Forskningsmssige og professionelle prmisser for akademiske

og praksisrettede analyser. Fremgangsmder ved brugen af akademiske og/eller praksisrette-

de redskaber i henholdsvis forskningsmssige og professionelle kontekster.

Undervisnings- og ar-bejdsform

Forelsninger, velser, studenter-prsentationer, peer feedback og diskussioner.

Prveform Kurset afprves med en mundtlig eksamination p grundlag af en skrift-lig opgave og en poster indenfor metodekursets tema. Bde opgave og poster udarbejdes i grupper af 2-6 studerende. Den skriftlige opgave m maksimalt fylde 8 sider 2400 anslag (inkl. mellemrum), eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Posteren skal vre i plakatformat (2xA2) eller lignende format. Posteren prsenteres ved den mundtlige eksamen. Den skriftlige opga-ve og posteren afleveres (i digital form) ved kursets afslutning. Foruden sprgsml til den skriftlige opgave og posteren vil sprgsml til pensum blive inddraget til den mundtlige eksamination. De studerende eksamineres gruppevis. Eksamens varighed ges med 10 minutter pr. studerende, dvs. 2 eksaminander: 20 minutter, 3 eksami-nander: 30 minutter, osv. (eksklusiv votering). Studielederen kan undtagelsesvis give tilladelse til, at den studerende udarbejder opgaven individuelt. Gives tilladelsen skal den skriftlige op-gave fylde maks. 5 sider 2400 anslag (inkl. mellemrum), eksklusiv for-side, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag, og den mundtlige eksamen vil vare 15 minutter. Der gives n samlet bedmmelse for den skriftlige opgave og den mundtlige eksamen. Omprve har samme form som den ordinre eksamen.

Gruppeprve eller individuel prve

Individuel prve

Hjlpemidler til eksamen

Alle

Bedmmelse

7-trins-skalaen

Side 20 Roskilde Universitet 1. september 2015

Censur

Intern

Titel Fagkursus 4:

Comparative policy analysis in an internationalized world Type Kursus Fagtype Obligatorisk Normering 10 ECTS-point Lringsudbyt-te/bedmmelseskriterier

Viden p hjeste internationale niveau om: centrale teorier og metoder i policy analyse styreformer p globalt, regionalt, nationalt og subnationalt niveau politik p globalt, regionalt, nationalt og subnationalt niveau politikker p globalt, regionalt, nationalt og subnationalt niveau

Frdigheder i at:

sammenligne styreformer, politik og politikker inden for og mel-lem niveauer

forklare variationer i styreformer, politikker og politik inden for og mellem niveauer

formidle policy analyse til den akademiske verden og praktikere Kompetencer Studerende, der gennemfrer dette kursus vil vre i stand til:

vlge mellem forskellige typer af policy analyse udfre forskellige typer af policy analyse individuelt og i grupper selvstndigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialise-

ring.

Overordnet indhold

Verden bliver mere og mere internationaliseret. Dette kursus unders-ger internationalisering langs to dimensioner. Den frste dimension er vandret og fokuserer p tre grundlggende parametre: styreformer, po-litik og policy. Den anden dimension er lodret og adresser hvordan poli-tik laves, og anvendes p forskellige niveauer, herunder globalt, regio-nalt, nationalt og subnationalt niveau. For at forklare internationalise-ring, er vi ndt til at forst de parametre i disse to dimensioner og isr samspillet mellem dem. Dette kursus sammenligner og forklarer variationer i den politiske be-slutningsproces mellem og inden for de forskellige niveauer. Fokus er p, hvordan policy udformes, besluttes og gennemfres for at lse proble-mer som den konomiske krise, flygtningekrisen og migration, opls-ning, klimaforandringer og international terrorisme samt andre policies, der regulerer hverdagen og velfrd for borgerne. Kurset er opdelt i seks hoveddele. Den frste del introducerer logisk sammenligning og den rolle teori spiller nr der udfres policy studier. Anden del fokuserer p det globale plan, hvor forskellige modus ope-randi i internationale organisationer sammenlignes og hvordan organisa-

Side 21 Roskilde Universitet 1. september 2015

tioner producere og anvender specifikke policies. Tredje del undersger det regionale niveau ved at sammenligne regionale organisationer og ser p, hvordan disse institutioner producerer forskellige policies. Fjerde del undersger det nationale niveau. Her sammenlignes politiske systemer i forskellige lande og hvordan disse producerer og gennemfre srlige policies. Femte del studerer det subnationale niveau, hvor subnationale enheder i forskellige politiske systemer sammenlignes og der ses p de-res rolle i den politiske beslutningsproces. Den sjette og sidste del stude-rer samspillet mellem niveauer og statssamfund, policy og politik.

Undervisningsform Kurset kombinerer forelsninger med gruppearbejde, velser og stu-denteroplg. Kurset kan ogs omfatte ekskursioner og prsentationer fra eksterne ressourcepersoner.

Undervisningssprog Engelsk Prveform Individuel, mundtlig prve med udgangspunkt i pensum.

