Studieordning 2014 – Lokal del

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Studieordning 2014 – Lokal del

 • 1

  Studieordning 2014

  Studieordning: Lokal del

  Lreruddannelsen University College Lilleblt

 • 2

  1. LRERUDDANNELSENS LOVGRUNDLAG ............................................................................................................ 4

  2. LRERUDDANNELSEN P UNIVERSITY COLLEGE LILLEBLT ............................................................................... 4

  UDBUDSSTEDERNES PROFILER OG FAGUDBUD ...................................................................................................................... 4

  Den studerendes egen profil ................................................................................................................................. 5

  ET FLLES VRDIGRUNDLAG ............................................................................................................................................ 5

  3. LRERUDDANNELSENS STRUKTUR OG INDHOLD ............................................................................................... 5

  UDDANNELSENS OMFANG OG VARIGHED ............................................................................................................................. 5

  UDDANNELSENS ELEMENTER ............................................................................................................................................ 5

  MODULISERING ............................................................................................................................................................. 6

  Fagmoduler ........................................................................................................................................................... 6

  Fordybelsesmoduler .............................................................................................................................................. 6

  UDDANNELSESELEMENTERNES OPBYGNING OG PLACERING I UDDANNELSEN ............................................................................... 7

  ADGANGSFORUDSTNINGER TIL UNDERVISNINGSFAG OG VISSE FORDYBELSESMODULER ............................................................. 10

  Hvis den studerende ikke opfylder adgangskravene ........................................................................................... 10

  MINIMUMSOMFANG ANGIVET I ECTS-POINT FOR ADGANG TIL HVER AF DE AFSLUTTENDE PRVER ................................................ 11

  4. PRAKTIK OG PRAKSISTILKNYTNING .................................................................................................................. 11

  PRAKSISTILKNYTNING .................................................................................................................................................... 12

  PRAKTIK ..................................................................................................................................................................... 12

  Praktikskolen som uddannelsessted og praktikskolens uddannelsesplan .......................................................... 12

  Kvalitetssikring af praktikken .............................................................................................................................. 13

  Krav til lreruddannelsens samarbejde med praktikskolen ............................................................................... 13

  Den internationale dimension i praktikken ......................................................................................................... 13

  Samspillet mellem praktik og den vrige uddannelse......................................................................................... 13

  Erstatningspraktik ............................................................................................................................................... 14

  5. PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET ................................................................................................................ 15

  6. STUDIEAKTIVITETER ......................................................................................................................................... 16

  7. EVALUERINGSFORMER - PORTFOLIO ................................................................................................................ 19

  8. DELTAGELSESPLIGT .......................................................................................................................................... 19

  9. KRAV TIL GODKENDELSE AF PRAKTIKSKOLER ................................................................................................... 20

  10. INTERNATIONALE AKTIVITETER ...................................................................................................................... 20

  UNDERVISNINGENS INDHOLD .......................................................................................................................................... 21

  STUDIEOPHOLD ............................................................................................................................................................ 21

  UDENLANDSKE STUDERENDE ........................................................................................................................................... 21

  11. MULIGHED FOR TALENTFORLB .................................................................................................................... 21

  12. MULIGHED FOR TVRPROFESSIONELLE FORLB ........................................................................................... 21

  13. INDHOLD OG TILRETTELGGELSE AF FRIVILLIGE KURSER ............................................................................... 22

  14. MERIT ............................................................................................................................................................ 23

  15. MERITLRERUDDANNELSEN .......................................................................................................................... 23

 • 3

  MERITSTUDERENDES PRAKTIK ......................................................................................................................................... 24

  16. STUDIEVEJLEDNING ........................................................................................................................................ 24

  17. STUDIEMENTOR ............................................................................................................................................. 25

  18. ANDRE BESTEMMELSER ................................................................................................................................. 26

  MEDBESTEMMELSE....................................................................................................................................................... 26

  FORSKNINGSRESULTATER OG INNOVATION ........................................................................................................................ 26

  IT OG MEDIER .............................................................................................................................................................. 26

  LRINGS- OG KOMMUNIKATIONSPLATFORME .................................................................................................................... 27

  DISPENSATION FRA STUDIEORDNINGEN ............................................................................................................................. 27

  19. OVERGANGSREGLER ...................................................................................................................................... 27

 • 4

  1. Lreruddannelsens lovgrundlag Studieordningens juridiske grundlag er BEK nr. 231 af 8. marts 2013, om uddannelsen til professionsbachelor som lrer i folkeskolen Uddannelsesbekendtgrelsen, se https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=145748 BEK nr. 1521 af 16/12/2013 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160878 BEK nr. 223 af 11/03/2014 om adgang erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Adgangsbekendtgrelsen, se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162040#Kap10

  2. Lreruddannelsen p University College Lilleblt Lreruddannelsen p University College Lilleblt, UCL, udbydes af Lreruddannelsen i Jelling og Lreruddannelsen p Fyn. I University College Lilleblt arbejdes med Strategi 2020 frem mod opnelse af 6 strategiske ml for uddannelserne (se http://ucl.dk/om-os/generel-information/fortid-og-fremtid/strategi/). Disse ml og den formulerede strategi til at n dem har vret med til at rammestte denne lokale del af studieordningen

  Udbudsstedernes profiler og fagudbud

  De to udbudssteder har srlige indholdsmssige profiler, som bl.a. kommer til udtryk i deres respektive tilrettelggelse af uddannelsen. Profilerne skal dels understtte den studerendes oplevelse af sammenhng mellem uddannelsens forskellige fag og dels fungere som et konkret omdrejningspunkt for koblingen mellem lrerfagets praksis og relevant forskning. For uddybende informationer om de to udbudssteders profiler henvises til profilbeskrivelserne p stud.ucl.dk:

  Profilbeskrivelse Lreruddannelsen p Fyn: se link Profilbeskrivelse Lreruddannelsen i Jelling: se link

  Samlet set udbyder de to udbudssteder alle bekendtgrelsesfastlagte undervisningsfag (undtagen fransk), sledes at den studerende har mulighed for at vlge fra hele viften af fag. Langt de fleste fag gennemfres som matrikelundervisning p det sted, hvor den studerende er indskrevet. Fo