Studieordning diplom softwareudvikling

  • View
    220

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Studieordning diplom softwareudvikling

Text of Studieordning diplom softwareudvikling

Skabelon

Flles Studieordning Diplomuddannelse i Webudvikling

Studieordning for

Diplomuddannelse i WebudviklingRevideret 07.04.2011

Indhold32. Uddannelsens forml

43. Uddannelses varighed

44. Uddannelsens titel

45. Adgangskrav

46. Uddannelsens ml for lringsudbytte, struktur og indhold

56.2 Uddannelsens struktur

67. Afgangsprojekt

68. Uddannelsens pdagogiske tilrettelggelse

79.1 Produktkrav

79.2 Omprver

89.3 Antal prveforsg

89.4 Obligatoriske opgaver

89.5 Bedmmelse og censur

89.6 Eksamenssprog

89.7 Srlige prvevilkr

89.8 Afholdelse af prver i udlandet

99.9 Terminer og tidsfrister i forbindelse med prver

99.10 Klager over bedmmelse

99.11 Eksamensbevis

910. Merit og andre forhold

910.1 Meritoverfrsel

910.2 Meritstuderende

910.3 Orlov

1011. Censorkorps

1012. Studievejledning

1013. Klager og dispensation

1014. Overgangsordninger

1015. Retsgrundlag

11Bilag 1. Obligatoriske moduler

11Databaser (5 ECTS )

12XML (5 ECTS )

12Interfacedesign og digital stetik ( 10 ECTS)

14Bilag 2. Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige omrde

14Web-programmering og netvrk. Backend programmering (10 ECTS )

15Web-programmering og netvrk. Frontend programmering (10 ECTS )

16Avancerede medieteknologier (10 ECTS)

17Webkommunikation og netvrkssociologi (10 ECTS)

18Udviklingsmiljer (5 ECTS)

18CMS, Content Management Systemer (5 ECTS)

19IT- projektledelse (10 ECTS)

21Sikkerhed (10 ECTS)

Indledning

Diplomuddannelse i webudvikling er en erhvervsrettet videregende uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettede grunduddannelse og videregende uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelggelse af deltidsuddannelser i lov om ben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er omfattet af reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgrelse om diplomuddannelser.

Uddannelsen hrer under fagomrdet for it og teknik i bekendtgrelse om diplomuddannelser.

Studieordningen er udarbejdet i fllesskab af de institutioner, som er godkendt af Undervisningsministeriet til udbud af denne uddannelse. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ndringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner.

Flgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttrden godkendt til udbud af Diplom i Webudvikling:

Erhvervsakademi rhus

Erhvervsakademiet Lilleblt

Erhvervsakademi SydVest

Kbenhavns Erhvervsakademi

Professionshjskolen University College Nordjylland

Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Ved udarbejdelse af den flles studieordning og vsentlige ndringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og vrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgrelsen.

Studieordningen og vsentlige ndringer heraf trder i kraft ved et studiers begyndelse og skal indeholde de forndne overgangsordninger.

Studieordningen har virkning fra 2011-07-01

2. Uddannelsens forml

Formlet med diplomuddannelse i Webudvikling er at kvalificere den uddannede til at kunne indg i design og konstruktion af webapplikationer af alle strrelser. Uddannelsen sigter mod ansttelse i interne udviklingsafdelinger i virksomheder af alle strrelser, eller i strre konsulent- eller softwarefirmaer indenfor web-omrdet.

Den uddannede vil efter nogle rs ansttelse kunne varetage overordnede funktioner i forbindelse med planlgning og arkitektur af komplicerede websystemer.

Diplomuddannelsen i webudvikling er en uddannelse, der sigter p at kvalificere dimittenden til udviklingsarbejde i et samfund, hvor hastig udvikling af bde samfundets generelle digitaliseringsbehov og branchens/mediernes metoder er et vilkr.

Endelig skal uddannelsen kvalificere dimittenderne til at kunne fortstte relevant uddannelse p kandidatniveau.

Formlet ligger inden for fagomrdets forml, som fastsat i bekendtgrelse om diplomuddannelser.

3. Uddannelses varighed

Uddannelsen er normeret til 1 studenterrsvrk. 1 studenterrsvrk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 r og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System).