Prven har en samlet varighed af 60 minutter fordelt p ca. 30 minutters forberedelsestid (inkl. tiden til at trkke sprgsml) og ca. 30 minutters mundtlig eksamination inklusiv votering. De studerende inviteres til at komme med forslag til eksamens-sprgsml, og der udmeldes derefter 8-15 sprgsml, der tilsam-men dkker pensum. Ved prvens begyndelse trkker den studerende 2 sprgsml. De 2 sprgsml danner udgangspunkt for eksaminationen, hvor den studerende efter forberedelsestiden prsenterer og diskuterer sprgsmlene p baggrund af pensum. Der kan ved eksaminatio-nen sprges ind til hele kursets pensum. Omprven har samme form som den ordinre prveform.

Bedmmelse 7-trins-skala Censur Intern Titel Fagprojekt 1 Type Projekt Fagtype Obligatorisk Normering 15 ECTS-point Lringsudbyt-te/bedmmelseskriterier

Mlet med projektet er, at den studerende opnr: Viden

Viden i bredden om vsentlige forhold inden for et p forhnd fastlagt aktuelt eller centralt emne (fx arbejdsmar-kedet, inklusion, fattigdom, mv.) og centrale aspekter af emnet, der gr p tvrs af forvaltningsniveauer, lande-, sektor- og ressort- og kulturgrnser.

Viden i dybden om de srlige aspekter, som de studeren-de har valgt at skrive projektet om inden for det udstukne tema.

Overblik over de vsentligste teoretiske positioner og empiriske forhold p det specifikke genstandsfelt projektet behandler ved at gennemfre et litteraturreview.

Frdigheder

Side 22 Roskilde Universitet 1. september 2015

Arbejde problemorienteret med en faglig relevant pro-blemstilling inden for det fastsatte overordnede emne.

Kunne formulere en prcis problemformulering og i for-lngelse heraf vlge og reflektere over relevant teori, me-tode, analysedesign og empiri.

Mestre den valgte metodiske tilgang, indhente den nd-vendige empiri og gennemfre en grundig analyse, hvor det teoretiske begrebsapparat anvendes systematisk i forhold til projektets genstandsfelt og i overensstemmelse med pro-jektets problemstilling og design.

Drage relevante og velbegrundede konklusioner p bag-grund af projektets analyse.

Formidle overblik over vsentlige teoretiske positioner og empiriske forhold p et givent genstandsfelt til fagfller.

Kompetencer Form at bidrage konstruktivt til udarbejdelse af projektet,

herunder selvstndigt at planlgge og styre arbejdsproces-sen.

Ansvar for egen faglig udvikling. Give og modtage feedback p eget og andres faglige pro-

dukt. Overordnet indhold

Fagprojekt 1 bestr af de studerendes eget dybdegende arbejde med en selvvalgt problemorienteret problemstilling, der munder ud i udarbejdelsen af et projekt. Projektet udarbejdes i grupper af 2-5 studerende, der vejledes af en underviser. Projekts problemstilling skal ligge inden for et overordnet tema (fx inklusion, krise, arbejdsmarkedet, vkst, el.lign.), som fastst-tes af studienvnet. Studerende kan kun vlge at skrive projekt sammen med studerende, der har valgt samme tema. Det frdige projekt skal indeholde

Et maveblte-resum (executive summary) p max. 4,800 anslag inklusive mellemrum (svarende til to nor-malsider af 2,400 anslag), der forholder sig til projektets indhold og til de vsentligste punkter, en lser br v-re srlig opmrksom p.

Et litteraturreview p max. 14,400 anslag inklusive mel-lemrum (svarende til seks normalsider af 2,400 anslag).

En hoveddel. Omfanget af det samlede projekt (inkl. resum og litteraturreview) m ikke overstige

174,000 anslag inklusive mellemrum (svarende til 72,5 normalside af 2,400 anslag), hvis gruppen bestr af 5 studerende

156,000 anslag inklusive mellemrum (svarende til 65 nor-malside af 2,400 anslag), hvis gruppen bestr af 4 stu-derende

132,000 anslag inklusive mellemrum (svarende til 55 nor-malside af 2,400 anslag), hvis gruppen bestr af 3 stu-

Side 23 Roskilde Universitet 1. september 2015

derende 102,000 anslag inklusive mellemrum (svarende til 42,5

normalside af 2,400 anslag), hvis gruppen bestr af 2 studerende

66,000 anslag inklusive mellemrum (svarende til 27,5 normalside af 2,400 anslag), hvis gruppen bestr af 1 studerende (enkeltmandsgrupper krver dispensation fra studielederen)

Projektet afvises fra eksamen, hvis det overstiger det maksimale projektomfang og der er brugt et eksamensforsg. Litteraturen til projektet bestr af i alt 1300 sider, der udvlges af de studerende i gruppen i samarbejde med vejleder. Litteraturen fra litteraturreviewet kan, men skal ikke ndvendigvis, indg i de 1300 sider.

Undervisningsform Lringen foregr primrt i studenterstyrede projektgrupper, der udarbejder fagprojektet under vejledning af en underviser. Dertil kommer to indledende forelsninger, der introducerer til det te-ma, projektet skal skrives indenfor, samt en midtvejsevaluering, hvor de studerende prsenterer sine egne forelbige projekter og giver feedback p medstuderendes projekter (peer review). Projektet udarbejdes i grupper 2-5 studerende. Projektarbejdet bedmmes ved en mundtlig prve.

Undervisningssprog Engelsk Prveform

Prven er en gruppeprve for deltagerne i projektarbejdet. Ved ek-saminationen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrap-port. Eksaminator og censor kan sprge ind til og nske diskussion af alle projektets delelementer. Prvens lngde inkl. votering faststtes sledes: Ved 2 eksaminander 45 minutter Ved 3 eksaminander 60 minutter Ved 4 eksaminander 75 minutter Ved 5 eksaminander 90 minutter Ved eksamination af grupper p tre eller flere studerende kan ek-saminator give tilladelse til afholdelse af en kort pause undervejs. De studerende eksamineres p en mde s individuel bedmmelse er mulig.

Ved faststtelsen af karakteren indgr de generelle kriterier i Ap-pendiks 1 i helhedsvurderingen under hensyntagen til relevansen af de enkelte kriterier for det konkrete projekt. Karakteren er en samlet bedmmelse af projektrapporten og den mundtlige prstation. Omprve? Omprven har samme form som den ordinre prve. Den stude-rende har mulighed for at revidere projektet.

Bedmmelse 7-trins-skala Censur Intern

Side 24 Roskilde Universitet 1. september 2015

5.3 3. semester

Forml

Tredje semester har til forml, at den studerende yderligere skal uddybe sin metodiske og faglige viden indenfor international politik og administration. Dette kan den studerende gre ved enten at vlge et projektorienteret praktikforlb (30 ECTS), hvor den studerende tilegner sig viden om forhold inden for praktikstedets aktiviteter og genstandsfelt, samt indsigt i den nyeste relevante faglitteratur, eller ved videre faglig specialisering igennem deltagelse i valgfrit specialiseringskursus, projektarbejde p en selv-valgt problemstilling og gennemfrsel af et videregende metode kursus. Uddannelseselementer i 3.semester Semestret omfatter: Version A

Valgkursus: Videregende metode (5 ECTS) o Metodekurserne udbydes inden for omrderne:

Videregende metodekursus aflst med en skriftlig opgave afleveret 7 dage ef-ter kursusslut

Videregende metodekursus aflst med 48-timers eksamen Videregende metodekursus aflst med portfolio Videregende metodekursus aflst med stedprve Videregende metodekursus aflst med skriftlig opgave samt poster-eksamen

Valgkursus: Specialiseringskursus (10 ECTS) Fagprojekt 2 (15 ECTS)

Version B

Projektorienteret praktikforlb (30 ECTS) Titel Videregende metode aflst med skriftlig opgave afleveret 7 dage efter

kursusslut Seneste ndring 1. september 2017 Undervisningssprog Dansk eller engelsk Type Valgkursus ECTS-normering 5 ECTS Lringsudbyt-te/bedmmelseskriterier

Viden Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres

anvendelse og relevans p videregende niveau. Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller

praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremti-dige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Frdigheder

Side 25 Roskilde Universitet 1. september 2015

Udfre undersgelser og analysere ved hjlp af akademiske og/eller praksisrettede metoder.

Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige og professionelle praksis.

Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettede un-dersgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt prcis, velstruktureret og velargumenteret.

Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademi-

ske og/eller praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmssige og professio-nelle kontekster.

Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling. Overordnet indhold Forskningsmssige og professionelle prmisser for akademiske

og praksisrettede analyser. Fremgangsmder ved brugen af akademiske og/eller praksisrette-

de redskaber i henholdsvis forskningsmssige og professionelle kontekster.

Undervisnings- og ar-bejdsform

Forelsninger, velser, studenter-prsentationer, peer feedback og diskussioner.

Prveform Eksamen bestr af en individuel skriftlig metodeopgave, som diskuterer og problematiserer forskellige mulige metodiske tilgange. Opgaven afle-veres senest en uge efter kursets afslutning. Opgaven m ikke overstige 24.000 anslag inkl. mellemrum svarende til 10 normalsider. Omfanget af opgaven er baseret p 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag. Opgaven afvises fra eksamen, hvis den overstiger det maksimale omfang og der er brugt et eksamensforsg. Omprve: Omprven bestr af en ugeeksamen som flger de samme bestemmelser som den ordinre eksamen.

Gruppeprve eller individuel prve

Individuel prve

Hjlpemidler til eksamen

Alle

Bedmmelse

7-trins-skalaen

Censur

Ingen

Titel Videregende metode aflst med 48-timers eksamen Seneste ndring 1. september 2017 Undervisningssprog Dansk eller engelsk Type Valgkursus ECTS-normering 5 ECTS Lringsudbyt-te/bedmmelseskriterier

Viden Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres

anvendelse og relevans p videregende niveau. Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller

Side 26 Roskilde Universitet 1. september 2015

praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremti-dige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Frdigheder

Udfre undersgelser og analysere ved hjlp af akademiske og/eller praksisrettede metoder.

Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige og professionelle praksis.

Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettede un-dersgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt prcis, velstruktureret og velargumenteret.

Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademi-

ske og/eller praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmssige og professio-nelle kontekster.

Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling. Overordnet indhold Forskningsmssige og professionelle prmisser for akademiske

og praksisrettede analyser. Fremgangsmder ved brugen af akademiske og/eller praksisrette-

de redskaber i henholdsvis forskningsmssige og professionelle kontekster.

Undervisnings- og ar-bejdsform

Forelsninger, velser, studenter-prsentationer, peer feedback og diskussioner.

Prveform Eksamen bestr af en 48-timers skriftlig prve. Besvarelsen m maksi-malt fylde 12.000 anslag inkl. mellemrum (svarende til 5 normalsider). Omfanget af opgaven er baseret p 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag. Opgaven afvises fra eksamen, hvis den overstiger det maksimale om-fang. Omprven flger de samme bestemmelser som den ordinre eksamen.