ECTS-point er en talmssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemfrelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterrsvrket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, velser og cases, samt eksaminer og andre bedmmelser.

4. Uddannelsens titel

Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen Diplomuddannet i Webudvikling og den engelske betegnelse er Diploma of Web Development jf. bekendtgrelse for diplomuddannelser bilag 1.

5. Adgangskrav

Adgang til optagelse p diplomuddannelse i Webudvikling eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansgeren har gennemfrt en relevant adgangsgivende uddannelse mindst p niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregende voksenuddannelse (VVU) samt at ansger har mindst 2 rs relevant erhvervserfaring efter gennemfrt adgangsgivende uddannelse.

Institutionen kan optage ansgere, der ikke har gennemfrt en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nvnt, men som ud fra en konkret vurdering sknnes at have uddannelsesmssige forudstninger, der kan sidestilles hermed.

Institutionen optager endvidere ansgere, der efter individuel kompetencevurdering i 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregende uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

Relevante adgangsgivende uddannelser er erhvervsakademiuddannelserne som henholdsvis multimediedesigner eller datamatiker.

6. Uddannelsens ml for lringsudbytte, struktur og indhold

6.1 Uddannelsens ml for lringsudbytte

Uddannelsens ml for lringsudbytte: Viden

Mlet er at den studerende opnr viden om

World Wide Webs formelle og de facto standardisering

World Wide Webs standarder som platform for applikationer

XML-familiens rolle ved bde dataopbevaring og applikationsudvikling

Gngse udviklingsmiljer til web-udvikling

Content Management Systemer

Webapplikationers rolle i samfundet og dets udvikling

Frdigheder

Mlet er at den studerende har frdigheder til

Valg af relevant og egnet objektorienteret programmeringssprog til gennemfrelse af udviklingsnsker

Valg af relevant og egnet databasesystem til sikring af bde data- og applikationspersistens

Udformning af hensigtsmssige grnseflader tilpasset relevante mlgrupper

Udnyttelse af World Wide Webs srlige designmssige og stetiske muligheder

Kompetencer

Mlet er at den studerende har kompetence til

Analyse og planlgning og udvikling af applikationer baseret p konkrete udviklingsnsker

Analyse og planlgning af udvidelser indenfor rammerne af allerede eksisterende systemer

Gennemfrelse af udviklingsprocessen p baggrund af den gennemfrte analyse og planlgning

Udfrelse af en udviklingsproces baseret p udefra kommende analyse og plan

6.2 Uddannelsens struktur

Uddannelsen bestr af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.

Obligatoriske moduler jf. bilag 1

Uddannelsens obligatoriske moduler, der er flles for alle studerende, uanset uddannelsesretning, omfatter i alt 20 ECTS-point.

For uddybning af lringsml, indhold og omfang af de obligatoriske moduler henvises til bilag 1.

Valgfrie moduler jf. bilag 2

Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgre i alt 25 ECTS-point.

For uddybning af lringsml, indhold og omfang af de valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige omrde henvises til bilag 2.

Den studerende kan desuden vlge moduler uden for uddannelsens faglige omrde, dog hjst 10 ECTS-point. Institutionen vejleder om valg af moduler uden for uddannelsens faglige omrde.

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet p 15 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens ml for lringsudbytte er opnet. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige omrde og formuleres, s eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige omrde inddrages. Institutionen godkender emnet.

Forudstningen for indstilling til prve i afgangsprojektet er at den studerende forinden har opnet 45 ECTS-point fordelt p obligatoriske og valgfrie moduler, jf ovenstende.

7. Afgangsprojekt

7.1 Lringsml for afgangsprojektet

I afgangsprojektet skal den studerende dokumentere evnen til p et analytisk og metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks og praksisnr problemstilling i relation til en konkret opgave inden for uddannelsens omrde. Afgangsprojektet skal omfatter centrale emner i uddannelsen.

7.2 Udarbejdelse af afgangsprojekt

Problemformuleringen til afgangsprojektet udarbejdes af den studerende i samarbejde med en virksomhed. Problemformuleringen skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Ved lsningen af den opstillede problemstilling er det vigtigt, at den studerende kan anvende centrale teorier og metode