Gruppeprve eller individuel prve

Individuel prve

Hjlpemidler til eksamen

Alle

Bedmmelse

7-trins-skalaen

Censur

Ingen

Titel Videregende metode aflst med portfolio Seneste ndring 1. september 2017 Undervisningssprog Dansk eller engelsk Type Valgkursus

Side 27 Roskilde Universitet 1. september 2015

ECTS-normering 5 ECTS Lringsudbyt-te/bedmmelseskriterier

Viden Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres

anvendelse og relevans p videregende niveau. Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller

praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremti-dige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Frdigheder

Udfre undersgelser og analysere ved hjlp af akademiske og/eller praksisrettede metoder.

Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige og professionelle praksis.

Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettede un-dersgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt prcis, velstruktureret og velargumenteret.

Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademi-

ske og/eller praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmssige og professio-nelle kontekster.

Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling. Overordnet indhold Forskningsmssige og professionelle prmisser for akademiske

og praksisrettede analyser. Fremgangsmder ved brugen af akademiske og/eller praksisrette-

de redskaber i henholdsvis forskningsmssige og professionelle kontekster.

Undervisnings- og ar-bejdsform

Forelsninger, velser, studenter-prsentationer, peer feedback og diskussioner.

Prveform Kurset forudstter den studerendes medvirken og engagement p kur-susgangene og aflses med en portfolio bestende af et antal produkter fastsat af den kursusansvarlige. Produkterne kan fx vre mundtlige op-lg, skriftlige velser, wiki-bidrag, peer-feedback mm. Omprve: Der udleveres et sprgsml til besvarelse. De studerende har 48 timer til udarbejdelsen af opgaven. Opgaven m ikke overstige 12.000 anslag inkl. mellemrum svarende til fem normalsider. Omfang af opgaverne er baseret p 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklu-siv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag. Opgaverne afvises fra eksamen, hvis de overstiger det maksimale omfang og der er brugt et eksamensforsg.

Gruppeprve eller individuel prve

Individuel prve

Hjlpemidler til eksamen

Alle

Bedmmelse

7-trins-skalaen

Censur Ingen

Side 28 Roskilde Universitet 1. september 2015

Titel Videregende metode aflst med stedprve Seneste ndring 1. september 2017 Undervisningssprog Dansk eller engelsk Type Valgkursus ECTS-normering 5 ECTS Lringsudbyt-te/bedmmelseskriterier

Viden Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres

anvendelse og relevans p videregende niveau. Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller

praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremti-dige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Frdigheder

Udfre undersgelser og analysere ved hjlp af akademiske og/eller praksisrettede metoder.

Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige og professionelle praksis.

Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettede un-dersgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt prcis, velstruktureret og velargumenteret.

Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademi-

ske og/eller praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmssige og professio-nelle kontekster.

Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling. Overordnet indhold Forskningsmssige og professionelle prmisser for akademiske

og praksisrettede analyser. Fremgangsmder ved brugen af akademiske og/eller praksisrette-

de redskaber i henholdsvis forskningsmssige og professionelle kontekster.

Undervisnings- og ar-bejdsform

Forelsninger, velser, studenter-prsentationer, peer feedback og diskussioner.

Prveform Kurset afprves ved fire timers skriftlig stedprve. Omprven flger de samme bestemmelser som den ordinre eksamen.

Gruppeprve eller individuel prve

Individuel prve

Hjlpemidler til eksamen

Alle

Bedmmelse

7-trins-skalaen

Censur Ingen

Side 29 Roskilde Universitet 1. september 2015

Titel Videregende metode aflst med skriftlig opgave samt mundtlig po-

ster-eksamen Seneste ndring 1. september 2017 Undervisningssprog Dansk eller engelsk Type Valgkursus ECTS-normering 5 ECTS Lringsudbyt-te/bedmmelseskriterier

Viden Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres

anvendelse og relevans p videregende niveau. Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller

praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremti-dige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Frdigheder

Udfre undersgelser og analysere ved hjlp af akademiske og/eller praksisrettede metoder.

Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige og professionelle praksis.

Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettede un-dersgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt prcis, velstruktureret og velargumenteret.

Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademi-

ske og/eller praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmssige og professio-nelle kontekster.

Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling. Overordnet indhold Forskningsmssige og professionelle prmisser for akademiske

og praksisrettede analyser. Fremgangsmder ved brugen af akademiske og/eller praksisrette-

de redskaber i henholdsvis forskningsmssige og professionelle kontekster.

Undervisnings- og ar-bejdsform

Forelsninger, velser, studenter-prsentationer, peer feedback og diskussioner.

Prveform Kurset afprves med en mundtlig eksamination p grundlag af en skrift-lig opgave og en poster indenfor metodekursets tema. Bde opgave og poster udarbejdes i grupper af 2-6 studerende. Den skriftlige opgave m maksimalt fylde 8 sider 2400 anslag (inkl. mellemrum), eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Posteren skal vre i plakatformat (2xA2) eller lignende format. Posteren prsenteres ved den mundtlige eksamen. Den skriftlige opga-ve og posteren afleveres (i digital form) ved kursets afslutning. Foruden

Side 30 Roskilde Universitet 1. september 2015

sprgsml til den skriftlige opgave og posteren vil sprgsml til pensum blive inddraget til den mundtlige eksamination. De studerende eksamineres gruppevis. Eksamens varighed ges med 10 minutter pr. studerende, dvs. 2 eksaminander: 20 minutter, 3 eksami-nander: 30 minutter, osv. (eksklusiv votering). Studielederen kan undtagelsesvis give tilladelse til, at den studerende udarbejder opgaven individuelt. Gives tilladelsen skal den skriftlige op-gave fylde maks. 5 sider 2400 anslag (inkl. mellemrum), eksklusiv for-side, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag, og den mundtlige eksamen vil vare 15 minutter. Der gives n samlet bedmmelse for den skriftlige opgave og den mundtlige eksamen. Omprve har samme form som den ordinre eksamen.

Gruppeprve eller individuel prve

Individuel prve

Hjlpemidler til eksamen

Alle

Bedmmelse

7-trins-skalaen

Censur

Intern

Titel Specialiseringskursus med mundtlig prve Type Valgkursus ECTS-normering 10 ECTS Lringsudbyt-te/bedmmelseskriterier

Viden Viden baseret p hjeste internationale niveau i forhold til et ud-

valgt omrde inden for politisk og forvaltningsmssige problem-stillinger med betydning for cross-border perspektivet.

Dyb indsigt i og kritisk refleksion p et videnskabeligt grundlag over det udvalgte omrdes teorier, metoder og praksisser, samt identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger inden for omrdet.

Frdigheder Vurdere, vlge og mestre kursets videnskabelige teorier, meto-

der og redskaber i forhold til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

Udfre analyser p et videnskabeligt grundlag og forholde sig lsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for kur-sets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt prcis, velstruktureret og velargumenteret.

Skriftlige og mundtlige formidlingsfrdigheder.

Side 31 Roskilde Universitet 1. september 2015

Kompetencer

Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger inden for kursets tema.

Hndtere en tidsmssig afgrnset faglig situation og kunne prio-ritere og strukturere tid og stof.

Kombinere skriftlige og mundtlige formidlingsformer. Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold Forskningsmssige og teoretiske prmisser for analyser af politiske og administrative problemstillinger med et cross-border perspektiv.

Fremgangsmder ved analysen af komplekse videnskabeli-ge problemstillinger p hjeste internationale niveau.

Lsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problem-stillinger.

Undervisnings- og ar-bejdsform

Kursusforlb tager udgangspunkt i forelsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbej-de, velser, studenteroplg, peer feedback og ekskursioner, svel som andre praktiske aktiviteter.

Prveform Individuel, mundtlig prve med udgangspunkt i pensum. Prven har en samlet varighed af 60 minutter fordelt p ca. 30 mi-nutters forberedelsestid (inkl. tiden til at trkke sprgsml) og ca. 30 minutters mundtlig eksamination inklusive votering. De studerende inviteres til at komme med forslag til eksamens-sprgsml, og der udmeldes derefter 8-15 sprgsml, der tilsam-men dkker pensum. Ved prvens begyndelse trkker den studerende 2 sprgsml. De 2 sprgsml danner udgangspunkt for eksaminationen, hvor den studerende efter forberedelsestiden prsenterer og diskuterer sprgsmlene p baggrund af pensum. Der kan ved eksaminatio-nen sprges ind til hele kursets pensum. Omprven har samme form som den ordinre prveform.

Gruppeprve eller in-dividuel prve

Individuel prve

Hjlpemidler til ek-samen

Alle hjlpemidler er tilladt i forberedelseslokalet. I eksamenslokalet er alene noter skrevet i forberedelsestiden til-ladt. Den kursusansvarlige kan tillade, at srlige hjlpemidler er tilladt i eksamenslokalet, fx forberedte hand-outs eller lignende.

Bedmmelse

7-trins-skalaen

Censur

Intern

Titel Specialiseringskursus med skriftlige opgaver Type Valgkursus ECTS-normering 10 ECTS Lringsudbytte /bedmmelseskriterier

Viden

Side 32 Roskilde Universitet 1. september 2015

Viden baseret p hjeste internationale niveau i forhold til et udvalgt omrde inden for politiske og forvaltningsms-sige problemstillinger med betydning for cross-border perspektivet.

Dyb indsigt i og kritisk refleksion p et videnskabeligt grundlag over det udvalgte omrdes teorier, metoder og praksisser, samt identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger inden for omrdet.

Frdigheder Vurdere, vlge og mestre kursets videnskabelige teorier,

metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillin-ger inden for kursets tema.

Udfre analyser p et videnskabeligt grundlag og forholde sig lsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt prcis, velstruktureret og velargumenteret.

Skriftlige formidlingsfrdigheder med forskellige tidshori-sonter.

Kompetencer Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -

strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevante pro-blemstillinger inden for kursets tema.

Hndtere en tidsmssig afgrnset faglig situation og kunne prioritere og strukturere tid og stof.

Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvik-ling.

Overordnet indhold Forskningsmssige og teoretiske prmisser for analyser

af socialvidenskabelige, politiske og administrative pro-blemstillinger med betydning for cross-border perspekti-vet.

Fremgangsmder ved analysen af komplekse videnskabe-lige problemstillinger p hjeste internationale niveau.

Lsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillin-ger.

Undervisnings- og ar-bejdsform

Kursusforlb tager udgangspunkt i forelsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbej-de, velser, studenteroplg, peer feedback og ekskursioner, svel som andre praktiske aktiviteter.

Prveform Prven bestr af to dele: 1. En skriftlig opgave som udarbejdes under kursusforlbet. 2. En 48-timers skriftlig hjemmeopgave. Den ene delopgave er en besvarelse af et sprgsml, som udleve-res ved kursusstart. Besvarelsen afleveres i forbindelse med sidste kursusgang. Besvarelsen m ikke overstige 12.000 anslag inklusive mellemrum svarende til fem normalsider. De studerende har 48 timer til udarbejdelsen af den anden delop-gave. Opgaven udleveres efter sidste kursusgang. Opgaven m ik-ke overstige 12.000 anslag inkl. mellemrum svarende til fem nor-

Side 33 Roskilde Universitet 1. september 2015

malsider. Omfang af opgaverne er baseret p 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag. Opgaverne afvises fra eksamen, hvis de overstiger det maksimale omfang og der er brugt et eksamensforsg. Der gives en samlet karakter. De to delopgaver vgter ligeligt ved bedmmelsen. Omprve: Har den studerende ikke afleveret den frste skriftlige opgave ved sidste kursusgang afleveres denne senest to uger efter kursets afslutning. Om-prven til den 48-timers skriftlige hjemme-opgave foregr i reeksaminationsperioden.

Gruppeprve eller in-dividuel prve

Individuel

Hjlpemidler til ek-samen

Alle

Bedmmelse 7-trins-skalaen Censur Ingen Titel Specialiseringskursus med portfolio Type Valgkursus ECTS-normering 10 ECTS Lringsudbytte /bedmmelseskriterier

Viden Viden baseret p hjeste internationale niveau i forhold til et

udvalgt omrde inden for politiske og forvaltningsmssige problemstillinger med betydning for cross-border perspekti-vet.

Dyb indsigt i og kritisk refleksion p et videnskabeligt grund-lag over det udvalgte omrdes teorier, metoder og praksis-ser, samt identifikation af centrale videnskabelige problem-stillinger inden for omrdet.

Frdigheder Vurdere, vlge og mestre kursets videnskabelige teorier, me-

toder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger in-den for kursets tema.

Udfre analyser p et videnskabeligt grundlag og forholde sig lsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kur-sets tema.

Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt prcis, velstruktureret og velargumenteret.

Frdighed i at kunne formidle viden til bde fagfller og ikke specialister.

Kompetencer Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -

strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevante pro-blemstillinger inden for kursets tema.

Kompetence til skriftlige at sammenfatte det vsentlige fra en tekst og stte tekstens indhold i relation til et overordnet

Side 34 Roskilde Universitet 1. september 2015

tema. Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold Forskningsmssige og teoretiske prmisser for analyser af

socialvidenskabelige, politiske og administrative problemstil-linger med betydning for cross-border perspektivet.

Fremgangsmder ved analysen af komplekse videnskabelige problemstillinger p hjeste internationale niveau.

Lsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstil-linger.

Undervisnings- og arbejds-form

Kursusforlb tager udgangspunkt i forelsninger, men vil tillige om-fatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, velser, studenteroplg, peer feedback og ekskursioner, svel som andre praktiske aktiviteter.

Prveform Den studerende skal i lbet af kurset og ved kursets afslutning afleve-re en individuel udarbejdet portfolio bestende af et antal produkter p forhnd fastsat af den kursusansvarlige. Produkterne kan fx vre skriftlige velser, wiki-bidrag, peer-feedback mm. Der gives n samlet karakter for portfolien. Omprve: Afleverer den studerende ikke en portfolio eller bestr den studerende ikke portfolio eksamen skal denne til omprve i reek-saminationsperioden. Ved omprven skal den studerende aflevere et antal produkter fastsat af den kursusansvarlige. Den studerende har 7 dage til at udarbejde portfolioen.

Gruppeprve eller individuel prve

Individuel

Hjlpemidler til eksamen Alle Bedmmelse 7-trins-skalaen Censur Ingen Titel Fagprojekt 2 Type Projekt Fagtype Obligatorisk Normering 15 ECTS-point Mlbeskrivelse/ bedmmelseskriterier)

Mlet med projektet er, at den studerende opnr: Viden

Viden i dybden om den problemstilling inden for IPAPs genstandsfelt, som de studerende har valgt at skrive projek-tet om.

Overblik over de vsentligste teoretiske positioner og empiriske forhold p det specifikke genstandsfelt projektet behandler.

Frdigheder Arbejde problemorienteret med en faglig relevant pro-

blemstilling. Kunne formulere en prcis problemformulering og i for-

Side 35 Roskilde Universitet 1. september 2015

lngelse heraf vlge og reflektere over relevant teori, me-tode, analysedesign og empiri.

Mestre den valgte metodiske tilgang, indhente den nd-vendige empiri og gennemfre en grundig analyse, hvor det teoretiske begrebsapparat anvendes systematisk i forhold til projektets genstandsfelt og i overensstemmelse med projektets problemstilling og design.

Drage relevante og velbegrundede konklusioner p bag-grund af projektets analyse.

Formidle overblik over vsentlige teoretiske positioner og empiriske forhold p et givent genstandsfelt til fagfller.

Kompetencer Form at bidrage konstruktivt til udarbejdelse af projektet,

herunder selvstndigt at planlgge og styre arbejdsproces-sen.

Ansvar for egen faglig udvikling. Give og modtage feedback p eget og andres faglige pro-

dukt. Overordnet indhold

Fagprojekt 2 bestr af de studerendes eget dybdegende arbejde med en selvvalgt problemorienteret problemstilling, der munder ud i udarbejdelsen af et projekt. Projektet udarbejdes i grupper af 2-5 studerende, der vejledes af en underviser. Det frdige projekt skal indeholde

Et maveblte-resum (executive summary) p max. 4,800 anslag inklusive mellemrum (svarende til to normalsi-der af 2,400 anslag), der forholder sig til projektets indhold og til de vsentligste punkter, en lser br srlig vre opmrksom p.

En hoveddel.

Omfanget af det samlede projekt (inkl. resum og litteraturliste) m ikke overstige

174,000 anslag inklusive mellemrum (svarende til 72,5 normalside af 2,400 anslag), hvis gruppen bestr af 5 stude-rende

156,000 anslag inklusive mellemrum (svarende til 65 nor-malside af 2,400 anslag), hvis gruppen bestr af 4 studeren-de

132,000 anslag inklusive mellemrum (svarende til 55 nor-malside af 2,400 anslag), hvis gruppen bestr af 3 studeren-de

102,000 anslag inklusive mellemrum (svarende til 42,5 normalside af 2,400 anslag), hvis gruppen bestr af 2 stude-rende

66,00 anslag inklusive mellemrum (svarende til 27,5 nor-

Side 36 Roskilde Universitet 1. september 2015

malside af 2,400 anslag), hvis gruppen bestr af 1 studeren-de (enkeltmandsgrupper krver dispensation fra studiele-deren)

Projektet afvises fra eksamen, hvis det overstiger det maksimale projektomfang og der er brugt et eksamensforsg. Litteraturen til projektet bestr af i alt 1300 sider, der udvlges af de studerende i gruppen i samarbejde med vejleder.

Undervisningsform Lringen foregr primrt i studenterstyrede projektgrupper, der udarbejder fagprojektet under vejledning af en underviser. Forel-bige projekter prsenteres og diskuteres i en midtvejsevaluering, hvor de studerende prsenterer sine egne projekter og giver feed-back p medstuderendes projekter (peer review). Projektet udarbejdes i grupper 2-5 studerende. Projektarbejdet bedmmes ved en mundtlig prve.

Undervisningssprog Engelsk Prveform

Prven er en gruppeprve for deltagerne i projektarbejdet. Ved ek-saminationen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrap-port. Eksaminator og censor kan sprge ind til og nske diskussion af alle projektets delelementer. Prvens lngde inkl. votering faststtes sledes:

Ved 2 eksaminander 45 minutter Ved 3 eksaminander 60 minutter Ved 4 eksaminander 75 minutter Ved 5 eksaminander 90 minutter

Ved eksamination af grupper p tre eller flere studerende kan ek-saminator give tilladelse til afholdelse af en kort pause undervejs. De studerende eksamineres p en mde, s individuel bedmmelse er mulig.

Ved faststtelsen af karakteren indgr de generelle kriterier i Ap-pendiks 1 i helhedsvurderingen under hensyntagen til relevansen af de enkelte kriterier for det konkrete projekt. Karakteren er en samlet bedmmelse af projektrapporten og den mundtlige prstation. Omprve: Omprven har samme form som den ordinre prve. De studerende har mulighed for at revidere projekt.

Bedmmelse 7-trins-skala Censur Ekstern Titel Projektorienteret praktikforlb Fagtype Projektorienteret praktikforlb Normering 30 ECTS-point Mlbeskrivelse/ bedmmelseskriterier)

Mlet med projektet er, at den studerende opnr: Viden

Viden i bredden om vsentlige forhold inden for praktik-

Side 37 Roskilde Universitet 1. september 2015

stedets aktiviteter og genstandsfelt. Viden i dybden om de srlige aspekter, som den stude-

rende har valgt at skrive projektet om inden for praktikste-dets aktiviteter og genstandsfelt.

Viden om dynamikker og hverdag p en arbejdsplads Overblik over de vsentligste teoretiske positioner og

empiriske forhold p det specifikke genstandsfelt det prak-tikorienterede projektet behandler

Frdigheder Arbejde problemorienteret med en faglig relevant pro-

blemstilling inden for praktikstedets aktiviteter og gen-standsfelt.

Kunne formulere en prcis problemformulering og i for-lngelse heraf vlge og reflektere over relevant teori, me-tode, analysedesign og empiri

Mestre den valgte metodiske tilgang, indhente den nd-vendige empiri og gennemfre en grundig analyse, hvor det teoretiske begrebsapparat anvendes systematisk i forhold til projektets genstandsfelt og i overensstemmelse med projektets problemstilling og design

Drage relevante og velbegrundede konklusioner p bag-grund af projektets analyse

Kompetencer Form at tage ansvar for udarbejdelse af praktikprojektet,

herunder selvstndigt at planlgge og styre arbejdsproces-sen

Ansvar for egen faglig udvikling Ansvar for at agere professionelt i et arbejdsfllesskab p

en arbejdsplads Overordnet indhold Lringen i praktikforlbet foregr ved en blanding af praktisk ar-

bejde, refleksioner over mdet mellem teori og praksis og ved den selvstndige udarbejdelse af praktikprojektet. Udarbejdelsen af praktikprojektet sker under vejledning fra en praktikvejleder.

Undervisnings- og arbejdsform

Den studerende er selv ansvarlig for at skaffe et praktiksted og an-svarlig for den praktiske afvikling af praktikforlbet, herunder sikre at arbejdsopgaver hos svel praktikstedet samt forpligtigelser over-for universitetet gennemfres. Praktikopholdet skal forhndsgodkendes af studienvnet inden det pbegyndes. Det forventes, at semesterets arbejdsindsats fordeles med til praktikstedet og til universitetet (svarer til ca. 540-600 timer hos praktikvrten og ca. 200 timer til universitetet). Prakti-kantens hovedaktiviteter skal ligge inden for IPAPs genstandsfelt. Foruden arbejdet hos praktikvrten har den studerende en rkke forpligtigelser og arbejdsopgaver rettet til universitetet. De lbende forpligtigelser tilskynder til refleksioner over mdet mellem teori, metode, faglige redskaber og praksis samt over praktikkens bidrag til den studerendes kompetenceudvikling. Det endelige praktikpro-

Side 38 Roskilde Universitet 1. september 2015

jekt giver mulighed for, at den studerende behandler et selvvalgt tema relateret til praktikforlbet (se nedenfor). Lbende forpligtelser Midtvejsrapport Den studerende skal udarbejde en midtvejsrapport, der skal inde-holde

1. Refleksioner over praktikopholdet bestende af n sides beskrivelse af praktikstedets opgaver/aktiviteter og centrale problemstillinger disse adresserer samt den studerendes dag-lige opgaver i organisationen og to sider refleksioner over, hvilke af fagets teorier hhv. metoder, der har vret srligt relevante for det hidtidige arbejde hos praktikvrten og hvorfor. 2. Praktikprojektets problemfelt og problemformulering (max. 2 sider). 3. Udkast til praktikprojektets struktur (teori, metode, empi-ri, analyse). 4. Forslag til minimum 300 sider af praktikprojektets samlede litteratur p 650 sider.

Udarbejdelse af refleksioner ideelt inden 5. praktikuge:

1 sides beskrivelse af praktikstedets opgaver/aktiviteter og centrale problemstillinger disse adresserer samt den stude-rendes daglige opgaver i organisationen

inden 7. praktikuge: 2 sides refleksion over, hvilke af Forvaltningsfagets teorier

hhv. metoder, der har vret srligt relevante for det hidti-dige arbejde hos praktikvrten og hvorfor.

inden 11. praktikuge: 1 sides refleksion over, hvilke af Forvaltningsfagets analytiske

tilgange og faglige redskaber, der har vret srligt relevan-te for det hidtidige arbejde hos praktikvrten og hvorfor- samt

1 sides refleksion over, hvilke formidlingsstrategier (internt i organisationen eller eksternt mod omverdenen), der har vret srligt relevante for det hidtidige arbejde hos prak-tikvrten og hvorfor.

inden 13. praktikuge: 1 sides refleksion over, hvorledes praktikforlbet bidrager til

den studerendes kompetenceudvikling, herunder opbyg-ning og udvikling af et faglig og professionelt netvrk.

Refleksion 1 og 2 udgr en del af midtvejsrapporten. Praktikprojekt Praktikprojektets problemstilling skal relatere sig til teoretiske eller empiriske problemstillinger fra IPAPs genstandsomrde, som op-holdet hos praktikvrten (eller dennes aktiviteter) giver anledning til at belyse, men vlges i vrigt frit af den studerende.

Undervisningssprog Engelsk

Side 39 Roskilde Universitet 1. september 2015

Prveform

Individuel mundtlig prve p baggrund af praktikprojekt. Det frdige praktikprojekt, der udarbejdes individuelt, skal inde-holde

Et executive summary p max. 4,800 anslag inklusive mel-lemrum (svarende til to normalsider af 2,400 anslag), der forholder sig til projektets indhold og til de vsentligste punkter, en lser srligt br vre opmrksom p

En hoveddel.

Litteraturen til projektet bestr af i alt 1300 sider, der udvlges af den studerende i samarbejde med vejleder. Omfanget af det samlede projekt (inkl. resum og litteraturliste) m ikke overstige 84,000 anslag inklusive mellemrum (svarende til 35 normalsider af 2,400 anslag). Projektet afvises fra eksamen, hvis det overstiger den maksimale projektomfang og der er brugt et eksamensforsg. Prvens lngde er 30 minutter inklusiv votering. Karakteren er en samlet bedmmelse af praktikprojektrapporten og den mundtlige prstation. Omprve: Omprven har samme form som den ordinre prve. Den studerende har mulighed for at revidere projektet.

Bedmmelse 7-trins-skala Censur Intern

5.4 4. semester - specialet Specialet er normeret til 30 ECTS-point. Specialet skrives p IPAP undervisnings- og eksamens-sprog. Studielederen skal godkende opgaveformuleringen for specialet, og studielederen fast-stter samtidig en afleveringsfrist, jf. universitetets 'Tilmeldings- og eksamensordning'. Specia-let skal vre ledsaget af et resum p et fremmedsprog. Hvis specialet er skrevet p et frem-medsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resumet skrives p dansk. Specialearbejdet gen-nemfres som udgangspunkt i grupper, men de studerende har ret til at gennemfre speciale-arbejdet individuelt. Specialearbejdet afslutter normalt uddannelsen. Studienvnet kan di-spensere fra dette. Viden

Forskningsbaseret viden in